Hotărârea nr. 114/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 75D, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe Io nes cu Sisesti nr.    , sector I, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. E/3 421/23.03.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București:

 • -   Raportul de specialitate nr. E/3423/23.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr. M/3-121/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 a] Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența dc aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr* 188/23.03*2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 9472/05.06.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. A M A V.U.l. M ;

 • -  Avizul Autorității Aeronauticii Civile Române nr. 16379/888 din 20.06.2019;

Documentația este însoțită de studiu de însorite însușit de urb. A “ P. C B și ilustrare volumetrică însușită de arh. V . A. B ’ .

Ținând seama de prevederile:

 • •  In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București m. 269/21.12,2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare:

 • •  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce). an, 139 alin. (3) lit. c), aii. 166 alin. (2) lit. j) și ari. 196 alin, (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Sos. Gheorghe lo ne seu Sisești nr. . ' , sector I, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef ni , nr. 188/23,03.2020. prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art, 2. - Prezenta documentație de urbanism are un de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor dc rang superior și este valabil 3 ani.

Art, 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică benefici arul ui/proiectan tu lui documentației dc urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art, 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șeful Sectorului 1 vot duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Lrgislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (I), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri - numărate la voturi impulrivâ, uunfoim legii, m momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi. 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul ari. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CON I R A SBfrRWA ZA, secretar gene im l Daniela NicoletajCcfahiii


pentru cetuțean, pentru butiâsiwe

BIROUL RLLClTuNlEN CARI


URBANISTICE ȘI-ARHIVA


Cu urmare ti cererii adresate de S C. NIVEN INTERNATIONAL S.R.I.. cu adresa în str. Domei nr. 79-81. parter. camera I. sector ,| 12280 din 20.03.5019, unnplctută cu nr. 10489 din 27.02.2020, în conformitate cu prevederile Legii t ritoriului și urbanismul, cu modificări Ic și completările ulterioare, se emile următorul:


ANEXA

, , nr.35U;'2(j(i] pfjvittd .muma i arca ■

2 a MAI. 2020


Nr.


AVIZ NR...GENERAT

2, elibw INIȚIATOR: PROIECTANT


PENTRU

l D - ȘOS. r'HEORCUE 1ONESCU SISEȘTI NR. - SECTOR 1 construiri: 6 locuințe individuale P+2E+Mde 2307. M mp. proprietate: privata con torni mențiunilor din Extrasul de Carte Hune lari nr


:SIG^ CffNCEPT S.R.L.

BljtoUWTURĂ RCR: urb. Alexandra P. Gh. Bogdan (RUR; D. E. E()

""'mPR \FAȚA ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cad. ’ >. nr. cad. Est — nr cad. 2 ,nr. ead. nr. cad.. ’.i Sud - nr. cad.'     5. nr. cad, . Vest-nr. cad. 2 k Drumul Plaiu Cămpinei nr. ’

PREVEDERI HG/ Pl'Z APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și-Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu I-1CGMR nr. 269/2001) cu completările ulterioare. amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lld - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% siiuaic în ziwiu culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei. In cazul mansardelor se admite o depășire a CLIT proporțional cu sup li meni urca A DC cu maxim 0,6 din AC. Imobilul nu se alîă pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în Vt.Cl. nr. 113 din 15.02.2016. sau ta mai puțin de 100 m du imobile aflate pe această listă, dar se află în zona cu servi tu [i aere nautice, conform in formați Hor din Certificatul de urbanism nr. 27 l/CVDV/S/36965 din 16.1 1.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.- 20% CUTmax,= 0,4 pentru P-IE, CLITtnax = 0.7 pentru F'i2E. llmax,= 10,00 metri R.lbnax.= P+2E. Se admite tini nivel mansurdat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 6(1% din aria construită.


SPECIALIST CI AMPLASARE, DEEP


Retragerea minimă fnță de aliniament: Clădirile se vor dispune nunțiii în regim de construire izolat, retrase față de aliniament In distanță de minim 4.00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale: Clădirile izolulc se vor retrage fața de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea Iu cornișă, dar nu cu mat puțin de 3.00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului: Retragerea față de limita posterioare a parcelei va li egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt Isilă du teren, dar nu Cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PRUPUSE:

Construcția se vn amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre n esc h im ba re.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Purcarea și gararea autovehicule lor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului miniiti de incuri de paicm-e pentru noile lijiihLi ueții și uinciiujui i autui iziite pe teritoriu] Municipiului liucurești ți a prospectelor necesare unei corecte funcționări a aiterelor de circulație' aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul uutn și pieitiual se vor realiza prin drumul de acces nr. cad..       , nr,

cad. „      . cât și prin nr. cad.          din țos. Ghcorghc lonescu Sisești. conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr.


947z'U_l.06.2019.


ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentara cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. A M ' Ai V.U.l. M

Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr, 16379/888 din 20.06.2019.

Documentația este însoțită de studiu de însorite însușit de urb. A ' i P. C Br și ilustrare volumetrică însușită de arh. V

A ■ D

in urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare n teritoriului și urbanism nr. 4/16/11.04.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficii tirul P.1LD, răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz. în conformiintc cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind umennjurcu teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire [DIAC) sc poate mlocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz cși.c valabil de la data emitem sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2?l.'CVDV/5/36965 din 16.1 1,2018. emis de Primăria Scctortilltf I ni Municipiului Ruciireșii In cazul nenrlnplării drniumeurațieî PI, I) în plenul Consiliului lăiCal □I Sectorului l, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cui


Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou , Raluen Mihaela Epiftin
mîw».


OIIIMAUIA A I eUI ULUI I PRIVIND S SILVIUL DL CAI ITAȚI IN CEtrir CARE


LRPjIA DE CA1RL U-IGANISMUL

P=MRD ClRTIFICARCA ilfCtlCLOR OF '.'A'tA-~=MFMT AL CALirAȘH«J -rj d'-"