Hotărârea nr. 113/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 75C, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Sos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 75C, sector 7, București

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nn E/3420/23.03.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/3421/23.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1:

  • -   Raportul de specialitate nr. M/3-120/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local ol Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 pun care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sati revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 187/23.03.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

  • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 9469/05.06.2019;

  • -  Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. A M A V.U.I. M ,

  • -  Avizul Autorității Aeronauticii Civile Române nr. 16380/876 din 21.06.2019;

Documentația este însoțită dc studiu de însorire însușit de urb. A P. G . B: .ii și ilustrare volumetrică însușită de arh. V ;il A         B ..a.

Ținând seama de prevederile:

» în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

® Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Consiliului Generai al Municipiului București nr. 269'21,12.2000 pi ivind aprobarea Planului Uibunislic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului loca] de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

In temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și ari. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ul ten o are,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P. U.D. - Șos. Gheorghe lonescu Slseșfi nr. 75Ct sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 187/23,03.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are un de reglementare specifică și nu dă dreptul ia construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre caic un exemplar origina] se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică benefici arului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. — (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al SecLurului 1, convocată în temeiul ari. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ul teii oare.

CONTRAKLMHEAZÂ


Nr.: 113

Data: 28.05.2020SECR ETA RJ/GHN h\RAL Daniela ivujmcta/i eiîilmi


jL'L-f^fTW LȚ^JtiifCUfb pCNjțZjl-f t'NfiINSXtif'tf

BIROUL, REGLEMENTĂRI URBANISTICE SI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de S.C. VIZE MO S.R..L. cu adresa in sti. Mărășeștî nr. 2 SA. paner, camera l, orașul Otopcni. județul Hiiiv, in regi serată la nr. 12282 din 20.03 2019. completată cu tir. 10488 din 2702.2020. în conliminiițUiaai.pBcviălcrilc: Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următor ifcNf X/- la Hi.1 i1 ■           - ;ui tj|


Nr,PENTRU

PUD-ȘOS.GHEORGJIE IONESC1 SLSEȘTI NR. . - SECTOR X                  'a/

CiMHtruirca ansamblu dc6 locuințe individuale vuphLc P*1E+MGENERAT DE IMOBILI L: în suprafață de 2000.00 mp. proprii;! a te privată conform men

... eliberat la data de 13.02.2019.

INIȚIATOR; S.C. VIZE MO S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ARX DES1GN CONCE1T S.R.L.

SPECIALIST CI DREJ*T DE SEMNĂTURĂ RUR: urb, A P. G B (RUR: D, [■

A VI PLASARE, DE l. IMITA RE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiata prin           e parcelele învecinate

imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cad. ' '. nr. cad.          nr. cad. " , nr ciul. '       . nr. cad.

. nr. cad. 2 Est - nr. cad. . nr. cad. '       ’. nr. cad,

'.nr, căd. . nr, cad.         Drumul Plaiu Câmpinci nr

PREVEDERI PUG/ PL'Z APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate eu IICOMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins in suhzonu funcțională: Lld - locuințe individuale mici cu parcele cu PO'f < 20% situate în znna culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei, In cazul mansardelor se admite o depășire a C1JT proporțional cu suplimentarea A DC cu maxim 0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016. sau la mai puțin dc 100 m de imobile aliate pe această listă, dur se allă in zonă cu servituti ucronautice. conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 100/CVDV/S/36962 din 29.10.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: l30'lmax.= 2016. CUTiuux.- 0.4 pentru P+IE. CLTmax.- 0.7 pentru ]1-2L. Htnax.= 10,00 metri Rl-lrnax - P-2E. Se admite uni nivel inausardal înscris m volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din arin construită.

Retragerea minimă fața de aliniament: Clădirile se vor dispune numai în regim de construire izolat, retrase față de aliniament. la distanță de minim 4.00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale: Clădirile izolate sc vor rclragu fetii de limitele laterale ale purcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dur im cu mai puțin de 3,00 melri.

Retragerea fufă de limita piu terfeliră il terenului: Retragerea fața de limita posterioară a parcelei va I' egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt lîiță de teren, dar nu cu mai puțin :ic 5.00 metri.

PIUA Eirtlkl Ut D - l‘ROI’1 SE:

Conslriicțui se va amplasa eu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCI LĂȚII Șl ACCESE: Parcarea și garareti autovehiculelor vor respecta,. Norme le privind asigurarea numărului minim ds locuri du parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și u prospectelor necesare unei corecte tUncțiojiărr a arterelor de circulație" aprobate prin 1 ICC MB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se vor realiza prin drumul de acces nr. cad. 269396 din șos. Gheorghc lonescu Siseșli, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 9469/05.06.2019,

ECHIPARE TEHNLCO-EDILITARA; Este obligatorie racordarea construcții lor la rețelele publice de -ilimenuiru cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. A M A. ; V.L.I, M

Se prezintă Aviz Auturitulctl Aoronliutica Civilă Română iir. 163811/876 din 21.06.2019,

Documentația este insolită de studiu de însorite însușit de urb. A P. G B și ilustrare volumetrica însușită de arh. V"

A B

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 4/15/11.04.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate ti folosii nuitiui în scopul aprobării P.LJ.D.

Elaboratorul și beneficiarul P L.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.I..D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 ulin. (2) litera g} din Legea nr. 350/ 2001 privind amcniijiirca teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire țDT.ACj se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acuși ui a

Prezentul aviz este valabil de la duta emiterii sale pe țoală durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 10lA'CVDV/S/36962 din 29.10,2018, emis de Primăria Sectorului 1 a! Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.G.D. în plenul Consiliului Local al Sccinrului L în termenul de valabilitate a] acestuia, procedura t            tli Dup.î aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât

I iotărarca de aprobare este în vigoare.


, nr. cad.

'. nr. cad,


nr. cad. . nr. cad. '. nr. cad.

Sud - nr, cad. Vest - nr. cad.Șef birou, Balticii Mihuda EpifanORIMARin A^OSt CFRTIFK:a_A |Ș0 9iW’-?02S PRIVIND SlStCMl.l'L DE MAMACLMI-NI calități 1h CLH I IF'CARE AOltCDITATîntocmi*

Artdra ț^jțKN


Al

I.IH’M A.JCITJLUI Dz CL CĂITE CRtJANItiM'.U

PLMlRtl r.=RT|Flt:.WLA

AL CA- IĂ1 I


SISIlMI I riFl 3E MANAGLMTN'


Rd. RatllJ Mantii nr. 9, Sectorul I București; 01 1222

l ei. 64(1-21-319 10.13; l-ax: +40-21-319.10.06 Email: reții urm urairnriiiuinn ■! :