Hotărârea nr. 112/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Radu Boiangiu nr. 25, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Radu Boiangiu nr. , sector 1, București

Având în vedere:

 • -   Referatul de aprobare nr. E/34.17/23.03.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr. E/3418/23.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr. M/3-119/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios ^Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21,12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 186/23.03.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr, 16332/05.09.2019:

 • -  Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico-edilitare conform studiu dc rețele însușit de ing. Ș- ' S. A.

 • -  Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

M R. N. S: .

Ținând seama de prevederile:

 • •  In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2L12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului’ Local al Sectorului 1 nr .259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

ArL 1. - Se aprobă documentația de urbanism P. b'.D. - Str. Radu Boiangiu nr, . sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 1 86/23.03,2020. prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are un de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art, 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art, 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2. fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectautului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului l și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Lrgislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii. în momentul votului fiind prezenti 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONT R A8EMWE A ZA,

SEC RET \ RiflFJN ERAL

Daniela NicftlfetfrCcfakin

pt'fjrru           . pcrrlm tutruirtiirti

MUNK-.PIUI mu '« sectorul!

wwwr. pi ii m iî ri ilfrE Uv 11 1 . ■


HIROUL REGLEMENTĂRI UttBANIS l ICi- ARHIVA

Ca urmare a cererii adresate dc B I eu adresa în            ’       ’          . sector 1, București. înregislrută la nr. 35625

din 23.08.2019, completată cu nr. 12679 din 10.03-2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/?-lX f^jiirnJ ^iȚi^riăjar.ețt teritoriului și urbanismul, cu m mii licări le și completările ulterioare, se umile următorul:


AVIZ NR. „

PENTRU

PUD-STR. RADI BOIANGII NR 1 - SECTOR 1

Construire locuința individualii P+2E

GENERA T DE IMOB1LGL: în suprafață da 165.00 mp din acte (159,00 mp din măsurători mențiunilor din Extrasul da Carte Funciară nr. eliberat la data de 03.06.2019.

INIȚIATOR; B- I ‘ , B :     S

PROIECTANT: S.C. RAÎJM PROIECT S.R.I..

SPECIALIS T CU DREPT DE SEMNAȚI RA RUR: arh. M. R N. S (KlJK: I), tj AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată imobilului care a general documentația, delimitată asilcl: Nlord-Est str. Radu Boiangiu nr. ' Boiangiu: Snd-Vcst - str. Radu Boiangiu nr. . str. Mcdclnicerului nr. ; Niord-Vest - str, Nicolae Racotă nr. PREVEDERI FUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform 1‘l.JG - MB și Regulamentului Ixscal de Urbanism al Municipiului București. aprobate cu IICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: L2a - locuințe individuale și colective mici realizalc pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - !>J-2 niveluri situate în afara zonei protejate. Imobilul nu sl- află pe Lista Monumentelor Istorice, pttblicală în M.O. nr. i 13 din 15.02.2016 sau ]a mai puțin de 100 tti de imobile aflate pe această listă, conform in forma ții lor din Certificatul de urbanism nr. 101I/85/B'24163 din 03.07,2019.

Indicatorii urbanistici reglementați: P0lmax.= 45“/uî CUTmiix.- 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E. CUTmtix.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2J:: înălțimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la cornișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul iniția! ui lotizării; se admite mansardarea clădirilor existente având șarpantă cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită ia sol :: clădirii.

Retragerea minimii falii de aliniament Se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care, vai'l.vă do Im lotizare la lotizaie iulie dispunerea clădirile) pe aliniament și retrageri <|e circa 3.01) 4.1)0 metri.

Retragerea mini mă Iuții de limitele laterale - Clădirile vor l'CSpCdO regimul du construire propriu Lotizării.

Retragerea față de limitai posterimiră o terenului - Retragerea fața de limita posterioare n parcelei vh li dcrrnninntă de aliniamentul posterior al lotizării care vu putea 11 depășit num ui pentru extinderi în suprafață de maxim 12.00 mp construi li la sol (peniru îmbunătățire îl dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța litță de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PUTĂ EDI HI Pț D- PROPUSE:

Ridmger i miniiiae față de limitele laterale: stânga Iu limita dc proprietare spre spate Joi, respectiv retras minim 3,50 metri spre față h>l . dreapta — lu limita dc proprietate.

Retrageri minime față dc limita posterioară - la limita dc proprietate, cu o curte de lumină pe zona mediană.

Construcția st va amplasa cu re Spceifirea specificul iiioi planului Je reglementă! i vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație’’ aprobate prin HCGMB nr, 66/2006. .Accesul auto și pietonul se vor realiza din str. Radu Boiangiu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 16332/05,09.2019.

ECHIPARE TEHN1CO-ED1LITARA: Eslc obligatorie racordurca uinstrucțtiioj- la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, enea'gie electrică. Studiu de relele însușit dc mg. Ș ' ’ S. A.

Documentația este însoțită de studiu dc însoțire și ilustrare volumetrică Însușite de arh. M R ' N. S i.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/1 <28.01.2020. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu,

Prezentul aviz rxtf un aviz tehnic și poale tl folosii numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care l'scc obiceiul prezentului aviz. în eontbrmitale cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind aiuenajarea Lei irodului și utbfinisnuil. cu niiiilif văi ile ți completările ulterioare.

Doeiimeniațiu tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAU) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și CU obligațivilllteu respuciăiii uituc-mai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc lu data emiterii sule pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 10! 1/85/B/24I63 din 1)3,07.21)19. emis dc Primăria Sectorului I al Municipiului București. In etizul iimadoplătii ikuincnirației P.U.D. în plenul Consiliului Locul :d Seniorului 1. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura IrcbujiwelttatSrTJijpâ aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cat

! lotiirârca dc aprobare esle iei vigoare.


Șef biriHi t

Rdluca VlihaeJa Epifan.Hi


PF4Mr.F4i A r-nST CI-KflFlCAT/ PLIVIND S-RTFMUl CALITĂȚII îh IJIzK I FIC.ARF ACREDITAT SISluMt Ui


HI


D" M.ft.NACEM=N •

UHW   AL J TU TU. ui   de

□t CAlH_ ORCANISVUL P=N’RU IJHR n=ICAR=A I»- ViAK^GEVEKI *\L CAI ITAȚIIirescu Olh în Vnj


înlocndț

And ni Țintă


lei. Mti-2


i tu. 9. SeLlorul I București; 011222

1-319.10 1.3: Fax:--10-21-319.10.06

Email: rceistrattiruzî-prinuiriasl .ro

hlIix-.'niLriL r.rirtVl?tni,a.,’-ijvr 1 r>v