Hotărârea nr. 111/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 11A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. sector 19 București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/3411/23.03.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. Ez3412/23.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr. M/3-118/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Ixjcal al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -   Avizul Arhitectului Șef nr. 185/23.03.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr, 20780/04.11.2019;

 • -   Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico-edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. C i 1. Cc l;

Avizul Autori tați i A eronauti cc Ci vi 1 e Rom ane nr. 3 25 34/1864 d in 05.12.2019;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. C ’ IM.

Ținând scama de prevederile:

 • ♦  în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦  Togii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările și completările ulterioare:

 • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • *   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr, 269/21,12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • *  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 294/28.11.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/27.11.2014

privind aprobarea P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona dc nord -autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos, Colentina;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.2 5 9/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și an. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D, — Șos, Chitilei nr. , sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 185/23.03.2020, prezentat în Anexa nr, l și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează ia dosatul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficiaiului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau. după caz, proiectantului documentației dc urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 de voturi pentru, 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.202U, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Qrîsfian Neagn


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Ccfalan Semnat cu bară de înlocuitor 2

Nr.: 111

Data: 28.05.2020

IwHrtartțțrif

MUTN.ciPitn miaiBișn-1                     BIROUL RtiCrt.l MONTĂRI

^SEC'TOKUI 1               UkB.-\NIST!Cb SI A IU II VĂ

wwwprirnsri ju-l.im E .te

Ca urmare a cererii adresate dc S Y cu adresa In                                . sector I. București. înregistrata

la nr. 38721 din 12,09.2019, completata cu nr, 13552 din 16.03.2020. în conformitate cu prevederile Legii_nr.350/200! privind amenajarea teritoriului ți urbanismul, cu modificările ți completările ulterioare, se emile urmat


i/r, ??• (g. Qate


AVIZNR....

PENTRU

PUD - ȘOS- CI1ITILEI NR. - SECTOR Locuință colectiva S+P+4E+5-bEr

(43 apartamente)


M'ăa la eot

LOCAL Al

/rzi'SAa nr. 4

2 8. MAI. ?Q23


Nr.


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață dc 996.(10 mp din acte (1132,00 mp din măsurători cadastrale), pnjflneF.ite ^wfvarâ conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. . eliberat la dala de 10.10.2019.

INIȚIATOR: S V

PROIECTANT: S.C. SIS I BM C S.R.L,

SPECIA LIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. C       N..C {RUR: D,-o. E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiata prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a general documenta li a, delimitată astfel: Nord-Est artera de circulație șos Chitilei; Sud-Est - artera de circulație str. Timișului: Sud-Vcst -Str. Timișului nr. ; Nord-Vest - str. Timișului nr , str. Timișului nr.

PREVEDERI PUC/ PUZ APROBA I E ANTERIOR: Conform P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord -

autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii ți Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr,294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.(19.2013. .modificat. cu H.C.G.M.B. nr.292/27,1 1,2014, avizul arhitcclului șef nr, 13/28.07.2014, amplasamentul este cuprins în U.T.R. 6_20-zona mixtă dc locuințe și servicii, cu clădiri având regim de construire continuu și înălțimi maxime de Pi4 niveluri, conform P.U.G- Municipiul București. Imobilul nu se alia pe Lisia Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau Iu mai puțin de IDO m de imobile aliate pe această listă. conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 692/62/0'18340 dtn 28.05.2019.


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.- 70%. C’UTmax. 3.5. R1 lmax.= P I-1E, ltmax.= 17 metri.

Retragerea minimă față de aliniament - Conform planșei dc Reglementări Urbanistice aferentă P.U.Z. - închidere mei median dc circubnic Iu zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colcntina aprobai cu II.C.GM.B, nr.294/28.11.2013. avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013. modificai cu H.C.G.M.B. nr.292/27.1 l,2014. avizul arhitectului șef nr. 13/28.07,2014.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor Învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distantă dc maxim 20,01) metri de lp aliniament.

Retragerea fața dc limita posterioare a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita poslerioară la o distantă de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată lu cornișă, dat nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea ți gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții ți amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București ți a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin 1ICGMD nr. 66/2006. .Accesul pietnnal se va realiza din șos. Chitilei și din str. Timișului, iar accesul auto se va realiza din str. Timișului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 5419/27.02.2020.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordare a construcții lor In rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușii dc mg. C I. C

Documentația este însoțită dc studiu de însorite și ilustrare volumetrică însușite de arh. C IM

Sc prezintă avizul Autorității Aeronautice Civile Romane nr. 32534/1864 din 05,12.2019.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 13'8/22.10.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai In scopul aprobării P.I J.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care lauc obiceiul prezentului aviz, în conformitate cu uri. 63 alin. (2| litera g) din Legea tir. 350/ 20(11 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D I AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și


cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a cerii ficatului de urbanism nr. 692/62/C.718340 din 28.05 2019, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului


Local al Sectorului l. în termenul dc valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, accsln rămâne valabil atâta


timp cât î Iotă cârca dc aprobare este în vigoare.


Șef birou ,

Raluca Mihaela l-,pitim
Înr«i6niit.


[3nnu Manta nr. 9. Sectorul 1 București: 01 1222 lei. -40-21-319.10.13: Fax: -49-21-319 10.06

Emai I: rveu strat ura <fipriiniirii>x.l 43?


Atnrn


îi 11 r’-        «v« t ■’ii’i i ii o i-i i v i ■ i a ■ir 1 r-rx