Hotărârea nr. 110/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 7, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. , sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/3414/23.03.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/3415/23.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul dc specialitate nr. M/3-117/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei dc administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția med iu lut înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 184/23.03.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 20779/31.10.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit dc ing. C I.C ;

Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 32535/1829 din 16.12.2019;

 • -  Documentația este însoțită de studiu de însoțire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

C . I M

Ținând seama de prevederile;

 • •  In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărâm Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • *  Hotărârii Consiliului Genera] al Municipiului București nr, 294/28.11.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/27.11.2014 privind aprobarea P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord -autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Sos. Colentina;

 • •  Hotărârii Consiliului Local a] Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului iu elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) dm Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. - Se aprobă documentația de urbanism PX’.D. - Sos. Chitilei nr. , sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 184/23.03.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire,

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică benefici atu lui/proiectau tu lui documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șefa] Sectorului I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz. proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 de voturi pentru, 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

I Semnă f cu bară

110                                             / de înlocuitor

Data: 28.05.2020                                          '        '

__                       pculru           pculru L'LtiififJKri'

MUNtciimi nuvujuyn                     BIROUI. REGLEMENTĂRI

WSR Tt )Rl IIJ              URBANISTICE Șl ARHIVĂ

wMw7piim iii-îa sccro rl., ro

Ca urinare a cererii adresate de S V ' cu adresa în i                      " sector L București înrcgisiratii


la rir. 38720 clin I? 09.2019, completară cu nr 13552 din 16.03.2020, In conformitate CU prti’i amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificărileșl completlrilc ulterioare. se emite următorii1'1

AVIZ NR. IfâWj

PENTRU

PUD - ȘOS. CI UTILEI NR.' -SECTOR!

Locuință colectivă 2S+P+3E+4E+5-6Er

(63 apartamente)EG H’^ULUI 1


za MAI. 2D?n


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață dc 1688.00 mp din acte de proprietate, proprietăți' privalii cțir .•* Extrasul de Cade Funciară nr. \ eliberai la data de 10.10.2019.

INIȚIATOR: Si V      PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ


PROIECTANT: S.C. SISTEM C S.R.L,

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: nrb. C       N. Cf [K.UR; D/o. E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD incluilc parcelele învecinate imobilului care a general dt>ciimcnia|in, dcliruiiată astfel: Nord-Est - artera de circulație șns. Chititei; Sud-Est șus. Chitilci nr. Sud-Vcst - str. Timișului nr. ' str. Inovatorului nr. ; Nord-Vesl - str. Timișului nr. ' . str. Timișului nr. , șus.


Chitilei nr.

PREVEDERI PLG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord -


autostrada urbană tronson cuprins intre Lacul Morii și Șos. Colentina aprobai cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27<T2.(J9.20]3. modificat eu H.C.G.M.B- nr,292/27.1 1.201 L avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014. amplasamentul este euprirts in U.T.R. 6 21 - zona mixtă de locuințe și servicii, cu clădiri având regim de construire continuii și înălțimi maxime de P+4 niveluri, conform P.IJ.G. Municipiul București. Imobilul nu se află pc Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 10(1 m de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. I056/92/C/20850 din 10.07.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTtusx.- 70%, CUTmax. 3,5, RHmax - P-1-4E, Hmax.= 17 metri.

Retragerea minimă față de aliniament - Conform planșei de Reglementări Urbanistice aferentă P.U.Z. închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr,294428.11.2013. avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013. modificai cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2011. avizul arhitectului șef nr.13/28.07.2014.

Retragerea minimă față de Limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pc limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage fafă de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălfimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specific ații lor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriu] Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonii se vor realiza din șos. Chitilei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 5418/27.02.2020.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit de ing. C I. C

Documentația este însoțită dc studiu de însorirp și ilustrare volumetrică însușite de arh. Ci .. IM"

Se prezintă avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 32535/1829 din 16.12.2019.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 13/7/22.10.2019. sc avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu an. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare.

Documentația luhnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1056/92/(1/2(1850 din i0.07.2018, emis dc Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neudoptarii documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului !. în termenul dc valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp Cât Hotărârea de aprobare este în vigoare

AjpfrTECTȘ£f Ciobani Oprite G>irj*Ana-

iflfncmtt

-AnJTtt rîitut