Hotărârea nr. 11/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 28.01.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 35232/09.12.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. i/143/14.01.2020 al Direcției Management Resurse Umane, nr. M/3-18/20.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, nr. G/5040/17.12.2019 al Direcției Management Economic și de adresa nr. 0/470/11.12.2019 a Compartimentului Corp Control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile:

 • - Ordinului nr. 25/03.01.2019 al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

 • - Ordinului nr. 27/2019 al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

 • - Ordinului nr. 29/2019 al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

 • - Ordinului nr. 81/2019 al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre matemale;

 • - Ordinului nr. 82/2019 al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 64/04.04.2017 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 5 ee), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. f) și alin. (4) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aproba Regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fara cazare din structura organizatorica a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexelor nr. 1-29, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. - (1) Regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fara cazare din structura organizatorica a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 1, aprobate potrivit art. 1, care nu dețin licența de funcționare provizorie/licența de funcționare la data prezentei hotarâri, reprezinta documente justificative care se anexeaza cererii de licențiere, dupa cum prevede art. 18 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității in domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotârarea Guvemului nr. 118/2014, cu modificarile și completarile ulterioare.

(2) Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 1, prin conducerea acesteia, are obligația de a solicita licențierea inițiala ori eliberarea unei noi licențe de funcționare a serviciilor sociale cu și fara cazare cu eel puțin 60 de zile înainte de darea in funcțiune a serviciului social sau, dupa caz, de la expirarea licenței de funcționare, potrivit prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitații in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile și completarile ulterioare.

Art. 3. - începând cu data intrarii in vigore a prezentei hotărâri inceteaza efectele Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 64/04.04.2017.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generala de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri.

(2) Serviciul Tehnica Legislativa, Secretariat și Arhiva va asigura comunicarea prezentei entitaților menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu unanimitate de voturi, in momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali in funcție, astazi, 28.01.2020, in ședința ordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, convocata in temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

NEAGU CRISTIAN MARIAN


CONTRAmMNEAZA, SECRETAR GENERAL DANIELA NICOLETA CEF ALAN


Nr.: 11

Data: 28.01.2020

Raspunderea juridica privind realizarea demersurilor necesare in vederea licențierii serviciilor sociale, in conformitate cu prevederile art.8 alin. (2) și art. 11 alin. (4) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitații in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile și completarile ulterioare, revine conducerii Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 1.

ZP! Z. /

* l L» K A I_!K .-. EQE Al mMiQlFIL bl L H Z’/'.


?. 1 . .. L.f\ HQvARAR® CONSILIULUI

LOCAL Al. SECTORULUI 1

Nr./ir. fSț

ZlfâJCONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCU REȘTJ

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ $1 PROTECȚLiț

Complexul Social de Servicii Odăi

Sos.Odăii nr.3-5,sector 1,București tel./Tax: 021 350 58 96;

email : css udaiiayahoo cuin. websitezwwwali’aspu-

Operator de date cu caracter personal nr.63(K>. jfrm dr niflncițjtinienr e«rHi«ii


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII “ODĂI” CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST ADĂPOST DE NOAPTE


ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul dc organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „ Complexul Social de Servicii Odăi, aprobat prin hotărțre de consiliu, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare lu informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru an gaj ații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții 1 egaI i/convcnționaii, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Complexul Social dc Servicii “Odăi” - Centrul de urgenta pentru persoane tara adăpost, Adăpost de Noapte, cod CAEN 8790 -CR-PFA-II este înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.P.C. Sector 1 București, acreditat conform Certificatului de acreditare serie AF.nr..001199/03.07,2014. CUI.l5318810,cu sediul in București, Bdul.Mareșal Averescu nr.17, sectorul 1.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social


Scupul serviciului social ” COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI” - Centrul de urgenta pentru persoane fara a da post, Adăpost de Noapte,

 • 1. Protejarea si acordarea de servicii socio-medicale complete beneficiarilor .conform următoarelor principii:

 • -  acordarea unei îngrijiri individualizate si personalizate

 • -  asigurarea protecției pe o perioada determinata

 • -   garantarea si respectarea drepturilor beneficiarului

informarea corecta a beneficiarului/reprezentantului legal/conventional in ceea ce privește instituțiile din comunitate la care au acces.

Complexul Social de Servicii Odăi este coordonat de Directorul general adjunct Direcția Persoană și Familie al D.G.A.S.P.C sectorul I.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social Complexul Social de Servicii Odăi - Centrul de urgență pentru persoane fara adapost, A da post de Noapte, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat dc Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil:ORDTNIJL 29/2019 anexa 5

 • (3) Serviciul social- Complexul Social de Servicii Odăi, este in fi rial prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 București , nr,368/18,11.2004, și funcționează în suhordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector i București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social., Complexul Social de Servicii Odăi - Centrul de urgenta pentru persoane fara adapost. Adăpost «le Noapte, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, in convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie, la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „ Compexului Social de Servicii Odăi:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii șî pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor:

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele dc rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane fața de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial dc îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare:

 • k) preocuparea permanenta pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare dc a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale:

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități dc integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor dc dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public dc asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

Centrul de Urgenta pentru Persoane fără Adăpost - A.N. acordă servicii sociale persoanelor adulte cu domiciliul pe raza sectorului l aflate în situații de criză.

Persoana Adultă Fără Adăpost (denumită în continuare P.A.F.A.), este persoana care nu are locuință și care locuiește pe stradă (parcuri, piețe, scări de bloc, etc.) sau într-un adăpost temporar ( locuință improvizata, clădiri dezafectate, chirie, etc.). care se află într-o situație de criză la nivel psihic, social, relațional, juridic, biologic, situație determinată de absența unui adăpost sau de imposibilitatea procurării acestuia.

Situația de criză este înțeleasă ca fiind incapacitatea dc a-și mobiliza resursele interne precum și excluderea de la resursele externe (servicii sociale externe).

Categorii de beneficiari ai C.U.P.F.A. - A.N.:

 • >  Tineri peste 18 ani etichetați drept „copii ai străzii” sau externați din centrele de plasament și care nu au fost incluși într-o formă de protecție și asistență socială;

 • > Femeile însărcinate alungatc/fugite de la domiciliu:

 • > Femeile supuse violenței domestice;

 • >  Persoanele vârstnice aflate in situații de dificultate ( pot beneficia de servicii sociale in centrul rezidențial pentru perioade determinate de timp max 30 zile sau pentru situații punctuale, persoane care nu necesita servicii sociale într-un centru rezidențial);

 • > Persoane care suferă de boli cronice netransmisibile;

 • > Persoane care prezintă handicap fizic, cărora nu le sunt afectate posibilitățile de deplasare;

 • > Familii cu copii ajunse în stradă, după evacuarea din locuințe;

 • > Persoane cu tulburări (tară a fi grave) de sănătate mentală, persoane amnezice, traumatizate, alungate sau fugite de la domiciliu.

In cadrul acestor categorii de persoane se includ:

P.A.F.A, dependente cronic de stradă, care sunt afectate fizic și psihic, care sunt deprofesionalizate, tară șanse reale pentru o rcinserție socto-profesiouală. Pentru aceste persoane se pot oferi pachete de servicii minimale dc subzistență (adăpost de urgență pe timp de iarnă, hrană, îmbrăcăminte, asistență medicală);

Persoane care nu pot beneficia de serviciile CU.P.F.A. :

 • >  Persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor;

 • > Persoane cu boli contagioase sau parazitare:

 • > Persoane aflate în episod psihotic;

 • > Persoanele care au fost violente pe durata găzduirii anterioare în C.S.S. Odăi;

 • > Persoanele care au adus prejudicii materiale, anterior, D.G.A.S.P.C. sector 1.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Centrul de Urgentă pentru Persoane fără Adăpost ( denumit în continuate C.LLP.F.A.) este organizat astfel:

Centrul de Urgentă pentru Persoane tară Adăpost - Adăpost de Noapte (aflat în coordonarea Directorului General Adjunct), acordă principalele servicii / activități:

 • >  Identifică persoanele care sc află în situație de sărăcie extremă prin acțiuni dc asistență socială stradală; identifică motivele care au determinat sărăcia extremă;

 • > Pentru persoanele găzduite în Centrul dc I Jrgență pentru Persoane Fără Adăpost - Adăposl Noapte poate oferi mic dejun.

 • > însoțește?asigură spijin pentru transportul persoanelor Iară adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgență pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare;

 • > Stabilește identitatea persoanei amnezice sau cu probleme dc sănătate mentală (tară a avea tulburări mentale grave), adresându-se în acest sens Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei;

 • >  Sprijină asistatul în procurarea documentelor de identitate pierdute sau furate, prin intervenție la D.G.E.LP.;

 • > In colaborare cu Serviciul Rezidențial Adulți din cadrul D.G.A.S.P.C. - Sector 1, sprijină asistatul în întocmirea dosarului său dc internare într-o instituție de asistență socială sau instituție de protecție specială, în funcție de vârsta sau gradul de dependență al acestuia:

 • >  Face intervențiile necesare la ONG-urile sociale pentru cuprinderea asistatului într-o formă de asistență socială în funcție de vârsta și gradul dc dependență al acestuia;

 • > In colaborare cu Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din cadrul D.G.A.S.P.C. -Sector I, sprijină asistații cu domiciliul în Sectorul I să-și întocmească dosarul de ajutor social sub forma venitului minim garantai; face propuneri peniru acordarea unor ajutoare de urgență pentru cazurile deosebi Le;

 • >  Sprijină asistații să se întoarcă în localitățile lor de domiciliu, în colaborare cu primăriile și secțiile/posturile de poliție din localitățile de domiciliu

 • >  Eliberează aviz medical pentru internarea în CU.P.F.A,, persoanelor a căror sănătate nu este de natură să pună în pericol sănătatea celorlalți asistați;

 • > Asigură un control medical general;

 • >  Asigură asistență medicală de urgență (prim ajutor);

 • >  Eliberează trimiteri către medicii specialiști sau pentru internarea în spital;

 • >  Contribuie la educarea asistaților pentru autoîn griji rea și păstrarea igienei personale, a îmbrăcămintei și habitatului,

 • > Persoanele care au domiciliul legal în Sectorul 1 al Municipiului București> pot beneficia de cazare gratuită, tară a depăși 6 luni în an calendaristic, iar cele din alte lo caii lăți/sectoare, numai la solicitarea direcțiilor de domiciliu cu suportarea costurilor.

 • > Beneficiarilor C.U.P.F.A., persoane singure, le este interzis să stea în Centru pe perioada lunilor octombrie — martie între orele 09:00 - 19:00 și pe perioada lunilor aprilie -septembrie între orele 09:00 - 20:00. Excepție fac perioadele perioadele cu temperaturi extreme, cald sau frig.

ÎNCETAREA SERVICIILOR

încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia.

Principalele situații în care CUPFA -AN încetează/sistează acordarea serviciilor către beneficiar pc o anumită perioadă de timp pot fi:

 • 1. în cazul părăsirii centrului dc către beneficiar prin proprie voință;

 • 2,  în caz de deces al beneficiarului;

 • 3,  în cazul în care beneficiarul arc un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul centrului;

 • 4.  în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului e(c.)

în situația încălcării de către beneficiar a prevederilor prezentului regulament și a celor prevăzute în contractul dc servicii, șeful com piezului, împreună cu șeful biroului CUPFA și personalul de specialitate din centru, pe baza aspectelor conaslale în registiele interne, notifică beneficiarul asupra comportamentului avut cu avertisment scris.

Beneficiarii care încalcă în mod repetat prevederile prezentului regulament ( au 2 avertismente), sunt excuși din centru, la propunerea șefului de complex și setului de birou.

Gravitatea faptelor beneficiarilor poate conduce la excluderea din centru, la prima abatere. DREP ITIRl SI OBLIGAȚII ALE BENEFICIARILOR

Drepturi:

 • a) sâ beneficieze de serviciile medicale și sociale oferite de către Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost,

 • b) să folosească baza tehnico-materială a centrului, în condițiile prezentului Regulament;

 • c) să fie tratați cu respect și să nu fie supuși unor tratamente discriminatorii;

 • d) să li se asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal;

 • e) să le fie luate în considerare, în limita posibilităților propunerile cu privire la programul și activitățile desfășurate în cadrul centrului;

 • f) dreptul la liberă exprimare, în condițiile prezentului Regulament;

 • g) dreptul la corespondență pe perioada cazării în centru.

Obligații:

 • a)) să respecte prezentul Regulament de funcționare și regulile dc ordine interioară;

 • b) să facă demersurile necesare, singur și/sau cu asistentul social, pentru obținerea unui loc de muncă (pt.cei apți de muncă), să nu refuze nejustificat un Joc de muncă, a unei locuirile, a altor prestații și servicii sociale de care ar putea beneficia în condițiile legii; Dacă încadrarea în muncă a persoanelor asistate nu este posibilă, vor fi asistate în demersurile necesare în vederea obținerii drepturilor sociale legale (pensii, ajutor social, grad dc handicap sau invaliditate), in acest caz masurile de protecție fiind stabilite personalizat.

Refuzul nejustificat de a face demersurile necesare pentru a găsi un loc de muncă în termen de 30 de zile de la data intrării în adăpost, conduce la excluderea din Adăpostul dc Noapte,

 • c) să răspundă material și penal pentru pagubele produse centrului din vină proprie:

 • d) să participe activ și responsabil la activitățile centrului, atât educative cât și gospodărești ,atât în centru cat și în afara acestuia;

 • e) să accepte investigațiile și tratamentul medical prescris dc medicul centrului sau medicul curant,sub sancțiunea excluderii din centru. Asistența medicala a persoanelor cazate în centru este asigurată de un medic în baza contractului de prestări servicii încheiat în condițiile legii. Introducerea medicamentelor în centru, păstrarea lor asupra asislaților se face cu permisiunea și înștiințarea medicului Centrului. Medicul va stabili analizele medicale obligatorii pentru cazarea în Centru.

1) să mențină curățenia în centru și să manifeste respect și comportament decent față de personalul Centrului și ceilalți beneficiari;

 • g) să nu incite și să nu participe sub nicio formă la acte de indisciplină, tulburarea ordinii și liniștii alât în centru cât și în afara lui:

 • h) să respecte programul și ora limită dc acces în centru, cu excepția cazurilor justificate prin orarul locului de muncă sau alte cazuri speciale.

 • i) în centru este interzis cu desăvârșire consumul de alcool, introducerea băuturilor alcoolice, a substanțelor toxice, halucinogene, droguri, a obiectelor ascuțite și tăioase, contondente, susceptibile de a fi utilizate ca arme.

 • j) este interzis în Centru accesul persoanelor aflate în stare dc ebrietate.

 • k) este interzis în Centru accesul altor persoane decât cele asistate.

 • l) introducerea alimentelor perisabile în dormitoare este interzisă, excepție facându-se cu avizul medicului.

 • m) aparatele audio-video vor funcționa la un volum care să nu tulbure programul de liniște și odihnă al celor asistați.

Admiterea tuturor categoriilor dc beneficiari în cadrul complexului se realizează numai după efectuarea dc control igienico-sanitar dc către personalul complexului și verificarea stării de curățenie a obiectelor vestimentare personale.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social,. Complexul Social de Servicii Odăi - CUPFA AN”funcționează cu un număr de 29 total personal, din care :

Funcția


Nr. post uri

Sef Birou C.LLP.F.A-

1

Asistent Medical

5

Medic

1

Infirmiera

8

îngrijitoare

5

Supraveghetor noapte

7

Spalatoreasa

2

ARTICOLUL. 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere poate fi:

 • a) șef de centru / sef birou C.1J.P.F.A.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salari ații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

o) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului dc servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personaj;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri dc organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizoriiJ de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și Juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • o) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil,

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidați! pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate dc îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent medical gcncralist (325901),

 • b) asistent social (263501):

 • c) infirmieră (532103);

 • d) medic de medicină de familie (221108);

 • e) psiholog (263411);

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului dc acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim dc calitate aplicabil.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, în (reținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentei]anță. achiziții etc. șî poate fi:

a) administrator- verifica zilnic starea clădirilor in exterior/interior si anexele luând masurile necesare pentru remedierea fisurilor, deteriorărilor etc. anuntand șeful de centru (referat scris);

verifica calitatea lucrărilor de întreținere;

 • -   verifica starea instalațiilor, echipamentelor si a sistemului de iluminat;

 • -   verifica zilnic starea instalațiilor si a modului de furnizare cu apa si celelalte utilitari;

 • -  monitorizează efectuarea corecta a operațiilor de dezinsectle-deratizare si completează fisa respectiva;

 • -   verifica zilnic starea de curățenie a containerelor si a locului dc depozitat gunoiul si deșeurilor rezultate din activitatea de îngrijire;

 • -  verifica modul in care se face depozitarea materiilor prime si a altor materiale;

 • -  asigura verificarea metrologica a cântarelor;

arhiveaza toate fisele HACCP primite lunar de la personalul responsabil cu monitorizarea acestora;

urmărește sa fie respectate de către personal procedurile si instrucțiunile de lucru;

răspunde de gestionarea si funcționarea mijloacelor fixe aflate atat in folosința personalului de deservire cat si in gestiunea proprie;

 • -   are in subordine personalul de întreținere si bucătărie;

 • -  supraveghează si răspunde de realizarea sarcinilor privind igiena din exteriorul si interiorul instituției;

întocmește pentru fiecare angajat fisa de protecție a muncii;

întocmește necesarul de echipamente si mijloace materiale necesare prevenirii incendiilor si accidentelor dc munca;

 • -  verifica prezenta efectiva a personalului la serviciu, prestarea integrala a programului

de munca si vizeaza împreuna cu șeful unitatii condica de prezenta;

 • -   răspunde de pastrarea si gestionarea patrimoniului unitatii;

 • -   răspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor privind paza unitatii si liniștea beneficiarilor;

 • -  întocmește împreuna cu magazinerul necesarul lunar de materii prime si materiale, pentru ca acestea sa fie achiziționate la timp;

 • -  intocmeste împreuna cu magazinerul si șeful de centru meniul zilnic al beneficiarilor; întocmește lista zilnica de alimente ce urmeaza a fi eliberate din magazie, conform meniului

stabilit;

întocmește împreuna cu cabinetul medical graficul lunar dc lucru pentru personalul care lucrează in ture si a personalului pe care il are in subordine;

intocmeste lunar foaia de pontaj pentru întregul personal al unitatii;

stabilește lunar consumul si stocul carburanților pentru centrala termica;

face propuneri pentru îmbunătățire a activitatii salariat! ilor cu sancționarea acestora pentru abateri disciplinare;

 • - se asigura ca alimentele date pentru consumul zilnic sunt păstrate conform normelor igienico-sanitare in vigoare

h) magaziner - efectuează recepția materiilor prime (alimentele si bunurile achiziționate trebuie verificate cantitativ si calitativ);

 • - verifica temperatura unor materii prime la recepție (pentru produsele care necesita refrigerare sau congelare, prin introducerea termometrului cu sonda) si completează fisa de recepție corespunzătoare;

 • - completează zilnic fisa de înregistrare a temperaturii si UR aer din depozite;

 • - verifica caracteristile organoleptice ( aspect, gust, miros, culoare) ale materiei prime conform instrucțiunilor si, daca acestea nu corespund, declara produsele respective ca fiind neconforme si nu le recepționează sau daca acestea au fost deja recepționate le scoate din uz si Ie returneaza furnizorului care, in ambele cazuri are obligația de a le înlocui:

 • - accepta si depozitează materia prima daca totul este in regula, si o refuza atunci când aceasta nu corespunde, din punct de vedere: a siguranței alimentare, a comenzilor efectuate, in baza referatului lunar dc necesitate, a termenului dc valabilitate, a perisabilității, etc.

 • - verifica documentele însoțitoare (certificat sanitar-veterinar, fac tura, etc);

 • - verifica daca furnizorul este pe lista furnizorilor acceptați;

 • - verifica termenul de valabilitate, etichetarea, ambalarea materiilor prime:

 • - verifica temperatura mijlocului de transport:

 • -  depozitează rapid (cca 10 min) canturile refrigerate sau congelate la temperatura corespunzătoare;

 • - tine evidenta intrărilor si ieșirilor din depozite, frigidere congelatoare si va face rotatia stocurilor;

 • - se îngrijește ca documentele de primire sa fie predate a doua zi la contabilitate, pentru înregistrarea lor;

 • - scoate materiile prime din depozite in funcție de comenzi (eliberează alimente din magazie pe baza „listei zilnice de alimente,, întocmită in dublu exemplar si aprobata de persoanele de drept, iar restul materialelor pe baza bonurilor de consum);

 • - înregistrează in fisele operative ale gestiunii după documentele primite (facturi, avize de expediție, procese-verbale);

 • - întocmește si răspunde de exactitatea datelor de înregistrare din N.I.R., din fisele de magazie sau stocurile întocmite lunar;

 • - înregistrează zilnic eliberarea de alimente si bunuri, pe semnătură, după foile de alimente si bunuri, în fisele operative ale magaziei;

 • - comunica in scris, in termen de 24 ore din momentul constatării, serviciului contabilitate plusurile si minusurile in gestiune, daca are alimente depreciate, distruse ori sustrase;

-întocmește saptamanal si lunar necesarul de alimente si materiale, colaborând cu administratorul, caruia i se subordonează din punct de vedere al activitatii;

-nu primește si nu eliberează din gestiune bunuri fara a fi insotite de documente legale;

-informează administratorul asupra stocului si specimenului de produs, asupra necesarului, deficientelor, in termeni utili si oportuni achiziționării;

-confrunta lunar / ori de cate ori este nevoie Fisele analitice contabilului desemnat (din cadrul DGASPC) pentru verificare / punere de acord si solicita sprijinul acestuia (daca este cazul);

-participa activ la inventarierea valorilor materiale pe care le gestionează / administrează si are obligația de a justifica si răspunde de neregulile ce se constata (atunci când situația o impune);

 • - ajuta la aprovizionarea uiiitatii (propuneri si sugestii);

 • c) îngrijitoare

 • - întreține un climat plăcut la locul de munca si in relațiile inter-personale, evita conflictele si nu alimentează stările coti Iii ctu al o

 • - efectuează zilnic curățenia in sectorul repartizat in condiții corespunzătoare

 • - ajuta infirmiera la îmbăierea beneficiarilor bolnavi si a decedatilor

 • - matura / aspira si spala holul, scara pavilionului de locuit al beneficiarilor ori de cate ori este nevoie (col puțin o data pe zi), pentru a indeparta urmele lasate de noroiul depus ca urmare a intemperiilor

 • - va conduce la cabinetul med ic al, apoi sc va ocupa dc igienizarea corporala si vestimentara si chiar deparazita

 • - asigura igiena paturilor si schimba lenjeria beneficiarilor ori de cile ori este nevoie

 • - curata si dezinfectează zilnic băile si W.C -urile cu materiale sî ustensile folosite numai in aceste scopuri;

 • - cfcctucaza cu avizul cadrului medical sau auxiliar sanitar aerisirea camerelor:

 • - ajuta la mobilizarea beneficiarilor;

 • - adopta o atitudine de înțelegere, sprijin moral si respect fata de bolnavi;

 • - urmărește activitatea beneficiarilor si folosește toate metodele pentru a preintîmpina eventualele conflicte ce se pot ivi intre bolnavi;

 • d) spălătoreasă - triaza rufele murdare după criteriile: culoare , destinație, grad de murdărie;

 • - pune rufele la înmuiat înainte de spalare, asigurând o cal mai buna spăl are si dezinfeelie a acestora;

 • - va asigura paslrarea lucrurilor personale ale beneficiarilor;

 • - primește si preda rufele numai pe baza de bon, ținând evidenta lor intr-un caiet;

 • - folosește judicios materialele primite pentru spalat si dezinfectat, precum si utilajele, respectând instrucțiunile de folosire a lor si normele dc protecție a muncii;

 • - executa, menține si răspunde de condițiile igienico-sanitare din incinta spălătoriei;

 • - utilizează corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport si se îngrijește dc buna funcționare si utilizare, a aparaturii din dotare;

 • - folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitatile trasate;

 • - răspunde solidar de Lot inventarul din sectorul sau dc activitate, luând masurile ce se cuvin pentru întreținerea tuturor obiectelor, mijloacelor pe care le folosește, precum si dc rcpcrcursiunile datorate remedierii deficientelor;

 • - folosește utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, (mașina de spalat, uscator, etc.) cu responsabilitate, după însușirea instrucțiunilor dc folosire si după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje;

 • - nu paraseste locul dc munca mai ales când utilajele sunt in funcțiune, pentru a avea posibilitatea sa le oprească in caz de defecțiune si pentru prevenirea eventualelor accidente;

 • - va aduce la cunoștința administratorului iar daca acesta lipsește din unitate, șefului de complex, orice deficienta care apare in sectorul sau de activitate, sau alta situație care ar pune in pericol unitatea sau securitatea beneficiarilor unitalii;

 • - nu consuma băuturi alcoolice in timpul programului si nu îsi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • - este interzis accesul persoanelor ne autorizate in incinta spațiului amenajat in acest sens si / sau staționarea nejustificata a beneficiarilor / personalului in incinta spălătoriei;

preda rufele curate ta lenjereasa pc baza dc bon / caiet;

 • - in timpul programului de lucru, tinuta vestimentara este îngrijită, iar purtarea halalului / echipamentului de protecLie si a ecusonului, sunt obligatorii;

 • - asigura circuitul rufelor in spălătorie, respectând condițiile igicnieo-sanitare corespunzătoare

 • - trateaza cu respect, buna credința si intelegere beneficiarul si nu abuzeaza fizic, psihic sau moral de starea ac

 • - comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu bene Udării si apartinatorii trebuie sa sc caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect si limbaj civilizat, avand o atitudine principiala fata de aceștia;

 • - toate acțiunile si sarcinile pe care lc inteprinde sunt numai in interesul beneficiarului;

 • - manifesta grija deosebita in mânuirea si utilizarea maiori al clor si echipamentelor pe care le are in primire pe a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor si le pastreaza /depozitează pe acestea in locurile stabilite;

 • - răspunde solitar de tot inventarul din sectorul sau de activitate;

 • - depozitează in locuri sigure substanțele sau obiectele periculoase

e ) muncitor calificat bucatar - isi organizează locul de munca, respectând cerințele igienîco-sanitare, procesul tehnologic si masurile de protecția muncii

 • - colaborează cu colegii de schimb / tura si se asigura ca ajutorul de bucatar isi îndeplinește corect sarcinile de serviciu;

urmărește comportamentul personalului din bucătărie pe tot parcursul zilei dc lucru, pe care il îndruma si supraveghează in activitatea pe care o desfasoara;

-zilnic recoltează probe din meniu pe care le pastreaza in frigider;

 • - urmărește starea de igiena si echipamentul de protecție, atat al sau, cat si al personalului care lucrează in bucătărie, pe tot parcursul zilei de lucru;

 • - urmărește modul in care se respecta manipularea igienica a materiilor prime si a produselor finite;

 • - intretine un climat plăcut la locul de munca si in relațiile inter-personale, evita conflictele si nu alimentează stările conflictuale;

-trebuie sa cunoască si sa poata exploata utilajele moderne ținând cont de securitatea muncii, sa poata utiliza corect diferite dispozitive, ustensile si echipamente necesare in procesul de realizare a preparatelor culinare;

-cunoaște si respecta termenii de păstrare a produselor alimentare;

 • - masoara temperatura preparatelor cu termometrul sonda si completează fisa corespunzătoare;

 • - răspunde pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de execuție a acestora;

 • - pastreaza in bune condiții ustensilele si aparatura;

 • - utilizează resursele existente exclusiv in interesul centrului;

 • - verifica temperatura preparatelor la servire;

 • - prepara si distribuie mancarea la timp, conform programului dc masa;

 • - urmărește efectuarea corecta a igienizării echipamentelor si bucătăriei;

 • - verifica efectuarea corecta a spălării / dezinfectării vaselor si a veselei;

 • - urmărește starea de curățenie a suprafețelor de lucru si a pardoselilor pe tot parcursul zilei de lucru;

 • - verifica evacuarea gunoiului din bucătărie pentru a nu se acumula;

 • - urmărește aplicarea masurilor de prevenire a contaminării încrucișate pe tot timpul procesului de preparare a alimentelor;

 • - ia în primire de la magazie in baza listei zilnice de alimente, materialele necesare pentru prepararea hranei, pe care sa le folosească integral in acest scop;

 • - pastreaza la frigider toate probele din alimentele consumate timp de 36 - 48 ore, pentru a se evita / preveni toxiinfecțiile alimentare;

 • - produsele alimentare cc nu corespund organoleptic vor fi scoase imediat din uz cu acordul administratorului, magazinerului, asistentului medical si a șefului de birou;

f ) muncitor calificat - lacatus mecanic - executa curățenia in sectorul sau dc activitate;

 • - verifica si ia masurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor;

 • - in timpul programului de lucru ținu ta vestimentara este îngrijită iar purtarea halatului de protecție (salopetei) este obligatorie;

 • - folosește numai in interes de serviciu obiectele, sculele si aparatele ce se găsesc in inventarul sau;

 • - cunoaște regulile dc păstrare si transportare a materialelor pe care le folosește in activitatea pe care o desfasoara;

 • - folosește utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, după însușirea instrucțiunilor de folosire si după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje;

 • - răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru întreținerea acestor obiecte, scule, aparate, etc.. precum si de repercursiunile datorate remedierii deficientelor;

 • - folosește la maximum timpul dc lucru zilnic, executând aetî vitali le trasate;

 • - respecta secretul dc serviciu si confidențialitatea despre activitatea din unitate si îndeplinește si alte sarcini indicate de conducerea unitatii sub rezerva legalității lor;

 • - nu consuma băuturi alcoolice în timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • - comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, prointitudinc. respect, limbaj civilizat;

 • - respecta regulamentul dc ordine interioara sî R.O.F al unitatii;

 • - participa la informări Ic, ședințele, organizate dc conducerea unitatii care au ca obiectiv: cunoașterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii, cunoașterea normelor dc P.S.l si SSM, etc..;

 • - comunica administratorului sau superiorului ierarhic orice deficienta intalnita pe schimbul sau, si împreuna găsesc soluții de remediere in cel mai scurt timp;

 • - executa lucrări de lacatuserie specifice si întreținere in exploatare, după cum urmeaza:

 • > repara / schimba broaște la usi

 • > schimba yale

 • > confecționează chei

 • >  uns, gresat balamale usi si ferestre

 • >  înlocuit, schimbat si chituit geam tras

 • > confecționat si montat panouri indicatoare

 • >  lucrările trebuie sa fie executate calitativ si in termen util

 • > executa lucrări dc sudura electrica

 • >  repara si întreține instalațiile sanitare, precum si celelalte instalații din dotare

 • - desfasoara si activitati adm ini strativ-gospodar ești (atunci când nu are de efectuat lucrări specifice postului)

 • - să utilizeze corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport

 • - sa își însușescă și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă

și măsurile de aplicarea acestora

 • - să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și / sau angajatorului accidentele suferite

de propria persoană

g) muncitor necalificat ajutor bucatar

-accesul in sala de lucru se va face numai după im bracarea echipamentului de protecție curat si steril si eventual, dezinfectarea încălțămintei:

 • - ajuta bucătarul la prepararea hranei;

 • - efectuează igienizări ale spatiilor, echipamentelor si ustensilelor de lucru, la sfârșitul schimbului

si completează fisele corespunzătoare;

 • - manipulează materialele, materia prima, si utilajele/ ustensilele care se afla in incinta bucătăriei, conform cerințelor, muncitorilor calificați din acest sector dc activitate (bucatar);

 • - jsj desfasoara activitatea sub îndrumarea si supravegherea, bucătarului si / sau in lipsa acestuia sub îndrumarea si supravegherea administratorului sau personalului medico-sanitar (asistent medical);

 • - spăl a si dezinfectează oua si completează fisele corespunzătoare, pe care Ic preda la sfârșitul lunii administratorului;

 • - menține starea de curățenie a spatiilor de lucru si anexelor;

 • - menține starea dc curățenie a echipamentelor si ustensilelor de lucru si cunoaște instrucțiunile si modalitățile de folosire ale acestora;

 • - menține starea de igiena personala si a echipamentului de protecție corespunzătoare pc tot parcursul zilei;

 • - manipulează igienic materiile prime, semipreparatele si produsele finite;

 • - cunoaște pericolele, sursele de contaminare, condițiile dc înmulțire a microorganismelor si metodele de prevenire a lor;

 • - materiile prime, semipreparatele si produsele finite le va separa fizic sau va avea grija ca acestea sa nu fie prezente in același timp in același spațiu fizic;

 • - ajuta la transportul alimentelor de la magazie la bucătărie;

 • - respecta orarul minutat afișat, pentru evitarea contaminărilor încrucișate;

 • - respecta toate regulile si instrucțiunile afișate la locul de munca;

 • - respecta rețetele, procedurile si instrucțiunile de lucru:

 • - respecta regulile de igiena si comportament;

 • - scoate obligatoriu echipamentul de protecție înainte de intrarea in cabina WC., spala si , dezinfectează mâinile la ieșire;

 • - spala si dezinfectează mâinile imediat după contactul cu orice contaminat posibil;

 • - informează bucătarul sau administratorul despre problemele aparule in sectorul sau de activitate;

 • - declara bolile sau simptomele unor boli cu transmitere alimentara pe care le deține sau detinut (istoricul bolii);

 • - nu va depozita in aceiași dulap hainele de strada cu echipamentul de lucru;

 • - interzice accesul personalului neproductiv sau a vizitatorilor fara aprobarea șefului de centru si fara echipamentul de protecție corespunzător;

 • - participa la instruiri legate de siguranța alimentelor;

 • - Isi insusesle noțiuni legate de sistemul HACCP si siguranța alimentelor;

 • - comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii trebuie sa sc caracterizeze prin amabilitate, promtitudine. respect, limbaj civilizat;

 • - respecta prevederile regulamentului de ordine interioara al unitatii;

 • - creeaza o atmosfera plăcută in sala de mese comunicând cu beneficiarele, răspunzând la orice inLrebare care le este pusa de acestea;

 • - răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate;

 • - respecta si cunoaște standardele in vigoare / manualul de proceduri al unitatii, in activitatea pe care o Îndeplinește;

 • - indeplineste si alte sarcini solicitate de conducerea unitatii, sub rezerva legalității lor.

h) tamplar

 • - executa curățenia in sectorul sau dc activitate;

 • - verifica si ia masurile cc sc cuvin pentru remedierea deficientelor:

 • - confecționează obiecte de tâmp lari e la cererea beneficiarilor in limita materiei prime(lemn), de care dispune, numai cu aprobarea conducerii;

 • - in timpul programului de lucru tinuta vestimentara este îngrijită iar purtarea halatului dc protecție (salopetei) este obligatorie;

 • - folosește numai în interes de serviciu obiectele, sculele si aparatele ce se găsesc in inventarul sau;

 • - cunoaște regulile de păstrare si transportare a materialelor pe care le folosește în activitatea pe care o des las o ara;

 • - folosește utilajele de specialitate din sectorul sau dc activitate, cu responsabilitate, după însușirea instrucțiunilor de folosire si după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje;

 • - răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru întreținerea acestor obiecte, scule, aparate, etc., precum si de repercursiunile datorate remedierii deficientelor;

 • - folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitatile trasate:

 • - respecta secretul de serviciu si confidențialitatea despre activitatea din unitate si îndeplinește si alte sarcini indicate de conducerea unitatii sub rezerva legalității lor;

 • - nu consuma băuturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • - comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

 • - respecta regulamentul de ordine interioara si R.O.F al unitatii;

 • - participa la informările, ședințele, organizate dc conducerea unitatii care au ca obiectiv; cunoașterea si respectarea standardelor si manualului dc proceduri al unitatii, cunoașterea normelor de I\S.I si SSM, etc.,;

-comunica administratorului orice deficienta intalnita pe schimbul sau, si impreuna găsesc soluții de remediere in cel mai scurt timp;

 • - desfasoara sî activitati administrativ-gospodărești (atunci când nu are de efectuat lucrări specifice postului)

 • - să utilizeze corect echipamentele de muncă șî echipamentele de transport

 • - sa își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicarea acestora

 • - să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și / sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

Finanțarea centrului se face din bugetul local, respectiv Primăria Sector 1 București.

Sef birou Luciana RADII

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT NICOLETA MIOARA VOTCU

4/iesa /?/. ZL Z

4&. Ab4z/Q/-&x          4&£a/

W.


CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCI ALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DIRECȚIA PROTECȚIE PERSOANA SI FAMILIE -Complexul Social de Servicii Odai-

Sos.Odăii nr.3-5,sector LButureșli

tel./fax; 021 350 53 96;

em a i 1: css_odai@yahoo.comwebsite; wuw .dgaspc-sectorul 1 ro Operator de date cu caracter personal tir.6306
APROBAT. Director Generat VASILE MOTOC


REGULAMENT DE ORGANIZ     FUNCȚIONARE

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI -CENTRUL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

MODUL REZIDENȚIAL

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „ Complexul Social de Servicii Odăi, aprobat prin hătărâre de consiliu, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții !cgali/con vcnțional i. vizi taluri.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Complexul Social de Servicii “Odăi” - Centrul de urgenta pentru persoane fara adu post, Modul Rezidențial, cod CAEN 8790 -CRPFA-II este înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.P.C. Sector 1 București, acreditat conform Certificatului de acreditare serie AF.nr..001199/03.07.2014, CUU531881O,cu sediul in București, Bdul.Mareșal Averescu nr.17, sectorul I.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI- CENTRUL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST - MODUL REZIDENȚIAL

 • I. Protejarea si acordarea de servicii socio-medicale complete beneficiarilor,conform următoarelor principii;

 • -   acordarea unei îngrijiri individualizate si personalizate

 • -  asigurarea protecției pc o perioada determinata

garantarea si respectarea drepturilor beneficiarului

informarea corecta a benefîciarului/rcprczcntantului legal/conventional in ceea ce privește instituțiile din comunitate la care au acces.

Complexul Social de Servicii Odăi este coordonat de Directorul General Adjunct al D.G.A.S.P.C sectorul 1.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social Complexul Social de Servicii Odăi,funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat dc Legea nr. 292/201 I. cu modificările ullerioare.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil:ORDINUL 29/15.02. 2019

 • (3) Serviciul social- Complexul Social de Servicii Odăi, este infintat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 București nr.368/18.11.2004 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 1 București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social „Centrul de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost — Modul Rezidențial sc organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică. în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie, la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul ,, Centrului de urgenta pentru Persoane fara Adăpost:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor tară capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în ntod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament:

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz. în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborareacentrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

L Centrul de Urgentă pentru Persoane fără Adăpost acordă servicii sociale persoanelor adulte cu domiciliul pe raza sectorului 1 aflate în situații de criză.

Persoana Adultă. Fără Adăpost (denumită în continuare P.A.F.A.), este persoana care nu are locuință și care locuiește pe stradă (parcuri, piețe, scări de bloc, ctc.) sau într-un adăpost temporar (locuință improvizată, clădiri dezafectate, chirie, etc.), care se află într-o situație de criză Ia nivel psihic, social, relațional, juridic, biologic, situație determinată de absența unui adăpost sau de imposibilitatea procurării acestuia.

Situația de criză este înțeleasă ca fiind incapacitatea de a-și mobiliza resursele interne precum și excluderea de la resursele externe (servicii sociale externe).

Categorii do beneficiari ai C.U.P.F.A:

 • - Tineri peste 18 ani etichetați drept „copii ai străzii’' sau externați din centrele de plasament și care nu au fosL incluși într-o formă de protecție și asistență socială;

 • - Femeile însărcinate alungate/fugite de la domiciliu;

 • - Femeile supuse violenței domestice;

 • - Persoanele vârstnice aflate in. situații dc dificultate ( pot beneficia de servicii sociale in centrul rezidențial pentru perioade determinate de timp max 30 zile sau pentru situații punctuale, persoane care nu necesita servicii sociale într-un centru rezidențial);

 • - Persoane care suferă de boli cronice netransmisibile;

 • - Persoane care prezintă handicap fizic, cărora nu le sunt afectate posibilitățile dc deplasare;

 • - Familii cu copii ajunse în stradă, după evacuarea din locuințe;

 • - Persoane cu tulburări (farâ a fi grave) de sănătate mentală, persoane amnezice, traumatizate, alungate sau fugite de la domiciliu.

în cadrul acestor categorii de persoane se includ:

P.A.F.A. dependente cronic de stradă, care sunt afectate fizic și psihic, care sunt deprofesionalizate, (ară șanse reale pentru o re inserție soci o-profesională. Pentru aceste persoane se pot oferi pachete de servicii minimale de subzistență (adăpost de urgență pe timp de iarna, hrană, îmbrăcăminte, asistență medicală);

Persoane care nu pot beneficia dc serviciile C.U.P,F*Aj

 • - Persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor;

Persoane cu boli contagioase sau parazitare;

 • - Persoane aflate în episod psihotic;

 • - Persoanele care au fost violente pe durata găzduirii anterioare în C.S.S. Odâi;

 • - Persoanele care au adus prejudicii materiale, anterior, D.G.A.S.P.C. sector 1.

1. Acordarea serviciilor sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost -CI1PFA -Modulul Rezidențial

Condițiile de acces/admilere pentru serviciile sociale cu cazare pe o perioada determinată organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost în cadrul Centrului de Urgență pentru Persoane fără Adăpost - Modul Rezidențial.

 • A. Acte necesarei

 • a) cerere de admitere în adăpost semnată de beneficiar/reprezentantul familiei, în original;

 • b) cartea dc identitate a beneficiarului (copie), precum și, dacă este cazul, cărțile de identitate ale copiilor. în copie:

 • c)  în cazul în care persoana care solicită intrarea în adăpost nu arc octc dc identitate, identificarea sa $c va realiza dc personalul Politici;

 • d) adeverința de venit, cupon pensie, etc.

 • c) acte medicale unde este cazul;

 • f)  decizia de admitere, în original;

 • g) contractul dc furnizare servicii semnat de părți. în original;

 • B. Criterii de eligibilitate ale benefic iar i I o r:

 • a)  dornici liul/resedința beneficiarului trebuie sa fie pe raza sectorului I București,

 • b) beneficiarul trebuie ca din punct dc vedere medical sa fie apt de a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medicală permanent;

 • c)  beneficiarul nu sc află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante:

 • d) Este interzisă cazarea în centru a bolnavilor psihici, purtătorilor de boli infecto-contagioase sau dermato-venerice transmisibile (TBC, hepatită epidemică, SIDA, sifilis, etc.)

 • e)  Este i interzisă cazarea în centru a persoanelor care au produs , din culpă proprie, prejudicii, anterior, D.G.A.S.P.C, Sector 1.

Persoanele vârstnice aflate in situații de dificultate ( pot beneficia de servicii sociale in centrul rezidențial pentru perioade determinate de timp m ax 30 zile sau pentru situații punctuale, persoane care nu necesita servicii sociale într-un centru rezidențial).

Admiterea/rcspingerea cererii de intrare în cadrul Centrului de Urgență pentru Persoane [ară Adăpost - Modul Rezidențial se face prin decizia directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector I la propunerea șefului de centru.

Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii.

Perioada de ședere este determinată, dc până la 2 ani, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia. Cu aprobarea directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector l,în mod excepțional, se poate prelungi cu încă șase luni.

Contractul de furnizare servicii se încheie pe o perioadă 1 an, cu posibilitate de prelungire de până la 1 an prin act adițional.

Perioada dc găzduire în centru se stabilește în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și obligația de a urma programul de integrare/rc integrare socială.

Centrul decide asupra perioadei în care un beneficiar este găzduit în centru în raport de nevoile individuale ale acestuia, cat și în funcție de interesul și implicarea acestuia în activitățile de integrare/reintegrare socială recomandate.

La intrarea în adăpost, beneficiarului i se aduce la cunoștință Regulamentul dc ordine interioară, care este anexă la contractul de furnizare dc servicii, pe care trebuie să-l respecte.

Beneficiarii sunt sprijiniți să se integreze/reintegreze în familie, comunitate și în societate în general.

Principalele activ ități/scrvicii acordate beneficiarilor CTJPFA - MR pot fi următoarele:

 • a)  informare și consiliere privind drepturile sociale, promovarea inserției/reinserției familiale, reluarea contactelor sociale:

 • b) consiliere psihologică și, după caz. terapii dc specialitate;

 • c) educație extracurriculară privind un stil de viață sănătos, pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, educație civică, educație sexuală;

 • d) consiliere/orientare vocațională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;

 • e)  facilitarea accesului la servicii medicale;

t) suport pentru procurarea actelor de identitate, dacă este cazul;

g) alte activități care contribuie la rcinserția în familie și în comunitate a beneficiarilor.

Beneficiarii CUPFA - MR primesc o alimentație adecvată nevoilor și echilibrată caloric - 3 mese /zi.

 • C. ÎNCETAREA SERVICIILOR

încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia.

Beneficiarii sunt găzduiți și primesc servicii în centrul rezidențial pc perioada pe care o doresc, cu încadrare în perioada maxim admisă.

Principalele situații în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă dc timp pot fi:

 • 1.  în cazul părăsirii centrului de către beneficiar prin proprie voință:

 • 2. în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;

 • 3.  în caz de transfer într-un alt centru/instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcțională sau de i n te grare/re integra re socială pe perioadă determinată;

 • 4.  în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului ete.) centrul stabilește, împreună cu beneficiarul și serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială își are sediul centrul, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată ctc.);

 • 5.  în caz dc dcccs al beneficiarului;

 • 6.  în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el. pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul centrului;

 • 7.  când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar.

In situația încălcării de către beneficiar a prevederilor prezentului regulament și a celor prevăzute în contractul de servicii, șeful complexului, împreună cu șeful biroului CUPFA și personalul de specialitate din centru, pe baza aspectelor constate în registrele interne, notifică beneficiarul asupra comportamentului avut cu avertisment scris.

Beneficiarii care încalcă în mod repetat prevederile prezentului regulament ( au 2 avertismente), suntexcuși din centru, la propunerea șefului de complex și șefului de birou.

Gravitatea faptelor beneficiarilor poate conduce la excluderea din centru, la prima abatere.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Centrul dc Urgentă pentru Persoane fără Adăpost ( denumit în continuare C.U.P.F.A.) este organizat astfel: Centrul de Urgentă pentru Persoane fără Adăpost - Modulul Rezidențial ( aliat în coordonarea Directorului General Adjunct) acordă principalele servicii / activităLi:

 • - Asigură cazare, hrana, echipamentul si cazarinamcntul necesar,

 • - însoțește/asigură spij in pentru transportul persoanelor fără adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgență pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare;

 • -  Stabilește identitatea persoanei amnezice sau cu probleme de sănătate mentală (fără a avea tulburări mentale grave), adresându-se în acest sens Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei;

 • -  Sprijină asistatul în procurarea documentelor de identitate pierdute sau furate, prin intervenție Ia D.g’e.I.P.;

în colaborare cu Serviciile de Autoritate Tutelară din cadrul primăriilor, sprijină persoana asistată în a i se stabili un reprezentant legal, când acest lucru este necesar pentru reprezentarea intereselor sale;

în colaborare cu Serviciul Rezidențial Adulți din cadrul D.G.A.S.P.C, - Sector 1, sprijină asistatul în întocmirea dosarului său de internare înlr-o instituție dc asistență socială sau instituție dc protecție specială, în funcție de vârsta sau gradul de dependență al acestuia;

 • -  informare și consiliere privind drepturile sociale, promovarea inserției/reiserției familiale, reluarea contactelor sociale;

 • - consiliere psihologică și, după caz, terapii de specialitate;

 • - educație cxlracuriculară privind un stil de viață sănătos, pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, educație civica, educație sexuală:

 • - consiJiere/orientarc vocațională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;

 • - facilitarea accesului la servicii medicale;

 • - suport pentru procurarea actelor de identitate, dacă este cazul;

 • -  alte activități care contribuie la reinserția în familie și în comunitate a beneficiarilor,

 • -  respectă standardele minime de calitate stabilite pentru centrele rezidențiale pentru persoanele tară adăpost.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul dc Urgentă pentru Persoane fără Adăpost - Modulul Rezidențial sunt:

 • - Persoane care suferă dc boli cronice netransmisibilc;

 • - Persoane care prezintă handicap fizic,

 • -  Persoane cu tulburări (fără a fi grave) de sănătate mentală, persoane amnezice, traumatizate, alungate sau fugite de la domiciliu

Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

Acte necesare:

 • -  Cerere din partea solicitantului sau reprezentantului legal (tutore, curator);

 • - Cartea de identitate a posibilului beneficiar, precum si daca este cazul, curțile de identitate ale copiilor, în cazul în care posibilul beneficiar nu are act de identitate, personalul centrului face demersurile în vederea identificării ultimei adrese de domiciliu ;

 • -  Ultimul talon de pensie dacă este cazul.

Accesul beneficiarilor în Centrul rezidențial se face în baza Dispoziției Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sectorului I semnata in baza unor acte obligatorii ce atesta situația socio-medicala a beneficiarului.

Perioada de ședere in cadrul centrului este determinată, de până la 2 ani, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar sî in raport cu nevoile individuale ale acestuia.

La momentul internării se înregistrează internarea în Registrul dc evidentă, se aduce la cunoștință reprezentanților legali / beneficiarilor (după caz) ROI -ui. Carta Jrepluiilui beneficiarului și se semnează Contractul dc servicii.

Contractul de servicii se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire dc până la I an prin act adițional.

Condiții dc încetare a serviciilor:

Beneficiarii sunt găzduiti si primesc servicii în centrul rezidențial pe perioada pe care o doresc, cu încadrare în perioada maximă admisă, cu excepția situațiilor special prevăzute de lege sau a celor stipulate în procedura dc ieșire sau în contractul de servicii.

Principalele situații în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp pot fi;

 • - în cazul părăsirii centrului de către beneficiar prin proprie voință;

 • - în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;

 • - în caz de transfer într-un alt centru/instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reab Uitare funcțională sau de integrare/reintegrare socială pc perioadă determinata;

 • - în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului, etc.) centrul stabilește, împreună cu beneficiarul și serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială își are sediul centrul, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);

 • - în caz dc deces al beneficiarului;

 • - în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibila găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul centrului;

 • - când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul dc posturi și categoriile de personal

(I) Serviciul social „ Complexul Social de Servicii Odăi - CUPFA "funcționează cu un număr dc 29 total personal, din care :

Funcția

Nr.posturi

Sef Birou C.U.P.F.A.

l

Infirmiere

8

Asistent medical

5

Muncitor calificat (Bucatar)

2

Lacatus mecanic                                   1

Muncitor ne caii ficat (ajutor bucatar)

2

Supraveghetor noapte

7

Spalatoreasa

1

Muncitor necalificat (Îngrijitor)

2

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere poale fi:

 • a) șef de birou;

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate dc personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru sal ari ații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legaledin domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele dc instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte cenlre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor dc munca dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare oare îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pc care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități $au> după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru șî a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și. după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență sociala de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cal și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • o) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent medical generalist (325901),

 • b) asistent social (263501);

 • c) infirmieră (532103);

 • e) medic du medicină de familie (221108);

 • f) psiholog (263411);

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de caii!ale;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații du nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.:

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri dc îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim dc calitate aplicabil.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare,

mentenanțâ, achiziții etc. și poate fi:

a) administrator- verifica zilnic starea clădirilor in exterior/interior si anexele luând masurile necesare pentru remedierea fisurilor, deteriorărilor etc. anuntand șeful de centru (referat scris):

 • - verifica calitatea lucrărilor de întreținere;

 • - verifica starea instalațiilor, echipamentelor si a sistemului de iluminat;

 • - verifica zilnic starea instalațiilor si a modului dc furnizare cu apa si celelalte utilitari;

 • - monitorizează efectuarea corecta a operațiilor de dezinscctic-dcratizare si completează

fisa respectiva:

-verifica zilnic starea de curățenie a containerelor si a locului de depozitat gunoiul si deșeurilor rezultate din activitatea de îngrijire;

 • - verifica modul in care se face depozitarea materiilor prime si a altor materiale:

 • - asigura verificarea metrologica a cântarelor;

 • - arhivează toate fisele HACCP primite lunar de la personalul responsabil cu monitorizarea acestora;

 • - urmărește sa fie respectate de către personal procedurile si instrucțiunile de lucru;

 • - răspunde de gestionarea si funcționarea mijloacelor fixe aflate atat in folosința personalului de deservire cat si in gestiunea proprie;

-are in subordine personalul de întreținere si bucătărie;

 • - supraveghează si răspunde dc realizarea sarcinilor privind igiena din exteriorul si interiorul instituției;

 • - întocmește pentru fiecare angajat fisa dc protecție a muncii;

 • - intocmeste necesarul de echipamente si mijloace materiale necesare prevenirii incendiilor si accidentelor dc munca;

-verifica prezenta efectiva a personalului la serviciu, prestarea integrala a programului de munca si vizeaza Împreuna cu setul unitarii condica de prezenta;

-răspunde de păstrarea si gestionarea patrimoniului unitarii:

 • - răspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor privind paza unitarii si liniștea beneficiarilor;

 • - intocmeste Împreuna cu magazinerul necesarul lunar de materii prime si materiale, pentru ca acestea sa fie achiziționare la timp;

-intocmeste impreuna cu magazinerul si șeful de centru meniul zilnic al beneficiarilor;

-intocmeste lista zilnica dc alimente ce urmeaza a fi eliberate din magazie, conform meniului stabilit;

-intocmeste impreuna cu cabinetul medical graficul lunar de lucru pentru personalul care lucrează in ture si a personalului pe care il are in subordine;

-intocmeste lunar foaia de pontaj pentru întregul personal al unîtatii;

-stabilește lunar consumul si stocul carburanților pentru centrala termica;

-face propuneri pentru imbunatatirea acrivitatii saiariatiilor cu sancționarea acestora pentru abateri disciplinare;

 • - sc asigura ca alimentele date pentru consumul zilnic sunt păstrate conform normelor igienico-sanitare in vigoare.

 • b) magaziner - efectuează recepția materiilor prime (alimentele si bunurile achiziționate Liebuie verificate cantitativ si calitativ);

 • - verifica temperatura unor materii prime la recepție (pentru produsele care necesita refrigerare sau congelare, prin introducerea termometrului cu sonda) si complotează fisa de recepție corespunzătoare;

 • - completează zilnic fisa de înregistrare a temperaturii si UR aer din depozite;

 • - verifica caracteristile organoleptice ( aspect, gust, miros, culoare) ale materiei prime conform instrucțiunilor si, daca acestea nu corespund, declara produsele respective ca fiind neconforme si nu le recepționează sau daca acestea au fost deja recepționate le scoate din uz si le retur neaza furnizorului care, in ambele cazuri are obligația de a le înlocui;

 • - accepta $i depozitează materia prima daca totul este in regula, si o refuza atunci când aceasta nu corespunde, din punct de vedere: a siguranței alimentare, a comenzilor efectuate, in baza referatului lunar de necesitate, a termenului de valabilitate, a perisabilității, etc.

 • - verifica documentele insotitoare (certificat sanitar-veterinar, factura,etc);

 • - verifica daca furnizorul este pe lista furnizorilor acceptați;

 • - verifica termenul de valabilitate, etichetarea, ambalarea materiilor prime;

* verifica temperatura mijlocului de transport;

 • - depozitează rapid (cca 10 min) cărnurile refrigerate sau congelate la temperatura corespunzătoare;

-tine evidenta intrărilor si ieșirilor din depozite., frigidere congelatoare si va face rutalia stocurilor;

 • - se îngrijește ca documentele de primire sa fie predate a doua zi la contabilitate, pentru înregistrarea lor;

 • - scoale materiile prime din depozite in functîc dc comenzi (eliberează alimente din magazie pe baza „listei zilnice de alimente,, iniocmita in dublu exemplar si aprobata de persoanele de drept, iar restul materialelor pe baza bonurilor de consum);

 • - înregistrează in fisele operative ale gestiunii după documentele primite (facturi, avize de expediție, procese-verbale);

 • - întocmește si răspunde dc exactitatea datelor de înregistrare din N.I.R., din fisele de magazie sau stocurile întocmite lunar;

 • - înregistrează zilnic eliberarea de alimente si bunuri, pe semnătură, după foile de alimente si bunuri, in fisele operative ale magaziei;

 • -  comunica in scris, in termen de 24 ore din momentul constatării, serviciului contabilitate plusurile si minusurile in gestiune, daca are alimente depreciate, distruse ori sustrase;

-întocmește saptamanal si lunar necesarul de alimente si materiale, colaborând cu administratorul, caruia i sc subordonează din punct de vedere al activitatii;

-nu primește sî nu eliberează din gestiune bunuri fara a fi insotite dc documente legale;

-informează administratorul asupra stocului si specimenului de produs, asupra necesarului, deficientelor, in termeni utili si oportuni achiziționării;

-confrunta lunar / ori de cate ori este nevoie Fisele analitice contabilului desemnat (din cadrul DGASPC) pentru verificare / punere de acord si solicita sprijinul acestuia (daca este cazul);

-participa activ la inventarierea valorilor materiale pe care le gestionează / administrează si are obligația de a justifica si răspunde de neregulile ce se constata (atunci când situația o impune);

 • - ajuta la aprovizionarea unitatii (propuneri si sugestii);

 • c) îngrijitoare

 • - intretine un climat plăcut la locul de munca si in relațiile inter-pcrsonalc, evita conflictele si nu alimentează stările conflictuale

 • - efectuează zilnic curățenia in sectorul repartizat în condiții corespunzătoare

 • - ajuta infirmiera la îmbăierea beneficiarilor bolnavi si a decedați lor

 • - matura / aspira si spala holul, scara pavilionului de locuit al beneficiarilor ori de cate ori este nevoie (cel puțin o data pe zi), pentru a îndepărtă urmele lasnte de noroiul depus ca urmare a intemperiilor

 • - va conduce la cabinetul medical.apoi se va ocupa de igienizarea corporala si vestimentara si chiar deparazita

 • - asigura igiena paturilor si schimba lenjeria beneficiarilor ori de cite ori este nevoie

 • - curata si dezinfectează zilnic băile si W.C -urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste scopuri;

 • - efectuează cu avizul cadrului medical sau auxiliar sanitar aerisirea camerelor;

 • - ajuta la mobilizarea bcncficiarilut;

 • - adopta o atitudine dc înțelegere, sprijin momi si respect fata dc bolnavi;

 • - urmărește activitatea beneficiarilor si folosește toate metodele pentru a preintimpina eventualele conflicte ce se pot ivi intre bolnavi;

 • d) spălătoreasă - triaza rufele murdare după criteriile: culoare , destinație, grad de murdarie;-pune rufele la inmuiat înainte de spalare. asigurând o cat mai buna spalare si dezinfectie a acestora;

 • - va asigura pastrarea lucrurilor personale ale beneficiarilor;

 • - primește si preda rufele numai pe baza de bon, ținând evidenta lor intr-un caiet;

 • - toloseste judicios materialele primite pentru spalat si dezinfectat, precum si utilajele, respectând instrucțiunile de folosire a lor si normele de proiecție a muncii;

 • - executa, menține si răspunde de condițiile igienico-sanitare din incinta spălătoriei;

 • - utilizează corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport si se îngrijește de buna funcționare si utilizare a aparaturii din dotare;

 • - folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitatilc trasate;

 • - răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate. luând masurile ce se cuvin pentru întreținerea tuturor obiectelor, mijloacelor pe care le folosește, precum si de repercusiunile datorate remedierii deficientelor;

 • - folosește utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, (mașina de spalat, uscator. etc.) cu responsabilitate, după însușirea instrucțiunilor de folosire si după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje;

 • - nu paraseste locul de munca mai ales când utilajele sunt in funcțiune, pentru a avea posibilitatea sa le oprcasca in caz de defecțiune si pentru prevenirea eventualelor accidente;

 • - va aduce la cunoștința administratorului iar daca acesta lipsește din unitate, șefului de complex, orice deficienta care apare in sectorul sau de activitate, sau alta situație care ar pune in pericol unitatea sau securitatea beneficiarilor unitarii;

 • - nu consuma băuturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • - este interzis accesul persoanelor neautorizate in incinta spațiului amenajat in acest sens si / sau staționarea nejustificata a beneficiarilor / personalului in incinta spălătoriei:

 • - preda rufele curate la lenjereasa pe baza de bon / caiet;

 • - in timpul programului de lucru, ținu la vestimentara este îngrijită, iar purtarea halatului / echipamentului de protecție si a ecusonului, sunt obligatorii;

 • - asigura circuitul rufelor in spălătorie, respectând condițiile igienico-sanitare corespunzătoare

 • - trateaza cu respect, buna credința si înțelegere beneficiarul si nu abuzeaza fizic, psihic sau moral de starea a<

 • - comportamentul, comunicarea sî calitatea serviciilor cu beneficiarii si aparținătorii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect si limbaj civilizat, avand o atitudine principiala fata de aceștia;

 • - toate acțiunile si sarcinile pe care le inteprinde sunt numai in interesul beneficiarului;

 • - manifesta grija deosebita in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pt a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor si le paslreaza /depozitează pe acestea in locurile stabilite;

 • - răspunde solitar de tot inventarul din sectorul sau de activitate;

 • - depozitează in locuri sigure substanțele sau obiectele periculoase.

e ) muncitor calificat bucatar - isi organizează locul de munca, respectând cerințele igienico-sanitare, procesul tehnologic si masuri le de protecția muncii

 • - colaborează cu colegii de schimb / tura si se asigura ca ajutorul de bucatar isi îndeplinește corect sarcinile de serviciu;

 • - urmărește comportamentul personalului din bucătărie pe tot parcursul zilei de lucru, pe care îl îndruma si supraveghează in activitatea pe care o desfasoara;

 • - zilnic recoltează probe din meniu pe care le pastreaza in frigider;

 • - unnarcstc starea de igiena si echipamentul de protecție, atat al sau, cat si al personalului care lucrcaza in bucătărie, pe tot parcursul zilei de lucru;

 • - urmărește modul in care se respecta manipularea igienica a materiilor prime si a produselor finite;

 • - intretine un climat plăcut la locul de munca si in relațiile inter-personale, evita conflictele si nu alimentează stările conflictuale:

 • - trebuie sa cunoască si sa poata exploata utilajele moderne ținând cont de securitatea muncii, sa poala utiliza corect diferite dispozitive, ustensile si echipamente necesare in procesul de realizare a preparatelor culinare;

 • - cunoaște si respecta termenii de păstrare a produselor alimentare;

 • - masoara temperatura preparatelor cu termometrul sonda si completează fisa corespunzătoare;

 • - răspunde pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de execuție a acestora;

 • - pastreaza in bune condiții ustensilele si aparatura;

 • - utilizează resursele existente exclusiv in interesul centrului;

 • - verifica temperatura preparatelor la servire;

 • - prepara si distribuie mancarea la timp, conform.programului de masa;

 • - urmărește efectuarea corecta a igienizării echipamentelor si bucătăriei;

 • - verifica efectuarea corecta a spălării / dezinfectării vaselor si a veselei;

 • - urmărește starea de curățenie a suprafețelor de lucru si a pardoselilor pe tot parcursul zilei de lucru;

 • - verifica evacuarea gunoiului din bucătărie pentru a nu se acumula;

 • - urmărește aplicarea masurilor de prevenire a contaminării incrucisate pe tot timpul procesului de preparare a alimentelor;

 • - ia in primire de la magazie in baza listei zilnice de alimente, materialele necesare pentru prepararea hranei, pe care sa le folosească integral in acest scop:

 • - pastreaza la frigider luate probele din alimentele consumate timp de 36 - 48 orc, pentru a sc evita / preven i tox i i n fect i i l c al i m entare:

 • - produsele alimentare ce nu corespund organoleptic vor ti scoase imediat din uz cu acordul administratorului, magazinerului, asistentului medical si a șefului de birou;

f) muncitor calificat - iacatus mecanic - executa curățenia in sectorul sau de activitate;

 • - verifica si ia masurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor:

 • - in timpul programului de lucru ținuta vestimentara este îngrijită iar purtarea halatului de protcctic (salopetei) este obligatorie;

 • - folosește numai in interes de serviciu obiectele, sculele si aparatele ce se găsesc in inventarul sau;

 • - cunoaște regulile de păstrare si transportare a materialelor pe care le foiuseste in activitatea pe care o desfasoara;

 • - folosește utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, după insusirca instrucțiunilor de folosire si după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje;

 • - răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru intretinerea acestor obiecte, scule, aparate, etc., precum si de repere ursi uni le datorate remedierii deficientelor;

 • - folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitatile trasate;

 • - respecta secretul dc serviciu si confidențialitatea despre activitatea din unitate si îndeplinește si alte sarcini indicate de conducerea unitatii sub rezerva legalității lor:

 • - nu consuma băuturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • - comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa sc caracterizeze prin amabilitate, promlitudine, respect, limbaj civilizat;

 • - respecta regulamentul de ordine interioara si R.O.F al unitarii;

 • - participa ia informările, ședințele, organizate de conducerea unitatii care au ca obiectiv; cunoașterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitarii, cunoașterea normelor de P.S.I si SSM, ele.,;

 • - comunica administratorului sau superiorului ierarhic orice deficienta intalnita pe schimbul sau, si impreuna găsesc soluții de remediere in cel mai scurt timp;

 • - executa lucrări de Iaca tu seric specifice si întreținere in exploatare, după cum urmeaza:

 • >  repara / schimba broaște la usi

 • > schimba yale

 • > confecționează chei

 • >  uns, gresat balamale usi si ferestre

 • >  inlocuit, schimbat si chituit geam tras

 • > confecționat si montat panouri indicatoare

 • >  lucrările trebuie sa fie executate calitativ si in termen util

 • >  executa lucrări de sudura electrica

 • >  repara si întreține instalațiile sanitare, precum si celelalte instalații din dotare

-desfasoara si activitati administrativ-gospodaresti (atunci când nu are de efectuat lucrări specifice postului)

 • - să utilizeze corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport

 • - sa își însușescă și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă

și măsuri le de apl i ca rea acestora

 • - să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și / sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană

g) muncitor necalificat ajutor bucatar

 • - accesul in sala de lucru se va tace numai după irnbracarea echipamentului de protecție curat si steril si eventual, dezinfectarea încălțămintei;

 • - ajula bucătarul la prepararea hranei;

 • - efectuează igienizări ale spatiilor, echipamentelor si ustensilelor de lucru, la sfârșitul schimbului si completează fisele corespunzătoare;

 • - manipulează materialele, materia prima, si utilajele/ ustensilele care sc afla in incinta bucătăriei, conform cerințelor, muncitorilor calificați din acest sector de activitate (bucatar);

 • - isi desfasoara activitatea sub îndrumarea si supravegherea, bucătarului si / sau in lipsa acestuia sub indrumarea si supravegherea administratorului sau personalului medico-sanitar (asistent medical);

 • - spala si dezinfectează oua si completează fisele corespunzătoare, pe care le preda la sfârșitul lunii administratorului;

 • - menține starea de curățenie a spatiilor de lucru si anexelor;

 • - menține starea de curățenie a echipamentelor si ustensilelor dc lucru si cunoaște instrucțiunile si modalitățile dc folosire ale acestora:

 • - menține starea dc igiena personala si a echipamentului de protecție corespunzătoare pe tot parcursul zilei:

 • - manipulează igienic materiile prime, semi prepar ațele si produsele finite:

 • - cunoaște pericolele, sursele de contaminare, condițiile dc înmulțire a microorganismelor si metodele de prevenire a lor;

 • - materiile prime, se mi preparate le si produsele finite le va separa fizic sau va avea grija ca acestea sa nu fie prezente in același timp in același spațiu fizic;

 • - ajuta la transportul alimentelor de la magazie la bucătărie;

 • - respecta orarul minutat afișat, pentru evitarea contaminărilor încrucișate;

 • - respecta toate regulile si instrucțiunile afișate la locul de munca;

 • - respecta rețetele, procedurile si instrucțiunile de lucru:

 • - respecta regulile dc igiena si comportament;

 • - scoate obligatoriu echipamentul de protecție înainte de intrarea in cabina W.C., spala si dezinfectează mâinile la ieșire;

 • - spala si dezinfectează mâinile imediat după contactul cu orice contaminat posibil;

 • - informează bucătarul sau administratorul despre problemele aparute in sectorul sau de activitate;

 • - declara bolile sau simptomele unor boli cu transmitere alimentara pe care le deține sau detinut (istoricul bolii);

 • - nu va depozita in același dulap hainele de strada cu echipamentul de lucru;

 • - interzice accesul personalului neproductiv sau a vizitatorilor fara aprobarea șefului de centru si fara echipamentul de protecție corespunzător;

 • - participa la instruiri legale de siguranța alimentelor;

 • - Isi insuseste noțiuni legale de sistemul HACCP si siguranța alimentelor;

 • - comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj.civilizat:

 • - respecta prevederile regulamentului dc ordine interioara al unitatii;

 • - creeaza o atmosfera plăcută in sala de mese comunicând cu beneficiarele, răspunzând la orice întrebare care le este pusa de acestea;

 • - răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate;

 • - respecta si cunoaște standardele in vigoare / manualul de proceduri al unitatii. in activitatea pe care o îndeplinește;

 • - îndeplinește si alte sarcini solicitate de conducerea unitatii, sub rezerva legalității lor.

h) tamplar

 • - executa curatenîa in sectorul sau de activitate;

 • - verifica si ia masurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor;

 • - confecționează obiecte de tamplarie la cererea beneficiarilor in limita materiei prime(lcmn), dc care dispune, numai cu aprobarea conducerii;

 • - in timpul programului de lucru linuta vestimentara este îngrijită iar purtarea halatului de protecție (salopetei) este obligatorie;

 • - folosește numai in interes de serviciu obiectele, sculele si aparatele ce se găsesc in inventarul sau;

 • - cunoaște regulile de păstrare si transportare a materialelor pe care Ic folosește in activitatea pe care o desfasoara;

 • - folosește utilajele dc specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, după insusîrca instrucțiunilor de folosire si după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje;

 • - răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru întreținerea acestor obiecte, scule, aparate, etc., precum si de repercursiunile datorate remedierii deficientelor;

 • - folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitatile trasate;

 • - respecta secretul dc serviciu si confidențialitatea despre activitatea din unitate si îndeplinește si alte sarcini indicate de conducerea unitatii sub rezerva legalității lor;

 • - nu consuma băuturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • - comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

 • - respecta regulamentul de ordine interioara si R.O.F al unitatii;

 • - participa la informările, ședințele, organizate de conducerea unitatîi care au ca obiectiv: cunoașterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatîi, cunoașterea normelor de P.S.l si SSM, ele.,;

 • - comunica administratorului orice deficienta intalnita pe schimbul sau, si împreuna găsesc soluții de remediere in cel maî scurt timp:

 • - desfasoara si activitati administrativ-gospodaresli (atunci când nu arc de efectuat lucrări specifice postului)

 • - să utilizeze corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport

 • - sa își însușească șl să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicarea acestora

 • - să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și ./ sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile,

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București:

 • b) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București; dl bugetul de stat;

 • e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate:

 • f) fonduri externe rambursabile și ncrambursabile;

 • g) alte surse dc finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

întocmit,

Luciana Radu Scf birou

Director general adjunct,

NICOLETA MIOARA VOICU

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „ODĂI”

Șos. Odăii, nr. 3-5, Sector 1, BUCUREȘTI

Tel./Fax 021 350.58.96; 021 351.88.95; e-mail: css odai@yahoo-eoiti;

Website:\vvvw.<lija-Șpc- sectorul I .io

operata’ de date cu caracter personal nr.
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII “ODĂI”

CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTICE

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „ Complexul Social de Servicii “Odăi”, aprobat prin aceeași hotărâre prin cure n Ibst înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. Serviciul social - Complexul Social de Servicii “Odăi”, este infinlat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1, București, Nr. 40938/02.12.2004 si funcționează in subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sectorul 1 București,

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajați i centrului și, după caz, pentru membrii tainiliei benefici arilor, reprezentanții legali/convenționali. vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social „ Complexul Social de Servicii “Odăi”, cod serviciu social 8730 CR-V-1 este înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.P.C. Sector 1 .București, acreditat conform Certificatului de acreditare scrie AN. Nr. 001199/03.07.2014. CUI -15318810, deține Licența do funcționare provizorie nr.2241/15.10.2019, sediul in Sos Odăi, nr. 10, nr.3-5, sector 1.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social ” COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICTI ODĂI”

 • 1. Protej ar ca s î ac ordarea de servi cii socio -medi cal e corupi cte b ene fi ciari lor, conform urmataarelor principii:

acordarea unei îngrijiri individualizate si personalizate

- asigurarea protecției pc o perioada nedeterminata garantarea si respectarea drepturilor beneficiarului informarea corecta a bcneficiarului/reprezentanlului legal/conventional in ceea ce privește instituțiile din comunitate la care au acces.

Complexul Social de Servicii “Odăi” este coordonat de Directorul Generai Adjunct al D.G.A.S.P.C sectorul 1.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal do înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social Complexul Social de Servicii “Odăi”,funcționează cu respectarea\ prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglemomatde Legea nr, 292/201 Leu modificările ulterioare. Legea nr. 17/2000 , republicata, cu mdniTiCarile si completările ulterioare, precum și a ailor acte normative secundare aplicabile domcrtip'uJ;;

(2) Standard minim de calitate aplicabil: ORDINUL 29/15 02 2019

(3) Serviciul social- Complexul Social de Servicii “Odăi”, este infintat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1, București . Nr. 40938/02.12.2004, și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social „ Complexul Social de Servicii “Odăi” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și in celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul,. Complexului Social de Servicii “Odăi”

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • c) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea in considerare a acesteia, ținându-se cu ut, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale:

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activa în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public dc asistență socială.

ARTICOLUL 6


Beneficiarii serviciilor sociale

(1).Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Complexul Social de Servicii

- personae vârstnice aflate in dificultate ,care nu se afla in intretinerea unei persoane obligate la aceasta,potrivit dispozițiilor legale in vigoare.

 • (2).Condițiile de acces/admiterc în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare;

-Cerere care sa conțină solicitarea de servicii sociale

-Declarație notariala a solicitantului din care sa reiasa ca nu arc copii sau intretinatori legali.In cazul in care aceștia cxista}trebuie sa prezinte o declarație notariala cu motivele pentru care nu pot îngrijii persoana vârstnica sisa prezinte eventualele acte doveditoarcțnu este petmis in aceste centre accesul persoanelor care au contract de întreținere sau orice act juridic Încheiat intre parti din care sa rezulte tara echivoc intenția de dc a sc oblige la intre ti nere,decat in condițiile suportării costului mediu lunar al cheltuielilor stabilite de HCL sector l.de către apartinatori sau de cei obligate la întreținere.

-Certificat medical din care sa rezulte ca s-au efectuat analizele medicale:RBW,adeverința ca nu șuiera de leziuni pulmonare,test S1DA/HTV (pentru persoanele care nu au depășit suma 70 ani),coproparazitoiogic,adeverința medicala din care sa rezulte ca nu suferă de boli infectio-contagioase.

-In cazul in care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obținerea consimțământului acesteia^pcntru acordarea îngrijirilor in sistem residential,decizia se ia de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Proiecția Copilului sector 1.pentru persoanele domiciliate pe raza sectorului l.in baza anchetei socialc.si a recomandărilor medicale lacute de medicul de familie..prin consultarea si a medicului special ist,cu acceptul rudelor de gradul 1 ale persoanei respective,sau in lipsa acestora cu acceptul unui alt membru de familie.

viirit’j de venit impozabil,act de stare malerial/fmanciara de la Circa/Ad mini strat ia Financiara.Direcția l axe si Impozite Locale,

-Copii ulc actelor dc identitate ale persoanei ce dorește internarea,si ale persoanelor obligate la plata contribuției conform legiițsot.soție,copii.reprezentantul legal sau persoana obligate la întreținere in baza unor acte lcgale)-certificat dc naștere, cerii ti cate de castorîe, hotarare de divort,dcccstdispozitie dc tutela sati curatcla acolo unde este cazul.etc,

-Adeverința de venit a aparținătorilor si a membrilor familiei acestuiațnecesarc la stabilirea contribuției lunare de întreținere ce le revine acestora conform legii.

-Ultimul talon de pensie

-Documente doveditoare a situației locative(eopie contractul casei propritate pers o nai a,cop ie contract de vanzare cumpararefcopie act de donatie?copie act de moștenire,copie contract de inchirierej-pentru dosarele complete Serviciul Rezidențial Adulti va întocmi un proiect de dispoziție de aprobare sau respingere a acordării serviciilor in sistem residential pe care o va înainta spre aprobare Primarului sectorului 1.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • - la cererea beneficiarului care are capacitatea de discernământ sub semnătură ( se solicita beneficiarului sa indice in scris locul de dorniciiîu/rezidenta)

 • - la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ si angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației dc a asigura găzduirea, îngrijirea si întreținerea beneficiarului;

 • - transfer pe o perioada nedeterminata in alt centru de tip residential/alta ins ti iuti scrisa a beneficiarului sau după caz a reprezentantului sau legal


 • - în caz de deces

A.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „ Complexul Socia^dc.fvcrvicfj “Odăi” , au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, tară discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația dc dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atâl. ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabililăți;

 • i) să își manifeste și să îșî exercite liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • j) să fie informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în centrul rezidențial și de a-și putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „ Complexul Social de Servicii “Odăi” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele dc contact etc.);

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare Intervenită în legătură tu situația lor personală;

 • e) sa nu paraseasca instituția fara acordul/ acceptul conducerii.

 • (6) Vizitarea beneficiarilor sau a Centrului se face cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Vizitarea beneficiarilor se face numai in conformitate cu programul Centrului . In cazuri excepționale, justificate de starea de sanatate a beneficiarului, se poate accepta accesul in unitate in afara programului, cu acordul șefului de centru.

 • 2. Vizitatorii trebuie folosească un limbaj civilizat in relațiile cu personalul medico -sanitar si sa dea curs indicațiilor acestuia.

 • 3. Vizitatorii au obligația de a respecta orele de somn ,de masa, precum si nevoia de liniște si odihna a bolnavilor intemati.

 • 4. Vizitatorii nu vor perturba activitatea salariatilor in exercitarea atribuțiilor lor de serviciu.

 • 5. Este interzisa fotografierea sau filmarea beneficiarilor / salariatilor , fara acordul conduce ri i D. G A. S, P, C sec tor 1.

 • 6. Este interzisa introducerea in Unitate fara acordul medicului sau sau după caz al asistentului medical de serviciu dc :

alimente medicamente

Este deasemenea strict interzis vizitatorilor / aparținătorilor să administreze medicamente beneficiarilor intemati in C.I.A. Sf.Vasile,

 • 7. Este strict interzisa introducerea in Centru de

este obligată să anunțe șeful de Centru sau medicul curant , iar Ia nevoie sa solicite sprijinul personalului de paza pentru evacuarea vizitatorilor din unitate.

 • 9. Nerespectarea acestui regulament poate atrage după sine suspendarea dreptului de acces in centru.

 • 10. Vizitatorii isi asuma intreaga răspundere fala de eventualele consecințe negative, aparute ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social Complexul Social de Servicii “Odăi” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public gencral/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. găzduire pe perioada nedclenninata;

 • 3. îngrijire personală permanenta;

 • 4. echipament si cazarmament;

 • 5. asistenta medicala si de specialitate.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său dc activitate, prin asigurarea următoarelor activități;

 • 1. materiale informative;

 • 2. vizite in centru pentru informare.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. excursii;

 • 2. activitati culturale;

 • 3. activitati recreative;

4 . reminiscența.


 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităi


 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale ecntrulitL.prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. kinetotcrapie;

 • 2. socializare.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorica, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social „ Complexul Social de Servicii “Odăi” "funcționează cu un număr de 147 total personal. din care:

Funcția

Nr.posturi

Scf Centru

1

Șef Birou Administrativ

1

Asistent medical

16

Medic

2

Referent administrativ

2

Referent (administrator)

1

Administrator (casier)

1

Infirmiera

62

îngrijitor

20

îngrijitoare

1

Kineto terapeut

1

Magaziner

2

Bu catar

7

Ajutor bucatar

9

Lacatus/mecanîc

5

Electrician

2

Tâmplar

1

Lenjercasa

2

Spalatoreasa

2

Muncitor necalificat(curte )

5

îngrijitor ( curte )

5

(2) Raportul angajaVbenefîciar este de 1/3

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere poate fi:

 • a) Șef de centru;

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sanejiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii ele.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul imo^rneqt^ttw\

obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii           ;      ,

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire șilpferfceționarj:.£

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte siructurî’ilc ■socițlățiR v civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a inWumenfețoF proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații servim ului.centrului:

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz. formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate. în folosul beneficiarilor;

 • n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • o) uite atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau. după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidați! pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologic, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic șt al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate dc îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate poale fi;

 • a) asistent medical generalist (325901),

 • b) asistent social (263501);

 • c) infirmieră (532103);

 • d) kinetoterapeut (226405);

 • e) medic dc medicină de familie (2211 OR);

 • f) psiholog (263411);


%

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:


A4 n) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu ttegptoți&tf prevederilor legii, a standardelor minime de caii late aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate:

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespeclare a prevederilor prezentului regulament etc,;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

1) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, între ținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a) administrator! sef birou / referent administrativ

- verifica zilnic starea clădirilor in exterior/interior si anexele luând masurile necesare pentru remedierea fisurilor, deteriorărilor etc. anuntand șeful de centru (referat scris);

verifica calitatea lucrărilor de întreținere;

verifica starea instalațiilor, echipamentelor si a sistemului de iluminat;

verifica zilnic starea instalațiilor si a modului de furnizare cu apa si celelalte utilitati;

monitorizează cftuluarea cureela. a operațiilor de deziiisectie-deratizare si completează fisa respectiva;

verifica zilnic starea de curățenie a containerelor si a locului de depozitat gunoiul si deșeurilor rezultate din activitatea de îngrijire;

verifica modul in care se face depozitarea materiilor prime si a altor materiale;

asigura verificarea metrologica a cântarelor;

arhivează toate fisele HAC CP primite lunar de la personalul responsabil cu monitorizarea acestora;

urmărește sa fie respectate de către personal procedurile si instrucțiunile de lucru;

răspunde de gestionarea si funcționarea mijloacelor fixe aflate atat in folosința personalului de deservire cat si in gestiunea proprie;

arc in subordine personalul de întreținere si bucătărie;

supraveghează si răspunde de realizarea sarcinilor privind igiena din exteriorul si interiorul instinniei;

întocmește pentru fiecare angajat fisa de protecție a muncii:

întocmește necesarul de echipamente si mijloace materiale necesare prevenirii incendiilor si accidentelor de munca;

verifica prezenta electiva a personalului la serviciu, prestarea integrala a programului de munca si vizează impreuna cu șeful unitatii condica de prezenta;

răspunde de pastrarca si gestionarea patrimoniului unitatii;

răspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor privind paza unitatii si liniștea beneficiarilor; întocmește impreuna cu magazinerul necesarul lunar de materii prime si materiale^, pentru ca acestea sa fie achiziționate la timp;


întocmește impreuna cu magazinerul si șeful de centru meniul zilnic al liep clici arilor;

întocmește lista zilnica de alimente ce unneaza a fi eliberate din magazie?conforrp meniului stabilit;                                                                                                              :


intocmeste impreuna cu cabinetul medical graficul lunar de lucru pentru pt■rsiuuiliil i lucrează in ture si a personalului pe care il are in subordine;

intocmeste lunar foaia de pontaj pentru întregul personal al unitatii;

stabilește lunar consumul si stocul carburanților pentru centrala termica;

face propuneri pentru imbunatatirca activitatii salariatiilor cu sancționarea acestora penLru abateri disciplinare;

 • - se asigura ca alimentele date pentru consumul zilnic sunt păstrate conform normelor igienico-sanitare in vigoare.

b) Magaziner - efectuează recepția materiilor prime (alimentele si bunurile achiziționate trebuie verificate cantitativ si calitativ);

 • - Verifica temperatura unor materii prime La recepție (pentru produsele care necesita refrigerare sau congelare, prin introducerea termometrului cu sonda) si completează fisa de recepție corespunzătoare;

 • - completează zilnic lisa de înregistrare a temperaturii si UR aer Jiu depoziLe;

 • - verifica caracter! stilc organoleptice ( aspect, gust, miros, culoare) ale materiei prime conform instrucțiunilor si, daca acestea nu corespund, declara produsele respective ca fiind neconforme si nu le recepționează sau daca acestea au fost deja recepționate le scoate din uz si le retumeaza furnizorului care, in ambele cazuri are obligația de a le Înlocui;

 • - accepta si depozitează materia prima daca totul este în regula, si o refuza atunci când aceasta nu corespunde, din punct de vedere: a siguranței alimentare, a comenzilor efectuate, in baza referatului lunar de necesitate, a termenului de valabilitate, a perisabilității, etc.

 • - verifica documentele însoțitoare (certificat sun ilar-veterinar, factura,etc);

-verifica daca furnizorul este pe lista furnizorilor acceptați;

 • - verifica termenul de valabilitate, etichetarea, ambalarea materiilor prime;

 • - verifica temperatura mijlocului de tmnspurL:

 • - depozitează rapid (cca 10 ni in) cărnurile refrigerate sau congelate la temperatura corespunzătoare:

 • - line evidenta intrărilor sî ieșirilor din depozite, frigidere congelatoare si va face rotația stocurilor;

 • - se îngrijește ca documentele de primire sa fie predate a doua zi la contabilitate, pentru înregistrarea lor;

■ scoate mineriilc prime din depozite in funcție de comenzi (eliberează alimente din magazie pe buza . listei zilnice de alimente,, întocmită in dublu exemplar si aprobata dc persoanele de drept, iar restul material ciur pe baza bonurilor dc consum);

 • - înregistrează in fisele operative ale gestiunii după documentele primite (facturi, avize de exped:tio, procese-vorbaIci:

 • - întocmește si răspunde de exactitatea datelor de înregistrare din N.I.R., din fisele de magazie sau stocurile întocmite lunar;

 • - înregistrează zilnic eliberarea de alimente si bunuri, pe semnătură, după foile de alimente si bunuri, in fisele operative ale magaziei;

 • - comunica in scris, în termen de 24 ore din momentul constatării, serviciului contabilitate plusurile si minusurile in gestiune, daca are alimente depreciate, distruse ori sustrase;

-întocmește saptamanal si lunar necesarul de alimente si materiale, colaborând cu administratorul, caruia i se subordonează din punct de vedere al activitatii;

-nu primește si nu eliberează din gestiune bunuri fara a fi insotite de documente legale; -informează administratorul asupra stocului si specimenului de produs, asupra necesarului, deficientelor, in termeni utili si oportuni achiziționării;

-confrunta lunar / ori de cate ori este nevoie Fisele analitice contabilului desemnat (din cadrul DGASPC) pentru verificare / punere de acord si solicita sprijinul acestuia (daca este cazul);

-participa activ la inventarierea valorilor materiale pc care le gestionează / administrează si arc obligația de a justifica si răspunde dc neregulile ce sc constata (atunci când situația o impune);

 • - ajuta la aprovizionarea unitatii (propuneri si sugestii);

c) îngrijitoare

 • - întreține un climat placul la locul de munca si in relațiile intcr-personale, evita coilfiielele si r,m

alimentează stările conflictuale                                                           V

 • - efectuează zilnic curățenia în sectorul repartizat in condiții corespunzătoare

 • - ajuta infirmiera la îmbăierea beneficiarilor bolnavi si a de cedați lor

 • - matura / aspira si spala holul, scara pavilionului dc locuit al beneficiarilor ori de cate ori esle nevoie

(cel puțin o data pc zi), pentru a indeparta urmele lasate de noroiul depus ca urmate a inteniperi

 • - va conduce la cabinetul med ic al,apoi se va ocupa dc igienizarea corporala si vestimentara si

chiar deparazitare

 • - asigura igiena paturilor si schimba lenjeria beneficiarilor ori de cite ori este nevoie

 • - curata si dezinfectează zilnic băile si W.C -urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste scopuri;

 • - efectuează cu avizul cadrului medical sau auxiliar sanitar aerisirea camerelor;

 • - ajuta la mobilizarea beneficiarilor;

 • - adopta o atitudine de înțelegere, sprijin moral si respect fata de bolnavi;

 • - urmărește activitatea beneficiarilor si folosește toate metodele pentru a preintimpina eventualele

conflicte ce se pot ivi intre bolnavi;

 • d) Spălătoreasă - triaza rufele murdare după criteriile: culoare , destinație, grad de murdărie;

- pune rufele la înmuiat înainte de spalare, asigurând o cat mai buna spalare si dezinfectie a acestora;

 • - va asigura păstrarea lucrurilor personale ale beneficiarilor;

 • - primește si preda rufele numai pe baza de bon, ținând evidenta lor intr-un caiet;

 • - folosește judicios materialele primite pentru spalat si dezinfectat, precum si utilajele, respectând instrucțiunile de folosire a lor si normele de protecție a muncii:

 • - executa, menține si răspunde de condițiile igienico-sanitare din incinta spălătoriei;

 • - utilizează corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport si se îngrijește de buna funcționare si utilizare a aparaturii din dotare:

 • - folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitatile trasate;

 • - răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, luând masurile ce se cuvin pentru întreținerea tuturor obiectelor, mijloacelor pe caic le folosește, precum si de reper cur siunile datorate remedierii deficientelor;

 • - folosește utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, (mașina de spalat, uscator, ctc.) cu responsabilitate, după însușirea instrucțiunilor de folosire si după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje;

 • - nu paraseste locul de munca mai ales când utilajele sunt in funcțiune, pentru a avea posibilitatea sa Ic oprească in caz de defecțiune si pentru prevenirea eventualelor accidente;

 • - va aduce la cunoștința administratorului iar daca acesta lipsește din unitate, șefului de complex, orice deficienta care apare in sectorul sau dc activitate, sau alta situație care ar pune in pericol unitatea sau securitatea beneficiarilor unitalii;

 • - nu consuma băuturi alcoolice in (impui programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • - esle interzis accesul persoanelor neautorizate in incinta spațiului amenajat in acest sens si / sau staționarea nejustificata a beneficiarilor / personalului în incinta spălătoriei;

 • - preda rufele curate la lenjereasa pe baza de bon / caiet;

 • - in timpul programului de lucru, tinuta vestimentara este îngrijită, iar purtarea halatului / echipamentului de protecție si a ecusonului, sunt obligatorii;

 • -  asigura circuitul rufelor in spălătorie, respectând condițiile igienico-sanitare corespunzătoare

 • - trateaza cu respect, buna credința si înțelegere beneficiarul si nu abuzeaza fizic, psihic sau moral de stare:

 • - comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu beneficiarii si apartinatori^febuiș. sa

se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect si limbaj civilizat, avanpo țțțjlit jfne principiala fata de aceștia;                                                            ff ■>/, 'f'Voi

 • - toatei acțiunile si sarcinile pe care le inteprinde sunt numai in interesul beneflcwtHtâuȘjr răspunde solidar dc tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru intrelinerea acestor obiecte, scule, aparate, etc., precum si de repercusiunile datorate remedierii deficientelor;

folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitatile trasate;

 • -   respecta secretul de serviciu si confidențialitatea despre activitatea din unitate si indeplineste si alte sarcini indicate de conducerea unitatii sub rezerva legalității lor;

nu consuma băuturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine. respect, limbaj civilizat;

 • -   respecta regulamentul de ordine interioara si R.O.F al unitatii;

participa la informările, ședințele, organizate de conducerea unitatii care au ca obiectiv: cunoașterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii, cunoașterea normelor de P.S.l si SSM, etc.,;

 • -   comunica administratorului orice deficienta intalnîta pe schimbul sau, si împreuna găsesc soluții de remediere in ccl mai scurt timp;

executa lucrări de lacatuserie specifice si întreținere in exploatare, după cum urmeaza:

 • >  repara / schimba broaște la usi

 • >  schimba yale

 • >  confecționează chei

 • >  uns, gresat balamale usi si ferestre

 • >  înlocuit, schimbat si chiluit geam tras

 • >  confecționat si montat panouri indicatoare

 • >  lucrările trebuie sa fie executate calitativ si in termen util

 • >  executa lucrări de sudura electrica

 • >  executa lucrări specifice cu bormasina si polizorul din dotare

 • >  repara si întreține instalațiile sanitare, precum si celelalte instalații din dotare desfasoara si activitați administrativ-gospodaresti (atunci când nu are de efectuat lucrări specifice postului)

să utilizeze corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport

 • -  sa își însușescă și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicarea acestora

 • - să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și / sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană

g) Muncitor necalificat - ajutor buca tar - accesul in sala dc lucru se va face numai după imbracarea ec dc protecție curat si steril si eventual, dezinfectarea încălțămintei;

-ajuta bucătarul la prepararea hranei;

 • - efectuează igienizări ale spatiilor, echipamentelor si ustensilelor de lucru, la sfârșitul schimbului si completează fisele corespunzătoare;

 • - manipulează materialele, materia prima, si utilajele/ ustensilele care se afla in incinta bucătăriei, conform cerințelor, muncitorilor calificați din acest sector de activitate (bucătar);

 • - isi desfasoara activitatea sub îndrumarea si supravegherea, bucătarului si / sau in lipsa acestuia sub îndrumarea si supravegherea administratorului sau personalului me dicu- sâni tar (asistent medical);

 • - spala si dezinfectează oua si completează fisele coiespuozatoare, pc care le preda la sfârșitul lunii administratorului;

 • - menține starea de curățenie a spatiilor de lucru si anexelor;

 • - menține starea de curățenie a echipamentelor si ustensilelor de lucru si cunoaște

instrucțiunile si modalitățile de folosire ale acestora;                                                .

 • - menține starea dc igiena personala si a echipamentului dc protecție corespunzafoarc<p6'-tof'

parcursul zilei;                                                                           'M|

 • - manipulează igienic materiile prime, semipreparatele si produsele finite;

 • - cunoaște pericolele, sursele de contaminare, condițiile de înmulțire a rmcroorgauîșșițfor metodele de prevenire a lor;

 • - materiile prime, semipreparatclc si produsele finite le va separa fizic sau va avea grija ca acestea sa nu fie prezente in același timp in același spațiu fizic;

 • - ajuta la transportul alimentelor de la magazie la bucătărie;

 • - respecta orarul minutul afișat, pentru evitarea contaminărilor încrucișate;

 • - respecta toate regulile si instrucțiunile afișate la locul de munca;

 • - respecta rețelele, procedurile si instrucțiunile de lucru;

 • - rt-specia regulile de igiena si comportranent;

 • - scoate obligatoriu echipamentul de proiecție înainte de intrarea in cabina W.C., spala si dezinfectează mâinile la ieșire;

 • - sptila si dezinfectează mâinile imediat după contictul cu orice contaminat posibil,

 • - informează bucătarul sau administratorul despre problemele apariție in sectorul sau de activitate;

 • - declara bolile sau simptomele unor boli cu transmitere alimentara pe care le deține sau detinut (istoricul bolii);

 • - nu va depozila in același dulap hainele de strada cu echipamentul de lucru;

 • - interzice accesul personalului neproductiv sau a vizitatorilor fara aprobarea șefului dc centru si tara echipumemul de proiecție corespunzător;

■■ participa la instruiri legate de siguranța alimentelor;

 • - lsi insuseste noțiuni legate dc sistemul HACCP si siguranța alimentelor;

 • - comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

 • - respecta prevederile regulamentului de ordine interioara al unitatiî;

 • - crecaza o atmosfera plăcută in sala de mese comunicând cu beneficiarele, răspunzând la orice intrebare care le este pusa de acestea;

 • - răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate:

 • - respecta si cunoaște standardele in vigoare / manualul de proceduri al unitatiî, in activitatea pe care o indepl ineste;

 • - îndeplinește si alte sarcini solicitate dc conducerea uni tatii, sub rezerva legalității lor.

h) Tâmplar

executa curățenia in sectorul sau de activitate;

verifica si iu masurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ; confecționează obiecte de tampiarie In cererea beneficiau tor in Umila materiei prime(lemn), de care dispune, numai cu aprobarea conducerii:

in timpul programului de lucru tinuta vestimentara este îngrijită iar purtarea halatului de proiecție (salopetei) este obligatorie;

folosește numai in interes de serviciu obiectele, sculele si aparatele ce se găsesc in inventarul sau;

cunoaște regulile de păstrare si transportare a materialelor pe care le folosește in activitatea pe care o desfasoara;

folosește utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, după insusirca instrucțiunilor de folosire si după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje;

răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru întreținerea acestor obiecte, scule, aparate, etc., precum si dc repercusiunile datorate remedierii deficientelor;              ,

folosește la maximum timpul dc lucru zilnic, executând actj^.tEifilc

respecta secretul de serviciu si confidențialitatea despre flctivilEțlea difi imitate si îndeplinește si aJte sarcini indicate de conducerea unttai^i sub rezerva ldhuliuitii lor;


ctivitatea


nu consuma băuturi alcoolice in timpul programului si nu isr sub influenta acestora;

comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat; respecta regulamentul de ordine interioara si R.O.F al unității;

 • -  participa la informările, ședințele, organizate dc conducerea unitatii care au ca obiectiv: cunoașterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii. cunoașterea normelor de P.S.I si SSM, etc.,;

 • -  comunica administratorului orice deficienta întâlni ta pe schimbul sau, si împreuna găsesc soluții de remediere in cel mai scurt timp;

desfasoara si activitali administrativ-gospodaresti (atunci când nu are de efectuat lucrări specifice postului)

să utilizeze corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport

sa își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile dc aplicarea acestora

 • - să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și / sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.

I) Casier (administrator cu atribuții de casier)

Calculează contribuția lunara de intretinerc conform documentelor din dosarul beneficiarului, aflat in păstrarea asistentului social;

Urmărește documentele ce duc la modificarea contribuției de Întreținere (modificări legislative, cerere de invoire, internare, externare, deces, etc.)

Efectuează Încasarea contribuțiilor de intretinerc datorate de către beneficiari sau susținătorii acestora, eliberând chitanțe pentru orice suma incasata;

Completează toate rubricile din documentul de incasare si anume : nr. chitanța, data, nume si prenume, valoare in cifre si in litere, precum si perioada pentru care se incaseaza contribuția;

întocmește borderouri si procese verbale de predare-prîmire numerar (monetar) in vederea depunerii sumelor încasate la casieria D.G.A.S.P.C. Sector 1, in termen de 3 zile de la încasarea contribuției, in conformitate cu legislația în vigoare, documente pe care se vor evidenția următoarele : numele beneficiarilor, sumele încasate, perioada pentru care s-a efectuat plata si numărul chitanței:

Răspunde de exactitatea soldului casei sub sancțiunea răspunderii materiale, disciplinare, contravenționale sau penale , după caz:

Deschide la începutul anului fise de calcul pentru fiecare beneficiar din centru, care vor ii păstrate in ordine alfabetica;

înregistrează in fisa individuala de calcul a beneficiarului, chitanța in baza careia s-a încasat contribuția de întreținere (totala / parțiala);

întocmește lunar situația privind contribuția datorata de persoana care s-a obligat sa faca plata (beneficiar sau apartinator);

întocmește lunar situația debitelor;

întocmește lunar situația cu beneficiarii aflat! in evidentele centrului la sfârșitul

flecarei luni (cu / fara venituri)

întocmește lunar tabelul nominal cu beneficiarii care au venituri, in baza caruia se efectuează încasarea;

întocmește la sfârșitul anului situația încasărilor pe anul respectiv, care cuprinde următoarele : luna, suma incasata, nr. persoanelor care au achitat suina respectiva, suma achitata cu OP, nr. persoanelor care au efectuat plata astfel;

Comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalffl, b^tic^ții si aparținătorii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, prompfoudin& respect si limbaj civilizat, avand o atitudine principiala fata de aceștia p. \1

 • - manifesta grija deosebita in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in p evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor si le pastreaza /depozitează pe acestea în locurile stabilite;

 • - răspunde solitar de toi inventarul din sectorul sau de activi Late:

 • - depozitează in locui t sigure substanțele sau obiectele periculoase.

e ) Muncitor calificat - bucătar - isi organizează locul de munca, respectând cerințele igienicn-sanitare. procesul tehnologic si masurile de protecția muncii

colaborează cu colegii de schimb / tura si se asigura ca ajutorul de bucătar isi îndeplinește corect sarcinile de serviciu;

urmărește comportamentul personalului din bucătărie pe tot parcursul zilei de lucru, pe care il indruma si supraveghează in activitatea pe care o desfășoară;

zilnic recoltează probe din meniu pe care le pastreaza in frigider;

urmărește starea de igiena si echipamentul de protecție, atat al sau, cat si al personalului care lucrează in bucătărie, pe tot parcursul zilei de lucru;

urmărește modul in care se respecta manipularea igienica a materiilor prime si a produselor finite:

intretine un climat plăcut la locul de munca si in relațiile inter-persotiale, evita conflictele si nu alimentează stările conflictuale;

trebuie sa cunoască si sa poata exploata utilajele modeme ținând cont de securitatea muncii, sa poata utiliza corect diferite dispozitive, ustensile si echipamente necesare in procesul de realizare a preparatelor culinare;

cunoaște si respecta termenii de păstrare a produselor alimentare;

mascara temperatura preparatelor cu termometrul sonda si completează fisa corespun/aloare;

rapunde pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor du execuție a acesLora;

pastreaza in bune condiții ustensilele si aparatura; utilizează resursele existente exclusiv in interesul centrului; verifica temperatura preparatelor la servire;

prepara si distribuie mancarea la timp, conform programului de masa; urmărește efectuarea corecta a igienizării echipamentelor si bucătăriei: verifica efectuarea corecta a spălării / dezinfectării vaselor si a veselei;

urmărește starea de curățenie a suprafețelor de lucru si a pardoselilor pe tot parcursul zilei de lucru:

verifica evacuarea gunoiului din bucătărie pentru a nu se acumula;

 • -      urmărește aplicarea masurilor de prevenire a contaminării încrucișate pe tot timpul

procesului de preparare a alimentelor;

ia in primire de la magazie in baza listei zilnice de alimente, materialele necesare pentru prepararea hranei, pe care sa le folosească integral în acest scop;

pastreaza la frigider toate probele din alimentele consumate timp de 36 - 48 ore, pentru a se evita / preveni toxiinfectlile alimentare;

produsele alimentare cc nu corespund organoleptic vor fi scoase imediat din uz cu acordul administratorului, magazinerului, asistentului medical si a șefului de birou;

f ) Muncitor calificat - lac atu s mecanic - executa curățenia în sectorul sau de activitate;


lLdlcd pt? UclTC U ucM IIclici,                                            “K         jv

• folosește utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu rcspppș^litale, după Însușirea instrucțiunilor de folosire si după cunoașterea mndâfitatilor de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje;

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) în. estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale ccl puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din utinăluarelc surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătoril’or acestora, după caz;

 • b) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

 • c) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoar elor municipiului București; dl bugetul de stat;

 • e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

întocmit,

Șef Complex Social, Luminița RADU

DIRECTOR GRNERAL ADJUNCT NICOLETA MIOARA VOICU

nr.


CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRÂULEȘTI

ARTICOLUL I

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social,, Complexul Social de Servicii Straulesti,aprobat prin HCL Sector I în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. Serviciul social - Complexul Social de Servicii StrauIești, este infintat prin Hotararea Consiliului Local al sectorului lBucurești, nr. 40938/02.12.2004 si funcționează in subordinca Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sectorul I București.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social „ Complexul Social de Servicii Straulesti, cod serviciu social 8730 CR-V-1 este înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.P.C. Sector 1 București, acreditat conform Certificatului de acreditare scrie AF.nr.001199/03.07.2014, CUI. 15318810, deține Licența de funcționare provizorie nr.2245/23.09.2019, sediul in Sos București-Târgoviște, nr.10, sector

 • 1.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social” COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRAULESTI”

 • l. Protejarea si acordarea de servicii socio-medicale complete beneficiarilor ,conform următoarelor principii:

acordarea unei îngrijiri individualizate si personalizate

- asigurarea protecției pe o perioada nedeterminata garantarea si respectarea drepturilor beneficiarului informarea corecta a beneficiarului/reprezentantului legal/conventional in ceea cc privește instituțiile din comunitate la care au acces.

Complexul Social de Servicii Straulesti este cnordunat de Di recii irul General Adjunct al D.G.A.S.P.C sectorul 1.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social Complexul Social de Servicii Strau Iești, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementai de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 . republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabilrORDINUL 29/15 02 2019

 • (3) Serviciul social- Complexul Social de Servicii StrauIești,este infintat prin Hotărârea consiliului local al sectorului I București f nr.40938\02.12.2004și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social „ Complexul Social de Servicii Straulesti sc organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice cate stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „ Compcxuhii Social de Servicii Straulesti

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiate în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea dc acțiuni ncdiscriminaioriî și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor:

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz. de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alic rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unitățiî cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) .Benetlciarii serviciilor sociale acordate în Complexul Social de Servicii Straulesti sunt:

- personae vârstnice aflate in dificultate .care nu sc afla in întreținerea unei familii,sau a unor persoane obligate la aceasta.potrivit dispozițiilor legale in vigoare.

 • (2) . Condiții le de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare;

-Cerere care sa conțină solicitarea de servicii sociale

Declarație notariala a solicitantului din care sa reiasa ca nu are copii sau inudhuitmi legali.Iu cazul in care aceștia exista,trebuie sa prezinte o declarație notariala cu motivele pentru care nu pot îngrijii persoana vârstnica sisa prezinte eventualele acte doveditoarcțnu este permis in aceste centre accesul persoanelor cart au contract.de întreținere sau orice act juridic încheiat intre parti din care sa rezulte Para echivoc intenția de de a sc oblige la intretinere;decat in condițiile suportării costului mediu lunar al cheltuielilor stabili le de HCL sector l,de către apartinatori sau de cei obligate la întreținere.

-Certificat medical din care sa rezulte ca s-au efectuat analizele niedicale:RBW,adeverința ca nu suferă de leziuni pulmonare,test S1DA/HI V(pentru persoanele care nu au depășit suma 70 ani),coproparazitologic,adeverința medicala din care sa rezulte ca nu suferă de boli infectio-contagioase.

-In cazul in care starea dc sanatate a persoanei vârstnice nu permite obținerea consimțământului aceste ia, pentru acordarea îngrijirilor in sistem residenti al,decizia sc ia de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector l,pentru persoanele domiciliate pe raza sectorului l,in baza anchetei sociale,si a recomandărilor medicale făcute de medicul dc familie,prin consultarea si a medicului special ist,cu acceptul rudelor de gradul 1 ale persoanei respective,sau in lipsa acestora cu acceptul unui alt membru de familie. -Adeverința de venit im.pozabil)act de stare mater ia l/fi nanei ara de la Circa/Adm ini st rația Financiara.Direcția laxe si Impozite Locale.

-Copii ale actelor de identitate ale persoanei cc dorește internarea,si ale persoanelor obligate la plata contribuției conform Jcgiî(sot,soție,copii,reprezentantul legal sau persoana obligate la întreținere in baza unor acte 1 e gal e)-certi ficat de naște re, certificate de castori e,hotarare dc divortdcccs. dispoziție de tutela sau curatei a acolo unde este cazul ,etc.

-Adeverința dc venit a aparținătorilor si a membrilor familiei acestuia(necesare la stabilirea contribuției lunare de întreținere ce le revine acestora conform legii.

-Ultimul talon de pensie

-Documente doveditoare a situației locativețcopic contractul casei propritate personala,cop ie contract de vanzare cum pa rare, cop ie act de don atic,copie act de moștenire,copie contract de inchîrîere)-pcntru dosarele complete Serviciul Rezidențial Adulti va întocmii un proiect de dispoziție de aprobare sau respingere a acordării serviciilor in sistem rcsidenlial pe care o va înainta spre aprobare Primarului sectorului 1.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • - la cererea beneficiarului care are capacitatea dc discernământ sub semnătură ( se solicita beneficiarului sa indice in scris locul de domiciliu/rezidenta)

 • - la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsiL de discernământ si angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea. îngrijirea si intretinereu beneficiarului;

 • - transfer pe o perioada nedeterminata în alt centru de tip residential/alta instituție la cererea scrisa a beneficiarului sau după caz a reprezentantului sau legal

 • - in caz de deces

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „ Complexul Social de Servicii Straulesti au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile șî libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială:

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor. atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități;

 • i) să își manifeste șî să își exercite liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • j) să fie informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în centrul rezidențial și de a-și putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „ Complexul Social de Servicii Straulesti” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corcctc cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli dc comportament, program, persoanele de contact eLc.);

 • c) sa contribuie, in conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție dc tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenita în legătură cu situația lor personală;

 • e) sa nu paraseasca instituția fara acordul/ acceptul conducerii.

 • (6) Vizitarea beneficiarilor sau a Centrului se face cu respectarea următoarelor condiții;

 • 1. Vizitarea beneficiarilor se. face numai in conformitate cu programul Centrului . In cazuri excepționale, justificate de starea dc sanatate a beneficiarului, se poate accepta accesul in unitate in afara programului, cu acordul șefului dc centru.

 • 2. Vizitatorii trebuie folosească un limbaj civilizat in relațiile cu personalul medico -sanitar si sa dea curs indicațiilor acestuia.

 • 3. Vizitatorii au obligația dc a respecta orele dc somn ,dc masa, precum si nevoia de liniște si odihna a bolnavilor internați .

 • 4. Vizitatorii nu vor perturba activitatea salariatilor in exercitarea atribuțiilor lor de serviciu.

 • 5. Este interzisa fotografierea sau filmarea beneficiarilor / salariatilor , fata acordul conducerii D.G.A.S.P.C sector 1.

 • 6. Este interzisa introducerea in Unitate fara acordul medicului sau sau după caz al asistentului medical de serviciu de :

alimente medicamente

Este deasemenea strict interzis vizitatorilor / aparținătorilor să administreze medicamente beneficiarilor internați in C.l.A. Sf.Vasile.

 • 7. Este strict interzisa introducerea in Centru de

 • - alcool,

 • - cutite . obiecte ascuLiie surse posibile de foc (brichete; lumânări, cutii de chibrituri,

fierbatoare etc)

 • - aparatura electrica ( reseuri, fler de calcat, fierbatoare s.a.m.d.....)

 • 8. în cazul în care vizitatorii refuza sa respecte prezentul regulament, asistenta de serviciu este obligată să anunțe șeful dc Centru sau medicul curant , iar la nevoie sa solicite sprijinul personalului de pază pentru evacuarea vizitatorilor din unitate.

 • 9. Nerespectarca acestui regulament poate atrage după sine suspendarea dreptului de acces in centru .

 • 10. Vizitatorii isi asuma întreaga răspundere fata de eventualele consecințe negative aparute ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social „ Complexul Social de Servicii Strau Iești” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public gcncral/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. găzduire pe perioada nedeterminata;

 • 3. îngrijire personală permanenta;

 • 4. echipament si cazarma meni;

 • 5. asistenta medicala si de specialitate.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. materiale informative:

 • 2. vizite in centru pentru informare.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activității

 • 1. excursii;

 • 2. activitati culturale;

 • 3. activitati recreative:

4 . reminiscența.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1, kinetoterapie;

 • 2. socializare,

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social „ Complexul Social de Servicii Straulesti ''funcționează cu un număr de 78 total personal, din care:

Funcția

Nr.posturi

Sef Centru

1

Șef Birou Administrativ

1

Asistent medical

13

Medic

1

Referent administrativ

l

Infirmiera

30

îngrijitoare

9

K-inetulerapeut

1

Magaziner

l

Bu catar

4

Aj utor bucatar

3

Lacatus mecanic

1

Tamplar

1

Instalator

1

Spalatoreasa

2

Muncitor necaii ficat

■n

J

(2) Raportul angajat/bene fie iar este dc 1/3

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(1} Personalul de conducere poate fi:

 • a) șef de centru;

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea. îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu îșî îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului dc specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii caro sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

o) întocmește raportul anual de activitate:

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajați i serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare caic îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri dc organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens:

 • k) organizează activitatea personalului .și asigură respectarea timpului dc lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țara și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public dc asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • o) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii,

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență al învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Persunalul de .specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent medical generalist (325901),

 • b) asistent social (263501);

 • c) infirmieră (532103);

 • d) kinctotcrapcut (226405);

 • e) medic de medicină de familie (221108);

 • f) psiholog (263411);

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament:

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii uenLrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespcularu a prevederilor prezentului regulament etc.;

c) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim dc calitate aplicabil.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a) șef birou administrativ - verifica zilnic starea clădirilor in exterior/interior si anexele luând masurile necesare pentru remedierea fisurilor, deteriorărilor etc. anuntand setul de centru (referat scris);

verifica calitatea lucrărilor de întreținere;

verifica starea instalațiilor, echipamentelor si a sistemului dc iluminat:

verifica zilnic starea instalațiilor si a modului de furnizare cu apa si celelalte uiilitati;

monitorizează efectuarea corecta a operațiilor de dez in secție-deratizare si completează lisa respectiva;

verifica zilnic starea de curățenie a containerelor si a locului de depozitat gunoiul si deșeurilor rezultate din activitatea de îngrijire;

verifica modul in care sc face depozitarea materiilor prime si a altor materiale;

asigura veri fi c area m etro 1 o g i ca a cartare lor;

arhiveaza toate fisele IIACCP primite lunar de la personalul responsabil cu monitorizarea acestora;

urmărește sa tic respectate dc către personal procedurile si instrucțiunile de lucru;

răspunde de gestionarea si funcționarea mijloacelor fixe aflate atat in folosința personalului de deservire cal si in gestiunea proprie;

are in s u bo rd i ne personalul de in t reti ne re s i b u cata rie;

supraveghează si răspunde de realizarea sarcinilor privind igiena din exteriorul si interiorul instituției;

întocmește pentru fiecare angajat fisa de protecție a muncii;

întocmește necesarul de echipamente si mijloace materiale necesare prevenirii incendiilor si accidentelor de munca;

verifica prezenta efectiva a personalului la serviciu, prestarea integrala a programului de munca si vizeaza impreuna cu șeful unitatii condica de prezenta;

răspunde de pasLrarea si gestionarea patrimoniului unitatii;

răspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor privind paza unitatii si liniștea beneficiarilor; întocmește impreuna cu magazinerul necesarul lunar de materii prime si materiale, pentru ca acestea sa fie achiziționate la timp;

intocmeste împreuna cu magazinerul si șeful de centru meniul zilnic al beneficiarilor; întocmește lista zilnica de alimente ce urmeaza a fi eliberate din magazie, conform meniului stabilit;

întocmește împreuna cu cabinetul medical graficul lunar de lucru pentru personalul care lucrează in ture si a personalului pc care il are in subordine:

intocmeste lunar foaia de pontaj pentru intrcgul personal al unitatii;

Stabilește lunar consumul si stocul carburanților pentru centrala termica;

face propuneri pentru imbunatatirea acti vitalii sal ari ații lor cu sancționarea acestora pentru abateri disciplinare;

 • - se asigura ca alimentele date pentru consumul zilnic sunt păstrate conform normelor igienico- sanitare in vigoare.

 • b) magaziner - efectuează recepția materiilor prime (alimentele si bunurile achiziționate trebuie verificate cantitativ si calitativ);

 • - verifica temperatura unor materii prime la recepție (pentru produsele care necesita refrigerare sau congelare, prin introducerea termometrului cu sonda) si completează fisa de recepție corespunzătoare;

 • - completează zilnic fisa de înregistrare a temperaturii si UR aer din depozite;

 • - verifica caractcristile organoleptice ( aspect, gust, miros, culoare) ale materiei prime conform instrucțiunilor si, daca acestea nu corespund, declara produsele respective ca fiind neconforme si nu Ie recepționează sau daca acestea au fost deja recepționate le scoate din uz si le returneaza furnizorului care, in ambele cazuri are obligația de a le înlocui;

 • - accepta si depozitează materia prima daca totul este in regula, si o refuza atunci când aceasta nu corespunde, din punct de vedere: a siguranței alimentare, a comenzilor efectuate, in baza referatului lunar de necesitate, a termenului de valabilitate, a perisabilității, etc.

 • - verifica documentele însoțitoare (certificat sanitar-veterînar, factura,ctc);

 • - verifica daca furnizorul este pe lista furnizorilor acceptați:

 • - verifica termenul de valabilitate, etichetarea, ambalarea materiilor prime;

 • - verifica temperatura mijlocului de transport;

 • - depozitează rapid (cca 10 min) cărnurile refrigerate sau congelate la temperatura corespunzătoare;

 • - tine evidenta intrărilor sî ieșirilor din depozite, frigidere congelatoare si va face rotatia stocurilor;

 • - se îngrijește ca documentele de primire sa fie predate a doua zi ia contabilitate, pentru înregistrarea lor:

 • - scoate materiile prime din depozite in funcție de comenzi (eliberează alimente din magazie pc baza „listei zilnice de alimente» întocmită in dublu exemplar si aprobata de persoanele de drept, iar restul materialelor pe baza bonurilor de consum);

 • - înregistrează in fisele operative ale gestiunii după documentele primite (facturi, avize de expediție, procese-verbale);

 • - întocmește si răspunde de exactitatea datelor de Înregistrare din N.IJL, din fisele de magazie sau stocurile întocmite lunar;

 • - înregistrează zilnic eliberarea de alimente si bunuri, pe semnătură, după foile de alimente si bunuri, in fisele operative ale magaziei;

 • - comunica in scris, in termen de 24 ore din momentul constatării, serviciului contabilitate plusurile si minusurile in gestiune, daca are alimente depreciate, distruse ori sustrase;

-întocmește saptamanal si lunar necesarul de alimente si materiale, colaborând cu administratorul, caruia j se subordonează din punct de vedere al activitatii;

-nu primește si nu eliberează din gestiune bunuri fara a fi insotite de documente legale;

-informează administratorul asupra stocului si specimenului de produs, asupra necesarului, deficientelor, in termeni utili si oportuni achiziționării:

-confrunta lunar / ori de cate ori este nevoie Fisele analitice contabilului desemnat (din cadrul DGASPC) pentru verificare / punere de acord si solicita sprijinul acestuia (daca este cazul);

-participa activ la inventarierea valorilor materiale pc care le gestionează / administrează si are obligația de a justifica si răspunde de neregulile ce se constata (atunci când situația o impune);

- ajuta la aprovizionarea unitatii (propuneri si sugestii);

 • c) îngrijitoare

- întreține un climat plăcut la locul de munca si in relațiile inter-personale, evita conflictele si

nu alimentează stavile conflictuaJe

 • - efectuează zilnic curățenia in sectorul repartizat in condiții corespunzătoare

 • - ajuta infirmiera la îmbăierea beneficiarilor bolnavi si a decedatilor

 • - matura / aspira si spala holul, scara pavilionului de locuit aJ beneficiarilor ori de cate ori este nevoie

(cel puțin o data pe zi), pentru a îndepărtă urmele lasale de noroiul depus ca urmare a intemperi

va conduce la cabinetul medical „apoi se va ocupa de igienizarea corporala si vestimentara si chiar deparazitare

asigura igiena paturilor si schimba lenjeria beneficiarilor ori de cite ori este nevoie 12

 • - curata si dezinfectează zilnic băile si W.C -urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste scopuri;

 • - efectuează cu avizul cadrului medical sau auxiliar sanitar aerisirea camerelor;

 • - ajuta la mobilizarea beneficiarilor;

 • - adopta o atitudine de înțelegere, sprijin moral si respect fata de bolnavi;

 • - urmărește activitatea beneficiarilor si folosește toate metodele pentru a pre intim pi na eventualele

conflicte ce se pot ivi intre bolnavi;

 • d) spălătoreasă - triaza rufele murdare după criteriile: culoare , destinație, grad de murdărie;

 • - pune rufele la înmuiat inainte de spăl are. asigurând o cat mai buna spalare si dezinfeclie a acestora;

 • - va asigura pastrarea lucrurilor personale ale beneficiarilor:

 • - primește si preda rufele numai pe baza de bon, ținând evidenta lor intr-un caiet;

 • - folosește judicios materialele primite pentru spalal si dezinfectat, precum si utilajele, respectând instrucțiunile de folosire a lor si normele dc protecție a muncii;

 • - executa, menține si răspunde de condițiile igienico-sanitare din incinta spălătoriei;

 • - utilizează corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport si se îngrijește dc buna funcționare si utilizare a aparaturii din dotare;

 • - folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitățile trasate;

 • - răspunde solidar de lot inventarul din sectorul sau de activitate, luând masurile cc se cuvin pentru intretinerea tuturor obiectelor, mijloacelor pe care le folosește, precum si dc repercursiunile datorate remedierii deficientelor;

 • - folosește utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, (mașina de spalat, uscator, ele.) cu responsabilitate, după insusirea instrucțiunilor de folosire si după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje;

 • - nu paraseste locul de munca mai ales când utilajele sunt in funcțiune, pentru a avea posibilitatea sa le oprească in caz dc defecțiune si pentru prevenirea eventualelor accidente;

va aduce la cunoștința administratorului iar daca acesta lipsește din unitate, șefului de complex, orice deficienta care apare in sectorul sau de activitate, sau alta situație care ar pune in pericol unitatea sau securitatea beneficiarilor unitatii;

 • - nu consuma băuturi alcoolice in timpul programului si nu isi dcsfasoaia activitatea sub influenta acestora:

 • - este interzis accesul persoanelor neautorizate in incinta spațiului amenajat in acest sens si /

sau staționarea nejustificata a beneficiarilor / personalului in incinta spălătoriei;

 • - preda rufele curate la lenjereasa pe baza de bon / caiet;

 • - in timpul programului de lucru, tinuta vestimentara este îngrijită, iar purtarea halatului / echipamentului de protecție si a ecusonului, sunt obligatorii;

 • -  asigura circuitul rufelor in spălătorie, respectând condițiile igicnico-sanitare corespunzătoare

 • - traleazacu respect, buna credința si înțelegere beneficiarul si nu abuzeaza fizic, psihic sau moral dc starea acestuia;

 • - comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu beneficiarii si aparținătorii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtîtudine. respect si limbaj civilizat, avand o atitudine principiala fata de aceștia;

 • - toate acțiunile si sarcinile pe care le inteprinde sunt numai in interesul beneficiarului;

 • - manifesta grija deosebita in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le

arc in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor sî le pastreaza /depozitează pe acestea in locurile stabilite;

 • - răspunde solitar de tot inventarul din sectorul sau de activitate;

 • - depozitează in Incuri sigure substanțele sau obiectele periculoase.

e ) muncitor calificat bucătar - isi organizează locul de munca, respectând cerințele igicnico-sanitare, procesul tehnologic si masurile de protecția muncii

colaborează cu colegii de schimb / tura si sc asigura ca ajutorul de bucatar isi îndeplinește corect sarcinile de serviciu;

urmărește comportamentul personalului din bucătărie pe lot parcursul zilei dc lucru, pe care il îndruma sî supraveghează in activitatea pe care o desfasoara;

zilnic recoltează probe din meniu pe care le pastreaza in frigider:

urmărește starea de igiena si echipamentul dc protecție, atat al sau, cat si al personalului care lucrează in bucătărie, pe tot parcursul zilei de lucru;

urmărește modul in care sc respecta manipularea igienica a materiilor prime si a produselor finite;

intretîne un climat plăcut la locul de munca si in relațiile inter-personalc, evita conflictele si nu alimentează stările conflictuale;

trebuie sa cunoască si sa poata exploata utilajele modeme ținând cont de securitatea muncii, sa poata utiliza corect diferite dispozitive, ustensile si echipamente necesare in procesul de realizare a preparatelor culinare;

cunoaște si respecta termenii de păstrare a produselor alimentare;

masoara temperatura preparatelor cu termometrul sonda si completează fisa corespunzătoare;

rapunde pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de execuție a acestora;

pastreaza in bune condiții ustensilele si aparatura;

utilizează resursele existente exclusiv in interesul centrului:

veri fi ca temperatura preparatelor la servire;

prepara si distribuie mancarea la timp, conform programului de masa; urmărește efectuarea corecta a igienizării echipamentelor si bucătăriei; verifica efectuarea corecta a spălării / dezinfectării vaselor si a veselei;

urmărește starea de curățenie a suprafețelor de lucru si a pardoselilor pe tot parcursul zilei de lucru:

verifica evacuarea gunoiului din bucătărie pentru a nu se acumula;

urmărește aplicarea masurilor de prevenire a contaminării încrucișate pe tot timpul procesului de preparare a alimentelor;

ia in primire de la magazie in baza listei zilnice de alimente, materialele necesare pentru prepararea hranei, pe care sa le folosească integral in acest scop;

pastreaza la frigider toate probele din alimentele consumate timp de 36 - 4K ore. pentru a se evita / preveni toxiinfecțiile alimentare;

produsele alimentare ce nu corespund organoleptic vor fi scoase imediat din uz cu acordul administratorului, magazinerului, asistentului medical sî a șefului de birou;

f) muncitor calificat - lacatus mecanic - executa curățenia in sectorul sau dc activitate; verifica si iu masurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor;

in timpul programului dc lucru tinuta vestimentara este îngrijită iar purtarea halatului dc protecție (salopetei) este obligatorie;

folosește numai in interes de serviciu obiectele, sculele si aparatele ce se găsesc in inventarul sau;

 • -   cunoasLc regulile de păstrare si transportare a materialelor pe care Ic folosește in activitatea pe care o desfasoara;

 • -   folosește utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, după insusirea instrucțiunilor de folosire si după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje:

 • -  răspunde solidar de tot inventarul din secLorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru întreținerea acestor obiecte, scule, aparate, etc., precum si de repercusiunile datorate remedierii deficientelor;

folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitatile trasate; respecta secretul de serviciu si confidențialitatea despre activitatea din unitate si Îndeplinește si alte sarcini indicate de conducerea unitatii sub rezerva legalității lor;

nu consuma băuturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora:

 • -   comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sase caracterizeze prin amabilitate, promtitudine. respect, limbaj civilizat;

 • -   respecta regulamentul de ordine interioara si R.O.F al unitatii;

participa la informările, ședințele, organizate de conducerea unitatii care au ca obiectiv: cunoașterea si respectarea standardelor si manualului dc proceduri al unitatii, cunoașterea normelor de P,S. I si S-SM, etc.,;

 • -  comunica administratorului orice deficienta intalnita pe schimbul sau, si împreuna găsesc soluții dc remediere in cel mai scurt timp:

 • -  executa lucrări de lacatuserie specifice si întreținere în exploatare, după cum urmeaza:

 • > repara / schimba broaște la usi

 • > schimba yale

 • > confecționează chei

 • > uns, gresat balamale usi si ferestre

 • > in locuit, schimbat si chituit geam tras

 • > confecționat si montat panouri indicatoare

 • >  lucrările trebuie sa fie executate calitativ si in termen util

 • > executa lucrări du sudura electrica

 • > executa lucrări specifice cu burmași na si polizorul din dotare

 • > repara si intretine instalațiile sanitare, precum si celelalte instalații din dotare

desfasoara si actîvitati administrați v-gospodaresti (atunci când nu are de efectuat lucrări specifice postului)

să utilizeze corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport

sa își însușescă și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile dc aplicarea acestora

- să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și / sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană

g) muncitor necalificat ajutor bucatar - accesul in sala de lucru se va face numai după imbracarea echipan de proiecție curat si steril si eventual, dezinfectarea încălțămintei;

 • - ajuta bucătarul la prepararea hranei;

 • - efectuează igienizări ale spatiilor, echipamentelor si ustensilelor de lucru, la sfârșitul schimbului si completează fisele corespunzătoare;

 • - manipulează materialele, materia prima, si utilajele/ ustensilele care se afla in incinta bucătăriei, conform cerințelor, muncitorilor calificați din acest sector dc activitate (bucatar);

 • - isi desfasoara activitatea sub îndrumarea si supravegherea, bucătarului si / sau in lipsa acestuia sub îndrumarea si supravegherea administratorului sau personalului medico-sanitar (asistent medical);

 • - spăl a si dezinfectează oua si completează fisele corespunzătoare, pe care Ic preda la sfârșitul

lunii administratorului;

 • - menține starea de curățenie a spatiilor de lucru si anexelor;

 • - menține starea de curățenie a echipamentelor si ustensilelor de lucru si cunoaște instrucțiunile si modalitățile de folosire ale acestora;

 • - menține starea de igiena personala si a echipamentului de proiecție corespunzătoare pe tot parcursul zilei:

 • - manipulează igienic materiile prime, se mi preparate le si produsele finite;

 • - cunoaște pericolele, sursele de contaminare, condițiile dc înmulțire a microorganismelor si metodele de prevenire a lor;

 • - materiile prime, semipreparatele si produsele finite le va separa fizic sau va avea grija ca acestea sa nu fie prezente in același timp in același spațiu fizic;

 • - ajuta la transportul alimentelor de la magazie la bucătărie;

 • - respecta orarul minutat afișat, pentru evitarea contaminărilor încrucișate;

 • - respecta toate regulile si instrucțiunile afișate la locul de munca;

 • - respecta rețetele, procedurile si instrucțiunile de lucru;

 • - respecta regulile de igiena si comportament;

 • - scoate obligatoriu echipamentul de protecție inainte dc intrarea in cabina W.C., spăl a si dezinfectează mâinile la ieșire:

 • - spala si dezinfectează mâinile imediat după contactul cu orice contaminat posibil;

 • - informează bucătarul sau administratorul despre problemele ap a rute in sectorul sau dc activitate;

 • - declara bolile sau simptomele unor boli cu transmitere alimentara pe care le deține sau detinut (istoricul bolii);

 • - nu va depozita in același dulap hainele de strada cu echipamentul de lucru;

 • - interzice accesul personalului neproductiv sau a vizitatorilor tara aprobarea șefului dc centru si fara echipamentul de protecție corespunzător;

 • - participa la instruiri legate de siguranța alimentelor:

 • - Isi insuseste noțiuni legate de sistemul HACCP si siguranța alimentelor;

 • - comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine. respect, limbaj civilizat;

 • - respecta prevederile regulamentului de ordine interioara al unitatii;

 • - crccaza o atmosfera plăcută in sala de mese comunicând cu beneficiarele, răspunzând la orice intrebare care Ic este pusa dc acestea;

 • - răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate;

 • - respecta si cunoaște standardele in vigoare / manualul de proceduri al unitatii, in activitatea pe care o îndeplinește;

 • - îndeplinește si alte sarcini solicitate dc conducerea unitatii. sub rezerva legalității lor.

h) tamplar

- executa curățenia in sectorul sau de activitate;

- verifica si ia masurile ce sc cuvin pentru remedierea deficientelor ;

confecționează obiecte de tamplaric la cererea beneficiarilor in limita materiei prime(lemn), de care dispune, numai cu aprobarea conducerii;

în timpul programului de lucru tinuta vestimentara este îngrijită iar purtarea halatului dc protecție (salopetei) este obligatorie;

folosește numai in interes de serviciu obiectele, sculele si aparatele ce se găsesc in inventarul sau;

cunoaște regulile de păstrare si transportare a materialelor pe care le folosește in activitatea pe care o desfasoara;

folosește utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, după insusirea instrucțiunilor de folosire si după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje;

răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru intretincrea acestor obiecte, scule, aparate, etc., precum si de re per curși uni le datorate remedierii deficientelor;

folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activltatile trasate;

respecta secretul de serviciu si confidențialitatea despre activitatea din unitate si indeplineste si alte sarcini indicate de conducerea unitatii sub rezerva legalității lor:

 • -  nu consuma băuturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • -  comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

 • -   respecta regulamentul de ordine interioara si R.O.F al unitatii;

participa la informările, ședințele, organizate de conducerea, unitatii care au ca obiectiv: cunoașterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii, cunoașterea normelor de P.S.T si SSM, etc.,:

 • -  comunica administratorului orice deficienta intalnita pe schimbul sau, si împreuna găsesc soluții de remediere în cel mai scurt timp:

desfasoara si activitati administrativ-gospodaresti (atunci când nu are de efectuat lucrări specifice postului)

să utilizeze corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport

sa își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în munca și măsurile de aplicarea acestora

 • - să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și / sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținatoril’or acestora, după caz;

 • b) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

 • c) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București: dl bugetul de stat;

 • e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

întocmit, sefccrjtni Marius Chirtjiu

Director general adjunct,

NICOLETA MIOARA VOICUCONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCI IREȘ

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SO( 1ALĂ PROTECȚIA COPILULUI COMPLEXUL SOCTAL DE SERVTCTT "JIUL1


Str. Pajură Nr. 2C, sector 1, BucureștiTel./Fax. 021/667.45.85 e-maîl; cșs-jj uIu i.^Ldanspc-seciogult JBK websîte: www.duasoc-sectorul lVr


Cod operator prelucrare date cu caracter personal nr,.63{l6


AVIZAT

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT MARIANA ȚÂȚANAPROBAT directWg^j^al VAS11> MOTOC


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

COMPLEX SOCIAL DE SER VICII

„JIULUI”

CENTRUL DE ZI

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un documeni propriu al Complexului Social de Servicii „Jiului”- Centrul de Zi, aprobat dc Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 București, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții Legali/convenționali. vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Complexul Social dc Servicii,,Jiului”-Centrul de Zi , cod serviciu social 8891CZ-C-II, este înființat și administrat de furnizorul DGASPC SI, care este acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001199/03.07.2014. nu deține Licență de funcționare, are sediul în str. Pajurei nr. 2C, sector 1, București

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

 • 1. Scopul serviciului social. Complexul Social de Servicii „Jiului”-Centrul de Zi, este asigurarea dezvoltării armonioase a personalității copilului aflat în familia legal constituită cât și a celui aflat în dificultate, protecția copiilor ,menținerea; refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere, socializare cât și' a unor activități de sprijin, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copiii, garantarea și respectarea drepturilor copiilor .

 • 2.Activități de bază

 • •  - asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 8 luni și 3 ani a căror părinți au solicitat înscrierea în Centrul de Zi ;

 • •   copiilor a căror părinți beneficiază de sprijin material din partea Consiliului local sector 1;

 • •  pentru copiii care împlinesc 3 ani după începerea anului școlar, se permite frecventarea centrului până la la finalul anului școlar ;

 • •  - asigură activități menite să dezvolte la copii deprinderi fiziologice civilizată pentru o dezvoltare armonioasă;


ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) , Complexul Social de Servicii „Jiului"-Centrul de Zi, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică. în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexul Social de Servicii,, Jiului "-Centrul de Zi, sunt următoarele;

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

 • b) îngrijirea copilului în familie

 • c) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, nondiscriininarea ;

 • d) asigurarea protecției copilului împotriva abuzului și exploatării:

 • e) deschiderea către comunitate;

0 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate ;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • j) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • k) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • l) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

in) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

n) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială. Respectarea cu prioritate a interesului superior al copilului

 • - asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare, înțelegere și particularităților copiilor prin personalul specializat angajat;

 • - asigură activități de recreere și socializare;

 • - asigură supravegherea stării de sănătate si de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, pană la momentul preluării copilului de susținătorul legal sau al internării acestuia intr-o unitate medicala, după caz, prin personalul medical;

 • - asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare, prin personalul angajat specializat;

 • - asigură menținerea unei stări igienico-sanitare corespunzătoare a spațiilor, pentru desfășurarea activităților în condiții optime;

 • - colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu aceștia,în respectarea interesului copilului;

 • - asigură consiliere și sprijin pentru parinții/reprezentanții legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat:

 • - contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi și sesizează instituțiile abilitate în acest sens;

 • - întocmește programul zilnic al copiilor ținând cont de vârsta, nevoile, nivelul de cunoaștere și înțelegere al copiilor.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Complexul Social de Servicii „Jiului^-Centrul de Zi, funcționează cu respectarea legii asistentei sociale Legea or. 292/20 i L cu modificările ulterioare, Legea nr:272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, și Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, aprobate prin Ordinul nr.27/2019, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 • (3)  Complexul Social de Servicii „Jiuluf’-Centrul de Zi„ este înființat prin: Horărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr : 37/2001 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială, și Protecția. Copilului Sector 1 București.

 • (4)  Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Complexul Social de Servicii,, Jiului”-Centrul de Zi sunt:

Centrul de zi se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

 • - copiilor provenîți din familii care se confrunta cu probleme financiare, care nu au suportul familiei extinse și nu pot răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului;

 • - copiilor provenîți din familii dezorganizate/ victime ale violenței in familie;

»copiilor provenîți din familii de pe raza Sectorului 1.

Admitere în Centrul de Zi are loc în urma evaluării complexe întocmite de SPSCF.

 • (2) Condițiile de admitere a beneficiarilor în CSS „Jiului”, sunt reglementate prin Procedurile operaționale privind Admiterea Copiilor in Centrele de Zi elaborate de SPSCF si CSS "Jiului”.

Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare;

 • - Acordul de frecventare a colectivității aprobat de Directorul General Adjunct al Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 1 sau Dispoziția de admitere emisă de Diectorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, la propunerea Serviciului de Prevenire a Separării Copilului de Familie;

 • - copii după documentele de identitate ale copilului și ale părinților ;

 • - adeverințe de la locul de muncă pentru părinți

 • - documente medicale: Adeverință de sănătate pentru părinți de Ia medicul de familie și un Aviz epidemiologie emis de medicul de familie cu 24/48 ore înainte de intrarea în centru;

-evidența vaccinărilor copilului.

 • b)Criterii de eligibilitate: data depunerii dosarului și luna de începere solicitată cjmodalitatea de încheiere a Contractului de furnizare de servicii

 • •  Contractul de furnizare de servicii este încheiat între furnizorul de servicii sociale și beneficiar(părinții copilului/reprczentanții legali ai acestuia)

 • •  Atribuțiile legate de semnarea contractului pot fi delegate către Directorul General Protecția Copilului, situație în care se menționează în ROF-ul DGASPC SI

 • •  Modelul Contractului de furnizare de Servicii este stabilit de furnizorul de servicî i soci ale, în baza modelului cadru reglementat și aprobat de Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale, nr.71 din 17.02.2005d) modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarilor

 • •  Angajamentele de plată se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1

3) condiții de încetare a serviciilor

Condițiile de încetare a serviciilor în CSS „Jiului”, sunt reglementate prin Procedura operațională privind încetarea serviciilor, elaborată de CSS Jiului, D.G.A.SKC, SI:

o prin acordul părților, la sfârșitul lunii iulie, după ce copilul a împlinit vârsta de 3 ani.

 • •  pentru copiii care împlinesc 3 ani după începerea anului școlar, se permite frecventarea centrului până la la finalul anului școlar.

 • •   prin acordul părților, oricând pe parcursul acordării serviciilor sau la împlinirea vârstei dc 3 ani.

 • •  prin decizie unilaterală a beneficiarului

 • •  prin decizie unilaterală a furnizorului de servicii, dacă beneficiatul a încălcat în mod repetat prevederile din Contractul de furnizare de servicii

 • •  prin retragerea licenței

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Complexul Social de Servicii. ,.Jiului”-Centrul de Zi, au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul dc luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li sc asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li sc asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate sau este prevăzut în Contractul cu beneficiarul;

 • e) să fie protejați dc lege atât ci, cât și aparinătorii lor, atunci când parinții/aparlinălorii nu au capacitate de exercițiu;

t) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participefpărinții/aparținătorii legali) la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare dc servicii .sociale furnizate în Complexul Social de Servicii.JJîi]biî”-Cen(rul do Zi, au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) sâ participe,(părinții/aparținătorii legali) Ia procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) sâ contribuie. în conformitate cu legislația în vigoare, la plaLa serviciilor sociale furnizate (alocați a de hrană)» în funcție de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament și ale Contractului cu beneficiarul

  ARTICOLUL 7

  Activități și funcții

  Principalele funcții ale

  Centrul de Zi, sunt următoarele:

  serviciului social Complexul Social de Servicii.„Jiului”

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. găzduire pe perioada a maxim 12 ore pe zi

 • 3.  supraveghere și îngrijire

 • 4.  asigurare hrană $i bază materială necesară

 • 5.  programe de consiliere a beneficiarilor și a familiilor lor

 • 6.  activități educative

 • 7.  activități de recreere și socializare

 • 8.  asistență medicală profilactică și curativă

 • 9. întocmește PPI-ul

 • 10. asigură paza și a securității beneficiarilor

 • 11. asigură intervenție de specialitate pluridisciplinară

 • 12. asigură posibilități de petrecere a timpului liber

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  discuții cu potențialii beneficiari, autorități, despre domeniul de activitate

 • 2.  informarea instituțiilor cu care se colaborează: biserica, poliția, despre serviciile oferite și modalitatea accesării lor.

 • 3.  împărțirea de pliante în comunitate, la cabinetele medicilor de familie din zonă

 • 4. elaborarea de rapoarte de activitate

 • c) dc promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare u drepturilor omului în general, precum și dc prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care lac parte din categoria persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  prin asigurarea și garantarea dreptului la liberă exprimare și opinie

 • 2.  prin asigurarea oferirii neîntrerupte a servirilor către beneficiari

 • 3.  prin oferirea de servicii nondiscriminalorii, de calitate

 • 4.  prin consultarea beneficiarilor la luarea deciziilor carc-i privesc


 • 5,  prin parleneriate cu părinții beneficiarilor în scopul obținerii rezultatelor dorite privind educația timpurie a copiilor

 • 6.  prin îndrumarea și susținerea beneficiarilor atunci când aceștia au o problemă pe care nu pot s-o depășească singuri

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.  elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor

 • 2.  realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate

 • 3. desfășurarea de activități conform standardelor de calitate pentru centrele de zi

 • 4. monitorizarea permanentă a modului de acordare a serviciilor

 • 5. formare profesională continuă pentru personal

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor acLÎviLăți:

 • 1.  planificarea judicioasă a necesarelor pentru încadrarea în fondurile alocate

 • 2.  folosirea judicioasă a resurselor materiale

 • 3.  controlul folosirii resurselor financiare și materiale

 • 4.  resursele materiale sunt calculate conform normativelor

 • 5.  asigurarea de resurse umane calificate care să corespundă nevoilor centrului

ARTICOLUL 8

Structura organizatorica, numărul de postu rc, categorii de personal si program dc lucru

 • I. Complexul Social dc Servicii.Uiului'--Cenirul de Zi, funcționează cu un număr de 73 posturi total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului I București. nr 169/22,10,2015, din care:

 • 1.  personal de conducere: ȘcJ de centru

 • 2.  psiholog :

 • 3.  educatori:

 • 4.  personal medical : medic pediatru, asistenți medicali

 • 5.  personal de îngrijire : infirmiere

 • 6.  personal cu funcții administrative : administrator, magaziner. îngrijitori, muncitori calificați , spălatăoreasă , bucătari., ajutor bucătari, îngrijitori bucătărie.

7. Aparat propriu:

 • - sef centru, psiholog, dc luni- vineri 07.00- 15.00

 • - medic de luni-joi 07.00-15.30 si vineri 07.00-13.00

 • - referent (administrator): luni-joi 08.00-16.30. vineri 08.00-14.00

 • - muncitor calificat, magaziner Juni - vineri 07.00-15.00

Bloc alimentar

-muncitor calificat (bucătar), muncitor necalificat ( ajutor de buc), îngrijitor bucătărie: luni-vineri 6.00-14.00

Spălătorie

-muncitor calificat (spalatorcasa), spalatoreasa luni-vineri 06:00 ■ 14:00

-muncitor calificat (lenjereasa) luni-vineri 06.00-14.00

Centrul de zi

-educatori, instructor de educație: luni - joi de la ora 8.00-16.30. vineri 8.00-14.00

- infirmiere si asistentele medicale : luni-vineri 06.00-14.00 si 11,00-19.00

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

1 Personalul de conducere este reprezentat de un șef de centru

Atribuțiile șefului de centru sunt:

 • 1.  asiguri coordonarea. îndrum urca și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariuții care nu își Îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii ele.;

 • 2.  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale,

 • 3.  propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • 4.  colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanei o r beri cri c i arc;

 • 5.  întocmește raportul anual de activitate:

 • 6. asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului:

 • 7.  propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • 8. desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate:

 • 9.  ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiari lor în cadrul serviciului pe care îl conduce:

  10. răspunde de serviciului și


calitaLca activităților desfășurate dc personalul din cadrul

dispune, în limita competenței, măsuri de conducă la îmbunătățirea acelor activități saus după caz, formulează propuneri în acest sens;


 • 11. organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare .și funcționare:

 • 12. reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și. după caz. cu autoritățile și instituțiile publice, eu persoanele 11 zi ce și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție:

 • 13. asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate. în folosul beneficiarilor:

 • 14. asigură îndeplinirea măsuri lui de aducere la cunoștință ataL personal ului, cat și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

o. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de f urnizare a serviciilor sociale;

p. alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

r. Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face in condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul dc specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

1. Personalul dc speciali laic

1. Asistent medical gencraJist (325901). cu următoarele atribuții:

o Asigură calitatea îngrijirilor acordate copiilor din perspectiva competențelor sale;

 • •   Urmărește respectarea standardelor dc igienă și a circuitelor:

 • •   Efectuează triajul epidemiologie zilnic, izolează copiii suspecți sau bolnavi și infurinează rnedicul

 • •   Supraveghează starea dc sănătate și de igienă individuală a copiilor, ca și efectuarea examenelor de bilanț:

 • •  întocmește evidența zilnică a copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de avizul epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie; '

 • •  Acordă primul ajutor în caz de urgență (în mod obligatoriu, cunoaște si Stăpânește manevrele si telurici le de resuscitare cardio-respiratorie și de acordare a primului ajutor în cazul aspirației de corp slrăinjși supraveghează transportul copiilor la unitățile sanitare;

 • •   Instruiește personalul cu privire la acordarea primului ajutor:

 • •   Efectuează tratamentele prescrise de medic

 • •   Întocmește meniul zilnic și săptămânal;

 • •   Controlează zilnic blocul alimentar, supraveghează, sub raportul igienei, prepararea hranei în conformitate cu meniul zilnic stabilit și avizează orice modificări ale acestuia

 • •   sfaturi pentru stabilirea unei punți de legătură adult-copil

 • •   rezultatele evaluărilor periodice, din 6 în 6 luni, privind progresul făcui de copii

 • •  stabilește rata de progres anual pentru toți copiii din complex

4.Infirmiera (532103leu următoarele atribuții:

 • •   Supraveghează și efectuează toaleta copiilor, îmbrăcatul și dezbrăcatul acestora;

 • •   Pregătește patul și schimbă lenjeria copiilor, ajută la pregătirea copiilor in vederea

examinării;

 • •   Participă efectiv la formarea bunelor deprinderi dc igiena precum și la realizarea con cretă a programului de viață al copiilor;

 • •   Participă direct la activitățile desfășurate in grupa

 • •  Răspunde de curățenia din grupă

Atribuții ale personalului de specialitate:

c asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cll respectarea prevederilor legii, a standardelor minime dc calitate aplicabile și a prezentului regulament:

n cohiborea/ă cu special iști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării dc resurse:

o m oni torizează respectarea standarde I or m in i m e dc cal i I ale;

o sesizează conducerii cenlmlui situații care puri în pericol siguranța bene fi ciurul llî, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament:

o întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată:

o face propuneri dc îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

o alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil

Personalul administrativtgospodărire, întreținere, reparații, deservire

1. Administratorul

 • •   întocmește lunar necesarul dc alimente, materiale dc curățenie și anual, referate de necesitate pentru echipament de proiecție, cazarmamenl, alimente, obiecte de inventar

 • •   Face propuneri pentru investiții și reparații capitale

» întocmește pontajul lunar

 • •   la măsurile necesare, conform legii, pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, pentru prevenirea accidentelor de muncă.

» Controlează igiena din bucătărie, buna funcționare a aparatelor din bucătărie

 • •   Controlează igiena din unitate

■ Se preocupă de existența mijloacelor specifice PS1

 • •  întocmește bonurile de consum

» Verifică starea instalațiilor, echipamentelor, a sistemelor de iluminat

 • •  întocmește proces verbal cu furnizorul în cazul în care se constată neconformi tați privind produsele

» Calculează foile dc alimente

2. Magaziner

 • •  întocmește planul de aprovizionare împreună cu administratorul pentru alimente, îmbrăcăm inie, materii prime, materiale pentru curățenie, materiale necesare reparațiilor curente și de întreținere

 • •   recepționează bunurile comandate numai dacă sunt însoțite de facturi, certificate de conformitate și garanție.

 • •   verifică temperatura unor materii prime la recepție (pentru produsele care necesită refrigerare sau congelare cu ajutorul termometrul ui cu sondă) și completează fișa de recepție corespunzătoare

 • •   supraveghează temperatura și umiditatea în spațiul de depozitare al alimentelor.

 • •   verifică caracteristicile organoleptice ale materiei prime conform instrucțiunilor

 • •   verifică documentele însoțitoare

 • •   verifică temperatura mijlocului de transport

 • •   verifică vizual starea de igienă a mijlocului de transport

 • •  acceptă și depozitează materia primă, dacă lotul este conform normelor

 • •   refuză mărfurile care nu corespund cantitativ și calitativ, întocmind un proces-verbal de neconfomiitate cu furnizorul în prezenta comisiei de recepție a mărfii

 • •  depozitează rapid produsele refrigerate sau congelate la temperatura corespunzătoare

 • •   aplică etichete, pe materiile prime din depozite care trebuie să conțină data expirării produselor.

 • •   ține evidența intrărilor și ieșirilor din depozite, frigidere, congelatoare și va face rotația stocurilor F1FO

 • •  depozitează ambalajele și deșeurilor conform instrucțiunilor

 • •  păstrează la zi fișele dc evidență a substanțelor din depozit și a materiilor prime din depozite

 • •  înregistrează în lisele dc magazie conform Notei delntrareRecepție

 • •  întocmește Note Intrare Recepție

 • •  eliberarea alimentelor la bucătărie conform listei de alimente care se face zilnic în prezenta asistentei medicale și administratorului

 • •  eliberează materialele igienico-sanitare pe baza bonului de consum, întocmit de administrator

 • •   răspunde de inventarul existent în magazie și prezintă administratorului ori de câte ori este nevoie situația stocului existent

■ inventarul la magazie se face în prezenta comisiei de inventariere

 • •   întocmește lunar centralizatorul pentru mărfurile ieșite

 • •   se preocupă de menținerea stării de igienă a spațiilor de depozitare și a aparatelor electrocasnice din dotare

 • •   execută orice alic dispoziții dale dc conducerea unității. în limitele legii

 • •  anunță administratorul în cazul unor probleme apărute în desfășurarea activității

 • •   își însușește și apiică noțiuni despre siguranța alimentelor și sistemul Hazard Analysis & Criticai Control Points.

 • 3. Personal pentru curățenie

 • •  efectuează zilnic curățenia» in condiții corespunzătoare, a spatiilor repartizate (grupuri sanitare, holuri, scări, pereți, geamuri, paviment, birouri, mobilier).

 • •  efectuează aerisirea spatiilor menționate mai sus răspunzând de încălzirea lor corespunzătoare.

 • ♦  transportă gunoiul și reziduurile alimentare la containerul de gunoi

 • •  răspunde dc depunerea lor corectă în containere, curăță și dezinfectează recipienții in care se transportă gunoiul

 • ♦   execută și alte sarcini trasate de șefii ierarhici în limitele legii

 • •   răspunde de materialele întrebuințate in timpul, activității (detergenți, dezinfectanți)

 • *   anunță din timp apariția insectelor .si rozătoarelor pentru a se face dezinsecția și deratizarea ori de câte ori este necesar.

 • *  respectă regulile de protecția a muncii și PSI la locul de muncă.

^Muncitor calificat spălătorie cu următoarele atribuții conform Fișei postului:

primește rufele de la grupe, le sortează pe culori;

dezinfectează, spală, limpezește și usucă rufele

sortează rufele curate

calcă lenjeria de pat și celelalte rufe

respectă circuitul de intrare a rufelor murdare și de ieșire a rufelor curate

respectă normele de proiecție a muncii, răspunde de modul de folosire a substanțelor dc curățenie

respectă normele igienico-sanilare impuse dc legislația în vigoare

răspunde dc utilajele din dotare cât și dc modul dc exploatare al acestora

răspunde de curățenie la locul de muncă; curăță și dezinfectează zilnic recipienții și obiectele sanitare din spălătorie

nu permite accesul persoanelor străine în spălătorie

im părăsesc locul dc muncă până când nu verifică dacă au fost scoase de sub tensiune aparatele din dotare.

gestionează obiecte dc inventai', inventar moale și cazani lam unt

răspunde de inventarul existent în magazie și prezintă cantabilului și administratorului ori de câte ori este nevoie situația stocului existent

inventarul la magazie se face în prezenta unei terțe persoane produsele nou intrate sc primesc pc bază dc- bon dc consum participă la oricare alte activități la solicitarea Șefului de Complex : respectă normele PS1 și de protecția muncii.

 • 5.M unei tor calificat (meaimc)cu următoarele atribuții conform Fișei postului

 • ■   verifică zilnic la intrarea în post, instalațiile sanitare, instalațiile dc distribuție a agentului termic, corpurile de iluminat și remediază defecțiunile și/sau anunță existența acestora administratorului/șefului de centru

 • ■   execută reparații curente și lucrări de întreținere la instalațiile sanitare

 • •   execută lucrări de întreținere și reparații curente ale clădirii.

 • •   execută montarea și demontarea mobilierului existent în centru și întreținerea acestuia

 • •   execută remedierea tuturor defecțiunilor apărute la mobilier

 • •  schimbă becurile defecte

 • •   utilizează judicios materialele necesare lucrărilor de întreținere și reparații curente

 • •   răspunde de inventarul atribuit și asigură ordinea la locul dc muncă

 • •   în timpul iernii asigură uneltele necesare deszăpezirii și participă la aceasta.

6,Muncitor calificat:( bucâtar)cu următoarele atribuții:

 • •   pregătește zilnic meniul conform nevoilor copiilor și a fișelor de alimentație întocmite de asistenta medicală

 • •  primește zilnic alimentele de la magazie, verifică calitatea și cantitatea lor și răspunde dc corecta lor păstrare și preparare.

 • •  răspunde de pregătirea corectă a meniului și de calitatea preparatelor, măsurând și consemnând zilnic după prelucrarea termică, temperatura preparatelor voluminoase din carne.

 • •  scoate din uz produsele alimentare ce nu corespund organoleptic, cu acordul administratorului, magazinerului, asistentei medicale și șefului complexului.

 • •   răspunde dc împărțirea corectă a alimentelor pregătite

 • •   păstrează la frigider, timp de 48 orc toate probele din alimentele consumate.

 • •  va avea la zi examinările medicale și de laborator

 • •   nu poartă echipamentul de protecție în afara spațiului de lucru

 • •   are unghiile tăiate

 • •   nu poartă bijuterii , ceas

 • •   are părul strâns sub bonetă, fără folosirea unor ace de păr.

 • •  acoperă rănile de pe mâini sau brațe complet cu bandaje sau plasturi impermeabile la acțiunea apei, dacă este cazul, poartă mănuși

 • •   colectează reziduurile solide, cât și resturile alimentare lichide în recipiente etanșe cu capac, confecționate din material rezistent, ușor de spălat și de dezinfectai.

 • •   semnalează șefului de centru sau administratorului prezența insectelor

 • •  decongelează carnea în frigiderul de came din spațiul special amenajat.

 • •  păstrează vesela pentru masă curată , în rafturi Jar vasele de dc bucătărie în spații special amenajate.

 • •   respectă regulile de exploatare tehnică a instalațiilor și utilajelor deservite.

 • ■  răspunde de inventând aflat în grija sa.

 • •   respectă condițiile dc manipulare, depozitare și păstrare a mărfurilor

 • ■   spraveghează efectuarea igienizării spațiilor, echipamentelor și ustensilelor de lucru, ori dc câte ori este nexesar și completează fișele corespunzătoare

 • •   spală și dezin fee tec loază ouăle și completează fișele corespunzătoare, pe care Ic predă la sfârșitul lunii administratorului.

 • ■   respectă orarul minutul afișat, pentru evitarea contaminărilor încrucișate

 • •   respectă toate regulile și instrucțiunile afișate la locul de muncă.

7*Muncitor nccalifîcat (ajutor bucătarjcu următoarele atribuții:

 • •   pregătește zilnic meniu) conform nevoilor copiilor și a fișelor de alimentație întocmite dc asistenta medicală

 • •  primește zilnic alimentele de la magazie, verifica calitatea și cantitatea lor și răspunde de corecta lor păstrare și preparare.

 • •  răspunde de pregătirea corectă a mesei și de calitatea preparatelor, măsurând și consemnând zilnic după prelucrarea termică, temperatura preparatelor voluinoasc din came.

 • •   spală și dezinfectează atât vasele din dotare după fiecare utilizare cât și vesela și tacâmurile pentru servirea mesei pe care trebuie să o pună la etuvă.

 • •   produsele alimentare care nu corespund organoleptic vor 11 scoase imediat, din uz cu acordul administratorului, magazinerului, asistentei medicale și șefului complexului.

 • •  răspunde de împărțirea corectă a mesei

 • •  păstrează la frigider, timp de 48 ore toate probele din alimentele consumate.

 • •  va avea la zi examinările medicale și de laborator

 • •  nu poartă echipamentul dc protecție în afara spațiului dc lucru

 • •   are unghiile tăiate, nu poartă bijuterii . ceas, arc pârul strâns sub bonetă, tară folosirea unor ace de păr.

 • •  acoperă rănile de pe mâini sau brațe complet cu bandaje sau plasturi impermeabile la acțiunea apei, dacă este cazul poartă mănuși

 • •   colectează reziduurile solide, cât și resturile alimentare lichide în recipiente etanșe cu capac, confecționate din material rezistent, ușor dc spălat și dc dezinfectat.

 • •   spală și dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereții impermeabilizați cât și pavimentul impermeabil prevăzut cu sifoanc dc scurgere racordate la rețeaua de canalizare.

 • •   semnalează șefului de centru sau administratorului prezența insectelor

 • •  decongelează carnea punând-o în frigiderul din camera pentru pregătire preliminară carne

 • •   respectă regulile de exploatare ichnică :j instalațiilor și utilajelor deservite

 • •   răspunde de inventarul aflat în grija sa

 • •   respectă condițiile de manipulare, depozitare și păstrare a mărfurilor

 • •   efectuează igienizări ale spațiilor, echipamentelor și ustensilelor de lucru, la sfârșitul schimbului și completează fișele corespunzătoare

- spală și dczinfcctectcazâ ouă și completează fișele corespunzătoare, pe care le predă la sfârșitul lunii administratorului

 • •  respectă orarul minutat afișat, pentru evitarea contaminărilor încrucișate

 • ■   respectă țoale regulile și instrucțiunile afișate la locul de muncă

« respectă rețetele, procedurile și instrucțiunile de lucru

 • •   respectă regulile de igienă și comportament

 • •  accesul în sala de lucru se va tace numai după îmbracarea echipamentului de protecție

S.Muncitor necalificat(îngrijitor)cu urmăroarclc atribuții conform Fișei postului

 • •   efectuează zilnic curățenia, în condiții corespunzătoare, a spațiilor exterioare aparținând centrului

 • •  transporta gunoiul din curte la containerul de gunoi

 • •   răspunde dc depozitarea corectă a deșeurilor menajere în spațiul special amenajat,

 • •  curăță și dezinfectează tomberoanele după golirea acestora cu apă și detergent

 • •  curăță și dezinfectează spațiul special amenajat pentru depozitarea gunoiului ori dc câte ori este nevoie

 • •   efectuează lucrări dc întreținere a spațiului verde (gazon , flori)

 • •  răspunde de depozitarea corecta a deșeurilor reciclabile

 • •   ajută la descărcarea mărfurilor și transportul lor în magazie

 • •   execută activități de curierul în folosul unității

 • •   execută și alte sarcini trasate de șefii ierarhici în limitele legii

 • ■   răspunde de materialele întrebuințate în timpul activității (detergenți, dezinfeclanți) întocmește lunar un raport privind consumurile de materiale la lucrările executate

 • •  anunță din timp apariția insectelor și rozătoarelor pentru a se face dezinseejia și deratizarea ori de câte ori este necesar.

 • •   răspunde de unei Lele pe care le folosește în activi lalea zilnică

 • •   răspunde de starea igienico-s ani tară a spațiilor repartizate

 • •   respectă regulile dc protecția a muncii și PSI la locul de muncă. dictate de situații conjuneturale, pentru a asigura diversitatea alimentelor, corectitudinea structurii meniului, a preparării, distribuirii și păstrării alimentelor;

■ Colaborează cu medicul in ceea ce privește activitățile si alimentația copiilor;

* Răspunde dc respectarea normelor de igienă.

2.Educator puericullor, (234203)educator cu studii superioare(263508), educator cu studii medii (531203), cu următoarele atribuții:

 • •  Elaborează programul educațional pentru fiecare copil, în conformitate cu nivelul de dezvoltare și nevoile personale

 • •  Evaluează copiii din 6 în 6 luni, consemnează în fișele copiilor și elaborează un plan personalizat de intervenție

 • •  Desfășoară activități educaționale cu grupuri mici de copii sau individual

 • •  Colaborează cu ceilalți membri ai echipei în vederea stimulării afective a copiilor.

 • •  Răspunde de asigurarea corespunzătoare a condițiilor de mediu, necesare dezvoltării armonioase a copilului

 • •  Realizează demersuri în vederea creșterii autonomiei copiilor

 • •   Supraveghează alături dc asistenta medicală starea de sănătate a copiilor

 • •  Organizează activități recreative, serbarea zilelor de naștere ale copiilor la care pot să participiu și părinții

 • •  Oferă consiliere părinților privind educația copiilor

J.Psiholugț 26341I)cu următoarele atribuții în Centrul de Zi

. colaborează cu specialiștii echipei și cu ceilalți specialiști implicați în programul dc protecție al copilului.

 • •  solicită ori de câte ori este necesar consultul neuropsihiatrului sau logopedului

 • •   evaluează beneficiarii la admiterea în centru, stabilește nivelul dezvoltării psihice, urmărește evoluția acestora, dă indicații privind programul de viață și educativ individualizai.

» evaluează beneficiarii Centrul de Zi, periodic, din 6 în 6 luni

 • •   întocmește cu echipa pluridisciplinară programele de intervenție pentru beneficiari în funcție dc necesitățile acestora.

 • •  dă indicații metodice cu privire la organizarea și desfășurarea activității educaționale, a programului zilnic și a jocurilor pc grupe dc vârstă.

 • •  face propuneri pentru procurarea de jucării și materiale didactice necesare procesului educativ.

 • •  răspunde dc crecarca unui mediu corespunzător de stimulare psiho-emoțională a benefici firilor și dc asigurarea condițiilor necesare dezvoltării copilului.

 • •  controlează modul de aplicare a indicațiilor date și desfășurarea activităților educative

 • •  consemnează și atașează în fișe observații despre:

■ locul pe care copilul îl ocupă în viața adultului

 • •   maniera în care copilul resimte situația de asistat

 • •   reacția adultului față de copil

» relația adult-copil

 • •  comportamentul copilului

« reacția copilului față de adulți (îngrijitori. educatori, membrii familiei)

 • •  eventuale stări tensionale ce apar între copiEadult


ARTICOLUL Jl

Finanțarea centrului

(D în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cei puțin Iei nivelul standardelor minime de calitate aplicabile,

(2) l-'inanpirea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București:

Anexe:

 • 1. PO PROCEDURA PRIVIND ADMITEREA BENEFICIARILOR ÎN CENTRUL DE ZI

 • 2. PO PROCEDURA PRIVIND ÎNCETAREA SERVICIILOR ACORDATE ÎN CENTRUL DE ZI

Șef Complex Social de Servicii „Jiului”

Elena Constantin11 w

ff


AVIZAT

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

MARIANA ȚÂȚAN


AfJUUf VI

________JEc

Di RECTOR GEN ERAL vasu e motoc


REGULAMENT de ORGANIZARE si

?

FUNCȚIONARE

5

COMPLEX DE SERVICII SOCIALE „SFÂNTUL NICOLAE”

CENTRUL DE Zi COD CAEN 889ICZ-C-II

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Complexului dc servicii sociale „Sf.Nicolac”- Centrul de zi, aprobat de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector I București, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții Lcgali/convcnționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Complexul Social dc Scrvicii„Sf. Sf.Nicolae”-Centrul de Zi, cod serviciu social 8891CZ-C-II, este înființat și administrat de furnizorul DGASPC SI ,care este acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001199/03.07/2014, deține Licență de funcționare provizorie cu nr 1051/04J 1.2019 și are sediul în str. Constantin Dobrogeana Gherea nr,74, sector 1, București

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

a. Scopul serviciului social, Complexul ;de Servicii Sociale „SfNicolac”, este protecția copiilor, menținerea, refacerea și dezyoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere, socializare cât și a unor activități de sprijin, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copiii. Oferirea unui program de educație timpurie adecvai vârstei, nivelului și particularităților de dezvoltare copiilor cu vârste cuprinse în intervalul 0,6 - 3 ani, prin personalul angajat specializat;

I

b. Activități de bază                                    '

 • - asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor anteprescolari care au primit dispozițlc/aprobare pentru frecventarea Centrului de zi.

 • - asigură activități menite să dezvolte la copii deprinderi fiziologice și de conduită civilizată pentru o dezvoltare armonioasă

 • - asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare, înțelegere și particularităților copiilor cu vârsta antepre scol ara, prin personalul specializat angajat;

 • - asigură activități de recreere și socializare;

 • - asigură supravegherea stării de sănătate si de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, pană la momentul preluării copilului de susținătorul legal sau al internării acestuia intr-o unitate medicală, după caz, prin personalul medical ;

 • - asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare, prin personalul angajat specializat;

 • - asigură menținerea unei stări igienico-sanitare corespunzătoare a spațiilor, pentru desfășurarea activităților în condiții optime;

 • - colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu aceștia,în respectarea interesului copilului;

 • - asigură consiliere, și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor, prin personalul angajat ;

 • - contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi șl sesizează instituțiile abili taie în acest sens;

 • - întocmește programul zilnic al copiilor ținând cont de vârsta, nevoile, nivelul dc cunoaștere si înțelegere al copiilor;

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Complexul de Servicii Sociale „SLNicolae” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr:272/2004?privind protecția și promovarea drepturilor copil ului,actualizată 2016.

 • (2) ORDINUL Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor*).

 • (3) Complexul de Servicii Sociale „SfNicolae” este înființat prin: Horărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 291/27.09.2017 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector I, București

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) , Complexul de Servicii Sociale „Sf.Nicolae”, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică,, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexul de Servicii Sociale „Sf.N icolae” sunt următoarele;

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

 • b) îngrijirea copilului în familie

 • c) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, nondi seri mi narea,

 • d) asigurarea protecției copilului împotriva abuzului și exploatării;

i

 • e) deschiderea către comunitate;        ;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • j) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • k) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • l) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • m) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • n) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială; respectarea cu prioritate a interesului superior al copilului.

ARTICOLUL 6

i

i

i

Beneficiarii serviciilor sociale

i

(1) Beneficiarii serviciilor sociaie acordate în Complexul Social de Servicii „Sf. Nicolac” sunt:

 • a) copii proveniți din Familii aliate in dificultate (probleme financiare, părinte singur, probleme de sănătate), aflați în situații de risc de separare de familia lor.

 • b) Copiii familiilor din Sectorul 1

 • c) Copiii mamelor din Centrul Matemal care sunt încadrate în muncă,

 • 2) Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare-.

 • - Aprobarea de frecventare, dată de Directorul General Âdjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sau Dispoziția de admitere emisă de Diectorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

-copii după documentele de identitate ale copilului și ale părinților ;

 • - adeverințe de la locul de muncă pentru părinți;

 • - documente medicale:

 • •  Fișa medicală completată de medicul de familie .

 • •   Aviz epidemiologie emis de medicul de familie cu 24 ore înainte de intrarea în centru.

 • b) Criterii de eligibilitate: dala depunerii dostrrtdui și Iuti a de începere soiicitată

e) modalitatea de încheiere a Contractului de furnizare de servicii

 • •  Contractul de furnizare de servicii este încheiat între furnizorul de servicii sociale și beneficiar (părinții copilului/reprezentanții legali ăi acestuia)

 • •  Atribuțiile legate dc semnarea contractului pot fi delegate către Directorul General Protecția Copilului, situație în care se menționează în ROF-ul D.G.A.S.P.C. SI

 • •  Modelul Contractului de furnizare de Servicii este stabilit de furnizorul de servici socialo,

în baza modelului cadru reglementat și aprobat de Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale, nr.71 din 17.02.2005                    1

 • d) modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarilor

 • •  Angajamentele de plată se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1

I

 • 3) Condiții de încetare a serviciilor

Condițiile de încetare a serviciilor în CSS „Sf. Nicolae1’, sunt reglementate prin Procedura operațională privind încetarea serviciilor, elaborată de DGASPC S1:

 • •  prin acordul părților, la sfârșitul lunii iulie, după ce copilul a împlinit vârsta de 3 ani.

 • •  pentru copiii care împlinesc 3 ani după începerea anului școlar,(l 5 septembrie) se permite frecventarea centrului până la la finalul anului școlar,

 • •  prin acordul părților, oricând pc parcursul acordării serviciilor sau la împlinirea vârstei de 3 ani.

 • •  prin decizie unilaterală a beneficiarului

 • •  prin decizie unilaterală a furnizorului de servicii ț dacă beneficiarul a încălcat în mod repetat prevederile din Contractul]de furnizare de servicii.

 • •  in situația in care copilul lipsesțe mai mult de 30 de zile, din alte motive decât cele medicale, acordarea serviciilor inceteza fara informare in prealabil de către furnizorul dc servicii.

 • •  in situația retagerii licenței de funcționare.

b) Șeful de Complex face părinților o scurtă prezentare a centrului, discută cu părinții despre colaborarea dintre părți, modul de efectuare a plății alocației de hrană, 12 lei/zi de frecvență, înmânează părinților Contractul cu beneficiarul pentru luare la cunoștință și semnare.

 • -   Contractul de furnizare dc servicii este încheiat între furnizorul de servicii sociale și beneficiarfpărinții copilului/reprczentanțiî legali ai acestuia)

 • -   Atribuțiile legate dc semnarea coturaciuluî pol fi delegate de către Directorul General Protecția Copilului, cal re șeful centrului de zi.

 • -  Șeful de Complex/medicul/personalul medical verifică documentele medicale ale copilului, actele dc identitate ale părinților și ale copilului, Aprobarea pentru frecventare /Dispoziția de admitere.

 • -  Medicul/personalul medical examinează clinic copilul, întocmește Foaia de observație clinică a copilului, discută cu marpa despre antecedentele copilului și ale familiei. Educatoarea preia copilul și solicita de la părinte toate informațiile legate de copil, necesare acomodării și îngrijirii cppilului.

Părintele completează fisa de evaluare inițiala.

( 4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Complexul de Servicii Sociale. „Sf.Nicolae”, au următoarele drepturi:

Sa ceara si sa primească informații legate de îngrijirea si educația copilului;

Sa ceara si sa primească informași Legate de drepturile si responsabilitățile lor;

Sa ceara relații si informații educatorului cu privire la progresele si evoluția copilului in Centru;

Sa facă propuneri dc activității cu copii;

 • -      Să participe la organizarea și desfășurarea acțiunilor comune cu copii în centru dc zi (ateliere, etc.),

Să apere drepturile și demnitățile copilului său și a altor copii din centru de zi ,să urmărească respectarea lor de către al|i părinți

 • -      Să desfacă anticipat contractul de servicii, anunțînd conducerea centrului cu 5 zile înainte. Să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, Iară discriminare pc bază de rasă,

sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

Să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

Să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • -       Să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate sau este prevăzut în Contractul cu beneficiarul;

Sfl fie protejați de lege atât ei. cât și aparinătorii lor . atunci când pârînții/apar|inătorii nu au capacitate de exercițiu;

Să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

Să participe (părinții/aparținătorii legali) la evaluarea serviciilor sociale primite;

Să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul de Servicii Sociale „SfNicolae”, au următoarele obligații;

Anunța din timp orice modificare survenita in familie ( schimbarea locului dc munca, a domiciliului) si unde este cazul persoana care arc dreptul sa insoteasca copilul de la Centru la domiciliu;

 • -   Accesul părinților și al persoanelor străine este interzis în blocul alimentar,

 • -  Copilul va fi adus la grupa cu tinuta vestimentara curata, adecvata anotimpului, cu o igiena corporala impecabila si după ce a fost văzut si controlat de asistentul medical;

 • -   In cazul in care copilul lipsește 72 de ore ( 3 zile) din colectivitate părintele are obligația

sa aduc a de la medicul de familie aviz epidemiologie, indiferent dc motivul pentru care a lipsit;                                                             *

In situaLia in care copilul ahscntcaza o perioada rpai lunga de timp, din motive medicale la revenirea in cresa părintele are responsabilitatea de a prezenta documentele medicale;

Tn situația in care un copil absentează mai mult 30 zile fara ca unitatea sa fie anunțata, acesta este considerat retras din oficiu, locul fiind ocupat de un alt copil;

 • -  Informează Șeful de Centru/medîcul unitatii cu j privire la orice schimbare referitoare la situația socio-medicala a copilului, inclusiv schimbarea mediului familial;

La recomandarea specialistului medical al creșei; părintele se va ocupa de efectuarea unor evaluări/investigatii suplimenlare medicale sau psihologice pentru copil, iar refuzul va atrage suspendarea accesului la serviciile oferite pana la prezentarea documentelor solicitate,

 • -  Nu va aduce copilul in Centru daca acesta este sub tratament, cu boli acute sau cronice, transmisibile;

 • -  Nu va aduce copilul în cresa cu unele simptome a bolilor infecțioase și respiratorii. în scopul preîntîmpinării răspindirii lor și printre ceilalți copii;

 • -  Odată cu plecarea din grupă a copilului impreuna cu însoțitorul, aceștia vor părăsi incinta și curtea centrului și nu vor staționa în locul dejoacă al centrului;

Părinții au obligația de a anunța in scris numele persoanelor, altele decât părinții, gradele de rudenie, care iau copilul de la Centru - vor fi necesare si copii CI. ale acestor persoane; Plata alocației de hrana se va face pe luna in curs,jla începutul lunii, conform orarului afișat de casiera; In caz de înregistrare a unei restante mai vechi de 30 de zile, accesul copilului la serviciile oferite va fi suspendat, suma restanta va fi recuperata pe cai legale;

 • -  Respecta legislația privind drepturile copilului; '

 • -  Respecta ora dc priniirc/tiiaj a copilului in centru - ora 7:00 - 8:30, respectiv ora de plecare a copilului din centru - cel mai târziu ora 18:00

 • -   Respecta programul de activ itatîi stabilit de către educalor/per son aiul de la grupa, iar in caz de absentare, comunica in timp util;

 • -   Să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • -   Sa participe la intalnirile cu părinții, la solicitarea educatorului;

 • -   Sa participe la intalnirile individuale cu educatorul de la grupa, atelierele de lucru planificate, precum si la alte activitati organizate de centru, in folosul beneficiarului;

 • -   Să participe, (părinții/aparținătorîi legali) la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • -   Să respecte demnitatea pers onaluiui inșiituțî ei;

 • -  Să respecte prevederile prezentului Regulament Intern al Centrului de Zî

  CSS”Sf.Nicolae”;


Se obliga sa nu aduca copilul la centru daca acesta prezintă simptome de boala, ce ar putea pune in pericol sanatatea celorlati membrii ai colectivității si sa nu se opună daca acestuia, in urma triajului medical efectuat dimineața de personalul centrului, ii este respinsa intrarea in colectivitate, urmând ca, la revenirea copilului la centru de zi, sa prezinte avizul medical de primire in colectivitate si documentele medicale solicitate, eliberat de medicul specialist.

 • -  Se obligă să respecte programul de funcționare al creșei, 07:00-18:00;

 • -   Sugestiile, nelămuririle si reclamatiile vor fi adresate Șefului de Centru;

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Programul de funcționare al cresei este de 07:00-18:00:

7:00-8:30 se efectuaza triajul co               in copiilor in colectivitate;


08:30-09:00 micul dejun;        !

09:00-09:15 toaleta de după micul-dejun;

-   09:15-10:00 întâlnirea de dimineața si activitatii didactice;

•   10:00 gustarea;

10:00-12:00 activitati didactice indoor si oudoor;

12:00-12:45 masa de prânz;

12:45-13:00 pregătirea pentru somnul de după amiaza;

-  13:00-16:00 perioada de odihna;

16:00-gustarea;

16:00-18:00 preluarea copiilor de către părinții.

Principalele funcții ale serviciului social Complexului de Servicii Sociale „SLNicolac”, sunt următoarele:

a) De furnizare a serviciilor sociale de Interes public local, prin asigurarea următoarelor activităli:

Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; Supraveghere și îngrijire

Asigurară hranei și baza materială necesară

Activități educative

Activități de recreere și socializare

Activitati zilnice in aer liber

Asistență medicală pro fi tactica

întocmește ppi-ul

Asigură posibilități de petrecere a timpului liber in cadrul centrului de zi.


1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.

10. Asigurarea de programe dc consiliere a benefici ari lor și a familiilor lor

ÎL

 • b) De infonuare a benefici ari lor, ^uiu::1 :;dilor bene! ici ari, auloritdliior pubii/c i. publicului !:ug despre domeniul sSu de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  Discuții cu potențialii beneficiari, autorități, despre domeniul de activitate

 • 2.  Informarea instituțior cu care se colaborează: biserica, poliția, despre serviciile oferite și

 • 3.  Modalitatea accesării lor.

4 împărțirea de pliante în comunitate, la cabinetele medicilor de familie din zonă

5. Elaborarea de rapoarte de activitate.

 • e) De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum si de prevenire a siLLatiiio:' de dificu'Luc in care pol mira caregnri! e vnliierah:le care tac parte ilir categoria persoane beneficiare, rcvFrivir scorului acestuia, prin asii:,urare;i iirmătoarelor activ ilă ți:

 • 1.  Prin asigurarea și garantarea dreptului la libera exprimare și opinie

 • 2.  Prin asigurarea oferirii neîntrerupte a servicilor către beneficiari

 • 3.  Prin oferirea dc servicii nondiscriminatorii, dc calitate

 • 4.  Prin con sultarea benefî cî ari 1 or la luarea d ecizi il or c are -i pri ve sc

 • 5.  Prin partencriatc cu părinții beneficiarilor în scopul obținerii rezultatelor dorite privind educația timpurie a copiilor

 • 6. Prin îndrumarea și susținerea beneficiarilor atunci când aceștia au o problemă pe care nu pot s-o depășească singuri

d) Dcasigurare a calității scrviiciilor-socialejtrin. realizarea următoarelor activiîfiți:

 • 1.  Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor

 • 2.  Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate

 • 3.  Desfășurarea de activități conform standardelor de calitate pentru centrele dc zi

 • 4. Monitorizarea permanentă a modului de acordare a serviciilor

 • 5. Formare profesională continuă pentru personal

e) De administrare a resurselor financiare, materiale 5; umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.  Planificarea judicioasă a necesarelor pentru încadrarea în fondurile alocate

 • 2.  Fo los irca j udicioasă a resursele r materiale

 • 3.  Controlul folosirii resurselor financiare șl materiale

 • 4. Resursele materiale sunt calculate conform normativelor

 • 5.  Asigurarea de resurse umane calificate care să corespundă nevoilor centrului

1

ARTICOLUL 8

1, Complexul Social dc Servicii.,,Sf.Nicolae””-Centrul de Zi, funcționează cu un număr de 60 posturi total personal, dintre care:

Sef centru medic psiholog educator infirmier îngrijitor bucatar post spalatorcsa post lenjereasa


 • - program de

 • - program de

 • - program de

 • - program de

 • - program dp

 • - program de

 • - program dc

 • - program de

 • - program dc


lucru L-J: 08:00-16:30, V:08:00-14:00

lucru L-J: 08:00-16:30, V;08;00-14:00


lucru L-J: 08:00-16:30, V:08:00-14:00 lucru 8 ore.

lucru 8 ore.

lucru 8 ore.


1-07:00-15:00.

T-07:00-15:00.

I- 06:00-14:1X1.


II- 10:00-18:00

II- 10:00-18:00

11- 10:00-18:00


lucru 12/36,06:00-18:00

lucru 06:00-14:00

lucru 06:00-14:00


Personalul care lucrează în cadrul serviciului social/acordă serviciul social:

Număr personal cu studii superioare

Număr personal cu studii medii

0

1

2

Personal angajat cu contract individual de muncă , din care:                                    i

Personal angajat cu normă întreagă

25

44

Personal angajat pc ftacțiuni de normă

1

0

Personal cu contract de achiziție servicii

0

0

Voluntari

0

0

TOTAL

26

39

TOTAL (1+2), din care:

65

0

Nr. personal cu funcții de conducere

1

0

Nr. personal administrativ

0

18

Nr. personal de specialitate

27

0

Programul de lucru al salariatiilor din cadrul CSS”Sf.Nicolae”:

asistent medical           ■ program de lucru.           1-07:00-15:00.    11-10:00-18:00

muncitor calificat-mecanic -program de lucru 07:00-15:00

magaziner                 - program dc lucru 06:00-14i00

administrator              - program de lucru 06:00-14:00

ARTICOLUL 9

Artibutiile pumnalului.

Personalul de conducere

Personalul de conducere este reprezentat de un șef de centru

 • A. Atribuțiile șefului de centru sunt:

 • -  Promovează misiunea Complexului de Servicii Sociale „Sf.Nicolae”,

 • -  Coordonează, planifică, și monotorizează întreaga activitate din cadrul Centrului.

 • -   Răspunde de aplicarea legislației în vigoare privind activitatea centrului

 • -  Răspunde aplicarea dispozițiilor emise la nivelul conducerii DGASPC Sector 1

 • -  Elaborează regulamentul de ordine interioară pe care îl supune spre aprobare conducerii DGASPC sector 1, adu când u-l ulterior la cunoștința întregului personal din unitate, cât și copiilor

 • -  Asigură întocmirea în condiții corespunzătoare și Ia timp a tuturor lucrărilor solicitate de DGASPC Sector 1, referitoare la activitatea centrului

 • -  Are obligația respectării legislației in vigoare incidente in materie, ROF-ul si ROI-ul instituției, dispozițiilor conducerii DGASPC si â procedurilor de lucru si se asigura ca acestea sunt cunoscute si respectare de personalul din subordine ;

 • -  Aduce la cunoștința personalului din subordine procedurile stabilite prin manualul do proceduri și explică importanța respectării acestora;

Propune modificări ale procedurilor de lucru motivai și obiectiv în scopul îmbunătățirii activității centrului;

întocmește/reactualizeaza fișa postului pentru personalul din subordine pe baza legislației existente si in acord cu ROF-ul instituției si în conformitate cu posturile ocupate și competențele dobândite;

 • -  Colaborează cu partenerii implicați în derularea proiectului RODACIE.

Coordonează activitatea educativă în cadrul centrului

 • -  Interacționează pozitiv cu copiii în timpul derulării activităților specifice postului. sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul complexului pe care îl conduce;

Răspunde de aplicarea tuturor normelor privitoare la asigurarea securității muncii;

- Planifica lunar aprovizionarea cu alimente, material de curățenie si consumabile de birou, cat si anual echipamentul beneficiarilor, incluși vi cazarmament;

Se preocupă de dezvoltarea bazei didactico-mate riale a centrului

Stabilește și acordă concediile de odihnă personalului ținând seama de interesele bunei desfășurări a activității centrului

Urmărește efectuarea controalelor medicale periodice ale personalului din unitate întocmește pontajul lunar centralizat pentru echipa din cadrul complexului și situația orelor suplimentare efectuate;

Evaluează Ia sfârșitul anului activitatea salariaților din subordine;

Propune activitatea de formare profesională continua a personalului, în funcție de nevoile de formare identificate.                          i

i

-                               ... I

întocmește programul de lucru al echipei in conformitate cu obiectivele si activitățile planificate;

Asigură folosirea construcțiilor conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcției;

 • -   Efectuează demersurile în vederea verificărilor'reviziilor tehnice obligatorii La instalațiile, utilajele, mașinile și echipamentele din dotarea clădirilor pe care le administrează;

Aduce la cunoștință compartimentelor de specialitate orice deficiență apărută în exploatarea clădirii și a echipamentelor din dotare;

 • -   Este responsabil cu gestionarea riscurilor:

 • -   Asigura supervizarea activitatiî voluntarilor;

 • -  Reprezintă Centrul in relațiile cu alte instituții, organizații, asociații sau persoane fizice sî apara interesele acestuia si ale personalului din subordine;

 • -   întocmește Rapoarte trimestriale, anuale sau ori Ide cale ori i se cere, privind activitatea desfășurata in cadrul complexului.

 • -   Răspunde pentru îndeplinirea corectă și eficientă a activităților efectuate în cadrul complexului;

Realizează in condiții optime de calitate si in termen a sarcinilor cc decurg din aceasta fisa de post;

- îndeplinește si alte sarcini stabilite de conducerea D.G.A.S.P.C;

- Fiecare lucrător trebuie să-și desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentale sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. în acest scop lucrătorul are următoarele obligații:

 • a) să utilizeze corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport;

 • b) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

 • c) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern și/sau Contractul Colectiv de Muncă;

 • e) să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație dc muncă despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 • f) să dea relațiile solicitate dc către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

 • g) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

 • h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și £âră riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

 • i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale;

 • j) să nu accepte la lucru salariații care nu au fișe de aptitudine ( emise de medicina muncii);

 • k) să respecte indicațiile medicale ale medicului de medicină a muncii, conform fișei de aptitudine;

 • l) să nu permită efectuarea de sarcini necuprinse în fișa postului - care pot să contravină fișei de identificare a factorilor de risc ( ex, îngrijitor curățenie nu manipulează alimente, nu servește masa).

 • m) Să atenționeze salariatul că în termen de 7 zile de la reânceperea activității, după o absență de cel puțin 90 de zile consecutive din motive medicale sau după o absență de 6 luni consecutive indiferent de motiv, trebuie să se prezinte la controlul medical.

 • B. Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar Personalul de specialitate;

(1) Atribuții ale personalului de specia itatc:

 • a. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

Dezbate, împreună cu echipa centrului și, după caz, cu partenerii, activitatea educativă desfășurată în cadrul centrului și stabilește măsuri de eficientizare a acesteia

Ia măsuri pentru asigurarea și dezvoltarea bazei materiale a centrului, în funcție de nevoile de dezvoltare fizică, cognitivă, emoțională si socială ale copiilor

Răspunde de desfășurarea operațiunilor de inventariere, de clasare și casare potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

Aprobă meniul săptămânal și zilnic, controlează zilnic calitatea mâncării și moduJ de gestionare și folosire a alimentelor

Face parte din echipa pluridisciplinara de implementare a P.l.P.-ului copilului;

Colaborează cu echipa multidisciplinara in vederea elaborării si implementării PP1;

Acționează in interesul superior al benefici anii ui;

Asigura buna desfășurare a act ivi tatii prin punctualitatea prezentei la locul de munca si ordinea lucrărilor aflate in evidenta;

Informează beneficiarul despre oferta dc servicii sociale existentă la nivelul sectorului I și condițiile de acordare a acestora:

Respectă principiul confidențialității datelor și situațiilor legate de beneficiari;

Colaborează cu alte instituții / servicii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la obținerea unor drepturi pentru acoperirea nevoilor identificate în funcție de particularitățile cazului;

Elaborează, în colaborare cu angajați! și aduce la cunoștința tuturor angajaților din cadrul centrului metodologia de acordare a serviciilor, instrumentele specifice și orice modificare apărută;

Verifică respectarea și corectitudinea implementării și utilizării instrumentelor și a metodologiei;

Cunoaște și informează toți angajații din subordine cu privire la drepturile și obligațiilor beneficiarilor;

Identifică soluții pentru problemele intervenite în activitatea centrului, iar în situații deosebite informează șeful ierarhic;

Are obligația semnalării situațiilor de violență asupra copilului;

Are obligația dc a întocmi documentația necesara in vederea obținerii licenței de funcționare;

Asigură, în cadrul complexului, promovarea principiilor și normelor prevăzute de Convenția O.N.U cu privire la drepturile copilului; ia în considerare și analizează orice

Respectă confidențialitatea asupra activităților din centru și îndeplinește și alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalității lor și în acord cu pregătirea profesională!.

Nu consumă băuturi alcoolice în timpul programului și nu își desfășoară activitatea sub influența acestora;

Comportamentul, comunicarea și calitatea serviciilor cu personalul și beneficiarii, trebuie să se caracte uzeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

Participă la informările, ședințele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoașterea și respectarea standardelor și manualului de proceduri al unității, cunoașterea normelor dc P.S J și protecția muncii, etc.

Are obligația de a respecta graficul de lucru și orele de program stabilite de conducerea unității;

Conduita morală și ținuta decentă sunt obligatorii;

Are un limbaj adecvat și o conduită disciplinată în relațiile cu colegii precum și cu conducerea institu ți ei, respectând indicațiile trasate de șeful de centru ;

întreține un climat plăcut și securizam în comunicarea cu copiii;

întreține un climat plăcut la locul de munca și în relațiile inter-personale, evită conflictele șî nu alimen tcază stările contlictuale;

Examineazătoți copiii ce sunt înscriși în unitate ținând seama de datele din fișele medicale și din buleti nele de analize precum și de avizele epidemiologice cu care vin aceștia. în vederea depistării precoce a unor eventuale îmbolnăviri;

întocmește dosarul cu acte medicale a fiecărui copil, îngrijindu-se în permanență de completarea acestu ia cu documentația necesară;

Răspunde de întreaga activitate a cabinetului medical controlând activitatea cadrelor medii din subordine;

Răspunde de corecta administrare a medicamentelor prescrise în rețete;

Sc îngrijește de buna aprovizionare a cabinetului medical;

Inițiază supravegherea cpidemiologica a copiilor având următoarele atribuții:

-inițiază acțiuni de prelucrare antiparazitară;

-inițiază acțiuni de supraveghere epidemio logică a virozelor respiratorii de sezon Vizează întocmirea meniurilor și efectuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații raționale;

Inițiază, desfășoară și controlează diverse activități de educație pentru sănătate la copii precum și la personalul unității;

Urmărește modul de respectare a normelor de igienă, a procesului instructiv - educativ; Verifică efectuarea periodică a examenelor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătății, dc către personalul centrului Verifică efectuarea triajului epidemiologie ori de câte ori este nevoie luând măsurile ce se impun;

Controlează prin sondaj igiena individuală a copiilor luând măsuri în cazul nerespectării acesteia;

Verifică starea de sănătate a personalului instituției în vederea prevenirii eventualelor îmbolnăviri;

Examinează copiii care merg în vacanță în diferite tipuri de tabere semnând și parafând fișele medicale dc tabară;

 • b.  colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c.  monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d.  sesizează conducerii centrului situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului, situațiile dc ncrcspectarc a prevederilor prezentului regulament;

 • e.  înlocuiește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata;

 • f.  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g.  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil

 • 1. Medic, cu următoarele atribuții:

Semnează condica dc prezenta Ia venire și la plecare;

Are obligația de a respecta graficul de lucru și orele de program, iar în cazul în care intervin anumite probleme să anunțe șeful direct;j

Utilizează corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport;

Iși însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora:

Aduce la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană:

Respectă prevederile stipulate în Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de Munca, Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile dc asistență și protecție socială;                       1

Realizează în condiții optime, de calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișa a postuli, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

Cunoaște Regulamentul de Ordine Interioară al și Regulamentul Organizare și

Funcționare al DGASPC Sector 1;

Cunoaște și respectă manualul de proceduri ce î ^e aplică;

Cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate;

Comunică imediat angajatorului și/ sau lucrătorilbr desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere lin pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

Dă relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

Cooperează atât, timp cat. este necesar, cu angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;


Cunoaște măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz dc accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

In timpul programului de lucru tinuta vestimentara este îngrijită iar purtarea halatului de protecție (salopetei) este obligatorie;

Folosește numai in interes de serviciu obiectele si aparatele ce se găsesc in inventarul sau; Cunoaște regulile de păstrare si transportare a medicamentelor pe care le folosește in activitatea pe care o desfasoara;

Folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitatile trasate;

 • -  Informează medicul asupra aspcc clor sesizate și evoluția stării de sănătate a copiilor

 • -  Duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele și le administrează conform prescripțiilor medicale din RO,

 • -   18.Completează zilnic fișele de temparatură a frigiderelor și congelatoarelor din blocul alimentar

 • -  Completează zilnic fișa de evidență HACCP și predă aceste fișe la sfârșitul lunii

 • -   Verifică starea de curățenie a suprafețelor de lucru, utilajelor și pardoselilor la începutul lucrului

 • -  Verifică starea de igienă a personalului și echipamentul de protecție la începutul lucrului

 • -  Verifică prin sondaj dacă personalul utilizează corect produsele chimice periculoase

 • -  Efectuează tratamentul injectabil/oral în caz de nevoie și răspunde la solicitări privind administrarea tratamentului oral

 • -  Efectuează tratamentele locale (spălaturi articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie)

 • -  Are obligația de a efectua controlul medical periodic și anual

 • -  Pregătește materialul steril necesar centrului

 • -  în caz de necesitate, până la venirea medicului / ambulanței, acordă primul ajutor copiilor și personalului

 • -  Controlează modul în care s-a făcui curățenia, circuitul rufelor murdare și curate, respectarea regulilor de igienă, portul echipamentului de proiecție în timpul transportului și distribuirii alimentelor

 • -  Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei turc, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar, constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie și a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate a acestuia.

 • -  Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentație privind calitatea alimentelor

 • -  Participă la activitățile de formare profesională continuă;

 • -  Colaborează cu personalul centrului în activitățile dc servire a mesei copiilor.

 • -  Interacționează pozitiv cu copiii în timpul derulării activităților specifice postului.

 • -  Respectă programul dc lucru stabilit în funcție de necesitățile copiilor din grupă; programul dc lucru va fi stabilit de către șeful centrului și va fi anunțat din timp

 • -   însoțește copiii în deplasările efectuate în afara centrului (excursii, vizite, etc.)

 • -  Colaborează, alături de personalul centrului, la dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și cognitive in funcție dc vârsta si nevoile specifice ale fiecărui copil.

 • -  Participă la întâlnirile organizate cu părinții

 • -  Are obligația de a nu părăsi locul de muncă, chiar dacă pleacă într-o activitate organizată cu copiii, fără să aducă la cunoștință șefului de centru

 • -  Dacă suspectează sau identifică situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului, în cadrul centrului sau în afara acestuia, înștiințează șeful centrului, care va sesiza serviciul dc specialitate din cadrul DGASPC sector 1, conform procedurii

 • -  Are obligația să aducă la cunoștință, în timp util, șefului de centru atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absenței

 • -  Desfășoară activitatea în schimburi. în funcție de necesitățile centrului

 • -  Are obligația să anunțe verbal sau în scris conducerea centrului referitor la orice problemă pe care o identifică

Examinează copiii care vor fi supuși imunizăriloy profilactice pentru stabilirea eventualelor contra indicații medicale temporare și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI):

Acordă primul ajutor copiilor precum și personalului la solicitarea acestuia;

Acorda consultații curente copiilor trimițând după caz la unitatea de asistenta medicala ambulatorie si urmărește starewa lor de sanatate;

ați în izolator urmărind după caz


Examinează, supraveghează și tratează copiii izo prezentarea la medicul specialist;

Colaborează cu psihologul unității în vederea cunoașterii de dezvoltarea neuro-psihică, depistării unor afecțiuni sau deficiente;

Informează șeful de complex asupra problemelor de sănătate apărute în colectvitate; Dezvoltă relații profesionale pe orizontală și verticală cu personalul instituției;

Are obligația să aducă la cunoștința șefului de complex atunci când nu se poate prezenta la serviciu indiferent de motivul absenței;

Respectă ROI al unității, ROF al D.G.A,S,P,C. sector 1 , Regulamentul Tntem al D.G.A.S.P.C. sector 1, precum și instrucțiuni privind P.S.I.;

Respectă Codul Etic;

 • 2. Asistent medical genera llst, cu următoarele atribuții:

Efectuează zilnic triajul epidemiologie al copiilor din centru

Verifică avizele epidern io logice și cauzele absenței copiilor, colaborând cu

părinții/reprezenlanții legali ai acestora

Asigură asistența medicală de urgență și solicită serviciul de ambulanță, când este cazul Monitorizează starea de sănătnte a copiilor, mcdhațla acestora, daca este cazul, și instrumentarul medical întocmește dosarul cu acte medicale a fiecărui copil, îngrijindu-sc îu permanență de completarea acestuia cu documentația necesară;

Izolează copiii suspecți de boli transmisibile, anunță urgent pârinții/reprezentantul legal și în caz de urgență însoțește copiii la unități spitalicești de profil

Admirustrază copiilor, cu acordul părinților, tratamentul prescris de medicul curant și tratamentul în regim de urgență prescris de medicul de ambulanță;

întocmește și vizează meniurile, respectând normativele nutriționale pentru fiecare categorie de copii în paite;

Monitorizează modul în care se pregătește, se distribuie și se administrază alimentația copiilor, în funcție de vârsta acestora;

Controlează zilnic condițiile condițiile de âincțîonare ale blocului alimentar și verifică respectarea meniurilor

Controlează starea igienico-sanitară a tuturor încăperilor

Ține evidența medicamentelor aflate în creșă, prih înscrierea acestora în centralizatorul de

consum;

Izolează copiii bolnavi sau suspecți dc a fi bolnavi/purtâtori de boli infecto-contagioase și informează conducerea unității asupra acestor cazuri

Efectuează educația pentru sănătate a părinților și copiilor

Efectuează termometrizarea copiilor, cântărește și măsoară periodic copiii, consemnând datele în fișa medicală

Stabilirea nevoilor de îngrijire generale de sanatate si furnizarea serviciilor do îngrijiri generale de sanatate de natura preventiva.curativa si de recuperare in baza competentei ins u si te de a stabili in mod independent necesarul de îngrijiri dc sanatate, de a planifica, de a organiza si de a efectua aceste servicii;

Protejarea si ameliorarea sanatatii prin administrarea tratamentului conform prescripțiilor medicului;

Elaborarea de programe si desfasurarea de activitati de educație pentru sanatate in baza competiției de a oferi persoanelor, familiilor si grupurilor de persoane informații care sa le permită un stil de viata sănătos si sa se autoingrijcasca;

Acordarea primului ajutor in baza competitci dc â iniția in mod independent masuri imediate pentru menținerea în viata si aplicarea in situații de criza sau dc catastrofa a acestor masuri:

Facilitatea acțiunilor pentru protejarea sanatatii in grupuri considerate cu risc, precum si organizarea si furnizarea de servicii de îngrijiri de sanatate comunitara pe baza competentelor de a colabora a eficient cu alti factori din sectorul sanitar si de a oferi in mod independent consiliere, indicații si sprijin persoanelor care necesita îngrijire si persoanelor apropiate;

Desfasurarea activitatilor dc cercetare in domeniul îngrijirilor generale de sanatate de către asistenții medicali gene ral iști licentiati;

Participarea asistenților medicali generalistî abilitați ca formatori, la pregătirea teorectica a asistenților medicali generalistî in cadrul programelor de educație continua in baza competentei de a asigura o comunicate profesionala si de a ccoopeia cu membrii altor profesii din domeniul sanatatii;

Raportarea activitatilor specifice desfășurare si analiza independenta a cal tatii îngrijirilor de sanatate acordate de sanatate pentru imbunatalîrea practicii profesionale de asistentul medical general ist;

Desfasurarea de activitati de formare si pregătire teoretica si practica in instituții de invatamant pentru prcgatatirca viitorilor asistenți medicali general iști,precum si dc activitati de pregătire a personalului sanitar auxiliar îndeplinește orice altă sarcină trasată de șeful ierirhic în acord cu pregătirea profesională își însușește și respectă atât prevederile legislații] din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora, astefel încât să fie eliminate la minim riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională, cât și prevederile legislației în situații de urgență

Fiecare lucrător trebuie să-și desfășoare activitatea. în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului dc muncă. în acest scop lucrătorul arc| următoarele obligații:

să utilizeze corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport;

să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

să aducă la cunoștința conducătorului locblui de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern și/sau Contractul Colectiv de Muncă;


o

o

sâ comunice imediat angajatorului și/sau lucrători lor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari; să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de munca;

 • -  să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

o să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz. de accidentări sau îmbolnăviri profesionale;

 • -  să nu accepte la lucru salariații care nu au fișe de aptitudine (emise de medicina muncii);

 • -  să respecte indicațiile medicale ale medicului de medicină a muncii, conform fișei de aptitudine;

 • -  să nu permită efectuarea de sarcini necuprinse în fișa postului - care pot să contravină fișei de identificare a factorilor de risc ( ex. îngrijitor curățenie nu manipulează alimente, nu servește masa).

 • -  Să atenționeze salariatul că în termen dc 7 zile dc la rcânccpcrca activității, după o absență de cel puțin 90 de zile consecutive din motive medicale sau după o absență de 6 luni consecutive indiferent dc motiv, trebuie să se prezinte la controlul medical.

 • 3. Educator (COR 263508), cu următoarele atribuții:

Preia copilul de la părinți dimineața, după ce asistenta medicală de serviciu face triajul epidemiologie zilnic al copiilor.

Participă la procesul de igiena a copiilor, la formarea deprinderilor fiziologice și de dobândire a autonomiei, alaturi de infimiera sau in lipsa acesteia (spălat, deparazitat, schimbat, îmbrăcat.)

Participă la îmbrăcarea și dezbrăcare^ copiilor

Participă alături de cadrul medical la vizitele medicale, dând relații despre copii Supraveghează, alături de asistenta medicală, evoluția copiilor, starea lor dc sănătate, informând medicul ori de câte ori este nevoie

Participă la distribuirea hranei pentru copiii grupei unde lucrează, asigurând hrănirea acestora Participă împreună cu echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea planului personalizat de intervenție;

Păstrează confidențialitatea cu privire la situația socio medicală a copiilor și a familiilor acestora;

Realizează demersuri în vederea creșterii autonomiei copilului;

Realizează amenajarea spațiului educațional creeaza contexte de invatare.

Răspunde de asigurarea corespunzătoare a condițiilor de mediu, necesare dezvoltării copilului.

Răspunde dc asigurarea și menținerea condițiilor igienico-sanitare la nivelul grupelor și anexelor (grupuri sanitare, holuri de acces)


 • -  Răspunde de beneficiari în timpul programului asigurând un mediu securizant pentru copii Creează mediul adecvat vârstei, capacității de înțelegere a copiilor pentru a putea stimula prin joc dezvoltarea acestora

 • -  Creează mediul dejoacă stimulativ pentru o bună dezvoltare psiho - socio - emoțională. Evaluează copiii din 6 în 6 luni și consemnează în fișele de evaluare

~ Elaborează programul educațional pentru fiecare copil raportat la grupa de vârstă și nivelul de înțelegere în conformitate cu evaluările periodice.

 • -  Desfășoară activități educaționale în grupuri mici de copii sau individual dacă este necesar

■■ Oferă consiliere părinților privind educația copiilor

Organizează serbarea zilelor de naștere pentru copii împreună cu părinții acestora, care participă la eveniment

Colaborează cu întreg personalul în vederea stimulării afective a copiilor

Îndeplinește orice alta sarcina trasata de șeful ierarhic in acord cu pregătirea profesionala Participă la întâlniri săptămânale cu echipa m uliidisciplinară în vederea stabilirii programului de lucru ;

 • -  Respecta programul de lucru stablit de către șefei complcxu tu i;

 • -  Răspunde de copiii incredintati si informează de îndala, cabinetul medical, medicul, părinții si șeful de complex, in cazul in care apar modificări ale stării de sanatate a acestora ;

 • -   încurajează autonomia copilului, asculta opiniile copiilor si stimulează inițiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitățile reale ale acestora ;

 • -   Respectă, în interacțiunea cu copilul, valorile de buză ale unei relații de calitate: căldură și afecțiune, limite clare și bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, respect, deschidere și comunicare, recunoașterea calităților și a reușitelor, confidențialitate și încredere reciprocă:

■- Respectă demnitatea copilului și folosește formula de adresare preferata de copil;

Se interesează de particularitățile de vârstă, diferențele individuale de conduită și istoricul copiilor de la grupă astfel încât să poată stabili o comunicare și o re lăți o nare adecvată cu aceștia;

 • -  Abordează relațiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii și favoritisme;

Isi gestionează emoțiile negative în fața copilului;

 • -  Observa, recunoaște și încurajeza toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; nu judeca si nu eticheteza copilul;

Să fie capabil să negocieze situații impreuna cu copilul și să ofere feedback pozitiv sau constructiv copilului;

 • -  Să știe cum să formeze la copii simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale;

Sa transmită copilului prin mesaje verbale și nonverbale că este permanent alături de el fara a-i incurajii dependenta sau atașamentul nesigur;

Să fie capabil să stabilească limite în relația cu copilul și cum să le facă acceptate de către ElCEStti;

Ane obligația sa aducu lu cunoștința, în timp util, șefului de complex atunci când întârzie sau nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motiv;

Are obligația sa anunțe verbal sau in scris conducerii' centrului orice problema care influențează activitatea profesionala,

 • -  Monitorizează in permanenta evoluția copiilor consetnnand în fișa de evaluare. îndeplinește orice alta sarcina trasata de șeful ierarhic in acord cu cadrul legal si pregătirea profesionala;

Are obligativitatea semnalării accidentelor suferite de către copii cabinetului medical, părinților, șefului de centru;

Acționează numai în interesul superior al copilului

Realizează în condiții optime, de calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișă a postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

Cunoaște regulamentul de ordine interioară și regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC sector 1;

Cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate;

Cunoaște și respectă codul etic al instituției

Promovează principiile și normelor prevăzute de convenția onu cu privire la drepturile copilului;

Pune la dispoziția personalului de pe grupă materialele necesare pentru documentare, pentru ca programul instructiv-educativ să aibă continuitate si răspunde pentru utilizarea materialelor didactice in scop educatijv.

Respectă normele psi și în domeniul securității și sănătății în muncă. disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, respect, deschidere și comunicare, recunoașterea calităților și a reușitelor, confidențialitate și încredere reciprocă; Respectă demnitatea copilului și folosește formula de adresare preferată de copil; Isi gestionează emoțiile negative în fața copilului;

4. Infirmieral cu următoarele atribuții:

Participă zilnic la preluarea copiilor și la efectuarea toaletei acestora (spălat, deparazitat, schimbat, îmbrăcat.)

Acordă îngrijirile zilnice grupului, de copii care i-a fost repartizat, menținând un mediu relaxant și stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual și emoțional;

Participă la activitățile zilnice ale copiilor»


Participă la alimentarea copiilor respectând prevederile igicnico-sanitare (va purta echipament curat și va avea efectuate examinările medicale specifice personalului din colectivitățile cu copii) Mesele < pe măsuțe în timpul

Interacționează frecvent cu copiii obiectele și acțiunile desfășurate încurajează autonomia copiilor în dezvoltare, oferindu-le ocazii frecf Asigură securitatea mediului atât pericolele potențiale

Supraveghează într-un mod calm și relaxat copiii, în toate momentele zilei

Practică constant un comportament blând față de copii

Răspunde de beneficiari în timpu programului asigurând un mediu securizant pentru copii

încurajează autonomia copilului, asculta opiniile copiilor si stimulează inițiativa acestora in concordanta cu varsta si posibi

Respectă, în interacțiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relații de calitate; căldură și afecțiune, limite clare și bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului,


copiilor vor fi șterse întotdeauna cu soluție clorigenă 2%; nu va așeza scăunelele ițe în timpul efectuării curățeniei în sălile grupei.


în timpul îngrijirii, stabilind contactul vizual, denumind


timpul îngrijirilor în funcție de vârsta și nivelul de vente de practicare a abilităților de autoîngrijire în interior cât și în exterior, identificând și semnalând


itatile reale ale acestora ;


Observa, recunoaște și încurajeza toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; nu judeca si nu eticheteza copilul;

Să transmită copilului prin mesaje verbale și nonverbale că este permanent alături dc el fara a-i încuraja dependenta sau atașamentul nesigur;

Are obligația sa aduca la cunoștința, in timp util, șefului de complex atunci când întârzie sau nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motiv;

Are obligația sa anunțe verbal sau in scris conducerii centrului orice problema care influențează activitatea profesionala.

Acționează numai în interesul superior al copilului

Se interzice pedepsirea copiilor

Se preocupă de asigurarea tuturor condițiilor dc confort pentru somnul copiilor, supraveghindu-i pe toată această perioadă.

Spală și dezinfectează regulat suprafețele și materialele de joc, respectând standardele de igienă

Spală și dezinfectează grupurile sanitare.

Aerisește încăperile unde stau copiii, curăță paturile și accesoriile acestora, curăță și dezinfectează mobilierul cât și alte suprafețe.

Prudă lenjeria murdară la spălător ie și o preia pe cea curată respectând normele igienicu-sanitare.

Folosește echipament de protecție special destinat activităților de curățenie, altul decât echipamentul folosit în timpul activităților cu copiii.

Prepară soluția pentru dezinfecția olițelor si a celorlalte obiecte din grupul sanitar cât si încăperilor de veghe conform normelor de igienă

Se preocupă de asigurarea olițelor individuale.

Asigură exploatarea și păstrarea în condiții bune a inventarului și a bunurilor date spre exploatare din complex,

Răspunde direct de modul de exploatare și întreținere a instalațiilor sanitare și electrice din dotare, conform instrucțiunilor, suportând contravaloarea obiectelor distruse, în situații de urgență, acționează în conformitate cu procedurile stabilite.

Depozitează substanțele sau obiectele periculoase în locuri sigure. unde nu au acces copiii.

Observă în permanență copiii încredințați, semnalând orice modificare în comportamentul acestora.

Colaborează cu întreg personalul în vederea stirriulării afective a copiilor îndeplinește orice alta sarcina trasata de șeful ierarhic in acord cu pregătirea profesionala Respecta programul de lucru stablitde către șeful complexului;

Răspunde de copiii încredințați si informează de indaia, cabinetul medical, medicul, părinții si șeful de complex, in cazul în care apar modificări ale stării de sanaxate a acestora;

Realizează demersuri în vederea creșterii autonom iei copilului

Anunță asistentei vriei: mudificarc intervenită în starea dc sănătate a copiilor.

 • -  Participă direct alături de educatoare și asistentă medicală la formarea deprinderilor elementare de igienă la copii, la programele dc stimulare afectivă, de stimulare psihomotorie și de limbaj.

 • -   Participă la întâlnirile de lucru ale echipei multidisciplinare, la implementarea ppi, precum și la toate formele de inslruire/formare organizate de instituție sau în afara acesteia

 • -  Să-și îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu și să sc abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice.

 • -  Să anunțe orice act dc violență comis asupra unui copil oricărei persoane ierarhic superioare

Să respecte normele dc conduită profesională și civică prevăzute dc lege

 • -  Să semneze condica de prezență la venire și la plecare;

 • -   Să respecte graficul dc lucru și orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme să anunțe șeful direct;

Să folosească la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitățile trasate;

 • -   Să respecte confidențialitatea asupra activităților din centru și să îndeplinească și alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalității lor și în acord cu pregătirea profesională

 • -  Să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului și să nu își desfasoare activitatea sub influența acestora;

Comportamentul, comunicarea cu personalul și beneficiarii, trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat în conformitate cu prevederile codului clic.

Să participe la informările, ședințele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoașterea și respectarea standardelor și a manualului de proceduri al unității, cunoașterea normelor de p.s.i și ssm, etc.

 • -   Respectă și aplică standardele minime dc calitate din sectorul său de activitate.

 • -   Aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local al sectorului 1 privind măsurile de asistență și protecție socială;

 • -  Realizează în condiții optime, dc calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișă a postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

 • -  Cunoaște și respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

 • -   Cultivă și menține un climat plăcut în relațiile cu colegii de lucru, evitând conflictele

 • -  Se autodeclară în caz de îmbolnăvire

 • -  Cunoaște și respectă normele de protecție a muncii;

 • -  Păstrează confidențialitatea cu privire la cazurile copiilor și a familiilor acestora ;

 • -  Participă la oricare alte activități și solicitări primite din partea persoanelor ierarhic superioare în limitele legii

 • C. Personalul administrativ, gospodărire, întreținere, reparații, deservire

 • 1. Administratorul

Repartizează pc gestiuni bunurile instituției și controlează sistematic felul în

păstrate și folosite;

Ia măsuri de păstrare a avutului unității și de reci perare a eventualelor pagube;

Păstrează în bune condiții arhiva centrului;

întocmește registrul de inventar și registrul de răspândire, cuprinzând bunurile materiale existente în unitate;

acestuia pe perioada cât acesta lipsește;


Colaborează cu magazinerul și îi preia atribuțiile

la măsuri pentru asigurarea securității clădirii precum și prevenirea și stingerea incendiilor; Urmărește să fio respectate de personalul auxiliar procedurile și instrucțiunile de lucru; Răspunde dc întocmirea la timp a tuturor situațiilor administrativ-gospodărești;

Planifică lunar aprovizionarea cu alimente, materialo de curățenie și consumabile birou; Planifică anual echipamentul, echipamentul bei ic'fi cari lor și cazarmamentul;

Colaborează cu alte compartimente în vederea stabilirii necesităților din dotare a clădirii, precum și reparațiile ce se impun;

Face propuneri pentru investiții și reparții capitalb:

Efectuează demersuri in vederea verificarilor/reyiziilor tehnice obligatorii la instalațiile, utilajele, mașinile si echipamentele din dotarea clădirilor pe care le administrează;

Aducerea la cunostiinta compartimentelor de specialitate orice deficienta aparuta in exploatarea clădirii si a echipamentelor din dotare:

Colaborează cu alte compartimente în vederea stabilirii necesităților din dotare a clădirii, precum și reparațiile ce se impun;

Supraveghează efectuarea lucrărilor de întreținere, reparare, modernizare a clădirii; Comunică șefului de centru disftincțiile existente, precum și stadiul lucrărilor: întocmește și transmite DCASPC referatele de necesitate, conform planificărilor;

Monitorizează efectuarea corectă a operațiilor dc dezinsccțic-dcratizarc și completează fișa respectivă;

întocmește lista de alimente pe care o supune spre aprobare șefului de complex și contabilului;

Calculează valoarea pe fiecare articol totalizând lista, după care o supune spre verificare și înregistrarea contabilului;

întocmește graficul de lucru cu prezența personalului de îngrijire și bucătărie (personal auxiliar);

întocmește documentele administrative aferente MPKRN Brăduț (lista de alimente, bonuri de consum), precum răspunde si de buna funcționare a clădirii;

Face propuneri pentru casare a obiectelor de inventar, pregătește și asigură operațiile de inventariere anuală și curentă a bunurilor instituției;

Se îngrijește de înzestrarea și aprovizionarea centrului cu mobilier, caz armament, articole vestimentare, încălțăminte, articole necesare lâturii de învățământ, aparatură potrivit cerințelor, fondurilor disponibile și a metodologici privind accesul la acestea;

Face demersurile necesare obținerii matei îakdor solicitate și aduce la cunoștința șefului de centru problemele cu care se confruntă în des fâșii rarea activității;

în colaborare cu contabilul și comisia de inventariere a DGASPC efectuează inventarierea patrimoniului, in condițiile și termenele stabilite (conform actelor normative în vigoare);

Se preocupă continuu de buna funcționare a aparatelor electrocasnîce din dotarea centrului; își însușește noțiuni legate dc sistem IIACCP/ face parte din echipa locală 11ACCP; Asigură verificarea metrologică a cântarelor;

Se asigură că alimentele date pentru consumul zilnic sunt păstrate conform normelor

igienico-sanitare;

 • -  Se preocupă de asigurarea și organizarea pazei și ordinii în incinta unității;

 • -  Ia măsurile necesare (conform legii), pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare, dc muncă, a prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;

 • -  Ia măsuri pentru buna funcționare a bucătăriei, spălătoriei și a centralei termice;

 • -  Asigură din timp dotarea punctului PS1 cu instrumentele și utilajele necesare prevenirii și stingerii incendiilor;

 • -  Aplică și respecta normele SSM, instruiește periodic întreg personalul asupra normelor de protecție a muncii și PSI, completând cametele/fișele individuale ale personalului, la intervalele stabilite în funcție de categoriile profesionale atât pentru personalul centrului CSS “Sf. Nicolac”;

 • -  Participă la toate formele de- instruire și formare organizate de instituție;

 • -  Colaborează cu echipa pluridisciplinara ;

 • -  Are obligația sa aduca la cunoștința, in timp util, șefului de complex atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei;

 • -  Respecta programul de lucru

 • -  Are obligația sa anunțe verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o întâmpină;

 • -  Dezvolta relații profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa instituției;

 • -  îndeplinește orice alta sarcina trasata dc șeful ierarhic in acord cu pregătirea profesionala;

 • -  Respecta ROF complex si D.G.A.S.P.C,, normele de protecția muncii si pe cel dc P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului;

Fiecare angajat are obligația să cunoască și să respecte normele metodologice;

 • -  Are obligativitatea semnalării in scris șefului de centru a situațiilor de violență a sau orice forma de abuz asupra copiilor ;

 • -  Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Tx)ca1 Sector 1 privind măsurile dc asistență și protecție socială;

 • -  Realizează în condiții optime, de calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișă a postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

 • -  Cunoaște Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare aJ DGASPC sector 1;

 • -  Cunoaște și respectă manualul dc proceduri ce i se aplică;

 • -  Cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate;

 • -   Fiecare lucrător trebuie să-și desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare șau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. în acest scop lucrătorul arc următoarele obligații:

o să utilizeze corect echipumenlele de muncă și echipamentele de transport;

o să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile dc aplicate a acestora;

o să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

o să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern și/sau Contractul Colectiv de Muncă;

o să comunice imediat angajatorului și/sau urcătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

o să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

o să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

o să coopereze, atât timp cât este necesar, cu. angajatorul șî/sau lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

o să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

o Nerespectarea atribuțiilor prevăzute in fi sta. de post,disciplinei muncii, a legislației cu privire la protecția copilului sint sancționate conform legislației in vigoare;

 • 2. Magaziner

 • -  Repartizează pe gestiuni bunurile instituției și controlează sistematic felul în care sunt păstrate și folosite ;

la măsuri de păstrare a avutului unității și de recuperare a eventualelor pagube;

 • -  Păstrează în bune condiții arhiva centrului;

 • -  întocmește registrul dc inventar și registrul de răspândire, cuprinzând bunurile materiale existente în unitate;

 • -  Arhivează toate fișele primite lunar de la personalul responsabil cu monitorizarea;

 • -   Colaborează cu administratorul și îi preia atribuțiile acestuia pe perioada cât acesta lipsește;

 • -   la măsuri pentru asigurarea securității clădirii precum și prevenirea șî stingerea incendiilor:

 • -   Urmărește să fie respectate de personalul auxiliar procedurile și instrucțiunile de lucru;

 • -  Răspunde de întocmirea la timp a tuturor situațiilor administrativ-gospodărești;

 • -  Planifică lunar aprovizionarea cu alimente, materiale de curățenie și consumabile birou;

 • -  Planifică anual echipamentul echipamentul bcneflcadlor și cazarmamentul;

 • -   Colaborează cu alte compartimente în vederea stabilirii necesităților din dotare a clădirii, precum și reparațiile ce se impun;

Pace propuneri pentru investiții și reparții capitali:

 • -  Supraveghează efectuarea lucrărilor de întreținere, reparare, modernizare a clădirii; Comunică șefului dc centru disfuncțiile existente, precum și stadiul lucrărilor;

 • -  întocmește și transmite DGASPC referatele de necesitate, conform planificărilor;

 • -  Monitorizează efectuarea corectă a operațiilor de dezinsecție-deratizare și completează fișa respectivă;

An: obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copiilor;

Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului I ncal sector 1 privind măsurile de asistență și protecție socială;

Realizează în condiții optime, de calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișă a postului, răspunzând în fața șefilor ierar hici;

C un oaș Le Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare al DGASPC sector 1;

Cunoaște și respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

Cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate;

 • 3.Pcrsonnl pentru curățenie - îngrijitoare

întocmește lunar un raport privind consumurile de materiale la lucrările executate efectuează zilnic curățenia, în condiții corespunzători re, a spațiilor repartizate (camere, grupuri sanitare, holuri, scări, pereți, geamuri, paviment, birouri, mobilier), efectuează aerisirea spațiilor menționate mai sus răspunzând de încălzirea lor corespunzătoare.

transportă gunoiul și reziduurile alimentare la containerul de gunoi

răspunde de depunerea lor corectă in containere, curăță și dezinfectează rccipienții în care se transportă gunoiul

curăță pubelele și spațiul special amenajat pentru depozitarea gunoiului ori de câte ori este nevoie

execută și alte sarcini trasate de șefii ierarhici în limitele legii răspunde de materialele întrebuințate în timpul nciivității (detergenți, dezinfeclanți)

anunță din timp apariția insectelor și mzătnarelnr deratizarea ori de câte ori este necesar.


pentru a se face dezinsecția și


răspunde de starea igienico-sâni tară a spațiilor re


tartizate


respectă regulile de protecția a muncii și PSI la locul de muncă.

Să-și îndeplinească cu profesionalism, imparțiali și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu și să se abțină dc la orice aptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice.

Să anunțe orice act de violență comis asupra unui copil oricărei persoane ierarhic

superioare

Să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege

Să semneze condica de prezență la venire și la pi scafe;

Să respecte graficul de lucru și orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme să anunțe șeful direct;


Să folosească la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitățile trasate; Să respecte confidențialitatea asupra activităților din centru și să îndeplinească și alte sarcini indicate dc conducerea centrului, sub rezerva legalității lor și în acord cu

pregătirea profesională

Să nu consume băuturi alcoolice în timpul profiri sub influența acestora;


mulul și să nu. își desfasoare activitatea

- Comportamentul, comunicarea cu personalul și beneficiarii, trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat în conformitate cu prevederile Codului etic.

Să participe la informările, ședințele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv; cunoașterea și respectarea standardelor și a manualului de proceduri al unității, cunoașterea normelor de P.S.l și proiecția muncii, etc.

Respectă și aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate. Aduce- la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistență și protecție socială;

Realizează în condiții optime, de calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișă a postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

Cunoaște Regulamentul de Ordine Interioară al unității și Regulamentul Organizare și Funcționare al DG ASPC Sector l;

Cunoaște și respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

Cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate;

Muncitor calificat spălătorie cu următoarele atribuții conform Fișei postului: primește rufele de la grupe, le sortează pe culori ;

dezinfectează, spală, limpezește șj usucă rufele

sortează rufele curate

calcă lenjeria de pat și celelalte rufe

respectă circuitul dc intrare a rufelor murdare și de ieșire a rufelor curate

respectă normele de protecție a muncii, răspunde de modul de folosire a substanțelor de curățenie

respectă normele igienico-saniiare impuse de legislația în vigoare

răspunde de utilajele din dotare cât și de modul de exploatare al acestora

răspunde de curățenie la locul de muncă; curăță și dezinfectează zilnic recipienții și obiectele sanitare din spălătorie

nu permite accesul persoanelor străine în spălătorie

nu părăsește locul de muncă până când nu verifică dacă au fost scoase de sub tensiune aparatele din dotare.

gestionează obiecte de inventar, inventar moale și cazarmamcnt

răspunde de inventarul existent în magazie și prezintă contabilului și administratorului ori de câte ori este nevoie situația stocului existent

inventarul la magazie se face în prezenta unei terțe persoane produsele nou intrate se primesc pc bază de bon de consum participă la oricare alte activități la solicitarea Șefului de Complex ;

respectă normele PS1 și de protecția muncii

I. Muncitor calificat (mecanic) cu următoarele atribuții conform Fișei postului: Semnează condica la venirea si plecarea din unitate;

- Răspunde de buna funcționare a echipamentelor mecanice; Interzice accesul persoanelor neautorizatc la locul de muncă șî instalații;

întocmește lista de alimente pe contabilului;

care o supune spre aprobare șefului de complex și


Calculează valoarea pe fiecare articol totalizând lista, după care o supune spre verificare și înregistrarea contabilului:

întocmește registrul în care înscrie echipamentul acordat copiilor aflați rn evidență și data acordării acestuia;

întocmește graficul de lucru cu prezența personalului de îngrijire și bucătărie (personal auxiliar):

întocmește documentele administrative aferente Căsuței Brăduț (lista de alimente, bonuri de consum);

bace propuneri pentru casare a obiectelor de inventar, pregătește și asigură operațiile de inventariere anuală și curentă a bunurilor instituției;

Se îngrijește de înzestrarea și aprovizionarea centrului cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, încălțăminte, articole necesare laturii de învățământ, aparatură potrivit cerințelor, fondurilor disponibile ți a metodologiei privind accesul la acestea;

Face demersurile necesare obținerii materialelor solicitate și aduce la cunoștința șefului de centru problemele cu care sc confruntă în desfășurarea activității:

în colaborare cu contabilul și comisia de inventariere a DGASPC efectuează inventarierea patrimoniului, în condițiile și termenele stabilite (conform actelor normative în vigoare);

Se preocupă continuu de buna funcționare a aparatelor electrocasnice din doalrea centrului; își însușește- noțiuni legate dc sistem HACCP/ face parte din echipa locală HACCP; Asigură verificarea metrologică a cântarelor;

Se asigură că alimentele date pentru consumul zilnic sunt păstrate conform normelor igicnico-sanitare;

Se preocupă de asigurarea și organizarea pazei și ordinii în incinta unității;

la măsurile necesare (conform legii), pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, a prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;

Ia măsuri pentru buna funcționare a bucătăriei, spălătoriei și a centralei termice;

Asigură din timp dotarea punctului PS1 cu instrumentele și utilajele necesare prevenirii și stingerii incendiilor;

Aplică și respectă normele PSI și de. PM, instruiește periodic întreg personalul asupra normelor de protecție a muncii și PSI, completând carnetele/fișelc individuale ale personalului, la intervalele stabilite în funcție de categoriile profesionale atât pentru personalul centrului CSS “Sf. Nicolae” cât și pentru personalul Casei de tip familial “Brăduț”;

Participă la toate formele de instruire și formare organizate de instituție;

Colaborează cu echipa pluridisciplinara ;

Are obligația sa aduca la cunoștința, in timp util, șefului de complex atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei;

Are obligația sa anunțe verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o întâmpină;

Dezvolta relații profesionale pe orizontala si pc verticala cu echipa instituției; îndeplinește orice alta sarcina trasata de șeful ierarhic in acord cu pregătirea profesionala; Respecta R.O.I., R.OF, complex si D.GA.S.RC,, de protecția muncii si pe ccl de P.S.L , precum si procedurile de. lucru din cadrul complexului;

Fiecare angajat are obligația să cunoască și să respecte normele metodologice;


Nu consuma băuturi alcoolice în timpul programului și nu își desfășoară activitatea sub influența acestora;

Verifica zilnic șî ori de câte ori este nevoie, jjulalapa de hidrofoare și nivelul apei în bazin;

Ia măsurile cc sc cuvin pentru întreținerea o jiectelnr de inventar din sectorul său de activitate;

Semnalează orice defecțiune, scurgere de apă sau gaz în vederea remedierii imediate, atât pe turele anterioare, cât și pe perioada în 'care se găsește la serviciu ;

Supraveghează permanent și verifică funcționarea întregii instalații termice, din interiorul centralei, din dormitoarele beneilcijirilor, holuri de acces și anexe;

Verifică zilnic starea pompelor de evacuare, a apelor uzate, aducând la cunoștință administratorului sau șefului de centru, orice defecțiune apărută în funcționarea acestora;

 • -  Aduce la cunoștință conducerii complexului administratorului, șefului de centru), ori de câte ori observă deteriorări în starea de fiuicționarc sau componența pichetelor P.S.L ale centrului (Lipsa obiectelor din dotarea acestora: furtun pompieri, lopata, târnăcop, etc., sau deteriorarea acestora făcându-le impracticabile) și starea hidranțîlor din dotarea centrului (hidmnți în stare de funcționare sau hidranți care nu funcționează); Răspunde de curățenia la locurile de muncă, în spațiile aferente și la stația de hidrofoare;

Sesizează din timp conducerea unității atunci când nu există presiune la gaze - mai ales îți anotimpul rece sau când nu se furnizează gaz pe instalație ;

Va aduce la cunoștință administratorului, iar dacă acesta lipsește din unitate, șefului de centru, orice defecțiune care apare în sectorul său de activitate sau altă situație care ar pune în pericol unitatea sau securitatea beneficiarilor unității;

Folosește utilajele de specialitate d in sectorul său de activitate cu responsabilitate, după însușirea instrucțiunilor de folosire și după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accldețlte și incidente care pot interveni în manevrarea și folosirea acestor utilaje;

Respecta secretul de serviciu și confidențialitatea despre activitatea din unitate și îndeplinește și alte sarcini indicate de conducerea unității sub rezerva legalității lor ;

 • -  Comportamentul, comunicarea și calitatea serviciilor cu personalul și beneficiarii, trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promptitudinE, respect, limbaj civilizat;

" Să dea relațiile solicitate dc către inspectorii dc muncă și inspectorii sanitari;

Să mi procedeze ia scoaterea din funcțiune. med iii canea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor dc securitate proprii echipamentelor de muncă:

Arc obligația sa aduca la cunoștința, in timp uli. solului de complex atunci când tiu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei;

 • -  Respecta programul de lucru

 • -   Dezvolta relații profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa instituției; îndeplinește orice alta sarcina trasata de profesionala;

  șeful ierarhie in acord cu pregătirea


Respecta R.O.I., RGF, complex si D.G.A.S P.C., de protecția muncii si pe cel de P.S.I., precum si procedurile de lucru clin cadrul complexului;

respecte normele metodologice;


 • -  Fiecare angajat are obligația să cunoască și să

 • -   Are obligativitatea semnalării in scris șefului de centru a situații lor de violența sau orice alta forma de abuz asupra copiilor;

 • -  Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local Sector 1 privind măsurile de asistență și protecție socială;

 • -  Realizează în condiții optime, dc calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișă a postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

 • -  Cunoaște Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare al DGASPC sector l;

 • -   Cunoaște și respectă manualul dc proceduri ce i se aplică;

 • -   Cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate;

2» Muncitor calificat ( bucătar) cu următoarele atribuții:

 • -  Răspunde de pregătire corectă a mesei și de calitatea preparatelor executate

 • -  Răspunde de respectarea cerințelor igienico-sanitare în bucătărie și dependințe

 • -  Răspunde de împărțirea corectă a mesei

 • -   Servește mesele Ia orele stabilite

 • -   Sesizează existența produsele alimentare cc nu corespund organoleptic și care trebuie scoase imediat din uz

 • -   Va păstra în frigider, timp de 36-48 ore, toate probele din alimentele consumate cu scopul de a preveni toxiinfccțiile alimentare

 • -   Colectarea reziduurilor solide, cât și a resturilor alimentare lichide se va face în recipiente etanșe cu capac, confecționate din material rezistent, ușor de spălat și de dezinfectat

 • -   Spală și dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereții impermeabili și perimetrul impermeabil prevăzut cu si Coane de scurgere la rețeaua de canalizare

 • -  lgienizează săptămânal hota ș consemnează în registrul de evidență

 • -  Nu va depozita în același loc produsele finite cu cele neprelucrate termic, produsele care emană mirosuri specifice cu cele ce împrumută mirosuri

Decongelarea alimentelor va fi făcuta în încăperi neexpuse contactului cu insecte

 • -   Va respecta circuitele dc intrare și ieșire a alimentelor în și din bucătărie, fără a intersecta fazele insalubre cu cele salubre

 • -  Va respecta spațiile de prelucrare preliminară a alimentelor (curățare, spălare, tocare) care sunt spații cu circuite separate pentru legume, came, ouă

 • -  Păstrează vesela pentru masă, curată, în rafturi prevăzute cu uși glisante sau perdeluță din pânza sau tifon, iar vasele de bucătărie pe rastele sau dulapuri închise sau mese de lucru tip dulap

 • -  Răspunde de starea tehnică și de buna funcționare a utilajelor pe care le are în dotare Răspunde de inventarul aflat în grija sa și respectă regulile de exploatare tehnică a instalațiilor și utilajelor deservite

 • -  Răspunde de condițiile de manipulare, depozitare și păstrare a mărfurilor

 • -  Respecta programul de lucru stabilit în funcție de necesitățile copiilor din grupă; programul de lucru va fi stabilit de către șeful centrului și va fi anunțat din timp

 • -   Interacțîonează pozitiv cu copiii si personalul centrului în timpul derulării activităților specifice postului.

Menține un mediu relaxant și stimulativ pentru dezvoltarea copilului pc toate planurile: fizic, intelectual și socîo-cmofional

la măsuri privind respectarea condițiilor igitsnlico sanitaro din centru și participă activ la efectuarea acestora, atunci când situația o in pune (săli de clasă, bucătărie, spălătorie, anexe sanitare, holuri, etc)

 • -   Dacă suspectează sau identifică situații de ubUz, neglijare sau exploatare a copilului, în cadrul centrului sau în afara acestuia, înștiințează șeful centrului, care va sesiza serviciul de specialitate din cadrul DGASPC sector 1, conform procedurii

Are obligația să aducă la cunoștință, în timp util, șefului de centru atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul ahsenței

Are obligația să anunțe verbal sau în scris conducerea centrului referitor la orice problemă pe care o identilică

Îndeplinește orice altă sarcina trasată de șeful ierarhic în acord cu pregătirea profesională

 • -  Asigură copiilor oportunitatea de a descoperi si experimenta lucruri noi

 • -  Creează un mediu stimulativ pentru dezvoltarea motorie, cognitivă și emoțională a copiilor

 • -  Participă în echipă la educarea și dezvoltarea auronioasă a copiilor

 • -  Nu bruschează, pedepsește și nu impune restrictiv reguli pentru copii

Are o conduita corespunzătoare iu relațiile cu colegii si eu faniilia/pcrsoanc de re Ieri ii la ale copi ii or.
în muncă și măsurile de aplicare ale acestora, a.itefcl incâi să Fie eliminate la minim liscui ile dt atvidrtiikirc și îiubulnăvire piulesiujială, câl și prevederile legislației în situații de urgență

 • -   Arc obligai ia respectării legislației in vigoare incidentie in materie, ROf-af si RGl-ul institut ici, dispozițiilor conducerii DGASPC si a procedurilor de lucru

Respectă principiul confidențialității datelor și situațiilor legate de beneficiari; Răspunde pentru îndeplinirea corectă și eficientă a activităților efectuate în cadrul centrului,

 • -  Rcalizeaza in condiții optime de calitate si in termen a sarcinilor ce decurg din aceasta fisa de post;

Îndeplinește si alte sarcini stabilite de conducerea D.G.A.S.P.C;

3. Muncitor necalificat (ajutor bucătar) cu următoarele atribuții:

Răspunde de pregătire corectă a mesei și de calitkea preparatelor executate

Răspunde de respectarea cerințelor igienico-sanit'are în bucătărie și dependințe

 • -  Răspunde de împărțirea corectă a mesei

Servește mesele la orele stabilite                 ;

Sesizează existența, produsele alimentare ce nu corespund organoleptic șî care trebuie scoase imediat din uz                           i

 • -  Va păstra în frigider, timp de 36-48 ore, toate probele din alimentele consumate cu scopul de a preveni toxiinfecțîile alimentare

Colectarea reziduurilor solide, cât șî a resturilor alimentare lichide se va face în recipiente etanșe cu capac, confecționate din material rezistent, ușor de spălat și de dezinfectat Spală și dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereții impermeabili și perimetrul impermeabil prevăzut cu sifoane de scurgere ia rețeaua de canalizare

 • -  Igienizeaza săptămânal hota și consemnează în registrul dc evidență

 • -  Nu va depozita în același loc produsele finite cu cele neprelucrate termic, produsele care emană mirosuri specifice cu cele ce împrumută mirosuri

 • -  Decongelarea alimentelor va fi făcută în încăperi neexpuse contactului cu insecte

 • -   Va respecta circuitele de intrare și ieșire a alimentelor în și din bucătărie, fără a intersecta fazele insalubre cu cele salubre

Va respecta spațiile de prelucrare preliminară a alimentelor (curățare, spălare, tocare) care sunt spații cu circuite separate pentru legume, came, ouă

 • -  Păstrează vesela pentru masă, curată, în rafturi prevăzute cu uși glisante sau perdeluță din pânză sau tifon, iar vasele de bucătărie pe rastele sau dulapuri închise sau mese de lucru tip dulap

 • -  Răspunde de starea tehnică și de buna funcționare a utilajelor pe care le are în dotare

 • -  Răspunde de inventarul aflat iii grija sa și respectă regulile dc exploatare tehnică a instalațiilor și utilajelor deservite

 • -  Răspunde de condițiile de manipulare, depozitare și păstrare a mărfurilor

 • -  Respectă programul de lucru stabilit în funcție dc necesitățile copiilor din grupă; programul de lucru va fi stabilit de către șeful centrului și va fi anunțat din timp

 • -   Interacționează pozitiv cu copiii si personalul centrului în timpul derulării activităților specifice postului.

 • -  Menține un mediu relaxant și stimulativ pentru dezvoltarea copilului pe toate planurile: fizic, intelectual și soc io-emoțional

 • -   Ia măsuri privind respectarea condițiilor igienico-sânitare din centru și participă activ la efectuarea acestora, atunci când situația o impune (săli de clasă, bucătărie, spălătorie, anexe sanitare, holuri, etc)

 • -  Dacă suspectează sau identifică situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului, în cadrul centrului sau în afara acestuia, înștiințează șeful centrului, care va sesiza serviciul de specialitate din cadrul DGASPC sector l, conform procedurii

 • -  Arc obligația să aducă la cunoștîpțâ, în timp util, șefului de centru atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absenței

 • -  Are obligația să anunțe verbal sau în scris conducerea centrului referitor la orice problemă pe care o identifică

îndeplinește orice altă sarcină trasată de șeful ierarhic în acord cu pregătirea profesională

 • -   Asigură copiilor oportunitatea de a descoperi si experimenta lucruri noi

 • -   Creează un mediu stimulativ pentru dezvoltarea motorie, cognitivă și emoțională a copiilor Participă în echipă la educarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor

 • -  Nu bruschează, pedepsește șî nu impune restrictiv reguli pentru copii

 • -  Arc o conduita corespunzătoare in relațiile cu colegii si cu familia/persoane de referința ale copiilor.

 • -   își însușește și respectă atât prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora, astefel încât să fie eliminate la minim riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională, cât și prevederile legislației în situații de urgența

 • -  Are obligația respectării legislației in vigoare incidente in materie, ROF-ul si ROI-ul instituției, dispozițiilor conducerii DGASPC si a procedurilor de lucru

 • -  Respectă principiul confidențialității datelor și situațiilor legate de beneficiari;

Răspunde pentru îndeplinirea corectă și eficientă a activităților efectuate în cadrul centrului.

Realizează in condiții optime de calitate si in termen a sarcinilor cc decurg din aceasta fisa de post;

Îndeplinește si alte sarcini stabilite de couducciea D.G.A.S.P.C;

 • 4. Muncitor necaii ficat /îngrijitor exterior cu urmăiwrcle atribuții conform Fișei postului

* efectuează zilnic curățenia, în condiții corespunziltciLtre, a spațiilor exterioare aparținând centrului

transportă gunoiul din curte la containerul dc gunoi răspunde de depozitarea corectă a deșeurilor menajere în spațiul special amenajat, curăță și dezinfectează tomberoanele după golirea acestora cu apă și detergent curăță și dezinfectează spațiul special amenajat pentru depozitarea gunoiului ori de câte ori este nevoie

efectuează lucrări de întreținere a spațiului verde (gazon, flori) răspunde de depozitarea corectă a deșeurilor reciclabiie ajută la descărcarea mărfurilor și transportul lor în magazie execută activități de curierat în folosul unității execută și alte sarcini trasate de șefii ierarhici în limildo legii răspunde de materialele întrebuințate în timpul activității (detergenți, dezinfectanți) întocmește lunar un raport privind consumurile de materiale la lucrările executate anunță din timp apariția insectelor și rozătoarelor pentru a se face dezinsecția și deratizarea ori de câte ori este necesar.

răspunde de uneltele pe care Ic folosește în activitate^ zilnică răspunde de starea igienico-saiiitaTă a spațiilor repartizate respectă regulile de protecția a muncii și PS1 la locul de muncă. Răspunderi ce revin angajațului:

Să-șî îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu și să se abțină de ia orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice.

Să anunțe orice act de violență comis asupra unui copil oricărei persoane ierarhic superioare Să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege

Să semneze condica de prezență la venire și ia plecare;

Să respecte graficul de lucru și orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme să anunțe șeful direct;

Să folosească la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitățile trasate;

Să respecte confidențialitatea asupra activităților din centru și să îndeplinească și alte sarcini indicate de conducerea centrului, suh rezerva legalității lor și în acord cu pregătirea profesională

Să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului și să nu își desfasoare activitatea sub influența acestora;

Comportamentul, comunicarea cu personalul și beneficiarii, trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promtitudinc, respect, limbaj civilizat în conformitate cu prevederile Codului etic.

 • •   Să participe ia informările, ședințele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoașterea și respectarea standardelor și a manualului de proceduri al unității, cunoașterea normelor de P.S.I și protecția muncii, etc.

 • -  Respectă și aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate.

 • -  Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistență și protecție socială;

 • -  Realizează în condiții optime, de calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișă a postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

 • -  Cunoaște Regulamentul de Ordine Interioară al unității și Regulamentul Organizare și Funcționare al DGASPC Sector 1;

 • *  Cunoaște și respectă manualul de proceduri ce î se aplică;

 • -   Cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate;

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al Sectorului I al Municipiului București;

Șef Complex de Servicii Sociale „Sf.Nicolac”

Gavrila Constantin

romania2Q]9.eu


REGULAMENT de ORGANIZARE și FUNCȚIONARE

CENTRUL MATERNAL

COD CAEN

8790

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1)    Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), este un document propriu al

serviciului social - Centrul Matemal - înființat prin Hotararea Consiliului Local

Sector 1 Nr. 40938/12.12.2004, aprobat de conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector I, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. :

 • (2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,

i

cât și pentru angajați! Centrului Matemal și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciu] social. Centru Matemal - Cod CAEN 8790, este înființat și administrat de furnizam] Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 1 București, acreditat conform Cerii ti catului de acreditare nr. 1488/03.07.2014, CUI 15318810, cu sediul central în București, Sector 1, Bd-ul Mareșal Averescu nr.17, desfașurându-și activitatea în București, sectorul 1, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr.74.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul Centrului Maternal, este de a asigura, fiecărui cuplu mamă-copil admis, asistare, respectiv găzduire, îngrijire și întreținere intr-un cadru de viață cât mai asemănător celui din familie, asistență medicala generală adaptată permanent nevoilor individuale ale mamelor și copiilor, asistență psihologică de specialitate, educație pentru sănătate, pentru învățătură și aplicarea deprinderilor igienice, raportate la propria persoană și la mediul de viață, un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacității de comunicare a acestora, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc, precum și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a abilităților părinteștj, în vederea r(e) integrării familiale/comunitare și soci o-profesionale.

Centrul Matcmal este un serviciu pentru prevenirea separării copilului dc părinții săi, de tip rezidențial, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților

I

parentale.

Misiunea Centrului Maternal reprezintă punerea in practica a condițiilor de viață atât colective, cât și individuale care pot crea condițiile evoluției favorabile fiecărei femei și copilului ci, în sensul:

 • -  unei mai bune înțelegeri și integrări sociale a persoanei;

 • - dezvoltarea capacităților ei de răspuns la exigențele sociale și profesionale;

 • - capacității ci pentru o viață autonomă și asumării rolului impus de statutul ei;

1

 • - preocupării față de sănătatea ei și a copilului, prin intermediul alimentației naturale, a unui comportament echilibrat.

Se poate afirma că pentru atingerea obiectivelor, Centrul Maternal își exercită misiunea atât în interiorul așezământului, cât și în exteriorul lui.

în interior, misiunea este focalizată pe primirea unei mame împreună cu copilul/copiii ei atunci când ea nu mai poate depăși singură dificultățile cu care se confruntă. Aceste dificultăți pot fi de natură: materială, socială, profesională sau relațională. Rezidentele sunt găzduite intr-un spațiu în care personalul susține mamele în soluționarea problemelor lor.

Centrul Maternal reprezintă organizarea unui modul de viață care să asigure bunăstarea cuplului mamâ-copil, securitatea fizică, psihică și materiala a rezidentelor și mai ales componentele educaționale și componentele care să asigure premisele reintegrării sociale și familiale.

In exterior, Centrul Maternal acționează pentru crearea unei imagini pozitive mamelor singure cu copii, acționând pentru schimbarea mentalităților, astfel încât să se reducă riscurile izolării și marginalizării comunitare.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Centrul Maternal, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea 272/2004, Legea nr, 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim dc calitate aplicabil: Anexa la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.81/2019 privind aprobarea ^tandardeior minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale; Hotărârea nr. 1438/2004, pentru aprobarea regulamentelor-cadru dc organizare și funcționare a serviciilor dc prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi; Ordinul nr.286/6.7.2006 privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Centrul Maternul, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică (Legea nr.272/2004 cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului), în convențiile internaționale ratificate prin lege (Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Legea nr. 18/1990) șî în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care sttțu la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului Maternai, sunt următoarele:

a. Principiul îngrijirii copilului în fomjlic. Copilul își poate atinge maximul potențialului său fizic și psihic numai alături de părinții săi. înlCentrul Matcmal se asigură stabilitatea relației copilului cu mama sa. Prin activitățile desfășurate se creează cadrul necesar pentru menținerea și dezvoltarea relațiilor intrafamiiiale.

b. Principiul abordării comprehensive, conform căruia în Centrul Matcrnal se asigură un mod global și unitar de abordare a cazurilor de către echipa multidisciplînară.

c. Principiul intervenției planificate, conform căruia în Centrul Maternal se asigură o intervenție personalizată, pc o perioadă determinată de timp, cu obiective, activități și termene de realizare

prestabilite,


adecvată nevoilor clientulu:


, ce are la bază un plan elaborat și pus în practică de către


specialiști în acord cu mama și cu participarea ci directă.

d. Principiul partcncriatului, potrivit căruia familiile și profesioniștii sunt parteneri în luarea deciziilor care le influențează viața. Recomandăm ca, în lucrul cu familiile să respectăm următoarele valori:


 • - siguranța copilului este principala preocupare;

 • - copiii au dreptul la propria lor familie;

 • - familia este sursa fundamentală de îngrijire și ocrotire â copiilor;

 • - familiile au dreptui să li se respecte propriile tradiții culturale, rasiale, entlce și religioase;

1

 • - criza reprezintă o oportunitate pentru schimbare;

 • - o intervenție neadecvată poate fi dăunătoare pentru integritatea și funcționarea familiei;

 • - familiile care aparent nu au nicio speranță se pot schimba și dezvolta;

 • - familiile sunt experte în rezolvarea propriilor probleme;

 • - este datoria noastră sa insuflam speranța.

 • e. Principiul intervenției limitate în timp, conform căruia acordarea serviciilor în Centrul Maternal se realizează pentru o perioadă de timp limitată și adecvată nevoilor specifice fiecărui caz în parte.

 • f. Principiul confidențialității afirmă dreptul clientul ii la intimitate și la respectarea vieții sale

1

private. Beneficiarii din Centrul Maternal au dreptul ca relația de asistență să se realizeze cu respectarea legilor, politicilor și standardelor etice privitoare la confidențialitate. Tn abordarea cazului, profesioniștii implicați vor face distincția între informația publică și oca privată, vor colabora și vor iace schimb de informații cu privire la căz numai în interesul clientului și cu acordul prealabil al acestuia.

Se va urmări:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea cc privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz. de vârsta și de gradul sau de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • f) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legaturi de atașament;

 • g) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • b) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei heneficiare;

 • i) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de înLegrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului ți abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

j) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

k) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • l) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

m) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

n) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale din Centrul Matemal, sunt:

cuplul mamă-copil aflat Ie


 • a)

 • b)

 • c)


risc de degradarc/ruptură a legăturii familiale;

mame cu copii nou-născuți cu intenție de abandon (în general mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace, etc.) ;

mame cu copii care temporar nu (mai) au locuință sau/șî care se confruntă cu mari

probleme (financiare, profesionale, relaționale), fiind în imposibilitate de a asigura copiilor un trai decent;

 • d) cuplul mamă-copil abuzat sau neglijat;

 • c) cazuri în care mama este abuzată în familie;

cazuri în care copilul a fost victima unui abuz din partea tatălui sau a altui

0

 • g)

 • h)


membru al familiei; cazuri în care copilul este

maltratat fîzic/psihic prin neglijare, părinții nefiind capabili


să îi asigure un minim de bunăstare (din neștiință sau/șî din imposibilitate materială);

cazuri în care atât mama, cât și copilul (copiii) sunt abuzați sau neglijați de către tată (partenerul mamei);

gravide aflate în dificultate (aflate în una sau mai multe din situațiile prezentate anterior) pe parcursul ultimului trimestru de sarcină ;

i) cuplul mamă-copîl inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale ;


j)

k)

D

m)

n)


cazuri în care copilul a trecut printr-o formă de protecție (plasament familial sau rezidențial) și este necesară o etapă intermediară dc asistență complexă și suport

pentru mama în vederea reintegrării familiale definitive a copilului;

cuplul mama copil/gravidă provenit din stradă, centre dc plasament, fără suport

familial;


cuplul mamă-copil cu domiciliul in alt județ caro se află in dificultate, urmând a se

contacta autoritățile competente de serviciilor sociale corespinzătoar ;

la domiciliul acestuia in vederea oferirii


cuplul mamă-copil cu domiciul în alt sector al Municipiului București, unde fie nu există un astfel de program, fie nu sunt locuri disponibile ;

în cadrul Centrului iMaternal, cuplul mamă-copil poate beneficia de asistare sau de găzduire, pe o perioadă determinată dc timp.

Beneficiarii indirecți ai Centrului MaLemal sunt membrii familiilor acestora.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) Cuplurile mamă-copil admise în cadrul Centrului Materna], se face după cum urmează, cuplul mamă-copil putând beneficia de asistare sau de găzduire, pc o perioadă determinată de timp:

Asemănări asista re-băzd ui re

Asislare/Găzduire

Includerea în program se face pe baza unei cereri de admitere, adresată Directorului DGASPC, de pe raza sectorului în care funcționează Centrul Maternal (respectiv sectorul 1).

Este obligatorie respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Contractului dc Rezidență, în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile beneficiarilor.

Se elaborează: Planul dc Servicii, Planul de Intervenție Specializată (pentru mamele minore), Planul Individualizat de Protecție (pentru mamele minore), respectiv Programul Personalizat de Intervenție (pentru cuplul mamă-copil), de către echipa de specialiști din cadrul DGASPC, corespunzător domiciliului legal al mamei (sau al tatălui după caz).

Beneficiază de consiliere socială și psihologică individuală, de orientare în creșterea și îngrijirea copilului, dc asistență medicală pentru copil, respectiv mâmă/gravida.

Diferențe asistare-găzdnirc

Asistare

Găzduire

Se emite de către Directorul DGASPC s< Dispoziția de admitere a cuplului copil/gravidă

;cor 1,

mamă-

Se emite o Dispoziție de asistare, prccizându-se perioada estimativă de găzduire.

La închiderea cazului, se emite de către Directorul DGASPC sector 1, Dispoziția de încetare a admiterii cuplului mamă-copil.

La închiderea cazului se emite Dispoziție de încetare a asistării, fiind suficientă solicitarea scrisă a mamei/gravidei în cauză, cu precizarea adresei unde va locui împreună cu copilul, înștiințându-se DGASPC de la domiciliul declarat, în vederea monitorizării cazului.

După încetarea intervenției, se acordă conform Legii 326/2003 art.3. ajutorul financiar de reintegrare familială echivalent cu salariul minim pe economie. Se monitorizează cazul conform legislației în vigoare.

După încetarea (găzduirii) intervenției, nu se poate acorda ajutorul financiar conform Legii 326/2003, mama/gravida fiind îndrumată către DGASPC în raza cărui domiciliază pentru a primi sprijin adecvat nevoilor sale.

Alte soluționări în cazul găzduirii:- transferul cuplului mamă-copil la Centrul Maternal din cadrul DGASPC din sectorul/județul de

care aparține;


 • - reintegrare familială;

 • - plasament Asistență Maternală Profesionistă (chiar plasament în regim de urgență, dacă integritatea/sănătatea copilului o impune p

 • b) La intrarea cuplului mamă-copil în unitate, aceasta, precum și reprezentanții lor, vor primi toate informațiile necesare referitoare la complexul de servicii - componenta centrul maternal, responsabilitățile pe care le au, precum si drepturile și restricțiile prevăzute.

 • c) La momentul internării se înregistrează cuplul mamă-copil beneficiar în Registrul de

Evidență, se aduce la cunoștință reprezentanților legali / beneficiarilor (după caz) ROF-ul, programul de vizită, Ghidul beneficiarului și se semnează Contractul de furnizare servicii.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

Externarea cuplurilor mamă-copil din Centrul Maternal, la încetarea perioadei de asistare/găzduire, se face prin pregătirea acestora pentru (re)integrarea familială/comunitară și informarea acestora cu privire la serviciile comunitare aferente, pe care le pot accesa la nevoie.


In situația retagerii licenței de funcționare.

■j?'.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale in cadru! Centrului Matemal, au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile șl libertățile fiind;

  mentale, fără discriminare pe baza de rasă,


sex, religie. opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială ;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor In furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică (unde este cazul);

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

  I

  furnizate atât timp cât se mențin condițiile


 • d) să li se asigure contimiitatea serviciilor social care au uenerat situația de di fîculțatc;

"l

 • e) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • f) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • g) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt mame minore sau persoane cu dizabilitSți.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Maternul, au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de serviciilor sociale;

  iependențâ etc., la procesul de furnizare a


 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament!

> În Centrul Maternal, beneficiază de un complex de servicii sociale, medicale, educaționale, etc., cupluri mamă-copil aflate în dificultate, precum și gravide aflate în ultimul trimestru de sarcină.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale Centrul Materna], sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1, asistarea/găzduirea beneficiarilor pe o perioadă determinată (conform celor stabilite în cadrul interviului la admiterea în centru);

 • 2. asigurarea hranei beneficiarilor - 3 mese pe zi (conform vârstei și dietei stabilite de medic);

 • 3. îngrijire personală permanentă:

 • 4. echipament și cazannament, materiale igienico-sanitare;

 • 5. asistenta medicală și de specialitate, supravegherea stării de sănătate ;

 • 6. recuperare și reabilitare (unde e cazul);

 • 8. orientare școlară și profesională a beneficiarilor (consiliere vocațională) ;

 • 9. intevenție specializată în echipa multidiscîplinară ;

9. paza și securitatea beneficiarilor;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său dc activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. materiale informative;

 • 2. accesul în centru anterior admiterii;

 • 3. educația informată și nonformală a beneficiarilor prin activitati specifice ;

 • 4. protecție și asistență in cunoașterea și exercitarea drepturilor beneficiarilor prin activitati specifice si in parteneriat cu servicii de prevenire din cadrul D.GA.S.RC. Sector 1. Politie, ONG-uri, etc.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. excursii/tabere;

 • 2. expoziții;

 • 3. activități culturale/sportive;

 • 4. consultarea beneficiarilor la luarea deciziilor care-i privesc;

 • 5. parteneriate cu aparținătorii beneficiarilor în scopul obținerii rezultatelor dorite privind educația copiilor.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul dc acordare a serviciilor:

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. activități corelate conform standardul dc calitate pentru centrele matemale;

 • 4. monitorizarea permanentă a modului de acordare a serviciilor;

 • 5. formare profesională continuă pentru personal.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale modulului prin

Calitatea îngrijirii cuplului mamă-copil în Centrul Maternal depinde în mod esențial de calitatea și competențele personalului.

Centrul Materna! asigură o colaborare reala și activă cu alte servicii din cadrul DGASPC (Serviciul Juridic, Serviciul Prevenire Marginal izare Socială, Serviciul Urgențe, Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie. Serviciul Rezidențial. Serviciul Violență asupra Copilului, etc.), astfel încât să se poată asigura îndeplinirea în cele mai bune condiții a funcțiilor specifice acestui serviciu.

Astfel. în Centrul Maternal, asistența medicală este asigurată în prezent de un cadru specializat (asistentă medicală), care împreună cu medicul de familie al fiecărei beneficiare, furnizează serviciile medicale adecvate.

Do asemenea, prin colaborarea cu alte servicii din cadrul DGASPC, cuplurile mamă-copil/gravidele asistate/găzduite în Centrul Maternal, beneficiază de servicii sociale corespunzătoare, specialiștii venind în sprijinul acestora prin:

- consiliere psihologică (situațiile de abuz);

 • - asistență socială;

 • - ajutoare materiale șî financiare,

managerii de caz/responsabilii de caz fiind desemnați din cadrul Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie, respectiv Serviciul Rezidențial - în situația mamelor minore.

Centrul Maternal asigura servi


cii cuplurilor mamă-copil în ceea ce privește consilierea

psihologică, îngrijirea și supravegherea copiilor, cât și pe componenta de educație a copiilor, pe perioada cât marna rezidentă în centru este la serviciu, respectiv la școală, copiii rămânând într-un cadru sccurizant, întâmpinând adecvat nevoile de bază ale acestora până la revenirea mamei în centru.

Organizarea personalului se realizează într-o manieră care să optimizeze intervenția fiecărui profesionist individual și a echipei în ansamblul ei, asigurându-se atenția cuvenită mamei or/grav ide lor și copiilor din centru.

în stabilirea sarcinilor profesionale se va ține cont de următoarele criterii:

 • - nevoile specifice ale cuplului mamă-copil;

 • - localizarea șî caracteristicile Centrului Matcmal;

- funcțiile exercitate de profesionist și timpul alocat fiecăreia dintre aceste funcții (ex: educatorul


desfășoară o scrie de activități în legătură directă cu mama și copilul, dar pe lângă acestea e

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

I

m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență sociala de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) întocmește referate disciplinare personalului din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz. examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de

I

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 1(1

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență pentru centrul materna!

(1) Personalul de specialitate este reprezentat de'.

 • a) asistent medical general ist;

 • b) infirmieră;

 • c) educator;

 • d) psiholog:


 • e) supraveghetor de noapte.

(2)         «aZe perstma/u/wi de specialitate-.

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament:

fi.             . I

 • b) colaborează cu specialiști dimalte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse ctc.;

fc) monitorizează respectarea standardelor minime de1 calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului siLuații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de ncrcspcctare a prevederilor prezentului regulamcm ele.:

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea r erulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării . 1 *' legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate

  aplicabil.


în continuare sunt prezentate atribuțiile persoanelor angajate activității în Centrul Materna! și a celor ce deservesc întreg complexul de servicii și care, implicit, asigură serviciile de specialitate și centrului matemal:

ce asigură desfășurarea


1) Psiholog - atribuții;         5

 • • asigură servicii de evaluurc/consilicrc pentru mame și copiii expuși riscului semnificativ de

abuz; neglijare, exploatare, trafic, pentru copii victime ale abuzului de orice natura, neglijării, precum si familiilor sau susținătorilor egali ai acestora;

 • • colaborează cu D.G.A.S.P.C. de sector sau județene, cu alte instituții publice, precum si cu

organisme private aurtoriznie care desfășoară activități în domeniul protecției copilului, în ii

vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin ;

• intervine în cazurile copiilor expuși riscului semnificativ de abuz, neglijare, exploatare, trafic din mediu instituțional, precum șt în cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natura, neglijării, exploatării, traficului;

» include în programul de evaluare si consiliere psihologică :

 • a) copilul aflat în situație de risc sau victimă a oricărei forme de abuz, neglijență,

exploatare, trafic si repatriere;

b)


Copilul pentru care a fost stabilită o măsura specială de protecție pe toată durata acesteia;

 • c) Copilul aflat temporar într-o situație de conflict de interese cu părinții sau reprezentanții săi legali;

 • d) Copilul care solicită autorizarea căsătoriei, neavând împlinită vârsta de 18 ani;

 • e) Mamele asistate în centrul matemal, pentru identificarea și depășirea problemelor existențiale care au condus la admiterea în centru ;

întocmește și redactează fișa psihologică! individuală a copilului, rapoarte de întrevedere, rapoarte de specialitate în urma evaluării și consilierii psihologice a copilului;

♦ analizează situația specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să acționeze și planifică activitatea de intervievare și consiliere ;

• stimulează dezvoltarea capacităților parentale (a capacităților de asigurare a îngrijirii corespunzătoare, a securității copilului, de satisfacere a nevoilor emoționale ale copilului, de promovare a dezvoltării personale a mamei și copilului, de îndrumare) și a unui mediu familial stabil, propice funcționarii dimensiunilor parentale ;

• acordă evaluarea sau consilierea psihologică pentru menținerea, crearea, dezvoltarea

sau normalizarea relațiilor familiale avand permanent în vedere principiul respectării

interesului superior al copilului;

 • •      participă la ședințe de caz cu membrii echipei pluridisciplinare ;

 • •      participă la ședințele periodice organizate la nivelul serviciului;

 • •      participă la monitorizarea relației mamă-copil sau familie lărgită, în vederea

reintegrării ;

• este disponibil să consilieze telefonic oricând este solicitat de către familiile/copiit aflați în dificultate;

• identifică și semnalează cazurile de maltratare a copilului în familie și colaborează în

acest sens cu celelalte servicii și birouri din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1;

• însoțește și susține psihologic copilul/mamei minore, care este chemat în fața instanței judecătorești;

 • •      îndeplinește atribuțiile corespunzătoare consilierului etic al instituției;

 • •      are obligația de a cunoaște legislația în vigoare în domeniul psihologiei industrial-ocupaționale ;

 • •      cunoaște strategia și proiectul instituțional al serviciului, participă la reunim de lucru

și la proiecte inovate în favoare copilului;


colaborează cu ceilalți angajați ai serviciului


următoarelor activități:

 • 1. planificarea j udicioasă a necesarelor pentru încadrarea în fondurile alocate;

 • 2,  folosirea judicioasă a resurselor materiale ;

3» controlul folosirii resurselor financiare și materiale;

1 resursele materiale suni calculate conform normative or,

5. asigurarea de resurse umane calificate care să corespundă nevoilor centrului;

Centrul Maternul asigură servicii cuplurilor mlmă-copil în ceea ce privește îngrijirea și supravegherea copiilor, cât și pe componenta de educații a cbpiilor, pe perioada cât mama rezidenta Î11 centru este la serviciu, respectiv la școală, copiii rămânând într-un cadru securizant, întâmpinând adecvat nevoile de bază ale acestora până la revenirea mamei în centru.

ARTICOLE! 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Centrul Matern al, funcționează cu un număr de 1+10 total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local Sector 1, București, nr. 191/11 09.2015, din care:

 • a) personal dc conducere: șef birou -1;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență: personal de specialitate - 10 (1 psiholog, 2 - educatori, 1 asistentă medicală, 5, infirmiere și 1 supraveghetor de noapte).

Datorită existenței în același spațiu (clădire) a unei alte componente (creșă), personalul cu funcții administrative, gospodărire, Întreținere-reparațiij deservesc cele două componente (centrul matemal și creșa).

PROGRAM DE LUCRU

Funcția

Program de lucru

Asistentă medicală

Luni -Joi 8:00-16:30

Vineri 8:00-14:00

Infirmieră

Ture 12/24 - 12/48 (zi/noapte/liber 2 zile) - ture de 12 ore 07:00-19:00: 19:00-07:00

Educator

Ture 12/36 - 12 orc (o zi lucru, o zi liberă)

07:00- 19:00

Psiholog

Luni-Joi 8:00-16:30

Vineri 8:00 - 14:00

Supraveghetor de noapte

Ture 12/24 - 12/48 (zi/noapte/liber 2 zile) - ture de 12 ore 07:00- 19:00; 19:00 - 07:00

Șef Centru Maternal (Birou)

Luni - Joi 8:00-16:30

Vineri 8:00—14:00

trebuie să aibă un timp de lucru bine definit pentru a lucra cu ceilalți profesioniști, pentru a completa fișe de observație, pentru a se perfecționa sau specializa, ctc.);

 • - intervenția personalizată;

A

 • - riscul de stres ai personalului.

După întocmirea organigramei personalului se «laborează. fișe de post pentru tot personalul. Aceste documente se aduc ta cunoștință angajațilur, fiind obligatorie semnătura angajatului pe fișa sa dc post. De asemenea, fiecare angajat cunoaște, responsabilitățilc specifice fiecărui membru din echipă.

Personalul este informat, consultat și antrenat în legătură cu proiectarea/implementarea schimbărilor structurale în centru. Echipa Centrului Matemal cuprinde toți profesioniștii care lucrează în centru și are legături bine definite cu profesioniștii din serviciile complementare

centrului.

ARTICOLUL 9

1

Personalul de con d ucere

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de șJi centru materna!.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul adivitalilor desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru satariații care nu își îndeplinesc în mod

corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor «sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea selrviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare:

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile

în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • • sprijină metodologic activitatea educatorilor, participând activ la realizarea planificărilor, dar și la elaborarea obiectivelor educaționale pentru fiecare copil:

 • • se autodeclară în caz de îmbolnăvire;

 • • respectă procedurile de lucru corespunzătoare centrului matemal și ale D.GA.S.P.C Sector I;

 • • are obligația să aducă la cunoștința șefului de centru, atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absenței;

 • • respectă ROF centru și D.G.A.S.P.C., normele de protecția muncii și de P.S.I.;

• participă la oricare alte activități la solicitarea șefului de centru în limita competențelor și a legalității.

2) Asistent medical -atribuții:

 • •  efectuează examinarea periodică a copiilor, semnalând șefului de centru, respective medicului de familie, aspectele deosebite constatate;

 • •  Consemnează în fișele medicale rezultatele examinărilor medicale de bilanț a stării de sănătate și ale recontroalelor copiilor;

• depistează tulburările de auz, văz, etc.;

completează, după caz, formu


arde de statistică lunare și anuale privind


activitatea


componentei medicale;

• efectuează, după caz, tcimometrizarea, măsurarea greutății, aplică măsurile igienico-dietetice

și medicamentoase la indicația medicului dc familie al beneficiarei, urmărind evoluția bolii, asigurând prezentarea bolnavului la control în vederea completei vindecări;


urmărește ca educatorii să apret


ieze corect dezvoltarea neuropsihomotorie și a limbajului


copilului;

supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă și activă și condițiile deslașurătii acestora;

supravegeaza modul în care se respectă igiena individuală a mumelor și copiilor;

I


participă la întocmirea meniurilor și efectuează periodic anchete privind alimentația copiilor;

• consemnează, când situația o impune, într-un caiet anume destinat controlului blocului

alimentar, constatările privind starea de igienă a acestuia ,starea agregatelor frigorifice,calitatea alimentelor scoase din magazie și a mâncării, igiena și starea de sănătate a personalului ce deservește blocul alimentar;

• coJaborează cu educatorii la formarea deprinderilor de igienă individuală a beneficiarilor; efectuează controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor la primirea in colectivitate după 6 absență mai mare ițe 48 ore;


izolează beneficiarii suspccți du boli transmisibile și anunța urgent medicul de familie; supraveghează focarele de boli transmisibile ap icând măsurile antiepidemice și recoltează probe biologice pe cric Ic prezintă la laborator ridicând ulterior buletinele de analiză;

I

aplică în conformitate cu instrucțiunile M.S. tratamentul profilactic sub îndrumarea medicului de familie;

controlează zilnic respectarea normelor de igienă din colectivitate (sala de joacă, dormitoare, spălătorie, grupuri sanitatre,etc.) și informează imediat conducerea în cazul în cate constată deficiențe;

gestionează în condițiile legii și a normelor M.S, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele din aparatul de urgență și răspunde de utilizarea lor corectă;

în caz de urgență însoțește beneficiarii la unități s oîtaliceștj de profil;

r

efectuează catagrafia mamelor și copiilor supuși <accinrii;

acordă primul ajutor înfeaz de urgență tuturor celor care solicită acest lucru și asigură transportul acestora la unități sanitare;

~     efectd ează tratamente cu rente la indicația m ed i c u 1 u î de fam i I ie;

ține evidența examinărilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligația sa le efectueze potrivit normelor M.S.;

verifica aplicarea măsurilor de prevenire a contaminării încrucișate;

verifică modul în care se utilizează produsele chimice:

dezvolta relații profesionale pe orizontală și vcrtidnlă, cu personalul instituției;

are obligația să aducă la cunoștința șefului de centru atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absenței;

S pentru sănătate;

asupra copilului beneficiar al serviciului în


participă la elaborarea și implementarea PIP și P Semnalează orice situație de abuz sau violență conformitate cu procedurile D.G.A.S.P.C;

cunoaște și respectă ROF centru si D.G.A.S.P.C., normele de proiecția muncii și pe cele de P.S.I., precum și procedurile de lucru ce i se aplică;

aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local ai sectorului 1 privind măsurile de asistență și protecție socială;

 • *  realizează în condiții optime, de calitate și în termen, sarcinile ce decurg din fișa postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

 • •   cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate;

 • •  execută orice sarcină trasată dc conducerea instituției în domeniul medico-sanitar»

3) Infirmieră - atribuții:

 • •  Infirmiera supraveghează și asigură securitatea copiilor în lipsa mamelor;

 • •  Asistă/participă alături de mamă la îngrijirea copiilor (spălat, schimbat, îmbrăcat, supravegherea și administrarea tratamentului medical);

 • •  Acordă îngrijiri zilnice grupului de mame și copii, menținând un mediu relaxant și stimulativ pentru dezvoltarea cuplurilor-mamă-copil, în plan fizic, intelectual și emoțional;

 • •  însoțește cuplurile mamă-copil alături de educatoare la plimbare, excursii, vizionări spectacole, școli, policlinici, unități spitalicești, iar în anumite cazuri îmsoțește beneficiarele;

[

 • •  Practică constant un comportament blând, evitând folosirea pedepselor de orice fel;

 • •  Ajută mamele la efectuarea toaletei copiilor (schimbat, îmbăiere, igienă corporală);

 • •  Participă, contribuie la efectuarea curățeniei în dormitoarele copiilor, în lipsa mamelor;

 • •  îndrumă mamele pentru hrănirea corespunzătoare a copiilor;

 • •  Asigură distribuirea corectă a hranei și ajută la servirea mesei cuplurilor mamă-copil;

 • •  Interacționează frecvent cu copiii în timpul îngrijirii stabilind contactul vizual, denumind obiectele și acțiunile desfășurate, ajutând astfel mamele fără experiență cum să se comporte

cu copiii lor;

Asigură securitatea mediului în centrul matemal, identificând și semnalând pericolele potențiale;

îndrumă mamele Ia spălarea și dezinfectarea suprafețelor și a materialelor de joc, respectând standardele de igienă;

Verifică zilnic lenjeria mamei și a copilului pentru a fi păstrate curate și se asigură de respectarea normelor igienico-sâni tare;

în lipsa mamei, aerisește încăperile unde sunt copii, curăță paturile și accesoriile acestora, curăță și dezinfectează mobilierul, cât și alte suprafețe;

Răspunde direct de modul de exploatare și întreținere a instalațiilor sanitare și electrice din dotare conform instrucțiunilor;

în situații de urgența acționează in conformitate cu procedurile stabilite (anunțarea serviciului dc ambulanță sau secția de poliție);

Participă alături de mame și asistenta medicală la formarea deprinderilor elementare de igienă a cuplului mamă-copil, la programele de stimulare afectivă, stimulare psîhomotorie și limbaj; Adoptă o atitudine de 'valorizare a mamei în rolul dc părinte, în spiritul respectării confidențialității și a demnității cuplului mamă-copil;

Respecta programul de lucru stablit în funcție dc necesitățile cuplurilor mamă-copil. Acest

program va fi stabilit de către șeful centrului șî va fi anunțat din timp;

Supraveghează, îndrumă mama și asigură pregătirea pentru școală și societate a fiecărui copil, consemnând cu regularitate în caietul de observații aspecte ce privesc schimbările observate la fiecare copil în parte;

Discută cu mania și copilul intr-un climat de încredere și respect reciproc;

Responsabilizează mama cu privire la sănătatea fizică și psihică a copilului și informează de îndată șeful de centru, asistentul medical sau după caz psihologul în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora;

încurajează autonomia beneficiarilor, ascultă opiniile copiilor și stimulează inițiativa acestora în concordanță cu vârsta și posibilitățile reale ale acestora ;

Răspunde de securitatea vieții copiilor pe timp ui cât își desfășoară activitatea în cadrul complexului sau cu ocazia altor activități, atunci când mama nu este prezentă;

Administrează tratamentul copiilor, în urma indicațiilor primite de la medicul de familie; Ajută mamele la dezvoltarea deprinderilor de viața independentă;

Prelucrează cu beneficiarii regulile de protecția muncii șî de P.S.L, informându-i si educându-i pe aceștia să le respecte;

Are obligația să nu părăsească locul de muncă, chiar dacă pleacă într-o activitate educațională

cu copiii, fără a aduce la cunoștința șefului' de centru;

I

Sprijină activitatea educatorului, asistentului medical și a psihologului;

Colaborează cu echipa pluridisciplinară ;

Are obligația să aducă la cunoștință, în timp util, șefului dc centru, atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absenței;

Arc obligația să anunțe verbal sau în scris conducerii centrului, orice problemă pe cate o întâmpină;

• colaborează cu serviciile și birourile din ailor D.G.A.S.P.C, ale altoi scvluaiv și judele ;


cfldrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 și din cadrul

'I

asigură asistența psihologică pentru mamele șrcopiii centrului maternal;

* tb


colaborează cu modicii și alte categorii ,dc personal pentru stabilirea regimului de viață, al mamelor și copiilor, prevenirea apariției si Instalării tulburărilor in dezvoltarea psihologica la cuplurile mamâ-copii aflați în centru ;

 • *      intervine pe lângă echipa dc îngrijire < copiilor, ajutând personalul să înțeleagă comportamentul mamelor,și copiilor si a problemelor acestora, să le răspundă într-o manieră adecvată de la caz la caz ;

colaborează cu reprezentanții instituțiilor

publice, ONG -urilor, agenților economici cazurilor;


și instituțiilor de învățământ în vederea rezolvării

serviciu încredințate de șeful direct;


 • •      răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor de

 • • întocmește rapoarte de activitate periodice la cererea șefului direct, director general adjunct sau director general; v

 • * răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la dosarele la a

r

căror soluționare participă;

 • • alte atribuții rezultate din;natura postului sau din delegările de autoritate stabilite de șeful de

serviciu; director general adjunct, director general;    !

 • • răspunde legal, penal, administrativ pentru îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor, lucrărilor și sarcinilor postului ocupat;

 • • desfășoară activități de educație și reabilitare comportamental?) precum si terapii specifice pentru copii dizabilități din cadrul componentei centrul matemal;

 • • participă la întocmirea planului personalizat de intervenție împreună cu personalul de specialitate în funcție de nevoile si particularitățile fiecărui cuplu mamă-copil;

 • • informează managerul de caz/responsabilul de caz, în mod periodic și de câte ori este nevoie, cu privire la implementarea PIP;

 • • respectă Codul etic elaborat de șeful centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare etc);

 • • dacă suspectează sau identifică situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului în cadrul centrului sau în afara acestuia, înștiințează superiorii ierarhici sau DGASPC, conform procedurii;

 • e) să comunice imediat nngajatorului și/sau luc

  ătorilor desemnați orice situație de muncă


despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorii oi’, precum și orice deficiența a sistemelor de protecție;

 • f) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

 • g) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipauicntelui de muncă;

 • h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigma că mediul de muncă și condițiile dc lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său dc activitate,

1) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebu ie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri.

4) Referent educator ntri buții:

Conduce activitatea educativă a mamelor și copii or beneficiari ai Centrului Matemal.

Participă la întocmirea Programului Personalizâl de Intervenție, realizează PIS (educație, deprinderi de viata independenta, timp liber

pentru mamele minore) și răspunde de


aplicarea acestuia în conformitate cu atribuțiile ce îi revin;

Educatorul ajută copilul (și mama minoră) să-și efectueze temele, îl controlează, face demersuri pentru o pregătire cât mai bună individuală și particularizată ritmului și posibilităților fiecărui copil;

Are obligația, alături de mamă (sau în cazuri excepționale în lipsa acesteia), să controleze prezența copilului Ia școală și să discute atât cu copilul cât și cu învățătorul sau profesorul-diriginte și cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

Respectă programul de lucru stablit în funcție de necesitățile mamelor și copiilor din centru. Acest program va fi stabilit de către șeful centruk i și va Ti anunțat din timp;

Urmărește și asigură pregătirea pentru școală și societate, a fiecărui copil, respectiv mamă din centru, consemnând cu regularitate în caietul de observații aspecte ce privesc schimbările observate la fiecare mamă și copil în parte;

Discută cu mama și copilul în ir-un climat de încredere și respect reciproc;

s>


Răspunde de prezenta copiilor in unitate în lipsa marnelor;

Colaborează cu psihologul și asistentul social în sl abili ren și atingerea obiectivelor propuse în PP1 pentru cuplurile mamă-copil;

Răspunde de sănătatea fizică și psihică a mamelor și copiilor încredințați și informează de îndată șeful de centru, asistentul medical sau după caz psihologul, în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora ;

Răspunde dc formarea și consolidarea deprinderilor de igienă personală și igiena spațiilor de locuit ale cuplurilor mamă-copil;

Colaborează cu psihologul și asistentul social în stabilirea metodelor de intervenție ce au ca scop corectarea potențialelor devieri de conduită și comportament ale mamelor și copiilor;

Răspunde de activitatea educațională din timpul liber a mamei și copilului si zilele libere sau vacanțe, organizând in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee, cinematografe,

teatre, parcuri etc,);

încurajează autonomia mamei șt copilului, ascultă opiniile copiilor și stimulează inițiativa acestora în concordanță cu vârsta și posibilitățile reale ale acestora ;

Răspunde de securitatea vieții copiilor pe timpul cât își desfășoară activitatea în cadrul centrului sau cu ocazia altor activități, atunci când mama nu poate fi prezentă;

Prelucrează cu mamele (respectiv copiii de vârstă mai mare) regulile de protecția muncii și de

P,S.l., informându-le și cducându-kpe acestea să le respecte;

Desfășoară activități educaționale, pregătîre/support în efectuarea temelor în cazul școlarilor precum și practice în vederea dezvoltării abilităților,în funcție de aptitudini și de gradul de

dezvoltare;

Consemnează cu regularitatecaietul de observații aspecte


caracteristice din


comportamentul și personalitatea mamelor și copiilor;

Organizează și supraveghează desfășurarea programului zilnic al cuplurilor mamă-copil,

conform programului dc activități;

Observă permanent comportamentul mamei față de copil și comunică șefului de centru situațiile deosebite;

Ajută la hrăni rea copiilor mici conform meniului prescris, stimul ându-i în funcție de vârstă și nivelul de dezvoltare al acestora informând în același timp mama în vederea achiziționării

deprinderilor de bază;

copiilor în/din unitățile sanitare sau la controalele medicale,


Participă la internarea/externare a atunci când situația o impune;

Are obligația de a consemna în ra


jortul zilnic, evenimentele cc au ca obiect beneficiarii;

b

A *1<

In situații dc urgență acționează în conformitate cu procedurile stabilite;

Arc obligația să nu părăsească locul de muncă, chiar dacă pleacă într-o activitate educațională cu copiii, fără să aducă la cunoștința șefului de centru;

• Sprijină activitatea asistentului social, asistcntidu

Colaborează cu echipa pluridisciplinară;

Are obligația să aducă la cunoștință, în timp uti

prezenta la serviciu, indiferent dc motivul absenței;


medical si a psihologului;

, șefului de centru atunci când nu se poate

Participă la dezvoltarea și derularea programelor psihopedagogie personalizate stabilite pentru fiecare copil;

de terapie ocupațională;

ducerii centrului orice problemă pe care o


Deslășoară cu copii din cadrul centrului, actîvităț

Are obligația să anunțe verbal sau în scris con

^întâmpină;


J.i

Supraveghează copiii pe; toată perioada efectuării serviciului si implementează programul centrului stabilit prin Regulament;

Monitorizează, alături de infirmiera de pe tură, cazurile copiilor aflați sub tratament și se îngrijește de starea de sănătate acordând acestora atenție sporită;

Dezvoltă relații profesionale pe orizontală și pe verticală cu echipa instituției;

îndeplinește orice altă sarcină trasată de șeful ierarhie în acord cu pregătirea profesională;

Respectă ROF, centru și D.G.A.S.P.C,, de proiecția muncii și pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul centrului;

Fiecare angajat are obligația să cunoască și să respecte normele metodologice;

Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copiilor;

,                           ș ..

Aduce La îndeplinire Hotărârile Consiliului Local sector 1 privind măsurile de asistență și

protecție socială;

 • •  Realizează în condiții optime, de calitate șî în termen, sarcinile ce decurg din această fișă a postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

 • •  Cunoaște Regulamentul de Organizare și Funcționare al DGASPC sector 1;

 • •  Cunoaște și respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

 • •  Cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate:

 • •  Fiecare lucrător trebuie să-și desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din pai tea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. în acest scop lucrătorul are următoarele obligații:

 • a) să utilizeze corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport;

 • b) săîși însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

 • c) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare și/sau Contractul Colectiv de Muncă;

 • e) să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 • f) să dea relațiile solicitate, de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

 • g) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

 • h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului sâ se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și Iară riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

 • i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

Nerespectarea atribuțiilor prevăzute in protecția copilului sint sancționate conform legislației in vigoare.

fisa de post,disciplinei muncii, a legislației cu privire


la


ARTICOLUL 11

Personal Administrativ, Gospodărire, întrețin ere-reparații, deservire

Personalul administrativ la nivelul! Complexului Social de Servicii (administrator, magaziner, mecanic, bucătar), asigură activitățile auxiliare serviciului social - Centrul Matemal, respectiv: prepararea hranei, aprovizionare, mentenan|ă, achiziții, etc.

Atribuțiile acestei categorii de personal sunt prezentate mai jos în prezentul regulament:

1) Administrator - atribuții: coordonează, verifica și răspunde de activitate, administrativă și de gestiune din cadrul j .


complexului;

serviciu pentru tot personalul tehnico-


verifica modul de realizare al sarcinilor de

administrativ;

propune soluții în vederea rezolvării de probleme administrative precum și soluții în vederea îmbunătățirii proceselor de muncă respectiv al aprocedurilor de lucru din cadrul compa11i incntu Iu 1 admiiiișiraLiv.

sprijină activitatea contabilă efectuată de către cohlabilul D.G.A.S.P.C. Sector 1.

■ - ; ■

face parte din comisiile de specialitate numite la nivelul D.G.A.S.P.C, Sector 1.

se îngrijește de aprovizionarea complexului social cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, încălțăminte ș cele cccs re activității de învățământ a copiilor, respectiv

i j

cuplurilor mamă-copil, care bcncfl iază dei protecție potrivit legii, aparatura mijloace de transport, alimente, si altele, potrivit cerințelor, fondurilor disponibile si a metodologiei privind accesul la acestea.

întocmește si urmărește pe traseul corespunzător referatele de nesătule si ține evidența acestora;

asigura păstrarea și justa folosire a bunurilor îrtsti' asigura curățenia, încălzirea și iluminatul clădirii;

uției;


se îngrijește in permanenta de asigurarea condițiilor necesare aplicării masurilor zilnice de igiena individuala si colectiva ținând seama de numărul, vârsta și sexul beneficiarilor din unitate;

asigură repararea clădirii și inventarului instituției;

supraveghez^ îndeaproape ritmul si calitatea Jucărilor de reparații, sesizând eventualele

nereguli celor îndreptățiți să ia măsuri privind remedierea acestora;

repartizează pe gestiuni bunurile instituției si'controlează sistematic felul in care sunt păstrate si folosite;

ia masuri pentru asigurarea securității clădirii precum si privind prevenirea si stingerea incendiilor;

întocmește registrul inventar, cuprinzând bunurile materiale existente in unitate;

întocmește registrul în care înscrie echipamentul acordat beneficiarilor aflați în evidența si data acordării acestuia;

 • •  recepționează produsele alimentare si nealimentare, conform facturii îhsotitoare, asigurându-se ca sunt îndeplinite cerințele privind calitatea si ca au in acest sens documentele ce atesta acest lucrul;

 • •  participă la intocmirea meniului și întocmește lista de alimente pe care o supune spre aprobare contabilului și șefului de centru cu o zî înainte;«

 • •  controlează zilnic calitatea mâncării și modul de folosire a alimentelor;

face propuneri de casare a obiectelor de inventar, pregătește și asigură operațiile de inventariere anuala și curentă a bunurilor instituției;

repartizează sarcini personalului dc îngrijire potrivit competențelor sale;

verifică zilnic starea instalațiilor și a celorlalte utilități precum si starea igienico-sanitară a containerelor sî curții instituției;

tine următoarele registre: rapoarte de neconformitati, rapoarte de acțiuni corective/corectii, rapoarte de retragere si de central zare a reclamatiilor;

monitorizează efectuarea corecta a operațiilor de dezinsectie-deratizare s; completează fisa

I                     $

respectiva;                                                  “

ir


întocmește fisele de pontaj pentru tot pesonalul complexului si elaborează planificarea personalului centrului.

respecta reglementările HACCP;

verifica modul dc depozitare a materiilor prime si n altor materiale; asigura verificarea metrologica a cântarelor;

i

arhiveaza lunar toate fisele primire de la personalul responsabil cu monitorizarea diferitelor procese sau indicatori;                                                                              1 : '

dezvolta relații profesionale pe orizontala si verticala cu personalul instituției;

semnalează /raportează șefului de centru orice neregula sau defecțiune in vederea corectori i/santionarii persoanelor vinovate;

semnalează orice situație de abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului in conformitate cu procedurile P.C.^.S.P.C;

are obligația sa aduca la cunoștința șefului de complex atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei;

x pc perioada concediilor legale ale acestuia;

!'• -.1

I


preia atribuțiile șefului de compk:


 • •  cunoaște si respectă ROF, complex si D.G.A.S.F.C, normele de protecția muncii si pe cele de P.S.L , precum si procedurile de lucru cc 1 sc aplica:

 • •  aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local ti! sectorului 1 privind masurile de asistenta si protecție sociala;

 • •  realizează in condiții optime, dc calitate si in termen. sarcinile cc decurg din aceasta fisa a postului raâpunzand in llilu șefi tar ierarhici;

 • •  cunoaște si aplica legislația in domeniul de activitate

 • •  executa orice sarcina trasata de conducerea iastitjaid -potrivit competentei;

 • 2) Magaziner-atribuții:

 • •  muta admiiiiriiatorul la idepUiiirca sarcinilor ce îi revin si il înlocuiește in caz de absenta;

 • •  se îngrijește de buna păstrare a maicii a Ic lor, eclii punicii tel ur, rechizitelor si de conservarea alimentelor aflate in gestiunea sa;

 • •  primește si eliberează materialele si alimentele caic se pastreaza in magazie pe baza de bon de consum si a listei de alimente ce au fost aprobate in prealabil;

 • ■  tine evidenta materialelor, echipamentului, alimentelor ce se găsesc în gestiunea sa, respectând legislația in vigoare cu privire la acestea.

 • •  respecta reglementările in vigoare privind, condițiile de depozitare si păstrare a tuturor bunurilor de a căror gestiune răspunde;

 • ■  participa la inventarierea valorilor materiale pe care le gestionează si răspunde de eventualele lipsuri;

 • •  se ingrij este sa efectueze an al izel e p er iod ice c nn fo rm grafi c elor de plan i fi care:

 • •  ajuta la aprovizionarea unitatii, cu propuneri si suLastii;

 • •  efectuează recepția materiilor prime : verifica tempdralarii materiilor prime la recepție (pt produsele care necesita refrigerare,congelare prin introducerea termometrului sonda) si

i

completează fisa de recepție corespunzătoare;

 • •  completează zilnic fisa de înregistrare a temperatul ii si UR aer din depozit;

 • •  verifica caracteristicile organoleptice ale produselor recepționate;

 • •  verifica documentele Însoțitoare ale mărfii (factura, certificat sanitar-veterinar, aviz de expediție, etc);

 • •  verifica termenul de valabilitate, etichetarea si ambalarea materiilor prime;

 • •  verifica temperatura mijlocului de transport si starea de igiena a acestuia;

 • •  depozitează in maxim 10 minute de la recepție cărnurile re ferate sau congelate in spatiile si la temperatura corespunzătoare;

 • •  aplica etichete pe materiile prime din depozite care trebuie sa conțină data intrării in depozit sau data expirării produselor;

 • •  scoate materiile prime din depozij in funcție de comenzi conform procedurilor;

 • •  urmărește curățenia si igiena in depozite si verifica sa nu apara urme de dăunători;

 • •  Depozitează ambalajele si deseurile conform intrucliunilor;

scoate carnea din congelator si o pune in refrigerator pentru decongelare cu 24 ore înainte de preparare;

pastreaza la zi fisele de evidenta a substanțelor si materiilor prime din depozit;

are noțiuni despre siguranța alimentului si sistemul HACCP;

preda la sfârșitul lunii administratorului spre arhivare fisele pe care le-a monitorizat; răspund de/si de alte sacini trasate de conducerea complexului, conform competentelor; cunoaște si respecta ROF, complex si D,GA-S.P<C., nonnele de protecția muncii si pe cele de P.S J.} precum si procedurile de lucru ce i se aplica;

aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind masurile de asistenta si protecție sociala;

calitate si in termen, sarcinile ce decurg din aceasta fisa a •j              ♦ V

4


realizează in condiții optime, de

postului, răspunzând in fata șefilor ierarhici;

cunoaște si aplica legislația in domeniul de activitate;

 • 3) Muncitor calificat mecanic - atribuții:

îngrijește si verifica zilnic toate intalatiile (sanitare, electrice, geamuri, usi, ferestre); executa zilnic lucrări de reparații si intretinerea tuturor bunurilor complexului;

desfunda si previne blocarea canalelor de scurgere ale complexului;

face control zilnic la dormitoare, meditații* bloc alimentar, spălătorie in vederea verificării

stării tuturor bunurilor (paturi, scaune, noptiere, mese, etc,); înlocuiește geamurile sparte atunci când este nevoie; executa lucrări de vopsitorie atunci and este solicitat; participa la toate activitatile gospodărești ale complexului; ajuta la descărcarea alimentelor, pi răspunde de buna funcționare a bunurilor aflate in dotarea unitarii;

irecum sila caratul acestora;cunoaște si respecta^ .O.F., complex si D.G.A.S.P.Q., normele de protecția muncii si pe cele de P.S.I., precum si f ocedurile de lucru cc i sc ailica;

aduce la îndeplinire I ? târârile Consiliului Local


al sectorului 1 privind masurile de asistenta


si protecție sociala;

realizează în condiții optime, de calitate si in termen, sarcinile cc decurg din aceasta fisa a pusiiilui, răspunzând in fata șefilor ierarhici;

cunoaște si aplica legislația in domeniul de activitate;

r

j

solicitarea coordonatorului complexului,


la

der vate din legislația domeniului.


îndeplinește orice alte sarcini dc serviciu conform pregătirii profesionale si obligațiilor

Muncitor calificat bucătar — atribuții:

 • •  răspunde de si controlează activitatea personalului necalificat in acest sector;

 • •  răspunde de prepararea hranei pe întreaga zi;

răspunde de cantitatea sî calitatea hranei; masoara temperatura preparatelor cu Lermomelrui verifica temperatura preparatelor la servire;

sonda si completează fisa corespunzătoare;


cunoaște pericolele, sursele de contaminare, condițiile de înmulțire a microorganismelor si

metodele de prevenire a lor;

 • •  urmărește efectuarea coretta a igienizării echipamentelor si a bucătăriei;

 • •  verifica efectuarea corectă a spălării vaselor si a veselei;

 • •  urmărește comportam entiil personalului din bucătărie si starea de igiena sî echipamentul de protecție al acestuia;

 • •  urmărește aplicarea masurilor de prevenire a contaminării încrucișate pe parcursul procesului de preparare a alimentelor;

 • •  completează fisele de monitorizare specifice si le nreda administratorului la sfârșitul lunii pentru arhivare;

 • •  face parte din echipa locala HACCP;

 • •  răspunde de curățenia in bucătărie, sala mese, camera dc zarzavat;

 • •  are obligația sa păstreze probele alimentare in fricider;

 • •  participa si da sugestii la întocmirea meniului;

 • •  participa si ia in primire alimentele pentru pregătirea hranei;

 • •  răspunde de bunul mers al procesului de lucru din acest sector;

Desfășoară activitatea în ture sau

Este desemnată infirmieră de serviciu pe unitate conform graficului programului de lucru; Supraveghează beneficiarii pe timpul nopții si implementează programul centrului stabilit prin Regulament;

Monitorizează cazurile copiilor aflați sub tratament și se îngrijește de starea de sănătate acordând acestora atenție sporită;

Dezvoltă relații profesionale pe orizontală și pe verticală cu echipa instituției; îndeplinește orice altă sarcină trasată de șeful ierarhic în acord cu pregătirea profesională;

Respectă ROF, centru si D.G.A.S.P.C., de protecția muncii și pe cel de P.SJ. , precum și procedurile de lucru din cadrul centrului;

Fiecare angajat are obligația să ci noască și să respecte normele metodologice;

Are obligativitatea semnalării site ațiilor de violență asupra copiilor;

calitate și în termen, sarcinile ce decurg cțin această fișă a r ierarhici;


Realizează în condiții optime, dc postului, răspunzând în fața șefii ci

Cunoaște Regulamentul de Organizare și Funcționare al DGASPC sector 1;

proceduri ce i se aplică; cuiul de activitate;


Cunoaște și respectă manualul de

Cunoaște și aplică legislația în dom

Fiecare lucrător trebuie să-și desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane

A

care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. In acest scop lucrătorul are următoarele obligații:

 • a) să utilizeze corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport;’

  >    :v-'


 • b) să iși însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

 • c) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele

t

suferite de propria persoană;

 • d) să respecte prevederile stipu atc în Regulamentul de Organizare și Funcționare și/sau

Contractul Colectiv de Muncă;

• se îngrijește de analizele periodice;


răspunde si are in inventar de bunurile din întreg blocul alimentar;

semnalează orice situație de abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului în conformitate cu procedurile D.G.A.S.P.C ;

respecta procedurile de lucru corespunzătoare Complexului Social de Servicii;

1

au obligația sa respecte R.OF ale complexului si D.G.A.S.P.C., precum si normele de

protecția muncii si PSI;

•c

îndeplinește orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului complexului, conform

pregătirii profesionale si obligațiilor derivate din legislația domeniului.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

I

1) In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al sectorului 1.

 • b) donații, sponsorizări sau alte contribi ții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • c) alte surse de finanțare, in conformitate cu legislația în vigoare.

i

Șef Centru Matern al

Carmen-Marina GhcorghiuCONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI

Dl RE CTIA fi E N E R AL A D E AS ISTE NȚA SO CI ALÂ $ I P ROTEC f IA C OP ILU LUI                    ,A1,

DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI,

□Complexul Social de Se/vieII “St.Andrei” Str.Cosmești nr.15. sectari, Buc creți;

Telefon,Tax0212204066 /e-rnairandrel.sfeotul@yahoc.wn operata' data cu caracter personal nr .3306

Z?Z. c£ /

nr.


{Almv. do manațiam»ni ■Cfr'IHlculAVTZAT

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

MARIANA ȚÂȚAN


ANfet l-'

LGC/r 4

Mg f A


APROBAT

DIRECTOR GENERAL VACILE MOȚOC


REGULAMENT DEFUNCȚIONARE

COMPLEX SOCIAL DE SER VICII „SFÂNTUL ANDREI”

CENTRUL DE ZI

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Complexului Social de Servicii „Sf. Andrei”- Centrul de Zi, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 , București, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respecuirea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/con ve nți onali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Complexul Social de Servicii.,Sf. Andref’-'Centrul de Zi, cod serviciu social 8891CZ-C-I1, este înființat și administrat de furnizorul DGASPC SI ,care este acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001199/03.07/2014 , deține Licență de funcționare provizorie cu nr 1051/04.11.2019 și are sediul în str. Cosmești nr. 15, sector 1, București

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

a. Scopul serviciului social, Complexul Social de Servicii „Sf. Andrei”-Centrul de Zi, este prote-dia copiilor >nienți nerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului dc familia sa, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere, socializare cât și a unor activități de sprijin, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de autoservire, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copiii.

b. Activități de bază

 • - asigură servicii dc îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 10 luni și 3 ani, care au primit dispoziție/aprobarc pentru frecventarea Centrului de Zi

 • - asigură activități menite să dezvolte la copii deprinderi fiziologice și dc conduită civilizată pentru o dezvoltare armonioasă

 • - asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului dc dez voltare, înțelegere și particularităților copiilor cu vârste cuprinse intre 10 luni si 3 ani, prin personalul specializat angajat;

 • - asigură activități de recreere și socializare;

 • - asigură supravegherea stării de sănătate si de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și în grijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, pană la momentul preluării copilului de susținătorul legal sau al internării acestuia inlr-o unitate medicală, după caz, prin personalul medical;

 • - asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare, prin personalul angajat specializai;

 • - asigură menținerea unei stări igienico-sanitare corespunzătoare a spațiilor, pentru desfașu rarea activităților în condiții optime;

 • - colaborează cu familiile copiilor care frecventează centrul și realizează o relație de parteneriat activ cu aceștia, în respectarea interesului copilului;


  • - asigură consiliere și sprijin pentru parinții/reprezentanții legali ai copiilor, prin personalii^ •»<»; angajat specializat;

  • - contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilul părinții săi și sesizează instituțiile abilitate în acest sens;

  • - întocmește programul zilnic al copiilor ținând cont de vârsta, nevoile, nivelul de cunoaștcr și înțelegere al copiii


ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Complexul Social de Servicii ,:Sf, Andrei”-Ccntrul de Zi„ funcționează cu respectarea prevederilor Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, a Legii nr:272/2004. privind protecția și promovarea drepturilor copilului,actualizată 2016 și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 27/2019, emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

 • (3), Complexul Social dc Servicii „Sf. Andrei ^-Centrul de Zi„ este înființat prin: Horărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr : 34/11.02.2003 privind aprobarea Proiectului „Mai aproape de casă”. care prevedea închiderea Centrului de Plasament „Sf. Andrei” și deschiderea a două centre alternative în cadrul CSS,,Sf. Andrei” ( Centrul de Zi și Centrul Maternul) și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 București

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) , Complexul Social de Servicii „Sf. Andrei”-Centrul de Zi, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexul Social de Servicii,,Sf. Andrei”-Centrul de Zi, sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

 • b) îngrijirea copilului în familie

 • c) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, nondiscrimi narea,

 • d) asigurarea protecției copilului împotriva abuzului și exploatării;

 • e) deschiderea către comunitate;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-sc cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate

 • h) promovarea unui model familial dc îngrijire a copilului;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;


 • j) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • k) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • l) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • m) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • n) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială. Respectarea cu prioritate a interesului superior al copilului

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale de Zi sunt:


acordate în CviuijIvauL Social dc Șeivkîi,3Sf. Andrei’"-Cku(i.u1

 • a) copiii pro veni ți din familii aflate in dificultatea probleme financiare, sănătate), aflaii în situații de risc de- separare de familia lor

  părinți unici, probleme de


 • b) copiii mamelor dm. Centrul Matcmal care suni. încadra le iii muncă.

e) copiii familiilor din Sectorul 1

2) Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

 • - Aprobarea de frecventare, dată de Directorul General Adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sau Dispoziția de admitere emisă de Diectorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

 • - copii după documentele de identitate ale copilului și ale părinților ;

 • - adeverințe de la locul de muncă pentru părinți;

 • - documente medicale:

 • •  Fișa medicală completată de medicul de familie

 • •   Aviz epidemiologie emis de medicul de familie cu 24 ore înainte de intrarea în centru; bjCriterii de eligibilitate: data depunerii dosarului și lima de începere solicitant

 • c) modalitatea de încheiere a Contractului de furnizare de servicii

 • •  Contractul de furnizare de servicii este încheiat între furnizorul de servicii sociale și bcncficiar(părinții copilului/reprezentanții legali ai acestuia)

 • •  Atribuțiile legate de semnarea contractului pot fi delegate către Directorul General Protecția Copilului, situație în care se menționează în ROF-ul DGASPC SI

 • •  Modelul Contractului dc furnizare de Servicii este stabilit de furnizorul de serv ici sociale, în baza modelului cadru reglementat și aprobat de Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale, nr,71 din 17.02.2005

 • d) modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarilor

 • •  Angajamentele de plată se stabilesc, prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului i

 • 3) condiții de încetare a serviciilor

Condițiile de încetare a serviciilor în CSS „$f. Andrei”, sunt reglementate prin Procedura operațională privind încetarea serviciilor, elaborată de DGASPC SI:

 • •   prin acordul părților, la sfârșitul lunii iulie, după ce copilul a împlinit vârsta de 3 ani.

 • •  pentru copiii care împlinesc 3 ani după începerea anului școlar,(15 septembrie) se permite frecventarea centrului până La la finalul anului școlar.

 • •   prin acordul părților, oricând pe parcursul acordării serviciilor sau la împlinirea vârstei dc 3ani

 • •  prin decizie unilaterală a beneficiarului

 • •  prin decizie unilaterală a furnizorului de servicii , dacă beneficiarul a încălcat în mod repetat prevederile din Contractul de furnizare de servicii

 • •  Retragerea Licenței de funcționare

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanța personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate sau este prevăzut în Contractul cu beneficiarul;

 • e) să fie protejați dc lege atât ei, cât și aparinătorii lor , atunci când părinții/apartinătorii nu au capacitate de exercițiu;

 • f) săli se garanteze demnitatea

 • g) să participc(părinții/aparținătorii legali) la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li sc respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul Social de Servicii. r>S£ Andrei”-Centrul de Zi, au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire ta identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să pârtiei pe,(părinți i/aparținătorii legali) la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate (alocația de hrană), în funcție de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament și ale Contractului cu beneficiarul

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Program de funcționare al CSS „S£ Andrei”-Centriil de Zi: de luni până vineri, între 7W-18% cu posibilitatea de prelungire până la ora 19% dacă vor fi solicitări din partea părinților.

Principalele funcții ale serviciului social Complexul Social de Servicii..,Sf. Andrei”- Centrul de Zi, sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. Reprezentare a furnizorului dc servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2.  Supraveghere și îngrijire

 • 3.  Asigurare a hranei și a bazei materiale necesară desfășurării activităților

 • 4. Pregătirea hranei în bucătăria complexului

 • 5.  Asigurarea de programe dc- consiliere a beneficiarilor și a familiilor lor

 • 6.  Activități educative

 • 7.  Activități de recrcerc și socializare

 • 8.  Asistență medicală profilactică și curativă

 • 9. întocmire a PPT-ul

 • 10. Asigurarea pazei și a securității beneficiarilor

 • 11. Asigurarea intervenției de specialitate pluridisciplinară

 • 12. Asigurarea de posibilități de petrecere a timpului liber

 • b) de informare a beneficiarilor, potenlialifor.btfngfici.M^aytpr^ pub|i.ce_§j

domeniul său de activitate prin asigurarea următoarelor activități:                  /&■>'*'

L Discuții cu potențialii beneficiari, autorități, despre domeniul dc activitate P*jj* ț %']

 • 2. In fo rtna rea i nst i tu ți o r cu care col ab o re ază: bi seri ca, po 1 i ți a, di spensar medi ca 1, d   ne * x    cjjV-^'e-

rite și modalitatea accesării lor                                                  V

 • 3.  împărțirea de pliante în comunitate, la cabinetele medicilor de familie din zona

 • 4.  Elaborarea de rapoarte de activitate

 • c) de promovare a dreplmtlur bcnciîcLarilor si a unei imuuinL pozitive a acestora, de promovare a drep

  turilor omului în gcnernl, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pp.Limni cate «orii le vuIiicj abile care fac parte din uatc,et>riu persoane- beneficiare, rxitrivit scopului acestuia, prin arii» marca următoarelor activități:


 • 1.  Asigurarea și garantarea dreptului la liberă exprimare și opinie

 • 2.  Asigurarea oferirii neîntrerupte a servi cil or către beneficiari

 • 3.  Oferirea de servicii nondiscriminatoriri de calitate

 • 4.  Consultarea beneficiarilor(părinți) la luarea deciziilor care-i privesc pe ei și pe copiii lor

 • 5.  Parteneriate cu părinții beneficiarilor(copiilor) în scopul obținerii rezultatelor dorite privind educația timpurie a copiilor

 • 6. îndrumarea și susținerea beneficiarilor atunci când aceștia au o problemă pe care nu pot s-o depășească singuri

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.  Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor

 • 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate

 • 3.  Desfășurarea de activități conform standardelor de calitate

 • 4. Monitorizarea permanenta a modului de acordare a serviciilor

 • 5. Formare profesională continuă pentru personal

  e) de ixlriiiiLstrarc a resurselor financiare, materiale și umane ale cenți .iki; prin realizarea următoarelor


  activități


 • 1. planificarea judicioasa a necesarelor pentru încadrarea în fondurile alocate

 • 2.  folosirea judicioasă a resurselor materiale

 • 3.  controlul folosirii resurselor financiare și materiale

 • 4. calcularea resurselor materiale conform normativelor

 • 5. asigurarea de resurse umane calificate care să corespunda nevoilor centrului

ARTICOLUL S

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1)    Serviciul social Complexul Social de Servicii.,. Sf. Andreiw-Centrul de Zi. funcționează cu un număr de 72de posturi total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 București, nr: 32702/07.12.2016, din care:

 • a) personal de conducere: Șef de centru 1

 • b) personal dc îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar 57, din care 45 ocupate ,

 • c) personal Aparat Propriu (cu funcții administrative, gospodărire, deservire): 15, din care 11 ocupate, comun și pentru Centrul Maternul

 • d) Voluntari: 0

 • (2) Raportul angajat/beneficîar este de : 1/2,41

 • (3) Raportul angajat care lucrează cu copiii/copii 1/3.47.

 • (4) Programul de lucru:

în prezent programul personalului care lucrează în grupe , se termină la ora 1800.

Există posibilitatea prelungirii acestui program până la ora 19™, dacă vor fi solicitări din partea părinților

Nr

crt.

Funcția

Program de lucru

1.

Șef centru, medic

Luni-vineri, 8 ore/zi în intervalul orar 7-15

2.

Educator, educalor-pueriuidtur

Luni-vineri, 8 ore /zi în intervalul orar 8-16 pentru

grupele cu un singur educator

Luni-vineri : 8 orc /zi, în intervalul orar 8-16 și 10- 18, în grupele cu doi educatori.

Infirmieră

Luni - vineri 8 ore/zi, în intervalul orar 7-15 și 10 -18, în grupele cu două infirmiere .

4.

Administrator, magaziner, îngrijitor, muncitor calificat mecanic, referent, spălătoreasă

Luni-vineri 8 ore/zi, în intervalul orar 8 -16

5.

îngrijitoare

Luni-vineri 8 ore/zi, în intervalul orar 7-15

6.

Muncitor calificat (bucătar), muncitor necalificat (ajutor bucătar)

Luni-duminică, 8 ore zi, în intervalul orar 6-14/13-21, asigurându-se continuitatea activității, deoarece în bucătăria centrului se pregătește mâncarea și pentru centrul maternaJ

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere

1) Personalul de conducere este reprezentat de un șef de centru Atribuțiile șefului de centru sunt;

 • -  asigura coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii ctc.;

 • -  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • -  propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare:

 • -  colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/'sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului dc bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurate a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune ser vicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • -  întocmește raportul anual de activitate;

 • -  asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

 • -  propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;


 • -  desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comut

 • -  ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

- organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului dc organizare și funcționare;

- reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul dc servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • -  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • -  asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

- alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate

A. Asistent medical generalist, ( 325901 )cu următoarele atribuții:

 • -  Asigură calitatea îngrijirilor acordate copiilor din perspectiva competențelor sale;

 • -  Urmărește respectarea standardelor de igienă și a circuitelor;

 • -  Efectuează dimineața triajul epidemiologie zilnic, izolează copiii suspccți sau bolnavi șt informează medicul

 • -  Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, participând alături dc personalul educațional la activitățile de însușire a regulilor elementare de igienă de către copii,

 • -  întocmește evidența zilnică a copiilor, solicitând pentru cei absenți din motive medicale, ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie;

 • -  Acordă primul ajutor în caz dc urgență (în mod obligatoriu, cunoaște si stăpânește manevrele si tehnicile de resuscitare cârd io-respiratorie și de acordare a primului ajutor în cazul aspirației de corp străin)și supraveghează transportul copiilor la unitățile sanitare;

 • -  Instruiește personalul cu privire la acordarea primului ajutor;

 • -  Instruiește personalul cu privire Ia însușirea unui mod de viață sănătos, la regulile de prevenire a îmbolnăvirilor

Efectuează tratamentele prescrise de medic

întocmește pontajul lunar

întocmește foile de alimente zilnic ;

Participă la întocmirea meniului săptămânal

Controlează zilnic blocul alimentar, supraveghează, sub raportul igienei, prepararea hranei în conformitate cu meniul zilnic stabilit și avizează orice modificări ale acestuia dictate de situații conjuncturale, pentru a asigura diversitatea alimentelor, corectitudinea structurii meniului, a preparării, distribuirii și păstrării alimentelor;

Colaborează cu medicul in ceea ce privește activitățile si alimentația copiilor;

Răspunde dc respectarea normelor de igienă.

B Educator pucricultor, (234203) , educator studii sup(263508), educator studii medii(531203)

 • -  Planifică activitățile educaționale ce urmează a fi desfășurate împreună cu copiii

 • -  Realizează activități de îngrijire și stimulare fizică, cognitivă, emoțională și socială cu copiii din centru, în vederea creșterii gradului de independență

 • -  întocmește documentele specifice, conform standardelor

 • -  Efectuează evaluarea inițială și trimestrială a copiilor.

 • -  Elaborează planul de intervenție specifică în educație, pentru fiecare copil, urmare a evaluărilor efectuate și a nevoilor identificate

 • -  Comunică în mod constant și nondiscriminatoriu cu copiii și aparținătorii acestora, respectând diversitatea culturală și etnică a acestora

 • -  Susține copiii în învățarea și dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și cognitive, în funcție de vârsta și nevoile specifice ale fiecărui copil

 • -  Desfășoară activități educaționale cu grupuri mici de copii sau individual

 • -  Colaborează cu ceilalți membri ai echipei în vederea satisfacerii nevoilor copiilor.

 • -  Amenajează cu creativitate un spațiu educațional, în interiorul și exteriorul centrului, care să permită jocul și interacțiunea pozitivă cu copiii

 • -  Verifică permanent dotările(mobilier,pătuțuri, jucării, etc...)și materialele puse la dispoziția copiilor în cadrul activităților zilnice, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute

 • -  Supraveghează alături de asistenta medicală starea de sănătate a copiilor

 • -  Organizează activități recreative, serbarea zilelor de naștere ale copiilor sau alte manifestări de-terminale de diverse sărbători sau ocazii la care sunt invitați să participe și părinții

 • -  Oferă consiliere părinților privind educația copiilor

. Psihologi' 26341l)cu următoarele atribuții în Centrul de Zi

 • -  colaborează cu specialiștii echipei și cu ceilalți specialiști implicați în programul de protecție al copilului.

 • -  solicită ori de câte ori este necesar consultul neuropsihiatrului sau logopedului

 • -  evaluează beneficiarii la admiterea în centru, stabilește nivelul dezvoltării psihice, urmărește evoluția acestora, dă indicații privind programul du viață și educativ individualizat.

 • -  evaluează beneficiarii Centrul de Zi, periodic, din 6 în 6 luni

 • -  întocmește cu echipa pluridisciplinară programele de intervenție pentru beneficiari în funcție de necesitățile acestora.

 • -  dă indicații metodice cu privire la organizarea și desfășurarea activității educaționale, a programului zilnic și a jocurilor pe grupe de vârstă.

 • -  face propuneri pentru procurarea de jucării și materiale didactice necesare procesului educativ.

 • -  răspunde de creerea unui mediu corespunzător de stimulare psiho-emoțională a beneficiarilor și de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării copilului.

controlează modul de aplicare a indicațiilor date și desfășurarea activităților educative consemnează și atașează în fișe observații despre: locul pe care copilul îl ocupă în viața adultului maniera în care copilul resimte situația de asistat reacția adultului față de copil relația adult-copil comportamentul copilului reacția copilului față de adulți (îngrijitori, educatori, membrii familiei) eventuale stări tensionale ce apar între copil-adult sfaturi pentru stabilirea unei punți de legătură adult-copil rezultatele evaluărilor periodice, din 6 în 6 luni, privind progresul făcut de copii stabilește rata de progres anual pentru toți copiii din complex


 • C. Infirmierii (532103)cu următoarele atribuții:

 • -  Supraveghează și efectuează toaleta copiilor, îmbrăcatul și dezbrăcatul acestora;

 • -  Pregătește patul și schimbă lenjeria copiilor, ajută la pregătirea copiilor in vederea examinării;

 • -  Panicipă efectiv la formarea bunelor deprinderi de igiena precum și la realizarea concretă a programului de viață al copiilor;

 • -  împreună cu educatoarea, ajuta la servirea mesei copiiiur(aduce vasele cu mâncare de la bucătărie, așează fețele de masă, oferă copiilor farfuriile cu mâncare, ajută copiii care nu pot să mănânce singuri)

 • -  strânge masa și face curățenie pe masă și în junii mesei

 • -  Participă direct la activitățile desfășurate în grupă

 • -  Răspunde de curățenia din grupa și din ginipul sanitar

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

asigură derularea etapelor procesului dc acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • -  colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • -  monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

sesizează conducerii centrului, situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de ne-respectare a prevederilor prezentului regulament;

- întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

- face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

alte atribuții prevăzute în standardul minim dc calitate aplicabil

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ,gospodărire, întreținere, reparații, deservire Administrator(5I5104)

întocmește lunar necesarul de alimente, materiale de curățenie șide igienă personală și anual, referate de necesitate pentru echipament de protecție, cazarmament, alimente, obiecte de inventar, mijloace fixe

 • -  Face propuneri pentru investiții și reparații capitale

 • -  întocmește pontai ul lunar

 • -  Ia măsurile necesare, conform legii, pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, pentru prevenirea accidentelor dc muncă.

 • -  Controlează igiena din bucătărie, buna funcționare a aparatelor din bucătărie

 • -  Controlează igiena din unitate

 • -  Se preocupă de existența mijloacelor specifice PSI

 • -  întocmește bonurile de consum

 • -  Verifică starea instalațiilor, echipamentelor, a sistemelor de iluminat

 • -  întocmește proces verbal cu furnizorul în cazul în care se constată ncconformități privind produsele

 • -  Calculează foile de alimente

Magazin e r(432102)

 • -  întocmește planul de aprovizionare împreună cu administratorul pentru alimente. îmbrăcăminte, materii prime, materiale pentru curățenie, materiale necesare reparațiilor curente și de întreținere

 • -  recepționează bunurile comandate numai dacă sunt însoțite de facturi, certificate de conformitate și garanție.

 • -  verifică temperatura unor materii prime la recepție (pentru produsele care necesită refrigerare sau congelare cu ajutorul termometrul ui cu sondă) și completează fișa de recepție corespunzătoare

 • -  supraveghează temperatura și umiditatea în spațiul dc depozitare al alimentelor.

 • -  verifică caracteristicile organoleptice ale materiei prime conform instrucțiunilor

 • -  verifică documentele însoțitoare

 • -  verifică temperatura mijlocului de transport

 • -  verifică vizual starea de igienă a mijlocului dc transport

 • -  acceptă și depozitează materia primă, dacă totul este conform normelor

 • -  refuză mărfurile care nu corespund cantitativ și calitativ, întocmind un proces-verbal de necon-formitate cu furnizorul în prezenta comisiei de recepție a mărfii

 • -  depozitează rapid produsele refrigerate sau congelate la temperatura corespunzătoare

 • -  aplică etichete, pe .materiile prime din depozite care trebuie sa conțină data expirării produselor.

 • -  ține evidența intrărilor și ieșirilor din depozite, frigidere, congelatoare și va face rotația stocurilor FIFO

 • -  depozitează ambalajele și deșeurilor conform instrucțiunilor

 • -  păstrează la zi fișele de evidenjă a substanțelor din depozit și a materiilor prime din depozite

 • -  înregistrează în fisele de magazie conform Notei de Intrare Recepție

 • -  întocmește Note Intrare Recepție

 • -  eliberarează alimentele la bucătărie conform listei dc alimente care se face zilnic în prezenta asistentei medicale și administratorului

 • -  eliberează materialele igienico-sanitare pe baza bonului de consum, întocmit de administrator

 • -  răspunde de inventarul existent în magazie și prezintă administratorului ori de câte ori este nevoie situația stocului existent

 • -  inventarul la magazie se face în prezenta comisiei de inventariere

 • -  întocmește lunar centralizatorul pentru mărfurile ieșite

 • -  se preocupă de menținerea stării de igienă a spațiilor de depozitare și a aparatelor electrocasni.ee din dotare

 • -  execută orice alte dispoziții date de conducerea unității, în limitele legii

 • -  anunță administratorul în cazul unor probleme apărute în desfășurarea activității

 • -  își însușește și aplică noțiuni despre siguranța alimentelor și sistemul Hazard Analysis & Criticai Control Points)

 • -  își însușește procedurile și instrucțiunile de lucru din domeniul său de activitate

— Respectă normele PSf și de protecția muncii

A. Personal pentru curățenie, îngrijitorul 5301)

efectuează zilnic curățenia, in condiții corespunzătoare, a spatiilor repartizate (grupuri sanitare, holuri, scări, pereți, geamuri, paviment, birouri, mobilier).

Efectuează curățenia în spațiile exterioare aparținând centrului


efectuează aerisirea spatiilor menționate mai sus răspunzând de încălzirea lor corespunzătoare, transportă gunoiul și reziduurile alimentare la containerul de gunoi răspunde de depunerea lor corectă în containere, curăță și dezinfectează recțflîergii ițf transportă gunoiul efectuează curățenia la glienă ajută la transpotrul mărfurilor de 1a mașină la magazie


execută și alte sarcini trasate de șefii ierarhici în limitele legii

răspunde dc materialele întrebuințate in timpul activității (detergenți, dezinfectanți)

anunță din timp apariția insectelor si rozătoarelor pentru a se face dczinsecția și deratizarea ori de cale ori este necesar.

executa activități de curierat

respectă regulile de protecția a muncii și PSI la locul de muncă.

B.  Muncitor calificat spălătorie (9J2103)cu următoarele atribuții conform Fișei postului:

 • -  primește rufele de la grupe, le sortează pe culori ;

 • -  dezinfectează, spală, limpezește șî usucă rufele

 • -  sortează rufele curate

 • -  calcă lenjeria de pat și celelalte rufe

 • -  respectă circuitul de intrare a rufelor murdare și de ieșire a rufelor curate

 • -  respectă normele de proiecție a muncii, răspunde dc modul de folosire a substanțelor de curățenie

 • -  respectă normele igienico-sanitare impuse de legislația în vigoare

 • -  răspunde de utilajele din dotare cât și de modul de exploatare al acestora

 • -  răspunde de curățenie 1a locul de muncă; curăță și dezinfectează zilnic recipienții și obiectele sanitare din spălătorie

 • -  nu permite accesul persoanelor străine în spălătorie

 • -  nu părăsește locul de muncă până când nu verifică dacă au fost scoase dc sub tensiune aparatele din dotare.

 • -  gestionează obiecte de inventar, inventar moale și cazarmamcnt

 • -  răspunde de inventarul existent în magazie și prezintă contabilului și administratorului ori dc câte ori este nevoie situația stocului existent

 • -  inventarul la magazie se face în prezenta unei terțe persoane

 • -  produsele nou intrate se primesc pe bază de bon de consum

 • -  participă la oricare alte activități la solicitarea Șefului de Complex ;

 • -  respectă normele PSI șî de protecția muncii

C. Muncitor calificat (mecanic)cu următoarele atribuții conform Fișei postului

 • -  verifică zilnic la intrarea în post, instalațiile sanitare, instalațiile de distribuție a agentului termic, corpurile de iluminat și remediază defecțiunile și/sau anunță existența acestora adininîs-tratorului/șefului de centru

 • -  execută reparații curente și lucrări dc întreținere la instalațiile sanitare

 • -  execută lucrări de întreținere și reparații curente ale clădirii.

 • -  execută montarea și demontarea mobilierului existent în centru și întreținerea acestuia

 • -  execută remedierea tuturor defecțiunilor apărute la mobilier

 • -  schimbă becurile defecte

 • -  utilizează judicios materialele necesare lucrărilor de întreținere și reparații curente

 • -  răspunde de inventarul atribuit și asigură ordinea la locul dc muncă

 • -  în timpul iernii asigură uneltele necesare deszăpezirii și participă la aceasta.

D. Muncitor calificat ( bucătar)(5120)cu următoarele atribuții:

pregătește zilnic meniul conform nevoilor copiilor și a fișelor de alimentație întocmite de asistenta medicală

 • -   primește zilnic alimentele de la magazie, verifică calitatea și cantitatea lor și răspunde dc corecta lor păstrare și preparare.

 • -  răspunde de pregătirea corectă a meniului și de calitatea preparatelor, măsurând și consemnând zilnic după prelucrarea termică, temperatura preparatelor voluminoase din carne.

 • -   spală și dezinfectează după fiecare utilizare vesela pentru servirea mesei

 • -  scoate din uz produsele alimentare ce nu corespund organoleptic, cu acordul administratorului, magazinerului, asistentei medicale și șefului complexului.

 • -  răspunde de împărțirea corectă a alimentelor pregătite

 • -  păstrează la frigider, timp dc 48 ore toate probele din alimentele consumate.

 • -  va avea la zi examinările medicale și dc laborator

 • -  nu poartă echipamentul de protecție în afara spațiului dc lucru

 • -   arc unghiile tăiate

 • -   nu poartă bijuterii. ceas

 • -   are părul strâns sub bonetă, tară folosirea unor ace dc păr.

 • -  acoperă rănile de pe mâini sau brațe complet cu bandaje sau plasturi impermeabile la acțiunea apei, dacă este cazul, poartă mănuși

 • -   colectează reziduurile solide, cât și resturile alimentare lichide în recipiente etanșe cu capac, confecționate din material rezistent, ușor de spălat și de dezinfectat.

 • -   spală și dezinfectează ori dc câte ori este nevoie pereții impermeabilizați cât și pavimentul impermeabil prevăzut cu sifoane de scurgere la rețeaua de canalizare.

 • -  semnalează șefului de centru sau administratorului prezența insectelor

 • -  decongelează carnea în frigiderul de came din spațiul special amenajat.

 • -   păstrează vesela pentru masă curată , în rafturi Jar vasele de de bucătărie în spații special amenajate

 • -   respectă regulile de exploatare tehnică a instalațiilor și utilajelor deservite

 • -   răspunde de inventarul aflat în grija sa

respectă condițiile de manipulare, depozitare și păstrare a mărfurilor

 • -   efectuează igienizări ale spațiilor, echipamentelor și ustensilelor de lucru, ori dc câte ori este nexesar și completează fișele corespunzătoare

 • -   spală și dczinfcctcctcazâ ouăle și completează fișele corespunzătoare, pe care le predă la sfârșitul lunii administratorului

 • -   respectă orarul minutat afișat, pentru evitarea contaminărilor încrucișate

 • -   respectă toate regulile și instrucțiunile afișate la locul de muncă

E. Muncitor necalificat (ajutor bucătar)(94I)cu următoarele atribuții:

 • -   pregătește zilnic meniul conform nevoilor copiilor și a fișelor de alimentație întocmite de asistenta medicală

 • -   primește zilnic alimentele dc la magazie, verifică calitatea și cantitatea lor și răspunde de corecta lor păstrare și preparare.

 • -  răspunde de pregătirea corectă a mesei și de calitatea preparatelor, măsurând și. consemnând zilnic după prelucrarea termică, temperatura preparatelor voluinoase din carne.

 • -   spală și dezinfectează atât vasele din dotare după fiecare utilizare cât și vesela și tacâmurile pentru servirea mesei pe care trebuie să o pună la etuvă.

 • -  produsele alimentare care nu corespund organoleptic vor fi scoase imediat din uz cu acordul administratorului, magazinerului, asistentei medicale și șefului complexului.

 • -  răspunde dc împărțirea corectă a mesei

 • -  păstrează la frigidei, timp de 48 ore toate probele din alimentele consumate.

 • -  va avea la ă examinările medicale și de laborator

 • -  nu poartă echipamentul de protecție în afara spațiului dc lucru

 • -   are unghiile tăiate, nu poartă bijuterii , ceas, are părul strâns sub bonetă, fără folosirea unor ace de păr.

 • -  acoperă rănile de pe mâini sau brațe complet cu bandaje sau plasturi impermeabile la acțiunea

apei, dacă este cazul poartă mănuși                                             ,X '    ' ’ v

 • -   colectează reziduurile solide, cât și resturile alimentare lichide în recipiente ^fcthșe- cu dapdk

confecționate din material rezistent, ușor de spălat și de dezinfectat.                 ZțSKjjț

 • -   spală șl dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereții impermeabilizați cât $i-            iiiy

permeabil prevăzut cu sifoane de scurgere racordate la rețeaua de canalizare. V ‘

semnalează șefului de centru sau administratorului prezența insectelor

 • -    decongelează carnea punând-o în frigiderul din camera pentru pregătire preliminară carne

 • -  respectă regulile de exploatare tehnică a instalațiilor și utilajelor deservite

 • -  răspunde de inventarul aflat în grija sa

 • -  respectă condițiile de manipulare, depozitare și păstrare a mărfurilor

 • -  efectuează igienizări ale spațiilor, echipamentelor și ustensilelor de lucru, la sfârșitul schimbului și completează fișele corespunzătoare

 • -  spală și dezinfectectează ouă și completează fișele corespunzătoare, pe care le predă la sfârșitul lunii administratorului

 • -  respectă orarul minutat afișat, pentru evitarea contaminărilor încrucișate

 • -  respectă toate regulile și instrucțiunile afișate la locul dc muncă

 • -  respectă rețetele, procedurile și instrucțiunile de lucru

 • -  respectă regulile de igienă și comportament

 • -  accesul în sala de lucru se va face numai după îmbrăcarca echipamentului dc protecție

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul arc în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

Bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Anexe :

 • 1. PO 24.25 PROCEDURA PRIVIND ADMITEREA BENEFICIARILOR IN CENT RLL DE ZI

 • 2. PO 24.17 PROCEDURA PRIVIND ÎNCETAREA SERVICIILOR ACORDATE ÎN CENTRUL DE ZI

Data:

12.11.2019

■ Șjăl’C.S.fi ..Sfi Andrei?- c. r j     -i

C “ Ui L U l

■ aCMPLEX SJC XOESERVICM

nf 3-

k                        Zm.*CI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

CComplexul Social do Servicii "Sf.Andre ’

Str, Cosrrațll nr.15. sectar 1, București

TtmHonrtax <1J 1 Î2O«O66 < a-maU antrrri-i sranhil-Țțyaii.jJ.Oom___

operator data cu caracter personal nr .63061''


AVIZAT

DIRECTOR GENERAL

MARIANA ȚÂȚAN

/H | 28 JAj ADJUNCT L.


REGULAMENT


GANIZARE SI


APROBAT

Dl RECTOR £EN£RAL VASIJ .EMOTOC'

ÎW ■'}

1


Utf


FUNCȚIONARE

COMPLEX SOCIAL DE SERVICII

„SFÂNTUL ANDREI”

CENTRUL MATERNAL


ARTICOLUL 1

Definiție

 • 1. Regulamentul de organizare șî funcționare este un document propriu al serviciului social Complex Social de Servicii,,Sf. Andrei "-Centrul Maternal aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea asigurării funcționării centrului, cu respectarea standardelor minime de calitate pentru centrele matemale și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, etc..

 • 2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali, vizitatori, cât. și pentru angajații centrului

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul Complex Social de Servicii ,,Sf. Andrei”, Centrul Maternal. cod: 8790CR-MC-I. este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector l București, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr : 001199/03.07.2014, nu deține Licență de funcționare

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Centrul Maternal este serviciul rezidențial pentru protecția cuplurilor defavorizate mamă-copil și a gravidelor în ultimul trimestru de sarcină, organizat pe model familial, al cărui scop este găzduirea și protecția copilului alături de mama sa, de a permite formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și sprijinul familiei pentru asumarea responsabilităților parentale, reinserția socială a mamei, prevenirea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și a creșterii calității vieții

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, orgaizare și funcționare

1. Serviciul social Complex Social de Servicii„Sf. Andrei”- Centrul Maternal, funcționează cu respectarea prevederilor Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legii 272/2004 privind respectarea și promovarea drepturilor copilului și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • 2  Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale

nr. 81/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.

 • 3  Serviciul Social Complex Social de Servicii„Sf. Andrei”- Centrul Maternal, este înființat prin: Ilorărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr : 34/11.02.2003 privind aprobarea Proiectului „Mai aproape de casa”, care prevedea închiderea Centrului de plasament „Sf. Andrei” și deschiderea a două centre alternative în cadrul CSS„Sf. Andrei” ( Centrul de Zi și Centrul Maternal) și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 București

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciilor sociale

1, Serviciul social Complex Social de Servicii,, Sf. Andrei’-Centrul Maternal, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege șî în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

2» Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complex Social de Servîcîi„Sf. Andrei1’- Centrul Maternal, sunt următoarele:

A- Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului

Protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și înleprinderea de acțiuni ne discriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare

4- Asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare

4- Deschiderea către comunitate

4- Asistarea persoanelor tară capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor

1 Asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt

1 Ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz , de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu

4- Facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane cu care acesta a dezvoltai legături de atașament

4- Promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare

4- Asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare

4- Preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor. în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent

4- încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate

4- Asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare

4- Asigurarea confidențialității și a eticii profesionale

 • 4 Primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat

4* Colaborarea Centrului maternal cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

1. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Serviciul Social Centrul Maternal- Complex Social de Servidi„Sf. Andrei”:

4- mame cu copii nou-născuți cu risc de abandon (mame singure; minore, provenind din familii marginalizate, incapabile să le ofere orice el de suport)

4- mame cu copii care temporar nu mai au locuință sau/și care se confruntă cu mari probleme financiare sau relaționale, fiind în imposibilitatea de a răspunde corespunzător nevoilor copilului

4- gravide sau mame minare.

4- cuplul mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturilor familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecție și este necesară o etapă intermediară de asistență complexă și suport pentru mamă.

4- mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecție specială a copilului

4- mame și copii victime ale violenței în familie.

Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

admiterea în Centrul Matemal se face în urma solicitării scrise a mamei, însoțită de o copie a Cărții de Identitate. Asistentul social întocmește evaluarea detaliată a cazului, apoi întocmește Planul de servicii pe care îl supune spre aprobare Primarului Sectorului 1. Acesta emite Dispoziția de aprobare a Planului de servicii, în baza căreia, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 emite Dispoziția de admitere în Centrul Maternul.

în cazul în care mama/gravida este minoră, admiterea acesteia se face în baza unei Hotărâri de plasament emisă de Comisia pentru Protecția Copilului sau de o instanță judecătorească, conform-, legii, iar admiterea copilului prin Dispoziție a Directorului General al Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 1

se recomandă vizitarea Centrului Matemal de către cuplul mamă-copil și informarea corectă a acestuia despre misiunea și metodologia centrul matemal.

spațiul destinat cazării cuplului mamă-copil, sc amenajează înainte dc intrarea în centru a cuplului un angajat al centrului matemal însoțește cuplul și facilitează adaptarea acestuia la mediul instituțional, prezentându-i centrul, dându-i informații despre regulile aplicabile , despre depturi și obligații

Șeful centrului numește una din educatoare să se ocupe de acomodarea maniei în centru,. Educatorul, elaborează și pune în aplicare ., Programul dc acomodare al beneficiarului’găzduirea cuplului mamă-copil sau gravidei se realizează în cazul în care mama/gravida nu are domiciliul legal pe raza sectorului 1, pentru o perioadă de timp dc maxim o lună.

Condiții dc încetare a serviciilor:

prin semnarea Contractului de acordare de servicii între mamă și coordonatorul centrului matemal, responsabilul de caz se asigură că mama înțelege faptul că rezidența este temporară și condiționată de coparticiparea ei la derularea Planului Personalizat de Intervenție.

evaluarea finală a nevoilor cuplului mamă-copil în vederea elaborării Planului de servicii post rezidențiale , care să consolideze abilitățile dobândite dc beneficiari pe perioada găzduirii în centru

beneficiarul este informat asupra demersurilor caic urmează să fie întreprinse inclusiv profesioniștii care urmează să participe la implementarea Planului de Servicii post externare și primește o copie a acestuia

informațiile privind pregătirea beneficiarului pentru ieșirea din centru . sunt consemnate în ultimul Raport trimestrial privind evoluția situației beneficiarului pe perioada de rezidență și a serviciilor scordate, informarea în scris a serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriei în raza căreia va avea domiciliul beneficiarul după părăsirea centrului, în vederea implementării PS.

realizarea tuturor formalităților administrative și legale pentru părăsirea centrului de către cuplul mamă-copil

4 Găzduirca/admiterea poate fi întreruptă înainte dc expirarea perioadei prevăzute în Contractul de furnizare de servicii, în următoarele situații:

 • -  îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul Personalizat de Intervenție

 • -  dacă s-au identificat alte soluții pentru protejarea beneficiarului în alt centru în care se pot oferi condiții mai bune

la solicitarea scrisă a mamei, daca aceasta este persoană adultă.

încălcarea repetată, de către beneficiarii adulți. a Contractului dc furnizare de servicii, precum și a Regulamentului Intern. în acest caz managerul de caz trebuie să evalueze situația de pericol iminent pentru copil/copii și, după caz, să propună luarea unei măsuri de protecție specială, conform legii.

 • -   Retragerea Licenței de funcționare a centrului,

4, Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Maternal- Complex Social de Servicii „Sf. Andrei”, au următoarele drepturi:

4- să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pc bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială

4- să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv Ia luarea deciziilor privind intervenția socială caic li se aplică

L să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite

4- să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate

4- să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu

4- să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectatrea vieții intime

4- să participe la evaluarea serviciilor sociale primite

4 să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilitâți

5. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Materna! - Complex Social de Servicii „Sf. Andrei”, au următoarele obligații:

4 să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situația familială, socială, medicală și economică

4- sa participe în raport cu vârsta, capacitatea de înțelegere, la procesul de furnizare a serviciilor

4- să Iacă toate eforturile necesare pentru depășirea situației de criză și pentru reintegrarea în familie/societate.

4- să respecte regulile de comportament prevăzute în Contractul de rezidență și în Regulamentul Incm al Centrului Maternal

4- să anunțe orice abuz săvârșit de o altă mamă/copil/personal, asupra unui copil

4- să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală

4- să respecte prevederile prezentului regulament

ARTICOLUL 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale Centrului Maternal- Complex Social de Servicii >:Sf. Andrei”, sunt următoarele:

de furnizare a serviciilor sociale de interes public local . prin asigurarea următoarelor


activități:

găzduire a mamei și copilului pe perioadă de timp limitată asigurarea hranei, prin intermediul bucătăriei complexului


4- asigurarea bazei materiale necesare

4- programe dc consiliere a beneficiarilor și a familiilor lor

=4- activități educative cu mamele și cu copiii

4 asistență medicală profilactică și curativă

4- integrarea profesională a mamei

4- reintegrarea mamei și copilului în familie și în societate

4- întocmirea planului personalizat de intervenție

■4 realizarea campaniilor de sensibilizare a comunității la problemele acestora

-4- asigurarea pazei și a securității beneficiarilor

4 asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor beneficiarilor

4- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea

4- asigură intervenție de specialitate pluridisciplinară

4- asigură posibilități de petrecere a timpului liber

4- de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

’ discuții cu potențialii beneficiari, autorități, despre domeniul de activitate

 • - imparii re a de pliante

 • - elaborarea de rapoarte de activitate

 • - de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și dc prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria persoane, beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • •  prin asigurarea și garantarea dreptului la liberă exprimare și opinie

0 prin consultarea beneficiarilor la Luarea deciziilor care-i privesc

 • •  prin îndrumarea și susținerea beneficiarilor atunci când aceștia doresc să obțină un post într-o firmă

4- de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate

 • - desfășurarea de activități conform standardelor de calitate pentru centrele maternale

 • - monitorizarea permanentă a modului de acordare a serviciilor

■4 de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • - planificarea judicioasă a necesarelor pentru încadrarea în fondurile alocate

 • - controlul folosirii resurselor financiare și materiale

 • - resursele materiale sunt calculate conform normativelor

 • - resursele umane corespund nevoilor centrului

ARTICOLUL 8

1. Structura organizatorică, numărul de posturi- și categoriile de personal:

Centrul Matcrnal- Complex Social de Servicii „SE Andrei”, funcționează cu un total de 9 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1. nr. 198/18.11.2016, din care:

-4- șef de centru 1 (vacant), exercitat dc medicul unității, cu caracter temporar, comun pentru ambele centre aparținând CSS „SE Andrei”

4- personal de specialitate, de îngrijire și asistență :9, din care : 2 educatoare, 1 psiholog, 1 asistentă medicală, 5 infirmiere

4- aparat propriu format din : personal cu funcții administrative, întreținere-reparații, gospodărire, deservire: 15 (4 vacante), comune și pentru Centrul de Zi

4-

PROGRAMUL PERSONALULUI

Nr

crt.

Funcția

Program de lucru

1.

Șef centru (vacant), medic

Luni-vineri, 8 ore /zi în intervalul orar 7-15

2.

Educator,

Luni-duminică ture 12ore/zi, în intervalul orar 7-19 și

19-7, asigurându-se continuitatea activității

3.

Infirmieră

Luni-duminică ture 12ore/zi, în intervalul orar 7-19 și

19-7, asigurându-se continuitatea activității

4.

Psiholog

Luni-vineri 8 orc/zi, în intervalul orar 9-17

5.

Asistentă medicala

Luni-vineri 8 ore/zi, în intervalul orar 7-15

6.

Muncitor calificat (bucătar), muncitor necalificat (ajutor bucătar)

4- Luni-duminică, 8 ore zz, în intervalul orar 6-14/13-21, asigurându-se continuitatea activității. deoarece în bucătăria centrului se pregătește mâncarea și pentru centrul matemal

PROGRAMUL PERSONALULUI APARATULUI PROPRIU

Nr crt.

Funcția

Program de lucru

1,

Șef centru (vacant), medic

Luni-vineri, 8 ore /zi în intervalul orar 7-15

2.

Administrator

Luni-vineri, 8 ore /zi în intervalul orar 8-16

3.

Magaziner

Luni-vineri, 8 ore /zi în intervalul orar 8-16

4.

îngrij itor/îngrij itoare

Luni-vineri, 8 ore /zi în intervalul orar 7-15 și

8-16

5.

Muncitor calificat (bucătar), muncitor necalificat (ajutor bucătar)

Luni-duminică, 8 ore zi, în intervalul orar 6-14/13-21, asigurându-sc continuitatea activității, deoarece în bucătăria centrului se pregătește mâncarea și pentru centrul matemal

6.

Muncitor calificat

Luni-vineri, 8 ore /zi în intervalul orar 8-16

7.

Spălătoreasă

Luni-vineri. 8 ore /zi în intervalul orar 8-16

L Raportul angajat/ beneficiar este de 1 angajat'7 benefic iar i/t ură

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

1, Personalul de conducere este reprezentat de un șef de centru

Atribuțiile șefului de centru sunt:

L asigură, coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

L elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

4- propune participarea personalului de .specialitate la programele de instruire și perfecționare;

4- colaborează cu alte centre/alți furnizori dc servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

4- întocmește raportul armai de activitate;

4- asigură buna desfășurate a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/cenIrului;

4- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

L desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

4- ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce:

L răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

4- organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

4- reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

L asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

4- asigură îndeplinirea masurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

4- asigură încheierea cu beneficiari i a contractelor de furnizare a serviciilor sociale:

L alte atribuții prevăzute în standardul minim dc calitate aplicabil.

ARTICOLUL 10

Personalul de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

1. Personal de specialitate:

 • A. Psiholog( 263411)

4- colaborează cu specialiștii echipei și cu ceilalți specialiști implicați în programul de protecție al copilului.

T solicită oii de câte ori este necesar consultul neuropsihiatruluî sau logopedului

4- evaluează beneficiarii la admiterea în centru, stabilește nivelul dezvoltării psihice, urmărește evoluția acestora, dă indicații privind programul de viață și educativ individualizat.

4- evaluează beneficiarii din Centrul Maternal și din Centrul de Zi. periodic, din 6 în 6 luni

4- întocmește cu echipa pluridisciplinară programele de intervenție pentru beneficiari în funcție de necesitățile acestora.

4- dă indicații metodice cu privire la organizarea și desfășurarea activității educaționale, a programului zilnic și a jocurilor pe grupe de vârstă.

4- face propuneri pentru procurarea de jucării și materiale didactice necesare procesului educativ.

întocmește fișa de observație psihologică a copilului

4- consiliază mamele din Centrul Maternal

4- previne și soluționează situațiile de criză din Centrul Maternal răspunde de evoluția beneficiarilor

4- răspunde dc crearea unui mediu corespunzător de stimulare psiho-emoțională a beneficiarilor și de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării copilului.

4- controlează modul de aplicare a indicațiilor date și desfășurarea activităților educative

4- consemnează și atașează în fișe observații despre:

 • - comportamentul copilului

 • - relația adult-copil

 • - locul pe care copilul îl ocupă în viața adultului

 • - maniera în care copilul resimte situația de asistat

 • - reacția adultului față dc copil

 • - reacția copilului fațade adulți (îngrijitori, educatori, membrii familiei)

 • - eventuale stări tensionale ce apar între copil-adult

 • - sfaturi pentru stabilirea unei punți de legătură adult-copil

 • - rezultatele evaluărilor periodice, din 6 in 6 luni, privind progresul făcut de copii

 • - relațiile aparținătorilor cu mama asistată

 • - cum este îngrijii copilul de către mama sa

 • - reacția mamei față de copil și a familiei

 • - preîntâmpinarea eventualelor stări tensionale ce apar între mamă și copil

 • - dacă există sau nu dorința mamei de a se reinsera în societate și a-și asuma responsabilitățile ce decurg din aceasta.

4- stabilește rata de progres anual pentru toți copiii din complex

13. Asistentă medicală gencraIistă(325901)

4- Asigură calitatea îngrijirilor acordate copiilor din perspectiva competențelor sale;

4- Urmărește respectarea standardelor de igienă și a circuitelor;

4- Supraveghează starea de sănătate si de igienă individuală a copiilor, ca și efectuarea examenelor de bilanț, a vaccinărilor;

4- Acordă primul ajutor în caz de urgență (în mod obligatoriu, cunoaște și Stăpânește manevrele si tehnicile de resuscitare cardio-rcspiratorie si de acordare a primului ajutor aspirației dc corp străin) și însoțește beneficiarii la unitățile sanitare;


4- Instruiește personalul cu privire la acordarea primului ajutor;

4- Supraveghează, efectuarea tratamentelor prescrise de medic

4- întocmește graficul de lucru lunar

4- întocmește meniul săptămânal;

4- Controlează zilnic blocul alimentar, supraveghează, sub raportul igienei, prepararea hranei în conformitate cu meniul săptămânal stabilit și avizează orice modificări ale acestuia dictate de situații conjuncturale, pentru a asigura diversitatea alimentelor, corectitudinea structurii meniului, a preparării, distribuirii și păstrării alimentelor;

4- Colaborează cu medicul in ceea ce privește activitățile și alimentația copiilor;

4- Răspunde de respectarea normelor de igienă

Privind însoțirea beneficiarilor în timpul transportului cu mijloace auto:

4 ..Pe durata transportului cu mașina pusă la dispoziție de Serviciul. Auto al DGASPC SI, se vor respecta cu strictețe recomandările conducătorului auto, privind așezarea pasagerilor în mașină și asigurarea lor cu centuri.

4- .Pe durata transportului, însoțitorul va sta lângă beneficiarul adult/copil, supraveghindu-1 în permanență.

■4- . .Nil este permisă folosirea telefonului mobil sau a altor echipamente electronice personale în timpul supravegherii beneficiarului

4 .în cazul transportului cu ambulanța , vor fi respectate cu strictețe indicațiile personalului ambulanței, însoțitorul fiind așezat în apropierea beneficiarului, respectându-se protocolul serviciului de ambulanță folosit.

4- ..Personalul insotitor se asigura câ geamurile sunt închise sau în situația m care este necesară descinderea, se asigură că nu se expune la riscuri de accidentare. De asemenea, sc asigură că ușile au fost închise si beneficiarul nu le poate deschide în timpul mersului sau tară acordul personalului;

4 .însoțitorul nu distrage atenția conducătorului aulu în timpul conducerii autovehiculului

C Educator (234202)

4- Evaluează copiii la admiterea în centru

■4- Elaborează programul educațional pentru fiecare copil, în conformitate cu nivelul de dezvoltare și nevoile personale

4- Evaluează copiii din 6 în 6 luni, consemnează în fișele copiilor și elaborează un plan personalizat de intervenție

4- Desfășoară activități educaționale cu grupuri mici de copii sau individual

4- Colaborează cu ceilalți membri ai echipei în vederea stimulării afective a copiilor.

4- Răspunde de asigurarea corespunzătoare a condițiilor de mediu, necesare dezvoltării armonioase a copilului

4- Realitează demersuri în vederea creșterii autonomiei copiilor

4- Supraveghează alături de asistenta medicală starea de sănătate a copiilor

4- Organizează activități recreative, serbarea zilelor dc naștere ale copiilor la care pot sâ participe și părinții

4- Oferă consiliere părinților privind educația copiilor

Privind însoțirea beneficiarilor în timpul transportului cu mijloace auto:

4 ..Pe durata transportului cu mașina pusă la dispoziție de Serviciul Auto al DGASPC SI. se vor respecta cu strictețe recomandările conducătorului auto, privind așezarea pasagerilor în mașină și asigurarea lor cu centuri.

■4- .Pe durata transportului, însuți Ionii va sla lângă beneficiarul aduli/ciipil, supra veghi ridu-1 în permanență.

I .Nu este permisă folosirea telefonului mobil sau a altor echipamente electronice personale în timpul supravegherii beneficiarului

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, între ținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social:

 • A, Administratorul 5104)

4- întocmește lunar necesare pentru aprovizionarea cu alimente, materiale de curățenie și anual referate dc necesitate pentru echipament de protecție, cazarmament, alimente, obiecte de inventar

4- Face pi opuneri pentru investiții și reparații capitale

4r întocmește ponlajul lunar

4- Ia măsurile necesare, conform legii, pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, pentru prevenirea accidentelor de muncă.

4- Controlează igiena din bucătărie, buna funcționare a aparatelor din bucătărie

L Se preocupă de existența mijloacelor specifice PSI(prevenire situații de urgență)

4- întocmește bonurile de consum

L Verifică starea instalațiilor, echipamentelor, a sistemelor de iluminat

4- Întocmește proces verbal cu furnizorul în cazul în care sc constată neconfbrmități privind produsele

4- Calculează foile de alimente

B. Magaziner(432102)

4- întocmește planul de aprovizionare împreună cu administratorul pentru alimente, îmbrăcăminte, materii prime, materiale pentru curățenie, materiale necesare reparațiilor curente și de întreținere

4- recepționează bunurile comandate numai dacă sunt însoțite de facturi, certificate de conformitate și garanție.

4- verifică temperatura unor materii prime La recepție (pentru produsele care necesită refrigerare sau congelare cu ajutorul termometrul ui cu sondă) și completează fișa de recepție corespunzătoare

4- completează zilnic fișa de înregistrare a temperaturii, fișa de înregistrare a temperaturii și UR aer din depozite

4- supraveghează temperatura și umiditatea în spațiul de depozitare al alimentelor.

4- verifică caracteristicile organoleptice ale materiei prime conform instrucțiunilor

4- verifică documentele însoțitoare

4- verifică temperatura mijlocului de transport

4- verifică vizual starea de igienă a mi jlocului dc transport

4- acceptă și depozitează materia primă, dacă totul este în regulă.

4- refuză bunurile care nu corespund cantitativ și calitativ, întocmind un proces-verbal de neconformitate cu furnizorul în prezenta comisiei de recepție a mărfii

4- depozitează rapid produsele refrigerate sau congelate la temperatura corespunzătoare

4* aplică etichete, pe materiile prime din depozite care trebuie să conțină data expirării produselor.

4- ține evidența intrărilor și ieșirilor din depozite, frigidere, congelatoare și va face rotația stocurilor FIFO (First in - First out)

4- depozitează ambalajele și deșeurilor conform instrucțiunilor

4- păstrează la zi fișele de evidență a substanțelor din depozit și a materiilor prime din depozite

4- înregistrează în fișele dc magazie conform Notei Intrare Recepție (NIR)

4- întocmește Nota Intrare Recepție (NIR)

4- eliberarea alimentelor la bucătărie conform listei de alimente se face zilnic în prezenta asistentei medicale și administratorului

4- eliberează materialele igienico-sanitare pe baza bonului de consum, întocmit de administrator

4- răspunde de inventarul existent în magazie și prezintă administratorului ori de câte ori este nevoie situația stocului existent

4- inventarul la magazie se face în prezenta unei terțe persoane

4- întocmește lunar centralizatorul pentru mărfurile ieșite

4- se preocupă de menținerea stării de igienă a spațiilor de depozitare șî a aparatelor electrocasnicc din dotare

4- execută orice alte dispoziții date de conducerea unității, în limitele legii

4- anunță administratorul în cazul unor probleme apărute în desfășurarea activității

4- își însușește și aplică noțiuni despre siguranța alimentelor și sistemul HACCP (Hazard analysis and criticai control points)

4- își însușește procedurile și instrucțiunile de lucru din domeniul său de activitate

4- respecta regulile de protecția a muncii si PS1 (prevenire situații de urgență) la locul de muncă.

C. Personal pentru curățenie(515301)

4- întocmește lunar un raport privind consumurile de materiale la lucrările executate

4- efectuează zilnic curățenia, in condiții corespunzătoare, a spatiilor repartizate (camere, grupuri sanitare, holuri, scări, pereți, geamuri, paviment, birouri, mobilier).

4- va mătura umed sau va aspira mecanic praful zilnic sau ori dc cate ori este nevoie in timpul zilei.

4- efectuează aerisirea spatiilor menționate mai sus răspunzând dc încălzirea lor corespunzătoare. X transporta, gunoiul si reziduurile alimentare la containerul de gunoi

4- răspunde de depunerea lor corecta in containere, curata si dezinfectează recipienții in care se transportă gunoiul

4- curăță pubelele șî spațiul special amenajat pentru depozitarea gunoiului ori dc câte ori este nevoie

4- executa si alte sarcini trasate de șefii ierarhici în limitele legii

4- răspunde de materialele întrebuințate in timpul activității (detergenți, dezinfectanți)

4- anunță din timp apariția insectelor si rozătoarelor pentru a se face dczînsccția si deratizarea ori de cate ori este necesar.

4- răspunde de starea igienico-sanitară a spațiilor repartizate eât și a spațiilor comune centrelor de zi cu cele ale centrului materna!

4- execută activități de curierat

4- respectă regulile de protecția a muncii si PS1 (prevenire situații de urgență) la locul de muncă.

D. Spălătoreasă(912103)

4-

4-

X

-4-

■4-

4-

4.

4-


primește, sortează rufele pe culori și pe grupe/familie CM dezinfectează lenjerie de corp și de pat cu substanțe ciori gene dezinfectează, spală, fierbe și calcă lucrurile copiilor care vin din familie cu scabie și pediculoză

spală, limpezește și usucă rufele

sortează rufele, distribuie rufele pe grupe/familîe CM calcă lenjeria de pat și celelalte rufe

respectă circuitul de intrare a rufelor murdare și de ieșire a rufelor curate

respectă normele de protecție a muncii, răspunde dc modul dc folosire a substanțelor de curățire


4- respectă normele igienico-sanitare impuse de legislația în vigoare

4- răspunde dc utilajele din dotare cât și de modul de exploatare al acestora

4- răspunde de curățenie la locul de muncă; curăță și dezinfectează zilnic recipienții și obiectele sanitare din spălătorie

4- nu permite accesul persoanelor străine în spălătorie

4- nu părăsește locul de muncă pana nu verifică dacă au fost scoase de sub tensiune aparatele electrocasnice din dotare-

4- gestionează obiecte de inventar, inventar moale și cazamtiament

4- răspunde dc inventarul existent în magazie și prezintă contabilului și administratorului ori dc câte ori este nevoie situația stocului existent

4- inventarul la magazie se face în prezenta unei terțe persoane

4- se preocupă de menținerea stării de igienă a spațiilor de depozitare și a aparatelor electrocasnice din dotare

4 produsele nou intrate se primesc pe bază de bon de consum

4- participă la oricare alte activități la solicitarea Șefului de Complex ;

4- respectă normele PSI(prevenire situații de urgență) și de protecția muncii

E. Muncitor calificat (mccanic)(721410)

4- Verifică zilnic la intrarea în post, instalațiile sanitare, instalațiile de distribuție a agentului termic, corpurile de iluminat și remediază defecțiunile și/sau anunță existența acestora administratorului/șcfului dc centru

4- Execută reparații curente și lucrări de întreținere la instalațiile sanitare

4- Execută lucrări de întreținere și reparații curente ale clădirii,

4- Execută montarea și demontarea mobilierului existent în centru și întreținerea acestuia

4- Execută remedierea tuturor defecțiunilor apărute la mobilier, uși, ferestre

4- Execută montarea în magazii și la subsol a globurilor dc protecție a becurilor și schimbă becurile defecte

4- Utilizează judicios materialele necesare lucrărilor de întreținere și reparații curente

4 Răspunde dc inventarul atribuit și asigură ordinea la locul dc muncă

4- In timpul iernii asigură uneltele necesare deszăpezirii și participă la aceasta.

F. Muncitor calificat ( bucătar)(5120)

4 pregătește zilnic meniul conform nevoilor copiilor și a fișelor de alimentație întocmite de asistenta medicală /dieteticîana

4 primește zilnic alimentele de la magazie, verifică calitatea și cantitatea lor și răspunde de corecta lor păstrare și preparare.

4- respectă condițiile de calitate ale preparatelor executate

4- răspunde de pregătirea corectă a mesei și de calitatea preparatelor, măsurând și consemnând zilnic după prelucrarea termică, temperatura preparatelor din came.

4- spală și dezinfectează atât vesela din dotare după fiecare utilizare cât și vesela pentru servirea mesei pe care trebuie să o pună la etuvă.

4- produsele alimentare ce nu corespund organoleptic vor fi scoase imediat din uz cu acordul administratorului, magazinerului, asistentei medicale și șefului complexului.

4- răspunde de împărțirea corectă a mesei

4- păstrează la frigider, timp dc 48 orc toate probele din alimentele consumate.

4- va avea la zi examinările medicale și de laborator

4- nu poartă echipamentul de protecție în afara spațiului dc lucru

4- are unghiile tăiate scurt

4- nu poartă bijuterii. ceas

4- are părul strâns sub bonetă, fără folosirea unor ace de păr.

4- acoperă rănile de pe mâini sau brațe complet cu bandaje sau plasturi impermeabile la acțiunea apei.

X dacă este cazul, poartă mănuși

4- colectează reziduurile solide, cât și resturile alimentare lichide în recipiente etanșe cu capac, confecționate din material rezistent, ușor de spălat și de dezinfectat.

4- spală și dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereții impermeabil izați cât și pavimentul impermeabil prevăzut cu sifoane de scurgere la rețeaua de canalizare.

4- semnalează șefului de centru sau administratorului prezența insectelor

4- decongelarea cărnii se face în frigiderul de carne din spațiul special amenajat,

4- păstrează vesela pentru masă, curata în rafturi prevăzute cu uși glisante, iar vasele de bucătărie pe tastele sau dulapuri închise sau mese de lucru tip dulap

4- respectă regulile de exploatare tehnică a instalațiilor și utilajelor deservite

4- răspunde de inventarul aflat în grija sa

4- respectă condițiile de manipulare, depozitare și păstrare a mărfurilor

4- efectuează igienizări ale spațiilor, echipamentelor și ustensilelor de lucru, la sfârșitul schimbului și completează fișele corespunzătoare

t spală și dezinfectectează ouă și completează fișele corespunzătoare, pc caic le predă la sfârșitul lunii administratorului

respectă orarul minutat afișat, pentru evitarea contaminărilor încrucișate

4- respectă toate regulile și instrucțiunile afișate la locul de muncă

4- respectă rețetele, procedurile și instrucțiunile de lucru

4- respectă regulile de igienă și comportament

4- accesul în sala de lucru se va face numai după îmbrăcarea echipamentului de protecție curat

4- menține starea de curățenie a spațiilor de lucru și anexelor

4- menține starea de curățenie a echipamentelor și ustensilelor de lucru

4- menține starea de igienă personală și a echipamentului de protecție corespunzătoare pe tot parcursul zilei

4- manipulează igienic materiile prime, semipreparațele și produsele finite

4- cunoaște pericolele, sursele de contaminare, condițiile de înmulțire a microorganismelor și metodele de prevenire a lor

4- materiile prime, semiprepar a lele și produsele finite le va separa zilnic sau va avea grijă ca acestea să nu fie prezente în aceiași timp în același spațiu fizic

4- informează administratorul despre problemele apărute

4r declară bolile sau sirnptomele unor boli cu transmitere alimentară

4- nu va depozita în același dulap hainele de stradă cu echipamentul de lucru

4- scoate obligatoriu echipamentul de protecție înainte de intrarea în cabina WC, spală și dezinfectează mâinile la Ieșire

4- spală și dezinfectează mâinile imediat după contactul cu orice contaminant posibil

f fumează în locurile special amenajate, exclus în spațiile alimentare

4- interzice accesul personalului neproductiv sau a vizitatorilor fără aprobarea șefului de centru și fără echipamentul de proiecție corespunzător

4- participă la instruiri legate de siguranța alimentelor

t își însușește noțiuni legate de sistemul HACCP(Hazard analysis and criticai control points) și siguranța alimentelor

f respectă regulile de protecție a muncii și PSI (prevenire situații dc urgență) la locul de muncă

G. Muncitor necalificat (ajutor bucătar) (941)1515

pregătește zilnic meniul conform nevoilor copiilor și a fișelor de alimentație întocmite de răspunde de pregătirea corectă a mesei și de calitatea preparatelor, măsurând și consemnând zilnic după prelucrarea termică, temperatura preparatelor din carne.

asistenta medicală /dieteticiana

4- respectă condițiile de calitate ale preparatelor executatespală și dezinfectează atât vasele din dotare după Docare utilizare cât șl vesela și tacâmurile pentru servirea mesei pe care trebuie să. o pună la etuvă.

produsele alimentare ce nu corespund organoleptic vor fi scoase imediat din uz cu acordul administratorului, magazinerului, asistentei medicale și șefului complexului.

răspunde de împărțirea corectă a mesei

păstrează la frigider, timp de 48 ore toate probele din alimentele consumate.

va avea la zi examinările medicale și de laborator

nu poartă echipamentul de protecție în afara spațiului de luciu

are unghiile tăiate

nu poartă bijuterii, ceas

arc panii strâns sub bonetă, fără folosirea unor ace de păr.

acoperă rănile de pe mâini sau brațe complet cu bandaje sau plasturi impermeabile la acțiunea apei.

dacă este cazul poartă mănuși

colectează reziduurile solide, cât și resturile alimentare lichide în recipiente etanșe cu capac, confecționate din material rezistent, ușor de spălat și de dezinfectat.

spală și dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereții impermeabilizați cât și pavimentul impermeabil prevăzut cu sifoane dc scurgere racordate la rețeaua dc canalizare.

semnalează șefului de centru sau administratorului prezența insectelor decongelează carnea punând-o în frigiderul din camera pentru pregătire preliminară carne respectă regulile de exploatare telurică a instalațiilor și utilajelor deservite răspunde de inventarul aflat în grija sa respectă condițiile de manipulare, depozitare și păstrare a mărfurilor efectuează igienizări ale spațiilor, echipamentelor și ustensilelor de lucru, la sfârșitul schimbului și completează fișele corespunzătoare spală și dezinfectectează ouă și completează fișele corespunzătoare, pe care le predă la sfârșitul lunii administratorului respectă orarul minutat afișat pentru evitarea contaminărilor încrucișate respectă toate regulile și instrucțiunile afișate la locul de muncă respectă rețetele, procedurile și instrucțiunile de lucru respectă regulile dc igienă și comportament accesul în sala de lucru se va face numai după im bracarea echipamentului de protecție curat menține starea de curățenie a spațiilor dc lucru și anexelor menține starea de curățenie a echipamentelor și ustensilelor de lucru menține starea de. igienă personală și a echipamentului de protecție corespunzătoare pe tot parcursul zilei manipulează igienic materiile prime, semipreparatele și produsele finite cunoaște pericolele, sursele de contaminare, condițiile de înmulțire a microorganismelor și metodele de prevenire a lor materiile prime, semipreparatele și produsele finite le va separa zilnic sau va avea grijă ca acestea să nu fie prezente în același timp în același spațiu fizic informează administratorul despre problemele apărute declară bolile sau simptomele unor boli cu transmitere alimentară nu va depozita în același dulap hainele de stradă cu echipamentul de lucru scoate obligatoriu echipamentul de protecție înainte de intrarea în cahinaWC, își spală și dezinfectează mâinile la ieșire spală și dezinfectează mâinile imediat după contactul cu orice contaminant posibil fumează în locurile special amenajate, exclus în spațiile alimentare

4- ..în cazul transportului cu ambulanța , vor fi respectate cu strictețe indicațiile personalului ambulanței, însoțitorul fiind așezat în apropierea beneficiarului, respectându-se protocolul serviciului de ambulanță folosit.

4- ..Personalul însoțitor se asigura că geamurile sunt închise sau în situația în care este necesară deschiderea, se asigură că nu se expune la riscuri de accidentare. De asemenea, se asigură că u§ile au fost închise si beneficiarul nu Ie poate deschide în timpul mersului sau iară acordul personalului:

f ..însoțitorul nu distrage atenția conducătorului auto în timpul conducerii autovehiculului

D. Infirmieră (532103)

•4- Supraveghează efectuarea toaletei copiilor de către mamele lor. îmbrăcatul si dezbrăcatul:

X Instruiește mamele privind igiena personală și a copiilor, a încăperilor

d Participă efectiv la formarea bunelor deprinderi de igienă precum si la realizarea concretă a programului de viață al copiilor;

4- Participă alături de mame la servirea mesei

4- Participă direct la activitățile desfășurate în centru

4- însoțește mama. , atunci când este cazul, la spital, sau la alte instituții

Privind însoțirea beneficiarilor în timpul transportului cu mijloace auto:

4- ..Pe durata transportului cu mașina pusă la dispoziție de Serviciul Auto al DGASPC SI, se vor respecta cu strictețe recomandările conducătorului auto, privind așezarea pasagerilor în mașină și asigurarea lor cu centuri.

4- .Pe durata transportului, însoțitorul va sta lângă beneficiarul adult/copil, supraveghindu-l în permanență.

4- . .Nu este permisă folosirea telefonului mobil sau a altor echipamente electronice personale în timpul supravegherii beneficiarului

f ..în cazul transportului cu ambulanța , vor fi respectate cu strictețe indicațiile personalului ambulanței, însoțitorul fiind așezat în apropierea beneficiarului, respectându-se protocolul serviciului de ambulanță folosit.

4- «Personalul insotilor se asigura că geamurile sunt închise sau în situația în care este necesară deschiderea, se asigură că nu se expune la riscuri de accidentare. De asemenea, se asigură că ușile au fost închise si beneficiarul nu le poate deschide în timpul mersului sau fără acordul personalului;

4- ..însoțitorul nu distrage atenția conducătorului auto în timpul conducerii autovehiculului

E. Atribuții ale personalului de specialitate:

4- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezenfitlui regulament;

f colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

4- monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

4- sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de ncrespectare a prevederilor prezentului regulament;

4- întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

4- face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;4- interzice accesul personalului din alte compartimente și a oricăror persoane tară aprobarea șefului de centru și fără echipamentul de protecție corespunzător

4 participă la instruiri legate de siguranța alimentelor

4- își însușește noțiuni legate de sistemul HACCPțHazard analysis and criticai control points) și siguranța alimentelor

4 respectă regulile de protecție a muncii și PSI(prevenire situații do urgență) la locul de muncă

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din bugetul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Anexe:

 • 1. PO 24.01 Procedura privind admiterea/găzduirea cuplului mamă- copil în centrul materna!

 • 2. PO 24.14. Procedura privind încetarea serviciilor acordate beneficiarilor asistați în centrul maternal

Data 15.11.2019

Sef CSS „Sf. Andrei”

Dr. Rodica Certau

CO’            3ECT0K ’

f ’b GiNanALÂ ps

A ■1     ,« S DC I AlA S I PROTECȚIA

COPILULUI

COMPLEX SOCIAL DE SERVICII „ S F . A N O ft E | ”


Nr.

/!/]


LA HOTĂRA 7 EĂ G0N3! U ULUI LOCAL AL SECTORULUI1

Aiem /ic / ~ f


CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl Complex Social dc Servicii "Pinncclilo"

B-dul Luptătorilor Nr. 40, Sector 1, Bucur tel/fax: 0216673009 e-tnail: pinocchio.sectorl@gmail.coin;

operator de date cu caracter personal nr. 6306REGULAMENT de ORGANIZARE si

?

FUNCȚIONARE

5

COMPLEX SOCIAL DE SERVICII „PINOCCHIO”

COMPONENTA P.R.U.

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Complex Social dc Servicii aPinocchio» -. înființat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București si preluat de Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 1 .prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București Nr. 269/15.02.1999, aprobat de conducerea Direcției Generale dc Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 1 , în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime dc calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite ctc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiari, cât și pentru angajații C.S.SJ’Pirioccbio” și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali. vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social, Complex Social dc Servicii «Pinocchio» - Centru de primire in regim tic urgenta pentru copiii străzii cod serviciu social 8790 CR-C-II1, este înființat și administrat dc furnizorul D.G.A.S.P.C. Sector l București, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 1488/03.07.20 14, CUI 15318810, si isi arc sediul in București, Sector 1, Bd. Luptătorilor Nr. 40.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul Complexului Social de Servicii « Pinocchio » - este de a asigura fiecărui copil rezident primire și găzduire, îngrijire și întreținere zilnică Intr-un cadru de viață cât mai asemănător celui din familie, asistență medicală generală adaptată permanent nevoilor individuale ale copiilor, asistență psihologică de specialitate, educație pentru sănătate, pentru învățătură și aplicarea deprinderilor igienice, relative la propria persoană și la mediul dc viață, un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacității de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independenta în vederea reintegrării sau integrării familiale și soc io-pro fes ion ale.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Complexul Social de Servicii « Pinocchio » - Componenta rezidențiala, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistentei sociale nr. 292/2011. cu modificările ulterioare, Legeaprivind protecția și promovarea drepturilor copilului 272/2004 republicata, Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006 , republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim dc calitate aplicabil: Ordinul 25/11.02.2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire in regim de urgenta pentru copiii străzii.

 • (3) Complexului Social dc Servicii « Pinocchio » - este înființat prin Hotararea Consiliului Local Nr. 269/15.02.1999 sii funcționează în subordinea Direcției Generale dc Asistență Socială și Protecția Copilului Sector l București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau Ja baza acordării serviciului social

 • (1) Complexul Social du Servicii « Pinocchio » - se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum $i a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, in convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele- minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii

« Pinocchio » - sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea do șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

o) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • c) asistarea persoanelor fură capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, dc vârsta și de gradul său dc maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alto rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături dc atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei dc preslare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare dc a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

ui) asigur area unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n) asigurarea confidențialității și a clicii profesionale;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare sociala și implicarea activa în soluționarea situațiilor dc dificultate cu care se put confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale din Complexul Social de Servicii« Pinocchio » - sunt copiii/tinerii (fetesi bateți) cu varsta intre 3 si 26 de ani, copiii străzii, respectiv copiii care trăiesc permanent în stradă și nu întrețin nici un fel de legături cu familia, copiii care se află circumstanțial în stradă și care păstrează legături ocazionale cu familia, copiii care se află permanent pe stradă trimiși dc familie pentru a câștiga bani prin diverse munci, cerșit sau mici furturi, copiii persoane lor.'fam il i i lor tară adăpost.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

Accesul copiilor in cadrul Complexului Social de Servicii »Pinocchio »> se face la cererea copilului si prin proces verbal dc depistare a copiilor aflate in dificultate in strada întocmit de către organele de politic pe raza sectorului 1 si după caz , emiterea Dispoziției de plasament in regim de urgenta de către D.G.A.S.P.C Sector 1, situație iu care se vor face demersuri imediate pentru ca instanța sa se pronunțe asupra menținerii plasamentului, schimbarea măsurii de protecție sau reintegrarea copilului in familie.

In cazul plasamentului in regim de urgenta:

 • - certificatul de naștere / actul de identitate al copil ului(daca a împlinit varsta de 14 ani)

 • - fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite dc normele sanitare in vigoare (daca este posibil);

 • - raportul referitor la ancheta psihosociala a copil ului;

 • - foaia matricola privind situaLia școlara la zi a copilului, in copie (daca este posibil), sau adeverința școlara ;

 • - dispoziția emisa dc către D.G.A.S.P.C.Sector 1;

 • - copii după actele de identitate ale părinților (daca este posibil):

 • - copia procesului verbal de constatare, întocmit de către Politie ;

- oricare alt act din care sa reiasa situația juridica a copilului.

 • b) La intrarea copilului in unitate, acesta, precum si reprezentanții sai vor primi toate informațiile necesare referitoare la complexul de servicii, responsabilitățile fata de acesta precum si drepturile si restricțiile pe care le au. In acest sens copilul va beneficia tic un program de acomodare.

 • c) La momentul internării sc înregistrează beneficiarul in Registrul de in tern ari-extern ari, se aduce la cunoștință reprezentanților legali / beneficiarilor (după caz) KOI ul, programul de vizită. Ghidul beneficiarului și se semnează Contractul de servicii.

(.3) Condiții de încetare a serviciilor:

Ieșirea copiilor/tinerilor din Complexul Social de Servicii »Pinochio » - prin incetarea măsurii dc protcctic se pregătește de către educatorul de referința in acord cu asistentul social si psihologul, realizandu-ee in baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului / Sentinței tribunalului.

Pregătirea ieșirii copilului din unitate prin incetarea de fapt a perioadei plasamentului se tace linand cont dc : Cunoașterea de către copil a caracteristicilor viitorului mod de viata :

Asigurarea sentimentului de continuitate ;

P regnti re a fam i I i e i /n atu ra I e I a rgite :

Informarea scolii ;

Externarea din centru ca eveniment pozitiv pentru copil:

Retragerea licenței dc funcționare.

Încetarea serviciilor .survine ca urmare a diferite situării, analizate dc către managerul do caz conform managementului de caz, stfel :

 • a) la cererea beneficiarului peste 1 R ani, care are discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul dc dotniciliu/rezidență);

 • b) la cererea reprezentantului legal al beneficiarului și angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului:

 • c) transfer pe perioadă nedeterminată Intr-un centru de tip rezidențial/altă instituție/asistent m atentai, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;

 • d) caz de deces al beneficiarului;

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale in cadrul Complexului Social de Servicii « Pinocchio »-au următoarele drepturi;

 • a) să K sc respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială ;

h) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică (unde este cazul);

 • c) sa li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Complexul Social de Servicii «Pinocchio» /reprezentantul legal au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătura cu situația lor personală;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale Complexului de Servicii Sociale « Pinocchio » - sunt următoarele;

 • a) dc furnizare a serviciilor sociale dc interes public gene ral/loc al. prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. găzduire beneficiarilor pe perioada determinata;

 • 2. asigurarea hranei beneficiarilor;

 • 3. îngrijire personala permanenta;

 • 4. echipament și cizarmament, materiale igienico-sanitare;

 • 5. asistenta medicala și de specialitate, supravegherea stării de s ana laic;

 • 6. recuperare si reabilitare;

 • 7. inteventie specializata in echipa multidisciplinara;

 • 8. paza si securitatea beneficiarilor;

 • b) dc informam a beneficiarilor. potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. in ale riale informative;

 • 2. accesul în centru ;

 • 3. educația informata si non formata a beneficiarilor prin activitati spectlicc ;

 • 4. protecție si asistenta in cunoașterea si exercitarea drepturilor beneficiarilor prin activitati specifice si in parteneriat cu servicii de prevenire din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, Politic. ONG-uri, etc.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în genera), precum și de prevenire a situațiilor de dilicultatc în care pot intra categoriile vulnerabile care iac pane din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. excursii/tabere;

 • 2. expoziții;

 • 3. activitati cultura)e/sportive;

 • 4. consultarea beneficiarilor la luarea deciziilor care-i privesc;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. monitorizarea permanentă a modului de acordare a serviciilor:

 • 4. formare profesională continuă pentru personal.

 • e) dc administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale modulului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.  planificarea judicioasă a necesarelor pentru încadrarea în fondurile alineate;

 • 2.  folosirea judicioasă a resurselor materiale ;

 • 3.   controlul folosirii resurselor financiare și materiale;

 • 4.  resursele materiale suni calculate conform normativelor;

 • 5.  asigurarea de resurse umane calificate care să corespundă nevoilor centrului;

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile dc personal

(I) Complexul Social de Servicii « Pinocchio » - funcționează cu un număr de 1 — 16 total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local Sector 1 , București, nr. 06/28.01.2019, din care:

 • a) personal dc conducere: șef centru - l;

 • b) personal de specialitate dc îngrijire și asistență; personal de specialitate - 12. Dintre aceste posturi 6 sunt vacante sau isi desfasoara activitatea intr-un alt centru al DGASPC sector I.

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire -25. Dintre aceste posturi 6 sunt vacante sau detasati in alt serviciu.

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1. - 1,23

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de șef centra.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muticii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alțt furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului dc bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru i denii licărea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate:

I) asigură buna desfășurare a raporturilor dc munca dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului dc personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pc care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurare de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz. formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială dc. la nivelul primăriei și dc la nivel județean, cu al le instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) intocmcstc referate disciplinare personalului din cadrul serviciului, in condițiile legii;

 • o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim (localitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau. după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie-, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale,

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal dc specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate exte reprezentat de.

 • a) asistent medical generalist (325901);

 • b) infirmieră (532103);

 • c) instructor-educatoT pentru activități de resocializare (235204); educator (26350fi)

 • d) psiholog (263411)

(2) Atribuții ale personalului de specialitate;

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre in vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim dc calitate aplicabil.

2) Asistent medical — atribuții:

 • •   este direct subordonat medicului;

 • •   controlează zilnic starea de sanatate a copiilor, medicali a acestora si instrumentarul medical;

 • •   in lorm ca za medicul asupra aspectelor sesizate si evoluția acestora:

 • •   efectuează zilnic triajul epidemiologie al personalului;

 • •   se autodeclara in caz de îmbolnăvire;

 • •   efectuează băile terapeutice, supraveghează efectuarea băilor de curățenie, termometrizarea, caniarestc si masoara copiii;

 • •   ajuta medicul la examinarea copiilor;

 • •   supraveghea za evoluția copiilor sănătos i si acelor cu tratament, informând prompt medicul;

■ duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele si le administrează conform indicațiilor medicale din F.O

» efectuează tratamentul injectabil si per os in schimburile 1, II, si III si răspunde solicitărilor privind administrarea tratamentului oral;

 • •   efect u eaza tratam ente local e (s palatu ri art i c ulare, o cu 1 are, pan sam e nte. m ica ch ir u rg i e);

 • •   efectuează vaccinări la indicația si sub supravegherea medicului;

 • •   solicita laboratorul pentru efectuarea analizelor recomandate de medic, efectuează recoltări pentru analize, aduce rezultatele de la laborator si le ataseaza la F.O.

 • •   pregătește materialul steril necesar centrului;

 • •   acorda in caz de necesitate primul ajutor copiilor sau personalului, pana la venirea mecciicului;

 • •   asigura, la indicația medicului, toate condițiile necesare pentru transportul copilului in mod optim in alte unitati (apel statie, salvare);

 • •   cunoaște si se implica activ in îngri jirea copiilor cu afecțiuni cronice si nevoi speciale in centru, implicațjdu-se in alcaLuirea programului de viata si educațional al acestora;

 • •   supraveghează alimentația corecta a copiilor in funcție dc indicația medicului, varsta, starea de sanatate, precum si modul de preparare;

 • •   co n tro I eaza e fee tu area a n a I izc I or m ed i c al e peri od i c e s i actu al i zarea aceste ra co nfo rm recom an d arii or;

 • •   controlează efectuarea curățeniei, circuitul rufelor curate si murdare, repcotarea re gu Iu il or de igiena, portul

echipamentului de proiecție in timpul transportului si distribuirii alimentelor

 • •   se integrează in graficul de munca in ture, neparasind serviciul pana la predarea turei;

 • •   asigura si răspunde de buna fu nc Li o na re si pastrarea inventarului, de calitatea îngrijirilor medicale;

 • •   completează evidentele necesare din centru pe linie medicala:

 • •   întocmește caietul de alimentație, la indicația medicului fiind supravegheat de acesta.

 • •   participa la toate formele de instruire si perfecționare organizate de instituție

 • •   Întreține un climat plăcut in spațiul de lucru si in relațiile interpersonalc, avand permanent Lin comportament blând si securizam in comunicarea cu copiii.

 • •   răspunde de păstrarea bunurilor aflate in inventar si evidentele justificative administrării medicali ci.

 • •   manifesta disponibilitate pentru alte sarcini Lrasate de conducerea unitarii in limita competentei.

3) infirmiera atribuții

Ist desfasoara activitatea in schimburile l si H conform programării

Efectuează toaleta copiilor (baie» îmbrăcat) in silualia in care nu o pot face singuri, cântărire, și ajută la formarea bunelor deprinderi;

Schimbă lenjeria de corp și pat. și asigură condițiile corespunzătoare pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ale copiilor din centruatunci când aceștia nu au formate deprinderi in acest sens

Supraveghează în permanență cuiățenia copiilor schimbându-i ori indrumandu-i sa realizeze acest lucru ori dc câte- ori este nevoie

Ajută la culcarea copiilor în timpul zilei (în perioadele de somn), pe timpul nopții si observă copiii în timpul somnului:

Asista/Ajută la alimentarea copiilor, respectând toate prevederile igienico-snnitare

Preda lenjeria murdară, primește pe cea curată și răspunde de inventarul ce i-a fost încredințat;

în timpul cât st ocupă de copii, însoțește fiecare acțiune de cuvinte calde sau de explicații corespunzătoare pentru crearea unui tonus psihic pozitiv:

Nu ave voie să administreze medicamente copiilor, fără acordul mcdicului/asistcntului medical;

Transportă copiii greu deplasabili la/de la sala de mese și în grupa ;

Sub îndrumarea asistenților medicali efectuează combaterea paraziților;

Predă la spălătorie cazarma meniul, echipamentul și lenjeria copiilor pe bază dc proces verbal de predare primire cu spălătoreasă și îl preia întocmind aceleași forme;

Participă la cursuri de igienă;

Aduce la cunoștința conducerii centrului dc plasament orice disfuncții întâlnite care pot aduce prejudicii sănătății copiilor /tinerilor din instituție;

Primește și soluționează și al le sarcini trasate de conducerea instituției, pc linie ierarhică, în limita competențelor profesionale pc care le are.

îngrijește si răspunde de buna funcționare a obiectelor de inventar pc cnrc lc arc in primire

li este interzis sa se prezinte la serviciu sub influenta alcoolului, sa introducă sau sa consume băuturi alcoolice

Are timita si con:portare corespunzătoare fata de asistatii centrului, fiindu-i interzisa agresarea fizica si folosirea unui limbaj ncadccval in rclationarea cu aceștia

Ii este interzis accesul in blocul alimentar

Asigura deparazitarea copiilor

Trnsporta produsele biologice ale copiilor oare necesita acest lucru

Anunța cabinetul medical in cazul sesizării unor schimbări in striren de sunututc a copiilor

Solicita ofițerului dc servi ci pc unitate consemnarea in registrul unitarii a evenimentelor majore-i n limilu competentei

Se auto declara in caz de îmbolnăvire

Colaborează cu educatorii prestandu-si atribuțiile inclusiv la sesizarea acestora

Se subordonează medicului si asistenților medicali

Poarta echipament de protecție corespunzător, aplica si respecta normele dc protecție a muncii si P.S.l,

Arc obligația semnalării situațiilor de violenta asupra copiilor.

RespecLa normele dc protecție a muncii si PSf

manifesta disponibilitate pentru alte sarcini trasate de conducerea nnitalii in limita competentei. Aduce la îndeplinire

Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind masurile de asistență și piotecție socială;

Realizează în condiții optime, de calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișa a postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

Cunoaște Regulamentul de Ordine Interioară, Codul Etic și Regulamentul Organizare și Funcționare al DGASPC Sector I;

Cunoaște și respectă manualul de proceduri ce i se aplică; M.O.F .C.S.S.”Pinocchio'\ R.O.I. C.S.S.”Pinocchio”

Cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate:

Respecta programul de lucru

□esfasoara activitatile specifice postului si in Centrul dc primire in regim de urgenta pentru copii străzii conform programărilor.

JNerespccta rea atribuțiilor se sancționează conform legislației in vigoare

4). Instructor educator, atribuțiile postului

 • •   Proiectează, organizează si conduce întreaga activitate educativa si de socializare

 • •   Asigura supravegherea permanenta a copiilor;

 • •   Sprijină personalul de specialitate pentru stabilirea celor mai adecvate masuri pentru dezvoltarea morala a copiilor, precum corectarea devierilor de comportament si restabilirea echilibrului psihic al acestora;

 • •   Consemnează cu regularitate in caietul de observații aspecte caracteristice din comportarea si personalitatea copiilor, precum si activitatea zilnica;

 • •   Va trece in caietul de observații numele si intervalul de timp in care copilul paraseste unitatea precum si adresa la care acesta pleaca; de asemenea noteaza masurile de sancționare stabilite numai cu acordul șefului de centru;

 • •   Efectueaza seivici ul pe unitate conform programarii;

 • •   Cunoaște orarul de la școala al copiilor si este la curent cu situația școlara, asigura sprijin adecvat fiecărui copil, in vederea frecventării unitatil oi de inva.ta.mant;

Participa la întocmirea programului educațional si desfasoara activitati necesare dezvoltării armonioase a copiilor: Urmărește pregătirea temelor școlare si, la soici tarea copiilor, asigura sprijin pentru realizarea acestui lucru; Participa la întâlnirile cu părinții elevilor, organizate de către instituțiile de invalamaiil; colaborează cu cadrele didactice la derularea programelor cduationale ale copiilor protejați;

Participa la întocmirea meniului adecvat preferințelor copiilor, prin consultarea acestora;

Tine evidenta consemnărilor in registnil de vizite primite de copii;

Participa la întâlniri in echipele interdisciplinare si derulează activitatile prevăzute in programul de intervenție; Relația cu copiii este bazata pe respect, toleranta, acceptare, încurajare si sprijin.

Are o tinuta decenta si comportare civilizata

Au dezvolta altfel de relationari cu beneficiarii si aparținătorii acestora decât cele specifice atribuțiilor dc servi ci. Asigura tinuta adecvata copiilor in interiorul si in exteriorul centrului;

Are obligația sa aduca la cunoștința conducerii centrului când nu se poale prezenta la serviciu, indiferent de motiv; Are obligația sa aduca la cunoștința conducerii centrului orice problema pe care o inlatnpina;

Insoteste copiii la servirea mesei si in toate activitatile dcsfasuratc. atit in centru cit si in afara;

Participa la acțiunile dc perfecționare profesionala sLabilite de DGAS sector I;


Răspunde de prezenta in unitate a copiilor incredinLati;


Informează conducerea centrului si persoanele de specialitate cu privire la orice modificare si dezvoltarea copiilor

 • •   Nu utilizează masuri restrictive asupra copiilor (izolare, imobilizare} deuit ca ultima soluție de prevenire sau Stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale;

 • •   Sunt interzise:

 • a)  implicarea unui copil in pedepsirea altui copil

 • b)  pedeapsa corporala

 • c)  privarea de hrana, apa sau somn a copiilor

 • d)  orice examinare intima a copilului, daca nu are o rațiune medicala si daca aceasta nu e efectuata de personal medico-sanitar:

 • e)  confiscarea echipamentelor copiilor

Q privarea dc mcdicalie sau tratament medical

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup.

 • •   Sunt interzise conflictele cu colegii de servi ci in prezenta copiilor.

 • •  Relația cu colegii sc bazeaza pe respect reciproc.

 • •   Semnalează conducerii centrului suspiciunile sau acuzele de abuz asupra copiilor.

 • •   Îndeplinește orice alte sarcini trasate de sefut de centru, in limita competentei.

 • •   \erespectarca regulamentului de ordine interioara, disciplinei muncii, a legislației cu privire la protecția copilului, se sancționează conform legislației in vigoare.

5) psiholog - atribuțiile postului

 • •   Efectuează examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei stabilind nivelul general de dezvoltare al copilului si gradul retardul ui,

 • •   Identifica si evalueaza problemele de comportament precizând severitatea si natura acestora

 • •   Realizează evaluarea funcțiilor cognitive, a dezvoltării afective si sociale, precum si a contextului familial si social al copilului.

 • •   Asigura evaluarea nevoilor de abilitare/reabilitare in domeniul cognitive, comportamental si emoțional

■ Desfasoara activitati de asistenta psihologica / terapie suporți va olcriridu-le suportul informațional, instrumental si emoțional de care are nevoie, in vederea asigurării unei bune calitati a universului relațional si a prevenirii aparilici mior disfunctii in relația parinLe/copit. a dezvoltării aptitudinilor, abilităților de comunicare si a potențialului funcțional restant, precum si in scopul optimizării relațiilor acestora cu familia si cu ceilalți membri ai comunitarii.

 • •   Desfasoara activitati de asistenta psihologica / reabilitare individuala in vederea ameliorării deficitelor de natura atenționai a, mnczica, perceptive, cognitiva si comportamentala;

 • •   Asigura servicii de natura psihologica cu copiii aflatj in situația de in adaptare sociala si școlara pentru reeducarea proceselor afectate, Imbunatatirea autocunoasterii si optimizării dezvoltării personale;

 • •   Identifica si evalueaza nevoile familiei legale dc siluatii de risc;

 • •   Oferă consultanta dc specialitate personalului in probleme legate de curriculum, metode st tehnici de invatare.

 • •   întocmește împreuna cu personalul de specialitate Programul Personalizat de intervenție (PIP) in lunctie de problemele si particularitățile fiecărui copil si il reactualizează periodic

 • •   Informează si cunsulta familia sau reprezentantul legal al copilului cu privire la obiectivele si meLodele folosite in cadrul programului de Intervenție.

 • •   Discuta cu copilul intr-un climat de încredere si respeci reciproc, desfasoara activitatea terapeutica inir-un spațiu amenajat si sec-urizant pentru copil

 • •   Colaborează cu ceilalți specialiste din domeniu in vederea prevenirii abandonului si institut ionaKzarii copilului cu si faradizabilitati

 • •   Participa alaturi de ceilalți specialiști la întocmirea materialelor informative cu privier la caracteristicile st specificul diverselor tulburări si dizabilitati.

 • •   Elaborează planul de abilitare/' reabilitare al copilului si urmărește realizarea obiectivelor împreuna cu echipa inlerdisciplinara

 • •   Elaborcaza recomandări psihologice menite sa faciliteze progresul copilului cu dificultăți de acomodare in colectivitate

® Face demersuri necesare pentru a stabili relații de colaborare activa cu familiile copiilor asistați in centru.

 • •   Face rapoarte privind progresele fiecărui copil in parce in urma ședințelor individuale sau de grup;

 • •   Semnalează orice situație dc violenta

 • •   Participa alaturi de educatori la întocmirea planificării activitatilor in care sunt implicate copiii care respecta dreptul copilului la joc ca forma de activitate, metoda , procedeu si mijloc de realizare a demersurilor educaționale la var>te timpurii.

 • •   Întocmește Planul Individual de Servicii pentru copiii din modulul rezidențial periodic sau ori de cate ori este nevoie

 • •   Face parte din echipa multidisciplinara care stabilește Planul Individualizat de Protecție pentru copiii din modulul residential

 • •   Participa ia întâlnirile echipei multidisciplinare periodic sau ori de cate ori este nevoie

 • •   Colaborează cu alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C.sect.l sau din afara pentru întocmirea unui program terapeuți cad ecvat necesităților copilului pentru asigurarea unei bune integrări sociale a acestuia

 • •   Participa la cursuri de perfecționare sau alic acrivitati de formare profesionala organizate in instituție sau in afara acesteia;

 • •   Anunța medicul sau asistenta medicala cu privicr la orice modificare in starea de sanatate a copiilor;

 • •   Se autodeclara in caz de îmbolnăvire

 • •   Are obligația sa nu paraseascu locul de munca , chiar daca pleaca intr-o activitate educaționala cu copiii, tara sa aduca la cunoștința șefului de complex,

 • •   Pastreaza confidențialitatea cu privi re la cazurile copiilor si aJc familiilor acestora

 • •   Cunoaște si pune in aplicare legislația in vigoare specifica domeniului de activitate

 • •   Relația cu copiii este bazata pe respect, toleranta, acceptare, încurajare si sprijin,

 • •   Are o tinuta decenta si comportare civilizata

 • •   Nu dezvolta altfel de relationari cu beneficiarii si aparținătorii acestora dccat cele specifice atribuțiilor de servici.

 • •   Arc obligația sa aduca la cunoștința conducerii centrului când nu sc poate prezenta la serviciu, indiferent de motiv;

 • •   Are obligația sa aduca la cunoștința conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

 • •   Insoicstc copiii la servirea mesei si in toate activitatile desfășurate, atiL in centru cil si in afara;

 • •   Participa la acțiunile de perfecționare profesionala stabilite de DGAS sector J;

 • •   Sunt interzise:

 • h) implicarea unui copil in pedepsirea altui copil

j) pedeapsa corporala

j)  privarea de hrana, apa sau somn a copiilor

k)  orice examinare intima a copilului, daca nu are o rațiune medicala si daca aceasta nu c efectuata de personal med ico-san ilar:

 • l)  confiscarea echipamentelor copiilor

 • m) privarea dc mcdicatie sau tratament medical

 • n)  pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup.

 • •   Sunt interzise conflictele cu colegii de servici in prezenta copiilor.

 • •  Relația cu colegii ac bazeaza pc respect reciproc,

 • •   Semnalează conducerii centrului suspiciunile sau acuzele dc abuz asupra copiilor,

 • •   îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful dc centru, in limita competentei.

 • •   Nerespectarea regulamentului de ordine interioara, disciplinei muncii, a legislației cu privire la protecția copilului, sc sancționează conform legislației in vigoare.

 • •   Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile- de asistență și protecție socială;

■ Are obligația semnalării situațiilor dc violenta asupra copilului.

 • •    Realizează în condiții optime, dc calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișa a postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

 • •   Cunoaște Regulamentul dc Ordine Interioară Codul clic si Regulamentul dc Organizare și Funcționare al DGASPC Sector 1;

 • •   Cunoaște și respectă manualul de proceduri ce i se aplică; M.O.F .C.S.S. ’Pinocchio”. R.O.I. C.S.S/Pinucchio”

 • •    Cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate;

ARTICOLUL 11

Personal Administrativ, Gospodărire, iritrețin ere-reparații, deservire

Personalul administrativ la nivelul Complexului Social dc Servicii “Pinocchio” asigura activitatile auxiliare

sci viciului social : aprovizionare, mentonantu, uchizitii, ete.

Atribuțiile acestei categorii de personal sunt prezentate mai jos in prezentul regulament.

1) Administrator-atribuții:

 • •   Se ingrijcstc de păstrarea si justa folosire a tuturor bunurilor din instituție,

 • •   Se îngrijește dc Înzestrarea si aprovizionarea centrului cu mobilier, cazarmamcnt, produse alimentare, încălțăminte si ude necesare activitatii de invatamant a copiilor, aparatura, mijloace de transport si altele, potrivit cerințelor si fondurilor de care dispune unitatea.

 • •   Asigura repararea clădirilor si inventarului instituției.

 • ■   Controlează felul in care sunt păstrate si folosite bunurile instituției.

 • •   Întocmește registrul in caro înscrie echipamentul acordat copiilor asistat!, aflati in evidenta centrului de primire “Pinocchio”;

 • •   Controlează zilnic calitatea mancarii si modul de folosire a alimentelor.

 • •   PfegaicsLe si asigura operațiile de inventariere anuala si curenta a bunurilor instituției.

 • •   Face propuneri de casare a bunurilor dc inventar.

 • •   Repartizează sarcinile personalului operativ si deservire, potrivit competentelor.

 • •   întocmește pnntajul si programarea personalului din subordine.

 • •   întocmește lista zilnica de alimente si o supune spre aprobare setului de centru.

 • •   Instruiește periodic întregul personal asupra normelor de protecția muncii si PSI.

 • •   Repartizează e gestiuni bunurile instituției si controlează felul in care sunt păstrate si folosite.

 • •   întocmește lunar centralizatoarele dc consum si necesarul lunar de alimente si materiale.

 • •   Face parte din comisia de recepție a mărfurilor

 • •   Este interzis sa intre in serviciu sub influenta alcoolului, sa introducă si sa consume băuturi alcoolice in unitate.

 • •   Sunt interzise conflictele cu colegii de servi ci in prezenta copiilor.

 • •  Relația cu colegii sc bazeaza pc respect reciproc.

 • ■    Este interzisa oferirea oricăror informații despre copiii asistați, persoanelor străine centrului.

 • •   Respecta normele dc protcctîc a muncii si P.S.L

 • •   îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful de centru, in limita competentei.

 • ■   Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistență și protecție socială;

 • ■    Realizează în condiții optime, de calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișa a postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

 • •   CuuuașLe Rcgulamejilul de Ordine InlerioarS, (Iodul Etic și Regulamentul Organizare și Funcționare al DGASPC Seclor I;

 • •   Cunoaște și respectă manualul de proceduri ce i se aplică; M.O.F .C.S.S.”Pinocchio”, RO I. C.S.S/Pinocchin”

 • ■    Cunoaște și aplică legislația în domeniul dc activitate;

 • •   Nerespectarea acestor atribuții va conduce la sancțiuni conform legislației muncii in vigoare.

 • 2)  M agazincr - atribuții:

Gestionează in mod corespunzător toate bunurile aflate in magazia centrului.

Tine in permanenta, in mod corespunzător si la zi, evidentele, fisele de magazie.

Eliberează bunuri dc orice fel din gestiunea sa, numai sub semnătură si in baza documentelor legale aprobate si vizate de contabilitate si șeful centrului.

Se ocupa in permanenta de păstră rea si depozitarea in condiții corespunzătoare a tuturor bunurilor pe care le gestionează.

Participa in permanenta la aprovizionarea centrului si intra in comisia de recepție pentru primirea mărfii.

întreține in condiții normale igienico-sanitare toate spatiile de depozitare.

Participa zilnic la întocmirea meniurilor si a listei de alimente.

Propune Întocmirea meniului prioritar, avand in vedere alimentele perisabile si încadrarea lor in termenele de valabiliate.

 • ♦  Sunt interzise conflictele cu colegii de servici in prezenta copiilor.

 • •  Relația cu colegii se bazeaza pe respect reciproc.

Este interzisa oferirea oricăror informații despre copiii asistați, persoanelor străine centrului.

Respecta normele si regulamentele de protecție a muncii si P.S.I., conform instructajului făcut:

Îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful de centru, in limita competentei,

N ere specia rea acestor atribuții va conduce la sancțiuni conform legislației muncii in vigoare.

3) Muncitor calificat lenjereasa - atribuții:

 • •   Isi desfasoara activitatea in schimbul 1

 • •   Întreține in permanenta in stare de folosința: lenjeria de pal, îmbrăcămintea copiilor, prin efectuarea de reparații;

 • •   li e interzis accesul in blocul alimentar.

 • •   Este interzis sa intre in serviciu sub influenta alcoolului, sa introducă si sa consume băuturi alcoolice in unitate.

 • •   Este interzis sa paraseasca serviciul fard aprobarea șefului dc centru sau a administratorului.

 • •   Tine evidenta la zi a documentelor privind rulajul hainelor prin compartimentul lenjerie.

 • •   Asigura imbracarea copiilor si schimburile necesare ori de cate ori este nevoie, la solicitarea instructorului;

 • •   Isi desfasoara activiuLea in cadrul grupei de copii cu care desfasoara programe educative in vederea creării si dezvoltării deprinderilor si abilitărilor practice;

■ Are o ținuta si o comportare corespunzătoare tata dc copii, in sensul interzicerii agresării fizice si folosirii unui limbaj neadccval in rclationarea cu aceștia.

 • •   Sunt interzise conflictele cu colegii de scrvici in prezenta copiilor.

 • •  Relația cu colegii se hazeaza pe respect reciproc.

Este interzisa oferirea oricăror informații despre copiii asistați, persoanelor străine centrului.

 • •   Îndeplinește orice alte sarcini trasare de setul de centru, in limita competentei.

 • •   Ncrcspeetarea acestor atribuții va conduce la sancțiuni conform legislației muncii in vigoare.

4) Muncitor calificat spalatoreasa- atribuții:

Isi desfasoara activitatea in schimburile I si II, conform programării.

Răspunde de starea de curățenie a spălătoriei si se îngrijește de buna utilizare si funcționare a aparaturii din dotare.

Primește, sortează rufele pe culori si pe grupe

Dezinfectează lenjeria de corp si de pat cu substanțe ciori gene

Dezinfectează, spala, fierbe si calaca lucrurile copiilor care vin cu scabie si pediculoza

Spala, limpezește si usucă rufele

Sortcaza rufele si Ic distribuie pe grupe

Calea lenjeria dc pat si celelalte rufe

Respecta circuitul dc intrare a rufelor murdare si de ieșire a rufelor curate

Răspunde de modul de folosire a substanțelor dc curățire

Respecta normele igienico-sanilare impuse dc legislația in vigoare

Răspunde de utilajele din dotare si de modul dc exploatare al acestora

Răspunde de curățenie la locul de munca, curata si dezinfectează zilnic recipient ii si obiectele sanitare din spălătorie

Nu permite accesul persoanelor străine in spălătorie

Nu paraseste locul de munca pana nu verifica daca au fost scoase de sub tensiune aparatele din dotare

Gestionează obiecte de inventar, invenar moale si cazarmamcnt

Scsiscaza la timp administratorul sau șeful de centru pentru orice avarie a instalației electice, a utilajelor si uneltelor, in vederea reparării si evitării accidentelor dc munca.

Consuma rațional materialele de întreținere, evitând risipa.

Controlează starea fizica a rufariei si sesizează Icuiereasa in caz de necesitate

Răspunde de copiii asistați, încredințați la curățenie si activitati practice, atat pe linie de protecție a muncii.

Interzice manipularea instalațiilor clctrice de către capiii încredințați.

Interzice accesul si staționarea nejustificata a copiilor si angajați lor in spălătorie.

Informează educatorul de comportamentul neadecvat al copiilor;

Ii este interzis accesul in blocul alimentar.

Tine evidenta clara si corecta a rufariei primite si predate, prin întocmirea de PV.

Nu primește laspalal bunuri personale ale salariaiilur.

Primește bunurile la spălat, conform programării si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea educatorului.

Respecta normele de protecția muncii si PSI.

Este interzis $a intre in serviciu sub influenta alcoolului, sa introducă si sa consume băuturi alcoolice in unitate.

Are o limita si o comportare corespunzătoare fata de copii, in sensul interzicerii agresării fizice si folosirii unui limbaj neadecvat in relațional ea cu aceștia.

Este interzisa parasirea locului unde isi desfasnara activitatea, pc perioada programului dc lucru, cu excepția unor cazuri de stricta necesitate.

Sunt interzise conflictele cij colegii de serviri in prezenta copiilor.

Relația cu colegii se bazeaza pe respect reciproc.

Este interzisa oferi rea oricăror informații despre copiii asistați, persoanelor străine centrului.

îndeplinește orice alte sarcini trasate dc sofii] dc centru sau administrator, iar in lipsa acestora. dc la OS, in limita competentei.

Nerespeelarea acestor atribuții va conduce la sancțiuni conform legislației muncii in vigoare.

Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistență și protecție socială;

Realizează în condiții optime, de calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișa a postului, răspunzând în fata șefilor ierarhici;

Cunoaște Regulamentul de Ordine Interioară Codul clic și Regulamentul de Organizare și Funcționare al DGASPC Sector i;

Cunoaște și respectă manualul dc proceduri ce i se aplică; M.O.F .C.S.S.”Pinocchiow, R.O.I. C.S.S/’Pinocchio”

Respecta programul dc lucru

Cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate;

Nere.specm.rea acestor atribuții va conduce la sancliuni conform legislației muncii in vigoare.

 • 5) Muncitor calificat buca tar-atribuții:

 • •   răspunde de si controlează activitatea personalului necalificat in acest sector;

 • •   răspunde de prepararea hranei pc întreaga zi;

 • •    i as pui ide dt cai i li lalea si cal i lalea hranei,

 • •   masoara temperatura preparatelor cu termometrul sonda si completează fisa no res pi ni zaro a re:

ÎS

 • ■   verifica temperatura preparatelor la servire;

 • •   cunoaște pericolele, sursele de contaminare, condițiile de înmulțire a microorganismelor si metodele de prevenire a lor,

 • •   urmărește efectuarea corecta a igienizării echipamentelor si a bucătăriei;

 • •   verifica efectuarea corecta a spălării vaselor si a veselei;

 • •   urmărește comportamentul personalului din bucătărie si starea de igiena si echipamentul de protecție al acestuia;

 • ■   urmărește aplicarea masurilor de prevenire a contaminării încrucișate pe parcursul procesului de preparare a alimentelor:

 • •   completează fisele de monitorizare specifice si le preda administratorului la sfârșitul lunii pentru arhivare;

 • •  face parte din echipa locala HACCP;

 • •   răspunde de curățenia in bucătărie, sala mese, camera de zarzavat;

 • •   are obligația sa păstreze probele alimentare in frigider;

 • •   participa si da sugestii la intocmirea meniului;

 • •   participa si ia in primire alimentele pentru pregătirea hranei,

 • •   răspunde de bunul mers al procesului de lucru din acest sector;

 • •   se îngrijește de analizele periodice;

 • •   răspunde si are in inventar de bunurile din intreg blocul alimentar;

 • •   șemnafeaza orice situație de abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului in conformitate cu procedurile D.G.A.S.P.C

 • •   respecta procedurile de lucru corespunzătoare Complexului Social de Servicii “Sfanta Maria”;

 • ■   au obligația sa respecte ROL ROF ale complexului si D.G.A.S.P.C., precum si normele de proiecția muncii si PSl;

 • ■   îndeplinește orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului complexului, conform pregătirii profesionale si

ob 1 igati jlor derivate din legislatia domeniului;

 • 6) Muncitor nccnlificat ajutor bucntnr- atribuții:

 • •   răspunde de curățenia in sala de mese, bucătărie, camera de zarzavat, camera pâine, vestiar, prin spăl are si dezinfectare cu var cloros:

 • •   participa la curățenia generala si după igienizare, curata vesela cu detergenti , le freacă , Ic fierbe si dezinfectează CU soluție de cloramina;

 • •   la sfârșitul schimbului completează lisele de monitorizare corespunzătoare;

 • •   respecta orarul mi nu tal afișat, pentru evitarea cont am in aii (or In cm ci sate;

 • •   respecta regulile si instrucțiunile afișate la locul de munca:

 • •   respecta rețetele, procedurile si instrucțiunile de lucru;

 • •   respecta regulile de igiena, menține starea de igiena personala si a echipamentului de protecție;

 • •   manipulează igienic materii prime, seini prepara lele si produsele finite:

 • •   cunoaște pericolele, sursele de contaminare, condițiile de înmulțire a microorganismelor si metodele de prevenire a lor;

 • •   se îngrijește ca materiile prime, senii preparatele, si produsele finite sa fie separate fizic sau sa nu fie prezente in același timp in același spațiu;

 • •   declara bolile sau simtomele unor boli cu transmitere alimentara;

 • •   spala mâinile imediat ce intra in contact cu oricare contaminant;

 • •   isi insuseste noțiuni legate de sistemul HACCP;

 • •   se îngrijește de schimbarea fetelor de masa periodic si ori de cate ori este nevoie;

 • •   ajuta bucătarul la curatatul zarzavatului pentru pregătirea meniului din ziua respectiva;

 • •   tine locul bucătarului pe timpul concediului si recuperărilor acestuia, lucrează prin rotatie sambata si duminica daca se impune;

 • •   se îngrijește sa aiba analizele periodice obligatorii;

 • •   răspunde împreuna cu bucătarul de inventarul de la blocul alimentar;

 • •   are obligația sa-si procure materialele necesare pentru curățenia in bucătărie si curățenia vaselor;

 • •   răspunde împreuna cu bucătarul de cantitatile de alimente eliberate zilnic pe toaia de alimente;

° cunoaște si respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., normele de protecția muncii si pc cele de P.S.I, , precum si pro coduri le de lucru ce i se aplica;

 • •   aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului I privind masurile de asistenta si protecție sociala;

 • •   realizează in condiții optime, de calitate si in termen, sarcinile ce decurg din aceasta fisa a postului, răspunzând in fata șefilor ierarhici;

 • •    cunoaște si aplica legislația in domeniul de activitate;

 • •   semnalează orice situație dc abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului in conformitate cu procedurile D.G.A.S.P.C;

 • •   îndeplinește orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului complexului, conform pregătirii profesionale si obligațiilor derivate din legislația domeniului.

 • 7) Îngrijitor-atribuții:

 • •   asigura curatcnia utiltelii, interior cat si exterior;

 • •   la grupurile sanitare zilnic, ori de cate ori va fi nevoie, va spala vasele W.C., chivetele, faianța si va dezinfecta cu var eforos;

 • •   băile vor fi spalate si dezinfectate cu var cloros. ori de cate ori va fi nevoie, după folosire;

 • •   in dormitoare si birouri, va aspira' matura, spala, sierge praful si va aerisi zilnic;

 • •   se vor spala perdelele, geamurile si se va face curățenie generala, la perioade stabilite

 • •   se îngrijește de curatcnia pc holuri, casa scării si subsol;

 • •   pe timpul verii participa la igienizarea dormitoarelor si a unitatii;

 • •    răspund de bunurile aflate in dormitoare, holuri, semnând inventarul pentru acestea

 • •   participa la descărcarea alimentelor, daca este nevoie;

 • •   participa la sap atu I si curatatul grădinii, precum si a Împrejurimilor complexului;

 • •   au obligația sa-si procure din timp materialele de curățenie,

 • •   asigura marcarea corespunzătoare cu indicatoare specifice a tuturor suprafețelor spalate si umede;

 • •   colaborează cu persoana nominalizata la nivelul instituției ca responsabil secundar cu colectarea selectiva a deșeurilor conform legii.

 • •   cunoaște si respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., normele de protecția muncii si pe cele de P.S.I. , precum si procedurile de lucru ce i se aplica;

 • •   aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului I.ocal al sectorului l privind masurile de asistenta si protecție sociala ;

 • •   realizează in condiții optime, de calitate si in termen, sarcinile ce decurg din aceasta fisa a postului, răspunzând in fata șefilor ierarhici;

 • •   cunoaște si aplica legislația in domeniul de activitate;

 • •   răspunde st de alte sarcini trasate de conducerea complexului;

 • •   dezvolta relații bazate pe respect reciproc cu tot colcciivul/copiii centrului;

 • •   cunoaște problematica copiilor protejați in cadrul complexului;

 • •   îndeplinește orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului complexului.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • 1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • 2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al sectorului 1.

 • b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • c) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA

PO 32.25 Procedura operaționala privind admiterea in cadrul CSS Pinocchio, ediția I. revizia 0

PO 32.26 Procedura operaționala privind ieșirea si transferul copilului/tanarului din CSS Pinocchio, ediția IL revizia 0

PO 32.28 Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare, exploatare sau orice alta forma de violenta, ediția II, revizia 0

PO 32.27 Procedura privind controlul comportamentului copiilor, ediția I, revizia 0

Scf Centru. Mauis 'Vasile

DIRECTOR GENERAI 'ADJUNCT,

MARIANA TATĂN

Ănexa. #r.

S •£'£<;(

f)f.


CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI Complex Social de Servicii “l’inocchin"

B-dul Luptătorilor Nr. 40, Sector 1, București

tel/fax: 0216673009

e-mail: Pinocchio.sl@gmail.com; operator de date cu caracter personal nr. 6306


Z“'T DIRECTOR GENERAI)

V ASII.E frlOTOI

\ ' ‘ v1?1

REGULAMENT de


FUNCȚIONARE

COMPLEX SOCIAL DE S ERVICII

„PINOCCHIO”

COMPONENTA REZIDENȚIALA

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (I) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu ai serviciului social Complex Social de Servicii Pinocchio - Componenta Rezidențiala, infiiritat prin Hnlararea Consilintui General al Municipiului București si preluat de Direcției Generale dc Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 1 prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București Nr. 269/15.02,1999, aprobat de conducerea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 1 , în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor 1011011011110 la inforinații privind emuli ți i le dc adm il urc, lanvmiik: o ferii c ele.

f2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât ți pentru angajații Componentei rezidențiale și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții lcgali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului sucial

Serviciul social, Complex Social dc Servicii « Pinocchio » - Componenta Rezidențiala, cod serviciu social 8790 CR-C-1, este înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.P.C. Sector 1 București, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 1488/03.07.2014, CUI 15316810, si isi are sediul in EiicuiesLi, Scdoi 1, Sli ada bd Luptătorilor 111 40.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social CSS Pinocchio- componenta rezidențiala, este protejarea și acordarea de servicii complete beneficiarilor, conform urmăloarclorprincipîi:

acordarea utieî îngrijiri individualizate șl personalizate:

asigurarea protecției pe o perioadă, determinată, până în momentul reintegrării în familie (naturală / lărgită ) sau până la identificarea unei soluții definitive privind reinaerți a socială.;

garantarea ți respectarea drepturilor beneficiarului;

informarea corectă a beneficiarului / reprezentantului legal în ceea ce privește instituțiile din comunitate Iscare au acces.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Complexul Social de Servicii « Pinocchio » - Componenta rezidențiala, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general dc organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistentei sociale nr. 292/2UJ l, cu modificările ulterioare, Legeaprivind protecția și promovarea drepturilor copilului 272/2004 republicata, Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ut. 448/2006 , republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 25/2019 pentru aprobarea privind aprobarea J.andardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

 • (3) Complexului Social de Servicii « Pinocchio » - Componenta rezidențiala este înființat prin Hotararea Consiliului Local bir. 269/15.02.1999 sii funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 București,

ARTICOLUL 5

Principiile care stmi In baza ncordilrll serviciului social

 • (1) Complexul Social de Servicii « Pinocchio »- Componenta rezidențiala, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național dc asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratiiicaic prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în siundtirdclc minime do calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii « Pinocchio » - Componenta rezidențiala, sunt următoarele;

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni ncdiscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) usiguiaiea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

cj asistarea persoanelor Iară capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor tor;

t) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea in unitate a unui perorai mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, |inându-se eoni, după uaz, du vârsta și dc gradul său de maturitate, de discernământ ți capacitate dc exercițiu;

 • h) 1’aciliLarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum ți cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de ulușumctil;

 • i) promovarea unui model familial dc îngrijire a persoanei beneficiare,

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate ți personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor dc integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei dc prestare a serviciilor, în baza potențialului ți abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea ii)i|ialivclor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situații lor dc dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurare a confidențialității și a clicii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități dc integrare socială și implicarea activă în soluționarea situații lor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOL UL 6

Beneficia rii serviciilor sociale

țl) Beneficiarii servicii lor sociale din Complexul Social dc Servicii « Fmocchio » - Componenta rezidențiala, sunt copiii/tinerii (fete si băieți) separați temporar sau definitiv, de părinții saij ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului, si plasamentului in regim de urgentn cu varsta intre 3 si 26 de tini.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

Accesul copiilor in cadrul Complexului Social de Servicii «Pinocchio » - Componenta Rezidențiala se face pe baza Dispoziției de | Plasament in regim de urgenta emisa de directorul D.G.A.S.P.C. - sector 1, hotărârii de plasament emisa de către Comisia Pentru Protecția Copilului si/sau Sentinței Civile de plasament emisa de către Tribunal.

In cazul stabilirii de către Comisia pentru Protec-tia Copilului/Instanta a măsurii de protecție speciala plasament:

certificatul de naștere si actul dc identitate al copilului(daca copilul are peste 14 ani);

copii după actele de identitate ale părinților ;

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite dc normele sanitare in vigoare;

raportul referitor 1a ancheta psihosociala a copilului si a familiei sale;

foaia matricola privind situația școlara la zi a copilului, in copie sau adeverința școlara ;

hotararea Comisiei pentru Protecția Copilului sau Sentința civila emisa de Tribunal;

oricare alt act din care sa re-iasa situația juri dica'soci al a/medi cal a a părinților care a dus la instituirea acestei masuri ;

 • b) La intrarea copilului in unitate, acesta, precum si reprezentanții sai vor primi toate informațiile necesare referitoare la complexul de servicii, responsabilitățile fata de acesta precum si drepturile si restricțiile- pe care le au. In acest sens copilul va beneficia de un program de acomodare de 2 saptamani.

 • c) La momentul internării se înregistrează beneficiarul în Registrul de internari-extemari, se aduce la cunoștință reprezentanților legali / beneficiarilor (după caz) ROI-ul, programul de vizită, Ghidul beneficiarului și se semnează Contractul de servicii.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

Ieșirea copiilor/tinerilor din Complexul Social dc Servicii »Pinochio » - Componenta Rezidențiala, prin incetarea perioadei de rezidenta se pregătește de către educatorul de referința in acord cu asistentul social si psihologul, realizând»-se in baza hotărârii Comisiei pentru Proiecția Copilului / Sentinței tribunalului.

Pregătirea ieșirii copilului din unitate prin încetarea de fapt a perioadei de rezidenta se face Linand cont dc :

Cunoașterea de către copil a caracteristicilor viitorului inod de viata;

Asigurarea sentimentului dc continuitate ;

Pregătirea familiei/naturale lărgite ;

Informarea scolii;

Externarea din centru ca eveniment pozitiv pentru copil;

Retragerea licenței de funcționare.

încetarea serviciilor survine ca urmare a diferite situații, analizate de către managerul dc caz conform managementului de caz, stfel :

 • a) la cererea beneficiarului peste 18 ani, care are discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul dc domiciliu/rezidență);

 • b) la cererea reprezentantului legal al beneficiarului și angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului;

 • c) transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de lip rezidențial/altă inslimție/asistenl malernal, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;

 • d) caz de deces al benefici arul ni;

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale in cadrul Complexului Social de Servicii « Pinocchio » - Componenta Rezidențiala, au următoarele drepturi;

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale» respectiv la luarea deciziilor plivind intervenția socială care li șe aplică (unde este cazul);

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demni Lalea, in Limitate a și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în caro sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persanii ele beneficiare de servicii stminlr furnizate în Complexul Social de Servicii « Pinocchio »/reprezentantul legal au următoarele obligații;

 • q) să furnizeze informații corecta cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) sa participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

u) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL?

Activități și funcții

Principalele funcții ale Complexului de Servicii Sociale « Pinocchio »- Componenta Rezidențiala, suni următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public gcncral/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. găzduire beneficiarilor pe perioada nedeterminata;

 • 2. asigurarea hranei beneficiarilor - 3 mese pe zi:

 • 3. îngrijire personala permanenta;

 • 4. echipament și cazarmamenț materiale igienico-sanitare;

 • 5. asistenta medicala și de specialitate, supravegherea stării de sanatate ;

 • 6. recuperare si reabilitare;

 • 8. orientare școlara si profesionala a benefici ari lor:

 • 9. inteventie specializata in echipa iiiulljdisciplinara,

9. paza si securitatea beneficiarilor;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. materiale informative;

 • 2. accesul în centru anterior admiterii;

 • 3. educația informala si nonformala a beneficiarilor prin activitati specifice :

 • 4. protecție si asistenta in cunoașterea si exercitarea drepturilor beneficiarilor prin activitati specifice si in partcnciiat cu servicii de prevenire din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector l, Politie. ONG-uri, ctc.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, dc promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor dc dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. excursii.'tabere;

 • 2. expoziții;

 • 3. activitati culturale/sportive;

 • 4. consultarea beneficiarilor la luarea deciziilor care-i privesc;

 • 5. parteneriate cu părinții beneficiarilor în scopul obținerii rezultatelor dorite privind educația copiilor.

 • d) dc asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. activități corelate cu conform standardul de calitate pentru centrele de zi;

 • 4. monitorizarea permanentă a modului de acordare a serviciilor,

 • 5. formare profesionala continuă pentru personal.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale modulului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.  planificarea judicioasă a necesarelor pentru încadrarea în fondurile allocate;

 • 2.  folosirea judicioasă a resurselor materiale ;

 • 3.  controlul folosirii resurselor financiare și materiale;

 • 4.   res ursei e material e s u nt cal c a late co n form n o rm ati ve lor;

 • 5.  asigurarea de resurse umane calificate care să corespundă nevoilor centrului;

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Complexul Social de Servicii « Pinocchio »- Componenta Rezidențiala, funcționează cu un număr dc 14-46 total personal, contorm prevederilor Hotărârii consiliului local Sector 1 , București, nr. 06/28.01.2019, din care:

 • a) personal de conducere: șef centru - 1;

 • b) personal de specialitate dc îngrijire și asistență; personal de specialitate-20. Dintre aceste posturi 10 sunt vacante sau detașate in alt serviciu

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, intretinere-reparatii, deservire -26. Dintre aceste posturi 4 sunt vacante sau detașa li in alt serviciu.

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,07/1. - In componenta rezidențiala

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de șef centru.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea. îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile. cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale., codului muncii ete,:

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pc care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte cent re/a Iți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii cam. sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) îniucmește raportul anual de activitate:

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angaja ți t scrviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare cuce îi cute adresată, referitoare la încălcări ale dfcpiurihn bene fi ci ari lor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz. formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile, și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, piwum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) întocmește referate disciplinare personalului din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • p) asigură încheieiua cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după r*z, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidați! pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologic, asistență socială și sociologie, cu vechime dc minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul Juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducători lor instituției se face în condițiile legii.

articolul 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate este reprezentat de'.

 • a) asistent medical gen erai ist (325901);

 • b) infirmieră (532103);

 • c) educator pentru activități de resneializare (263508);

 • d) . psiholog (263411)

 • e) medic (221108).

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării dc resurse ctc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate:

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespeclare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute in standardul minim de calitate aplicahil.

 • 2) Asistent medical - atribuții :

 • •   este direct subordonat medicului;

 • •   controlează zilnic starea de sănătate a copiilor, medicatia acestora si instrumentarul medical;

 • •   i n fo rm eaza m e d i c u 1 as u pra aspe ct el or s csi zatc s i cvo I u ti a accsto ra;

 • •   efectuează zilnic triajul epidemiologie al personalului;

 • •   sa autodadcirn in caz de Îmbolnăvire:

 • •   efectuează băile terapeutice, supraveghează efectuarea băilor dc curat unic, le rin om c irizarea, van tarea ta si tmwuuru copiii;

 • •   ajuta medicul la examinarea copiilor;

 • •   supraveghează evoluția copiilor sanatosi si acelor cu tratament, informând prompt medicul;

 • •   duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele si le administrează conform indicațiilor medicale din F.O.

 • •   efectuează tratamentul injectabil si per os in schimburile I, II, si III si răspunde solicitărilor privind tratamentului oral;


 • •   cfcctucaza tratamente locale ( spălaturi articulare, oculara, pansamente, mica chirurgie);

 • •   efectuează vaccinări la indicația si sub supravegherea modicului;

 • •   solicita laboratorul pentru efectuarea analizelor recomandate de medic, efectuează recoltări pentru analize, aduce rezultatele de la laborator si le alaseaza la F.O,

 • •   progatesto materialul steril necesar centrului:

 • •   acorda in caz de necesitate primul ajutor copiilor sau personalului, pana la venirea meedicului;

 • •   asigura, la indicația medicului, toate condițiile necesare pentru transportul copilului in mod optim in alic unitari (apel static, salvare);

 • •   cunoaște si se implica activ in îngrijirea copiilor cu afecțiuni cronice si nevoi speciale in centru, implicandu-su: in alcatuirca programului de viata si educațional al acestora;

 • •   supraveghează alimentația corecta a copiilor in funcție dc indicația medicului, varsta, starea de sanatate, precum si modul de preparare;

■ controlează efectuarea analizelor medicale periodice si actualizarea acestora conform recomandărilor;

 • •   controlează efectuarea curățeniei, circuitul rufelor curate si murdare, rspcutarca rcgitluilor de igiena, portul echipamentului de protecție in timpul transportului si distribuirii alimentelor

 • •   se integrează in graficul de munca in ture, neparasind serviciul pana la predarea turci;

 • •   asigura si răspunde de buna funcționare si pastrarea inventarului, de calilaLea îngrijirilor medicale:

 • •   completează evidentele necesare din centru pe linie medicala;

 • •   întocmește caietul de alimentație, la indicația medicului fiind supravegheat de acesta.

 • •   participa la toate formele de instruire si perfecționare organizate de instituție

 • •   întreține un climat plăcut in spațiul de lucru si in relațiile interpersunale, având permanent un comportament blând si securizam in comunicarea cu copiii.

« răspunde de pastrarea bunurilor aflate in inventar si evidentele justificative administrării medicatiei,

° manifesta disponibilitate pentru alte sarcini trasate de conducerea unitarii in limita competentei.

 • 3) Infirmiera — atribuții

Isi desfasoara. activitatea in schimburile I si II conform programării

Efectuează toaleta copiilor (baie, îmbrăcat) in situația in care nu o pot face singuri, cântărire, și ajută la formarea bunelor deprinderi;

Schimbă lenjeria de corp și pat. și asigură condițiile corespunzătoare pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ale copiilor din centruaiunci când aceștia nu au formate deprinderi in acest sens

Supraveghează în permanență curățenia copiilor schimbăndu-i ori indrumundu-i sa realizeze acest lucru nri dc cfiic ori este nevoie

Ajută la culcarea copiilor în timpul zilei (în perioadele de somn), pe timpul nopții si observă copiii în timpul somnului;

As ista/Ajută la alimentarea copiilor, respectând toate prevederile igienico-sanitare

Predă lenjeria murdară, primește pe cea curată și răspunde de inventarul ce i-a fost încredințat; în timpul cât se ocupă de capii, însoțește licoare acțiune de cuvinte calde sau de explicații corespunzătoare pentru crearea unui tonus psihic pozitiv;

Nu are voie să administreze medicamente copiilor, fără acordul medicului/ast sternului medical;

Transportă copiii greu deplasabili la/de la sala de mese și în grupa ;

Sub îndrumarea asistenților medicali efectuează combaterea paraziților;

Predă la spălătorie cazarmamentul, echipamentul și lenjeria copiilor pe bază de proces verhal de predare primire cu spălătoreasă și îl preia întocmind aceleași forme:

Participă la cursuri de igienă;

Aduce la cunoștința conducerii cenLnilui de plasament orice disfimeții întâlnite care pot aduce prejudicii sănătății copiilor /tinerilor din instituție;

Primește și soluționează și alte sarcini trasate de conducerea instituției, pe linie ierarhică, în limita competențelor profesionale pe care le are.

îngrijește si răspunde de buna funcționare a obiectelor de inventar pe care le are in primire

li este interzis sa se prezinte la serviciu sub influenta alcoolului, sa introducă sau sa consume băuturi alcoolice

Arc tinuta si comportare corespunzătoare fata de asistării centrului, fiîndu-i interzisa agresarea fizica si folosirea unui limbaj neadecvat in re la ti o narea cu aceștia

Ii este interzis accesul in blocul alimentar

Asigura deparazitarea copiilor

Trnsporta produsele biologice ale copiilor care necesita acest lucru

Anunța cabinetul medical in cazul sesizării unor schimbări in sLarea de sanaLate a copiilor

Soli cita ofițerului de servici pe unitate consemnarea in registrul unitatii a evenimentelor majore-in limita competentei

Se auto declara in caz de imbolnavire

Colaborează cu educatorii prestau du-si atribuțiile inclusiv la sesizarea acestora

Sc subordonează medicului si asistenților medicali

Poarta echipament de protcctic corespunzător, aplica si respecta normele de protecție a muncii si P.S.i.

Are obligația semnalării situațiilor dc violenta asupra copiilor,

Respecta normele de proiecție a muncii si PS1

manifesta disponibilitate pentru alte sarcini trasate de conducerea unitatii in limita competentei. Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistență și protecție socială:

Realizează în condiții optime, de calitate și in termen, sarcinile ce decurg din această fișa a poslului, răspunzând in fața șefilor ierarhici:

Cunoaște Regulamentul de Ordine Interioara, Codul Etic și Regulamentul Organizare și Funcționare al DGASPC Sector I;

Cunoaște și respectă manualul dc proceduri ce i sc aplică; M.O.F .C.S.S.”Piiiocchio”: R.O.I. C.S.S."Pinocchio”

Cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate;

Respecta programul de lucru

Desfasoara activitatile specifice postului si in Centrul de primire in regim de urgenta pentru copii programărilor.


 • •   Sprijină personalul de specialitate pentm stabilirea celor mai adecvate masuri pentru dezvoltarea morala a copiilor, precum corectarea devierilor de comportament si restabilirea echilibrului psihic al acestora;

 • •   Consemnează cu regularitate in caietul de observații aspecte caracteristice din comportarea si personalitatea copiilor, precum si activitatea zilnica;

 • •   Va trece in caietul de observații numele si intervalul de timp in care copilul paraseste unitatea precum si adresa la care acesta pleaca; de asemenea noteaza masurile do sancționare stabilite numai cu acordul șefului de centru;

 • •   Hfectueaza serviciul pe unitate conform programării;

 • •   Cunoaște orarul de la școala al copiilor si este la curent cu situația școlara; asigura sprijin adecvat fiecărui copil, in vederea frecvenLaiii unităților de invatamant;

 • •   Participa la Întocmirea programului educațional si desfasoara activitati necesare dezvoltării armonioase a copiilor;

 • •   Urmărește pregătirea temelor școlare si, la soi ci tarea copiilor, asigura sprijin pentru realizarea acestui lucru;

 • •   Participa la întâlnirile cu părinții elevilor, organizate de către instituțiile de invatamant; colaborează cu cadrele didactice la derularea programelor edua li oua Ic ale copiilor protejați;

 • •   Participa la întocmirea meniului adecvat preferințelor copiilor, prin consultarea acestora;

 • •   Tine evidenta consemnărilor in registrul de vizite primite de copii:

 • •   Participa la întâlniri in echipele interdisciplinare si derulează activitatile prevăzute in programul dc intervenție;

 • •   Relația cu copiii este bazata pe respect, toleranta, acceptare, Încurajare si sprijin.

 • •   Arc o tinuta decenta si comportare civilizata

■   Nu dezvolta altfel de relationari cu beneficiarii si aparținătorii acestora decât cele specifice atribuțiilor de servici.

»   Asigura tinuta adecvata copiilor in interiorul si in exteriorul centrului;

 • •   Are obligația sa aduca la cunoștința conducerii centrului când nu se poale prezenta la serviciu, indiferent de motiv,

 • •   Arc obligația sa aduca la cunoștința conducerii centrului orice problema pe care o întâmpina;

 • •    Insoteste copiii [aservirea mesei si in toate activitatile desfășurate, atit in centru cit si in afara;

 • •   Participa la acțiunile dc perfecționare profesionala stabilite de DGAS sector 1;

 • •   Răspunde de prezenta in unitate a copiilor încredințați;

 • •   Informează conducerea centrului si persoanele de specialitate cu privire la orice modificare intervenita in sanatatca si dezvoltarea copiilor

 • •   Nu utilizează masuri restrictive asupra copiilor (izolare, imobilizare) decit ca ultima soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale;

 • •   Sunt interzise:

 • a)  implicarea unui copil in pedepsirea altui copil

 • b)  pedeapsa corporala

 • c)  privarea de hrana, apa sau somn a copiilor

dl orice examinare intima a copilului, daca nu are o rațiune medicala si daca aceasta nu e efectuata dc personal medico-sanitar;

 • e) confiscarea echipamentelor copiilor

Nerespeclarea atribuțiilor se sancționează conform legislației in vigoare

 • 4) medic - atriburii:

Atribuțiile postului

 • •   Examincaza din punct de vedere sanitar copiii internați in centru, tinind seama de datele din fisele medicale, buletinele de analize si avizele epidcmiologice cu care vin aceștia;

 • •   Întocmește dosarul cu actele medicale ale fiecărui copil (fise si registru);

 • •   Recomanda si centralizează aplicarea in centru a masurilor curativo-profilactice menite sa apere sanalatca copiilor si propune conducerii masurile igienico-san ilare;

 • •   Se interesează dc rezultatele examenelor de bilanț efectuate si in cazul unor probleme speciale de sanatatc, se îngrijește sa completeze dosarul medical al copilului cu documentația necesara;

■ Se preocupa de dotarea cabinetelor medicale cu medicamente si alte materiale sanitare necesare pentru îngrijirea sanatatii pacientilor;

 • •   Studiază condițiile de viata ale cupiilor din centru, urmărind realizarea masurilor pentru imbunatatirea acestora;

 • •   Re comand a gimnastica medicala corespunzătoare copiilor cu deficiente fizice;

 • •   Participa la intocmirea meniurilor, preocup in du-se ca acestea sa corespunda cantitativ si calitativ;

 • •   Acorda consultații curente si eliberează scutiri medicale;

 • •   întocmește planul anual de activitate medico-s an ilara, inclusiv regimul de zi al copiilor suferinzi, pc care il propune spre aprobare;

 • •    l ine legătură cu medicii din spitale pentru a verifica evoluția slarii de sanatate a pacientilor;

 • •   Asigura starea de sanatatc si profilaxie, pentru copiii asistați;

 • •   Respecta legislația in vigoare cu privire la depozitarea, manipularea, distribuirea si administrarea medicamentelor:

 • •   Supraveghează condițiile de munca si acorda primul ajutor in caz de accidentare sau îmbolnăvire a salariatilor din C.S.S.Piaocchio, aparute in timpul activitatilor;

 • •    Participa la întâlnirea de lucru a echipei pluridisciplinare,

« Organizează activi lalea asistenților medicali.

 • •   Isi desfasoara activitatea in program de 8 ore pc zi,

 • •   Consemnează informațiile medicale in evidentele specifice fiecărui demers medical

 • •   Relația cu copiii este bazata pe respect, toleranta, acceptare, încurajare si sprijin.

 • •   Sunt interzise conflictele cu colegii de servici in prezenta copiilor.

 • •    Relația cu colegii se bazeaza pe respect reciproc.

 • •   Scmnalcaza conducerii centrului suspiciunile sau acuzele de abuz asupra copiilor.

Educator, atribuțiile postului:

 • •   Proiectează, organizează si conduce întreaga activitate educativa si de socializare

 • •   Asigura supravegherea permanenta a copiitor;

 • f)  privarea de medicali* sau tratament medical

 • g)  pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup.

Sunt interzise conflictele cu colegii de servici in prezenta copiilor.

Relația cu colegii se bazeaza pe respect reciproc.

Semnalează conducerii centrului suspiciunile sau acuzele de abuz asupra copiilor,

îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful de centru, in limita competentei.

Nerespectarea regulamentului de ordine interioara, disciplinei muncii, a legislației cu privire la protecția copilului, se s an ci iu neaza conform legislației in vigoare.

ARTICOLUL 11

Persanul Administrativ, Gospodărire, in Creți ne re-reparații, deservire

Personalul administrativ la nivelul Complexului Social de Servicii “Pinocchio” Componenta Rezidențiala asigura activitatile auxiliare serviciului Social: aprovizionare, mentenanta, achiziții, etc.

Atribuțiile acestei categorii ele personal suni prezentate mai jos in prezentul regulament.

J) Administrator atribuții:

Sc îngrijește de paslrarea si justa folosire a tuturor bunurilor din instituție.

Se îngrijește dc înzestrarea si aprovizionarea centrului cu mobilier, caznrmamoid, produse alimentare, încălțăminte si cele necesare activi tatii de invatamant a copiilor, aparatura, mijloace dc transport si altele, potrivit cerințelor si fondurilor dc care dispune unitatea.

Asigura repararea clădirilor si inventarului instituției.

Controlează felul in care sunt păstrate si folosite bunurile instituției.

întocmește registrul in care înscrie echipamentul acordat copiilor asistați, aflati in evidenta centrului de primire “Pinocchio”;

Controlează zilnic calitatea mancarii si modul de folosire a alimentelor.

Pregătește si asigura operațiile de inventariere anuala si curenta a bunurilor instituției.

Face propuneri de casare a bunurilor de inventar.

Repartizează sarcinile personalului operativ si deservire, potrivit competentelor.

Întocmește pontajul si programarea personalului din subordine.

întocmește lista zilnica dc alimente si o supune spre aprobare șefului de centru.

Instruiește periodic întregul personal asupra normelor de protecția muncii si PSl.

Repartizează gestiuni bunurile instituției si controlează felul in care sunt păstrate si folosite.

întocmește lunar centralizatoarele de consum si necesarul lunar dc alimente si materiale.

Face parte din comisia de recepție a mărfurilor

Este interzis sa intre in serviciu sub influenta alcoolului, sa introducă si sa consume băuturi alcoolice in unitate

 • •  Sunt interzise conflictele cu colegii dc serviri in prezenta copiilor,

 • •  Relația cu colegii se bazeaza pe reapcct reci proc.

Este interzisa oferirea oricăror informații despre copiii asistați, persoanelor străine centrului.

Respecta normele de protecție a muncii si P.S.l.

Folosirea construcțiilor conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute in cartea tehnica a construcției

Efectuarea demersurilor in vederea ve r i fi cari lor/revi zii lori clin ic we obligatorii la instalațiile, utilajele, mașinile, si echipamentele din dotarea clădirilor pe care le administrează

Aducerea la cunoștința compartimentelor de specialitateorice deficienta aparuta in exploatarea clădirii si a echipamentelor din dotare

Îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful de centru, in limita competentei.

Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistență și protecție socială;

Realizează m condiții optime, de calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișa a postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

Cunoaște Regulamentul dc Ordine Interioară, Codul Etic și Regulamentul Organizare și Funcționare al DGASPC Sector 1;

Cunoaște și respectă manualul de proceduri ce i se aplica; M.O.F .C.S.S/’Pinocchio”, R.O.l. C.S.S.’Tinocchio”

Cunoaște și aplică legislația în domeniul de activitate;

Nerespectarea acestor atribuții va conduce la sancțiuni conform legislației muncii in vigoare.

 • 2) Magaziner atribuții:

Gestionează in mod corespunzător toate bunurile aliate in magazia centrului.

Tine in permanenta, in mod corespunzător si la zi, evidentele, fisele dc magazie.

Eliberează bunuri de orice fel din gestiunea sa, numai sub semnătură si in baza documentelor legale aprobare si vizate de contabilitate si șeful centrului.

Se ocupa in permanenta de pastrareasi depozitarea in condiții corespunzătoare a luturor bunurilor pe care le gestionează.

Participa in permanenta la aprovizionarea centrului si intra in comisia de recepție pentru primirea mărfii.

întreține in condiții normale igienico-saniiarc toate spatiile de depozitare.

Participa zilnic la întocmirea meniurilor si a listei de alimente.

Propune întocmirea meniului prioriLar. avand in vedere alimentele perisabile si incadrarea lor in termenele de valabiliatc.

 • •   Sunt interzise conflictele cu colegii de serv ici in prezenta copiilor.

 • •  Relația cu colegii se bazeaza pe respect reciproc.

Este interzisa oferirea nricaror informații despre copiii asistați, persoanelor străine centrului.

Respecta normele si regulamentele de protecție a muncii si P.S.l., conform instructajului făcut;

îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful de centru, in limita competentei.

Nerespcotarea acestor atribuții va conduce la sancțiuni conform legislației muncii in vigoare.

 • 3) Muncitor calificat lenjereasa - atribuții:

Isi desfasoara activitatea in schimbul I întreține in permanenta in stare de folosința: lenjeria de pat, îmbrăcămintea copiilor, prin efectuarea de reparații: Ii e interzis acces-ul in blocul alimentar.

Este interzis sa intre in serviciu sub influenta alcoolului: sa introducă si sa consume băuturi alcoolice in unitate.

Este interzis sa paraseasca serviciul fara aprobarea șefului de centru sau a administratorului.

Tine evidenta la zi a documentelor privind rulajul hainelor prin compartimentul lenjerie.

Asigura imbracarea copiilor si schimburile necesare ori de cate ori este nevoie, Ja solicitarea instructorului;

Tsi desfasoara activitatea in cadrul grupei de copii cu care desfasoara programe educative in vederea creării si dezvolta rîi deprinderilor si abilităților practice;

Are o ținură si o comportare corespunzătoare fata de copii, in sensul interzicerii agresării tizicc si folosirii unui limbaj ne adecvat in relaiionarea cu aceștia.

Sunt interzise conflictele cu colegii de serv ici in prezenta copiilor.

Relația cu colegii se bazeaza pc respect reciproc.

Este interzisa oferirea oricăror informații despre copiii asistați, persoanelor s trame centrului.

îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful de centru, in limita competentei.

Nerespectarea acestor atribuții va conduce la sancțiuni conform legislației muncii in vigoare.

 • 4) Muncitor calificat s pa lato rea sa- atribuții:

Isi desfasoara activitatea in schimburile I si II, conform programării.

Răspunde dc starea du curățenie a spălătoriei si se îngrijește de buna utilizare si funcționaro a aparaturii din dotare.

Primește, sortează rufele pe culori si pc grupe

Dezinfectează lenjeria de corp si de pat cu substanțe clorigene

Dezinfectează, spala, fierbe si calaca lucrurile copiilor care vin cu scabie si pediculoza

Spala, limpezește si usucă rufele

Sortează rufele si le distribuie pe grupe

Calea lenjeria de pat si celelalte rufe

Respecta circuitul de intrare a mlblor murdare si de ieșire a rufelor curate

Răspunde de modul de folosire a substanțelor de curățire

Respecta normele îgieiiico-sanitare impuse de legislația in vigoare

Răspunde de utilajele din dotare si de modul de exploatare al acestora

Răspunde de curățenie la locul de munca, curata si dezinfectează zilnic rccipicntii si obiectele sanitare din spălătorie

Nu permite accesul persoanelor străine in spălătorie

Nu parase?te locul de munca pana nu verifica daca au fost scoase dc sub tensiune aparatele din dotare

Gestionează obiecte dc inventar, invenar moale si cazarmament

Sesisenza In timp administratorul sau șeful dc centru pentru orice avarie a instalației elccticc, a utilajelor si uneltelor, in vederea reparării si evitării accidentelor de munca.

Consuma rațional materialele de întreținere, evitând risipa.

Controlează starea fizica a rufariei si sesizează lenjcrcasa in caz de necesitate

Răspunde de copiii asistați, incredintati la curățenie si activitati practice, atat pe linie de proiecție a muncii.

Interzice manipularea instalațiilor eletrics de către copiii încredințați.

Interzice accesul si staționarea nejustificata a copiilor si angajatilor in spălătorie.

Informează educatorul de comportamentul neadecvat al copiilor:

Ii este interzis accesul in blocul alimentar.

Tine evidenta clara si corecta a rufariei primite si predate, prin întocmirea de PV.

Nu primește la spalal bunuri personale ale salari ati lor.

Primește bunurile la spalat, conform programării si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea educatorului.

Respecta nomele de protecția muncii si PSL.

Este interzis sa intre in serviciu sub influenta alcoolului, sa introducă si sa consume băuturi alcoolice in unitate.

Are o tinuta si o comportare corespunzătoare fata de copii, in sensul interzicerii agresării fizice si folosirii unui limbaj neadecvat in relalionarca cu aceștia.

Este interzisa parași rea locului unde isi desfasoara activitatea, pe perioada programului de lucru, cu excepția unur cazuri de stricta necesitate.

Suni interzise conflictele cu colegii de servici in prezenta copiilor.

Relația cu colegii se bazeaza pe respect reciproc.

Este interzisa oferirea oricăror informații despre copiii asistați, persoanelor străine centrului.

Îndeplinește orice alte sarcini (rasate de setul de centru sau administrator, iar in lipsa acestora, de la OS, in limita competentei.

Nerespectarea acestor atribuții va conduce la sancțiuni conform legislației muncii in vigoare.

Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistență și protecție socială:

Realizează în condiții optime, de calitate și în termen, sarcinile cc decurg din această fișa a postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

Cunoaște Regulamentul de Ordine Interioară Codul etic și Regulamentul de Organizare și Funcționare al DGASPC Sector 1;

Cunoaște și respectă manualul de proceduri ce i se aplică; M.O.F .C.S.S/’Pinocchio”, R.O.l. C.S.S.”Pinocchio”

Respecta programul dc lucru

Cunoaște și aplică legislația în domeniul dc activitate;

Nerespectarea acestor atribuții va conduce la sancțiuni conform legislației muncii in vigoare.

 • 5) .Muncitor calificat bucatar-aiributii:

Răspunde de si controlează activitatea personalului necalificat in acest sector;

Răspunde dc prepararea hranei pe întreaga zi;

Răspunde dc cantitatea si calitatea hranei:

Mascara temperatura preparatelor cu termometrul sonda si completează fisa corespunzătoare;

Verifica temperatura preparatelor la servire;

Cunoaște pericolele, sursele dc contaminare, condițiile do înmulțire a microorganismelor si metodele ele pi «venire aloc:

Urmărește efectuarea corecta a igienizării echipamentelor si a bucătăriei;

Verifica efectuarea corecta a spălării vaselor si a veselei;

Urmărește comportamentul personalului din bucătărie si starea de igiena si echipamentul de protcctic al acestuia;

Urmărește aplicarea masurilor de prevenire a crini «minării incruci sate pe parcursul procesului de preparare a alimentelor;

Completează fisele de monitorizare specifice si le preda administratorului la starsitul lunii pentru arhivare;

Face parte din echipa locala HACCP;

Răspunde de curățenia in bucătărie, sala meșe, camera de zarzavat;

Are ohligatiasa păstreze probele alimentare in frigider;

Participa si da sugestii Ja întocmirea meniului;

Participa si ia in primire alimentele pentru pregătirea hranei;

Răspunde de bunul mers al procesului de lucru din acest sector;

Se îngrijește de analizele periodice;

Răspunde si are in inventar de bunurile din intreg blocul alimentar;

Semnalează orice situație de abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului in conformitate cuproccduriie

D.G.A.S.P.C

Respecta procedurile de lucru corespunzătoare Complexului Social de Servicii “Sfanta Maria”;

Au obligația sa respecte ROI, ROF ale complexului si D.G.A.S.P.C., precum si normele de protecția muncii si PSI;

Îndeplinește orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului complexului, conform pregătirii profesionale si obligați ilar derivate din legislația domeniului;

6) Muncitor necalificat ajutor bucătar - atribuții:

Răspunde de curățenia in sala de mese, bucătărie, camera de zarzavat, eamera pâine, vestiar, prin spalarc si dezinfectare cu vai- cloros;

Participa la curățenia generala si după igienizare, curata vesela cu detergent!, le freaca, le fierbe si dezinfectează cu soluție de cloramina;

La sfârșitul schimbului completează fisele du monitorizare corespunzătoare;

Respecta orarul minut at afișat, pentru evitarea eoni a minări lor încrucișate;

Respecta regulile si instrucțiunile afișate la locul de munca;

Respecta rețetele, procedurile si instrucțiunile de lucru;

Respecta regulile dc igiena, meni inc starea de igiena personala si a echipamentului de protecție.

Manipulează igienic materii prime, sernipre parate le si produsele finite;

Curimisie pericolele, sursele de contaminare, condițiile de înmulțire a microorganismelor si metodele de prevenire a lor;

Se îngrijește ca materiile prime, semipreparatele, si produsele finite sa fie separate fizic sau sa nu fie prezente in același timp in același spatia;

Declara bolile sau simtomele unor boli cu transmitere alimentara;

Spala mâinile imediat ce intra in contact cu oricâte contaminant;

Isi insuseste noțiuni legate de sistemul HACCP;

Se îngrijește dc schimbarea fetelor de masa periodic si ori de cate ori este nevoie;

Ajuta bucătarul la curatatul zarzavatului pentru pregătirea meniului din ziua respectiva;

Tine locul bucătarului pe timpul concediului si recuperărilor acestuia, lucrează prin rotatie sambata si duminica daca se impune;

Se îngrijește sa aiba analizele periodice obligatorii;

Răspunde împreuna cu bucătarul dc inventarul de la blocul alimentar;

Are obligația sa-si procure materialele necesare pentru curățenia in bucătărie si curățenia vaselor;

Răspunde împreuna cu bucătarul de canLitatilc de alimente eliberate zilnic pe foaia de alimente;

Cunoaște si respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., normele de protecția muncii si pe cele de P.S.I., precum si procedurile de lucru cc i se aplica;

Aduce la indeplinirc Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind masurile de asistenta si protecție sociala ;

Realizează in condiții optime, de calitate si in termen, sarcinile ce decurg din aceasta fisa a postului, răspunzând in fata șefilor ierarhici;

Cunoaște si aplica legislația in domeniul de activitate;

Semnalează orice situație <lc abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului in conformitate cu procedurile IXG.A.S.P.C;

îndeplinește orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului complexului, conform pregătirii profesionale si obligațiilor derivate din legislația domeniului.

 • 7) Îngrijitor - atribuții;

Asigura curățenia unitarii, interior cat si exterior:

La grupurile sanitare zilnic, ori de cate ori va fi nevoie, va spala vasele W.C., chivctclc, faianța si va dezinfecta cu var cloros;

Băile vor fi s pa late si dezinfectate cu var cloros, ori de cate ori va fi nevoie, după folosire;

In dormitoare si birouri, va aspira?' matura, spala, șterge praful si va aerisi zilnic;

Se vor spala perdelele, geamurile si se va face curățenie generala, la perioade stabilite

Se îngrijește de curățenia pe holuri, casa scării si subsol;

Pc timpul verii participa la igienizarea dormitoarelor si a unitarii;

Răspund de bunurile aflate in dormitoare, holuri, semnând inventarul pentru acestea

Participa la dcscarcarca alimentelor, daca este nevoie;

Participa la sapatul si curatatul grădinii, precum si a împrejurimilor complexului;

Au obligația sa-si procure din timp materialele dc curățenie;

Asigura marcarea corespunzătoare cu indicatoare specifice a tuturor suprafețelor spălate si umede;

Colaborează cu persoana nominalizata la nivelul instituției ca responsabil secundar cu colectarea selectiva a deșeurilor conform legii.

Cunoaște si respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C.. normele de protecția muncii si pe cele de P.S.I., precum si procedurile de lucru cc i se aplica;

Aduce la indcplinirc Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind masurile de asistenta si protecție sociala ;

Realizează in condiții optime, de calitate si in termen, sarcinile ce decurg din aceasta fisa a postului, răspunzând in fata șefilor ierarhici;

Cunoaște si aplica legislația in domeniul dc activitate;

Răspunde si de alte sarcini trasate de conducerea complexului;

Dezvolta relații bazate pc respect reciproc cu tot colectivul/copiii centrului;

Cunoaște problematica copiilor protejați in cadrul complexului;

îndeplinește orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonaioruliii complexului.

 • 8). Frizer - atribuții;

Isi desIasuara activitatea in schimbul I

Asigura igiena (tuns) copiilor din centrele rezidențiale ale D.G.A.S. sector 1;

Pas treaza in buna stare mobilierul si trusa de lucru, precum si igiena acestora:

Interzice accesul in locul unde isi desfasoara activitatea a persoanelor străine; interzice staționarea ncjustilicala a personalului si a copiilor;

Asigura igiena (tuns) copiilor la solicitarea educatorilor si cabinetului medical;

Interzice folosirea trusei de frzerie, a materialelor si a mobilierului din dotare de către persoane străine;

Nu transmite informații, de orice natura, despre copiii asistați, persoanelor străine;

Manifesta disponibilitate pentru solicitările venite din partea administratorului si a șefului de centru, solicitări primate in limita competentei.

Asigura corespondenta intre C.S.S/’Pinocchio” si serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. sect.l

li este interzis accesul in blocul alimentar;

Respecta normele de protecție a muncii si PS1

Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistență și protecție socială;

Realizează în condiții optime, de calitate și în termen, sarcinile ce decurg din această fișa a postului, răspunzând în fața șefilor ierarhici;

Cunoaște Regulamentul de Ordine Interioară . Codul elic și Regulamentul Organizare și Funcționare al DGASPC Sector 1;

Cunoaște și respectă manualul de proceduri cc i sc aplică; M.O.F .C.S.S/Pinocchio”, R.O.I. C.S.S.”Pinoccliio”

Cunoaște și aplică legislația în domeniul dc activitate;

Respecta programul de lucru

Este interzis sa intre in serviciu sub influenta alcoolului, sa introducă si sa consume băuturi alcoolice in unitate.

Ncrespectarea acestor atribuții va conduce la sancțiuni conform legislației muncii in vigoare.

ARTICOLUL 12

Finanța rea centrului

 • 1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • 2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al sectorului 1,

 • b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • c) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare,

ANEXA

PO 32.01 Procedura operaționala privind admiterea in cadrul CSS Pinocchio, ediția 1, revizia 0

PO 32.07 Procedura operaționala privind ieșirea si transferul copilului/tanarului din CSS Pinocchio, ediția II, revizia 0

PO 32.14 Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare, exploatare sau orice alta forma de violenta, ediția II, revizia 0

PO 32.05 Procedura privind controlul comportamentului copiilor, ediția I, revizia 0

Sef .ț'tntiu

Muiuș VăSiM

DIRECTOR GENERAT AtUț^CT,

MARIANA TA't AN

/a.         Caw&’uh# AmĂ

fir.


CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOC 1AL ȘI PROTECȚIA COPILULUI Casa “SL losif’

Jbhmtf* nHjnatftfTi»r* țftrmcsrt

na «*i


Strada Buziasnr. 23, Sector 1, București tel/fax: 021 310 55 31 e-mail:css_iosif@yah0O.com operator de date cu caracter personal nr. 63()£


REGULAMENT- CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social ci ;

CASA SFANȚUL IOSIF

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul dc organizare și funcționare este un document propriu < serviciului social Casa ;’Sf. losif”, hotărâre prin care a fost înființata nr 471/27.11.2008, în vederea . ligurără funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime dc calitate aplicabile și a asigurării aceusului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru perse; ei iele beneficiare, cât și pentru angajații casei și. după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social -Casa ”Sf. losif, cod serviciu social 879(1 CR-C-I, este înființat și administrat dc furnizorul D.G.A.S.P.C, Sector 1 București, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF Nr. 001199, data eliberării 03.07.2014,CUI 15318810, sediul in stradaRir; iasnrl,3, Sector 1, București.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Casa ‘'Sf. losif ”, este protejarea și acordarea de servicii beneficiarilor, conform următoarelor principii:


acordarea unei îngrijiri individualizate și personalizate:

garantarea și respectarea drepturilor beneficiarului;

informarea corectă a beneficiarului / reprezentantului legal în ceea ce privește instituțiile din comunitate la care au acces.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social Casa "Sf. i-isif", funcționează cu respectarea prevederilor cadrului generai de organizare și funcționare a s-: rviciilor sociale, reglementat de Legea Asistentei Sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Le >ea 272/2004, Legea nr. 448/2006 , republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim ce calitate aplicabil: Ordinul 25/2019 pentru aprobarea privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție special i .

 • (3) Serviciul social Casa ''Sf. losif "este înființat prin:

 • a) Hotărârea consiliului local al sectorului 1 București și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza i cordării serviciului social

țl) Serviciul social Casa "Sf. lusif ", se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul na I io na I de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor soc" ile prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate priri lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de cal tate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casa "Sf, losif", sunt următoarele:

 • a) respectarea șl promovare:: cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participe i ea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni ne; iscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împe :riva abuzului și exploatării persoanei beneficiare,


 • d) deschiderea către comunilate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare iii familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare

 • n) asigurarea confidențialității șl a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de Integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale din Casa "Sf.losif" sunt copii/tineri (fete si băieți).

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

hotarare CPC / Sentința civila/dispozitîe director general DGASPC sector 1 acte de identitate

orice documente medicale din care să rezulte starea de sanatate;

Certificat de încadrare în grad de handicap, daca este cazul;


Raportul de anchetă socială pentru cei din altă unitate administtativ-terioriala;

 • b) Accesul beneficiarilor în instituție se face pe baza de hotarare CPC / Sentința civila/dispozltie director general DGASPC ser or 1.

 • c) La momentul internării se nregistrează beneficiarul în Registrul Unic de Evidenta, se aduce la cunoștința reprezentanților lagali/beneficiarilor (după caz) ROF-ul, ROI-ul, programul de vizită, Ghidul beneficiarului/Carta ș. se semnează Contractul rin servicii.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) la cererea beneficiarului (peste 18 ani) care are discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în ser s locul de domiciliu/rezidență);

 • b) după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ și angajamentul scris al acestui i cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului;

 • c) transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/alta instituție, la cererea scrisă a beneficiarul : sau, după caz, a reprezentantului său legal

 • d) caz de deces al be îeficiarului;

 • e) retragerea licențe rlr funcționare .3

 • (4) Persoanele benei ciare de servicii sociale in Casa "Sf. losif" , au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori sociala;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția „ocială care li se aplică (unde este cazul);

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) sa li se asigure continuital >a serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultăți ;

 • e) să fie protejați de lege ate ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

fi) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități,

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa "Sf.losif 7 reprezentantul legal au următoarele obligații:

 • a) sa furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economica;

 • b) să participe, în raport cu \ irsta, situația de dependență ctc, la procesul de furnizare a serviciilor socialo;

 • c) să comunice orice modific: re intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Casa "Sf.losif " sunt următoarele

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul încheiat cu persoana beneficiara

 • 2. găzduire pe perioada determinata;

 • 3. îngrijire personala permanenta;

 • 4. echipament și cazarmament;

 • 5. asistenta medicala și de specialitate;

 • 6. recuperare si reabilitare.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1) materiale informative;

 • 2) accesul în centru anterior admiterii;

 • 3) plan de acțiune

 • 4) elaborare de rapoarte de activitate

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei Imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dific uitate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficie e, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1 (excursii/tabere;

 • 2 (expoziții;

 • 3 Jactivitati culturale;

4) serbări

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • e) de administrare a resurse or financiare, materiale și umane ale modulului prin realizarea următoarelor activități:     ■

 • 1) terapie ocupatinnala;

 • 2) socializare;

 • 3) achiziționarea de produse și bunuri necesare în vederea unei bune desfășurări a activității în centru.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul sudul Casa "Sf.lt sif", funcționează cu un număr de 1+44 total personal, ( activi 1+31) conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local 126/22.04.2019 , Sector 1 București.

 • a) personal de conducere: șu:casa -1;

 • b) personal de specialitate d' îngrijire și asistență; personal de specialitate - 31:

 • (2) Raportul angajat/benefic 3r este de 1/1,03

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere poate fi:

 • a) șef casa.

 • (2) Atribuțiile personalului r > conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului compete t sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu 'espectarea prevederilor legale din domeniul furnizorii serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele genarale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre^alțr furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului do bune oractici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare □ calității serviciilor, precum șl pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor benefic are;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajați! serv ciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizate dce și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personajului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după c .z, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul deînche ere a exercițiului bugetar;

p} asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciibr sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, in condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială ți sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență a învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10


Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialii ite și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate este:

 • a) asistent medical generalisi (325901);

 • b) infirmieră (532103);

 • c) îngrijitor curățenie (51530 L)

 • c) educator pentru activități ie resocializare (263508);

 • (2) Atribuții ale personalului ie specialitate:

a) asigură derularea etapelo; procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime je calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • h) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc»;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata;

 • f) face propuneri de îmbuna: ațire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în : tandardul minim de calitate aplicabil.

1) Asistent n edical - atribuții

 • ♦       In conformitate cu S: /IO (standardele minime obligatorii) in vigoare, personalul angajat in cadrul Casei Sf. losif va îndeplini următoarele :

 • ♦      examinează la intrări a in tura starea de sanatate □ copiilor si semnalează medicului aspectele constatate; controlează si gestionează medicatia si instrumentarul sanitar, efectuează triajul epidemiologie saptamanal si ia sosirea copiilor in casa, efectuează tratamentul injectabil si oral, controlează efectuarea anali: elor medicale periodice si actualizarea for conform reglementarilor, efectuează programări si tine evidenta recontroalelor

 • •      Consemnează urmă* >arele evenimente : boli infectioase sau alte boli, rănire, vatamare importantă sau accident, ori:e eveniment care afectează bunăstarea sau siguranța beneficiarului și circumstanțele in care s-a pi i dus. Consemnează rezultatele examinărilor medicale de bilanț a stării de sanatate si ale recontroalulor,

 • •       Depistează tulburări de auz, vaz, eLc. .Izuleaza copiii suspecti de boli transmisibile si anunța urgent medicul, șeful de centru. Supraveghează focarele de boli transmisibile aplicând masurile antiepidemice fata de contacti si recoltează probe biologice pe care le prezintă la laborator ridicând ulterior buletinele de analiza

Efectuează activități le educație sanitara cu beneficiarii și personalul casei

 • •       Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din colectivita^ e (dormitoare, livinguri, sala de mese , spatii comune, grupuri sanitare, etc) si informează de îndată ci inducerea în cazul în care constată deficiențe

 • •      Gestionează în condițiile legii si a normelor MS instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele din casa și răspunde de păstrarea si utilizarea lor corectă ; Aplica in conformitate cu instrucțiunile M.S, tratamentul profilactic sub supravegherea medicului;

 • •       acorda primul ajutor beneficiarilor sau angajatilor centrului in ca: de nevoie și solicită Serviciul de Ambulanță în caz de nevoie

 • •       Efectuează catagrafia copiilor supusi vaccinării

 • •       Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile,

 • •       completează formularele privind statistici lunare, anuale privind ; ctivitatea cabinetului medical si tine evidentele pe linie medicala.

■ participa la activitățile de ingrijire de baza ale beneficiarilor : hra.tirea copiilor, imbracarea si dezbrăcarea acestora, schimbatul copiilor atunci când este necesar, toaleta copiilor, îmbăierea acestora, deparazitarea - daca este cazul ;

 • •       la începutul turei de lucru verifica prezenta beneficiarilor in unit; te, starea lor de sanatate, daca au acces la materialele si dotările necesare, daca aparatura si dotările din casă sunt in buna stare de funcționare: in cazul in care se constata nereguli, ia masurile de urgenta care se impun si informează șeful de casă sau administratorul, controlează efectuarea cui atenieî in centru;

 • •       Răspunde de prezenta copiilor in unitate, întocmește prezenta și o centralizează la sfârșitul fiecărei luni, iar predarea/primirea copiilor se face pe baza de semnatur; in caietul de prezenta

 • •       participă ia alimentarea copiilor respectând prevederile igienico sanitare; - Se asigură că alimentele date pentru consumul zilnic sunt păstrate conform normelor jienico-sanitare;

Se asigura că alimentele date pentru consumul zilnic sunt păstrate conform normelor igienico-sanitare;

 • •      răspunde de preluarea hranei de la bucataria CSS Pinocchio pe biiza de proces verbal, transportul si servirea acesteia in cadrul casei în condiții igienico sanitart corespunzătoare

 • •       participa la activitatile de aerisire, igienizare și asigurare a curățeniei;

» asigura supravegherea copiilor atat pe timpul zilei cat si pe timpi d nopții;

 • •       participa la activitatile de educație non-formala ;

 • •       participa la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta ;

 • •      colaborează cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intc emirii si implementării PIP( plan individualizat de protecție) si PIS( plan individualizat de servicii);

insoteste copiii la școala, plimbări, policlinică, excursii, tabere, Ci ntrul de Recuperare .

 • •      fiecare membru al e .hipei este persoana de referința pentru unul sau mai multi copii si este membru al echipei pentru ah i copii;

 • •      colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de ia nivelul comunității, in vederea îmbunătățirii actului de protecție si integrării sociale a beneficiarilor;

 • •       colaborează cu fam ;ia naturala sau extinsa a copilului in vederea reintegrării acestuia ;

 • •      cunoaște problematiza copiilor;

 • •      respecta recomand? ile echipei Centrului de Recuperare in vederea continuării programului de recuperare prin actîvitati a domiciliu ;

 • •      menține un contact: ermanent cu școala in cazul copiilor integrați in sistemul de invatamant sau de masa;

 • •       cunoaște si respecta legislația privind protecția copilului;

 • •       pastreaza confidențialitatea cu privire la situația socio-medicala a beneficiarilor;

 • •      are o atitudine perrn inent nomdiscriminatorie ( se va adresa copiilor Folosind prenumele, nu va utiliza porecle z etichete := au alte formule de adresare stigmatizante );

 • •       sunt interzise : pedepsele fizice de orice natura, privarea copilului de necesitățile fundamentale corespunzato: re unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoțional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora ;

 • •      cunoaște si respecte egufile de sănătate și securitate în domeniul protecției muncii, precum și de PSI;

 • •       respecta prevederile ROI (regulament de ordine interioara), procedurile de lucru, codul etic, misiunea si ROF (regulamen de organizare si funcționare ) al casei w Sf losif" ;

« aduce la cunoștința copiilor ROI, Reguli interne de comportament, prelucrează cu aceștia instrucțiunile PSI

 • •      se preocupa de forrr irea continua in domeniu ;

 • •       participa la cursurile le formare ;

 • •       acorda ingrjirile zilnice copiilor , menținând un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual si socio- emoțional;

 • •      mesele copiilor vor li sterse cu soluție clorigena 1/6, nu va așeza scaunele pe măsuțe in timpul efectuării curățeniei.

 • •       interactioneaza frec* ant cu copiii in timpul îngrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si activitatile desfa: urate ;

 • •       încurajează autonorr ia copiilor in timpul îngrijirilor in funcție de varsta sî nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii Frecvente de practicare a abilităților de autoingrijîre ;

 • •       participa la activitat de îngrijire de baza ale hpneficiarilor( ex: hranirea copiilor, imbracarea si dezbrăcarea acestora, schi nbatul copiilor atunci când este necesar, toaleta copiilor, îmbăierea acestora, deparazitarea);

 • •       participă la alimenta ea copiilor respectând prevederile igienico - sanitare;

 • •       ajută copiii in efeclUiired ternelor,

 • •        participa la activitatila de aerisire, igienizare și asigurare a curățeniei;

 • •        participa la activitatil* de spalaro si calcare a rufelor si a lenjeriei;

 • •      asigura si răspunde ce supravegherea copiilor atat pe timpul zilei cat;

 • •       participa la activitati Je formare a deprinderilor pentru viata independenta ;

 • •       insoteste copiii la sc: ala, plimbări, policlinică, supraveghează copilul in spital in cazul

internării, excursii, ta bere, .

 • •      fiecare membru al e hipei este persoana de referința pentru unul sau mai multi copii si este membru al echipei pentru aii i copii;

 • •      cunoaște problpmat :a copiilor;

 • •       îndeplinește orice al.e sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului casei;

 • •      respecta recomanda ile echipei Centrului de Recuperare in vederea continuării programului de recuperare prin activitati a domiciliu ;

 • •       cunoaște si respecta !egislatia privind protecția copilului;

 • •       pastreaza confldenti; litatea cu privire la situația socio-medicala a beneficiarilor;

 • •      are o atitudine perrr inent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle , etichete w alte formule de adresare stigmatizante );

 • •       sunt interzise ; pedepsele fizice de orice natura, privarea copilului de necesitățile fundamentale corespunzător re unei dezvoltări armonioase din punct de vedere meriLal, emoțional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora ;

 • •      cunoaște si respecta regulile de sănătate șr securitate în domeniul protecției muncii, precum și de P5I;

 • •      respecta prevederile ROI (regulament de ordine interioara ), procedurile de lucru, codul etic, misiunea si ROF (r egulamenl de organizare si funcționare ) al casei Sf losif”;

 • •      aduce la cunoștința copiilor ROI, Reguli interne de comportament, prelucrează cu aceștia instrucțiunile PSI

 • •      se preocupa de forrr irea continua in domeniu ,

 • •       participa la cursurile Je formare ;

 • •      acorda ingrjirile zilnice grupului de copii care i-a fost repartizat menținând un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual si socio- emoționai;

 • •      verifica la intrarea in tura starea de sanatate a copiilor si semnaluaza asistentului medical sau medicului aspectele constatate

 • •       mesele copiilor vor fi sterse cu soluție clorigena 1/6, nu va așeza scaunele pe măsuțe in timpul efectuării curățeniei;

 • •       interactioneaza frecvent cu copiii in timpul îngrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele sî activitatile desfășurate;

 • •       incurajeaza autonomia copiilor in timpul îngrijirilor in funcție de ^arsta si nivelul de dezvoltare oferîndu-le ocazii frecvente de practicare a abilităților de a uto îngriji re ;

 • •       asigura securitatea mediului atat in interior, cat si in exterior, identificând, semnalând și îndepărtând pericolele potențiale;

 • •      supraveghează copiii intr-un mod calm si relaxat, in toate momentele zilei;

 • •      spala si dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc re spectand standardele de igiena ;

 • •       ia masuri privind respectarea condițiilor igienico- sanitare din cai uta si participa activ la efectuarea acestora ( dormitoare, bucătărie, vesela, spălătorie , anexe s« uitare, holuri acces, curte si ghena;)

 • •      răspunde în mod direct de modul de exploatare si întreținere a instalațiilor sanitare si electrice din dotare, conform instrucțiunilor, suportând contravaloarea obiectelor distruse ;

 • •      depozitează substanțe sau obiecte periculoase in locuri sigure ur de nu au acces copiii;

 • •      anunța orice modificare aparuta in starea de sanatate a copiilor ii monitorizează și acordă atenție sporită copilului aflat în tratament;

 • •       implica copilul in activitatile cotidiene ale vieții de familie, specifice vârstei, antrenandu-l in activitati educative de grup si individuale ;

 • •      dezvolta un demers educațional individualizat, bazat pe relația copil-persoana de referința ;

 • •       insufla copilului respectul fata de familie;

 • •       asculta opiniile copilului si tine seama de acestea in limita posibi itatilor;

 • •      întocmește procesul verbal pe unitate și consemnează toate evenimentele în care sunt implicați beneficiarii (schimbări ale stării de sănătate, răniri, vătămări co corale, situații de violență, conflicte..)

 • •      administrează medicamente respectând indicațiile caietului de tratament conform foilor de observații si a recomandărilor date de medicii specialiști (atunci când lipsaste asistentul medical);

 • •       ridica medicamentele din farmacie in baza recomandărilor medicului specialist, de familie sau al unitatii (atunci când lipsește asistentul medical);

• Are obligația sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleacz- intr-o activitate educaționala cu copiii, fara sa aduca la cunoștința șefului de centru;


 • •       Răspunde de prezenta copiilor in unitate, intocmeste prezenta și o centralizează la sfârșitul fiecărei luni, iar predarea/primirea copiilor se face pe baza de semnatur; în caietul de prezenta

 • •       insoteste copiii la școala, plimbări, policlinică, excursii, tabere, Centrul de Recuperare .

 • •       fiecare membru al echipei este persoana de referința pentru uni: sau mai multi copii si este membru al echipei pentru alti copii;

 • •       cunoaște problematica copiilor;

 • •      respecta recomandările echipei Centrului de Recuperare in vederea continuării programului de recuperare prin activitati la domiciliu ;

 • •       cunoaște si respecta legislația privind protecția copilului;

 • •       pastreaza confidențialitatea cu privire la situația socio-medicala a beneficiarilor;

 • •      are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante J;

 • •       sunt interzise : pedepsele fizice de orice natura , privarea copilul 'i de necesitățile fundamentale corespunzătoare uneî dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoțional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora ;

 • •      cunoaște si respecta regulile de sănătate și securitate în domeniul protecției muncii, precum șî de PSI;

 • •       respecta prevederile ROI (regulament de ordine interioara ), procedurile de lucru, codul etic, misiunea si ROF { regulament de organizare si funcționare ) al casei „Sf Ic sif " ;

 • •      aduce la cunoștința copiilor ROI, Reguli interne de comportament, prelucrează cu aceștia instrucțiunile PSI

 • •       acorda ingrjirile zilnice grupului de copii care i-a fost repartizat menținând un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelect lai si socio- emoțional;

 • •      se preocupa de formarea continua in domeniu ;

 • •       participa la cursurile de formare ;

 • •       acorda ingrjirile zilnice grupului de copii care i-a fost repartizat m enținând un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual si socio- emoțional; informează asistentul medical sau medicul cu privire la modificarea stării de sanatate a beneficiarului

 • •       mesele copiilor vor fi sterse cu soluție clorigena 1/6, nu va așeza scaunele pe măsuțe in timpul efectuării curățeniei;

 • •       interactioneaza frecvent cu copiii in timpul îngrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si activitatile desfășurate;

* incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirilor in funcție de ' arsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităților de autc ngrijire ;


 • •       asigura securitatea mediului atat in interior, cat si in exterior, identificând, semnalând și îndepărtând pericolele potențiale;

 • •      supraveghează copiii intr-un mod calm si relaxat, in toate momentele zilei;

 • •      ajuta la spalarea si dezinfectarea regulata a suprafețelor si matei ialelor de joc respectând standardele de igiena;

 • •  ia masuri privind respectarea condițiilor igienico- sanitare din casuta si participa activ la efectuarea acestora ( dormitoare, bucătărie , spălătorie , anexe sanitare, holuri acces, curte si ghena ;)

‘ răspunde in mod direct de modul de exploatare si întreținere a instalațiilor sanitare si electrice din dotare, conform instrucțiunilor, suportând contravaloarea obiectelor distruse ;

 • •      depozitează substanțe sau obiecte periculoase in locuri sigure ur de nu au acces copiii si verificarea modului in care se utilizează produsele chimice;

 • •       Prezintă personalului lista cu bolile sau sîmptomele bolilor ce trebuiesc raportate ;

 • •      anunța orice modificare aparuta in starea de sanatate a copiilor ;i monitorizează și acordă atenție sporită copilului aflat în tratament;

 • •       implica copilul in activitatile cotidiene ale vieții de familie, specifice vârstei, antrenandu-l in activitatî educative de grup si individuale ;

 • •      dezvolta un demers educațional individualizat, bazat pe relația copil-persoana de referința ;

 • •       insufla copilului respectul fata de familie ;

 • •       asculta opiniile copilului si tine seama de acestea in limita posibi itatilor;

 • •      întocmește procesul verbal pe unitate și consemnează toate evenimentele în care sunt


 • •      administrează medicamente respectând indicațiile caietului de tratament conform foilor de observații si a recomandărilor date de medicii specialiști; scrie caietul de tratament, întocmește necesarul de medicamente si le ridica din farmacii, atunci când lipsește cesemneaza o alta persoana

 • •      Are obligația sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educaționala cu copiii, fara sa aduca la cunoștința șefului dc centru;

 • •       întrerupe instalațiile utilitare si intervine cu stingatorul daca este cazul;

 • •       acorda primul ajutor beneficiarilor si personalului casei și la neve ie se solicită serviciul de ambulanță. Obligatoriu cazul se va consemna în registrul pentru evenim • nte deosebite. De la unitatea sanitară se vor reține : denumirea completă, adresa, număr de ^îlefon, salonul, medicul care a preluat cazul șl diagnosticul la internare.

 • •       îndeplinește orice alta sarcina trasata de șeful ierarhic in acord c .1 pregătirea profesionala;

2) Infirmiera - atribuții


 • •       asigura securitatea mediului atat in interior, cat si in exterior, identificând, semnalând și îndepărtând pericolele pote vtiale;

 • •      supraveghează copiii intr-un mod calm si relaxat, in toate momentele zilei;

 • •      spala si dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena ;

 • •       ia masuri privind respectarea condițiilor igienico-sanitare din casuta si participa activ la efectuarea acestora ( dormi: oare, bucătărie, vesela, spălătorie , anexe sanitare, holuri acces, curte si ghena;

 • •       răspunde in mod direct de modul de exploatare si intretinere a instalațiilor sanitare si electrice din dotare , conform instrucțiunilor, suportând contravaloarea obiectelor distruse;

 • •      depozitează substan e sau obiecte periculoase in locuri sigure unde nu au acces copiii;

 • •      anunța orice modific ne aparuta in starea de sanatate a copiilor și monitorizează și acordă atenție sporită copilului afla: în tratament;

 • •       implica copilul in activitatile cotidiene ale vieții de familie, specifice vârstei, antrenandu-l in activitati educative de grup si individuale ;

 • •       insufla copilului resț rjctul fata de familie ;

-       asculta opiniile copl ului sl tine seama de acestea in limita posibilităților;

 • •      întocmește procesul verbal pe unitate și consemnează toate evenimentele în care sunt implicați beneficiarii (schimbări ale stării de sănătate, răniri, vătămări corporale, situații de violență, conflicte..) • Organizează discuții individuale si de grup cu beneficiarii casei în care aceștia își pot exprima opinia cu privire la meniu, achiziționarea de echipament, jucării, cheltuirea banilor de buzunar;

 • •      elaborează recomandări psihopedagogie menite sa faciliteze progresul beneficiarului in toate ariile de dezvoltare ;

 • •      evalueaza impreuna :u psihologul, beneficiarul folosind metode specifice ;

® întocmește planificai ea activităților, rapoarte de activitati, traseul educațional împreună cu dirigintele/învătătorul, rapo • rte de evaluare a activităților, fișe restrictivă și alte documente specifice

 • •       răspunde de dressin:

 • •      răspunde de copiii p acati din unitate, asumarea acestei răspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sunt consemnate: locul unde se deplasează copilul, scopul deplasării si orele intre care acesta este plecat;

 • •       Răspunde de prezenia copiilor in unitate, întocmește prezenta și o ceiUrdlizeazd ld sfârșitul fiecărei luni, iar predarea/pr nired copiilor sc1 face pe baza de semnătură In caietul de prezenta

 • •      colaborează cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea întocmirii si implementai ii PIP( plan individualizat de proteclie) si PIS( plan individualizat de servicii);

 • •       Are obligația sa insoveasca copiii la școala si sa se asigure ca a intrat la clasa sub supravegherea cadrelor didactice, să mențină permanent legătura cu cadrele didactice în ceea ce privește comportamentul cc rilului și situația la învăță Lur a;

 • •       Acordă primul ajuto * beneficiarilor si personalului și la nevoie se solicită serviciul de ambulanță. Obligatoriu cazul se va consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reține : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul și diagnostice la internare.

 • •      îndeplinește o/iue al«a sarcina trasata de șeful Ierarhic In acord cu pregătirea profesionala;

3) Educator centru activități de resocializare - atribuții

 • •       participa la activitatil? de îngrijire de baza ale beneficiarilorf ex : hranirea copiilor, rm-bracarea si dezbrăcarea aces:ora, schimbatul copiilor atunci când este necesar, toaleta copiilor, îmbăierea acestora, deparazitarea);

 • •       la începutul turei de ucru verifica prezenta beneficiarilor in unitate, starea lor de sanatate, daca au acces la materialele si dotările necesare, daca aparatura si dotările din casă sunt in buna stare de funcționare: in cazi in care se constata nereguli, ia masurile de urgenta care se impun si informează șeful de casă sai administra tonil;

 • •      participă la alimentai ea copiilor respectând prevederile igienico - sanitare;

 • •      răspunde de preluarea hranei de la bucataria CSS Pinocchio pe baza de meniu zilnic, transportul si servirea acestea in cadrul casei în condiții igenico sanitare corespunzătoare

 • •       ajută copiii in efectu; rea temelor,

 • •       Organizează discuții i *idividuale si de grup cu beneficiarii casei în care aceștia îșî pot exprima opinia cu privire la meniu, ac îiziționarea de echipament, jucării, cheltuirea banilor de buzunar

 • •      aduce la cunoștința copiilor ROI, Reguli interne de comportament, prelucrează cu aceștia instructiunife PSI

 • •       participa la activitate de aerisire, igenizare și asigurare a curățeniei;

 • •       asigura supravegher■ a copiilor atat pe timpul zilei cat si pe timpul nopții;

 • •      participa la activitati ie formare a deprinderilor pentru viata independenta ;

 • •      observa si înregistrează comportamentul si progresul beneficiarului in diverse situații (activitati ludice, de autoservire, de autoingrijire, etc..)

 • •      aplica metode de ter ipie educaționala corectiv - recuperatorie, la recomandarea psihologului;

 • •      elaborează recomanriari psihopedagogice menite sa faciliteze progresul beneficiarului in toate ariile de dezvoltare ;

 • •      răspunde de copiii p! ?cati din unitate, asumarea acestei răspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sunt c: nsemnate: locul unde se deplasează copilul, scopul deplasării si orele intre care acesta este plecat

 • •       interactioneaza frecvent cu copiii In timpul îngrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si activitatile desfa; urate ;

 • •       incurajeaza autonomia copiilor in timpul îngrijirilor in funcție de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităților de autoingrljire ;

 • •       asigura securitatea r ediului atat in interior, cat si in exterior, identificând, semnalând și îndepărtând pericolele pote rtiale;

 • •      supraveghează copt: intr-un mod calm si relaxat, in toate momentele zilei;

 • •      spala si dezinfectea! 3 regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de Igiena;

 • •       răspunde in mod din ct de modul de exploatare si întreținere a instalațiilor sanitare si electrice din dotare , conform instrucțiunilor, suportând contravaloarea obiectelor distruse ;

 • •      depozitează substanie sau obiecte periculoase in locuri sigure unde nu au acces copiii;

 • •      anunța orice modific ire aparuta in starea de sanatate a copiilor și monitorizează și acordă atenție sporită copilului aflat în tratament;

 • •       implica copilul in acti >itatile cotidiene ale vieții de familie, specifice vârstei, antrenandu-l in activitati educative de grup $ individuale ;

■      dezvolta un demers educațional individualizat, bazat pe relația copil-persoana de referința ;

 • •        insufla copilului resp ?ctul fata de familie ;

 • •       asculta opiniile copiii lui si tine seama de acestea in limita posibilităților;

 • •      întocmește procesul zerbal pe unitate și consemnează toate evenimentele în care sunt

Implicați beneficiarii (schimb iri ale stării de sănătate, răniri, vătămări corporale, situații de violență, conflicte..)

 • •      Are obligația sa nu pi-raseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educaționala cu copiii, fara $; aduca la cunoștința șefului de centru;

 • •      Are obligația sa inso.îasca copiii la școala si sa obțină semnătură de predare a acestora la clase de ia invatatorul sau pr ifesorul-diriginte in caietul de predare -primire și sa mențină permanent legătura cu aceșl a în ceea ce privește comportamentul copilului și situația la învățătură;

 • •      Acordă primul ajuto și în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanță. Obligatoriu cazul se va consemna în regi îtrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reține : denumirea completă, adre:;i, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul și diagnosticul la internare.

 • •       îndeplinește orice aJ\a sarcina trasata de șeful ierarhic In acord cu pregătirea profesionala

 • •      Are obligația sa nu p.raseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educaționala cu copiii, fara $;i aduca la cunoștința șefului de centru;

 • - Se îngrijește de înzestrarea și aprovizionarea centrului cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, încălțăminte, articole necesare laturii de învățământ, aparatura potrivit cerințelor, fondurilor disponibile și a metodologiei privind accesul la acestea;

 • - Face demersurile necesare obținerii materialelor solicitate și aduce la cunoștința șefului de centru problemele cu care se confruntă în desfășurarea activității;

 • - în colaborare cu contabilul și comisia de inventariere a DGASPC efectuează inventarierea patrimoniului, în condițiile ți termenele stabilite (conform actelor normative în vigoare);

 • - Se preocupă continuu de buna funcționare a aparatelor electrocasnice : in doatrea centrului;

 • - Răspunde de colectarea selectiva a deșeurilor la nivel de centru si are obligația de a înregistra cantitatile de deșeuri ridicate de către operatorul economic in registrul de evidenta a deșeurilor colectate selectiv;

-îțiînsușește noțiuni legate de sistem HACCP;

 • - Se asigură că alimentele date pentru consumul zilnic sunt păstrate conform normelor igienico-sanitare;

-Se preocupă de asigurarea și organizarea pazei și ordinii în incinta unității;

 • - la măsurile necesare {conform legii), pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, a prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;

 • - la măsuri pentru buna funcționare a bucătăriei, spălătoriei șî a centrale termice;

 • - Asigură din timp datarea punctului PSI cu instrumentele și utilajele necesare prevenirii și stingerii incendiilor;

 • - Răspunde de coordonarea activității în caz de incendiu

 • - Aplică și respectă normele PSI și de PM,

 • - Participă la toate formele de instruire și formare organizate de instituție;

 • - Are obligația de a semnala orice situație de abuz asupra copilului

 • - Are obligația sa aduca la cunoștința, in timp util, șefului de centru atuns i când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei;

-Are obligația sa anunțe verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o întâmpină;

 • - Dezvolta relații profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa insti Jtiei;

 • - îndeplinește orice alta sarcina trasata de șeful ierarhic in acord cu pregr tirea profesionala;

 • - Preia atribuțiile șefului de centru atunci când acesta nu se afla in casa sau se află în concediu de odihnă sau medical;


 • - Răspunde de colectarea selectiva a deșeurilor, întocmește registrul si raportează cantitatile

 • - Este desemnata arhivar sef si răspunde de arhiva

 • - Cunoaște, respecta si aplica manualul de proceduri al casei.

 • - Răspunde de asigurarea stn-’ii de curățenie, încălzirea și iluminatul centrului; efectuând verificării zilnic;

 • - Reparti/paza sarcinile per^'naiului potrivit competentelor

 • - Supraveghează și cuordone ază modul în care se desfășoară activitatea de curățare și igienizare a clădirii și a dotărilor acesteia

 • - Face parte din comisia de r cepție a produselor care intră în centru și face verificarea calitativă și cantitativă a produselor și a documentelor de însoțire a mărfii;

 • - întocmește NIR pentru mar a intrata si eliberează din magazia centrului bunuri in baza Bonului de consum

 • - Răspunde de inventarul ce trului si magazie;

 • - Răspunde de folosirea contracțiilor conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute in cartea tehnica a construcției

 • - Efectuează demersuri in vederea verificariior/reviziilor tehnice obligatorii la instalațiile, utilajele, mașinile, si rchip.i meritele d n du tara clădirilor pe care le administrează

 • - Aduce la cunoștința compa timentelor de specialitate orice deficienta apa ruta in exploatarea clădirii si a echipamentelor din do la e

’ Pregătește și asigură operai lunile de inventariere anuală și curentă a bunurilor instituției;

Siipraveghna/H E<(’[:liiarra I jcrărilur de întreținere, reparare, modernizare a clădirii;

 • - Comunică șefului de centru dîsfuncțlile existente, precum și stadiul lucrărilor;

-întocmește și transmite DC \SPC referatele de necesitate, conform planificărilor;

 • - Monitorizează efectuarea < erectă a operațiilor de dezinsecție-deratizare și completează fișa respectivă;

 • - Completează meniul zilnic j:e care îl afișează;

 • - Calculează valoarea pe fiec: re articol totalizând lista, după care o supune spre verificare și înregistrarea contabilului;

 • - întocmește registrul în care înscrie echipamentul acordat copiilor aflați în evidență și data acordării acestuia;

-întocmește graficul și pontajul personalului angajat,

 • - în absența asistentului medical, verifică starea de sănătate a personalului care își desfășoară activitatea în bucătărie;

 • - Face propuneri pentru cas< e a obiectelor de inventar, pregătește și asigură operațiile de inventariere anuală și curenv i a bunurilor instituției;

 • •       insoteste copiii la școala, plimbări, policlinică, excursii, tabere, Ci îtru! de Recuperare ,

 • •      fiecare membru al echipei este persoana de referința pentru uni i sau mai multi copii si este membru al echipei pentru alti copii;

 • •      colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, preci m si cu alte servicii sociale de la nivelul comunității, in vederea imbunatatirii actului de protecție si integrării sociale a beneficiarilor;

 • •       colaborează cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea reintegrării acestuia ;

 • •       cunoaște problematica copiilor;

 • •      respecta recomandările echipei Centrului de Recuperare In vede ea continuării programului de recuperare prin activitati la domiciliu ;

 • •       menține un contact permanent cu școala in cazul copiilor integrz 1 i in sistemul de invatamant sau de masa ;

■ cunoaște si respecta legislația privind protecția copilului;

 • •       pastreaza confidențialitatea cu privire la situația socio-medicala u beneficiarilor;

 • •       are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa cot iilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante ),

 • •       sunt interzise : pedepsele fizice de orice natura , privarea copilul ti de necesitățile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoțional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora ;

 • •       cunoaște si respecta regulile de sănătate și securitate în domeniul protecției muncii, precum ți de PSI;

 • •       respecta prevederile ROI (regulament de ordine interioara ), prc redurile de lucru, codul etic, misiunea si ROF (regulament de organizare si funcționare ) al casei Sf Ștefan;

 • •       aduce la cunoștința copiilor ROI, Reguli interne de comportament, prelucrează cu aceștia instrucțiunile PSI

» acorda ingrjiriie zilnice grupului de copii care i-a fost repartizat rr entinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelect ual si socio- emoțional;

 • •      se preocupa de formarea continua in domeniu ;

 • •       participa la cursurile dc formare ;

 • •       acorda ingrjirile zilnice grupului de copii care i-a fost repartizat rr entinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual si socio- emoțional ; informează asistentul medical sau medicul cu privire la modificarea stări de sanatate a beneficiarului

 • •       mesele copiilor vor fi sterse cu soluție clorigena 1/6, nu va așeza scaunele pe măsuțe in

timpul efectuării curățeniei;                                                               sr

 • •      Are obligația sa însoțească copiii ia școala si sa obțină semnătură de predare a acestora la clase de la învățătorul sau profesoru l-diriginte in caietul de predare-primire și să mențină permanent legătura cu aceștia în ceea ce privește comportamentul copil jlui și situația la învățătură;

 • •      Acordă primul ajutor și în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanța. Obligatoriu cazul se va consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reține : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul și diagnosticul la internare.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ asigura activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanta, achiziții, etc si poate fi:

a), administrator

bj. magazine

Atribuții administrator / magaziner

 • - Repartizează pe gestiuni bunurile instituției și controlează sistematic fe ul în care sunt păstrate și folosite;

 • - la măsuri de păstrare a avutului unității și de recuperare a eventualelor pagube;

 • - Păstrează în bune condiții arhiva centrului;

-întocmește registrul de inventar și registrul de răspândire, cuprinzând L -jnurîle materiale existente în unitate;

 • - Arhivează toate fișele primite lunar de la personalul responsabil cu monitorizarea;

 • - la măsuri pentru asigurarea securității clădirii precum și prevenirea și sl.ngerea incendiilor;

 • - Urmărește să fie respectate de personalul casei procedurile și instrucțiunile de lucru privind normele PSI si SSM

 • - Răspunde de întocmirea la timp a tuturor situațiilor administrativ-gospodărești;

Răspunde integral de gestiunea magaziei/centrului, răspunde în legătură cu gestionarea bunurilor, întocmirea documentelor de intrare si ieșire bunurilor in/din magazie; completează fisa de magazie, fisa teren, etc

 • - Inainteaza actele la timp către serviciul de contabilitate

 • - Planifică lunar aprovizionarea cu materiale de curățenie și consumabile oirou;

 • - Planifică anual echipamentul beneficarilor și cazarmamentul;

 • - Colaborează cu alte compartimente în vederea stabilirii necesităților di ; dotare a clădi, jfforecuiri și reparațiile ce se impun;

lipii            ;

\\tf- ■                  / • f - Respecta R.O.I., ROF, centru si D.G.A.S.P.C., de protecția muncii si pe cel de P.S,I,, precum si procedurile de lucru din cad - i centrului

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

{1} în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cei puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor o: ntrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al sectorului L.

bj donații, sponsorizări sau < te contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice dințară și din străinătate;

c) alte surse de finanțare, în i onformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA

PO 25.01 Procedura operație mia privind admiterea in cadrul Casei ,.Sf Iosif,” ediția I, revizia 0

PO 25.15 Procedura operație îala privind ieșirea si transferul copilului/tananiJui din Casa „Sf Iosif ”, ediția I, revizia 0

PG 25.16 Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență, ediția l, revizia 0

PO 25.18 Procedura privind :ontroluJ comportamentului copiilor, ediția 1, revizia 0

5ef Centru,

Angela Stef

DIRECTOR GENERAT ADJUNCT,

MARIANA TATAN


CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

DIRECȚIA PROTECȚIA COPIL ULUI,PERSOANEI Șl FAMILIEI Centrul de Zi de Recuperare

pentru Copii cu Dizabilități “Sfânta Ecaterina” ________


B-dul Mareșal Averescu ,nr.l 7,Pavilion I*,, etaj 1, Sector 1, Bucur       i-A           CONSILIULUI

Tel/fax: 021/222,14.88 ; e-mail: cz_adultitsa@dgaspc-scctori iî|^o

Cod operator prelucrare date cu caracter personal nr. 630(

LucftL al sectorului t

:wesca ac. £ /ț/) 28JANWDIRECTOR Gj^NgR

VASILE MOTOC

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a serviciului soclul de zi:

Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Sfânta Ecaterina”

Articolul 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este an document propriu al Serviciului social CZRCD “Sf. Ecaterina”, strucutură far i personalitate juridică, înființat prin hotărârea Consiliului Local al sectorului 1 nr. 12.731.08.2016 în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor mi ni ne de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite ele.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cat șî pentru angajații centrului șî după caz. pentru membrii familiilor beneficiarilor, reprezentanții legali/eonvenționali, vizitatori.

Articolul 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social CZRCD “Sf. Ecaterina”, cod 889Î.CZ-C-III, înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală dc Asistență Socială și Protecția Copilului secLur 1, acreditai conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF nr. 001199, cu sediul în B-dul Mareșal Averescu nr. 17, sector 1, București.


Articolul 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social CZRCD “Sf. Ecaterina” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul CZRCD “Sf. Ecaterina” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate dc exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mtxt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său dc maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului șî abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • 1) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • - hotărârea de plasament la AMP/centre (unde este cazul)

 • - ultima evaluare psihologică (în cazul copiilor din AMP)

 • - planul individualizat de protecție (xerocopie) - în cazul copiilor instituționalizați sau din AMP

 • b) Criteriile de eligibilitate sunt:

 • - existența unei limitări în desfășurarea normală a vieții copilului.

 • - vârsta până în 18 ani pentru terapii punctuale și 12 ani pentru componenta de zi .

 • - domiciliul copilului pe raza sectorului 1; în cazuri excepționale se acceptași alt domiciliu

 • c) admiterea beneficiarilor în centru se face, în funcție dc locurile disponibile, în urma aprobării cererii tip, de către directorul general al furnizorului de servicii, DGASPC sector 1

 • d) cererea este adresată Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie

 • - în cazul în care cererea nu poate fi aprobată datorită lipsei de locuri, părintele va fi înștiințat în scris de acest lucru în termen de 30 de zile lucrătoare. în același timp, va fi informat că rămâne în evidența centrului (pe lista de așteptare) până la eliberarea unui loc. în momentul eliberării unui loc centrul prin asistentul social anunță telefonic/în scris părintele că se poate prezenta cu actele solicitate în. vederea includerii copilului în program

 • - în cazul în care cererea este aprobată, părintele trebuie să prezinte în termen de 30 de zile lucrătoare restul documentele solicitate (analize medicale etc); în caz contrar se va face o înștiințare scrisă din partea centrului prin care li se comunică că cererea a fost clasată.

 • - în cazul în care cererea nu este aprobată, răspunsul va face referire la motivul pentru care nu a fost aprobată

 • e) Șeful centrului, împreună cu specialiștii analizează cererea și decid modul de soluționare în funcție de criteriile dc admitere cuprinse în MOF:

domiciliul copilului pc raza teritorială a sectorului l pentru copiii din modulele de zi (care beneficiază de mese și somn dc prânz); sunt admiși la recuperare și copii cu domiciliul în alte sectoare/județe în cazul în care solicită doar servicii punctuale în limita locurilor disponibile;

în situația în care domiciliul copilului este în alt sector/judeh contractul cu familia se va încheia pe o perioadă de maximum 6 luni; reînoirea contractului este posibilă în măsura în care exista rezervă de locuri pentru copiii doini ciliați în sectorul 1, vârsta copilului cuprinsa între 0-12 ani pentru modulul de zi și 048 ani pentru terapii punctuale;

Capacitatea centrelor este variabilă (100 -125 copii în cazul terapiilor punctuale și maximum 20 copii în cazul programului prelungit: 8-16) • 3.  la împlinirea vârstei maxime de admitere în centru

în această situație, se aplică procedura activității anterioare.

 • 4.  la recomandarea responsabilului de caz în situația încălcării prevederilor cuprinse în contractul cu familia.

în situația încălcării prevederilor cuprinse în contractul cu familia, părintele este invitat prinir-o adresă oficială să sc prezinte la sediul centrului pentru a avea o întrevedere cu responsabilul de caz și șeful centrului. în cadrul acestei întrevederi va fi evaluată situația creeată și se vor stabili de comun acord măsurile care se impun. în urma întrevederii, se întocmește o minută în care sunt menționate măsurile luate de comun acord.

în situația în care părintele nu respectă noile măsuri stabilite de comun acord sau decide renunțarea la serviciile oferite în cadrul centrului, persoanele implicate în procesul de recuperare al copilului întocmesc un referat de evaluare finală. Prin urmare, asistentul social întocmește un raport de închidere a cazului și înștiințează părintele / reprezentantul legal, printr-o adresă scrisă, dc măsurile luate.

Raportul de închidere a cazului - întocmit de asistentul social este adus la cunoștința și semnate de către șeful centrului. încetarea, ca și admiterea se face prin Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie

Toate adresele oficiale întocmite de asistentul social, adresate beneficiari lor/altor servicii sunt semnate de către șeful centrului și directorul general adj unt - protecția copilului și familiei.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CZRCD “Sf. Ecatcrina” au următoarele drepturi:

 • a) să li sc respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite:

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în oare sunt minori sau persoane cu dizabilitățî.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. de respectare a procedurilor de lucru ;

 • 2. de monitorizare a evoluției beneficiarului și a situației sale familiale;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea dc evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. reevaluarea periodică a terapiei în funcție de rezultate;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1. asigurarea bazei materiale specifică terapiei copiilor cu dizabilități. ;

Articolul 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal, programul de lucru

(1) Serviciul social CZRCD “Sf. Ecaterina” funcționează cu un număr total de 43+1 angajați, conform prevederilor Hotărârii consiliului localsector 1 nr. 126/22.04,2019, din care:

 • a) personal de conducere: un șef dc centru

 • b) personal de specialitate: 31

 • c) personal cu funcții de îngrijire și asistență și personal auxiliar: 8

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întrețin ere-reparații, deservire: 4 , plus, la nevoie, angajați ai altor servicii din cadrul DGASPC sector 1

 • d) voluntari: la cerere

Instrucțiuni:

instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajați! serviciu lu i/ccntrul ui;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului In comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate dc personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară șl din străinătate, precum și în justiție:

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean; cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

t") face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului șî respectării legislației;

g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organ izatorice/organigramei.

Articolul 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) referent

 • b) personal pentru curățenie Spații - îngrijitor

Articolul 12

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură. în condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al sectorului I;

întocmit,

Șef CZRCD “Sf. Ecaterina”

Monica Opincaru

DIRECTOR GENE,RAL ADJUNCT, MARIANA ȚÂȚAN

1.0&M

f>r.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ „SF. ELENA”          _M

Str. Barbu Delavrancea. nr. 18> Sector 1 București                     airF»

Tel/Fax:021/222.57,42; e-inail: sfantaelenacia@yahoo.com:

SlitoM dfrnwnaflemml C«flH|ca1

na tx>


website: wwvv.duaspc-sectorul 1 ro operator de date cu caracter personal; 6306

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE:

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA “SF.ELENA”

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de îngrijire si Asistenta “Sf.Elena”, aprobat prin HCI., în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc,

 • (2) Prevederile prezenLului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții I egal i/con venți onal i, v i z i tator i.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul de îngrijire si Asistenta “Sf.Elena”, cod serviciu social 8790 CR-D-1, este înființat șl administrai de furnizorul D.G.A.S.P.C. Sector 1 București, acreditat conform Certificatului de acreditare AL.nr._00l199/03.07,2014.CUL 15318810, deține Licența de funcționare defini ti vă/pruvizorie nr..-, sediul in Str.Barbu Delavrancea, nr.18, sector 1, București.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Centrul de Îngrijire si Asistenta “Sf.Elena” are ca scop principal asigurarea de îngrijiri somoni edi ca le pentru persoanele incadrate intr-un grad de handicap, adaptate nevoilor acestora, in scopul integrării sau reintegrării sociale a acestora, precum și in scopul dezvoltării potențialului funcțional restant.

Prin activitățile desfășurate in cadrul Centrului de îngrijire și Asistență se urmărește respectarea și aplicarea prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011-, cu modificările ulterioare, cât. ș? prevederile legilor speciale care reglementează proiecția și promovarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate in dificultate Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare- prin acordarea serviciilor de tip rezidențial, prin asigurarea Îngrijirii și asistenței, acordarea unei îngrijiri individualizate și personalizate, precum și prin identificarea nevoilor individuale, consilierea psihologică și susținerea persoanelor cu handicap sau a familiilor acestora, garantarea și respectarea drepturilor beneficiarului, asigurarea protecției pe o perioadă nedeterminată.

ARTICOLUL 4

Cadrul legai de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social Centrul de îngrijire si Asistenta "Sf.Elena”, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat dc Legea nr. 292/2011. cu modificările ulterioare, Legea nr,448/2006 , republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabikOrdinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

 • (3) Serviciul social Centrul de îngrijire si Asistenta "Sf.Elena” este înființat prin Hotărârea consiliului local al sectorului 1 București , nr. 169/22.10.2015 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social Centrul de Îngrijire si Asistenta “Sf.Elena”, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și in celelalte acte internaționale în materie ia care România este parte, precum șî în standardele minime de calitate aplicabile.

A

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de îngrijire si Asistenta “Sf.Elena”, sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ccca cc privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia șî demnitatea personală șl întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare:

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea șî exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, țînându-se cont, după caz, de vârsta și dc gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane fața de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pol confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea ccntruluî/unitățiî cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de îngrijire si Asistenta “Sf.Elena” sunt; persoane adulte cu handicap -femei-, admise în canini după criterii de eligibilitate stabilite de furnizând de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale și a misiwdi/scopului centrului.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

 • - Cerere din partea solicitantului sau reprezentantului legal (tutore, curator):

 • -  Declarație notariala a solicitantului din care să reiasă că nu are copii sau întreținători legali. în cazul în care aceștia există trebuie să prezinte o declarație notarială cu motivele pentru care nu pot îngrijii persoana cu handicap și să prezinte eventualele acte doveditoare (nu este permis în aceste centre accesul persoanelor care au contract de întreținere sau orice act juridic încheiat între părți din care să rezulte tară echivoc intenția de a sc obliga la întreținere, decât în condițiile suportării costului mediu lunar al cheltuielilor cheltuielilor stabilit prin H.C.L. sector 1 de către aparținători sau de către cei obligați la întreținere);

 • - Certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, adeverință că nu suferă de leziuni pulmonare, test SIDA/HIV (pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), coproparazito logic, adeverință medicală în care să se precizeze că nu suferă de boli infectocontagioase;

Adeverință de venit impozabil (acte de stare matcrială/financiară de la Circa/Administrația Financiară, Direcția Taxe și Impozite Locale.

Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce dorește internarea și ale persoanelor obligate la plata contribuției conform legii (soț, soție, copii, reprezentantul legal sau persoană obligată la întreținere în baza unor acte legale) ■ certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, deces, dispoziție de lulela sau curatelă acolo unde este cazul, etc;

Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

Adeverință de venit a aparțnătorilor și a membrilor familiei acestuia (necesare pentru stabilirea contribuției de întreținere ce revine acestora potrivit legii);

Ultimul talon dc pensie dacă este cazul;

Raportul de anchetă socială pentru cei din altă unitate administrat! v-


Investigații paraclinice solicitate;

Documente doveditoare ale situației locative (copie contractul casei proprietate personală, copie contractul de vâri zare-cu mp arare, copie act de donație, copie act moștenire, copie contract de închiriere);

 • b) Accesul beneficiarilor in instituție se face pe baza Dispoziției Primarului Sectorului 1 semnata in baza unor acte obligatorii ce atesta situația socio-medicala a beneficiarului.

 • c) La momentul internării se înregistrează internarea în Registrul internări / externări, se aduce la cunoștință reprezentanților legali / beneficiarilor (după caz) ROI -ul, programul de vizită. Carta drepturilor beneficiarului și se semnează Contractul de servicii și Angajamentul de plată a contribuției lunare de întreținere .

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor

Principalele situații în care încetează/sc sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum și modalitățile de intervenție sunt următoarele:

 • - la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de dornici liu/rezidență); în termen dc maxim 5 zile de la ieșirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei localității pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire ia prezența beneficiarului în localitate, pentru a facilita verificarea condițiilor de găzduire și îngrijire oferite.

 • - după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ și angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieșirea beneficiarului, centrul notifică, telefonic și în scris, serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezența acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condițiilor de găzduire și îngrijire oferite;

 • - transfer pc perioadă nedeterminală în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieșirii beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituției în care se va transfera acesta;

 • - la recomandarea centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când sc estimează încetarea serviciilor, centrul stabilește, împreună cu beneficiarul și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pe a cărui rază teritorială își are sediul centrul, modul de soluționare, a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, CtC.);

 • - caz de deces al beneficiarului - - anunțarea telefonică, imediată, în funcție de locul unde a survenit decesul:

  Deces in spital


  Deces in centru


o șefului centru

o Serviciul residenlial adulti - DGASPC sector 1 o Reprezentant legal

o Serviciul 112 -Ambulanța, în vederea salvării sari confirmării decesului și eliberării

Certificatului Constatator al Decesului/ medic de familie o șefului centru

o Serviciul Rezidențial adulti o Reprezentant legal/fămilie

 • - notificarea evenimentului;

-obținerea Certificatului de Deces, de la Primărie, necesar pentru înmormântare: demersuri pentru înmormântare, cu / tară implicarea familiei (referat de necesitate pentru cheltuielile aferente: loc de veci, sicriu, cruce, preot, etc.)

 • - înmormântarea

- în cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, inclusiv din motive imputabile acestuia,

Incctarca/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în ultima situație menționată mai sus se realizează de conducătorul centru lui/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consul Iuti v ai centrului sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul centrului/furnizorului, 2 reprezentanți ai personalului, dintre care unul este responsabilul de caz și 2 reprezentanți ai beneficiarilor,

Situațiile în care înceteaza/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum și modalitățile dc intervenție sc înscriu în procedura de încetare/sistare a serviciilor.

Ieșirea beneficiarului se realizează pe baza următoarelor tipizate: Cerere de învoire, Bilet de voie. Foaie de ieșire .

 • (4) Persoanele beneficiare dc servicii sociale furnizate în Centrul de îngrijire si Asistenta “Sf.Elena”, au următoarele drepturi:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament., participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminat orii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • c) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unilale a unui personal mixi;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-sc cont, după caz, de vârsta și de gradul său dc maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

11) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz. cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent:

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

  ni) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

  n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

  o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de diji confinata la un moment dai;

  p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență sociala. • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrului de îngrijire si Asistenta “Sf.Elena” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de lipul serviciului și dc situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

EVALUAREA BENEFICIARILOR

 • - Șeful de centru stabilește echipa multidisciplinară formată din: medic, psiholog, asistent social, în funcție de resursele umane disponibile, cu atribuții în acest sens, iar managerul de caz este stabilit de către Directorul General adjunct din cadrul Direcției Protecția Copilului, Persoană și Familie.

 • - Evaluarea se realizează ia admiterea în centru dc către membrii echipei multidisciplinare, completând pentru fiecare beneficiar documentele necesare constatării stării socio-psiho-medicale: fișă de evaluarc/rccvaluare, planul individualizat de asistenta si îngrijire.

Se utilizează inclusiv documentele emise de medici specialiști și medici de familie, de psihologi, de fîzioterapeuți, kinetoterapeuți. ș.a., documentele de evaluare realizate de structurile specializate în evaluarea complexă, precum și anchetele sociale efectuate anterior admiterii beneficiarului în centru.

Reevaluarea se realizează obligatoriu anual sau ori dc câte starea socio-psîho-medicală a beneficiarului se modifică, de către membrii echipei multidisciplinare, completând pentru fiecare beneficiar documentele necesare: fișa de evaluare/reevaluare, planul individualizat de asistenta si îngrijire (după caz ).

 • - Planul personalizat se elaborează în baza evaluărib'reevaluării nevoilor beneficiarului, a datelor cuprinse în documentele emise de structurile specializate în evaluare complexă, în evaluările și recomandările medicale, în documentele emise de alte structuri de specialitate și cuprinde informații privind:

 • - numele și vârsta beneficiarului și semnătura de luare Ia cunoștință a acestuia:

 • - numele și profesia/ocupațiapersoanel/persoanclor care au elaborat planul și semnătura aceste ia/acestora;

-numele responsabilului de caz;

-activitățile derulate/serviciilc acordate pentru a acoperi nevoile de îngrijire personală, menținerea șj/sau ameliorarea stării de sănătate și a autonomiei fizice și psihice, nevoile de recuperare/reabilitare funcțională (psihica și/sau fizică), nevoile de integrare/re integrare socială, evaluarea abilităților;

 • - programarea activităților și serviciilor: zilnică, săptămânală sau lunară;

 • - termenele de revizuire ale planului.

Odată cu încetarea serviciilor, planul personalizat se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.

- Revizuirea planului personalizat se realizează în termen de maxim 3 zile de la finalizarea reevaluării

Centrul asigura beneficiarilor o alimentație corespunzătoare din punct de vedere cj cantitativ, ținând cont de vârsta, nevoile si preferințele acestora, în legislația în vigoare. Beneficiază de o alimentație sanatoasa, hrănitoare, adaptata nevoilor legate de dieta. Totodată, beneficiarii au cunoștințele necesare pentru pregătirea meselor, precum si posibilitatea aplicării acestor cunoștințe. în limita posibilității avand in vedere problemele de sanatate cat si varsta . Totodată, centrul oferă beneficiarilor posibili la [ea de a participa la alegerea meniurilor zilnice, precum si în activitatile de pregătire si servire a mesei, conform programului de intervenție pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viata Independenta.

ARTICOLUL»

HRAN1REA BENEFICIARILOR

In urma evaluării inițiale se stabilește regimul alimentar pentru beneficiari. Personalul responsabil (bucătar și ajutor bucătar) pregătește și prepara hrana necesară alimentației beneficiarului. Masa este formată din trei mese principale și două gustări.

Meniul este întocmit dc către șeful de centru, bucătar, magaziner, administrator,asistent medical, fiind înregistrat în Registrul meniuri. în baza acestuia se întocmește lista de alimente, în două exemplare.

Aprovizionarea cu alimente se face pe bază de Referat dc necesitate alimente.

Pentru confirmarea cantității și calității alimentelor se va completa de către asistentul medical documentul privind calitatea și cantitatea alimentelor, păstrând u-se timp de 48 de ore probe în frigiderul din bucătăria unității.

In vederea prelevării probelor

 • - Pregătirea sau prepararea alimentului care urm caza a fi servit;

 • - Pregătirea recipientului curat si dezinfectat pentru prelevare:

 • -  Prelevarea proptiu-zisa a alimentului servit in recipientul pregătit, in cantitate corespunzătoare;

 • - închiderea recipientului;

 • - Etichetarea recipientului in care s-a prelevat proba;

 • - Eticheta va conține: daLa prelevării, denumirea alimentului, numele persoanei care a prelevat proba;

 • - Probele prelevate se introduc imediat in frigiderul destinat probelor alimentare;

 • - Se paslreaza la o temperatura de 3-4 grade C timp de 48 dc orc.

ARTICOLUL 9

ÎNGRIJIREA / IGIENA PERSONALA A BENEFICIARILOR

Periodic, beneficiarilor unității li se eliberează, pe baza Bonului de consum, un set de obiecte de igienă personală (periuță de dinți, pastă de dinți, săpun, hârtie igienică, șampon, aparat dc ras, șervețele, scutece absorbante). Pe baza Referatului de necesitate se solicită materialele de igienă personală necesare consumului lunar, de către administratorul unității și avizat dc către șeful de centru. După avizare materialele sunt eliberate din magazia unității.

Beneficiarii independenți, la cerere, pot fi ajutați dc către infirmiere pentru efectuarea igienei personale (tăiat unghii, spălat corpjin timp cc beneficiarii dependenți sunt ajutați total în ceea ce privește activitățile de igienă corporală, ori de câte ori este nevoie, de către infirmiere.

Infirmierele au obligația de a transporta hainele murdare la spălătoria unității și de a le aduce în cameră pe cele curate.

Baia generală este obligatorie de două ori pe săptămână, iar dusul zilnic.

Beneficiarii cu incontinență (urinară, de fecale, mixtă) sunt toaletați zilnic, odată cu schimbarea pamperșilor (minim de 3 ori/zi) sau, ori de câte ori este necesar.

fiecărui tip de


Pentru asigurarea igienei se folosesc materiale dezinfectante, ad


activitate.

Cabinetul medical respectă regulile sanitare in vederea pansarii pl

în blocul alimentar se respectă regulile de igienă și dezinfecție atât privind modul de manipulare, cât și prelucrarea alimentelor.

ARTICOLUL 10

RECUPERARE / INTEGRARE SI REINTEGRARE

Activitățile de recuperare pentru fiecare beneficiar se realizează în baza Pianului Individualizat de Recuperare, parte componentă a Planului personalizat.

Planul personalizat care se întocmește la internare în urma evaluării de către echipa multidisciplinară include și Programul Individualizat de Recuperare care cuprinde trei componente: recuperarea medicală propriu-zisă, ale cărei elemente sunt stabilite de către medicul de centru, consiliere psihologică efectuata de către psiholog și terapie ocupațională componentă coordonată dc asistentul social.

Programul Individualizat de Recuperare este elaborat și revizuit periodic pe baza evaluări i/reevaluări lor efectuate de echipa multidisciplinară. Stabilirea acestuia se face cu participarea beneficiarului/reprezentantului legal al beneficiarului, dacă este cazul, în baza evaluăr ii/reevaluări lor periodice.

Aplicarea tratamentului de recuperare (fizioterapie, kinetoterapie și masaj) se face de către asistentul de fizioterapie și kinctotcrapeut, procedurile de tratament, data, durata și evoluția beneficiarilor în timpul și după efectuarea tratamentului, se consemnează în Raport Activitate kineto terapeut.

Beneficiarii incluși în programe speciale de terapie și activități de resocializare, recreere, petrecere a timpului liber, a jocurilor interactive, sunt grupați în funcție dc program și sub coordonarea psihologului si asistentului social, își desfășoară activitățile specifice; psihologul urmărește și consemnează în fișa de evaluare evoluția pacientului și decide schimbarea tratamentului sau,''și consultul psihiatric.

Aplicarea programelor de activitate cu beneficiarii, atât cele individuale, cât și cele de grup sunt consemnate în Planul personalizat.

Programul de activitate zilnică cuprinde: program de terapie ocupațională - în grup sau individual: activități de socializare; programe recreere;. Grupele sunt alcătuite în funcție de nevoile fiecăruia, natura handicapului și nivelul mintal al beneficiarilor.

Sc pune accent pe stimularea inițativelor particulare, a creativității, a nevoii de comunicare, valorizarea fiecărei persoane în parte, indiferent dc handicap, în scopul redobândirii sentimentului importanței și utilității lui sociale.

Centrul dispune de curte interioară pentru activitățile în aer liber și pentru necesitățile de mișcare ale beneficiarilor.

Activitățile de integr ar e/re integrare comunitară sc desfășoară conform planului personalizat, elaborat și revizuit periodic în baza evaluării/reevaluărilor efectuate pentru fiecare beneficiar.

Integrarea / reintegrarea socială se realizează prin diferite activități cum ar fi: informare; consiliere juridică; asistență socială: socializare și petrecere a timpului liber.

Centrul rezidențial incurajează relația beneficiarilor cu familia, reprezentantul legal sau prietenii prin intermediul telefonului, al corespondenței, vizitelor, ieșirilor în comunitate.

Beneficiarii, reprezentanții legali, familiile sunt informați asupra condițiilor în care se pot desfășura vizitele în unitate și anume cu privire la: programul de vizitare, eventualele restricții, spațiile de primire a vizitatorilor, condițiile de supraveghere a vizitelor.


In cazul luării unor decizii importante care îi privesc pe beneficiari, managerul de caz și/sau unul din medicii centrului informează și consultă deciziile neputând fi luate decât cu acordul scris sau verbal al beneficiarului / reprezentantului legal sau familiei.

Asistentul social și/sau managerul de caz informează beneficiarii cu privire la valorile [ini!novate în u<>nluuitaLe, asupra dicplui ilor și obligațiilor pe caic le au în calitate de cetățeni.

.Asistentul social participă activ la toate activitățile organizate cu beneficiarii în unitate și în afara ei, face propuneri pentru îmbunătățirea celor deja existente sau pentru includerea în programe a unor activități noi, acționează pentru reconcilierea între beneficiar ți familie.

în vederea înnoirii actelor dc identitate, a prelungirii reședinței, precum și alte activități din același registru, asistentul social menține legătura cu serviciile de specialitate și eu instituțiile abilitate.

ARTICOLUL 11

Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social Centrului de îngrijire si Asistenta “St,Hiena” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. găzduire pc perioada ncdctermînata;

 • 3. îngrijire personală permanenta;

 • 4 echipament si cazanii am ent;

 • 5 asistenta medicala si de specialitate:

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1 materiale informative;

 • 2 accesul in centru anterior admiterii;

 • c) dc promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imugini pozitive u acestora, de promovure a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • l.activitati culturale.;

 • 2.excursii:

 • 3 .expoziții;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • l. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul dc acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea


următoarelor activități:


 • 1. socializare;

 • 2. ergoterapie;

Centrul încurajează și promovează un stil de viață Pentru beneficiare se realizează sesiuni de informare în vederea precum șl asupra drepturilor fundamentale pe care acestea le au. Sesiunile principal, regimul sănătos de viață, educație sexuală și contraceptivă, educație împotriva fumatului și a consumului de băuturi alcoolice și de droguri, exercitarea dreptului la vot în condiții de egalitate etc.

Sesiunile de informare se consemnează în Registrul de evidență privind informarea beneficiarilor.

Personalul centrului încurajează și sprijină beneficiarele în vederea participării la activitățile cotidiene din centru, în scopul prezervării autonomiei funcționale și a unei vieți independente. Se elaborează un program lunar de activități pentru promovarea vieții active. Centrul organizează activități care necesită un minim efort fizic, mental și intelectual (gimnastică, dans, jocuri de șah, table, lectură, audiții muzicale, pictură, etc.).

în funcție de sezon, centrul programează și organizează activități care se desfășoară în aer liber.

Beneficiarele sunt încurajate să se implice în activitățile gospodărești (la prepararea alimentelor, spălarea vaselor, în gospodării anexă, la întreținerea plantelor, etc.).

Centrul pune la dispoziția beneficiarelor mijloace de comunicare cu membrii de familie și prietenii (telefon, facilitarea trimiterii și primirii corespondenței prin poștă).

Membrii de familie și prietenii pot vizita beneficiarele, la orice oră în intervalul 9.00-18.30, cu respectarea programului de activități specifice centrului. Se pune la dispoziția vizitatorilor un spațiu special amenajat și adaptat nevoilor astfel încât să nu deranjeze- alte beneficiare. Se vor permite vizitele în camerele beneficiarelor cu mobilitate redusă și se va restricționa accesul la vizita persoanelor care ar putea pune în pericol sănătatea fizică sau psihică a acestora, cu acordul beneficiarelor/a reprezentanților legali.

Sunt încurajate beneficiarele să întreprindă activități în afara centrului, să cunoască și să utilizeze serviciile din comunitate: poștă și comunicații, transport, educație, servicii medicale și de recuperare, servicii de îndrumare vocațională. în funcție de nevoile și opțiunile individuale.

Șeful de centru planifică, împreună cu beneficiarele și organizează periodic activități de socializare cu membrii comunității, pentru a promova contactele sociale și pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la nevoile și viața beneficiarilor.

ARTICOLUL 12

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social Centrului de îngrijire si Asistenta “Sf Elena” funcționează cu un număr de 44 total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărarii consiliului județean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr.l 69/22.10.2015, din care:

 • a) personal de conducere: șef de centru 1;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal dc specialitate și auxiliar: 32

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreține re-reparații, deservire: 12

 • d) voluntari: 7

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1,5

ARTICOLUL 13

Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere poate fi:


 • a) șef de centru;

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt;

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.:

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii dc asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportu I anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre an gaj ații senuciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal:

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îi conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, masuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz. formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare:

 • 1) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum șl în justiție;

m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate. în folosul beneficiarilor:

n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul do încheiere a exercițiului bugetar;

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor dc furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fte absolvenți cu diplomă de

învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învă în domeniu! juridic, medical, economic și al științelor administrative, eu exp ani în domeniul serviciilor sociale.                                                          * • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducători Iod, mstiuiției^ condițiile legii.

monitorizează efectuarea corecta a o pe talii lor de d ez i n sec ti e-d erați zare si completează fisa respectiva

verifica zilnic starea de curățenie a containerelor si a locului de depozitat gunoiul si deșeurilor rezullalt din activitatea de îngrijire

veri li ca modul in care se face depozitarea materiilor prime si a altor materiale

asigura verificarea metrologica a cântarelor

arhivează toate fisele HACCP primite lunar de la personalul responsabil cu monitorizarea acestora

urmărește sa fie respectate de către personal procedurile si instrucțiunile dc lucru

răspunde dc gestionarea si funcționarea mijloacelor rizte allaie alat in folosința personalului de deservire cat si in gestiunea proprie

are in subordine personalul de întreținere si bucătărie

supraveghează si răspunde de realizarea sarcinilor privind igiena din exteriorul si interiorul instituției

intocmcstc pentru fiecare angajat fisa de protecție a muticii

intocmeste necesarul de echipamente si mijloace materiale necesare prevenirii incendiilor si accidentelor de munca

verifica prezenta efectiva :i personalului la serviciu, prestarea integrala a programului dc munca si vizeaza împreuna cu șeful uni tatii condica de prezenta

se ocupa de organizarea funeraliilor beneficiarilor din unitate

răspunde de pustiurea si gestionarea patrimoniului unitatiî

răspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor privind paza unitati! si liniștea beneficiarilor

intocmeste împreuna cu magazinerul necesarul lunar de materii prime si materiale, pentru ca acestea sa fie achiziționate la timp

intocmeste impreuna cu magazinerul si șeful de centru meniul zilnic al beneficiarilor

intocmeste lista zilnica de alimente ce urmeaza a fi eliberate din magazie, conform meniului

stabilit


intocmeste impreuna cu cabinetul medical graficul lunar de lucru pentru personalul care lucrează in ture si a personalului pe care il are in subordine

intocmeste lunar foaia de ponlaj penlru întregul personal al uni talii

întocmește necesarul de medicamente pentru centru și tine evidenta medicamentelor

stabilește lunar consumul si stocul carburanților penlru centrala termica;

face propuneri pentru imbunatatirea activitatii sal ari ații lor cu sancționarea acestora pentru abateri disciplinare

- se asigura ca alimentele date pentru consumul zilnic sunt păstrate conform normelor igienico-s an ilare in vigoare

 • b) referent administrativ - Se ocupa de instruirea personalului in domeniul sanaujfițsi securității in


 • - Înregistrează si arhivează documentele/datele cu privire la toata activitatea Centrului cu promtîtudine si in conformitate cu normele legale in vigoare;

 • - Pastrcaza documentele si le arhiveaza conform nomenclatorului arh ivi st Ic ;

 • - Se preocupa dc reparațiile, curățenia si aspectul estetic al centrului;

 • - Urmărește efectuarea controalelor medicale periodice ale personalului

 • - Se asigura de centralizarea, circuitul documentelor in scopul avizării, semnării si înregistrării acestora;

 • - Obține avizele necesare pe documentele utilizate în activitatea curentă a centrului;

 • - Efectuează demersuri în vederea verificărilor /reviziilor tehnice obi li gaturi i la Instalațiile . utilajele, mas ini le,si echipamentele din dotarea centrului.

 • c) magaziner - efectuează recepția materiilor prime (alimentele si bunurile achiziționate trebuie verificate cantitativ si calitativ)

 • - verifica temperatura unor materii prime la recepție (pentru produsele care necesita refrigerare sau congelare, prin introducerea termometrului cu sonda) si completează fisa dc recepție corespunzătoare

 • - completează zilnic fisa de înregistrare a temperaturii si UR aer din depozite

 • - verifica caracteristile organoleptice ( aspect, gust, miros, culoare) ale materiei prime conform instrucțiunilor si, daca acestea nu corespund, declara produsele respective ca fiind neconforme si nu le recepționează sau daca acestea au fost deja recepționate le scoate din uz si le returneaza furnizorului care, in ambele cazuri are obligația dc a Ic inlocui

 • - accepta si depozitează materia prima daca totul este in regula, si o refuza atunci când aceasta nu corespunde, din punct de vedere; a siguranței alimentare, a comenzilor efectuate, in baza referatului lunar de necesitate, a termenului de valabilitate, a perisabilității, etc.

 • - verifica documentele însoțitoare (certificat sanitar-veterinar, factura,etc)

 • - verifica daca furnizorul este pe lista furnizorilor acceptați

 • - verifica termenul de valabilitate, etichetarea, ambalarea materiilor prime

 • - verifica temperatura mijlocului de transport

 • - depozitează rapid (cca 10 min) cărnurile refrigerate sau congelate la temperatura corespunzătoare

 • - aplica etichete, pe materiile prime din depozite, care trebuie sa conțină data intrării in depozit sau data expirării produselor

 • - tine evidenta intrărilor si ieșirilor din depozite, frigidere congelatoare si va face rotatîa stocurilor

 • - se îngrijește ca documentele de primire sa fie predate a doua zi la contabilitate, pentru înregistrarea lor

 • - scoate materiile prime din depozite în funcție de comenzi (eliberează alimente din magazie pe baza „listei zilnice de alimente,, intocmita in dublu exemplar si aprobata de persoanele de drept, iar restul materialelor pe baza bunurilor de uuiisuiu)

 • - înregistrează in fisele operative ale gestiunii după documentele primite (facturi, avize de expedîtie, procese-verb ale)

 • - intocmcstc si răspunde dc exactitatea, datelor dc înregistrare din        din fisele dc inaguzie știu

stocurile întocmite lunar

înregistrează zilnic eliberarea de alimente si bunuri, pe semnătură, după foile de alimente

si bunuri, in fisele operative ale magazieiARTICOLUL 14

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent medical generali st (8);

 • b) infirmieră (21);

 • c) îngrijitoare (4);

 • d) kinetoterapeut (1);

 • e) asistent BFT (1)

 • e) medic (l);

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

c) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim dc calitate aplicabil.

ARTICOLUL 15

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ personal cu funcții administrative, gospodărire, înlreținere-reparați!, deservire - 12

a) administrator - verifica zilnic starea clădirilor in exterior/ interior si anexele, luând masurile necesare pentru remedierea fisurilor, deteriorării, echipării etc., acestora, anuntand șeful dc birou ( referat scris ) despre aceste deteriorări ale clădirilor si anexelor inclusiv a gardului care imprejmuie centrul, propunând soluții

atat pentru remediere cat si pentru preîntâmpinarea acestor situații

verifica calitatea lucrărilor de întreținere

verifica starea instalațiilor, echipamentelor si a sistemului de iluminat

verifica zilnic starea instalațiilor si a modului de furnizare cu apa si celelalte utiliiati

tine rapoartele de ne conformitate, corcctii/actiuni corective

tine si completează următoarele registre: rapoarte de neuonformitati, corect!ve/corcctii, dc retragere, de centralizare a reclamați!lor:


comunica in scris, in termen de 24 ore din momentul constatării, serviciului contabilitate plusurile si minusurile in gestiune, daca arc alimente depreciate, distruse ori sustrase

in tocmește saptamanal si lunar necesarul de alimente si materiale, colaborând cu administratorul, cărui a i sc subordonează din punct dc vedere al activitatii

nu primește si nu eliberează din gestiune bunuri tara a fi însoțite dc documente legale informează administratorul asupra stocului si specimenului de produs, asupra necesarului, deficientelor, in termeni utili si oportuni achiziționării

confrunta lunar / ori de cate ori este nevoie Fisele analitice contabilului desemnat (din cadrul DGASPC) pentru verificare / punere de acord si solicita sprijinul acestuia (daca este cazul)

participa activ la inventarierea valorilor materiale pe care le gestionează / administrează si are obligația de a justifica st răspunde de neregulile ce se constata (atunci când situația o impune)

 • - ajuta la aprovizionarea tmitatii (propuneri si sugestii)

 • d) personal pentru curățenie spații - întreține un climat placul la locul de munca si in relațiile inter-personale, evita conflictele si nu alimentează stările conflictuale

 • - efectuează zilnic curățenia in sectorul repartizat in condiții corespunzătoare

 • - ajuta infirmiera la îmbăierea beneficiarilor bolnavi sj a decedați lor

 • - matura / aspira si spala holul, scara pavilionului de locuit al beneficiarilor ori dc cate ori este nevoie (cel puțin o data pc zi), pentru a îndepărtă urmele lasate de noroiul depus ca urmare a intemperi

 • - va conduce la cabinetul medical,apoi se va ocupa de igienizarea corporala si vestimentara si chiar deparazitare

 • - supraveghează activitatea de auto in griji re a beneficiarilor sub îndrumarea educatorului sau infirmierei

 • - ajuta beneficiarii sa se alimenteze sau sa se deplaseze conform indicațiilor

 • - asigura igiena paturilor si schimba lenjeria beneficiarilor ori dc cile ori este nevoie

 • - curata si dezinfectează zilnic băile si W.C -urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste scopuri

 • - efectuează cu avizul cadrului medical sau auxiliar sanitar aerisirea camerelor

 • - ajuta la mobilizarea beneficiarilor

 • - adopta o atitudine de înțelegere, sprijin moral si respect fata de bolnavi

 • - urmărește activitatea beneficiarilor si folosește toate metodele pentru a preintimpina eventualele conflicte cc se pot ivi intre bolnavi

 • e) spălătoreasă - triaza rufele murdare după criteriile: culoare , destinație, grad dc murdărie

 • - pune rufele la inundat înainte dc spalarc. asigurând o cat mai buna spalarc si dczinfcctic a acestora

 • - va asigura paslrarea lucrurilor personale ale beneficiarilor

 • - primește si preda rufele numai pe baza dc bon, ținând evidenta lor intr-un caiet

 • - folosește judicios materialele primite pentru spalat si dezinfectat, precum si utilajele, respectând instrucțiunile de folosire a lor si normele de protecție a muncii


 • - executa, menține si răspunde de condițiile igienico-sanîtare din incinta spăl

 • - utilizeze corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport luricLionaie si uLilizare a aparaturii din dotare

 • - întreține un climat plăcut la locul de munca si in relațiile inter-persouale, evita conflictele si nu alimentează stările conllictualc

 • - trebuie sa cunoască si sa poata exploata utilajele moderne ținând cont de securitatea muncii, sa poata utiliza corect diferite dispozitive, ustensile si echipamente necesare in procesul de realizare a preparatelor culinare

 • - cunoaște si respecta termenii de păstrare a produselor alimentare

 • - masoara temperatura preparatelor cu termometrul sonda si completează tisa corespunzătoare

 • - rapunde pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de execuție a acestora

 • - pastreaza in bune condiții ustcndilclc si aparatura

 • - utilizează resursele existente exclusiv in interesul centrului

 • - verifica temperatura preparatelor la servire

 • - prepara si distribuie mancarea la timp, conform programului de masa

 • - urmărește efectuarea corecta a igienizării echipamentelor si bucătăriei

 • - verifica efectuarea corecta a spălării / dezinfectării vaselor si a veselei

 • - urmărește starea de curățenie a suprafețelor de lucru si a pardoselilor pe tot parcursul zilei de lucru

 • - verifica evacuarea gunoiului din bucătărie pentru a nu sc acumula

 • - urmărește aplicarea masurilor de prevenire a contaminării încrucișate pe tot timpul procesului de preparare a alimentelor

 • - ia in primire de la magazie in baza listei zilnice de alimente, materialele necesare pentru prepararea hranei, pe care sa le folosească integral in acest scop

 • - pastreaza la frigider toate probele din alimentele consumate timp de 36 - 48 ore, pentru a se evita / preveni toxiinfecții Ic alimentare

 • - produsele alimentare ce nu corespund organoleptic vor fi scoase imediat din uz cu acordul administratorului, magazinerului, asistentului medical si a șefului de birou;

g ) muncitor calificat - instalator - executa curățenia in sectorul sau de activitate; repara deficientele apărute la instalațiile sanitare, apa. încălzire, aparatura din dotare;

 • -   controlează calitatea lucrărilor de reparații curente

semnalează orice disfunctionalitate constata si propune masuri de remediere sau optimizare; controlează funcționarea rețelei electrice de distribuție si de alimentare

verifica zilnic instalația electrica din Centru si se asigura ca in saloane nu există aparate electrice defecte precum si dispozitive/obiecte care ar putea constitui o sursa de foc (lumânări, fierbătoare, chibrituri, brichete)

 • -   face parte din comisia de recepție a lucrarilor.de reparație a utilajelor si instalațiilor din centru;


propune casarea utilajului care nu mai corespunde din punct de vedere al uzurii

si face propuneri de achiziții conform necesităților;

verifica zilnic sj ori de cale ori este nevoie insLalalia de hidrofoare si nivelul

urmărește ca Centrul sa fie dotat cu materiale si utilaje contra incendiilor

 • -  este răspunzător de curățenia la locul de munca;

 • -   ajută la descărcarea, incarnarea și depozitarea materialelor.

 • -   ajută la efectuarea curățeniei zilnice in spațiul din jurul clădirii Centrului

comportamentul comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si asistatii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promptitudine, respect si limbaj civilizat;

 • -  aplica si respecta Normele de Protecția Muncii si PSI al unității;

respecta prevederile R.O.I. si R.O.F. ale unitatiî;

 • -   respecta secretul de serviciu si confidențialitatea despre activitatea din unitate si despre asistatii internați in Centru, în relațiile cu mass-media respecta indicațiile șefului dc Centru.

indeplineste orice alte sarcini indicate dc Șeful de Centru, sub rezerva legalității lor:

 • -  nu consuma băuturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora si nu va fuma decât in locuri special amenajate

ia masurile ce se cuvin pentru întreținerea obiectelor de inventar din sectorul sau de activitate

semnalează orice defecțiune, scurgere de apa sau gaz in vederea remedierii imediate, atat pe turele anterioare cat si pe perioada in care se gasesie la serviciu verifica zilnic starea pompelor de evacuare, aducand la cunoștința administratorului sau șefului de centru orice defecțiune aparuta in funcționarea acestora

 • -  respecta Regulamentul de Ordine Interioara al CIA „SLElena", Regulamentul de Organizare si Funcționare al DGASPC SECTOR l, Regulamentul Intern și Contractul Colectiv de Muncă, precum si alte Dispoziții / note cu caracter intern

respecta Manualul de Proceduri si Codul de etica profesionala

 • -  trateaza cu respect, buna credința si înțelegere beneficiarii si nu abuzeaza fizic, psihic sau moral de starea acestora

isi organizează activitatea utilizând eficient timpul de lucru

 • -  poarta in permanenta echipamentul de protecție si ecuson

isi desfasoara activitatea in asa fel incat sa nu expună la pericole de accidentare sau Îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alti angajați conform normelor de protecție a muncii

manifesta grija deosebita in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor si le pastreaza /depozitează pe acestea in locurile stabilite

 • -   răspunde solitar de tot inventarul din sectorul sau de activitate

utilizeaza corect echipamentclc dc muncă și de transport

 • -  depozitează in locuri sigure substanțele sau obiectele periculoase

 • -   aduce la cunoștința conducerii Centrului (administrate ni lui. șefului de centru), ori de cate ori observa deteriorări in starea de funcționare sau in componenta pichetelor P.S.l ale centrului (lipsa obiectelor din dotarea acestora: furtun pompieri, lopata, tirnacop, etc., sau deteriorarea acestora facandu-le impracticabile) si starea hidrantilor din dotarea centrului (hidranti in stare dc funcționare sau hidranti care nu funcționează)

 • h) muncitor calificat lenjereasa - primește si preda rufele numai pe baza de bon, ținând evidenta lor intr-un caiet

 • - folosește judicios materialele primite pentru reparațiile necesare, precum si utilajele, respectând instrucțiunile de folosire a lor si normele de SSM

 • - executa, menține si răspunde de condițiile igîenico-sanitare din incinta si anexe

 • - folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând aetivitatile trasate

 • - răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, luând masurile ce se cuvin pentru întreținerea tuturor obiectelor, mijloacelor pe care le folosește, precum si de repercusiunile datorate remedierii deficientelor

 • - folosește utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, (mașina de spalat. uscator, ctc/J cu responsabilitate, după însușirea instrucțiunilor de folosire si după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje

■ nu paraseste locul de munca mai ales când utilajele sunt in funcțiune, pentru a avea posibilitatea sa le oprească in caz de defecțiune si pentru prevenirea eventualelor accidente

 • - va aduce la cunoștința administratorului iar daca acesla lipsește din unitate, șefului dc complex, orice deficienta care apare in sectorul sau de activitate, sau alta situație care ar pune in pericol unitatea sau securitatea beneficiarilor unitarii

 • - nu consuma băuturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora

 • - este interzis accesul persoanelor neautorizate in incinta spațiului amenajat in acest sens si / sau staționarea nejustificata a beneficiarilor / personalului in incinta spălătoriei

 • - preda rufele curate la lenjereasa pe baza de bon / caiet

 • - in timpul programului de lucru, tînuta vestimentara este îngrijită, iar purtarea halatului / echipamentului de protecție si a ecusonului, sunt obligatorii

 • - asigura circuitul rufelor in spălătorie, respectând condițiile îgienico-sanitare corespunzătoare

 • - trateaza cu respect, buna credința si înțelegere beneficiarul si nu abuzeaza fizic, psihic sau moral de starea acestuia

comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu beneficiarii si aparținătorii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promlitudîne, respect si limbaj civilizat, avand o atitudine principiala fata dc aceștia

toate acțiunile sî sarcinile pe care le inteprinde sunt numai în interesul beneficiarului

 • -  isi desfasoara activitatea sub îndrumarea si supravegherea asistentului medical

manifesta grija deosebita in mânuirea sî utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le arc in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor si le pas treaza /depozitează pe acestea in locurile stabilite

 • -   răspunde solitar dc tot inventarul din sectorul sau de activitate

depozitează in locuri sigure substanțele sau obiectele periculoase

f ) muncitor calificat bucatar - isi organizează locui de munca, respectând cerințele igienico-sanitare. procesul tehnologic sî masurile de protecția muncii

 • - colaborează cu colegii de schimb / tura si se asigura ca ajutorul dc bucatar isi indeplineste corect sarcinile de serviciu

 • - urmărește comportamentul personalului din bucătărie pe tot parcursul zilei de lucru, pe care ii îndruma si supraveghează in activitatea pe care o desfasoara

 • - urmărește .starea de igiena si echipamentul de protecție, atat al sau, cal si al personalului care lucrează in bucătărie, pe tot parcursul zilei de lucru - urmărește modul in care se respecta manipularea igienica a materiilor prime si

 • - utilizeze corect echipamentele de muncă și echipamentele de transport si se îngrijește de buna funcționare Si utilizare a aparaturii din dotare

 • - folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitățile trasate

 • - va confecționa când este cazul, ramași dc noapte, pijamale, cearceafuri, halite

 • - organizează locul de munca si economisește materia prima (material textil - pentru confecționarea de pijamale cearceafuri, fete de masa etc,), prevenind risipa acesteia

 • - va face mici retușuri daca este cazul la îmbrăcămintea primita de beneficiari

 • - folosește utilajele de specialitate dîn sectorul sau de activitate, (mașina dc cusut, brodat, calandru, fier de calcat, ele.) cu responsabilitate, după insusirca instrucțiunilor de folosire si după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje,

 • - răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau dc activitate, luând masurile ce se cuvin pentru întreținerea tuturor obiectelor, mijloacelor pe care le folosește, precum si de repercursiunile datorate remedierii deficientelor

sa desfasoare si activitati caracteristice spălătoriei

 • - nu paraseste locul dc munca mai ales când utilajele sunt in funcțiune, pentru a avea posibilitatea sa le oprească in caz de defecțiune si pentru prevenirea eventualelor accidente

 • - va aduce la cunoștința administratorului iar daca acesta lipsește din unitate, șefului de complex, orice deficienta care apare in sectorul sau de activitate, sau alta situație care ar pune in pericol unitatea sau securitatea beneficiarilor unitarii

 • - nu consuma băuturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasnara activitatea sub influenta acestora

 • - este interzis accesul persoanelor neaulorizate în incinta spațiului amenajat in acest sens si / sau staționarea ncjustificata a beneficiarilor/personalului in incinta spălătoriei

 • - preda rufele infirmierei, pe baza de bon / caiet

 • - in timpul programului de lucru, tinuta vestimentara este îngrijită, iar purtarea halatului / echipamentului de protecție si a ecusonului, sunt obligatorii

 • - asigura circuitul rufelor in spălătorie, respectând condițiile igienico-sanitare corespunzătoare

 • - trateaza cu respect, buna credința si înțelegere beneficiarul si nu abuzeaza fizic, psihic sau moral

 • - comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu beneficiarii si apartinatorii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect si limbaj civilizat, având o atitudine principiala fata de aceștia

-toate acțiunile si sarcinile pe care le inteprinde sunt numai in interesul beneficiarului

 • - isi desfasoara activitatea sub îndrumarea si supravegherea asistentului medical

 • - manifesta grija deosebita in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru

a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor si le pastreaza /depozitează pe acestea in locurile stabilite

i) muncitor liceali ficat ajutor bu catar - accesul in sala dc lucru sc va face numai după imbricarea - ajuta bucătarul la prepararea hranei

echipamentului de protecție curat si steril sî eventual, dezinfectarea încălțămintei


 • - efectuează igienizări ale spatiilor, echipamentelor si ustensilelor de lucru, la sfârșitul schimbului si completează fisele corespunzătoare

 • - manipulează materialele, materia prima, si utilajele/ ustensilele care se afla in incinta bucătăriei, conform cerințelor, muncitorilor calificați din acest sector de activitate (bucatar)

 • - isi desfasoara activitatea sub îndrumarea si supravegherea, bucătarului si / sau in lipsa acestuia sub îndrumarea si supravegherea administratorului sau personalului medico-sanitar (asistent medical)

 • - spăl a si dezinfectează oua si completează fisele corespunzătoare, pe care le preda la sfârșitul lunii administratorului

 • - menține starea de curățenie a spatiilor de lucru sî anexelor

 • - menține starea de curățenie a echipamentelor si ustensilelor de lucru si cunoaște instrucțiunile si modalitățile de folosire ale acestora;

 • - menține starea de igiena personala si a echipamentului de protecție corespunzătoare pe tot parcursul zilei

 • - zilnic recoltează probe din meniu pe care le pastreaza in frigider;

 • - manipulează igienic materiile prime, semipreparatele si produsele finite

 • - cunoaște pericolele, sursele de contaminare, condițiile de înmulțire a microorganismelor si metodele de prevenire a lor

 • - materiile prime, semipreparatele si produsele finite le va separa fizic sau va avea grija ca acestea sa nu fie prezente in același timp in același spațiu fizic

 • - ajura la transportul alimentelor de la magazie la bucătărie

 • - respecta orarul afișat, pentru evitarea contaminărilor încrucișate

 • - respecta toate regulile si instrucțiunile afișate la locul de munca

 • - respecta rețetele, procedurile si instrucțiunile de lucru

 • - respecta regulile de igiena sî comportament

 • - scoate obligatoriu echipamentul de proiecție înainte de intrarea in cabina W.C., spala si dezinfectează mâinile la ieșire

 • - spala si dezinfectează mâinile imediat după contactul cu orice contaminat posibil

 • - informează bucătarul sau administratorul despre problemele aparute in sectorul sau de activitate

 • - declara bolile sau simptomele unor boli cu transmitere alimentara pe care le deține sau detinut (istoricul bolii)

 • - nu va depozita in același dulap hainele de strada cu echipamentul de lucru

 • - interzice accesul personalului neproductiv sau a vizitatorilor fara aprobarea șefului de centru si faia echipamentul de protecție corespunzător

 • - participa la instruiri legate de siguranța alimentelor

 • - Isi insuseste noțiuni legate de sistemul HACCP si siguranța alimentelor

 • - comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, piointitudine, respect, limbaj civilizat

 • - respecta prevederile regulamentului de ordine interioara al unitatii

 • - creeaza o atmosfera plăcută in sala de mese comunicând cu beneficiarele, răspunzând la orice întrebare care le este pusa dc acestea

 • - răspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate

 • - respecta si cunoaște standardele in vigoare / manualul de proceduri al unitatii. in activitatea pe care o îndeplinește

 • - îndeplinește si alte sarcini solicitate de conducerea unitatii, sub rezerva legalității lor

j) muncitor necalificat curte

 • - transporta gunoiul, deșeuri le medicale si rezidurile alimentare in condiții corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corecta si dezinfectează vasele in care se pastreaza sau transporta gunoiul efectuează lucrări de grădinărit (prăsit, plivii, ele..) in spatiile prevăzute cu flori ale instituției;

 • - participa la încărcarea si descărcarea bunurilor ce vin sau ies din unitate pentru buna desfășurare a activitatii din unitate; sa ajute la transportul sculelor si sau necesare desfășurării activității;

 • - sa manipuleze materialele si sculele pe care le folosește, conform cerințelor muncitorilor calificați:

 • - va aduce la cunoștința administratorului iar daca acesta lipsește din unitate, șefului de centru, orice deficienta care apare in sectorul sau de activitate, sau alta situatîe care ar pune in pericol unitatea sau securitatea beneficiarilor unitatii;

ARTICOLUL 16

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile,

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului sc asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întrețînătorifior acestora, după caz;

 • b) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

cj bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București; dl bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

t) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

întocmit, sef centru Bîrchi Eugen Constantin

Director general adjunct, NICOLETA MIOARA VOICU

zr.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI Centrul de îngrijire și Asistență Sf. Va sile Str Barbu Delavrancea nr 17, Sector 1, București tel/fax: 021 2 220 920 e-mail: sf.vasile@gmail.com;

Web site: www.dgaspc-sectorull.ro Operator de date cu caracter personal nr. 6306ANEllA la hotMÎRea consiliului

LOCAL AL SECTORULU11


APROBAT*

DIRECTOR GENERAL

VASELE MOȚOC

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ “SF.VASILE”

Art 1. Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social n Centrul de îngrijire și asistență Sf. Vasile ”, aprobat prin hotărâre a Consiliului Tx>cal sector 1, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru an gaj ații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții Icgali/convcnționali, vizitatori.

 • (3) “Centrul de îngrijire și asistență St Vasile”, este instituție de asistență socială de interes public, fara personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 1 (D.GA.S.RC. sector 1), având sediul în str. Barbu Delavrancea nr.17, Sector 1.

 • (4) CIA Sf. Vasile întocmea «î r^pecl» nm/wl urile sistem și operaționale pentru fiecare tip de activitate desfășurată, avizate de către Comisia privind sistemul dc control intcrn/managerial și aprobate de către directorul general al DGASPC sector 1.

 • (5) Pentru asigurarea calității serviciilor furnizate, DGASPC sector 1, prin serviciile sale de specialitate, asigură coordonarea metodologică a CIA.

Art. 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social ”Centrul de îngrijire și asistență Sf. Vasile”, cod CAEN 8790 este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, acreditat conform Cerii ficatul ui de acreditare AF.nr,.001199/03.07,2014,CUI. 15318810, deține Licența de funcționare dcfinitivă/provizorie nr,.-, sediul in Str.Barbu Delavrancea, nr.18. sector 1, București.

zArt. 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social “Centrul de îngrijire și asistență Sf. Vasile” este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistență medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupațională, socializare, petrecere a timpului liber, asistență paleativă, în vederea aplicării politicilor și strategiilor de asistență specială a persoanelor cu dizabilități, pentru creșterea șanselor recuperării $i/sau integrării acestora în familie ori în comunitate și de a acorda sprijin și asistența pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea acestora.

Art. 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social “Centrul dc îngrijire și asistență Sf. Vasile" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nn 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim dc calitate aplicabil: Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

(3) Serviciul social “Centrul de îngrijire, și asistență Sf. Vasile” cslc în fi in [al prin’ Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 24/24.02.2005, anexa 2 privind restructurarea Centrului de îngrijire și Asistență nr. 3 și funcționează ca structura a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social “Centrul de îngrijire și asistență Sf Vasile" sc organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de îngrijire și asistență Sf. Vasile" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • i) asigurarea în mod adecvat a unu*________de J- u J. «jTX. LjtV. M k.   <r'U dl J prin încadrarea în unitate a uilui

personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz. de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

li) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz. în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de di fi cui ta Le cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centruluîAinitățîi cu serviciul public de asistență socială.

Art. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de îngrijire și asistență Sf. Vasile" sunt persoanele adulte cu dizabilități cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 care necesită servicii specializate dc recuperare și îndeplinesc criteriile de admitere.

 • (2)  Capacitatea centrului este de 50 de locuri,

 • (3) Condiții de acces/admilere în centru:

Persoana cu dizabilități/reprezentantul legal al acesteia sau altă persoană interesată va depune și va înregistra o cerere în acest sens, la Registratura D.G.A.S.P.C. sector 1. însoțită de următoarele documente:

 • 1) Copie de pe Certificatul de încadrare în grad și lip de handicap;

 • 2) Cererea de admitere în centru, semnată de benefic iar/reprezentantul legal;

 • 3) Copii de pe actele de identitate: B.L/C.I,

 • 4) Copii dc pc certificatele de naștere, de căsătorie, hotărâre dc divorț sau certificat dc divorț

și de pe actul de identitate ale persoanei care solicită admiterea, ale părinților, ale copiiloi; ale soțului sau soției (după caz), ort ale reprezentanților și susținătorilor legali ai acestuia;

 • 5) Declarație privind lipsa susținătorilor legali (declarație notarială a solicitantului din care să reiasă că acesta nu are copii sau întreținut ori legali); daca aceștia există, trebuie să prezinte declarații notariale cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana și să atașeze acte doveditoare.

 • 6) Evaluarea medico-socială a persoanei cu handicap, realizată dc unitatea spitalicească și de serviciul public de asistență socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 7) Acte doveditoare privind veniturile:

 • a.  adeverință de salariu;

 • b. cupon de pensie (în cazul pensionarilor);

 • c.  adeverință dc venit eliberată de organele financiare teritoriale;

 • d. adeverință de la primăria de domiciliu cu proprietățile deținute și veniturile obținute de persoană și dc familie;

 • e. documente doveditoare privind situația locativă (copia actului de proprietate a locuinței sau a actului în baza căruia persoana locuiește la adresa respectivă: a contractului vânzare cumpărar "" actului dc donație, copia actului de moștenire, copia contractului de închiriere);

 • f.  ultimul talon de pensie,

 • g.  copii dc pc hotărâri judecătorești actualizate, prin cate s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane în favoarea sau în obligația celor care solicită admiterea:

 • 8) Raportul de anchetă socială;

 • 9) Investigații paradi nice /analize medicale recente; Radiografie pulmonară interpretată, test

HIV (solicitat persoanelor cu vârsta până la 70 de ani), Ag HRs, ex. coproparazitologic);

 • 10) Dovadă dc la medicul de familie că poate frecventa colectivitatea și nu are boli infectocontagioase;

 • 11) Adeverință medicală dc la medicul de familie care să ateste starea de sănătate a persoanei precum și tratamentele urmate;

1 ?.) Copii ale hotărârilor judecătorești actualizate, prin care s-au stabilit obligații dc întreținer