Hotărârea nr. 109/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Pădurea Pustnicu nr.123, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Pădurea Pustnica nr. f sector 7, București.

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr.E/3149/12.03.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/3150/12.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.M/3-l16/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

  • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând-cont de Raportul informării și consultării publicului j-redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/2LI2.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului cc intră in competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 178/26.02.2020 din cadru! aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1 București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 1528/21.01.2020

  • -   Studiu de rețele însușit de ing. C. I. C

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică insușită de urb. 1 R.Ș.

A.            . și studiu de însorire însușit de arh. A          1   . V

Se prezintă ridicare topografică însușită dc topometrist ing. L G R-

Ținând seama de prevederile:

  • •   în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

■ Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările .și completările ulterioare;

  • •   T-egii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului Romanici m. 525/1996 republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor an. 5 Iii. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și ari. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2.019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. - Se aproba documentația de urbanism P.U.D. — Drumul Pădurea Pustnicii nr,. t sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 178/26.02.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire,

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. J și nr. 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre și suni redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul specia! al ședinței, un exemplar original se comunică benefici arului/proiectantul ui documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce Iu îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor bene fi ei aiul ui sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Seiviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru și 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului I, convocată în temeiul art, 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. ■

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Ncagu f '


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 109

Data: 28.05.2020


Ca urmare a cererii adresate de Școala Gimnazială '‘Avenor”, cu adresa în Drumul Pădurea Pusr^qd          Bloc. 1(342, Sccu^hL țj|

"          . .   .                             ~.        -     ..                   ...... 1

I fW-


Bucurețti, înregistrată la nr.52276/03,12.2019, completată cu nr. 9623/24.02.2020, în conformitate ci umerunjarta foriforiidui ți urbanismul, cu modificările ți completările iriicnoarc, se cm ne iffmfitorul:

AVIZ NR.


PENTRU

PUD - DRUMUL PĂDUREA PUSTNICU NR.

Construire imobil D+P+2E+M - cu destinația dc grădiniță ți țt


preve^rdeXcaii u05ajtjpț .privim.

Nr. "            |

Z8 MAL 2020 [oq

- SECTOlt 1


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2.428mp, proprietate privată conform mențiunilor din Efictrasul


eliberat la data de 14.01.2020.


INIȚIATOR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ *AVENOR" PROIECTAM: S.C. DACRA STUDIU S.K.L.


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. 1 . R.Ș. A          (RUR: D20, K)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- artera de circulație Drumul Pădurea Neagră; Sud - proprietate privată-Școaia Avenor; Est- nr. Cadastral' ___și nr. Cadastral "      ; Vest- alee carosabila rezultata din dezmembrare;

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB ți Regulamentului Local dc Urbanism al Municipiului


București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările și modificările ulterioare, amplasamentul caic cuprins in subzona funcțională: LIc - locuințe individuale ți colective miei cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax “ 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax - 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, RHmax. -P-I-2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață dc maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucurețtene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatele de urbanism nr. 1502'156/P/44203 din 31.10.2019.

Retragerea minimă față de limitele iu te râie - Clădirile izolate se vor net rage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din .. _ înălțimea la corn iță,.dar. nu. eu mai puțin de.3,00 metri. Clădirile în regim. înșiruit, se vor alipi pe limitele latcrale.de calcanele .de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15 metri.

Retragerea față dc limita pus te rin ară a terenului Retragerea față de limita posterioare ll parcelei va fi egală cu țumălale din înălțimea la corniță, măsurată în punctul cel mai înnlr față de teren, dar nii mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea ți gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții ți amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București ți a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație1' aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto ți pietonai se va realiza din Drumul Pădurea Neagră, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 1528/21.01.2020.

ECHIPARE TEHNICO-EDIL1TARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Se prezintă acordul de principiu S.C. Impact Developcr & Contractor S. A. nr. 217/ 21.02.2020, pentm folosirea rețelelor dc utilități din cadrul ansamblului rezidențial Gresnfield. Studiu de rețele însușit de ing. C 1. C

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de urb. 1 RȘA            și studiu de în sori re însușit de arh. A.

1 V .Se prezintă ridicare topografică însușită de topomcirisl ing.L C R

in urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/28/19.12.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PLD răspund pentru exactitatea datelor ți veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr 350' 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ți completările ulterioare.

Documentația tehnici pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.L .D, și.cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1502/156/P/442U3 din 31.10.2019, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In cazul nead op tării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului i, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea


dc aprobare este în vigoare.


ȘeL birtul,

Ral ucu Mihiicia Fim fonîntocmit.

Alina Alin,i
SR EM 45012 AERiXi


Bd. Bariu Manta nr. 9, Secfotpl i București; 011222

Tel. +40-21-319.10.13. FaX: +40-21-319.10.06

Email: n.'i’istrufura^rprințariui.l.m

hno: ,7ww w, n ri m an as ector I .ro