Hotărârea nr. 108/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Hagi Moscu Maria nr. 20, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Hagi Moscu Mar ia nr.   > sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.E/2513/02.03.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr. E/2514/02.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul do specialitate nr.M/3-115/15.04.2020 al Direcției Juridice., Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei dc administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1:

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis dc Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și dc urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și dc amenajarea teritoriului cc intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele cmi.se:

Avizul Arhitectului Șef nr. 181/26.02.2020 din cadrul aparatului dc specialitate al

Primăriei Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 21354/23.01.2019;

 • -  Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. A. M A V.U.L M

 • -  Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 1421/ZP/12.08.2019;

Acordul Administrației Fondului Imobiliar nr. 1414/2502/20.11.2019;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. diplomat B C A. D. C

Ținând seama de prevederile:

» în conformitate cu prevederile Legii ni'. 24/2000 privind normele de t elini că legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, eu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2LI2.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Hotărârii Consiliului Loca] a] Sectorului 1 m,259/2L12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor ari. 5 lit, cc), art, 139 alin, (3) lit, e), an, 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ul teii o are;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Hagi Muscu Maria nr. 20, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 181/26.02.2020 prezentat în Anexa nr. I și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Artl 2. - Prezenta documentație de urbanism are un de reglementare specifică și nu dă dreptul la o construire pană la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate in 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantulul documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar origina] se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 108

Data; 28.05.2020C O NTRAS BMAi B A ZĂ

SECRETAR GENERAL Daniela Nkdtrth Cefalmi

V,-V--V, pri m JTiaeccTjirJ . n?


pentru eetilfcun. pentru buruipture


BIROUL REGLEMENT ARI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca umaure a cererii adresate de C A I. cu adresa în str                                ■'             '"sector

1. București. in registru iii la nr. 12218 din !9,03.2019, complctială CU nr. 6221 din 05-02.21120,1 WTȚiUlRiffiliupî _CU nrevcilcrilc I Ur nr.35t)/2lJt) I privind amenaiurea teritoriului și urbanismul, cu mtsdi licărite $i compIcUnle ulterioare. k urftîîttonil: ■”'Y

7 li5c*i *L SECTQEHJLH 1


26. MAI 2020


XX IZ NR, ...........L.....—..

PENTRU

PI D - ST». II XGI MOSCl MARIA NR I - SECTOR I

Extindere ți supraetajare locuință individuală parter. rezultând un regim ik JiAilțMipft<3E          -- i ,

GENERAT DE [MOBILUL: în suprafață de 244.00 mp (238.00 mp din măsurători cadastrale), proprietate privată con fora1 inilor din Extrasul de Cane Funciară nr. ' . eliberat ]a data de 08.03.2(119.

INIȚIA I OR: C        A        I. , STĂTU. ROMÂN

PROIECTANT: S.C. DIALART DESIGN S.R.L.

SPECIALIST Cl DREPT DE SEMNAT! RĂ RUR: urb. diplomat B C A. D. C (RUR: D/o, li)

AMPLASARE, DELIMITARE, SI PHAFAȚA ZONA Sl'l Dl A TA IN PI»; Zona Studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația. delimitării astlel: Nord - str. Ungi Moscti Maria nr. 221 Est - teren viran (din aleea str. dr. Eelix). Sud — str. Htijjî Muncii Marin nr. IS; Vcs — artera du circulație sdr. Hugi Mtiscu Maria.

PREVEDERI PUG/ PI Z APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism ui Municipiului București, aprobate cu IICGMB nr. 269/201)0 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuin|c individuale și colective mici cu maxim P-2 niveluri situate în afara perimetre lor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta sa nu iîe o lalsă mansardaru ci să .se înscrie în volumul unui acoperiș cu paniă de 45 grade: snpriilinu nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicații in M.O. nr, 113 din 15.02.2016. dur se ufla Iu mai puțin dc 100 m de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 863/12/T1/14459 din 18.06.2019.

Indicatorii iii hnnlsrlel regie men toți: POTmax.- 15% CUTmax.- 0,9 inp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmiix.- 1.3 mp ADC/mp teren pentru P i 2E. Rf lm<ix,= P+2E, [-lmux.= 10 metri. Se admite un nivel mausurdut Înscris în volumul acoperișului.. în suprafața de maxim 60% din aria construita.

Retragerea minimă fală de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective, cu condiția să nu se lase calcane' vizibile.

Retragerea minimă față de limitele laterale — Clădirile construite ir regim înșiruit se vor alipi pc limitele laterale de calcnncle de pe parcelele învecinate pe o adâncime de tuaxilll 15,1X1 metri, cu excepția celor de colț care vor iulourcc laladu spre ambele-străzi.

Retragerea fața de limita poaterinară a terenului - Retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea Iu cornișă, măsurată în punctul cui mai înalt fațade tei en, dai uu cu mai pu(inde 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Ret îngeri minime Tutu dc limitele Irite re Ic; siiuigu la limita dc plupticUtlc cu etajele l și 2 leii usc cvliloilti specificații lut din planul de reglementări vizat; dreapta - la limita dc pro prielnic.

Retrageri minime față de limita pasterinară - la limita de proprietate.

Cniisii'ucțiLi se va am.pinsa eu respectarea specificațiilor planului de rcple'menîfiri vizat spre ncscltimbnrc.

t.Utili LA J II SI Al.LESE: Parcarea șl gararua autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’’ aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto ți pietonal se vor realiza din str. Hagi Maria Moscu, conlcirm avizului Comisiei î clmicc dc Circulații nr. 21354/23.01.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILILARA: I iste obligatorie racordarea constracii 11 or la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energii'i:lix:1 rină Sluti iu ilt: rolele însuși I du ing A M: A VILI M

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. diplomat B C A. D. C Se prezintă Avizul Ministerului Culturii șl Identității Naționali3 nr. 1421/ZP/L2.08.2l)19 și Acordul Administrației Fondului J4I4/2502/2U. 11.2039.

L'ti urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriul tu și urbanism nr. 4/14/1 l,U4.j’il|9. se avizearli lăvorabil Planul detaliu.

ETezenlul aviz este un uviz tehnic și punte fi folosit numai hi scopul tipiubăiii P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care


Imobiliar cir


urbanistic de


tace obiectul


prezentului aviz. în ctnilbiniiluLe cu ari. 63 alin. (2) litera Țl din Legea ur. 350' 201)I privind atiieiiaiurea LenLuriului și uiMnismuL cu uiodi lîuări le și biimpletirilu ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrări lor dc construiri: iDTAC) se poale întoeriii iiumni după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prczenml aviz este valaLtil de la dara emiterii sale pe toata durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 863/12/11/17459 din 18.06.2019. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul,jbtihJuptării documentației P.LLD. in plenul Consiliului Local al Sectorului 1. în termenul dc valabilitate al acestuia, procedura uubt.ie .relutrulr aprobare, acesta rămitie valabil utâtu timp Cât


l-lulărărea dc aprobare cșlc in vigoare.


Sef birou ,

Ral u ca         Epilani’ftuittH a a i o; r gzatifh’.ata isc soni ?oob

pkivinD i.IiilmuL

CALIIA II N

CERTIFICARE

ACREDITAT


JL MAMAGtlWtN1 Al

IJHMZ ADI.IIIJILII l.l-

□ t CĂTRE 0FS3ANISMJL

PENTRU CiPriUCAHbAintucmM, AnJrutfto


Banii Mante nr 9. Sectorul 1 București; 1)1 1222


I cmtiil; registraturii rdpi'imtirilixl ro