Hotărârea nr. 107/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Jandarmeriei nr. 3C, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privirid aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Jandarmeriei nr, sector 7, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.E/2532/02.03.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului

București;

Raportul de specialitate nr. E/2533/02.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1:

Raportul de specialitate nr,M/3-l 14/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării’publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 180/26.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1 București;

 • -  Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB - nr. 7911/14.05.2019.

 • -  Studiu de rețele însușit de ing. A. M Ai V.U.I. M

 • -   Documentația este însoțită de Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. D A G

 • -  Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 20049/1075 din 08.08.2019.

Ținând seama de prevederile:

 • •   în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

■ Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr, 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor ari. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 166 alin. (2) lit. j) și ari. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului ni. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Strada Jandarmeriei nr. sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef m. 180/26.02.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2,

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter dc reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior șl este valabil 3 ani,

Art. 4, - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficiaiului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar origina] se păstrează la Arhitectul Șef,

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau. după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislalivă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin, (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 5 voturi împotrivă în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali in funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1. convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Ncagu

/


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicokta C etalau

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 107

Data: 28.05.2020Ca urmare a cererii adresate de F V C , cu adresa în

21 1 27'17.05.2Q 19, completată cu nr. 52561/04.12.2019, în conform ilare cu prevederile Legii nr. j și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

<?•

AVIZ NR.          .................J


PENTRU

STRADA JANDARMERIEI NR. SECTOR 1, BUCUREȘTI Construire imobil birouri, comerț, locuințe colective S+P+4E+fe5retras (23 apartamente)                 __GENERAT DE IMOBILUL: in suprafață de 1.868mp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul in. . jnciarâ nr. eliberat la data de 24.09.2019. Se prezintă acord creditor ipotecar BRD Groupe Societc Generale S.A. nr. L... .rt.0',2019 INIȚIATOR: F - V        C

PROIECTANT: S.D.H. ARHITECTLIRE R.L.S.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. D A. G (RUR: D. E. G7).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului cure a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de cirvuJa|ic- Str JandarmerieiiEst Str, Jandarmeriei nr. Cadastral ; Sud - nr. Cadastral .Vest -nr. cadastral

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu TICGMB nr 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzemu CBI- subzotia serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate. Utilizări admise; instituții și servicii publice supramunicipalc. municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale. Utilizări admise cu condiționări: extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic fiincliumlc învecinate. Terenul este adiacent Planului urbanistic zonal « Slrada Jandarmeriei nr.3 » aprobat prin H.C-G-M B nr. 161/28.03.20111, care a stabilit circulațiile din zonă, putând fi afectat de acestea, precum și udilicabilc de principiu.

Indicatorii urbanistici : H=D. P.O.T. - pentru funcțiuni publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru P.O.T.max=50% și C.U.T.- pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului, dar fără a se depăși C.U.T.inax.-2.4mp. A. D.U./mp. teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și C.U.T.max._2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri. Imobilul nu sc află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din I5.02.20i6. sc poate afla la mai puțm de lOOm de imobil înscris pe listă la poziliu 2145 ( placă memorială aflată la liziera Pădurii Băneașa] și în zona cu servituti aeronautice, conform in formai iilor din Certificatul de urbanism nr, 1465/33',J/4I269 din 21.10,2019 Se prezintă ridicare topografică însușită de topometrist autorizat ANCPI, ing. A M 3   , privind amplasarea la mai mult de lOOm față dc imobilul înscris pe

lista Monumentelor Istorice, In poziția. 2145.

Retragerea față ile aliniament - aliniere conform PUZ.

PREVEDERI PI D - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 5,00m; stânga a,00m.

Retrageri minime față de limita poșterioară 5,(10m.

Construcția sc va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚI] SI ACCESE: Parcarea și garate a autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGVFB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal sc va realiza din Strada Jandarmeriei, in conformitate cu Aviz Comisia Tehnică dc Circulație nr. 791 1 /14.05.2019, emis de Primăria Municipiului București

ECHIPARE TFHNICO-ED1L1TARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușii de ing. A M A V.U.l. M . Documentara este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorite însușite dc urb. D A. G . Sc prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 20049'10~5 din 08 0S 2019

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/30.'19.12.2019. sc avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.I.J.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu aii. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea ieri loriului și urbanismul, cu modificările șl completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc con st rai re (DIAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.L.'.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia,

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a cerii ficatului de urbanism nr. 1465/33/J/41269 din 21.10.2019, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București, In cazul neadoptării documentarei PUD in plenul Consiliului Local at Sectorului I. in termenul dc valabilitate nl acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea dc aprobare este in vigoare.A C lobanu

Șef birou ,

Raluca Milmcla Ep.iRbi

r-țitvDVM#* P, F " jCATA ISO șX’.Cl-SOCjR F^lVNC SF5TtjS^ DL MANAGCV.EKT AL CAL TATII ÎN URMA AIJI I I I..I .II 7F CFRTFITAFF OE 2A"R!= Q^GAMISMU AORlOFAT P = NTRL     U = i -IUAkl->

Siyi Ml Ou IJ-              Al CĂLUȚIIhtect sef


'-ffd Banii Man’u nr 9. Sectorul I Buc ești; 01 1222

Tel +40-21-319.10.13: Fax: '40-21-319.1(1.06

Emui I; remstriJI urawpn t iiiirias 1 .ro


2REN-50iz <vin.ee                                                                  hiTi?;//www.orimariasectorl ro