Hotărârea nr. 106/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Feroviarilor nr. 35, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Feroviarilor nr. , sec for f, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.E/2430/27.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. E/2431/27,02.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr.M/3-113/15.04.2020 al Direcției Juridice. Legislație. Contencios Administra tiv din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I; Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local ai Sectorului. 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare .și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism ș" prevederile Hotărârii Consiliului Local ni Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare ii publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și dc amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului I al Municipiului București;

Văzând documentele emisei

Avizul Arhitectului Șef nr. 174/26.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1;

 • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 17867/15148/05.09,2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare confonn studiu dc rețele însușit de ing. C 1. C

Documentați8 este însoți tâ dc studiu dc însoțire însușit dc arh. A» M Ci și ilustrare volumetrică însușită dc mașter urbanist N’’      -R< N. P

Ținând seama de prevederile:

 • •   în conformitate cir prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii ur. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului Romanici nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului Generai de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic Generat cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr,259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si dc amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), ari. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Feroviarilor nr. sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 174/26,02.2020 prezentat în Anexa nr. I și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație dc urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic dc Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original sc comunică benefici arului/proiectantului documentației dc urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. §♦ - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la al in. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 106

Data: 28.05,2020CO N IR A STIMEAZĂ,


SECRETAR GENERAL


Daniela NicoW* Cefinlau


p«-'ltlu           pcillf N {>U,IlUiUr£


BIROUL l-tkt il .1 MI.N ! ARI

URBANISTICA Șl ARHIVĂ


www.pnnuri»cci*7rlto

IffliPS M VU-hVI H MWTUțlM *■»“             H        Cil ildTCS3 LII

25657 din 14.06 2019, completată OU nr. 41942 din 01,10.2019. in conformitate cu prevetlMIft fbgftmP!


Ca nnimn.' a cererii udresme de I' ittregjstraiâ la nr. î amcnqlnrBa teritoriului șt urbanisniul ru mrali licări le și completările ulterioare, se emile următorul

AVIZNR.lîîIâg^

PENTRU

Pl'D - STR. FERO V l ARILOR NR.    SEC lOR 1


2 B, MAI. 2020


.UAL»


îk


Supruclajniv locuință individual» S+P, rezultând un rugini finul de inălțim

Funciari nr.


GENERAT DE [MOBJl.UL: în suprafață de 119,88 mp, proprietate privata conform mențiunilor ’, e liberul Iu data de 12-06.201,9.

INIȚIATOR: F        B , B

PROIECTAM’; Ș.C. EZEN STI Dl (J S.K.L.

SPECIAIJST CV DREPT Dl. SEMNA R RĂRL R. niaslci-urbanist N -R N. F   (RUR: D.i. Dzo. li)

AMPLASARE. DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PI D; /<mn slmlială prin PCD include purcelele învecinate imobilului care ii general documentația, dcliitiitaiă asllcl: Nord-Est - sti. Feroviarilor nr. , Sud-Est artera de circulație str. Feroviarilor; Stid-Vest str. Feroviarilor nr. ’ ■ Nord-Vest - str. Feroviarilor nr. .

PREVEDERI PI C.7 PI 7. APROBA I E ANTERIOR: Conform PLG - MB ji Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Ducurcșlî, aprobate cu J1CCMB i;r. 269'2000 cu completurile ulterioare, ampkisii meii Lui este cuprins in subztnia Jttnclională: L4a -sub/.ona iecuințelor colective înalte cu P 5 - P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în aiiira zonei protejate în cazul unor enclave de lotizări existente în ima.-iint:luri!e de locuințe colceLve, acestea vor fi considerate funcțional ș: urbanistic similar zonei L2 si se vor supune reglementărilor de construire pentru aceasta suhzor.fi Imobilul nu se aJl.l pe Lisla Monumentelor Istorice, publicata în M.O nr 113 din 15,(12.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe aeaislâ lisiii. conform inforrraițiilor din Ccrtiiîculiil de urbanism nr 483/25/F/53599 din 02.04.2019.

Indie»tarii urbanistici reglementați: Conform reglementărilor l’.U-G - M.B. pentru zona l.2a: POTmax.- 45“u. CUTmax.= 0.9 mp .ADC/mp teren pentru P+1E. €'( Tmax.= 1.3 mp ADC/mp teren pentru P-‘-2E; înălțimea maximi a clădirii măsurau! <ic la nivelul terenului la eurnișii va respecta înălțimea maxima prevăzută prin proiectul inițial al loiizurii: se admite mansardureu clădirilor csistcnta având șarpantă eu pimtn de 45 grade. cu o suprafață de maxim Wl% din ana construita Iu sol a clădirii.

Rclnigcreii minimii față de ilininment - Se mențin retragerii din planurile inițiale de lotizare care variază de hi lotizgirs ia lotizare înlre dispunerea clădirilor pe almianuziit și retrageri de circa .1.IHI - Hfo metri.

Retragerea minimi) față dc limitele tateruk Clădirile vnr respecta regimul de construire propriu lotizării

Rctragc-rra foță de limita pmteriosiră a terenului - Retragerea față de limita posteriorul a parcelei va li determinau de aliniamentul posterior ni Intlzârii cure va puicii li dcp.biii nuntii» pentru extinderi in suprafață du maxim 12.00 metri cunstruiți la sol (pentru ImhunbLâțircu diiUrii eu încăperi sanitare) și numai în cazul In care distanta fată dc limita postenoarâ va rămâne egali cu jumătate din mulțime, dar nu mut puțin de 5,00 itiețri.

PREVEDERI PI D ■ PKOPt SE:

RctntRcri minimr f»țâ de limitrle Intern Ic: stângii 3-60 metri spre zona Ironială, respectiv 0.60 metn spre spate lot; dreapta - la limilii de proprietate {se prezintă acord nultaiul vecin str Feroviarii Ol tu. cu încheierea dc nu lent i 11 cur? w 107/3 1.05.2(119-Biroul Individual Notarial C 1 1?     ).

Retrageri minime față de limita posterkiurti - lu limita cie propriei,tic.

Construcția se vu ;m>pl.isn cu respectarea specificațiilor planului de reglcuienlări vizat spre ncschimbanc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehicul clor vor respecla ,.Normele privind asigurarea numărului minim tle focuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe ccriloriul Municipiului București și a prospectelor neccsuru unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin I ICC MB nr. 66/2006. Accesul un!o și pietonul se vor ren li za din str. Feroviarilor, ctnifbnn avizului Comisiei 'Mistice de Circulații nr. 12867'15148'05.09.2019.

ECHIPARE TEIIMCn-l llll I l’ARA. liste obligatorie racordarea construcțiilor la reți’INo publice de alimentare eu apă, canalizare, energie electrica. Studiu de rețele însușii de in^. C 1. C l'Xtei ii noutăți a este insolită tle studiu dc însorire însușit dc aifi. A M NI -R N, t* ’.

și ilustrare volumetrică însușită de inaslcr urbanist


în urma ședinței Comisiei tehnice du amenajare d leritotiuiui ți ujbanism nr. 9/4/30.07.2019, se avizează favorabil 1‘lamil urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un nviz tel mic și poale fi folosit numai in scopul aprobării P.L.D.

li laboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea Înscrisurilor cuprinse în PUD cnru face obiectul prezentului aviz, in conformii,ire cu ait 63 alin. (2) lilcra gi din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ț;i cnmplelătilc ullerfoare.

Documentația lehtiică pentru autorizaren executării luctfirtfor dc L’tiiisljuLie (DIAC) se poale întocmi numai după uținîbăl'M J'.l -D și cu obligărivitjitca respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Pruz.cniul aviz este valabil de la du(<i emiterii sale pe țoală durata dc valabililate a certificatului de urbanism, nr. 483/25/F/53599 din 02.04,2019, emis dc Primării: Sectorului 1 al Municipiului RjxțrrstaH^hMWtil ncadopliirii documentației P.L.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I. fii termenul di: valabilitate al ataalij iu z-^«f£rsJiirT lAhure'nJuutil. După aprobare, acsstu răi nune va iubii ntâtn timp cât Hutăiăi ea de aprobare este în vigonre.                                       Jv

(Jiu ha nu Oprvscti Oliv ia. Abil

Șef birou.

Ralucu Mih.ieki F.puli ■

întocmii.

Andra UunȘl


PRIMĂRIA A rni'l UterttinUAlĂ liij ■JiAjI-jjlîS;

PLIVIND SISTEM.JL '.+ .■■'IANACIEMCnT AL

C'UrÂru în urma AucntLu ~if

.-.«nciriui nr ,".ai CRGA.r4l5MI..I


13d Banii Mania nr 9. Sectorul 1 București: 011222

fel. +40-21-319,U'J.I3: Fax; +40-21-3 19.1006