Hotărârea nr. 105/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Perfecționării nr.10, sector 1, București

MUNICIPIU! BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Strada Perfecționării nr. sector 1, București

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr.E/2519/02.03.2020 al Primarului Sec toni Im 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/25 20/02.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -  Raportul de specialitate nr.M/3-112/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistici, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate eu prevederile Ordinului ar. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire ia elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 173/26.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1 București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr . nr. 15825/30.08.201 9

Studiu de rețele însușii de ing.C I V. S

Studiu de însorirc și ilustrare volumetrică însușită de dr. arh. C I A.C.

E:     . Adresă Ministerul Transporturilor nr. 42283/01.11,2019, Adresă Compania

Națională de Căi Ferate CFR S.A. nr. 6/5/2309/31.10.2019.

Ținând seama de prevederile:

  • •   In conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), an. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgența nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Strada Perfecționării nr.ll)> sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 173/26.02.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter dc reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art 4. - Anexele nr. I și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care uu exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proicctantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art» 5» - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile, prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor benefici aiului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D,

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat. Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 2 abțineri • numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 dc consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi. 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local a] Sectorului L convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CO NTRASWNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela        Ccfțhm


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE Si ARHIVA

Ca urmare a cererii adresate de G' H Di cu adresa în '                                 dtttff’I'J-țrtidOre^fi.’-ARȘjNtrătă'. MiiltiLUi

27569 din 28.06.2019, completata cu nr.3348/21.01.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr-35 J/2001 jfaffiftli /fa-idbfa,Jâ£earctrlttJtti(J]ui și urbanismul, cu modificările și completările ullmioare. se emite următorul

AV1ZNR,                &

PFNTRIJ

PUD - STR. PERFECȚIONĂRII m SECTOR I

Construire locuință individuală r+lE+M


D; cu adresa în '


Nr.


MAI. 21’20


l(K
GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață do 257,00 mp. proprietate privată conform mențiunilor din Extra . eliberat la data de 14.08.2019.

INIȚIATOR: G H D ,C I

PROIECTANT: S.C. ROZUA ASOCLATI S-R-L.

SPECIALIST Ct DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: dr. arhitect C 1 A.C. E (EUR: D, AMPLASARE, DELIMITARE. SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ IN PUD: Zona studiată prin PLD m imobilului care a generat documentația. delimiială astfel: Nord- Str. Perfecționării nr. , Vcsi- artera de circulnt^'țjr P Str. Mânzului nr ; Sud- Strada Perfecționării tir.


PREVEDERI PUC/ PLZ APROBATE ANTERIOR: Conform PIJG - MB ți Regulamentului Loca] de Ultf

București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională; a - locuințe individuale ți colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afqra perimetrelor de protecție. In cazul mansardelor se admite o depășire a CLT proporțional cu suplimentarea A DC cu max.0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorico, publicată în M.O. nr 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin dc 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 205 1/209/PZ4274O/08.12-2017 și Certificai ui do urbanism nr. 63/06'P/54597 din 15.01.2020.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%: CUTmux. 0,9 mp ADC/mp teren pentru P-l E, CUTmax.=l,3 mp ADC/inp teren pentru P 2.E; RHrria.v - P+2L, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansarda: înscris în volumul acoperișului, in suprafață dc maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față rle aliniament Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi cuplate se vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăturată ți se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la corniță în punctul cel mai înak față dc lorcn, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri; în cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterinară a terenului - in cazul lolurilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura postenoarăa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale dc Il>cu>l iar adosarea respectă inalfimea ți lațimea calcanului acesteia, prevederea nciiiiid valabilă in cazul unor anexe ți garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta 3,00m; Se prezintă acord notarial autentificat sub nr. 2307/1 I 09.2017 - BNP Etica ; stânga - la Umila dc proprietate. Se prezintă acord notarial privind construirea la limita de propriul atu autentificat sub nr. 2086/21.05 2019 - BNP Pi Ri M'

Retrageri minime față de limita posierioară - 1a limita dc proprietate. Se prezintă acord notarial privind construirea la limita de proprietate autentificai sub nr. 275/01.02.2018- BMP Pană Ruxundra Mihaela.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc loc un de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizaic pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație’' aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictonal se va realiza din Str Perfecționării, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 15825/30.08.2019.

ECHIPARE TEHNICO-ED1L1 TARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușii, dc ing.C 1 V. $

Documentația este insolită dc ilustrare volumetrică și studiu dc însorite însușit de dr. arh. C I A.C. E Se prezintă adresă Ministerul Transporturilor nr. 42283/01.11.2019, Adresă Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. tir. 6/5/2309/31.10.2019.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/18/22.08,2019, se avizează favorabil Planii] urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic ți poate fi folosii numai în scopul aprobării P.L.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridimlaicn înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz esic valabil de la data emiterii sale pe țoală duram de valabilitate a certificatului de urbaniștii Certificatul de urbanism nr 2051/209/P/42740/08.12.201? și Certificatul du urbanism nr 63/06/P/54597 din 15.01,2020, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadopiăni documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil;


Șef1 birou , Raluea Mihaela Lprf.in-bolărarea de aprobare este in vigoare."■R M AH IA A FOST UEFT FCftlA ISO U01O -3C'M =Rviao sisi-mui .'■A-iTAT I bl 3E=rt'FICAHL ACAPARAT


DF MANAOEMCt.T Al

I.WA AUCITULUI IF

Ut C/.T9F CtTOANlSMUL

=ENtnu 7.EFT FICAKbA riALITÂTînlocmii.

Alina Miru


SlîTrMELJF ut MANAJHMI Ml A S-J ■ ’l ivn; AEaoo-


‘ '/ Î3d. Bunu Manta nr. 9, Sectorul I București; CU I22 Tel. I4O-2I-3I9 lO.I.ȚFax: +40-21-319.10.06

Email; rcgistoiltira rr pitm.m.r I ro hitp;.1'’www primarfasccrorL ni