Hotărârea nr. 104/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Maior nr. 98, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Maior nr, , sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.E/2427/27.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/2428/27.02,2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr.M/3-111/15,04.2020 al Direcției Juridice, Legislație.

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1:

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise;

Avizul Arhitectului Șef nr. 172/26.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 705/17.01.2020;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de relele însușit de ing. Al M A V.U.L M ;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de urb. A. P. Gh. B și ilustrare volumetrică însușită de arh. Ai ' Ni ; Ș

Ținând seama de prevederile:

 • •   în conformi late cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările nllerioarft ;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2 L ] 2.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local dc implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

In temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit e), ari. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Petru Maior nr. 98, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 172/26.02.202(1 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter dc reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și esle valabil 3 ani.

Art 4, - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică benefici aiului/proiectantul ui documentației de urbanism P UT), și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) A rh i 1 ect u l Ș e.( va a si g ura corn uni care a prezen tei ho fără ri și a a nex el or bene fi ci aru 1 u i sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi pentru și 1 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenli 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Seclomlui 1, uiiivucrilă în temeiul aii. 133 hIîij. (1) din Oidoiianhi de Utgență nr.57/2019 privind Codul admiinslraliv, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE Marian


Nr.:

Dala;CONTR A STH i\ W, A ZÂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nirdieta Cel a lan


104

28.05.2020Pi’Niî rU             p^irifFK £NtJFjOfji.F L

BtROuC REXiUHMi .N I ARI URBANISTICA SI ARHIVA


Ca urmare a cererii adresate de T B cu adresa în

50285 din 21 II.2019, eoniplctall cu nr. 3635 din 22.01.20211. in conformilmc un prevederile teritoriului șt urbanismul. cu modificări le și completările ulterioare, se emile următorul:


PENTRU


PI D S L R. PETRI MAIOR NR. - SECTOR 1 Construire locuință individuala Ds+P+2EtM


v.x.mrT.4foviireM!. înregistrată la nr. — *Nl. HAiSt'MDI “privind ameiiajaifetljLUI M          riiji Ui 1

Ni. |------------\^CL

4 4


GENERAL DE IMOBILUL: în suprafață tic 174.(10 mp. proprietate privată conform mențiunilor din Exm . eliberai la dalii de 08.08.2919.

INIȚIATOR: T        B

PROIECTANT: S.C. ARX DESIGN CONCEPT S.R.L.

SPECIALIS T C< DREPT DE SEMNAȚI RĂ RCR: urb. A        P. Gh. II (R.LIR: D. E, F„)

AMPLASARE, DELIMI TARE, Sl PR.AFAȚĂ ZONĂ STl DIATĂ ÎN PHD: Zona studiată prin PUD imobilului care a generat documenut|fo, delimitată astfel: Nlord-Esl - slr. Petru Maior nr. : Sud-Lsl artera de Sud-Vest - artera du circulație str. Radu Greceanu; Nord-Vesl - str. Radu Qieceanu nr.PREVEDERI PLG/ Pl.'Z APROBATE ANTERIOR: Conform Pl.G - MB și Regulamentului Locul de Urb

București, aprobate cu UCGMB nr. 269/201)0 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în suhzona lunatiimaT.l: 1.In"'locuințe individuale și colective mici cu maxim P'2 niveluri situate in alura perimetre lor de protecție. In cazul mansardelor se udinilc o depășire a


CI !T proporțional cu supli meniu rcă ADC cu maxim 0,6 din AC Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene. publicată î:i M.O. nr. I 13 din 15.02.21)16 și nu se atlă !:t mai puțin de 100 m de imobile tillulc pe această lista, conform informațiilor din Certificatul de


urbanism nr. IWWVMM din 07.10,2019.


Indicatorii urbanistici reglementați: POTma.x.- 45%. Ct Tmax = <1.9 mp ADC/mp teren pentru I’-IIL O J'linax.- 1.3 mp ADC.'nip teren pentru Pi2E. Rllmax- P+2E. Umax.- 10 metri. Se admite uni nivel mansardul înscris iu volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60%


din arta construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau CU respect unea retrageri i’c ni ac teri stive străzii respective.

Retrngerea minimă față di- limitele lutvi'alc -Clădirile semi-cuplitlv se vor alipi di: caluanul clădirii de pe parcelă alăturată șl se vor retrage lăță de cealaltă limită Iu odistiuițu de cel puțin jumătate din înălțimea ta comisă in punctul cei mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de ,1.(10 metri: în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase lății de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolaL

Retragerea fața de limita posterioară a terenului - Retragerea lâță de limita posterioare! a parcelei va ii egnlă cu jumătate din înălțimea la eiutlițu. măsurată in punctul cel mai înalt față de teren, ilar nu eu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PI D- PROI’l SE;

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limila de proprietate: stânga - pe aliniament.

Retrageri minime față de limita posterul ară retras minim 2,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat, spre ncseli miluite.

(.TRCl'I.A'l’tl Șl ACCESE: Parcarea șl giirarea autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asiguran-n numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții ți amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București ți a prospectelor necesare unei cornele limeționtll'i a arterelor du eiruiilulie" aprobate prin HCCiMU nr. 66/2006 Accesul iiuto și accesul pietonul se vor retilizn din str, Petru Maior și str. Radu Greceanu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 705/17.0 1.2021).

ECHIPARE TEHNTCU-EDJLTTARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publica de alimentare eu apă. canalizare, energic electricii. Studiu de rețele însușit de ing. A M V v’.L.L M

Documentația esle însoțită de studia de însorite însușit de urb. A P. Gli. R și ilustrare volumetrică însușită de arh. Artenian-Nicolue.$oldea.

in urma ședințe; Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/15'49.12.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic ți poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul Pl.D răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD cure face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 6? alin, (2) litera g) din Legea nr. 351); JOll I privind amenajarea teritoriului șl urbanismul. eu mu di II târî le și completurile ulterioare.

Documentații) lelniicu iiciitm autorizarea executării lucrărilor da construire (DTAC) se ponte întocmi numai după aprobarea P 11 D ți ci: obligativitatea respectării înioeruai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc Iu dalii emiterii sili,.' j><‘ i«viirt di.iala ile vulahiliiule n cerii II catul ui de urbanism tir. 1460/1 OO'M/34034 din 07.1(1.2019. emis dc Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neudoplării documentației P.U.D. în plenul Consiliului [.ocal al Sectorului 1. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie ruinată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât I lotărârea dc aprobare este în vigoare.


Șuf birou , Rtlllicn Mihacla Epilân
prima7ia A roși CFR’irriArĂ isn

PKIVNJ S1ȘIFM.II

CĂLITĂ III N

CER IIH CA Al AC RED TAI


MAXAGEMZN'

URMA AUD TUJJI

Ot GĂIRF

PCM1RUinliH-mil, Amfra UiZdl


SISTEMELOR Ijț MANAL'LMHN I ;ll


Ud Banii Mama nr 9. Sectarul I București: Ol 1222 Tel -40-21 -.3 19 10.13: 1-ax -40-21 -3 19.11) < 16

I'“.aiI: regisiratijraăprinmriașLnț

t’l 1 I "N 1 ‘ T ■ U v I Hă I ■ î IM T ■ lv-, H’li VI" I ■■■.