Hotărârea nr. 103/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Piscul Lung nr.92-96, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Piscul Lung nr.     , sector 7, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.E/2516/02.03.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. E/2517/02.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul dc specialitate nr.M/3-110/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului l;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise;

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 171/26.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1 București;

 • -  Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB ni*. 11542/21.06.2019

Studiu de rețele însușit de ing. C Ș ' C. B’

 • -  Documentația este însoțită dc ilustrare volumetrică și studiu de însorite însușite de arh. urb.

A C ’ B

Ținând seama de prevederile:

 • •   în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 50**1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 republicată, pentiu aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare:

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al * Sectorului 1 nr.259/2 L12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc). an. 139 alin. (3) Iii, e). an. 166 alin, (2) lit. j) și ari. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

i

Art. L - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Drumul Piscul Lung nr, , sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef iu*. 171/26.02.202(1 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic dc Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și csle valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (I) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 2 abținer i - numărate la voturi împotrivă, conform legii. în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRA SW A ZĂs

SECRE TAR GENERAL

Daniela .Nic&llta CetWan


p cniru rv ru (v/ r, pc r #f-rw b u mi* J11r«-'

BiROUt RhCd liMI-.NTÂRl UKBANISTICI-. SI ARIHVÂ

Ca umwrc a cerem adresate de S C cu adresa in str,               , București, Sccto*i1?iiiKgiițratJ Iaaijf.24lț44'

completată cu nr 49974(20.11.2019, tn conformitate cu prevederile L-egn nr.ja0î200l privitul .uneriaj.irțca.tiânionnilui și urjiijniiirpui, hij modificările și completările ulterioare, se emile următorul:                    .

aviznr.^M?? 'm

1 VAI d2j

1        - J W


PENTRU

PUD - DRUMUL PISCUL LUNG NR. -SECTOR

Construire 4 module P+l F. - birouri, nhowroum

GENERA I' DE IMOBILI L: In suprafață de 2.X2O.OO mp I 2.46l,Oilrn din măsurătorilecadastrale), proprteijte privxfțfpntfo—uiieinff'i'fiWntrrf Extrasul de Carte Funciar# nr. , eliberat ia dala de 28.05.2019.                                                                  y

INIȚIATOR: SĂN DULESCU A ,S C                                            / AOctt

PROIECTANT: S.C. HOBBV CONȘTRUCT S.R.L,                                                      )$ - |l

SPECIALIST CI DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. urb. A C B iRUR: Dzl, Z2, E \\            J$c

\MPLASARE. DELIMITARE. SUPRAFAȚĂ ZONĂ STl DIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include )VcelelcNq^cigi»lfrjîtiobilului care a generat documentația. delimitată astfel. Nord- nr cadastral 232.302; Est- artera de circulalic - drum de M.-rvilulfc.Sțgd/hlJț)r\.lîfcircul<iție Drumul Piscul Lung; Vest - nr. cadastral .

PREVEDERI Pl G7 PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al MÎnffiriptidui București, aprobate cu HCGMR nr. 269Î2000, cu completurile ulterioare, amplasamentul este cuprins in subzona funcțională M3- subzona mixta cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+4 niveluri, cu POTinax.= 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție dc 7S% cu clădiri cu max.2 niveluri (Km) pentru activitiui comerciale. CUTmax.=2,5mp A DC-'mp .teren, inaltuneu maxima admisibila in planul fațadei nu va dopași distanta dintre aliniamente ; pot fi adăugate suplimentar cinul sau doua niveluri in funcție dc volumctria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele umil arc dc cere cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice publicații in 2016 sau la mai puiin de lOOm de imobile aflate pe aceasta lista, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 6(5/04 P'51556 dm 09.01 2019

Indicatorii urbanistici reglementați: P0Tmux.= 60 % eu posibilitatea acoperirii restului terenului m proporție de 75’i cu clădiri cu max,2 niveluri t Km i pentru activitati comerciale, CUTmux 2,5mp ĂDC/mp teren; inaltimca maxima admisibila in plănui fațadei nit va dopași distanta dintre aliniamente: poi fi aduugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de voltimetnti caracteristica străzi u cu condiția retragerii acestora in limitele unui are de cure cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa In 45 grade

Retragerea minimă față ile aliniament in cazul Străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament. noile clădiri care nu suni servicii sau echipamente publice sc amplasează pe aliniament, se |K>t accepta retrageri dc minim S.OOm numai cu condm.i ca clădirile adiacente O fie retrase tată de limitele laterale ale parcelelor 51 să prezinte falade laterale, tn cazul in care clădirile de pe parcelele adiacente preztnță calcane este obligatorie alipirea In acestea

Retragerea minimă fată de ii milele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale purcelelor până In o distanță dc maxim 20,00 metri dc In aliniament.

Retragerea față de limita posti'rinurii a terenului - Clădirile se vor retrage față dc limita posterioare la o distantă dc cel pnțm jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai pulin de 5,00 metn.

PREVEDERI PUD - PROPl SE:

Construcția st va amplasa cu respectarea specificațiilnr planului dc reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCI LĂȚI) Șl ACCESE: Parcarea și girarea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București $1 a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație" aprobate prin IICFîMB nr 66.2006. Accesul milo și pictimal se va realiza din Drumul Piscul Lung, prin drumul dc servilute. conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 11542/21.06.2019

ECHIPARE TEILNICO-EDILITARÂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energic electricii- Studiu dc rețele însușit dc ing. C Ș' C. B

Documentatul este însoțită de ilustrare volumetrică șl studiu de însoțire însușite de arh. urb. A C H

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. ] 4,06.19.11.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosii numai in scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezcnlulu aviz, m conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 35fF 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ș completările ulterioare,


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (Di AC) se poate intocnii numii după aprobarea P.U.D. si ci obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 6U/04.'P'51556 din 09,01.2019, emis dc Primăria Sectorului 1 al Municipiului București în cazul neadoptârii documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, iu


termenul dc valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluaiâ. După vigoare.


Șef birou.

Ralucu Mihaela Epifan


nniMAR a a fost utu 1 i‘-icat4 so ri.es PRIVIKO SIS.FMI.L C= V AS AGF'.'El.T AL LHMA AUDiri.Lj JF n= cAthc curaiN’SMijt nr'-lrRlj CEIlT FICA^bf.acesta rămâne valabil atâta timp cin Hotărârea dc aprobare este în


întocmit, Alina MRu


Or ita 11 N uhu n=ic>w= AClUZir.lT

SIS” tMFLD’ Dt MANWJFMăN' '11 r’.M-TATil


Bd. Rănii Manta ni. 9. Scctan.il .ucurești: 01 1222 Tel. *-10-21-119 10,13: Fa: ^40-21-119.1 (>.06 tinii:l: reuistfătora-u pnmunasl ro


hltn ■wu-w orimaiiasector1. r<>