Hotărârea nr. 102/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dionisie Fotino nr. 43, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Sti\ Dionisie Patina nr. , sector 1, București

Având în vedere:

Referatul dc aprobare nr.E/2522/02.03,2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul do specialitate nr, E/2523/02.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -  Raportul de specialitate nr.M/3-109/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului l:

Ținând con! de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Oi dinului he 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența dc aprobare a Consiliului Local al Sectorului l al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 170/26.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1;

  • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 11918/26.06.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de mg. A M A. V.U.l. Mx ,

Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr_. 1677/ZP/07,10.2019;

Documentația este insolită de studiu de însorite însusit dc arh. N:      C R si

ilustrare volumetrică însușite dc urb. D" D, Vi

Ținând seama de prevederile:

  • •   în conformitate, cu prevederile- Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

  • •   Hotărârii Guvernului României nt. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare ;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2LI2.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin, (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă documentația de urbanism PX’.D. - Str. Dionisie Fotino nr. 43 sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 170/26.02.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani,

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original sc păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primatul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz. proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru și 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 dc consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi. 28.05.2020. în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin, (1) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrat! v: cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 102

Data: 28.05.2020CON I RASOIA'F/AZÂ,


SEC tt FTAR/GEN ERAL Danielii Niftfleub CelMian

pentru L'cf.lțcuN. pentrp ținnujii<rc BIROUL RIXJLEMEN f ĂRI URBANISTICE Șl ARHIVA


Ca urmure a cererii adresate dc R. N C ;u adresa în Dd. Banii Miinlu nr.                                 . sector1 :Ri-V

București, înregistrată Iu nr. 28082 din 02.07,2019. completată cu nr. 3806 din 23.01.2020. in confirm linte bo'țuțvețfdrih* Legii rir.33Ut'2001 privind umctiaiaicu teritoriului și urbanismul. cu modificările și completările ulterioare. «• emite iiniibufijlf


riiz Ml, „V.ISd/.-fc”

PENTRU

PI ț) - SI IL D1OMSIE I Ol ISO NR. -SEC TOR Construire lucuin|ă colecții 1 S+|“-rîț—-Al

13 apartamente)GENERA I UI'- IMOBILI'L: in suprafață de 200.00 mp (192,00 mp din măsuratul i undași: ute). piuprtetate priva* Extrasul dc Carte Funciară nr. 240973, eliberat la data de 21.01.2020.

INIȚIATOR: R N

PROIECTANT: P.F.A.V

SPECIALIST Cl' BREBI DE SEMNĂTURĂ Rl'R: mt». IJ

AMPLASARE. DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ

imobilului care a generat documente (ia. delimitată astfel; Nord - str. Tudor Vianu nr. ' ' str. Tudor Vianu nr. ' -„ str, Tudor Vianu nr. : Sud - artera du circub|ic str. Dionisie Felinii; Vest - str. Dionisie Foi i no nr.


E

D. D


D. V


ÎN


(KUR; I), I )

PUD: Zona studiată prin PUD in


PREVEDERI PI (J/ PI Z APROBATE ANTERIOR: Conform PL’U - MB și Regulamentului Locul de Urbanism "Municipiului București, aprobate eu l-ÎCGMB nr. 269/21)00 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona fimctională: 1.1a - locuințe individuale și colective miei cu maxim P+2 niveluri situate în aJlini pcrimctrelor de protecție. în cazul mansardelor se admite o depășire a LUT proporțional cu suplimentarea ADC uu maxim 0.6 din AC. Imobilul nu se tiflă pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publtesiuî în M.O. tir. 1 13 din 15.02.2016. dar se ailă la măi puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor d:n Certificatul de urbanism nr. 569/29/1714488 din 15.04 2019.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CLTnaix.- 0.9 mp AiXVmp teren pentru P' IE. CllTmux.= 1,3 mp ADCVmp teren pentru P+2E. R.llmux!= P-2R, Umax.- 10 mstri, Se admite uni nivel numsiirdal înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective

Retragerea minimă fața de limitele laterale -Clădirile semi-cuplale se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage falii de cealaltă limită It: o dislimlă de cel puțin ju mut ale din înălțimea la cornișă în punctul cel mai în.111 față de teren, dar nu cu crini pu|în dc 3.00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri rcLra.se rații de limita proprielâții având fațade eu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea lată de limita peșteri o.ară a parcelei vu li egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren. dur nu cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI Bl D - PROBE SE:

Retrageri minime față de limitele laterale -dreapta -retras 5.00 metri cu balcoane ieșite în consolă. respectiv retras minim 3.00 metri pe zona mediană: stânga - la limita de proprietate

Retrageri minime față dc limita posterioară retras minim 5,00 metri cu hal coane ieșite în consolă.

t'onx1nic|ia sc va amplasa cu respectarea specificai ii lor phnmlui de reglementări vizat spre neschimbars.

CIRCI1 LĂȚII Șl ACCESE: P urcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și nmcniijări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări u arterelor <Jc circulație” aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pieron.il se vor reiilizn din str. Dionisie Fotino. conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații or. I 1918/26.06.2019,

ECHIPARE TEJINICO-EDII ITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor In ruletele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușii de ing. A M A. V.L.I. VI

Sc prezintă avizat! Ministerului Culturii și Identității Nluționute nr. 1677/ZP/07.J0.2019.

Documentația este însoțită de studiu de însorite însușii de :irh. N C l< și ilustrare volumetrică însușite de urb. D D. y '

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare ți teritoriului ți urbanism nr. 13/6/22.10.2019. se avizează favorabil Planul urbtinislte de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi fulnxil numai în scopul aprobării P.L'.IJ.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exaclîiute:i datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD cure face obiectul prezentului avi.', în ciiiilbrmilate cu nil. (>3 alin. (2) litera g) din Legea ur. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbnnisinul. cu modificările ți completările ulterioare.

Dociinicncația tehnică pentru luitori/iircu executării lucrărilor de construire țDTAC) se poate i nit icnii numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea respectării întocmai n prevederilur acesLuui.

Piezuniiil aviz este valabil de la dala emiterii sule pc louiiî JuniUi dc valabilitate a ccriificaLtilui de urbanism nr. 569/29/F' 14488 din I5.U1.20I9. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului Bucuroșii. în cazul ucadoplării documentației P.U.D. în plenul Consiliului l.ocal al Sectoiului I. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După s proba re. ncestn rămâne valabil atâta timp c;r Hotărârea de aprobare este în vigoare