Hotărârea nr. 101/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Sutașului nr. 5, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Sutașului nr. 5, sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.E/2417/27.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr. E/2418/27.02.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr.M/130/06.05.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului I al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 169/26.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 11464/21.06.2019;

 • -  Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Cristian I. Căiță;

 • -   Documentația este însoțită de studiu de însorirc și ilustrare volumetrică însușite de arh. Dorin-Ștefan Adam.

Ținând seama de prevederile:

® în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modi ficările și completările ulterioare;

 • •    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  m.259/21.12,2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), ari. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. butașului nr. 5, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 169/26.02.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficianilui/proiectautului documentației dc urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz. proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura coimuiicarca prezentei entităților menționate la alin. (1). precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru și 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi. 28.05.2020. în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul an. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 101

Data: 28.05.2020CONTRAS &MAF/AZĂ.

SECRETAR «ENERAL

DanicU NîcjoJetji/Cjrfalan


pejltril LX'iuififfa. puritr-it bundoiitru biroul Ri 'Gu ML'N r Ari l'RBANIS t 1C‘H ȘT ARHIVA


Cu urmare a cererii tidresote dc O l' ■ cu adresa în sur. Simțului tir, , sector I BmtnrcțțU.jiiregislraiă In nr. 53824 din 2I.I2.20IȘ completată cu nr. 770I din 13.02.2020. in conformitate cu prevederile Leg.il nr,35G.^|)(^l .^ip^id aimsmyșvuuiei'itorțpluiLțtiU urbanismul, cu modificările ți completările ulterioare, se emile urmiitorid:                           [   ' L(-jcAI *1 ț: CT "

Nr. | a IttMAiaaPENTRU

PI D - STR, SI TAȘl’LL'l NR. - SECTOR I Locuint» individuală $p+P+2tGENERAI DE IMOBIL.I L: in suprafață de 175,00 mp (174,(10 mp din măsurători cadastrale). proprietate privată ccj Extrasul de Carte funciară nr.. eliberat Iu data de 12.02.2020 INIȚIATOR: P. "‘-N        3       3.1’ >N l

l’ROIEf I AN I: M . M USADEI 1 CRI N.R4-SPECIALIST Ci DREPt DE SEMNAU RĂRI R: urb. M 1.1 AMPLASARE, DELIMITARE, S1PRAEAȚĂ ZONĂ STL DIATA JN imobilului care u generat documentația. delimitată astfel: Nord artera de eircukilie str Satinului: Est str butașul Someșului nr. ", str amcțului nr. I, nr. Someșului nr. . Vest - str. Șutașului nr .

PREVEDERI PI G/ Pl'Z APROBATE ANTERIOR; Conform PU(i ■ MB fi Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București. aprobate cu HCGMB nr 269<I2(HW cu completările ultenoat. amplasamentul este cuprins in sub/tinu funcți«ui)ă lin - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara peri mitrelor de protecție In catul mansardelor se admite o depășire a CI 1 proporțional eu suplimentarea ADC cu maxim 9,6 din A< Imobilul nu se află pe I ista Monumentelor (Mtiriee. publicata in M.O nr 113 din 15.02.2016 si nu se află l.i mai puțin de l()t) m de imobile aflate pe această listă. conform informațiilor din Certificatul dc urbanism nr. B92> WÎ'I45D2 din 2905.2018.

Indicatorii urbanistici reșlemcnhiți: FOI max.= 43%. CUTmnx.- 0.9 mp ADC/tnp teren pentru P+IE. CUTrriax.- 1.3 mp ADC/mp teren pentru P-2L. RHmax.= P+2E- Hmax.= 10 metri. Se admite un nivel mjiisardal înscris in volumul ticuperișului. in suprafața de maxim 60% din arin construiiâ


' (RUR: D. li. H. I ■•- l»•< (*<■ Gs- G-> Gr) PI D: Zona studiată prin PUD include


f-tetrapircu minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective, cu condiția să rm se Ittsc calcane vizibile.

RelrHjjrmi minima fain de limitele laterale (.'kidirllc construi ie io regim Înșiruit se vor alipi pc limitele Literali: de calcanele dc pe parceklc învecinate pe o adâncimi' tir nmim I J.tki metri. cu exccpliu celui Je colt eare vm îiitvarw f'tt(nde ipre țimh«t|>* sirlzi.

Retragerea față de limita posierioaru u terenului - Retragerea față de limita posterioură a parcelei vu II egală cu jumătate din initltinreil Io cornișa, măsurată in punctul cel mm înalt falit de teren, dur im cu mai puțin dc 5.00 metri., PRE\ f PERI PI D - TROPI SE;

Retrageri minime fată dr limitele laterale: stânga la limita de proprietate: dreapta - la limita de proprietate, respectiv retras minim 3.00


metri spre spate lot.

Retrageri minime tații dc limita pnvrrritMiră retras minim ft 40 metri spre stânga lor. respectiv retras minim 10,50 metri spre dreapta lot Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementari vizat spre iicschimbitre.

(TRCt LĂȚII Șl ACCESE: Parrsrea ți gurarea autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri de purtare pentru noile couMnicții și amenajări autorizate pc leritnnitl Municipiului Bucuroșii ți n prtwpcfiukw necesare unei uvftțtM tlimțimiilii a arterelor de circulație” aprobate prin HUGMB nr 6W2I)(X>. Accesul auto >1 pieiurial se vor realiza din str. Sutasului. cunlhrm avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr 11464/21,06.2019

ECHIPARE rEHNlCO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcții Jur ia rețelele publice de alimentare eu apă. canalizare, energie ekclrtea. Studio dc rețele Însuți! dc mp. C : L C

Duci imanului este însoțită de studiu tic Irtsorire ți iluslrarc volumetrică insuțite de arb. Di -Ș A

In urmii ședinței Comisiei tehnici- de ameiiajun: a teritoriului și urbanism nr. 4/7/11.04.2019. sc avizează favorabil Plănui urbanistic de detaliu.


Prezentul nviz este un aviz tehnic și poate lî folosit numai in scopul aprobării T’.IJ.D.

Elaboratorul șl bcnefieiarul PUD răspund pentru cxactilutea dăiHnr și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz. In conformitate cu uri. 63 alin. |2> litera g) din Ixgca nr. 350/ 2001 privind amcnajtireii leiiloriufui și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Documentația lehnică pentru autorizarea executării luc-rărilor de construire (DTAC) se ponte întocmi numai după aprobarea P.U.D. ți cu


obligutiviutea rciipucijrii întocmai a peevedcrilur acestuia.

Pre/i'iiinl iiviz este valabil de Iti data eitideni sale pc mută durata de valabili late fi cert i fi cui ulm dc urbanism nr. K'U/KWS/lăSOl din 29.05.2018 nins dc 1‘rimârij Necturuliii I al Municipiului București. Iu cazul neudupiâtii documentației P.U.D. m plenul Consiliului 1 oval


nl SectiMului I. in termenul dc vaiabititaic- ui uusstith. pruccdma trebuie rclunio După ;iimibuie, pr< vn rDmunc '-alabii mAta timp riil


Hotărârea de aprobaie este în vigoare.


Șef birou , Ralucti Mihaelu Epifnn


întocmii.

Andra CiHdJ


-IISIlM^IOR UE MANACFMEH1 A. CĂLIIAfl


Rd. Banu Maniii nr. 9. Sectorul l București; 011222 fel. 14(1-21-3 19 Iu. 13: Fax—40-21-319.10.06

Email; regisiratimi r; primnnnsl n>


î.P f=Ni         ai ij-nrv