Hotărârea nr. 100/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Lăpuș nr.60B, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Drumul Lăpuș nr.60Bt sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.E/2528/02.03.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/2529/02.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.M/133/06.05,2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1:

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de. Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/2 LI 2.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 177/26.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr.23631/29.11.2019.

- Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform Studiu de rețele însușit ing.Alina Maria Anca Mareș V.U.I.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorite însușite de arh. urb. Nicolae Adrian C. Cioarjgher.

Ținând seama de prevederile:

  • •   In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • *   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • ♦   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Generai al Municipiului București nr. 269/21.12,2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016, pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

In temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin, (3) lit. e), an. 166 alin, (2) lit. j) și ari. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art L - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Drumul Lăpuș nr. 60B, sector 1, București, în con Tor mi ta te cu Avizul Arhitectului Șef nr. 177/26.02.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art 2. - Prezenta documentație dc urbanism arc caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4, - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original sc păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original sc comunică benefici arului/proiectant ului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației dc urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezent i 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi. 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONtRASKMLN EA2Â


SECRETAU GENERAL

Daniela Nlonleft CcTalan

Nr.: 100

Data: 28.05.2020

BIROUL REiCiKl-NU-NTĂRI

LlKtiANIS iICt: Și AKlilV \

Ca urinare a cererii adresate de D:      P S M cu adresa in

, Sector I, București. înregistrată la nr. 5263 din 07.02,2019, completată cu nr.5583 I dm 19.12.2019, in eontormitatc eu prevederile Legii nr. 3 5 OG (101 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu mtă ulterioare, sc cinile următorul.                                      <                                 ’ ”        , eerio:;

0 NSIL ULUI


AVIZNR. J...L....’.............

PENIRL

PUD-DRUMUL LĂPUȘ nr - SECTOR 1

Construire locuință individuală P+1E

Hct,GENERAT DE [MOBILUL; în suprafață de 795,0(1 mp, proprietate privată conform mcnțiuntlțJlJ Funciară nr. , eliberat la data de 30.05.2019.

INIȚIATOR: 1? P S M

PROIECTANT: S.C. WESTLAND DESlGN S.R.L, SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. N A C. C       (RLR;B, L„ £h

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ IN PUD: Zona studiată prin PUD învecinate imobilului care a general documentara, delimitai;! astfel; Nord- Drumul Lăpuș- propriclar T Vest- Drumul Uăpuș - proprietar D1 P S M Est- Drumul Lăpuș proprietar P< Lr circulație Drumul Lăpuș.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local i

Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P-2 niveluri având POTmax =45%. CUT maxim = 0,9 (pentru înălțime P1 IE], CUT maxim= L3 (pcnlru înăl|imi P+2E), Umax comisa - lOm. In cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADU cu maxim 0,6 din AC. Parcela este censtruihilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00m lățime dititr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținui prin una din preprictălilc învecinate. Indicatorii urbanistici reglementați - Llc; POTrnax=45% si CUTmux=0.9 (pentru P+IE1. CUTmax-L3 (pentru P+2L), Hmax comisa- lOm. In cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional CU suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucure ștene, publicai» în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor dm Certificatul de urbanism nr. iCi(17/90/L/33079 din 26-09,2018.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - sc vor retrage față tic limilclu laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin tic 3,00in.

Retragerea față de limita pu steri oară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioarăa parcelei numai in cazul tn care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar adosarea respectă mallimeu și la(imea calcanului acesteia. prevederea ncfiintl valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE;

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - l,50m ; stânga -5,5Om.

Retrageri minime față de limita posterioară- mm.5,D0m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre nesehimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gururea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea număriiliii minim de locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/20(16. Accesul auto și pieton al se va realiza din Drumul Lăpuș. prin drumul de servitute, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 23631/29.11.2019. stabilit conform raport de expertiză tehnică cadastrală nr. 35521/299/14 din 26.08.2015.

ECHIPARE I'EHNICO-EDIUITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice dc alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit dc ing. A. M A' M V.L.I.

Documentația este insolită de ilustrare volumetrică și studiu de însorite însușit de urb. N A C, C

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teri loriul ui și urbanism nr. 14/3/19.11.2019, sc avizează favorabil Planul urbanistic dcdota]iu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D,

Elaboratorul ți beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD care face obiectul prezentului aviz, în contor mirate cu ait. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2(101 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările șt completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc con sinii re (DTAO se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligați vi ta tea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1607/9Q/L/33079 din 26.09.2018. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptăni documentației PUD în plenul Consiliului Locui al Sectorului 1, în termenul dc valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atăta timp cât           jr aprobare este în vigoare.

Șef birou, Raluca MihacLu Epifiin

întocmit.

Alina Miniprimarii 1=081' GEfTîiFlCATA ISO PMIVNI îlSlhMI.II l't- VANAGF VFNT CALifAl’l   N uRMA   ALDTULJI

CbRI H'JAHb Db C.'MKb OHGANISMIJ-ACREDFAT pENTRJ CERTEI ti AREA SISTEMELOR CE MANAGEMENI AL CALM A II SR EM -IfiOl? AERCKi


Bd Banu Manta nr 9, Sectorul 1 București; (11 1222

Tel. +40-21-319 10 13: Fax; +40-21-319.10.06

Emai 1: nzeișfraiunifr nnniiiriasl Iu hi:p;.7’.vww priinariasecicrl re