Hotărârea nr. 10/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.01.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/09.07.2019pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Pulriurhiu Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Localul Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 ai Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriai a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public

Văzând Referatul de aprobare al Primatului Sectorului 1 nr. K/3498/22.11.2019,

Având în vedere Raportul dc specialitate nr, M/230/22.I L2019 al Direcției Juridice, Legislație, Conlencius Administrativ și Raportul de specialitate nr. K/3499/22.11.2019 întocmit de Serviciul Tehnică Legislativa, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Nota de rectificare a erorii materiale nr.K/271/28.01.2020;

l Aiând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economic o-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și palriniuuiu și al Comisiei de cultura, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice lwilu, ui modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor furnic de sprijin financiar pentru unitățile dc cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.l alin.(2) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Văzând Hotărârea Consiulilui Local al Sectorului 1 nr. 384/05.12.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternici rea expresă de încheiere a unui Protocol privind parteneri arul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București în vederea finanțării și realizării în parteneri a t a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind paneneriatul cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriai a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public:

Ținând seama dc Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului I, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni; lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art. 139 alin,(3), lît.f). art.166 alin. (2) lit. t), alin. (3) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se modifică articolul 4 alineatul (1) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public și va avea următorul cuprins:

"Art.4. — (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială fi Protecția Copilului Sector L Administrația Domeniului Public Sector l, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția. Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ”

Art II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/09.07.2019 rămân nemodificate,

Art III. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Sector 1 , Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020. în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ.


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.:   10

Data: 28.01.2020