Hotărârea nr. 1/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 28.01.2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mihai Tufan

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mihai Tufan

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. K/213/ 21.01.2020;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. K/ 214/21.01.2020 întocmit de Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă și nr. M/3-30/22.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de validare încheiat în data de 28.01.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativii pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificările Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/04.05.2018 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Lixandru Ionel-Florian, precum și de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 119/04.05.2018 privind validarea mandatului de consilier 1 al doamnei Raluca Gabriela Suditu în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 443/23.12.2019 prin care se ia act. dc constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Raluca Gabriela Suditu;

Ținând cont de adresa Partidului Social Democrat, Organizația Sectorului 1 nr.3/17.01.2020, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 2724/17.01.2020;

în temeiul prevederilor art.31 și ari. 32 din Legea admininistrație publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile ari. 5 lil. cu), uit. 139 alin.(l), art. 117 alin. (1), art.196 alin.(l) lit.a), art. 597 alin.(2) lit.e) și art.602 din Ordonanța de LTrgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se validează mandatul de consilier local al domnului Mihai Tufan în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la art. 1, art. 2, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 7 abțineri, numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu


CONTRASEMNEAZĂ

SECR/ETAK i.eaeral Danidla Ni'cfltie|iy ceialan

Nr.:   1

Data: 28.01.2020