Proces verbal din 29.05.2019

Proces verbal sedinta ordinara 29.05.2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREșIKVrawI^gene^

Nr. 8 din 03.06.2019


03. IUN. 2019


PROCES VERBAL


Primit răspuns / completare petiție | Semnătură de primire........................

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 29 mai 2019, ora 10.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1748/23.05.2019, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi;

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare din cadrul serviciului de salubrizare pe raza subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public de interes local, denumit Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, cu personalitate juridică, a cărui activitate unică dc salubrizare va fi aceea de sortare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 4.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a spațiului situat în imobilul Complex Multifuncțional Mureș din Str. Mureș nr. 18-24, etaj 2, Sectorul 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 5. Proiect dc hotărâre pentru modilicareu și completurca Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/27.10.2016 privind aprobarea Regulamentului dc organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 6. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii < imobilului “Cinematograful Excelsior” - Primarul Se București


Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ qener. ofttfaetultH •


re


t,rul'B3.1ilffl. M19'iciFiu


10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratui situat în București, situat în B-dul Gheorghe Maghe:


SflmnaiurlaenHmite........................a

ui

ul


re


Complexul Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


 • 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru o parte din imobilul - monument istoric aflat în proprietate privată, încadrat în clasa I risc seismic, situat în București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Regulamentului Intern al aparatului de specialitate de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, aprobat potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/28.02.2012, cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă și ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1 și împuternicirea Directorului General al Poliției Locale a Sectorului 1, a reprezentanților funcționarilor publici și a reprezentanților personalului contractual ai Poliției Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/04.02.2019 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2019-2020 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială Ion Heliade - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 138/22.04.2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al Il-lea al anului școlar 2018 -2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 17. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii, constând în laptopuri, elevilor de ciclu gimnazial din cadrul unităților de învățământ din Sectorul 1 al municipiului București care au obținut locurile I, II, III la olimpiadele școlare recunoscute de către Ministerul Educației Naționale în anul școlar 2018-2019, faza națională - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a

  Municipiului București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

’o -lof(f|i3}l|yN?r20^9ioiK 1


Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

19. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliulu

București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între


Pr


75


rțiit răspuns / completare petiție


ii


Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația 4 Free Time, în vederea desfășurării proiectului "Excursii recreative și de dezvoltare personală pentru copii și tinerii din Sectorul 1”, care se va desfășura pe o perioadă de 6 luni în cursul anului 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


 • 20. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Corneliu Coposu, în vederea desfășurării proiectului "Serile Bucureștiului-Destine de excepție, modele pentru generațiile viitoare- Personalități marcante din istoria României”, care se va desfășura pe o perioadă de 6 luni în cursul anului 2019 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 21. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Sfinții Români, în vederea desfășurării proiectului ”100 mai buni în Sectorul 1”, în perioada septembrie-octombrie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 22. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Momentul Critic, în vederea desfășurării proiectului "Intervenții non-formale inovative pentru elevii din Sectorul 1 privind Sănătatea, Cultura și Educația -Scenique”, în perioada iulie-decembrie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 23. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului (E.D.I.T.), în vederea desfășurării proiectului ”sCOOL art”, în perioada iulie-decembrie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 24. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana, în vederea desfășurării proiectului ”Alcgc să fii cool(t)”, pe o perioadă de 2 luni, în cursul anului 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 25. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Montage, în vederea desfășurării proiectului "Verde Urban", în perioada iunie-iulie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 26. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Muijicipi.ului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural alFundația Prietenie Fără Frontiere, în vederea desfașurăr iR România”, în perioada iulie-octombie 2019 - Primarul Seclo

București

27. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului

București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui (Nwwfttft <i<(Sr|ftlWvn-țn-n"-Țn^r'.*Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Parohia Sfântul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării proiectului religios ”Calea Sfintei Cruci, scară către Cer!”, în perioada august-septembrie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 28. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Rromsport, în vederea desfășurării proiectului "Educație prin sport, ediția a VUI-a ”, în perioada august-octombrie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 29. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Culturală pentru Educație prin Artă, în vederea desfășurării proiectului ”Mă vezi? Sectorul 1 într-o altă lumină”, care se va desfășura pe o perioadă de 3 luni în cursul anului 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 30. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q) lin Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 31. Proiect de hotărâre privind acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare dc 3720 Ici pentru participarea unei persoane cu handicap și a însoțitorului acestuia, la o competiție sportivă, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 32. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna iunie 2019, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Chirigoi Cristina Florina, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități întocmită în baza criteriilor care sc au în vedere la stabilirea ordinii dc prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 34. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului

  București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și


Fundația Academia de Studii Economice, în vederea desfășurării proiectului "ASE București, Pilon al Responsabilității Sociale în Sectorul 1”, în nprijxfivTăLjiîrtU-decembrie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui ( Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cui Fundația Internațională Dimitrie Cantemir, în vederea ’TJnirile Românilor”, în perioada iulie-noiembrie 2019-Municipiului București


Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului


București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Club Sportiv Aerosquash, în vederea desfășurării proiectului ”1 Squash”, în perioada 02 septembrie-15 noiembrie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Proiect de hotărâre aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Triumfului nr.80 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Pinului nr.10 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Maria Hagi Moscu nr.ll - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Arad nr.37 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. înfrățirii nr.18 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.391 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Octav Cocărăscu nr.87-89 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Octav Cocărăscu nr.82 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Caporal Gheorghe Calpan nr.6 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Diverse:

. Adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 nr. 10813/15.04.2019 și 12835/08.05.2019 referitoare la solicitările pentru atribuirea imobilului situat în Șos. Kiseleff nr.9, sector 1, București

. Adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 nr.549/07.05.2019

. Adresa nr. 17924/22.04.2019 depusă de Marinescu Andreea Ileana

. Adresa nr. 17980/22.04.2019 depusă de Ghica Claudia Cristina

. Adresa nr.19126/06.05.2019 depusă de Compania Romprest S


răspunsul Direcției de Investiții nr. JAC761/22.05.2019

 • 6. Adresa nr.18970/03.05.2019 depusă de Asociația “Salvați Cartierele Dămăroaia și Bucureștii Noi”

  Sectorul 1 al Mumdpiului București REGISTRATURA generală


 • 7. Adresa nr.17235/17.04.2019 depusă de domnul Vasilescu Radu

  5.(p720r9---------

  03. IUN. 2019


 • 8. Raport de informare a Societății Civile FIRON BAR nr.20685/1

  PrlmlHîPWP ' completare pelijie

  ............ de către Serviciul


Potrivit prevederilor art. 39 alin.(l) din Legea nr. 215/2001, convocarea c realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 23.05.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 1748/23.05.2019 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali.

A lipsit: doamna Steluța Todea și domnul Cristian Laurențiu Bulfon

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Armând să intre în sală, pentru că a semnat de prezență.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară din data de 29.05.2019. Prin dispoziția Primarului nr. 1748/23.05.2019, în termenul legal a fost convocată ședința ordinară. Constat o prezență de 25 de consilieri în funcție, drept pentru care există cvorum și deschid lucrările ședinței. Vă rog, liniște! De asemenea supun spre aprobare descărcarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 13 mai 2019, dacă sunt observații pe marginea acestui proces verbal? Nu sunt, cu precizarea că am făcut eu o rectificare la art. 9, litera h, indice 1, care nu era trecut, era trecută doar litera. Supun spre aprobare. Votați, vă rog! Nu, 25 cu dânsa. Lipsește doamna Todea Steluța și lipsește și domnul Bulfon. Supun spre aprobare, votați vă rog! Cu 25 de voturi, unanimitate de voturi, procesul verbal a fost aprobat și prin urmare, descărcat.

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN 29.05.2019 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE- 25 consilieriprezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă dau cuvântul domnule președinte, pentru supunerea la vot a ordinii de zi și a ordinii suplimentare. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Supun la vot ordinea de zi de astăzi. Votați, vă rog! Unanimitate.


ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE- 25 consilieri

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun spre aprobare ordinea de zi suplimentară. Votați, vă rog! Mai avem două voturi. 12 voturi pentru, 13 voturi împotrivă. Ordinea de zi suplimentară nu a fost aprobată.

Sectorul 1 ai Municipiului București


ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST RESPINSĂ CU 12 VOTU ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri prezenți

0 3, IUN. 2019


Primit răspuns / completare petiție silnUiQ^|)tia<w...d.e..zi..........


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr suplimentară..........pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei,

Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1   Votați, vă rog!

Mai avem un vot. 13 voturi pentru, 5 abțineri, 7 împotrivă, proiectul a trecut.....Proiectul a fost

respins.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Respins, proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 7 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 2 pe ordinea de zi. Cereți cuvântul, doamnă.

Doamna Ilinca Macarie: Mersi! L-am văzut pe domnul Vieru și vroiam și dumneavoastră și domnului Primar și domnului Vieru să-i reamintesc că, acum două luni am trimis o cerere pentru un contract pentru acele lucrări de a pune gazonul. Acum o lună domnul Vieru mi-a spus că nu am dat CNP-ul, i-am dat și CNP-ul, încă nu am primit acel contract și chiar nu știu... Vroiam să-l întreb pe domnul primar, ce părere are, de ce nu primim acele contracte, era aici. L-am..........

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: As dori să fac și eu o precizare, referitor la primul proiect de pe ordinea de zi. Structura funcțională a fost suplimentată cu 4 posturi vacante, ca urmare a creșterii numărului populației. Noi deja avem un deficit la nivelul Sectorului 1, așa cum se cunoaște că avem suprafața cea mai mare și față de celelalte sectoare, suntem cu minus 500 de posturi. Aș vrea dacă se poate, consilierii care n-au votat sau au fost împotrivă să vină cu propuneri pentru redirecționarea acestor posturi. Vă mulțumesc! Aceasta a fost propunerea executivului. Deci, practic în următoarea perioadă cele 4 posturi nu pot fi suplimentate. Vă mulțumesc!

Doamna Dorina-Luminița Bănisor: Pentru proiectele de..........mai ai.....nu ai terminat?

Doamna Ilinca Macarie: Cum facem cu acele contracte că... pentru că noi deschidem procedura..........juridică, pentru nerespectarea Legii 544. O.K.! Și atunci lăsăm să ne spună atunci.

Bine! Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Mai adresați odată întrebarea, vă rog!

Doamna Ilinca Macarie: Bună ziua! Repet întrebarea, că nu erați aici. Ce se întâmplă cu acel contract pentru gazonul care îl puneți în tot sectorul? Acum 2 luni l-am solicitat, ați spus aici de la microfon, că nu am dat un CNP. A dat și CNP, încă nu-1 averr de ce? De ce nu ne dați acel document?


Domnul Alin Vierii - Director - Administrația Domeniului Public: Mă auziți? Așa. Bună ziua! Așa cum v-am spus, procedura este publică o găsiți pe SEAP, în cazul în care vreți să o verificați și a fost dat un răspuns către doamna Mureșan pe data de 23.05.2019, prin care v-am indicat exact și numerele acordurilor cadru, încheiate în anul 2018. Sunt 6 acorduri cadru în urma unei proceduri. A durat procedura 2 ani. Mi-au dat-o colegii ieri de dimineață, după ce am văzut postarea dumneavoastră cu plângerea la Parchet. 23.05 este semnată. Nu v-am trimis-o eu.V-au trimis-o colegii, oficial de la instituție, că nu trimit eu corespondența. Probabil că o să vă ajungă, nu știu.

Da, deci este trimisă, are numărul de înregistrare numărul 43, dacă vreți v-o dau pe watshap acuma s-o aveți. Da? O să vină. Da, da, e ok, dar eu v-am zis, vă informez din punct de vedere al legalității procedurii, nu pot să vă dau date tehnice din contract. Da, mulți i&EtaifiiHhtokipiului București

REGISTRATURA generală ninctul 2 pe Ordinea dh 03. IUN. 2019


Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Trecem la

zi.

„Proiect (le hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare t. salubrizare pe raza subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București ”

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Eu nu știu cum.... Alo! Deci proiectele numărul 2, 3, 4, 5 de pe ordinea de zi, se referă toate la înființarea Direcției de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului, pe care după, cu toții am fost de acord că ar fi oportun să o înființăm. Dar, dată fiind importanța, amploarea și complexitatea subiectului, propun să amânăm aprobarea acestor proiecte, pentru că sunt necesare discuții mai detaliate și mai multe. A avut loc un grup de lucru pe care l-au făcut cei de la Investiții, la care au participat niște consilieri, au avut loc discuții, s-au făcut niște propuneri, dar totuși au fost parțiale pe acest subiect care repet, este amplu și complex și subiectul este departe de a fi epuizat. Deci, ca atare, aș ruga inițiatorul să retragă de pe ordinea de zi acest proiect, ca să nu votăm împotrivă.

Domnul Daniel Tudorachc - Primarul Sectorului 1: Da, îl retragem și în prima ședință intrăm eu el, sper ca Bogdan Pavel, vreau să stai la dispoziția tuturor consilierilor, să explici Lut ce s-a întâmplat sau ce am vrut, da? Și intrăm cu el în prima ședință de consiliu, dar rugămintea mea, veniți și întâlniți-vă și consultați toate............Da, îl retragem!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Toate? 2,3 și 4? Punctele 2, 3 și 4 se retrag de pe ordinea de zi, și 5.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 6 pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A Votați, vă rog! Vă rog să votați! Mai avem un vot. 13 voturi pentru, 5 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul nu a trecut.


și Domenii de Ințeres Public-Privat Sector 1 S.A”. Haideți să votăm, vă rog frumos! 13 voturi pentru, 5 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul a trecut.

Sectorul 1 al Municipiului București


0 3. IUN. 2019


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU, ÎMPOTRIVĂ

Primit răspuns / completare petiție

AltȘOTPitufăVIidniaitP-î-ncenut......


Domnul Manuel Augustin Vierii: Da. în legătură cu proiectul nr. 8. demersurile pentru preluarea cinematografelor....

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiect, pentru care proiect?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Proiectul nr. 8.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A....

Domnul Manuel Augustin Vieru: Atunci când au început demersurile pentru preluarea cinematografelor din sectorul 1 în administrarea primăriei, consiliului sectorului 1, m-am bucurat sincer, ca și colegii mei am crezut că se face un act de restituire către cetățeni, a acestor cinematografe. Cinematograful Excelsior, în speță, este unul dintre cele mai importante. E probabil cel mai mare dintre cele care au rămas și singurul pe o rază de mai bine de 2 km. Speram sincer să redevină cinematograf. Ori în condițiile în care atât caietul de sarcini, cât și contractul sunt făcute așa cum sunt acum...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Sunt făcute cu destinație de cinematograf. Menținerea destinație de....

Domnul Manuel Augustin Vieru: Nu. sunt făcute cu destinație inclusiv, poate fi folosit ca și studio de înregistrări.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vreau să vă ....

Domnul Manuel Augustin Vieru: Ar trebui limitat, strict la ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul, domnul Vieru, este a treia oară când intrăm cu acest proiect. Eu în următoarea prioadă aștept consilierii sectorului 1 să vină cu o propunere pentru aceste cinematografe. Când am înființat și am avut o discuție cu consilierii USR, am vrut să înființăm o societate la nivelul sectorului, am explicat că avem aceste imobile și va fi foarte greu să le gestionăm cu numărul de personal redus. în următoarea perioadă, în 7 iunie, vom avea cinematograful Cotroceni, pe care îl vom gestiona singuri și o să vă invităm atunci ca să vedeți, să experimentați și dumneavoastră această ....

Domnul Manuel Augustin Vieru: Perfect, de ce nu putem face același lucru și pentru Excelsior, nu înțeleg...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Această provocare, această provocare, pentru că așa cum v-am explicat avem Cinematograful Cotroceni, astăzi am avut pe ordinea de zi suplimentarea normativului de personal cu 4 posturi, 4 posturi după cum observați au fost repartizate..

Domnul Manuel Augustin Vieru: 4 posturi dintre care 3 de conducere, nu vă supărați.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Ascultați-mă puțin, vă rog frumos! Dacă ați fi citit cu atenție ați fi văzut că posturile vacante au fost repartizate: un post autoritatea tutelară, au un volum extraordinar dc marc și nu fac față în 4 oameni, un post secretariatul tehnic pentru că avem un volum foarte mare de proiecte după cum vedeți si^rjnțbfe sunt foarte mari, un post l-am repartizat pentru spațiile cu altă destinație, cei care su^^ț^mi^^^N  cu spații cu altă destinație au constatat ce am realizat și în următoarea perioadă vom^t§(i^27spțîfi^o.A^ comerciale. Acestea au fost cele 4, celelalte posturi pe care le vedeți dumneavoastră/ de

sunt posturile existente și au fost transformate în raport de responsabilitățile existente. Vă invităm în următoarea perioadă, după cum vedeți pentru cinematograful Excelsior am venit cu două propuneri.

aful Excelsior. Noi


Domnul Manuel Augustin Vieru: Da, oricum, discuția era despre cinematogr n-avem nicio problemă cu închirierea, problema este cu caietul de sarcini și cu t

REGISTRATURĂ GENERALĂ


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: încă o dată...

03. IUN. 2019


Domnul Manuel Augustin Vieru: As vrea să se limiteze strict...

fMc|.iLr.ășpuns / completare petiție Semnătură de primire........................

i v-am ascultat pe


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Vieru

Domnul Manuel Augustin Vieru: Lasati-mă să vorbesc până la capăt. Ei dumneavoastră. Aș vrea să se consemneze....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dar înainte vreau să informați corect, vreau să informați corect. Este a treia oară când intrăm cu această procedură. De fiecare dată am intrat pe ordinea de zi, aveți...convocarea se realizează cu 5 zile înainte. în termen de 5 zile nu ați venit cu nicio propunere pe marginea caietului de sarcini, atât la ședința anterioară cât nici la această ședință. Așa cum se știe, puteați să formulați amendamente pe marginea acestei proceduri, vă mulțumesc!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Doamna secretar.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamna consilier.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Doamna secretar, aș vrea un pic să revenim la punctul 7, pentru că aș dori să ni sc comunice dacă este nevoie de majoritate simplă, pentru că au fost 13 voturi și s-a spus că este pentru sau majoritate calificată absolută?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este majoritatea, avem 45 cu 1, este majoritatea simplă, este o înlocuire.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: O.K, vream să știm sigur că așa este. Bun, bine, mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este verificată și da.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncca: Acum sunt eu.

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: Dacă închideți o secundă, domnul Goncea! Deci, de prima oară noi am făcut un amendament în care ceream ca în comisia care stabilește condițiile și face contractul și nu știu ce să fie incluși consilieri. Ați refuzat.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu am refuzat și îmi voi exprima

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: Deci nu puteți să......ba da.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: îmi voi exprima un punct de vedere scris, o opinie juridică. Consilierii din deliberativ nu pot face parte, nu pot să preia din atribuțiile executivului. De altfel, țin să vă precizez, este o practică care exista la nivelul Sectorului 1, fără să existe un temei legal, ca din aceste comisii să facă parte consilierii locali, odată negociază și intervin potrivit legii achizițiilor, ca ulterior să vină să aprobe. Dumneavoastră puteți ulterior chiar să deveniți, să intrați într-o incompatibilitate. Nu se promovează, vă spun din punctul meu de vedere, juridic și am să îmi exprim un astfel de punct de vedere, deliberativul nu poate să decidă pe atribuțiile stabilite pentru executiv. Identificarea, negocierea se realizează de cătie personalul specializat și așa cum am spus, cum ați văzut avem un reprezentant de la achizifiird&i. consilieri juridici, din aparatul.., din compartimentul de specialitate de la utilități, un^^î'^ț^c^N răspunderea pe această procedură. Ulterior, pentru semnarea contractului cu toată docfiihurită^st^o^^v^ vine în fața dumneavoastră și dumneavoastră decideți. Dacă s-a evaluat greșit de «ătre /cohțfșid

J

OR'3

puteți să decideți să modificați, să majorați, să reluați procedura. De asemenea, în comisii, așa cum am recomandat, pot face parte consilierii numai unde este temei legal și avem legea 550 pe spațiile cu altă destinație, în consiliile de administrație pentru școli. Eu vă spun că nu puteți decide și vă explic, am mai explicat încă odată, da și am să îmi exprim un punct de vedere, de altfel fiecare hotărâre de consiliu, sunt de acord cu amendamentul propus de către domnul Vieru, trebuie să aibe un temei legal. Dumneavoastră când propuneți ca în această comisie să participe consilieri locali trebuie să îmi invocați un temei legal. Aveți dreptul să decideți pe oportunitate cât și pe legalitate prin votul dumneavoastră ulterior. Aceasta era doar o procedură pe care noi o demaram, transparentă, am venit în fața dumneavoastră, puteați să formulați amendamente, ca ulterior să decideți pe aprobare. Sunt atâtea comisii care au fost consilieri și din funcționari și până la urmă am constatat ci nimeni. Consilierul intră în comisie și spune că nu este de să decidă consilierul. Vă rog să ...

constituite la nivelul seplonilih 1-^lin

. răspundeiF&tttt^^.^&.^Wi^1^^ special i tata,

|   03. IUN. 2019

_ sunteți aș i qornică _sămc-mwl4eaf npt e de atâta            ^1flksasaP avem

ce astăzi ațLs^^^MFipf|JcrciiîilȚiieă de


re

ca


ă sunteti as


Doamna Clotilde-Marie-Brigittc Armând: Alo, da? Dac să vă întreb de ce ne lipsește un post de consilier? De c numărul de consilieri care a fost hotărât de cetățeni, de suplimentară și grupul PSD nu a votat prima dată în istoria lor, când nu votează ordinea suplimentară, când noi avem nevoie de acest consilier și apoi ne faceți niște lecții...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna consilier!

Doamna Clotilde-Maric-Brigitte Armând:.....ne dați niște lecții

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna consilier, doamna Clotildc...

Doamna Clotilde-Maric-Brigitte Armând: Vi se pare corect cum procedați?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog frumos să vă revizuiți comportamentul și afirmațiile, să reveniți, că le-ați făcut de-a lungul timpului. După cum constatați, referatul de constatare al secretarului a fost întocmit din data de 22.04.2019, a fost înaintat pentru elaborarea raportului de specialitate. In ceea ce privește întocmirea ordinii suplimentare este atributul exclusiv al primarului sectorului 1. Mai am un aspect pe care ar trebui să îl cunoașteți. Pentru validarea celui de al doilea consilier local, deci spuneți dumneavoastră că locul îl aveți liber, până la ora actuală nu există înregistrată o solicitare din partea..., confirmată de către partidul, conducerea partidului. Faptul că domnul Păiuși îmi transmite mailuri așa cum am spus, dimineața și seara, sunt lipsite de orice valoare juridică, trebuie să înaintați o adresă oficială prin care să confirmați că următorul membru de pe listă este membru al partidului dumneavoastră, USR. Vă mulțumesc! Nu există până în acest moment, dacă puteți să îmi arătați dumneavoastră, vă rog frumos această adresă, dacă tot faceți afirmații eronate. Și vă arăt toată bunăvoința noastră.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să trecem mai departe. Punctul nr. 8 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului "Cinematograful Excelsior ”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: As vrea să se precizeze, aveți o astfel de adresă? Deci o adresă, aveți o adresă semnată de conducerea, aveți o adresă semnată de conducerea partidului dumneavoastră, vă rog foarte mult? Pentru a se confirma că următorul de pe listele aleșilor este membru al U.S.R-ului? Aveți o astfel de adresă?

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Domnule președinte.....domnul președinte, haideți un pic

să respectăm ordinea..

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Potrivit, numai puțin, n jial puțjn  vă rog frumos. Potrivit prevederilor articolului 100 alineatul 33 din Legea nr. 115/20f^^fi>H^idt/Q^ alegerea autorităților administrației publice locale, vă rog să-l...

Doamna Iu liana Cristina Grigorcscu: Că mi s-a tăiat microfonul și nu am înțeles de ce. Doamna Armând, din câte știu eu dumneavoastră sunteți președinte la U.S.R. sector 1. Doamna secretar vă întreba dacă aveți această adresă, este foarte simplu, dacă ați semnat-o o aveți, dacă nu va trebui să o faceți. Acest punct de pe ordinea de zi este la ordinea de zi suplimentară, s-a votat. Trebuia să vorbiți atunci, dacă nu așteptați să curgă ordinea de zi, să trecem la ordinea-dezi suplii să discutăm punctele că de asta am venit, să le luăm în ordine. Sunteți preșt| dacă nu aveți acea foaie. Haideți să trecem mai departe. Există o lege care pi poate fi înlocuit un consilier și să treacă celălalt de pe listă, cred că toată k respecte. Nu știu de ce atâta (...)


Primit răspuns. / completare petiție

L ocazia sa .vorbesc pe

semnătură de primire..................£....

obstrucție așa de mult 13”


Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armânii: Da, alo! Da. Nu am avi ordinea de zi suplimentară, nici nu mi-a trecut prin cap faptul că se face democrație. Doamna secretar, sunteți secretara consiliului, ar trebui să ne ajutați. Această adresă a fost trimisă de două ori, știți foarte bine cum să ne ajutați. Dar v-am spus, eu constat că de șase luni, domnul Bulfon nu mai este în partid și încă nu avem un consilier acolo. Rezultatul contează doamnă, nu procedurile, birocrația și toate cuvintele dumneavoastră. Rezultatul contează, rezultatul este că nu avem acest consilier, cum facem tot ce putem să-1 avem. Am adresat, ne-am adresat și dumneavoastră și primăriei....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: și prefectului și la toată lumea...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Armând.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Vă rog să credeți că (...)

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să trecem la punctul 8 pe ordinea de zi. Votați, vă rog. Domnul, domnul Goncea! Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: articolul 100, alineatul 33 din Legea 115...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 8, doamna, doamna secretar!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu 115/2015, privind alegerea...alegerile autorităților administrației publice locale

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnilor consilieri, dacă vreți discutați după ședință despre treaba asta, suntem în procedură de vot.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este legea în baza căreia ați candidat la alegerile locale.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos!

12 voturi pentru, 5 abțineri, 8 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI

ȘI 8 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna consilier.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Domnul Președinte, toate partidele de aici au reprezentanți, da? Orice partid care are aici reprezentanți trebuie să respecte legea. Dacă doamna

Bănișor a afirmat că ea nu vrea să citească legea, după care toți funcționăm aici, este problema dânsei. Dar îi reamintesc, doamna Clotilde Armând ar trebui să spună dacă a semnat a se pare, așa, nu știu, un pic de neatenție faptul ca și președinte de filială să nu știi foaie. Nu mai spunem că ați fost candidat la primărie. Dacă dumneavoastră nu//i®ț<V^t ce


semna dacă veți ajunge undeva î: așa ceva, nu puteți să spuneți după funcționăm toți aici. Deci nu e posibil așa ceva. Sincer, e prima dată când știe legea după care funcționează.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, vă ce


intr-o funcție, ce sa mai spunem de altcev&Ș-De^Hu

, „. ..mapîului bucurești

aud un consilier care n i


.    . ’          ,        /                       Seqforijlfa Mi

pă trei ani de mandat că dumneavoastră nuR^ioțg1flAA?i

frumos. Punctul 9 pe ordinea de zi. “Proiect de hotărâre privind aprobart^î^urr^tru6........................

contractului de închiriere a imobilului “Cinematograful Excelsior”Votați, vă rog. 18 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATA CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 7 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 10 - „Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul situat în București, situat în B-dul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1 către Complexul Multifuncțional Caraiman

Doamna Ilinca Macaric: O.K., mulțumesc. E a treia oară cred, când intră proiectul. Nu s-a schimbat nimic la datele proiectului. Nu s-a schimbat nimic. Nu am primit expertiza din care să reiasă clasa de risc a clădirii, în continuare clădirea este pe lista de clădiri cu bulină. Atât vroiam să spun.

Doamna Porumb Ramona: înainte de a vota acest proiect, aș vrea și eu vă rog mult de tot câteva lămuriri în legătură cu proiectul 11 care ... cred că au legătură între ele. Ne puteți ajuta dumneavoastră? în legătură cu proiectul 11 cu procedura de expropriere, vorbim tot de Magheru 12-14.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm... haideți să terminăm votul și votăm ... discutăm după, doamna consilier. Suntem în procedură de vot.

Doamna Porumb Ramona: De acord, am înțeles, dar vorbim de același ... de aceeași clădire în sine? Despre asta era vorba. Că e tot 12-14 și practic ce se are de gând, ce vor ... vrem să facem acolo în final.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte dc ședință: Haideți, spuneți, spuneți.

Doamna Beatrice Maja: Deci, pentru imobilul din Magheru, pentru care s-a solicitat folosința gratuită, acolo există două expertize contradictorii, doua expertize de risc seismic contradictorii. Aveți în spate, în material, adresele Ministerului Dezvoltării, unde s-a cerut punct de vedere. Acolo veți vedea că sunt ... nu se dă un răspuns foarte clar, dar clasa de risc nu implică un risc ... nu implică o ... deci nu este cazul să se evacueze un imobil când este înscris în clasa de risc 1. Deci, poate să fie folosit în continuare până la momentul consolidării. Cât despre punctul de ... cât despre celălalt proiect, acela cu exproprierea, ne referim la un imobil monument istoric, la care la demi ... la subsolul acestui imobil există un spațiu care este scos la licitație de către persoana care îl deține. Șansa de a fi reabilitată este destul de mică dacă el este proprietatea unei persoane fizice. Prin expropriere, el va ... administrarea imobilului va fi trecută la Administrația clădirilor cu risc seismic și urmează a fi consolidată. Dacă Municipiul București ne va acorda ... va expropria acest


imobil. Deci șansa ca acest imobil să fie reabilitat este mai mare dacă este expropriat.

Doamna Porumb Ramona: Deci nu vorbim și de alți locatari. Singura situație e de la subsol. Deci nu alte apartamente și așa mai departe. Mersi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să continuăm votul, vă rog frumos! Haideți, votați, vă rog frumos! Mai avem un vot. 18 voturi pcnliițbct6rtlhfl<Mj}.Mf|NuliRBQtCte^il a fost aprobat.

REGISTRATURĂ GENERALĂ


0 3. IUN. 2019

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU M-J-ĂVROTR1VĂ-->.

Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru o parte din imobilul -monument istoric aflat în proprietate privată, încadrat în clasa I risc seismic, situat în București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna consilier. Acum. Nu mai apăsați de zece ori. O dată. Apăsați acum!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: E bine acum? O.K.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, doamnă.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Eu aș dori să concluzionăm pentru că văd că nici P.S.D. nici P.N.L. nu vor să ne ajute să avem numărul corect de consilieri. Da? De șase luni nu mai este domnul Bulfon acolo, am făcut toate scrisorile, toate adresele semnate, sub orice formă le-am făcut și la prefect și la primar și ... doamna Secretar spune ... doamna Secretar spune că este ... primarului, de două luni cerem să se ia act. Dacă P.S.D. și P.N.L. votează împotriva noastră ca să se ia act ce se întâmplă? Nu, nu, nu dar aș dori un răspuns. Aș dori un răspuns clar. Cum se va lua act... domnii consilieri, de șase luni încercăm să rezolvăm problema asta.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Armând. Doamna Armând. Haideți să discutăm la diverse despre treaba asta. Haideți să discutăm la diverse. Doamna Armând. Doamna Armând. Discutăm la diverse despre treaba asta.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Da?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Eu ... m-ați întrebat pe mine. Eu nu pot să decid asupra votului consilierilor locali.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Dacă îmi permiteți și mie.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Consilierul local votează ... dar. așa cum v-am arătat... se ia act prin adoptarea unei hotărâri.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Doamna Armând ... dacă îmi permiteți și mie, aș avea rugămintea...

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Doamna Secretar, dacă îmi permiteți, nu știu dacă mă aud... Consilierii P.N.L., ca să știți, doamna Armând, și aș avea rugămintea să consultați acele procese verbale unde dumneavoastră nu ați fost prezentă sau ați fost prezentă doar o oră Ia

ședințele de consiliu, să vedeți că noi, grupul P.N.L. am votat conform legii și am v susținere. Și aș avea rugămintea să nu mai faceți politică sub nicio formă împotriva Consiliu. Deci nu este O.K. ceea ce faceți și nu este normal. Spuneți niște minciu


sunteți consilier local, mai nou sunteți si europarmalentar. Aș avea rugămintea că în momentul în care vă luați cuvântul aici, să spuneți adevărul, doamna Armând. Nu este posibil așa ceva. Vă rog frumos să respectați legea, să propuneți toate foile către Primărie, Pri crede-ți-mă că nimeni nu va vota împotriva dumneavoastră, nu sunten

REGISTRATUk'Â "GENERAL'A" iartă-mă e? La fiecare punct interveniți cu chestia asta. Să înțeleg că p> :stt’ cinci minute pldcaȚÎ ș: ta ne-$i3jliyhk‘£jQi9iii a ci


aveți de făcut vreun show pe Facebook? Haideți să fim serioși, pentru a; Să facem treabă. Respectați legea!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:


Pr mit răspuns / completare petiție

votăm că suntem ... suntem în procedură de vot. Votați, vă rog! Domnul ... domnul consilier. Dați drumul la procedura de vot. La diverse, doamnă. Domnilor consilieri ... Domnilor consilieri, suntem în procedură de vot. Vă rog frumos. Grupul U.S.R. votează sau...? Punctul 11. Mai avem un vot, vă rog frumos. 19 voturi pentru, 6 abțineri. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 12 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Regulamentului Intern al aparatului de specialitate de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, aprobat potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/28.02.2012, cu modificările și completările ulterioare.” Votați, vă rog! 24 voturi pentru, 1 vot împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 DE VOTURI PENTRU ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 13 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă și ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1 și împuternicirea Directorului General al Poliției Locale a Sectorului 1, a reprezentanților funcționarilor publici și a reprezentanților personalului contractual ai Poliției Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă ”. Spuneți, doamna consilier.

Doamna Condurachi Ecaterina Raluca: Doresc să mă abțin de la a vota proiectul numărul 13 de pe Ordinea de zi, drept pentru care voi scoate cartela. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Mulțumim! Vă rog să votați! Muțumim domnul Goncea! 23 voturi pentru, 1 abținere. Hotărârea a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 DE VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/04.02.2019 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe rază sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2019-2020 Votați, vă rog! Mai avem 4 voturi, vă rog frumos. Cine nu a votat? Mai avem nevoie de un vot. Unanimitate! Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 15 - “Proiect de


hotărâre privind—actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială Ion Unanimitate! Hotărârea a fost adoptată.


Heli


W/âl'l aWfinid^MrtHiddrești


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25

W/W<<W1!lletarepetilie

Semnături de primiri........................


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 16 - “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 138/22.04.2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018 -2019” Votați, vă rog! Haideți, vă rog frumos. Mai sunt două voturi. Mai avem un vot. Vă rog frumos să fiți atenți la vot. Cine nu a votat ? Domnule Goncea ? Păi așa am zis eu acum. 24 voturi pentru, o abținere. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTAT CU 24 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna consilier.

Doamna Grigoreseu Iuliana Cristina: Voiam să îl întreb pe domnul primar când va avea loc această festivitate, poate suntem și noi interesați, consilierii, să venim să îi sprijinim cumva pe acești tineri. Mulțumim!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule director Clinciu, deschideți microfonul că nu vă aude nimeni.

Domnul Romeo Clinciu - Director A.U.I.P.U.S.P.: Pe 29, deci diseară. Este o acțiune a Inspectoratului școlar, organizată de dânșii.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 17 - "Proiect de hotărâre privind acordarea de premii, constând în laptopuri, elevilor de ciclu gimnazial din cadrul unităților de învățământ din Sectorul 1 al municipiului București care au obținut locurile I, II, III la olimpiadele școlare recunoscute de către Ministerul Educației Naționale în anul școlar 2018-2019, faza națională ” îmi cer scuze! Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 18 - “Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casă Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional comun "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional". Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 25Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 20 — “Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Corneliu Coposu, în vederea desfășurării proiectului "Serile Bucureștiului- Destine de excepție, modele pentru generațiile viitoare- Personalități marcante din istoria României”, care se va desfășura pe o perioadă de 6 luni în cursul anului 2019”. 12 voturi pentru, 4 abțineri și 9 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 9 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 21 - “Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Sfinții Români, în vederea desfășurării proiectului ”100 mai buni în Sectorul 1”, în perioada septembrie-octombrie 2019". 12 voturi pentru, 3 abțineri, 10 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 10 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 22 - “Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Momentul Critic, în vederea desfășurării proiectului "Intervenții non-formale inovative pentru elevii din Sectorul 1 privind Sănătatea, Cultură și Educația - Scenique”, în perioada iulie-decembrie 2019” . Un vot, vă rog frumos. 12 voturi pentru, 5 abțineri, 8 împotrivă. Proiectul nu a fost aprobat.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 8 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 23 - “Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului (E.D.I.T.), în vederea desfășurării proiectului "sCOOL art”, în perioada iulie-decembrie 2019”. 18 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST ADOPTAT CU 18 VOTURI PENTR ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 24 - “Proiect de hotărâre prin care-se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului


București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru                 SÎ(Ai^iu<y®lWi.irești

Sana, în vederea desfășurării proiectului "Alege să fii cool(t)’’, pe o perioadfafifl&faMWii afefrțȘffALĂ anului 2019”. 16 voturi pentru, o abținere, 8 împotrivă. Proiectul a fost adopt it.

0 3. IUN. 2019

TRLL-L ABȚINERE—

Primit răspuns 7 completare petiție Semnătură de primire.............—.....


PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST ADOPTAT CU 16 VOTURI PEN

ȘI 8 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 25 - “Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Montage, în vederea desfășurării proiectului "Verde Urban", în perioada iunie-iulie 2019’’. Cum au fost la 25? A fost respins. 13 voturi pentru, 5 abțineri și 7 voturi împotrivă.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 7 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 26 - „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Prietenie Fără Frontiere, în vederea desfășurării proiectului "Gândit în România”, în perioada iulie-octombie 2019”. După proiectul nr. 26 facem o pauză dc 2 minute sau dc 5 minute. Vă mulțumesc! Mai avem un vot vă rog frumos! 13 voturi pentru, 4 abțineri, 8 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 8 ÎMPOTRIVĂ ȘI 4 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Stați la locurile voastre!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți în sală, vă rog frumos! Vă rog frumos să faceți puțină liniște în sală și să luați loc. Doamna Armând, mai sunteți cu noi? Proiectul nr. 27 - „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Parohia Sfântul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării proiectului religios "Calea Sfintei Cruci, scară către Cer”, în perioada august-septembrie 2019.” Avem un consilier lipsă. Suntem 24 de consilieri. Haideți să votăm, vă rog frumos. Putem vota? Domnul Damian a plecat. 17 voturi pentru, 1 abținere, 6 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 17 VOTURI PENTR U, 1 ABȚINERI ȘI 6 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 28 - „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Rromsport, în vederea deșfaș_ ării proiectului "Educație prin sport, ediția a VUI-a ”, în perioada august-octombrie avem un vot. 12 voturi pentru, 6 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul a fost respins.


Sectorul 1 al Municipiului București

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU12 VOTURI

03. TUN, 2019

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiect ArimirtăsJJShs--/ coiPj/lttWă'iSef^ft hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului \Rt^Y^imnwiUer.ii.ic.ii:e.a


ȘI 6 ÎMPOTRIVĂ.


expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Culturală pentru Educație prin Artă, în vederea desfășurării proiectului "Mă vezi? Sectorul 1 într-o altă lumină”, care se va desfășura pe o perioadă de 3 luni în cursul anului 2019”. 17 voturi pentru, 1 abținere, 6 împotrivă. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERI ȘI 6 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 30 - „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q) lin Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege”. 12 voturi pentru, 12 împotrivă. Hotărârea nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 31 - “Proiect de hotărâre privind acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 3720 lei pentru participarea unei persoane cu handicap și a însoțitorului acestuia, la o competiție sportivă, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale.” Spuneți doamnă,

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Proiectul nr. 30, cred ca e așa...sau cum vine...de câte ori trebuie să îl dați ca să vă opriți?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este alt proiect.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Adică de fiecare dată avem acest proiect?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este alt proiect, dacă ați observat. Este strict pentru Centrul Cultural ca să solicitam o derogare. Uitați-vă la proiectele anterioare, este vorba peste tot de aparatul de specialitate, acesta este alt proiect pentru centru, pentru cele culturale.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Este ok, doar pentru cele culturale și ați crezut că fiind doar pentru cele culturale, vom accepta de data asta. Am înțeles!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 23 de voturi pentru, 1 împotrivă-^ Hotărârea a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PNETRU SI 1 ÎMPO


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 34 - ..Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Academia de Studii Economice, în vederea desfășurării proiectului ”ASE București, Pilon al Responsabilității Sociale în Sectorul 7”, în perioada iunie-decembrie 2019”. 17 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 7 ÎMPOTRIVĂ

Domnul C ristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 35 - „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Internațională Dimitrie Cantemir, în vederea desfășurării proiectului "Unirile Românilor”, în perioada îulie-noiembrie 2019.” Mai avem un vot, vă rog frumos. Cine nu a votat? Mulțumesc! 12 voturi pentru, 3 abțineri, 9 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI

9 ÎMPOTRIVĂ.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 36 - „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Club Sportiv Aerosquash, în vederea desfășurării proiectului ”1 Squash", în perioada 02 septembrie-15 noiembrie 2019". 17 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 7 ÎMPOTRIVĂ.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte dc ședință: Proiectul nr. 37 - „Proiect de hotărâre aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive”. Mai sunt patru voturi, vă rog frumos! 12 voturi pentru, 5 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul a fost respins. Domnul Goncea a părăsit sala. Și domnul Mădălin Olteanu a părăsit sala. Suntem 22 de consilieri.


PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 12 VOTURI 1

ȘI 7 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiect hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Tr domnul Păiuși!

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ ENTRtUSA BȚTNERt

03. IUN. 2019


PrifliTrăspOns-/

Stta^uLtbidd iiAiîll.. ■S.p.llJ.IQ.ț)..


Domnul Oliver-Leon Păiuși: Toate proiectele despre care discutăm acum sunt PUD-uri: Planuri Urbanistice de Detaliu. Ele au trecut prin Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, asupra lor am avut obiecții: mă refer la acest prim punct - Triumfului nr. 80, am avut obiecții împotrivă pentru că nu a schimbat nimic față de cererea anterioară supusă dezbaterii în Comisia de Urbanism. Deci, trebuie să luați act de faptul că aici Comisia a fost împotrivă.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Am înțeles. Mulțumesc!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 11 voturi pentru, 2 abțineri, 9 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU II VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 9 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 39 - ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Pinului nr.10. ”

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Următoarele au trecut de Comisie, deci au aviz pozitiv toate celelalte proiecte supuse dezbaterii consiliului local referitoare la PUD. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt 3 voturi, vă rog frumos! Cine nu a votat? Doamna Armând, vă rog frumos să fiți puțin atentă! Suntem în ședință de consiliu. Mulțumesc! Mă abțin! 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU ȘI 1 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 40 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Maria Hagi Moscu nr.ll”. Mai avem trei voturi. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 22 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 41 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Arad nr.37”. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 22 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 42 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. înfrățirii nr.18”. Două voturi mai avem. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 22 consilieri prezenți


Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 44 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Octav Cocărăscu nr.87-89”. Cine nu a votat, vă rog frumos? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE -                 i

Domnul Cristian Marian Ncagu


_                    ~ registratură generala

- Președinte de ședință: Proic :tu+-4HV-4tT-=-7rP/77/eE7| de

hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cc/cnQ


Unanimitate. Proiectul a trecut.                                                    _     _______

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 2 semnătură de prirnire.».......................

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 46 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Caporal Gheorghe Calpan nr.6”. Mai sunt două voturi. Haideți, vă rog frumos, să terminăm cu ședința! Mai sunt două voturi. 22 de voturi. Unanimitate. Proiectul a trecut. Spuneți, doamna consilier!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 22 consilieri prezenți

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Aș dori, dacă se poate, domnul Fleacă, am văzut la punctul 2 de la „Diverse”: Adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Adresa nr. 549/07.05.2019. Am văzut că este vorba despre niște locuințe sociale unde se întâmplau niște chestiuni. Eu am citit-o. Dacă ne puteți spune un pic despre această adresă, ce s-a întâmplat de fapt?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Stați puțin, doamna consilier! La ce punct este?

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Punctul 2 de la „Diverse”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, dar stați să citesc punctul 1, poate are cineva ceva de spus și apoi trecem la punctul 2. Le luăm în ordine.

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Facem și „Diverse”?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da.

Doamna luliana Cristina Grigorescu: A, ok.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 1 de pe ordinea de zi de la „Diverse”, ..Adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 nr. 10813/15.04.2019 și 12835/08.05.2019 referitoare la solicitările pentru atribuirea imobilului situat în Șos. Kiseleff nr.9, sector 1, București”. Are cineva ceva de spus? Trecem la punctul 2. „Adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 nr.549/07.05.2019”. Spuneți, doamna consilier! Cine ar trebui să răspundă?

Doamna luliana Cristina Grigorescu: La secțiunea „Diverse” avem o adresă de la Parchet cu privire la niște locuințe sociale, s-au întâmplat niște chestiuni acolo. Dacă ne poate spune domnul Fleacă exact despre ce este vorba acolo, să știm și noi, și să rămână înregistrat.

Domnul Dănuț Fleacă - Director DGASPC Sector 1: Nu știu ce conține adresa, mie nu mi s-a comunicat. A fost trecută pe ordinea de zi, însă eu chiar nu știam că acea adresă ne privește pe noi, adresa de la Parchet. Eu știam doar despre punctul 1 de pe ordinea de zi cu spațiul din Kiseleff. Nu știu ce conține acea adresă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu este cu DGASPC-ul. Ați trecut... Este cu Administrația Fondului Imobiliar, nu este cu DGASPC-ul.

Domnul Dănuț Fleacă - Director DGASPC Sector 1: Da, nu-i pentru noi.


2 nu este pentru noi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 3 de pe ordinea de zi de la „Diverse”. „Adresa nr. 17924/22.04.2019 depusă de Marinescu Andreea Ileana ”. Are cineva ceva de spus?

Punctul 4 de la „Diverse”. Adresa nr. 17980/22.04.2019 depusă de Ghica Claudia Crislina.

Punctul nr. 5. „Adresa nr. 19126/06.05.2019 depusă de Compania Romprest Service S.A răspunsul Direcției de Investiții nr. JAC761/22.05.2019”.                    r

Punctul nr. 6. „Adresa nr. 18970/03.05.2019 depusă de Asociația “Salvați Cart Bucureștii Noi ”. ”

Punctul nr. 7. „Adresa nr. 17235/17.04.2019 depusă de domnul Vasilescu Radu

Punctul nr. 8. „Raport de informare a Societății Civile FIRON BAR nr.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Declar ședința închisă.


și

Sectorul 1 al Municipiului București.


03. IUN. 2019

'»■„


20685/1.              'completare peUlie


Semnătură de primire.


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform raportului anexat.


Cristian Mari:


A

întocmit,

Alina Mărunțeii!NeaguVerificat,

Georgeta RaportaruDate

5/29/2019

Begin

10:07:00 AM

End

12:02 PM

Description

DISPOZIȚIA NR. 1748 / 23.05.2019

AVÂND ÎN VEDERE ART.39 ALIN. (1) DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

LOCALE NR.215/2001, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE,

ÎN TEMEIUL ART.68 ALINȚI) COROBORAT CU ART.115 ALIN.(I) LIT.A) DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001, REPUBLICATĂ,

CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE,

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

ARTICOL UNIC: SE CONVOACĂ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎN

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, ÎN DATA DE 29.05.2019, ORA 10.00, ÎN SALA DE

ȘEDINȚĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 1, SITUATĂ ÎN B-DUL BANU MANTA

NR.9, SECTOR 1, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

3

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

4

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

5

PSD

SUDITU

RALUCA GABRIELA

PSD

F28B1D41

6

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

7

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

8

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

9

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

10

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

11

UNPR

GONCEA

GHEORGHITA LIVIU

UNPR

42CF9141

12

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78I4I

13

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

Oancea Alexandru

\ /

52138141

I4

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

72EBD44 I

15

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

\ /

92A2CE41

16

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

17

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

18

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

19

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

20

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

21

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

23

PNL

OLTEANU

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

25

USR

ARMAND

CLOTILDE MĂRIE

USR

62472741

BRIGITTE

26

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

27

USR

VIERU

MANUELAUGUSTIN

USR

D2003541

20

USR

MACARIE

ILINCA

USR

D230CC41

29

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

31

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

33

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

Authority In the Meeting

Authority Pass From

Authority Pass To

Start

End

Agenda items overview

SequenceType

Title

Description

Start time

End time

1

Vote Item

APROBAREA SI

CVORUM 45(1) V2 DIN

Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DESCARCARFA

PREZENTI

10:18:20 AM

10:19:37 AM

PROCESULUI VERBAL

AL ȘEDINȚEI DIN

DATA DE 13.05 2019

2

Vote Item

ORDINEA DE ZI A

CVORUM 45(1) 1/> DIN

Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

ȘEDINȚEI ORDINARE,

PREZENTI

10:19:37 AM

10:20:22 AM

DIN DATA DE

29.05.2019

3

Vote Item

ORDINEA DE ZI

CVORUM 45(1) Vz DIN

Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

SUPLIMENTARA A

PREZENTI

10:20:22 AM

10:21:42 AM

ȘEDINȚEI ORDINARE

DIN DATA DE

29.05.2019

4

Vote Item

PROIECT 1 PROIECT

INIȚIATOR -

Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE

PRIMARUL SECTORULUI 1

10:21:42 AM

10:23:29 AM

PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

ORGANIGRAMEI, BUCUREȘTI

STATULUI DE FUNCȚII CVORUM 45(2) 14 VOTURI

Șl REGULAMENTULUI PENTRU

DE ORGANIZARE Șl K2-239

FUNCȚIONARE ALE

APARATULUI DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl ALE

INSTITUȚIEI

SUBORDONATE

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - DIRECȚIA

PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR Șl

STARE CIVILĂ SECTOR

1

5 Vote Item


PROIECT 2 PROIECT INIȚIATOR -             Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE      PRIMARUL SECTORULUI 1 10:23:29 AM            10:29:38 AM

PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

MODALITĂȚII DE

BUCUREȘTI

GESTIUNEA

CVORUM 45(2) 14 VOTURI

ACTIVITĂȚII DE

PENTRU

SORTARE A

K2-244

DEȘEURILOR

MUNICIPALE Șl A

DFȘFURII OR

SIMILARE ÎN STAȚIILE

DE SORTARE DIN

CADRUL SERVICIULUI


TERITORIALE SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

6 Vote Item


PROIECT 3 PROIECT INIȚIATOR -             Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE      PRIMARUL SECTORULUI 1 10:29:38 AM            10:29:55 AM

PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

ÎNFIINȚĂRII,

ORGANIZĂRII Șl


BUCUREȘTI

CVORUM 45(3) 18 VOTURI

FUNCȚIONĂRII UNUI PENTRU

SERVICIU PUBLIC DE


K2-245


INTERES LOCAL,

DENUMIT DIRECȚIA

DE UTILITĂȚI PUBLICE,

SALUBRIZARE Șl

PROTECȚIA MEDIULUI

SECTOR 1, CU

PERSONALITATE

JURIDICĂ, A CĂRUI

ACTIVITATE UNICĂ DE

SALUBRIZARE VA FI

ACEEA DE SORTARE

7 Vote Item


PROIECT 4 PROIECT INIȚIATOR -

DE HOTĂRÂRE      PRIMARUL SECTORULUI 1

PRIVIND DAREA ÎN AL MUNICIPIULUI

FOLOSINȚĂ GRATUITĂBUCUREȘTI CVORUM 45

CĂTRE DIRECȚIA DE (3) 18 VOTURI PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, K2-246

SALUBRIZARE Șl

PROTECȚIA MEDIULUI

DIN SUBORDINEA

CONSILIULUI LOCAI

AL SECTORULUI 1, A

SPAȚIULUI SITUAT ÎN

IMOBILUL COMPLEX

MULTIFUNCȚIONAL

MUREȘ DIN STR.

Vote Item


Vote Item


10


Vote Item


MUREȘ NR.18-24,


ETAJ 2, SECTORUL 1,


BUCUREȘTI


PROIECT 5 PROIECT


DE HOTĂRÂRE


PENTRU


MODIFICAREA Șl


COMPLETAREA


HOTĂRÂRII


CONSILIULUI LOCAL


INIȚIATOR -


PRIMARUL SECTORULUI 1


AL MUNICIPIULUI


AL SECTORULUI 1 NR.


178/27.10.2016


PRIVIND APROBAREA


REGULAMENTULUI


DE ORGANIZARE Șl


FUNCȚIONARE A


SERVICIULUI PUBLIC


DE SALUBRIZARE AL


SECTORULUI 1 AL


MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI


PROIECT 6 PROIECT


DE HOTĂRÂRE


BUCUREȘTI


CVORUM 45(1) Vz DIN


PREZENTI


K2-247


INIȚIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


PRIMARUL SECTORULUI 1 10:29:56 AM


PRIVIND MAJORAREA AL MUNICIPIULUI


CAPITALULUI SOCIAL


AL SOCIETĂȚII


COMPANIA DE


INVESTIȚII Șl


DEZVOLTARE IN


SĂNĂTATE Șl


DOMENII DE INTERES


PUBLIC-PRIVAT


SECTOR 1 S.A.


PROIECT 7 PROIECT


DE HOTĂRÂRE


PENTRU


MODIFICAREA


BUCUREȘTI


CVORUM 45(3) 18 VOTURI


PENTRU


K2-205


INIȚIATOR -


10:32:11 AM


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


PRIMARUL SECTORULUI 1 10:32:11 AM


AL MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI


10:33:42 AM


Oancea Alexandru


HOTĂRÂRII         CVORUM 45(1) Vz DIN

CONSILIULUI LOCAL PREZENT I

AL SECTORULUI 1    K2-248

NR.293/12.10.2018

PRIVIND APROBAREA

ÎNFIINȚĂRII ■

SOCIETĂȚII PE

ACȚIUNI COMPANIA

DE INVESTIȚII Șl

DEZVOLTARE ÎN

SĂNĂTATE Șl

DOMENII DE INTERES

PUBLIC-PRIVAT

SECTOR 1 S.A.

11 Vote Item


PROIECT 8 PROIECT INIȚIATOR-


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRF


PRIMARUL SECTORULUI 1 10:33:42 AM


10:48:48 AM


PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

ÎNCHIRIERII         BUCUREȘTI

IMOBILULUI        CVORUM 45(3) 18 VOTURI

"CINEMATOGRAFUL PENTRU

EXCFI SIOR"


K.2-207


12 Vote Item


PROIECT 9 PROIECT INIȚIATOR-             Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE      PRIMARUL SECTORULUI 1 10:48:49 AM            10:51:38 AM

PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

PRELUNGIRII        BUCUREȘTI

CONTRACTULUI DE CVORUM 45(3) 18 VOTURI

ÎNCHIRIEREA       PENTRU

IMOBILULUI         K2-241 "CINEMATOGRAFUL

EXCELSIOR"

13 Vote Item


PROIECT 10 PROIECTINITIATOR


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE


PRIMARUL SECTORULUI 1 10:51:38 AM


10:56:20 AM


PRIVIND ATRIBUIRFA Al Ml INICIPII.il UI

ÎN FOLOSINȚĂ      BUCUREȘTI

GRATUITĂ A UNUI CVORUM 45(3) 18 VOTURI

SPAȚIU DIN IMOBILULPENTRU

SITUAT ÎN BUCUREȘTI,K2-206

SITUAT ÎN B-DUL

GHEORGHE

MAGHERU NR.12-14,

SECTOR 1 CĂTRE

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIONAL

CARAIMAN

14 Vote Item


PROIECT 11 PROIECTINITIATOR ■             Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DEHOTĂRÂRE      PRIMARUL SECTORULUI 1 10:56:20 AM           11:01:42AM

PRIVIND SOLICITAREAAL MUNICIPIULUI

CONSILIULUI

BUCUREȘTI

CVORUM 45(3) 18 VOTURI

PENTRU

K2-242


GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI DE

EMITERE A UNEI

HOTĂRÂRI PENTRU

APROBAREA

DECLANȘĂRII

PROCEDURII DE

EXPROPRIERE

PENTRU O PARTE DIN

IMOBILUL-

MONUMENT ISTORIC

AFLAT ÎN

PROPRIETATE PRIVATĂ, ÎNCADRAT ÎN CLASA I RISC SEISMIC, SITUAT ÎN BUCUREȘTI,

BULEVARDUL GHEORGHE

MAGHERU NR.12-14, SECTOR 1, ÎN


15 Vote Item


PROTEJARE DE

INTERES PUBLIC

LOCAL


PROIECT 12 PROIECTINITIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE


PRIMARUL SECTORULUI 1


11:01:42 AM


11:02:56 AM


PENTRU APROBAREA AL MUNICIPIULUI

MODIFICĂRII        BUCUREȘTI

REGULAMENTULUI CVORUM 45(1) Va DIN

INTERN AL         PREZENTI

APARATULUI DE K2-240

SPECIALITATE DE LA

NIVELUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, APROBAT

POTRIVIT ANEXEI NR.

1 LA HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

37/28.02.2012, CU

MODIFICĂRILE Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

16 Vote Item


PROIECT 13 PROIECTINITIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE


PRIMARUL SECTORULUI 1


11:02:56 AM


11:04:23 AM


PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

PREVEDERILOR     BUCUREȘTI

ACORDULUI        CVORUM 45(2) 14 VOTURI

COLECTIV DE MUNCĂ PENTRU

Șl ALE               K2-200

CONTRACTULUI

COLECTIV DE MUNCĂ

ÎNCHEIATE LA

NIVELUL POLIȚitl

LOCALE A

SECTORULUI 1 Șl

ÎMPUTERNICIREA

DIRECTORULUI

GENERAL AL POLIȚIEI

LOCALE A

SECTORULUI 1, A

REPREZENTANȚILOR

FUNCȚIONARILOR

PUBLICI Șl A REPREZENTANȚILOR PERSONALULUI

CONTRACTUAL Al

POLIȚIEI LOCALE A

SECTORULUI 1 DE A

SEMNA ACORDUL

COLECTIV DE

MUNCĂ, RESPECTIV

CONTRACTUL

COLECTIV DE MUNCĂ

17

Vote Item

PROIECT 14 PROIECT INIȚIATOR -

Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE

PRIVIND

MODIFICAREA Șl

COMPLETAREA

PRIMARUL SECTORULUI 1

AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

CVORUM 45(1) 1/z DIN

11:04:23 AM

11:06:13 AM

18

Vote Item

HOTĂRÂRII         PREZENTI

CONSILIULUI LOCAL K2-204

AL SECTORULUI 1

NR. 39/04.02.2019

PENTRU APROBAREA

REȚELEI ȘCOLARE DE

STAT Șl PARTICULARE

PE RAZA

SECTORULU11 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

ANUL 2019-2020

PROIECT 15 PROIECTINITIATOR -

Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE

PRIMARUL SECTORULUI 1

11:06:13 AM

11:07:15 AM

INDICAIORILOR

CVORUM 45(2) 14 VOTURI

TEHNICO-

PENTRU

ECONOMICI Al

K2-249

OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII

RESTAURARE,

REFUNC] IONALIZARE

Șl EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ION HELIADE

19


Vote Item


PROIECT 16 PROIECTINITIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE


PRIMARUL SECTORULUI 1 11:07:15 AM


11:08:42 AM


PRIVIND


AL MUNICIPIULUI


MODIFICAREA


BUCUREȘTI


HOTĂRÂRII


CVORUM 45(2) 14 VOTURI


CONSILIULUI LOCAL PENTRU

AL SECTORULUI 1 NR. K2-220 138/22.04.2019

PRIVIND APROBAREA

NUMĂRULUI Șl

CUANTUMULUI

BURSELOR DE MERIT,

BURSELOR DE

PERFORMANȚĂ,

BURSELOR DE STUDIU

Șl BURSELOR DE

AJUTOR SOCIAL

PENTRU ELEVII DE LA

CURSURILE CU

FRECVENȚĂ DIN

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

PRFLINIVERSITAR DE

STAT SECTOR 1

PENTRU SEMESTRUL

ALII-LEA AL ANULUI

ȘCOLAR 2018 -2019

20


Vote Item


PROIECT 17 PROIECTINITIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE      PRIMARUL SECTORULUI 1 11:08:42 AM

11:10:38 AM


PRIVIND ACORDAREA AL MUNICIPIULUI

DE PREMII,          BUCUREȘTI

CONSTÂND ÎN      CVORUM 45(2) 14 VOTURI

LAPTOPURI, ELEVILOR PENTRU

DE CICLU GIMNAZIAL K2-238

DIN CADRUL

UNITĂȚILOR DE

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI CARE AU

OBȚINUT LOCURILE I,

II, III LA OLIMPIADELE

ȘCOLARE

RECUNOSCUTE DE

CĂTRE MINISTERUL

EDUCAȚIEI

NAȚIONALE ÎN ANUL

ȘCOLAR 2018-2019,

FAZA NAȚIONALĂ

21 Vote Item


PROIECT 18 PROIECTINITIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE


PRIMARUL SECTORULUI 1 11:10:38AM


11:11:44 AM


PRIVIND APROBAREAAL MUNICIPIULUI

ÎNCHEIERII


BUCUREȘTI


PROTOCOLULUI DE


CVORUM 45(2) 14 VOTURI


COLABORARE ÎNTRE PENTRU

CONSILIUL LOCAL AL K2-211

SECTORULU11, PRIN

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR Șl A UNITĂȚILOR


A MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, ÎN

VEDEREA FINANȚĂRII

DE CĂTRE CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1 A

CHELTUIELILOR

PRILEJUITE DE

IMPLEMENTAREA

PROIECTULUI

EDUCAȚIONAL

COMUN "VIZITE DE

STUDIU ÎN EUROPA

PENTRU FACTORII DE

DECIZIE DIN

UNITĂȚILE DE

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

DIN SECTORUL 1 -

EXPERIENȚE

EUROPENE PENTRU

DEZVOLTAREA

PORTOFOLIULUI

PROFFSIONAL"

22 Vote Item       PROIECT 19 PROIECTINITIATOR -             Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE PRIN

PRIMARUL SECTORULUI 1 11:11:44 AM             11:12:40 AM

CARE SE SOLICITĂ

AL MUNICIPIULUI

CONSILIULUI

BUCUREȘTI

GENERAL AL

CVORUM 45(2) 14 VOTURI

MUNICIPIULUI

PENTRU

BUCUREȘTI

K2-221

ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA 4 FREE TIME, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "EXCURSII RECREATIVE Șl DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU COPII Șl TINERII DIN SECTORUL 1", CARE SE VA DESFĂȘURA PE O PERIOADĂ DE 6 LUNI ÎN CURSUL ANULUI 2019

23 Vote Item


PROIECT 20 PROIECT INIȚIATOR -             Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE PRIN PRIMARUL SECTORULUI 1 11:12:40 AM            11:13:29AM

CARE SE SOLICITĂ AL MUNICIPIULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI

PENTRU

BUCUREȘTI         K2-222

ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl FUNDAȚIA CORNELIU COPOSU, ÎN VEDEREA


DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI "SERILE

BUCUREȘTIULUI-

DESTINE DE EXCEPȚIE,

MODELE PENTRU

GENERAȚIILE

VIITOARE-

PERSONALITĂȚI

MARCANTE DIN

ISTORIA ROMÂNIEI",

CARE SE VA

DESFĂȘURA PE O

PERIOADĂ DE 6 LUNI

ÎN CURSUL ANULUI 2019

24


Vote Item


PROIECT 21


INIȚIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


PROIECT DE


PRIMARUL SECTORULUI 1 11:13:29 AM


11:14:23 AM


HOTĂRÂRE PRIN

AL MUNICIPIULUI

CARE SE SOLICITĂ


BUCUREȘTI


CONSILIULUI


CVORUM 45(2) 14 VOTURI


GENERAL AL


PENTRU


MUNICIPIULUI


K2-223


BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN

CENTRUL CULTURAL

AL SECTORULUI 1, Șl

ASOCIAȚIA SFINȚII

ROMÂNI, ÎN VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI "100

MAI BUNI ÎN

SECTORUL 1", ÎN

PERIOADA

SEPTEMBRIE-

OCTOMBRIE 2019

25


Vote Item


PROIECT 22 PROIECTINITIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE PRIN


PRIMARUL SECTORULUI 1 11:14:23 AM


11:15:32 AM


CARE SE SOLICITĂ


AL MUNICIPIULUI


CONSILIULUI


BUCUREȘTI


GENERAL AL


CVORUM 45(2) 14 VOTURI


MUNICIPIULUI


PENTRU


BUCUREȘTI


K2-224


ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN

CENTRUL CULTURAL

AL SECTORULUI 1, Șl

ASOCIAȚIA

MOMENTUL CRITIC,

ÎN VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI "INTERVENȚII NON-

FORMALE INOVATIVE

PENTRU ELEVII DIN

SECTORUL 1 PRIVIND

SĂNĂTATEA, CULTURA

Șl EDUCAȚIA -

SCENIQUE", ÎN

PERIOADA IULIE-

DECEMBRIE 2019

26 Vote Item


PROIECT 23 PROIECT INIȚIATOR -              Wednesda0^\țțy,^^i^J.Ț^)iy/Qdnesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE PRIN PRIMARUL SECTORULU11 11:15:32 AM\       /)1:1G:33AM

CARE SE SOLICITĂ AL MUNICIPIULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI

PENTRU

BUCUREȘII


K2-22/


ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CON I RACrDE

FINANȚARE ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘII, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE,

DEZVOLTARE Șl

IMPIICARFA

TINERETULUI (E.D.I.T.),

ÎN VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI "SCOOL

ART", ÎN PERIOADA

IIJIIE-DECEMBRIE 2019

27


Vote Item


PROIECT 24 PROIECTINITIATOR -             Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE PRIN PRIMARUL SECTORULUI 1 11:16:33 AM            11:17:21 AM

CARE SE SOLICITĂ AL MUNICIPIULUI

CONSILIULUI        BUCUREȘTI

GENERAL AL


CVORUM 45(2) 14 VOTURI


MUNICIPIULUI


PENTRU


BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIREA


K2 228


EXPRESĂ ÎN VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE Șl SĂNĂTATE MENS SANA, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "ALEGE SĂ FII COOL(T)", PE O PERIOADĂ DE 2 LUNI, ÎN CURSUL ANULUI 2019

28


Vote Item


PROIECT 25 PROIECT INIȚIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE PRIN


PRIMARUL SECTORULUI 1 11:17:21 AM


11:18:13 AM


CARE SE SOLICITĂ

AL MUNICIPIULUI

CONSILIULUI


BUCUREȘTI


GENERAL AL


CVORUM 45(2) 14 VOTURI


MUNICIPIULUI


PENTRU


BUCUREȘTI


K2-229


ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl

ASOCIAȚIA

MONTAGE, ÎN

VEDEREA

DESFĂȘURĂRII
PROIECTULUI "VERDE

URBAN", ÎN

PERIOADA IUNIE-

IULIE 2019

29


Vote Item


PROIECT 26 PROIECT INIȚIATOR-


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE PRIN


PRIMARUL SECTORULUI 1 11:18:13 AM


11:34:00 AM


CARE SE SOLICITĂ


AL MUNICIPIULUI


CONSILIULUI


BUCUREȘTI


GENERAL AL


CVORUM 45(2) 14 VOTURI


MUNICIPIULUI


PENTRU


BUCUREȘTI


K2-230


ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN

CENTRUL CULTURAL

AL SECTORULUI 1 Șl

FUNDAȚIA PRIETENIE

FĂRĂ FRONTIERE, ÎN

VEDEREA

DFSFĂȘURĂRII

PROIECTULUI "GÂNDIT ÎN

ROMÂNIA", ÎN

PERIOADA IULIE-

OCTOMBIE2019

30


Vote Item


PROIECT 27 PROIECT INIȚIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE PRIN


PRIMARUL SFCTORIJIIJI 1 11:34:00 AM


11:38:27 AM


CARE SE SOLICITĂ

AL MUNICIPIULUI

CONSILIULUI


BUCUREȘTI


GENERAL AL


CVORUM 45(2) 14 VOTURI


MUNICIPIULUI


PENTRU


BUCUREȘTI


K2-231


ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl PAROHIA SFÂNTUL VASILE-VICTORIA, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI RELIGIOS "CALEA SFINTEI CRUCI, SCARĂ CĂTRE CERI", ÎN PERIOADA AUGUST-SEPTEMBRIE 2019

31 Vote Item


PROIECT 28 PROIECT INIȚIATOR -             Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE PRIN PRIMARUL SECTORULUI 1 11:38:27 AM            11:39:30AM

CARE SE SOLICITĂ AL MUNICIPIULUI

CONSILIULUI        BUCUREȘTI

GENERAL AL


CVORUM 45(2) 14 VOTURI


MUNICIPIULUI


PENTRU


BUCUREȘTI


K2-232


ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN

CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA RROMSPORT, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI

"EDUCAȚIE PRIN SPORT, EDIȚIA A VIII-A", ÎN PERIOADA AUGUST-OCTOMBRIE 2019

32 Vote Item


PROIECT 29 PROIECT INIȚIATOR -             Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE PRIN PRIMARUL SECTORULUI 1 11:39:30 AM            11:40:49AM

CARE SE SOLICITĂ AL MUNICIPIULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI

PENTRU

BUCUREȘTI


K2-234


ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA CULTURALĂ PENTRU EDUCAȚIE PRIN ARTĂ, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "MĂ VEZI? SECTORUL 1 ÎNTR-0 ALTĂ LUMINĂ", CARE SE VA

33 Vote Item


34 Vote Item


DESFĂȘURA PE O

PERIOADĂ DE 3 LUNI

ÎN CURSUL ANULUI


2019


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


PROIECT 30 PROIECT INIȚIATOR

DE HOTĂRÂRE PRIN

PRIMARUL SECTORULUI 1 11:40:49 AM

CARE SE SOLICITĂ

AL MUNICIPIULUI

CONSILIULUI

BUCUREȘTI

GENERAL AL

CVORUM 45(2) 14 VOTURI

MUNICIPIULUI

PENTRU

BUCUREȘTI

K2-236

DELEGAREA

EXERCITĂRII DE

CĂTRE CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1 A

ATRIBUȚIILOR

PREVĂZUTE LA ART.

81 ALIN. (2) UT. Q)

LIN LEGEA

ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE NR.


215/2001

REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR ART.

81 ALIN. (4) DIN ACEEAȘI LEGE


PROIECT 31 PROIECT INIȚIATOR -


DE HOTĂRÂRE


PRIVIND


ACORDAREA, DE


CĂTRE CONSILIUL


LOCAL AL


11:41:43 AM


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


PRIMARUL SECTORULUI 1 11:41:43 AM


AL MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI


CVORUM 45(2) 14 VOTURI


PENTRU


11:43:40 AMSECTORULUI 1 AL K2-216

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN

DIRECȚIA GENERALĂ

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ SI

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1,

A UNUI AJUTOR

FINANCIAR ÎN

VALOARE DE 3720 LEI

PENTRU

PARTICIPAREA UNEI

PERSOANE CU

HANDICAP Șl A

ÎNSOȚITORULUI

ACESTUIA, LA O

COMPETIȚIE

SPORTIVĂ, CA

MĂSURĂ DE

PREVENIRE A

MARGINALIZĂRII

SOCIALE

35 Voteltem       PROIECT 32 PROIECT INIȚIATOR -             Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE      PRIMARUL SECTORULUI 1 11:43:40 AM            11:44:19 AM

PRIVIND ACORDAREA AL MUNICIPIULUI

UNUI AJUTOR      BUCUREȘTI

FINANCIAR, ÎN SUMĂ CVORUM 45(2) 14 VOTURI

DE 600 LEI/LUNAR, PENTRU

PENTRU O PERIOADĂ K2-217

DE 6 LUNI, ÎNCEPÂND

CU LUNA IUNIE 2019,

ÎN SCOPUL ACHITĂRII

CONTRAVALORII

CHIRIEI, PENTRU

DOAMNA CHIRIGOI

CRISTINA FLORINA,

36 Vote Item


CA MĂSURĂ DE

PREVENIRE Șl

COMBATERE A

MARGINALIZĂRII


SOCIALE


PROIECT 33 PROIECT INIȚIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE


PRIMARUL SECTORULUI 1


11:44:19 AM


11:45:00 AM


PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

LISTEI DE PRIORITĂȚI BUCUREȘTI

ÎNTOCMITĂ ÎN BAZA CVORUM 45(1) 1/2 DIN

CRITERIILOR CARE SE PREZENTI

AU ÎN VEDERE LA K2-237

STABILIREA ORDINII

DE PRIORITATE ÎN

CADRUL

CATEGORIILOR DE

PERSOANE

PREVĂZUTE ÎN LEGEA

LOCUINȚEI NR.

114/1996, CU

MODIFICĂRILE Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

37 Vote Item


PROIECT 34 PROIECT INIȚIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE PRIN


PRIMARUL SECTORULUI 1


11:45:00 AM


11:45:44 AM


CARE SE SOLICITĂ

AL MUNICIPIULUI

CONSILIULUI


BUCUREȘTI


GENERAL AL


CVORUM 45(2) 14 VOTURI


MUNICIPIULUI


PENTRU


BUCUREȘTI


K2-225


ÎMPUTFRNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl FUNDAȚIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "ASE BUCUREȘTI, PILON AL RESPONSABILITĂȚII SOCIALE ÎN SECTORUL 1", ÎN PERIOADA IUNIE-

DECEMBRIE 2019

38 Vote Item


PROIECT 35 PROIECT INIȚIATOR -             Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE PRIN PRIMARUL SECTORULUI 1 11:45:44 AM            11:46:51 AM

CARE SESOLICIIĂ AL MUNICIPIULUI

CONSILIULUI

GENERAL Al

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI

PENTRU

BUCUREȘTI         K2-226

ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN

CENTRUL CULTURAL

AL SECTORULUI 1, Șl

FUNDAȚIA

IN IERNAIIONALĂ

DIMITRIE CANTEMIR,

ÎN VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI "UNIRILE

ROMÂNILOR", ÎN

PERIOADA IULIE-

NOIEMBRIE 2019

39 Vote Item       PROIECT 36 PROIECT INIȚIATOR -             Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE PRIN

PRIMARUL SECTORULUI 1 11:46:51 AM            11:47:42AM

CARE SE SOLICITĂ

AL MUNICIPIULUI

CONSILIULUI

BUCUREȘTI

GENERAL AL

CVORUM 45(2) 14 VOTURI

MUNICIPIULUI

PENTRU

BUCUREȘTI

K2-233

ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN

CENTRUL CULTURAL

AL SECTORULUI 1, Șl

ASOCIAȚIA CLUB

SPORTIV

AEROSQUASH, ÎN

VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI "I

SQUASH", ÎN

PERIOADA 02

SEPTEMBRIE-15

NOIEMBRIE 2019

40 Vote Item       PROIECT 37 PROIECT INIȚIATOR -             Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DEHOTĂRÂRE      PRIMARUL SECTORULUI 1 11:47:42 AM            11:48:59 AM

PENTRU APROBAREA AL MUNICIPIULUI

FINANȚĂRILOR

PROIECTULUIm482/28.05.

ACORDATE DE LA

2019

BUGETUL LOCAL AL

CVORUM 45(1) 1/2 DIN

SECTORULUI 1 AL

PREZENTI

MUNICIPIULUI

K2-235

BUCUREȘTI PRIN

CENTRUL CULTURAL

AL SECTORULUI 1,

PENTRU PROGRAME

SPORTIVE

41

Vote Item

PROIECT 38

INIȚIATOR -

Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

PROIECT DE

PRIMARUL SECTORULUI 1

11:48:59 AM

11:51:04 AM

HOTĂRÂRE PRIVIND

AL MUNICIPIULUI

APROBAREA PLAN

BUCUREȘTI

URBANISTIC DE

CVORUM 45(2) 14 VOTURI

DETALIU (PUD) SI R.

PENTRU

TRIUMFUI UI NR.80

K2-175

42

Vote Item

PROIECT 39 PROIECT INIȚIATOR -

Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE

PRIMARl.il SECTORULUI 1

11:51:04 AM

11:52:46 AM

PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

PLAN URBANISTIC DE BUCUREȘTI

DETALIU (PUD) STR.

PINULUI NR.10

CVORUM 45(2) 14 VOTURI

PENTRU

K2-176

43

Vote Item

PROIECT 40 PROIECTINITIATOR -

Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE

PRIMARUL SECTORULUI 1

11:52:46 AM

11:53:52 AM

PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

PLAN URBANISTIC DE BUCUREȘTI

DETALIU (PUD) STR.

CVORUM 45(2) 14 VOTURI

MARIA HAGI MOSCU

PENTRU

NR.11

K2-177

44

Vote Item

PROIECT 41 PROIF( 1

INI IIAIOR -

Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE HOTĂRÂRE

PRIMARUL SECTORULUI 1

11:53:52 AM

11:54:36 AM

PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

PLAN URBANISTIC DE BUCUREȘTI

DETALIU (PUD) STR. CVORUM 45(2) 14 VOTURI

ARAD NR.37


PENTRU


45 Vote Item


PROIECT 42 PROIECT INIȚIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE


PRIMARUL SECTORULUI 1 11:54:36 AM


11:55:43 AM


PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

PLAN URBANISTIC DE BUCUREȘTI

DETALIU (PUD) STR. CVORUM 45(2) 14 VOTURI

ÎNFRĂȚIRII NR.18 PENTRU

46 Vote Item


PROIECT 43 PROIECT INIȚIATOR-

DE HOTĂRÂRE      PRIMARUL SECTORULUI 1

PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

11:55:43 AM            11:56:59 AM


PLAN URBANISTIC DE BUCUREȘTI CVORUM 45

DETALIU (PUD) ȘOS. (2) 14 VOTURI PENTRU

CHITILEI NR.391      K2-180

47 Vote Item


PROIECT 44 PROIECT INIȚIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE


PRIMARUL SECTORULUI 1


11:56:59 AM


11:58:00 AM


PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

PLAN URBANISTIC DE BUCUREȘTI

DETALIU (PUD) STR.


CVORUM 45(2) 14 VOTURI


OCTAV COCĂRĂSCU


PENTRU


NR.87-89


K2-181


48 Vote Item


PROIECT45 PROIECT


INIȚIATOR -


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DE HOTĂRÂRE


PRIMARUL SECTORULUI 1 11:58:00 AM


11:58:36 AM


PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

PLAN URBANISTIC DE BUCUREȘTI

DETALIU (PUD) STR.


CVORUM 45(2) 14 VOTURI


OCTAV COCĂRĂSCU


PENTRU


NR.82


K2-182

49 Vote Item


PROIECT 46 PROIECT

DE HOTĂRÂRE


INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1PRIVIND APROBAREA AL MUNICIPIULUI

PLAN URBANISTIC DE BUCUREȘTI

DETALIU (PUD) SIR. CVORUM 45(2) 14 VOTURI

CAPORAL GHEORGHE PENTRU


CALPAN NR.6


K2-183


50 Discussion Item DIVERSE 1 ADRESELE DIVERSE


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


DIRECȚIEI GENERALE

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

NR. 10813/15.04.2019

Șl 12835/08.05.2019

REFERITOARE LA

SOLICITĂRILE PENTRU

ATRIBUIREA

IMOBILULUI SITUAT

ÎN ȘOS. KISELEFF

NR.9, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

 • 51      Discussion Item DIVERSE 2 ADRESA DIVERSE

PARCHETULUI DE PE

LÂNGĂ JUDECĂTORIA

SECTORULUI 1

NR.549/07.05.2019

 • 52     Discussion Item DIVERSE 3 ADRESA DIVERSE

NR.17924/22.04.2019

DEPUSĂ DE

MARINESCU

ANDREEA ILEANA

 • 53     Discussion Item DIVESE 4 ADRESA DIVERSE

NR.17980/22.04.2019

DEPUSĂ DE GHICA

CLAUDIA CRISTINA

 • 54     Discussion Item DIVERSE 5 ADRESA DIVERSE

NR.19126/06.05.2019


11:59:58 AM


12:00:45 PM


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


12:00:45 PM


12:01:36 PM


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


12:01:36 PM


12:01:42 PM


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


12:01:42 PM


12:01:46 PM


Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019


12:01:46 PM


12:01:50 PM


DEPUSĂ DE

COMPANIA

ROMPREST SERVICE

S.A Șl RĂSPUNSUL DIRECȚIEI DE INVESTIȚII NR.

JAC761/22.05.2019

 • 55     Discussion Item DIVERSE 6 ADRESA DIVERSE

  Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

  12:01:50 PM             12:01:55 PM


NR.18970/03.05.2019

DEPUSĂ DE

ASOCIAȚIA "SALVAȚI

CARTIERELE

DĂMĂROAIA Șl

BUCUREȘTII NOI"

 • 56     Discussion Item DIVERSE 7 ADRESA DIVERSE

  Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

  12:01:55 PM             12:02:00 PM


NR.17235/17.04.2019

DEPUSĂ DE DOMNUL

VASILESCU RADU

DAN

 • 57 Discussion Item DIVERSE 8 RAPORT DIVERSE

Wednesday, May 29, 2019 Wednesday, May 29, 2019

DE INFORMAREA

12:02:00 PM


12:02:00 PM


SOCIETĂȚII CIVILE

FIRON BAR

NR.20685/15.05.2019

 • 58 Voteltem      SUPLIMENTARA LISTA SUPLIMENTARA

PROIECT 1 PROIECT CVORUM 45(1) 1/z DIN

DE HOTĂRÂRE PRIN PREZENTI

CARE SE IA ACT DE K2-218

CONSTATAREA

ÎNCETĂRII DE DREPT

A MANDATULUI DE

CONSILIER LOCAL AL

DOMNULUI BULFON


PRIVIND APROBAREA K2-243

INIȚIERII,

ORGANIZĂRII Șl

DESFĂȘURĂRII

PROCEDURII ÎN

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII DE

PE PIAȚA LIBERĂ A

UNOR IMOBILE,

COMPUSE DIN TEREN

Șl CONSTRUCȚII, DE

CĂTRE DIRECȚIA

GENERALĂ DE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Șl PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1,

ÎN SCOPUL

AMENAJĂRII Șl

REORGANIZĂRII

SERVICIILOR SOCIALE

DE TIP REZIDENȚIAL

DESTINATE COPIILOR

DIN SISTEMUL DE

PROTECȚIE SPECIALĂ

Speech time statistics

Sequence

Type

Title

Enabled

Arranged Time

Used Time

1

Vote Item

APROBAREA SI DESCĂRCAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN DATA DE 13.05 2019

No

00:05:00

00:00:00

2

Vote Item

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI

ORDINARE, DIN

No

00:05:00

00:00:00

DATA DE

29.05.2019

3

Vote Item

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.05.2019

No

00:05:00

00:00:00

4

Vote Item

PROIECT 1

No

00:05:00

00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA ORGANIGRAMEI , STATULUI DE

FUNCȚII Șl REGULAMENTU

LUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl

ALE INSTITUȚIEI SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL SECTOR

1 - DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A

5          Vote Item


6          Vote Item


SECTOR 1

PROIECT 2           No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DL

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

MODALITĂȚII DE

GESTIUNEA

ACTIVITĂȚII DE

SORTARE A

DEȘEURILOR

MUNICIPALE Șl

A DEȘEURILOR

SIMILARE ÎN

STAȚIILE DE

SORTARE DIN

CADRUI

SERVICIULUI DE

SALUBRIZARE PE

RAZA

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV

-TERITORIALE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PROIECT 3            No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

ÎNFIINȚĂRII,

ORGANIZĂRII Șl

FUNCȚIONĂRII

UNUI SERVICIU

PUBLIC DE

INTERES LOCAL,

7          Vote Item


DENUMIT DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE Șl PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, A CĂRUI ACTIVITATE UNICĂ DE SALUBRIZARE VA FI ACEEA DE SORTARE PROIECT 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE Șl PROTECȚIA MEDIULUI DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, A SPAȚIULUI SITUAT ÎN IMOBILUL COMPLEX MULTIFUNCȚIO


No 00:05:00


00:00:00


Oancea Alexandru


8          Vote Item


9          Vote Item


NAL MUREȘ DIN

STR. MUREȘ

NR.18-24, ETAJ

2, SECTORUL 1,

BUCUREȘTI

PROIECT 5           No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

MODIFICAREA

Șl

COMPLETAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.

178/27.10.2016

PRIVIND

APROBAREA

REGULAMENTU

LUI DE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI

PUBLIC DE

SALUBRIZARE

AL SECTORULUI

1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PROIECT 6           No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

MAJORAREA

CAPITALULUI


00:00:00


00:00:00


SOCIAL AL

SOCIETĂȚII

COMPANIA DE

INVESTIȚII Șl

DEZVOLTARE ÎN

SĂNĂTATE Șl

DOMENII DE

INTERES

PUBLIC-PRIVAT

SECTOR 1 S.A.

10         Vote Item


10         Vote Item


PROIECT 7           No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.293/12.10.20

18 PRIVIND

APROBAREA

ÎNFIINȚĂRII

SOCIETĂȚII PE

ACȚIUNI

COMPANIA DE

INVESTIȚII Șl

DEZVOLTARE ÎN

SĂNĂTATE Șl

DOMENII DE

INTERES

PUBLIC-PRIVAT

SECTOR 1 S.A.

11           Vote Item


11           Vote Item


PROIECT 8            No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE                                                  Oancea Alexandru


PRIVIND

13


Vote Item


Vote Item


Vote Item


APROBAREA

ÎNCHIRIERII

IMOBILULUI

"CINEMATOGRA


FUL EXCELSIOR"


PROIECT 9 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A IMOBILULUI "CINEMATOGRA FUL EXCELSIOR" PROIECT 10 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI SPAȚIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN BUCUREȘTI, SITUAT ÎN B-DULGHEORGHE MAGHERU NR.12-14, SECTOR 1 CĂTRE COMPLEXUL MULTIFUNCIIO NAL CARAIMAN PROIECT 11


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE EMITERE A UNEI HOTĂRÂRI PENTRU APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURII DE EXPROPRIERE PENTRU O PARTE DIN IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC AFLAT ÎN PROPRIETATE PRIVATĂ, ÎNCADRAT ÎN CLASA I RISC SEISMIC, SITUAT ÎN BUCUREȘTI, BULEVARDUL GHEORGHE MAGHERU NR.12-14, SECTOR 1, ÎN VEDEREA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE CONSERVARE Șl

15        Voteltem PROIECT 12          No 00:05:00

00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRL

PENTRU

APROBAREA

MODIFICĂRII

REGULAMENTU

LUI INTERN AL

APARATULUI DE

SPECIALITATE DE

LA NIVELUL

SECTORULUI 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

APROBAT

POTRIVIT

ANEXEI NR. 1 LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.

37/28.02.2012,

CU

MODIFICĂRILE

Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

1b        Voteltem PROIECT 13          No 00:05:00

00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PREVEDERILOR

ACORDULUI

COLECTIV DE

MUNCĂ Șl ALE CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ ÎNCHEIATE LA NIVELUL POLIȚIEI LOCALE A SECTORULUI 1 Șl ÎMPUTERNICIRE A DIRECTORULUI GENERAL AL POLIȚIEI LOCALE A SECTORULUI 1, A REPREZENTANȚI LOR FUNCȚIONARIL OR PUBLICI Șl A REPREZENTANȚI LOR PERSONALULUI CONTRACTUAL Al POLIȚIEI LOCALE A SECTORULUI 1 DE A SEMNA ACORDUL COLECTIV DE MUNCĂ, RESPECTIV CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

18


Vote Item


HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA

Șl

COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 39/04.02.2019 PENTRU APROBAREA

REȚELEI ȘCOLARE DE STAT Șl PARTICULARE PE

RAZA

SECTORULUI 1

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PFNTRU ANUL 2019-2020 PROIECT 15 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII RESTAURARE, REFUNCȚIONALI ZARE Șl


No


00:05:00


00:00:00


19


Vote Item


EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION HELIADE PROIECT 16 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 138/22.04.2019 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI Șl CUANTUMULUI BURSELOR DE MERIT, BURSELOR DE PERFORMANȚĂ, BURSELOR DE STUDIU Șl BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITA R DE STAT SECTOR 1 PENTRU SEMESTRUL AL


No 00:05:00


00:00:00


Oancea Alexandru


ll-LEA AL

ANULUI ȘCOLAR

2018-2019

 • 20        Voteltem PROIECT 17          No 00:05:00

  00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ACORDAREA DE

PREMII,

CONSTÂND ÎN

LAPTOPURI,

ELEVILOR DE

CICLU

GIMNAZIAL DIN

CADRUL

UNITĂȚILOR DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

DIN SECIORUL

1 AL

MUNICIPIUIUI

BUCUREȘTI

CARE AU

OBȚINUT

LOCURILE I, II, III

LA

OLIMPIADELE

ȘCOLARE

RECUNOSCUTE

DE CĂTRE

MINISTERUL

EDUCAȚIEI

NAȚIONALE ÎN

ANUL ȘCOLAR

2018-2019,

FAZA

NAȚIONALĂ

 • 21         Voteltem PROIECT 18          No 00:05:00

  00:00:00


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITA RȘI A UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, Șl CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN VEDEREA FINANȚĂRII DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A CHELTUIELILOR PRILEJUITE DE

22


COMUN "VIZITE

DE STUDIU ÎN

EUROPA

PENTRU

FACTORII DE

DECIZIE DIN

UNITĂȚILE DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

LICEAL DIN

SECTORUL 1 -

EXPERIENȚE

EUROPENE

PENTRU

DEZVOLTAREA

PORTOFOLIULUI

PROFESIONAL"

Voteltem PROIECT 19

PROIECI DE

HOTĂRÂRE PRIN

CARF SF

SOLICITA

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIRE

A EXPRESĂ ÎN

VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE

ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

PRIN CENTRUL

CULTURAL AL


No 00:05:00


00:00:00


23


Vote Item


SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA 4 FREE TIME, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "EXCURSII RECREATIVE Șl DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU COPII Șl TINERII DIN SECTORUL 1", CARE SE VA DESFĂȘURA PE O PERIOADĂ DE 6 LUNI ÎN CURSUL ANULUI 2019 PROIECT 20 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIRE A EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI


No 00:05:00


00:00:00


Oancea Alexandru


24


Vote Item


BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl FUNDAȚIA CORNELIU COPOSU, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "SERILE BUCUREȘTIULUI - DESTINE DE EXCEPȚIE, MODELE PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE-PERSONALITAȚI MARCANTE DIN ISTORIA ROMÂNIEI", CARE SE VA DESFĂȘURA PE O PERIOADĂ DE 6 LUNI ÎN CURSUL ANULUI 2019 PROIECT 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


No 00:05:00


00:00:00


25


Vote Item


ÎMPUTERNICIRE A EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA SFINȚII ROMÂNI, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "100 MAI BUNI ÎN SECTORUL 1", ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2019

PROIECT 22

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIRE A EXPRESĂ ÎN VEDEREA


No 00:05:00


00:00:00


Oancea Alexandru


ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE

ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

PRIN CENTRUL

CULIURAL Al

SECTORULUI 1,

Șl ASOCIAȚIA

MOMENTUL

CRITIC, ÎN

VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI

"INTERVENȚII

NON-FORMALE

INOVATIVE

PENTRU ELEVII

DIN SECTORUL

1 PRIVIND

SĂNĂTATEA,

CULTURA Șl

EDUCAȚIA -

SCENIQUE", ÎN

PERIOADA

IULIE-

DECEMBRIE

2019

26


Voteltem PROIECT 23          No 00:05:00

00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE

SOLICITĂ

CONSILIULUI

GENERAL AL

27


MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIRE

A EXPRESĂ ÎN

VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE

ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

PRIN CENTRUL

CULTURAL AL

SECTORULUI 1,

Șl ASOCIAȚIA

PENTRU

EDUCAȚIE,

DEZVOLTARE Șl

IMPLICAREA

TINERETULUI

(E.D.I.T.), ÎN

VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI

"SCOOL ART", ÎN

PERIOADA

IULIE-

DECEMBRIE

2019

Vote Item PROIECT 24          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE

SOLICITĂ

CONSILIULUI

GENERAL AL


00:00:00


Oancea AlexandruMUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIRE

A EXPRESĂ ÎN

VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE

ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

PRIN CENTRUL

CULTURAL AL

SECTORULUI 1,

Șl ASOCIAȚIA

PENTRU

EDUCAI IEȘI

SĂNĂTATE

MENS SANA, ÎN

VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI

"ALEGE SĂ FII

COOL(T)'', PE O

PERIOADĂ DE 2

LUNI, ÎN

CURSUL ANULUI

2019

28         Vote Item


PROIECT 25          No 00:05:00

00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE

SOLICITĂ

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIRE

A EXPRESĂ ÎN

VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE

ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

PRIN CENTRUL

CULTURAL AL

SECTORULUI 1,

Șl ASOCIAȚIA

MONTAGE, ÎN

VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI

"VERDE

URBAN", ÎN

PERIOADA

IUNIE-IULIE

2019

29


Voteltem PROIECT 26          No 00:05:00

00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE

SOLICITĂ

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIRE

A EXPRESĂ ÎN


VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

30


Vote Item


CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1 Șl FUNDAȚIA PRIETENIE FĂRĂ FRONTIERE, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "GÂNDIT ÎN ROMÂNIA", ÎN PERIOADA IULIE-OCTOMBIE 2019 PROIECT 27 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIRE A EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CON I RACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL


No 00:05:00


00:00:00


MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

PRIN CENTRUL

CULTURAL AL

SECTORULUI 1,

Șl PAROHIA

SFÂNTUL

VASILE-

VICTORIA, ÎN

VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI

RELIGIOS

"CALEA SFINTEI

CRUCI, SCARĂ

CĂTRE CERI", ÎN

PERIOADA

AUGUST-

SEPTEMBRIE

2019

31         Voteltem PROIECT 28          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE

SOLICITĂ

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIRE

A FXPRFSĂÎN

VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARF

Oancea Alexandru32


Vote Item


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA RROMSPORT, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "EDUCAȚIE PRIN SPORT, EDIȚIA A VIII-A", ÎN PERIOADA AUGUST-OCTOMBRIE 2019

PROIECT 29 PROIECT DE HOTĂRÂRF PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIRE A EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECI0RUL1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL


No 00:05:00


00:00:00


33


CULTURAL AL

SECTORULUI 1,

Șl ASOCIAȚIA

CULTURALĂ

PENTRU

EDUCAȚIE PRIN

ARTĂ, ÎN

VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI

"MĂ VEZI?

SECTORUL 1

ÎNTR-0 ALTĂ

LUMINĂ", CARE

SEVA

DESFĂȘURA PE

O PERIOADĂ DE

3 LUNI ÎN

CURSUL ANULUI

2019

Voteltem PROIECT 30          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE

SOLICITĂ

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

DELEGAREA

EXERCITĂRII DE

CĂTRE

CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1 A

ATRIBUȚIILOR

PREVĂZUTE LA


00:00:00


Oancea Alexandru34


Vote Item


ART. 81 ALIN. (2) LIT. Q) LIN LLGLA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001 REPUBLICATĂ, CU

MODINCĂRILC

Șl

COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 81 ALIN. (4) DIN ACEEAȘI LEGE

PROIECI 31 PROIECT DE HOTĂRÂRF PRIVIND

ACORDAREA, DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI PROIECI IA COPILULUI SECTOR 1, A UNUI AJUTOR


No 00:05:00


00:00:00


FINANCIAR ÎN

VALOARE DE

3720 LEI

PENTRU

PARTICIPAREA

UNEI PERSOANE

CU HANDICAP

Șl A

ÎNSOȚITORULUI

ACESTUIA, LA O

COMPETIȚIE

SPORTIVĂ, CA

MĂSURĂ DE

PREVENIREA

MARGINALIZĂRI

I SOCIALE

 • 35         Voteltem PROIECT 32          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ACORDAREA

UNUI AJUTOR

FINANCIAR, ÎN

SUMĂ DE 600

LEI/LUNAR,

PENTRU O

PERIOADĂ DE 6

LUNI, ÎNCEPÂND

CU LUNA IUNIE

2019, ÎN

SCOPUL

ACHITĂRII

CONTRAVALORII

CHIRIEI, PENTRU

DOAMNA

FLORINA, CA

MĂSURĂ DE

PREVENIRE Șl

COMBATERE A MARGINAUZÂRI I SOCIALE

 • 36         Voteltem PROIECT 33          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

LISTEI DE

PRIORITĂȚI

ÎNTOCMITĂ ÎN

BAZA

CRITERIILOR

CARE SE AU ÎN

VEDERE LA

STABILIREA

ORDINII DE

PRIORITATE ÎN

CADRUL

CATEGORIILOR

DE PERSOANE

PREVĂZUTE ÎN

LEGEA

LOCUINȚEI NR.

114/1996, CU

MODIFICĂRILE

Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

 • 37         Voteltem PROIECT34          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE

SOLICITĂ

00:00:00


00:00:00


CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIRE

A EXPRESĂ ÎN

VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE

ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

PRIN CENTRUL

CULTURAL AL

SECTORULUI 1,

Șl FUNDAȚIA

ACADEMIA DE

STUDII

ECONOMICE, ÎN

VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI

"ASE

BUCUREȘTI,

PILON AL

RESPONSABILIT

Ații sociale în

SECTORUL 1", ÎN

PERIOADA

IUNIE-

DECEMBRIE

2019

38


Voteltem PROIECT 35          No 00:05:00

00:00:00PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN

39


Vote Item


CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIRE A EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl FUNDAȚIA INTERNATIONA LĂ DIMITRIE CANTEMIR, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "UNIRILE ROMÂNILOR", ÎN PERIOADA IULIE-NOIEMBRIE 2019

PROIECT 36 PKOltCI Dt HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ


No 00:05:00


00:00:00


CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIRE

A EXPRESĂ ÎN

VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

CONTRACT DE

FINANȚARE

ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

PRIN CENTRUL

CULTURAL AL

SECTORULUI 1,

Șl ASOCIAȚIA

CLUB SPORTIV

AEROSQUASH,

ÎN VEDEREA

DESFĂȘURĂRII

PROIECTULUI "I

SQUASH", ÎN

PERIOADA 02

SEPTEMBRIE-15

NOIEMBRIE

2019

40         Voteltem PROIECT 37          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

REGULAMENTU

42


Vote Item


Vote Item


Vote Item


ACORDATE DE LA BUGETUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, PENTRU PROGRAME


SPORTIVE


PROIECT 38

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLAN

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR.

TRIUMFULUI

NR.80

PROIECT 39

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PLAN

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR. PINULUI

NR.'IO

PROIECT 40


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


44


Vote Item


Vote Item


46


Vote Item


PRIVIND

APROBAREA

PLAN

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR. MARIA

HAGI MOSCU


NR.11


PROIECT 41

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA

PLAN

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR. ARAD

NR.37

PROIECT 42

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PLAN

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR. ÎNFRĂȚIRII

NR.18

PROIECT 43


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


PLAN

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

ȘOS. CHITILEINR.391


Voie Item


Vote Item


Vote Item


Discussion Item


PROIECT 44 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLAN

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. OCTAV COCĂRĂSCU NR.87-89 PROIECT 45 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLAN

URBANISTIC DE DFTAI IU (PUD) STR. OCTAV COCĂRĂSCU NR.82 PROIECT 46 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLAN

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. CAPORAL GHEORGHE CALPAN NR.6 DIVERSE 1


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


ADRESELE


DIRECȚIEI


52


GENERALE DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA


COPILULUI


SECTOR 1 NR.


10813/15.04.201

9 Șl

12835/08.05.201

9 REFERITOARE

LA SOLICITĂRILE

PENTRU

ATRIBUIREA

IMOBILULUI SITUAT ÎN ȘOS.

KISELEFF NR.9,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Discussion Item DIVERSE 2

ADRESA

PARCHETULUI

DE PE LÂNGĂ

JUDECĂTORIA

SECTORULUI 1

NR.549/07.05.20

19

Discussion Item DIVERSE 3

ADRESA

NR.17924/22.04.

2019 DEPUSĂ

DE MARINESCU

ANDREEA

ILEANA

Discussion Item DIVESE 4

ADRESA

NR.17980/22.04.

2019 DEPUSĂ


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00DEGHICA

CLAUDIA


CRISTINA


Discussion Item DIVERSE 5

ADRESA

NR.19126/06.05.

2019 DEPUSĂ

DE COMPANIA

ROMPREST

SERVICE S.A Șl

RĂSPUNSUL

DIRECȚIEI DE

INVESTIȚII NR.

JAC761/22.05.20

19

Discussion Item DIVERSE 6

ADRESA

NR.18970/03.05.

2019 DEPUSĂ

DE ASOCIAȚIA

"SALVAȚI

CARTIERELE

DĂMÂROAIA Șl

BUCUREȘTII

NOI"

Discussion Item DIVERSE 7

ADRESA

NR.17235/17.04.

2019 DEPUSĂ

DE DOMNUL

VASILESCU

RADU DAN

Discussion Item DIVERSE 8


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


RAPORT DE


INFORMAREA

SOCIETĂȚII

CIVILE FIRON


BAR

NR.20685/15.05.

2019

 • 58         Voteltem SUPLIMENTARA No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT 1

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIN CARE SE IA

ACT DE

CONSTATAREA

ÎNCETĂRII DE

DREPT A

MANDATULUI

DE CONSILIER

LOCAL AL

DOMNULUI

BULFON

CRISTIAN

LAURENȚIU

 • 59         Voteltem SUPLIMENTARA       No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT 2

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

INIȚIERII,

ORGANIZĂRII Șl

DESFĂȘURĂRII

PROCEDURII ÎN

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

DE PE PIAȚA

LIBERĂ A UNOR

IMOBILE,

DE CĂTRE

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, ÎN SCOPUL AMENAJĂRII Șl REORGANIZĂRII SERVICIILOR SOCIALE DE TIP REZIDENȚIAL DESTINATE COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SPECIALĂ

Agenda Items


Vote Iteml


Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


APROBAREA SI DESCĂRCAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN

DATA DE 13.05 2019

CVORUM 45(1) Vz DIN PREZENTI

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome                           [2] PENTRU

Unanimous voting


False

PROCESUL VERBAL APROBAT SI DESCĂRCAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

I

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEAN U VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU{3Cea

'Ucxandihj

27

MUNIEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item2

Title

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE , DIN DATA DE 29.05.2019

Description

CVORUM 45(1) 1/2 DIN PREZENTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

ORDINEA DE ZI A TOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SIJDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE I LINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

PENTRU[2]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem3

Titie

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA A ȘEDINȚEI ORDINARE

DIN DATA DE

29.05.2019

Description                           CVORUM 45(1) Va DIN PREZENTI

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge       Oancea Alexandru

Secret Options                            Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

13/13

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

ORDINEA DE ZI SUPLIMENIARA NU A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

I

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVAJ4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICi ANCUTA

SORINA

PSD

iMPOTRIVA[4]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE I LINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item4

Title

PROIECT 1 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII Șl REGULAMENTULUI DE

ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl ALE

INSTITUȚIEI SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - DIRECȚIA

PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-239

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options                            Overall ievei: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

[3] ABȚINERE

5/5

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID      Title Name                 Group                 Authority by           Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TFODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

25

ARMANDCLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

l

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item5

Title

PROIECT 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODALITĂȚII DE GESTIUNE A ACTIVITĂȚII DE SORTARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE Șl A DEȘEURILOR SIMILARE ÎN STAȚIILE DE SORTARE DIN CADRUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PE RAZA SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-TERITORIALE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-244

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Oancea AlexandruTitle


Description


PROIECT 3 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII, ORGANIZĂRII Șl FUNCȚIONĂRII UNUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL, DENUMIT DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE Șl PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, A CĂRUI ACTIVITATE UNICĂ DE SALUBRIZARE VA FI ACEEA DE SORTARE INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(3) 18 VOTURI PENTRU


K2-245


Who can participate in the vote?

Secret Options

Vote Options

Status

Unanimous voting


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

[2] PENTRU

13] ABȚINERE

[4] ÎMPOTRIVA

Not Voted

False


Vote Item7

Title


Description


Who can participate in the vote?

Secret Options


PROIECT 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE Șl PROTECȚIA MEDIULUI DIN SUBORDINEA CONSIIIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, A SPAȚIULUI SITUAT ÎN IMOBILUL COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL MUREȘ DIN STR. MUREȘ NR.18-24, ETAJ 2, SECTORUL 1, BUCUREȘTI

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CVORUM 45(3)

18 VOTURI PENTRU

K2-246

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication


Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Vote Item8

Title

PROIECT 5 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA Șl

COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.

178/27.10.2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE

ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(1) 1/2 DIN PREZENTI

K2-247

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Vote Item9

Title

PROIECT 6 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI

SOCIAL AL SOCIETĂȚII COMPANIA DE INVESTIȚII Șl DEZVOLTARE ÎN

SĂNĂTATE Și DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CVORUM 45(3) 18 VOTURI PENTRU Oancea Alexandru K2-205                        \      /

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, voting indication

Voted

13/13

5/5

7/7

25/25

0/0

25/25

False

PROIECTUL A FOST RESPINS


Operator voting indication, Signage


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

IUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

 • 17

 • 18

19


GRIGORESCU IULIANA PNL


CRISTINA


PORUMB RAMONA     PNL


OLTEANU VIRGIL        PNL


MADALIN


PAIUSI OLIVER LEON USR


20               CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


21

22

23

25

 • 27

 • 28

29


MACARIE 1 LINCA

USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

ARMAND CLOTILDE

USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]

ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]

ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU|2J


Vote ItemlO

Title

PROIECT 7 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.293/12.10.2018 PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI COMPANIA DE INVESTIȚII Șl DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE Șl DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(1) Va DIN PREZENTI

K2-248

Wno can participate in ine vote?

Secret Options

Status


Only deiegates with a badge

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Oancea Alexandru

Voted                             \          f

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


13/13

5/5

7/7

25/25

0/0

25/25

 • [2] PENTRU

False

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GARRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENIRUI2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PIJRCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

A8TINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Iteml 1

Title

PROIECT 8 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII

IMOBILULUI "CINEMATOGRAFUL EXCELSIOR"

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(3) 18 VOTURI PENTRU

K2-207

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Totai noi voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting


False

Oancea Alexandru


PROIECTUL A FOST RESPINS

Delegates

1D

Title

Name

Group

Authorlty by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOIILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item12

Title

PROIECT 9 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII

CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A IMOBILULUI "CINEMATOGRAFUL

EXCELSIOR"

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(3) 18 VOTURI PENTRU

K2-241

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

l

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OIIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEI

PNI

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item13

Title                                PROIECT 10 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN

FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI SPAȚIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, SITUAT ÎN B-DUL GHEORGHE MAGHERU NR.12-14, SECTOR

1 CĂTRE COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN

Description


INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(3) 18 VOTURI PENTRU

K2-206

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PEN^WPța

Alexandrul

/

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PFNTRIJ[2]

1.

23

RANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERIJ MANUFI

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem14

Title

PROIECT 11 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE EMITERE A UNEI HOTĂRÂRI PENTRU APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURII DE EXPROPRIERE PENTRU O PARTE DIN IMOBILUL - MONUMENT iSTORIC AFLAT ÎN PROPRIETATE PRIVATĂ, ÎNCADRAT ÎN CLASA I RISC SEISMIC, SITUAT ÎN BUCUREȘTI, BIJLEVARDUI GHEORGHE MAGHERU NR.12-14, SECTOR 1, ÎN VEDEREA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE CONSERVARE Șl PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(3) 18 VOTURI PENTRU

K2-242

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

19/19

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

offlWand™

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]           1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNILANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERIJ MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUtLA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item15

Title

PROIECT 12 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII

REGULAMENTULUI INTERN AL APARATULUI DE SPECIALITATE DE LA

NIVELUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, APROBAI

POTRIVIT ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL

SECTORULUI 1 NR. 37/28.02.2012, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(1) ’/2 DIN PREZENTI

K2-240

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

I UDOSt CRIS i iAN

PSD

PEN i RU[2J

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

Oancea Alexandru

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PîNTRU[2]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PFNTRIJ[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item16

Title

PROIECT 13 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PREVEDERILOR ACORDULUI COLECTIV DE MUNCĂ Șl ALE CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ ÎNCHEIATE LA NIVELUL POLIȚIEI LOCALE A SECTORULUI 1 Șl ÎMPUTERNICIREA DIRECTORULUI GENERAL

AL POLIȚIEI LOCALE A SECTORULUI 1, A REPREZENTANȚILOR FUNCȚIONARILOR PUBLICI Șl A REPREZENTANȚILOR PERSONALULUI CONTRACTUAL Al POLIȚIEI LOCALE A SECTORULUI 1 DE A SEMNA ACORDUL COLECTIV DE MUNCĂ, RESPECTIV CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cv'ORUÎvi 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-200

Who can participate in the vote?


Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voted 23/23

1/1

0/0

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

16

GRIGORESCU iULIANA

CRISTINA

PNL

17

PORUMB RAMONA

PNL

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

MADALIN


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[21

PENTRU[2]

PENTRU[2]PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA USR SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA USR NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABȚIN ERE[3]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Voie Item17

Title

PROIECT 14 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA Șl COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.

39/04.02.2019 PFNTRIJ APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DE STAT Șl

PARTICIII ARF PE RAZA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PENTRU ANUL 2019-2020

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(1) DIN PRrZENTI

K2-204

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

ID       Title Name


Group


Authority by


POPA DANIELA


UNPR


GONCEA GHEORGHITA UNPR


Vote Choice      weight

PENTRU [2]             î

PENTRU[2]            1


LIVIU


SUDITU RALUCA       PSD


GABRIELAEntitled to vote (delegates / weight)    25/25

Outcome                           [2] PENTRU

Unanimous voting                     False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PLNTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATFRINA

RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1


Oancea Alexandru

LUMINIȚA                                                                \          r


25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USK

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PLNIRU12]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item18

Title


Description


PROIECT 15 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA

INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

RESTAURARE, REFUNCȚIONALIZARE Șl EXTINDERE ȘCOALA

GIMNAZIALĂ ION HELIADE

INIȚIATOR -

PRIMARUL SFCTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PEN I RU

K2-249

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


POPA DANIELA         UNPR

GONCEA GHEORGHITA UNPR

LIVIU


SUDITU RALUCA       PSD


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


UNPR


DEACONU ALEXANDRU ALDE


ȘTEFAN

IORDAN FLOREA        PSD

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU    PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA    USR


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

Oancea Alexandru

PENTRU12] \      1


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]            1


Vote Item19

Title

PROIECT 16 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSIIIIJLUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 138/22.0^.2019 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI Șl CUANTUMULUI BURSELOR DE MERIT, BURSELOR DE PERFORMANȚĂ, BURSELOR DE STUDIU Șl BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT SECTOR 1 PENTRU SEMESTRUL AL ll-LEAAL ANULUI ȘCOLAR 2018 -2019

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-220

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

iu

Title

Name

Group

Authority by

vote Cnoice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LJNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

I

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem20


Title

PROIECT 17 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE PREMII, CONSTÂND ÎN LAPTOPURI, ELEVILOR DE CICLU GIMNAZIAL DIN CADRUL UNITĂ) ILOR DF ÎNVĂȚĂMÂNT DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CARE AU OBȚINUT LOCURILE I, II, III LA OLIMPIADELE ȘCOLARE RECUNOSCUTE DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019, FAZA NAȚIONALĂ

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOI URI PtNIRU

K2-238

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total nat voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRIJ[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRItLA

PSD

PENTRU[2]

l

6

DAMIAN GFORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONIJ Al EXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

l

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

25

ARMANDCLOTILDE

USR

PENTRU[2]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item21

Titie

PROIECT 18 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

ÎNCHEIERII

PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 1, PRIN ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR Șl A UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, Șl Oancea Alexandru

CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘ\ÎN VEDEREA FINANȚĂRII DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A CHELTUIELILOR PRILEJUITE DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI EDUCAȚIONAL COMUN "VIZITE DE STUDIU ÎN EUROPA PENTRU FACTORII DE DECIZIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL DIN SECTORUL 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL"

Description


INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-211

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOSI ADOPTATA

Delegates

1D

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

I

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

l

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

PENTRU[2]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item22

Tifle

PROIECT 19 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE

ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTtțjSWyy^^Wllixt

CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA 4 FREE^ME, ÎN VEI,

TtREADescription


DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "EXCURSII RECREATIVE Șl DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU COPII Șl TINERII DIN SECTORUL 1", CARE SE VA DESFĂȘURA PE O PERIOADĂ DE b LUNI ÎN CURSUL ANULUI 2019 INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-221


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication


Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome


Unanimous voting


False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS


Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR


11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item23

Title

PROIECT 20 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl FUNDAȚIA CORNELIU COPOSU, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIFCTl.il UI "SFRII.F RUCIJRFȘTIUI Ul-DESTINE DE EXCEPȚIE, MODELE PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE-PERSONALITĂȚI MARCANTE DIN ISTORIA ROMÂNIEI'’ CARE SE VA

!                    Uaricea ÂTexaharu


DESFĂȘURA PE O PERIOADĂ DE 6 LUNI ÎN CURSUL ANULUI 2019

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-222

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted


[2] PENTRU

[31 ABȚINERE

[4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting


False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA Gl IEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2J

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PFNTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

I

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PLJRCAREA MIHAIL

TFODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU12J

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABTINERE[3]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

l

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIF.RU MANUEI.

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item24

Title


PROIECT 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ


CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA SFINȚII ROMÂNI, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "100 MAI BUNI ÎN SECTORUL 1", ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2019

Description


INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Oancea Alexandru


CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-223

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


12/12

3/3

10/10

25/25

0/0

25/25

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENIRU12J

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MI5U

P5D

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABTINERE[3]

1

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTlNERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item25

Title


Description


PROIECT 22 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA MOMENTUL CRITIC, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "INTERVENȚII NON-FORMALE INOVATIVE PENTRU ELEVII DIN SECTORUL 1 PRIVIND SĂNĂTATEA, CULTURA Șl EDUCAȚIA - SCENIQUE", ÎN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2019

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-224


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badgc

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting


False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

STETAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABTINERE[3j

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PLNTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[3]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE I LINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IM POTRIVA [4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item26

Title

PROIECT 23 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE, DEZVOLTARE Șl IMPLICAREA TINERETULUI (E.D.I.T.), ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "SCOOL ART", ÎN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2019

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-227

Who cari participatp in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, OperatorieiȘ] “1 r^fcSfld^,l ljignage voting indication

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voled

18/18

0/0

7/7

25/25

0/0

25/25

 • [2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU(2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MII IAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote Item27

Title

PROIECT 24 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE Șl SĂNĂTATE MENS SANA, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "ALEGE SĂ FII COOL(T)", PE O PERIOADĂ DE 2 LUNI, ÎN CURSUL ANULUI 2019

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-228

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

16/16


1/1

[4] ÎMPOTRIVA

8/8

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PFNTRLJ[2]

1

7

DEACONU Al FXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

I

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOIRIVA14]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item28

Title

PROIECT 25 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA MONTAGE, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "VERDE URBAN", ÎN PERIOADA IUNIE-IULIE 2019

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-229

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABTiNERt

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Oancea Alexandru


Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting                     False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAII

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIORCL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

I

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINFRF[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

USR

ABTtNERE[3]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item29

Title

PROIECT 26 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1 Șl FUNDAȚIA PRIETENIE FĂRĂ FRONTIERE, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "GÂNDIT ÎN ROMÂNIA", ÎN PERIOADA IULIE-OCTOMBIE 2019

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-230

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitiea* to vote (aeiegates / weight)

Outcome


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRUJ2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[21

1

I4

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARÎvlAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29              MURESAN MANUELA USR

IMPOTRIVA[4]         1

PENTRU[2]            1


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ID       Title Name                 Group

2               POPA DANIELA         UNPR

4              GONCEA GHEORGHITA  UNPR


Authority by

Vote Choice

weight

PENTRU[2]

1

Oancea AJcxandi

\ /

PENTRU[2]

1


Vote ltem30

Title

PROIECT 27 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl PAROHIA SFÂNTUL VASILE-VICTORIA, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI RELIGIOS "CALEA SFINTEI CRUCI, SCARĂ CĂTRE CERI", ÎN PERIOADA AUGUST-SEPTEMBRIE 2019

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-231

Who can participate in the vote?

Only deîegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deîegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (deîegates / weight)

24/24

Total not voted (deîegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deîegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PFNTRII

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Deîegates

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE (LINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[41

1

32

NFAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item31

Title

PROIECT 28 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA RROMSPORT, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "EDUCAȚIE PRIN SPORT, EDIȚIA A VIII-A ", ÎN PERIOADA AUGUST-OCTOMBRIE 2019

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-232

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


12/12

6/6

6/6

24/24

0/0

24/24

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS


Delegates

Authority by


Vote Choice


weight


ID       Title Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

GABRIELA


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMI IR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRUf2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINFRE[3]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE (LINCA

USR

IMPOTRIVAJ4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BAMISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOIRIVA14]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item32

Title

PROIECT 29 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARF SF SOI ICITĂ

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CON IRACT DE FINANȚARE

ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL

CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA CULTURALĂ PENTRU EDUCAȚIE PRIN ARTĂ, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "MĂ VEZI? SECTORUL 1 ÎNTR-0 ALTĂ LUMINĂ", CARE SE VA DESFĂȘURA PE O PERIOADĂ DE 3 LUNI ÎN CURSUL ANULUI 2019

Description


INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-234

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by           Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

OanceaAJcxan.hu

TEODOR

\

\ /

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVACVIRGII ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem33

Title

PROIECT 30 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DELEGAREA

EXERCITĂRII DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A

ATRIBUȚIILOR PREVĂZUTE LA ART. 81 ALIN. (2) LIT. Q) LIN LEGEA

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001 REPUBLICATĂ, CU

MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN TEMEIUL

PREVEDERILOR ART. 81 ALIN. (4) DIN ACEEAȘI LEGE

Description

INIȚIATOR

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-236

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVAJ4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVAI4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item34

Title

PROIECT 31 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA, DE CĂTRF CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, A UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VALOARE DE 3720 LEI PENTRU PARTICIPAREA UNEI PERSOANE CU HANDICAP Șl A ÎNSOȚITORULUI ACESTUIA, I A O COMPETIȚIE SPORTIVĂ, CA MĂSURĂ DE PREVENIRE A MARGINALIZĂRII SOCIALE

Dcscription

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-216

Who can participate in the vote?


Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[2]            1

PENTRU[2j           1


15


COMANICIANCUTA PSD


SORINA


18

OLTEANIJ VIRGII

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PFNTRIJ[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU [2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item35

Title

PROIECT 32 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR, ÎN SUMĂ DE 600 LEI/LUNAR, PENTRU O PERIOADĂ DE 6 LUNI, ÎNCEPÂND CU LUNA IUNIE 2019, ÎN SCOPUL ACHITĂRII CONTRAVALORII CHIRIEI, PENTRU DOAMNA CHIRIGOI CRISTINA FLORINA, CA MĂSURĂ DE PREVENIRE Șl COMBATERE A MARGINALIZĂRII SOCIALE

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

<2-217

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


0/0

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

21

MACARIE ILINCA

USR

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

Wednesday, May 29, 2019 12:02:41 PM


PENTRU[2]

1

PENTRU(2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

Oancea Alexandru

\           /      PENTRU [2]

1

/            127/154


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

USR

PENTRU[2]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANIJ CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item36

Title

PROIECT 33 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI ÎNTOCMITĂ ÎN BAZA CRITERIILOR CARE SE AU ÎN VEDERE LA STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN CADRUL CATEGORIILOR DF PERSOANE PREVĂZUTE ÎN LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(1) 1/2 DIN PREZENTI

K2-237

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Ovetall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Totai not voted (aeiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENIRUL2J

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

Oancea Alexandri

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

29

32

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA    USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]           1

PENTRU[2]           1

Vote Item37

Title

PROIECT 34 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ

Description

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARF ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl FUNDAȚIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, ÎN VEDFRFA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "ASE BUCUREȘTI, PILON AL RESPONSABILITĂȚII SOCIALE ÎN SECTORUL 1", ÎN PERIOADA IUNIE-DECEMBRIE 2019

INIȚIATOR -

Who can participate in the vote?

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIUI UI RUCURFȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-225

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voliny indication, Signage voting indication

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

in

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

Delegates

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title    Name                Group

Authority by           Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[2]           1

4

GONCEA GHEORGHITA UNPR

PENTRU[2]           1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE I LINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Oancea Alexandru

Vote Item38

Title

PROIECT 35 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE St SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA FXPRESÂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SFCTORlII 1 Al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl FUNDAȚIA INTERNAȚIONALĂ DIMITRIF CANTEMIR, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "UNIRILE ROMÂNILOR", ÎN PERIOADA IULIE-NOIEMBRIE 2019

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIIJl lJl Rl ICI IRFȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-226

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

3/3

[4] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Ndine

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUJ2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

7

DFACONll ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PCNTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

Ț

21

MACARIE I LINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOIILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item39

PROIECT 36 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA

FXPRFSĂ ÎN VFDFRFA ÎNCHFIFRII UNUI CONTRACT DF FINANȚARE


ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL

CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV

133/154

AEROSQUASH, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "I SQUASH", ÎN

PERIOADA 02 SEPTEMBRIE-15 NOIEMBRIE 2019

Description


INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-233

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]            1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]            1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]            1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]            1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]            1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]         1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]           1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]         1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]            1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]         1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]         1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]         1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]         1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]         1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]            1

Vote ltem40

Title

PROIECT 37 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR ACORDATE DE LA

BUGETUL LOCAL AL SECTORULUI 1 Al

MUNICIPII Jl UI BUCURFȘTI PRIN

CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, PENTRU PROGRAME SPORTIVE

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TITLUL PROIECTULUIm482/28.05.2019

CVORUM 45(1) 1/2 DIN PREZENTI

K2-235

Oancea Alexandru

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

\ /

\ <

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, voting indication

Voted

12/12

5/5

7/7

24/24

0/0

24/24

False

PROIECTUL A FOST RESPINS


Operator voting indication, Signage


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

IJNPR

PENTRU[2]

I

4

GONCEA GHEORGHI IA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

/

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU12]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENIHU12J

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item41

Title

PROIECT 38 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLAN

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. TRIUMFULUI NR.80

Description

INI IIAIOK

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-175

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABTiNERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)


Only delegates with a badge Overall level: Delegates Individual level: Only Vote Mi voting indication

; Operator voting indication, Signage


Voted

11/11

2/2

9/9

22/22

Total not voted (delegates / weight)
Outcome

Unanimous voting                     False

PROIECI UL DE HOIARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIFI A

PSD

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISII FIORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU(2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4J

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

2/

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item42

Title

PROIECT 39 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLAN

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. PINULUI NR.10

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-176

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

21/21

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

Oancea Alexandru

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRUJ2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRUJ2]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[21

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVAJ4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

PENTRU[2]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURFSAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item43

Title

PROIECT 40 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLAN

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MARIA HAGI MOSCU NR.11

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-177

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

29


MURESAN MANUELA USR


IMPOTRIVA[4]         1


32


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]            1


voting indication

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voted

22/22

0/0

0/0

22/22

0/0

22/22

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by           Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

OanceaAlexa»^

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

\        PENTRU(2]

1

Wednesday, May 29, 2019 12:02:41 PM                                                          (      141/154

X -

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

USR

PENTRU[2]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item44

Title


Description


PROIECT 41 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLAN

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. ARAD NR.37

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-178

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

22/22

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

I

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

I

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

PENTRU[2]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item45

Oancea Alexandru

Title

PROIECT 42 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVI NRAPROBAREA PLAN

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. ÎNFRĂȚIRII NR.18

Description


INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-179

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

22/22

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2J PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE I LINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

25

ARMANDCLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

I

Vote Item46

Title

PROIECT 43 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLAN

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOS. CHITILEI NR.391

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CVORUM 45(2)

14 VOTURI PENTRU

K2-180

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

22/22

0/0

Oancea Alexandru

0/0 \ /

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entilied to vote (delegates / weight) Outcome

Unanitnous voting


22/22

0/0

22/22

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2l

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RAIUCA

PENTRU[2]

1

14

IUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item47

Title

PROIECT 44 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLAN

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. OCTAV COCĂRĂSCU NR.87-89

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-181

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

22/22

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2] ,

Oancea /Alexandrii

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

IEUDOR

11

CRISU FLORIAN MISII

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAILJSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

C.HIRVASA VIORFL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

PENTRUI2]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item48

Title

PROIECT 45 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLAN

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. OCTAV COCĂRĂSCU NR.82

Description

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-182

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

22/22

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

O ance a Alexancy ’

i

17

PORUMB RAMONA

PNL

X       J

PENTRU[2]

1

 • 19                PAIUSI OLIVER LEON USR

 • 20                CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


21

22

23

25

 • 27

 • 28

29


MACARIE ILINCA

USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

ARMANDCLOTILDE

USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Vote Item49


Title


Description


PROIECT 46 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLAN

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. CAPORAL GHEORGHE CALPAN NR.6

INIȚIATOR -

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM 45(2) 14 VOTURI PENTRU

K2-183

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

22/22

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (deiegates / weight)

22/22

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

Delegates

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

I

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

PENTRU[2]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Wednesday, May 29, 2019 12:02:41 PM

151/154

Discussion lteni50

Title

DIVERSE 1 ADRESELE DIRECȚIEI GENERALF DF ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 NR. 10813/15.04.2019 Șl

12835/08.05.2019 REFERITOARE LA SOLICITĂRILE PENTRU ATRIBUIREA

IMOBILULUI SITUAT ÎN ȘOS. KISELEFF NR.9, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

DIVERSE

Discussion Item51

Title

DIVERSE 2 ADRESA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA

SECTORULUI 1 NR.549/07.05.2019

Description

DIVERSE

Discussion Item52

Title

DIVERSE 3 ADRESA NR.1 7924/22.04.2019 DEPUSĂ DE MARINESCU

ANDREEA ILEANA

Description

DIVERSE

Discussion Item53

Title

DIVESE 4 ADRESA NR.17980/22.04.2019 DEPUSĂ DE GHICA CLAUDIA

CRISTINA

Description

DIVERSE

Discussion Item54

Title

DIVERSE 5 ADRESA NR.19126/06.05.2019 DEPUSĂ DE COMPANIA

ROMPREST SERVICE S.A Șl RĂSPUNSUL DIRECȚIEI DE INVESTIȚII NR.

JAC761/22.05.2019

Description

DIVERSE

Discussion Item55

Title

DIVERSE 6 ADRESA NR.18970/03.05.2019 DEPUSĂ DE ASOCIAȚIA

Description

"SALVAȚI CARTIERELE DĂMĂROAIA Șl BUCUREȘTII NOI" DIVERSE

Discussion Item56

Title

DIVERSE 7 ADRESA NR.17235/17.04.2019 DEPUSĂ DE DOMNUL

VASILESCU RADU DAN

Description

DIVERSE

Discussion Item57

Title

Description


DIVERSE 8 RAPORT DE INFORMARE A SOCIETĂȚII CIVILE FIRON BAR

NR.20685/15.05.2019

DIVERSE

Who can participate in the vote?

Secret Options

Vote Options

Status

Unanimous voting


Only delegates with a badge

Overall level: No one

Individual level: No one; never

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Not Voted


Vote Item58

Title

SUPLIMENTARA PROIECT 1 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE IA

ACT DE CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE

CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BULFON CRISTIAN LAURENȚIU

Description

LISTA SUPLIMENTARA

CVORUM 45(1) Va DIN PREZENTI

K2-218

Vote Item59


Description


Who can participate in the vote?

Secret Options

Vote Options

Status

Unanimous voting


VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE PE PIAȚA LIBERĂ A UNOR IMOBILE, COMPUSE DIN TEREN Șl CONSTRUCȚII, DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, ÎN SCOPUL AMENAJĂRII Șl REORGANIZĂRII SERVICIILOR SOCIALE DE TIP REZIDENȚIAL DESTINATE COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SPECIALĂ

LISTA SUPLIMENTARA

CVORUM 45(3) 18 VOTURI PENTRU

K2-243

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Not Voted

False