Proces verbal din 28.11.2019

Proces verbal sedinta ordinara 28.11.2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 noiembrie 2019, ora 14:00

Nr.® J^.12.2019

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 4057 / 22.11.2019, ținând seama de prevederile art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu art.133 alin. (1), art.134 alin.(l) și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, cu următorul proiect de ordine de zi:

 • 1.    Descărcarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data 31.10.2019;

 • 2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrative-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ahiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 25 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale, precum și a prețului de achiziție

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

 • 5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare și modernizare clădire din șoseaua Cotroceni, nr. 9, Sector 6 (Cinematograf Cotroceni)”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumită CENTRUL EDUCAȚIONAL SECTOR 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 8. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare de către Centrul Educațional Sector 1 din subordinea Consiliului Local Sector 1, asupra spațiului situat în imobilul din București, Str. Mureș nr. 18-24, etaj 1, Sectorul 1, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

 • 11.   Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.126/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare ”Administrație” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

 • 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului "Centrul dc Plasament Viață și Lumină”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana în vederea derulării proiectului ”Centrul de Zi Ana”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Umanitară Health Aid România în vederea derulării proiectului „îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați cu măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health Aid România”

  Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală deInițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

 • 15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Alternativa 2003, în vederea derulării Proiectului ”Centrul de Zi Alternativa”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

 • 16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2019 -2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 17. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea negocierii și achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiului București, Strada Panciu nr. 21, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr.3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 20.   Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării programului de acordare a serviciilor medicale de medicina muncii de către Complexul Multifuncțional Caraiman pentru angajații Grădiniței nr. 206 Sector 1 pentru perioada 1 decembrie 2019-30 noiembrie 2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

 • 21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului Buccurești și Parohia Romano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” situată în strada Pechea nr. 16, București, Sector 1, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor lucrări de investiții de înlocuire a învelitorii clădirii bisericii, în valoare de 428.240,60 lei cu TVA

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, Sport, mass-media și culte (5);

 • 22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitarea, refacerea și reamenajarea bazei sportive Tenis Club București, strada Știrbei Vodă nr.133, Sector 1 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 23.   Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 404/18.12.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor servicii publice

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 24.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea instalației electrice interioare la Centrul multifuncțional - clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 25.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu', având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru reparații la instalația termică și electrică și montare instalație paratrăsnet din cadrul Parohiei Pitar Moșu', situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia dc studii, prognoze economico-socialc, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 26.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparații curente în cadrul Parohiei Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, situată în Strada Academiei nr. 22, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 27.   Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiul București, Intrarea

Poiana nr. 5-7, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 28.   Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020, astfel cum a fost modificată conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 342/31.10.2019 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 29.   Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 30.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Teișani nr. 214-216, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 32.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Iezeru nr. 2A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 33.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Străulești nr. 29-31, lot 1, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 34.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Măgura Slătioarei nr. 5, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 35.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Natației nr. 20, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 36.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Natației nr. 53 A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 37.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Timișului nr. 33, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

(I             v'-i ' i\ |         '

a . V s

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 38.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str.Ing. Pisoni nr.7, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 39.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.411, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 40.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str.Ing.Dumitru Zossima nr.7, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 41.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Carol Knappe nr.88A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Spicului nr.10, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);


 • 43.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ing. Zablovschi nr.74-76, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 44.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Copșa Mică nr. 34, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 45.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cricovului nr.30, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 46.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. București-Ploiești nr.l 17D, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Ducurești

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, proiecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 47.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui Crăciun nr. 16, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 48.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Scroviștea nr.44-48 , sector 1, București


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

V

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 49.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Zăgazului nr.lA, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 50.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str.Dej nr.21, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 51.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str.Tâmăveni nr.12, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 52.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Renașterii nr.29, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 53.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.224, 224A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 54.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Triumfului nr.80, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 55.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.369, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 56.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Șoimăreștilor nr.l, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 57.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bd. Sld. Constantin Godeanu nr.38A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 58.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Manolescu nr.22, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 59.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigorc Manolescu nr.l9, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 60.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Alunului nr.2A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 61.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Lemnarilor nr. 4, 6-8 sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 62.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Acordului nr. 11 sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii -publice, respectarea— drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 63.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Eraclie Arion nr.30, lot 2, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 64.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Vasile Gherghel nr.80, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 65.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.32, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 66.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bdul. Expoziției 11C, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 67.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului BucureșLi

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 68.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala primară „Rose Mary 2”

Inițiator - Primarul Sectorului I al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 69.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița ARISTOKIDS

Inițiator - Primând Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (Czl);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 70.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul dc administrație și în Comisia dc evaluare și asigurare a calității la Liceul teoretic „SFINȚII TREI IERARHI”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 71.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurare a calității la Grădinița IOANID

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 72.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Christophori International Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • 73.   Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180/05.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

74. Diverse, notificări, corespondență adresată Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

 • 74.1  Solicitarea doamnei Miron Camelia de a lua cuvântul cu privire la problemele legate de școli și alte probleme din zona Piața Romană — înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 46973/31.10.2019

 • 74.2  Plângere prealabilă formulată de domnul Stan Cornel privind anularea Planului

Urbanistic de Detaliu din strada Tudor Ștefan nr. 46A din data de 21.12.2016 și anularea AC nr. 260/25/S/3488 din 30.07.2018 ---înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr.

46984/30.10.2019

 • 74.3  Solicitarea domnului Tiberiu Florescu privind luarea cuvântului în cadrul Proiectului "Diverse” referitor la neîndeplinirea atribuțiilor Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Poliției Locale Sector 1 — înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 46123/28.10.2019

 • 74.4  Plângere prealabilă formulată de Av. Cristinel Laurențiu Preda împotriva AC nr. 479/46/S/28659 din 31.10.2017, a hotărârilor de aprobare PUZ/PUD care au stat la baza emiterii AC nr. 479/46/S/28659 și a actelor care au stat la baza emiterii AC 479/46/S/28659 — înregistrată la registratura STLSA cu nr. 3225/05.11.2019

 • 74.5  Petiția Sc Atlas Concept Development Arhitecture & Engineering SRL privind obiectivul de investiție propus prin PUD "Construire imobil funcțiune mixtă: locuințe

colective, servicii/comert S+P+7E”, Șoseaua Străulești nr. 29-31 — înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 46371/29.10.2019

 • 74.6  Petiția doamnei Paraschiv Constanda prin av. Simon Marian privind accidentul suferit ca urmare a nesemnalizării lucrărilor de construcție de la intersecția străzilor Șoseaua Pipera cu Strada Barbu Văcărescu — înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 47424/05.11.2019

 • 74.7  Răspunsul firmei GBC Exim SRL cu privire la incidentul tehnic apărut în cursul ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.10.2019 — înregistrată fa registratura STLSA cu nr. 3468/20.11.2019

 • 74.8  Adresa Curții de Conturi nr 1660/05.11.2019 privind prelungirea termenelor pentru aducerea la îndeplinire a măsurii 2 din Decizia nr. 101 din 21.11.2017 și a măsurii 1 și 2 din Decizia nr. 72 din 29.11.2019- înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 48132/08.11.2019

 • 74.9  Adresa Curții de Conturi nr 1708/13.11.2019 privind prelungirea termenului pentru aducerea la îndeplinire a măsurii 2 din Decizia nr. 94 din 11.11.2015 - înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 49436/15.11.2019

 • 74.10 Adresa Curții de Conturi nr 1539/09.10.2019 privind prelungirea termenului pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor 3 și 4 din Decizia nr. 100 din 16.11.2016 - înregistrată la registratura Sectorului 1 cunr. 44109/14.10.2019

 • 75. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București

Ordinea de zi suplimentară

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-socialc, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

4. Diverse - OZS

 • 4.1.      Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ cu privire la dosarul nr. 25764/64/3/2019 de pe rolul Tribunalului București - Secția a Il-a Contencios Administrativ si fiscal, având ca obiect suspendare și anulare act administrative, cerere de chemare în judecatăformulată de către relamanții doamna Ramona Porumb, Doamna Violeta Alexandru, domnul Sebastian Burduja, domnul Daniel Chirvase, Domnul Mădălin Olteanu, domnul Adrian Suvac, doamna Cristian Grigorescu.

 • 4.2.      Analiza cauza de baza realizat de GBC Exim SRL referitor la situația sistemului de vot și răspunsul Mida Soft Business SRL privind situațiile în care microfoanele pot fi dezactivate.

 • 4.3.      Adrese C.N.I. referitoare la bazine de înot. (Notă rectificare eroare materială NREM 3580/28.11.2019)

Potrivit prevederilor art.135 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarea ulterioară, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 22.11.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (email), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 4057/22.11.2019 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției,

în data de 27.11.2019, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară și documentațiile aferente, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 26 consilieri locali din 27 consilieri în funcție.

A lipsit: domnul Cristian Laurențiu Bulfon.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Se asculta Imnul Național al României „Deșteaptă-te, române!”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară din data de 28 noiembrie 2019. înainte de a începe, am să fac apelul nominal, conform prevederilor Codului administrativ. Doamna Bănișor Dorina Luminița? Am să vă rog să răspundeți la microfon!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Daniel Viorel?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Daniel Viorel?

Doamna Dorina Luminița: Prezent!

Domnul Daniel Viorel Chirvasă: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici Ancuța Sorina?

Doamna Comănici Ancuța Sorina: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi Ecaterina?

Doamna Ecaterina Raluca Condurachi: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu Flori an?

Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Domnul Damian George?

Domnul George Damian: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru Ștefan?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu Adriana Mihaela?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Goncea

Gheorghiță Liviu?

Doamna Gheorghiță Liviu Goncea: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu Iuliana Cristina?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea?

Domnul Florea Iordan: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca?

Doamna llinca Macarie: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina Simona?

Doamna Cristina Simona Munteanu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan Manuela ?

Doamna Manuela Mureșan: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Neagu Marian Cristian?

Domnul Marian Cristian Neagu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamnul Olteanu Virgil?

Domnul Virgil Mădălin Olteanu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver Leon?

Domnul Oliver- Leon Păiusi: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?

Doamna Daniela Popa: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona?

Doamna Ramona Porumb: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea Mihail Teodor?

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Sion Dragoș Florin?

Domnul Dragoș Florin Sion: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului l:Doamna Suditu Raluca Gabriela?

Doamna Gabriela Suditu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac, am să vă rog frumos să nu mai vorbiți, să respectați regulile de disciplină. Vă rog să puneți pe ecran materialele înregistrate.

Domnul Virgil Adrian Suvac: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac Virgil Adrian?

Domnul Virgil Adrian Suvac: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Domnul Tudose Cristian Adrian?

Domnul Cristian Adrian Tudose: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru Augustin Manuel?

Domnul Augustin Manuel Vieru. Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir Victor?

Domnul Victor Zamfir: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Având în vedere că avem o prezență de 26 de consilieri în funcție, față de 27 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: înainte de a începe în conformitate cu prevederile art.138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, supun spre aprobare Procesul -verbal al ședinței ordinare din data de 31 octombrie 2019. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea procesului -verbal transmis și comunicat electronic tuturor consilierilor locali, vă rog să le formulați, dacă nu, am să supun votului electronic deschis aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 31 octombrie 2019. Cine este pentru? Aveți observații? Nu aveți observații. Supun la vot aprobarea procesului -verbal al ședinței ordinare din data de 31.10.2019. Menționez că a fost îndeplinit cvorumul de ședință, de asemenea ședința este prezidată de Președintele Consiliului Local Cristian Neagu. Cine nu a votat? Doamna Bănișor,vă rog să votați! Cu unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat și prin urmare descărcat.

PROCESUL- VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DA TA DE 31 OCTOMBRIE 2019 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE din 26 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Președinte vă dau cuvântul, pentru a supune aprobării Ordinea de zi și Ordinea de zi suplimentară. Vă mulțumesc! De asemenea, țin să vă precizez că nu au fost depuse până în acest moment cereri privind luările de cuvînt pe marginea proiectelor supuse dezbaterii și nici amendamente înregistrate cu avizele comisiilor de specialitate sau verificate de către compartimentele de specialitate. De asemenea, ședința ordinară a fost convocată cu 5 zile înainte. Vă mulțumesc foarte mult!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Dau cuvântul domnului Primar, înainte de vot.

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Bună ziua! Am înțeles că sunt anumite inadvertențe la cele două proiecte de hotărâre cu achiziționarea de locuințe, cele 25 de locuințe și cele 215 și eu consider că este necesar să mai aprofundăm cele două proiecte de hotărâre și să intrăm în ședința de luna următoare, pentru a rezolva aceste probleme și vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a celor două proiecte de hotărâre.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Primar, dacă îmi permiteți, pentru cele 2 proiecte, pentru aprofundarea lor, comisia formată din reprezentanți USR, reprezentanți PNL și reprezentanți din aparatul de specialitate trebuie să revină asupra rapoartelor de procedură pentru că acele rapoarte au făcut posibilă astăzi înaintarea celor 2 proiecte. Dacă comisia de negociere a înaintat proiectele spre dezbatere, comisia își asumă răspunderea juridică, mai ales că, așa cum vă precizez, aceste comisii de identificare și de negociere au fost stabilite din anul 2017, modificate în anul 2018. Intrăm în anul 2020 fără a se duce la îndeplinire obiectivul stabilit și de fiecare dată se afirmă că este problema aparatului de specialitate. Țin să vă precizez că aceste comisii trebuiau să facă posibilă achiziționarea sau nu. Nu se înaintează aceste rapoarte cu aceste inadvertențe sau probleme juridice. Comisia își asumă răspunderea, își asumă în integralitate tot ceea ce a identificat, tot ceea ce a soluționat/finalizat, deoarece prin compartimentele de specialitate există doar posibilitatea să se conteste, însă nu se poate contesta un raport pe care l-au înaintat reprezentanții consiliului local. Așa cum v-am spus, comisiile mixte formate din consilieri locali, încă de la început și funcționari publici, își asumă răspunderea atât din punct de vedere juridic cât și pe aspecte economice sau cele tehnice, pentru ducerea la îndeplinire, așa cum s-a stabilit din 2017 prin această strategie de achiziționare a locuințelor. Vă mulțumesc!

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, eu vă propun scoaterea lor și chiar să ne uităm fiecare, vă rog în primul rând pe dumneavoastră, consilierii să vă uitați, să vă aplecați asupra acestor două proiecte și să vedeți exact ce probleme sunt. Și din cauza asta, ca să nu discutăm în ședința de astăzi pro și contra, le retrag pentru o ședință următoare. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, domnule consilier, spuneți!

Domnul Alexandru Ștefan Dcaconu: Bună ziua! Vroiam să vă supun atenției o chestiune legată de una dintre comisiile de negociere de la AU1PUSP, respectiv Comisia de negociere pentru Liceul „Mircea Cel Bătrân” din care eu și domnul consilier Chirvasă făceam parte, voiam să spun Consiliului că noi am vrea să ieșim din această comisie, întrucât nu am găsit o soluție. Comisia funcționează de mai mult de un an de zile, nu am găsit o soluție, este foarte complicată situația acolo și nu cred în formula actuală că vom găsi o soluție pentru Liceul „Mircea Cel Bătrân”. îmi pare foarte rău să recunosc că asta este situația.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Proiect de hotărâre, domnule consilier! Puteți elabora proiect de hotărâre.

Domnul Alexandru Ștefan Dcaconu: în primul și în primul rând am vrut să aduc în atenția consiliului, este o situație dificilă acolo, este vorba de o firmă falimentară, care trebuia să ne vândă nouă acest imobil, din păcate, nu ne înțelegem la prețul pentru achiziția acestui imobil și personal nu văd o ieșire din această situație, atâta vreme cât lichidatorul nu-și dorește cu adevărat să vândă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot Ordinea de zi de astăzi! Supun la vot și interveniți după! Supun la vot Ordinea de zi de astăzi! Votați, vă rog!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, doamnă, după ce votăm Ordinea de zi, puteți interveni! Vorbim după ce votăm Ordinea de zi de astăzi!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnilor consilieri, am să vă rog foarte mult, pe ecran aveți....

...fără a utiliza sistemul de înregistrare audio ...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna consilier... Unde are cuvântul, doamnă?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna consilier, vă rog frumos să veniți la mine puțin!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnilor consilieri...

Am să vă rog, am pus pe ecran extrase din Codul administrativ cu textele și cu definițiile date din DEX. Așa cum am spus, luările de cuvânt nu se pot face decât cu înscriere într-un registru, pentru că astfel veți perturba de fiecare dată defașurarea ședințelor de consiliu. De asemenea, țin să vă precizez că potrivit legii aleșii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și să se supună regulilor de curtoazie și disciplină, să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase. Vă supuneți ordinelor domnului Președinte al Consiliului Local al Sectorului 1.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Mai avem 2 voturi, vă rog frumos! Doamna consilier, vă rog frumos să veniți până la mine! Vă rog frumos să veniți până la mine! Vă chem la ordine, vă chem la ordine, doamnă! Vă mai invit o singură dată și după vă invit afară! Vă invit afară! Da, veniți la ordin doamna consilier! Da!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, citiți Codul administrativ. Președintele poate aplica sancțiuni.

...fără a utiliza sistemul de înregistrare audio ...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna consilier... Doamna consilier vă rog să veniți la ordine! Vă invit la ordine, da! Doamna Secretar, ce spune legea?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: La prima abatere le dați avertisment iar dacă nesocotesc avertismentul îi chemați la ordine, dacă nu, puteți să dispuneți cu votul consiliului chiar sancțiunea excluderii temporare a consilierului local.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință; Unanimitate. Ordinea de zi a trecut.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBA TĂ CU UN AN IMITA TE din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Ordinea de zi suplimentară. Votați, vă rog, ordinea de zi suplimentară. Supunem la vot ordinea de zi suplimentară. Haideți, că suntem în procedură de vot, vă rog frumos! Doamna consilier, vă mai invit o dată la ordine? Doamnă, pot să vă invit și afară din sală, dacă nu....Vreți să vă invit afară din sală? Mai avem un vot, vă rog frumos! Cine nu a votat? 14 voturi pentru, 8 abțineri și 4 voturi împotrivă. Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI ȘI 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Spuneți, domnul consilier!

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Vroiam doar să aduc la cunoștința consiliului și a domnului președinte că sunt prezent în sală, cu toate că și de data aceasta am fost împiedicat să semnez prezența. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna consilier! Spuneți, dar vorbesc fără microfon. Nu le-am dat microfonul. Spuneți! Păi, apăsați pe microfon, spuneți!

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: Am mai atras atenția la “Mircea Cel Bătrân” asupra faptului că acei copii nu vor mai avea unde să învețe. Comisia care a fost mandatată de către consiliu, trebuie să facă un raport, mă gândesc. Tocmai, de aia dacă există nu vreo soluție, nu știu, să dea un raport...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine face parte din comisie?

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: îmi cer scuze, nu aud!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine face parte din comisie?

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: Nu cunosc cine face parte. Avem un vot dat de consiliu. Am înțeles că face parte domnul de la ALDE, colegul meu domnul Chirvasă. Trebuie să facă un raport, ceva trebuie să prezinte, că n-au cum să-și dea demisia și să plece acasă. La asta vroiam, pentru că nu au cum, copiii ăia, să fie dați afară din școală.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: în decembrie se prezintă cu raportul.

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: Poftim?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Comisia se prezintă cu raportul în luna decembrie.

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: Păi da, dar nu pot să-și dea demisia, asta încerc să le spun. Se retrag și ce... o luăm de la capăt, copiii ăia nu mai... abia anul acesta, abia l-au lungit, le-au prelungit acel termen să nu-i dea afară. Situația se discută de vreo doi ani, din câte știu eu. Da! Și vroiați să cumpărați clădirea. Da! Și dacă nu se cumpără clădirea, am înțeles că urmează să fie dați afară. Eu așa știu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc frumos! Proiectul nr. 2 pe Ordinea de zi de astăzi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrative-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019.” Votați, vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos! 14 voturi pentru, 12 voturi împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU ȘI 12 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 3 și Proiectul nr. 4 sunt retrase de pe ordinea de zi.

Proiectul nr. 5 pe ordinea de zi ''Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare, șimodernizare clădire din șoseaua Cotroceni, nr. 9, Sector 6 (Cinematograf Cotroceni). "Votați, vă rog! Mai avem un vot. 14 voturi pentru și 12 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU SI 12 ABȚINERI din 26

>                              f

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. "Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mai sunt 4 voturi. Cristi? Domnule Suvac, nu votați? Domnule Chirvasă?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 6 abțineri, 7 împotivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI si 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 7 “Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumită CENTRUL EDUCAȚIONAL SECTOR L”. Votați, vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos. 13 voturi pentru, 1 abținere, 12 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE si 12 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 8 “Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare de către Centrul Educațional Sector 1 din subordinea Consiliului Local Sector 1, asupra spațiului situat în imobilul din București, Str. Mureș nr. 18-24, etaj 1, Sectorul 1, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional). "Votați, vă rog! Spuneți doamnă, suntem în procedură de vot, dar spuneți!

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: E pe acest subiect, nu știu dacă cineva știe situația de la Piața Mureș. Piața Mureș este inundată, deci nu avem cum să punem un centru pentru copii în Piața Mureș, este... sunt infiltrații în toți pereții, inundații peste tot și în fiecare săptămână sunt puse improvizații de sticle tăiate, ca să poată să, nu știu, să ... Normal că am fost, domnul Goncea. Domnul Goncea...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamnul Goncea? Domnule Goncea?

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: Chiar vă rog să mă urmăriți pe Facebook că pozele sunt făcute de mine personal. Există infiltrații...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamnul Goncea...

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: Și faptul că am atras atenția domnului Primar, cred că .... am făcut și adresă oficială și nu mi s-a răspuns. Eu mi-am spus cuvântul, mulțumesc!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Eu aș vrea, am o rugăminte, dacă s-ar putea să ținem o ședință , deci următoarele două ședințe să le ținem în două piețe. Una să o ținem la Piața O / r—£

Mureș, după care să mergem în Piața Amzei. O ședință în Piața Mureș și una în Piața Amzei. Să vedem exact ce a făcut administrația PSD și ce a făcut cea liberală.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți că mai avem 2 voturi, vă rog frumos. După vot, doamnă. 13 voturi pentru, 13 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 13 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamnă Director. Vă mulțumim, doamna Director! Doamna Director, vă mulțumim frumos! Haideți să votăm următorul proiect. Vă rog frumos, domnule Goncea! Domnule Goncea? Doamnă consilier, doamna Grigorescu propuneți alt sediu, propuneți alt sediu, dacă... Propuneți alt sediu, dacă nu ....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm. Haideți să votăm proiectul nr. 9. Proiectul nr. 9 'Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL”. Domnule Goncea? Mai avem un vot. 20 de voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna consilier! Domnule Goncea?

Doamna Ramona Porumb: Domnule Goncea. Haideți să vedem dacă domnul director de la CET GRIVIȚA este aici? Doamnul director de la CET GRIVIȚA?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Mândrican? Vă rog să mergeți să....

Doamna Ramona Porumb: Haideți, vă rog mult de tot, să ne prezentați și nouă care e situația cu CET GRIVIȚA, pentru că am înțeles că au fost probleme zilele acestea și în ce ...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul a trecut, de la CET GRIVIȚA. Doamna consilier, haideți să rămânem la sfârșit, la întrebări, că a trecut proiectul. S-a votat proiectul, da, haideți.

Doamna Ramona Porumb: Aveți apă caldă? Haideți să discutăm, pentru că au fost probleme în zonă. Mai sunt probleme la CET GRIVIȚA, s-au rezolvat? Sau nu? Scurt să ne spună, nu vreau să detaliem!

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Doamna consilier...

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Haideți, domnule Director, răspundeți!

Doamna Ancuța Sorina Comănici: De obicei, numai puțin...

Doamna Ramona Porumb: Haideți să discutăm, eu vă cred că nu vă convine să discutăm despre asta, dar e o problemă pentru foarte mulți cetățeni. Scurt, să ne spună domnul Director. Mai sunt probleme la CET GRIVIȚA, funcționează sau nu?

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Pot să.....

Doamna Ramona Porumb: Funcționează sau nu?

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Vă rog să fiți de acord să... De obicei, întrebările se pun înainte.

Doamna Ramona Porumb: Dar nu vreau răspuns de la dumneavoastră. Vreau răspuns de la dumnealui!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnule Director, dați-i răspuns!

Doamna Ramona Porumb: Deci, care e stadiul la CET GRIVIȚA, ce probleme avem, s-au rezolvat sau nu și în ce măsură afectează cetățenii din Sectorul 1?

Domnul Doru Mândrican - Director general CET GRIVIȚA SRL: CET GRIVIȚA funcționează normal, începând cu data de 18 noiembrie, furnizează la capacitate normală, în rețeua RADET și atât. Poftiți? Nu.

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: O întrebare pe acest subiect.

... fâră a utiliza sistemul de înregistrare audio ...

Domnul Doru Mândrican - Director general CET GRIVIȚA SRL: Din punct de vedere funcțional, nu.

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: Domnule Director, eu în drum spre Primărie, ascultam un radio, nici nu mai știu ce radio, sincer, și tocmai ce se anunța că o țeavă, nu știu unde, a pocnit prin Aviației și că timp de 24 de ore, asta s-a întâmplat aseară, locuitorii din Aviației nu vor mai avea căldură.

Domnul daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Este treaba RADET-ului, nu are de unde să știe domnul Director.

Domnul Doru Mândrican - Director general CET GRIVIȚA SRL: îmi cer scuze, doamna consilier, dar CET GRIVIȚA nu are nici o responsabilitate pe rețeua de transport și distribuție a energiei termice.

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: OK, eu doar am întrebat.

Domnul Doru Mândrican - Director general CET GRIVIȚA SRL: CET GRIVIȚA este doar un...

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: Deci, noi nu avem nici o responsabilitate.

Domnul Doru Mândrican - Director general CET GRIVIȚA SRL: ... producător de energie termică și atât.

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: Am înțeles. Nu, eu doar întrebam.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos, domnule Director.

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: Era doar o întrebare.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc frumos! Haideți! Proiectul nr. 10 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1”. Votați, vă rog! Mai sunt 3 voturi. 19 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU SI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 11 "Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.126/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare "Administrație ” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ” Votați, vă rog! Haideți că mai sunt 3 voturi, fiți atenți la vot, că plecăm diseară de aici. Cristi, cine nu a votat? Da, nu înțeleg cine nu votează? Vă rog frumos, suntem în procedură de vot.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 12 “Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului "Centrul de Plasament Viață și Lumină ”. Votați, vă rog! Mai avem un vot.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Purcărea? Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 13 "Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana în vederea derulării proiectului "Centrul de Zi Ana” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 14 „Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Umanitară Health Aid România în vederea derulării proiectului „îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați cu măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health Aid România". Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnule Goncea?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 26 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 15 "Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al

Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Alternativa 2003, în vederea derulării Proiectului "Centrul de Zi Alternativa ” Votați, vă rog! Mai avem un vot. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 16 "Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2019 -2020 ” Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Nu! încă o dată aș vrea să... , haideți că totuși suntem într-o ședință publică. Doamna Comănici, numai puțin! Când a fost adus acest amendament? Vreau să-mi spuneți când a fost adus acest amendament. Da, dați-mi numai puțin! încă o dată, când a fost adus? Invitația privind formularea amendamentelor de fond și de formă a fost transmisă cu 5 zile înainte. Când a fost adus acest amendament, pentru că eu nu am un amendament înregistrat, așa cum este legal. Aveți un astfel de amendament înregistrat?

Doamna Ramona Porumb: Doamnă Secretar, avem dreptul, așa cum am mai discutat, să depunem amendamente și în cadrul ședinței de consiliu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da.

Doamna Ramona Porumb: E un amendament, directorii sunt aici în sală și directorii...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da. îl aveți? Numai puțin, îl aveți?

Doamna Ramona Porumb: ... și pot aviza.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Amendamentul este vizat de către Direcția Juridică? Uitați, că după aceea mă ceartă domnul Păiuși că nu sunt suficiente două semnături, cea a directorului juridic și cea a șefului de serviciu.

Doamna Ramona Porumb: Nu știu ce zice domnul Păiuși, contează că avem dreptul să depunem amendamente în cadrul acestui consiliu...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, vă rog frumos, aveți dreptul, nu vi-1 ia nimeni, doamnă.

Doamna Ramona Porumb: Și atunci, cum îmi spuneți că nu-1 am, de fapt.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Sunt avizate de către Direcția Juridică să vedem dacă îndeplinește condițiile legale?

Doamna Ramona Porumb: Dacă am dreptul să-l depun în ședința de consiliu, înseamnă că la fel., domnii îl pot aviza în cadrul ședinței de consiliu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Asta este altă discuție, că aveți un amendament care nu îndeplinește condițiile legale și consilierii vor să voteze pe oportunitate, în condițiile în care este un amendament care nu este legal.

Doamna Ramona Porumb: Da, consider că este o oportunitate mărirea burselor cu 100 lei, pentru elevii din Sectorul 1. Și consilierii cred că sunt de acord cu mine.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: încă o dată, țin să vă precizez, doamna consilier Porumb, este un proiect inițiat de către Primarul Sectorului 1 împreună cu compartimentele de specialitate, drept pentru care fiind în procedură de vot, dacă acest proiect trece, dumneavoastră puteți să elaborați un nou proiect, prin care să majorați cuantumul burselor, dacă ați identificat sursele de finanțare și în 3 zile primarul convoacă o ședință extraordinară. Doamna Ramona Porumb: Doamna Secretar, e un amendament pe un proiect de consiliu local. Cum adică nu putem să facem un amendament pe un proiect de consiliu local?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Noi suntem în procedură de vot, numai puțin. Aveți 20 de voturi exprimate. 20 de voturi în acest moment exprimate pentru, numai consiliul poate să decidă reluarea procedurii....

Doamna Ramona Porumb: Da, cer votul consiliului pentru revenirea la vot și pentru a aproba aceste amendamente, care înseamnă...

Doaman Ancuța Sorina Comănici: Doamna consilier...

Doamna Ramona Porumb: Acordarea unui... mărirea burselor pentru elevi.

Doaman Ancuța Sorina Comănici: Numai puțin, numai puțin, amendamentele, doamna Secretar, o întrebare, vă rog! Doamna Secretar?

Doamna Ramona Porumb: Repet, aveți în fața dumneavoastră acest amendament...

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Stați un pic! Amendamentul la care face referire doamna consilier Porumb, este amendament făcut de consilieri, da?

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Numai puțin...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna consilier, eu nu am văzut, acest amendament.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Numai puțin, că nu despre asta este vorba. Cine face amendamentul, un consilier local?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Un consilier local. Doamna Ancuța Sorina Comănici: Nu inițiatorul?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu inițiatorul. Un consilier.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Cine are obligația să anunțe în cadrul în cadrul ședinței înainte că este un amendament?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Consilierul local.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Deci, doamna consilier, pe procedură....

Doamna Ramona Porumb: Da.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Este o scăpare a dumneavoastră.

Doamna Ramona Porumb: Păi am anunțat înainte de începerea ședinței.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Ascultați-mă și pe mine..

Doamna Ramona Porumb: Am anunțat înainte de începerea ședinței....

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Doamna Porumb, înaintea acestui proiect, trebuia să anunțați că aveți amendament și să ....

Doamna Ramona Porumb: Am anunțat.... la începutul ședinței.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Eu atâta vă spun, ați greșit, n-ați fost atentă, nu este vina inițiatorului...

Doamna Ramona Porumb: Atunci solicit colegilor revenirea la vot pe acest proiect.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Nu, cum să revenim domnule Președinte?

Doamna Ramona Porumb: Ba da. Se poate pentru că...

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Domnule Președinte, acest proiect are 20 de voturi, deci a trecut. Este greșeala dumneavoastră...

Doamna Raniona Porumb: Doamna Comănici, nu vă doriți mărirea burselor în Sectorul 1 ?

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Nu mai dați vina pe nimeni...

Doamna Ramona Porumb: Păi și atunci? Nu înțeleg? Putem solicita vot.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Pentru că.... doamna consilier

Doamna Ramona Porumb:Putem solicita părerea colegilor...

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Ați uitat să anunțați...

Doamna Ramona Porumb: Nu, nu am uitat..

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Ba da...

Doamna Ramona Porumb: Am întrebat-o pe doamna director dacă le-a avizat...

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Unde? Cine? Numai puțin! Cine m-a anunțat pe mine că e un amendament la acest proiect? Eu sunt în Comisia juridică. N-am văzut nici un amendament. Nu a apărut...

Doamna Ramona Porumb: Atâta timp cât am dreptul să-l depun în consiliu....

Doamna Ancuța Sorina Comănici: încă o dată...

Doamna Ramona Porumb: .... nu trebuia să treacă prin comisia dumneavoastră..

Doamna Ancuța Sorina Comănici: înainte, înainte de proiect, trebuie să anunțați amendamentul. Doamna Ancuța Sorina Comănici: Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Se interpretează greșit, amendamentele de fond trebuie să urmeze aceleași reguli, ca ale proiectului de hotărâre, trebuie depuse în acel termen de 5 zile, în vederea obținerii avizelor/rapoartelor de la compartimentele de specialitate, să intre în comisiile de specialitate, pentru că altfel ar fi ineficient. Practic, nu știi de unde ai identificat sursa de finanțare, ca ulterior să dispui astfel de măsuri.

Doamna Ramona Porumb: Deci, doamna Secretar mi-ați spus că pot solicita consilierilor revenirea la vot și prin vot să decidem dacă revenim pe acest proiect cu vot sau nu și depunere a amendamentului. Dacă pot face asta, solicit colegilor revenirea pe vot și pe amendament.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Secretar care este procedura pentru amendament? Trebuie anunțat înainte?

Doamna Ramona Porumb: Și sunt sigură că avem susținerea domnului Primar, pentru un astfel de proiect de mărire a burselor.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Suntem în procedură de vot.

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului I: Doamnule Goncea, atunci când ați greșit dumneavoastră și ați votat Președintele de ședință, am lăsat acel vot, chiar greșit fiind.

Doamna Ramona Porumb: E vorba dacă avem dreptul acesta legal sau nu. Nu e vorba dacă s-a făcut cândva sau nu, vorbim de un regulament. Doamna Comănici vorbim de un regulament care trebuie respectat, dacă avem dreptul ăsta, atunci o vom face. Nu este cum ni se pare după ureche. Este depus.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, vreau să...

Doamna consilier, vreau să văd numărul de înregistrare. Vă rog frumos, aduceți-mi numărul de înregistrare.

Doamna Ramona Porumb: Doamna Secretar, tocmai ce am stabilit că-1 pot depune în consiliu... nu ne mai înțelegem!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă aștept cu amendamentul înregistrat la Secretar, vă rog frumos!

Doamna Ramona Porumb: Doamna Secretar....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă aștept, doamna consilier! Vă face cinste!

Doamna Ramona Porumb: Pot să depun un amendament în cadrul consiliului local? Da sau nu? Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă rog frumos, vreau să-mi aduceți acest amendament înregistrat la Secretarul General. Vă rog frumos!

Doamna Ramona Porumb: Sunt la ea, că i l-a dus doamna Director.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai apasă o dată!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Aduceți-mi vă rog frumos amendamentul înregistrat!

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Deci, vreau să rămână înregistrat. într-adevăr, conform... doamna Porumb, se pot depune și în timpul ședinței amendamente, cu obiecțiile pe care le-a zis doamna Secretar. Doar că, de data aceasta, nu ați anunțat înaintea acestui proiect că aveți amendament. V-ați adus aminte de el, în timpul procedurii de vot, proiect care este pe Ordinea de zi fără amendament, deci în timpul votării proiectului. Din punctul nostru de vedere și pe lege, nu mai putem să facem un amendament la proiect care deja este supus consiliului local, adică nouă, fără acel amendament. Din cauza aceasta se anunță amendamentul înaintea proiectului, în ziua ședinței, fără modificări de fond. încă o dată, una-i una, una-i alta, eu personal mi-am exprimat... și noi, colegii, ne-am exprimat votul pe un proiect de pe Ordinea de zi, la care nu ați anunțat amendament. Nu știu dacă a fost depus, asta nu este treaba mea, este treaba dumneavoastră, dar nu despre asta este problema. Problema cea mai importantă....

Doamna Ramona Porumb: Problema cea mai importantă...

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Pe lege, doamna consilier...

Doamna Ramona Porumb: .... e că pot face chiar în Consiliul local, chiar și să cer reluarea votului, și dumneavoastră nu sunteți de acord, asta e cel mai important!

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Nu! Da, doamna Porumb.

Doamna Ramona Porumb: Păi, nu vreți mărirea burselor doamna Comănici pentru...

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Nu sunt de acord pentru că nu este legal...

Doamna Ramona Porumb: Am dat astăzi 15 milioane la ADP și nu vreți mărirea burselor, e simplu. Pot fi, O.K., o eroare.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Doamnă Porumb, dacă sunt așa....

Doamna Ramona Porumb: în ideea în care erau la avizat repet, erau la avizat la doamna Director Economic...

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Dar dacă erau așa de importante pentru dumneavoastră, de ce nu l-ați anunțat înaintea proiectului?

Doamna Ramona Porumb: Pentru că erau la avizat și m-am dus să mă asigur că sunt avizate.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Unde?

Doamna Ramona Porumb: La Directorul Economic...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte <lc ședință: Haideți, vă rog frumos să facem liniște...

Doamna Ramona Porumb: Găsiți motive, găsiți motive....

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Faceți aici show politic. Nu am primit, eu la Comisia juridică, comisie care avizăm tot, nu am amendament. Am primit amendament pentru locuințe, am primit amendamente, dacă ajungea înainte, noi vi-1 avizam. Nu are aviz, nu este înregistrat, v-ați adus aminte de el în timpul votului...

Doamna Ramona Porumb: Am dreptul să-l depun în cadrul ședinței de consiliu.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Domnule Președinte, vă rog frumos, să trecem mai departe.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnilor consilieri suntem în procedură de vot.

Doamna Ramona Porumb: Am dreptul să-l depun în cadrul ședinței de consiliu, așa cum am dreptul să cer colegilor reluarea votului. Deci, domnule Primar înțeleg că nu am susținerea dumneavoastră pentru mărirea burselor.

.../ară a utiliza sistemul de înregistrare audio ...

Doamna Ramona Porumb: Păi, faptul că nu sunteți de acord să reluați votul, înseamnă că nu doriți să măriți bursele în Sectorul 1.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Niciodată, nici la Președintele de ședință nu am fost de acord cu reluarea votului.

Doamna Ramona Porumb: Ba da, s-a reluat când domnul Goncea a greșit, s-a reluat votul. Dar numai unde vreți dumneavoastră se reia votul.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Haideți să terminăm procedura de vot! Domnule Goncea, terminăm procedura de vot și discutăm după. Domnule Goncea, domnule Goncea terminăm procedura de vot și discutăm după. Mai avem un vot. Mihai, ai votat?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu? Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri, locali prezenți

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: Am ridicat mâna înaintea...

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Spuneți, doamna consilier!

Doamna Cristina Iuliana Grigorescu: Dacă-mi permiteți și mie, stimați colegi. Eu, din câte știu de la colega mea, a prezentat amendamentul înaintea ședinței de consiliu, i s-a sugerat ca să meargă de la aparatul tehnic, să meargă să ia avizele, eu cred că dacă noi ne dorim un învățământ de calitate în sector trebuie să oferim și copiilor burse mult mai mari. Ultima dată când bursele au fost mărite în Sectorul 1, tot consilierii PNL au propus dublarea lor, dacă vă mai aduceți aminte anul trecut. Mai mult decât atât, dacă ne dorim, repet, un învățământ de calitate în Sectorul 1, domnule Goncea, haideți să găsim o formulă legală, să putem să propunem și acest amendament și să-l votăm. Eu nu cred că nimeni nu-și dorește mărirea burselor. Mulțumesc frumos!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna, Secretar!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamnă consilier Porumb și doamnă consilier Grigorescu dumneavoastră puteți elabora un proiect de hotărâre. Țin să vă precizez, doamnă Cristina Grigorescu, că nu ați elaborat în anii 2016, 2017, 2018 nici un proiect de hotărâre în domeniul învățământului. Mai mult decât atât, așa cum am spus, nu ați depus niciun raport de activitate. Sunteți printre consilierii care nu au depus raport de activitate din anii 2016, 2017, 2018.Dumneavoastră, dacă veniți cu proiecte elaborate în domeniul învățământului,

w \         /   •)

primarul poate să convoace o ședință extraordinară. După cum putem observa, astăzi a fost propus unul dintre proiectele importante pentru Sectorul 1 „înființarea unui Centru Educațional” care intr-adevăr să se ocupe și să analizeze exact în raport cu banii alocați de la bugetul local, aceste burse. Pentru că nu pot realiza cei de la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice, care sunt intr-un număr de 31 de angajați, să se ocupe de toate unitățile școlare de pe raza Sectorului 1. Dacă dumneavoastră ați identificat o altă sursă de finanțare pentru aceste burse propuse de către Primarul Sectorului 1 și de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice, aveți la îndemână calea legală, pentru formularea unui proiect de hotărâre, de modificare prin care să stabiliți un cuantum mai mare, doamna consilier. Așa cum am spus, nu vă face cinste....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Gata. Vă mulțumesc frumos! Spuneți domnule Păiuși! Am înțeles doamna...

Doamnul Oliver Leon Păiuși: Doamnule Președinte, domnule Președinte...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți! Doamna Comănici, nu ne mai auzim în sală. Da, domnule Păiuși!

Doamnul Oliver Leon Păiuși: Doamnule Președinte, am vorbit cu colegii mei din Grupul U.S.R., fac referire și vreau să se consemneze lucrul ăsta, la Proiectul nr. 2 “Rectificare bugetară”, Grupul U.S.R. a votat împotriva rectificării bugetare, din ce am înțeles de la colegii de la PNL la fel, totuși votul este complet diferit de numărul pe care noi îl avem aici în sală. Și aș vrea să ni se arate exact cum s-a votat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Da. OK.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Am nevoie de un răspuns la o întrebare, pe care vreau să o adresez cuiva de la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice. îl văd pe domnul Director în sală. Domnul Director Clinciu? Domnule Păiuși, abțineți-vă, probabil așa cum ați auzit la începutul ședinței, consilier în funcție, da? Dacă dumneavoastră încă după 3 ani jumătate, aveți probleme de legalitate și cu înțelegerea regulamentelor, este problema dumneavoastră. Este problema dumneavoastră, domnule Păiuși, ce considerați în particular și cum interpretați legea. Nu sunteți instanță de judecată și nu aveți căderea să interpretați legea. Puteți să o faceți cu băieții la o bere, când doriți dumneavoastră, nu aici.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnule Bulfon, are legătură cu proiectul următor?

Doamnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da, are legătură cu proiectul burselor. Domnule Director, există câteva întrebări în rândul părinților din Sectorul 1, referitor la bursele de merit, bursele sociale și bursele de performanță. Conform legii, legea învățămîntului pe 2011, care a fost modificată în primăvara acestui an, există stipulat clar că bursa de ajutor social poate fi cumulată cu cea de merit și cu cea de studiu. Aș dori din partea dumneavostră să îmi spuneți dacă acest lucru se aplică și în cadrul unităților de învățământ din Sectorul 1, pentru că v-am spus există aceste întrebări ridicate de părinți, care spun că în anumite școli li se refuză cumularea acestor burse. Este vorba de bursa socială cumulată cu una dintre celelalte, bursa de merit sau bursa de performanță. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți domnule Director!

Domnul Romeo Clinciu - Director General AUIPUSP: Bună ziua! Prevederea legală la care faceți referire a intrat în vigoare începând cu data de 1 septembrie, deci cu începutul anului școlar 2019-2020 și se aplică inclusiv copiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 1, începând cu semestrul I al acestui an școlar în curs. Noi am transmis, încă din primăvară, dacă nu mă înșel o adresă către unitățile de învățământ, în care le-am comunicat acest lucru, că începând cu anul școlar 2019-2020 se va aplica această prevedere legală, privind cumularea tipurilor de burse.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci înțeleg că prevederile art. 821 din Legea învățământului, modificată în primăvara acestui an, se aplică din primul semestru al acestui an școlar 2019-2020. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Proiectul nr. 17 “ Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea negocierii și achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiului București, Strada Panciu nr. 21, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 ” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 18 “Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr.3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare "Votați, vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 19 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 ” Votați, vă rog! 25 de voturi pentru, 1 abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE din 26

f                   >

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 20 “Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării programului de acordare a serviciilor medicale de medicina muncii de către Complexul Multifuncțional Caraiman pentru angajații Grădiniței nr. 206 Sector 1 pentru perioada 1 decembrie 2019-30 noiembrie 2020“ Votați, vă rog! Haideți, mai aveți un vot. 26 voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 21 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului Buccurești și Parohia Romano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” situată în strada Pechea nr. 16, București, Sector 1, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor lucrări de investiții de înlocuire a învelitorii clădirii bisericii, în valoare de 428.240,60 lei cu TVA “ Votați, vă rog! Mai sunt 2 voturi. 19 voturi pentru, 1 abținere, 6 voturi împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU, 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI

1 ABȚINERE din 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 22 “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitarea, refacerea și reamenajarea bazei sportive Tenis Club București, strada Știrbei Vodă nr.133, Sector 1“ Votați, vă rog! 20 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU SI 6 ABȚINERI din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 23 “Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 404/18.12.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor servicii publice "Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 24 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea instalației electrice interioare la Centrul multifuncțional - clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1 “ Votați, vă rog! Haideți, că mai avem un vot. 19 voturi pentru, 1 abținere, 6 voturi împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU, 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ SI

1 ABȚINERE din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 25 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu', având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru reparații la instalația termică și electrică și montare instalație paratrăsnet din cadrul Parohiei Pitar Moșu', situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, sector 1 “ Votați, vă rog! Mai avem un vot. Cine nu a votat, Cristi? P.N.L. 26 voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc .ședință: Proiectul nr. 26 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparații curente în cadrul Parohiei Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, situată în Strada Academiei nr. 22, sector 1 “ Votați, vă rog! După vot, doamna consilier. 19 voturi pentru, 1 abținere, 6 voturi împotrivă.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU, 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ SI 1 ABȚINERE din 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna consilier. Doamna Porumb?

Doamna Ramona Porumb: Am o întrebare și o rugăminte în același timp, în ceea ce privește Ordinea de zi suplimentară. Vreau să ne fie printată și adusă, pentru că nu s-a întâmplat acest lucru. înțeleg că există diferențe între ce am primit pe mail și ce votăm astăzi.

Doamna Daniela Nicolcta Ccfalan - Secretarul General nl Sectorului 1: Care neînțelegeri și care sunt diferențele, ca să lc putem îndrepta.

Doamna Ramona Porumb: în sensul în care pe mail sunt 2 proiecte...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da.

Doamna Ramona Porumb: Și fizic astăzi ar fi 3.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da.

Doamna Ramona Porumb: Păi și de ce, cine ne-a anunțat?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Primar a completat Ordinea de zi...

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1; Două secunde...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și le-ați găsit pe masă...

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Două secunde...doamna Secretar. Da, eu, mi-ați pus mie întrebarea. Domnule Crângașu, ați venit cu un mesaj de la domnul... de la Patriarh...

Doamna Ramona Porumb: Ordinea de zi suplimentară.

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci, ați venit cu un mesaj de la Patriarh, în urma întâlnirii dumneavoastră cu domnul Orban. Da? Cu domnul Orban.

Doamna Ramona Porumb: Deci. Ordinea de zi suplimentară...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da..

Doamna Ramona Porumb: Conține 2 proiecte...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu! Ordinea de zi suplimentară, completată... Doamna Cristina , avem și semnătura dumneavoastră că l-ați primit și pe al treilea...

Doamna Ramona Porumb: Păi stați, asta am eu aici pe masa, unde?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Aveți Ordinea de zi suplimentară comunicată aseară....

Doamna Ramona Porumb: Păi cum vine, una primim pe e-mail, ne suplimentăm la suplimentară...

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Și acum am completat cu Catedrala. Doamna Ramona Porumb: Nu contează.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb, această ședință ordinară este convocată de Primarul Sectorului 1...

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Dumneavoastră ați solicitat să introduc Catedrala.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Ordinea de zi suplimentară se aprobă cu majoritate...

Doamna Ramona Porumb: Domna Secretar, e anormal să primești, suplimentara și după să mai primești o suplimentare la suplimentară cu 10 minute înainte de ședință.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb, haideți să vorbim totuși din punct de vedere juridic....

Doamna Ramona Porumb: Juridic sunteți dumneavoastră în domeniu, puteți să vorbiți juridic...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și dumneavoastră aveți studii juridice...

Doamna Ramona Porumb: Eu vorbesc de oportunitate și nu e normal...

Doamna Ramona Porumb: ... să primești cu 10 minute, indiferent care ar fi ăla...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Ați votat Ordinea de zi suplimentară?

Doamna Ramona Porumb: Indiferent care ar fi ... Eu am votat ce am primit pe mail...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Ați primit și ați semnat astăzi....

Doamna Ramona Porumb: înțelegeți? Ce am primit pe mail...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Ați semnat astăzi de primire al treilea proiect. L-ați semnat astăzi?

Nu! Comunicarea este pe e-mail sau comunicare se poate face sub semnătură. Ați semnat,...pentru comunicarea proiectului de pe ordinea de zi suplimentară?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 27 „Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiul București, Intrarea Poiana nr. 5-7, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 ’’ Votați, vă rog! S-a votat, domnule consilier. Mai sunt 10 voturi, vă rog frumos!

Domnul Daniel Tufloraclie - Primarul Sectorului 1: Domnilor, m-ați rugat să o introduc și acum vă bateți joc? Chiar suntem ultimii oameni, credeți că am făcut-o de capul meu, am făcut-o pentru că așa ați vrut. A vrut P.N.L.-ul să fie acel proiect de hotărâre pe Ordinea de zi. Hai, nu mai vă faceți cruce. Ieri când ați fost la Catedrală, nu mai vă făceați cruce?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu am ajuns la Proiectul cu Catedrala, nu am ajuns, mai avem. Da, ați votat Ordinea de zi suplimentară?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, mai aveți 4 voturi. Cine nu a votat, Cristi?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Cine nu a votat? Doamna Porumb, nu ați votat. Zice că a votat. Domnule Chirvasă?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 21 de voturi pentru și 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU SI 5 ABȚINERI din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 28 „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019 2020, astfel cum a fost modificată conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 342/31.10.2019” Votați, vă rog! Haideți că mai sunt 2 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Sunt 25 de voturi, domnul Purcărea a ieșit din sală.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine nu a votat Cristi? 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut,

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 29 „Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A ” Votați, vă rog! Spuneți doamna consilier.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Aș vrea să închidem, că nu știa P.N.L.-ul de proiectul cu sprijinul financiar acordat Patriarhiei, dar tocmai astăzi am avut Comisia juridică. Am avut astăzi, lasă-mă pc mine Dana, pot să duc, tc rog. Sunt Președinta comisiei și în cadrul comisiei este și colega noastră Cnstina și are aviz, doamna Ramona Porumb. înu paie rău, n-am ce să lac, eu vorbesc în numele comisiei, unde avem aici, uitați, că am rugat colegii, si U.S.R.-ul și P.N.L.-ul a fost la comisie și noi avem un aviz, într-adevăr nefavorabil, este consultativ. Păi cum, a... aoleu, dar mi-a zis că P.N.L.-ul votează, doamna Grigorescu. Eu de asta am zis, mai bine să nc abținem un pic. Deci, nu vreau să ne certăm. Deci, încă o data, proiectul este pe Ordinea de zi suplimentară, are și aviz. Am vorbit cu doamna consilier Grigorescu de la dumneavoastră și a și spus că P.N.L.-ul votează astăzi acest proiect. Dar că ca nu, că nu c împotrivă, vreți să vă mai zic și alte discuții?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm proiectul nr. 29. Votați, vă rog!

Doamna Ramona Porumb: Vorbim de modul în care se trimit proiectele, nu de ce proiect este pe Ordinea de zi, că vreți dumneavoastră să puneți accent pe ăsta, este altă problemă. Vorbim de faptul că primim proiecte cu 10 minute înainte de ședință și pe e-mail sunt trimise altele, deși am avut această discuție de mii de ori, să nu nu mai trimitem cu 10 minute înainte de ședință proiecte. Dar, vă axați pe ce vă convine.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnule chiar nu mai pot, cu 10 minute într-adevăr a venit domnul Crângașu, am înțeles că a vorbit cu dumneavoastră. La rugămintea dumneavoastră am pus-o pe Ordinea de zi, dă-o încolo de treabă, câtă...., nu mai zic nimic... Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Hai mai avem 6 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Care este esența?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Haideți, că mai avem un vot.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 2 abțineri, 11 împotrivă. Proiectul a fost respins.

Nota Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat si Arhivă

A revenit domnul Purcărea Mihail Teodor

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 2 ABȚINERI din 26 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna consilier, că este bine să știți, comunicarea nu se face numai prin mail.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 30 „ Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatid între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectond 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public” Doamna consilier? Domnule Păiuși, înainte de P.U.D.-uri le spuneți pe toate cele care sunt respinse și după... Imediat.

...fără a utiliza sistemul de înregistrare audio ...

Nu! Dacă nu sunt pe liste, nu au cum să intre și nu au locuri în sală. Când? 11 voturi pentru, 3 abțineri și 12 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 12 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 3 ABȚINERI din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule Păiuși, care au fost documentațiile care au fost respinse.

...fără a utiliza sistemul de înregistrare audio ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și au cererile? Președintele aprobă participarea cetățenilor la ședință.

Domnul Leon Olivcr Păiuși: V-aș ruga să permiteți celor două persoane să intre, care așteaptă jos, să urce, pentru a lua cuvântul cu privire la unul din PUD-urile de aici din listă, nu știu exact care. Din câte am înțeles de la dânșii, au făcut toate demersurile pentru a paticipa la ședință. Au trimis în scris către Secretariat, se numesc domnul Stoican și domnul Patentașu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu avem nici o solicitare domnule Păiuși pentru P.U.D.- uri. Nu avem!

Domnul Leon Oliver Păiuși: Păi cum să nu aveți, dacă ei mi-au spus clar că au transmis către Secretariat, că au venit venit fizic și au depus la Registratură, ce vreți să facă mai mult de atât?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Păiuși, se face dovada, veniți cu dovada acum...

Domnul Leon Oliver Păiuși: Eu să vin cu dovada? Dânșii trebuie să vină.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu! Cetățenii. Trimit acum pe cineva. Mergeți să vi se arate dovada că au depus o cerere în termen, că este în conformitate cu prevederile legii.

Domnul Leon Oliver Păiuși: Trimiteți pe cineva să vină cu dovada că dânșii au depus conform legii. Vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Unde sunt domnii?

Domnul Leon Oliver Păiuși: Jos în sală. Jos unde se așteaptă, unde așteaptă publicul, la mezanin. Sunt două persoane, Stoican și Patentașu. Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, trebuie aibă o cerere și se aprobă de către Președintele Consiliului Local, domnule Păiuși.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, spuneți, domnule Păiuși care sunt P.IJ.D.-urile care nu au fost aprobate?

Domnul Leon Oliver Păiuși: Pentru.Aleea Teișani comisia a dat aviz negativ.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Următorul.

Domnul Leon Oliver Păiuși: Pentru Iezerul, a dat aviz negativ. Pentru Gheorghe Sisești 411, nu, aici este; da. O secundă. Dar, eu aș zice că înainte de fiecare proiect...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu! Spuneți-ne înainte, să nu mai stăm la fiecare să spunem de ce, ce și cum, le pronunțați înainte. Știu, eu hotărăsc cum e normal. Spuneți, domnule Păiuși, citiți!

Domnul Leon Oliver Păiuși: Zăgazului IA, negativ. Puțul Lui Crăciun, negativ. Le iau în ordine, Dej 21, negativ. Grigore Manolescu 22 și Grigore Manolescu 19, ambele au negativ. Lemnarilor 4, 6-8, negativ. Spicului nr. 10, este negativ. Triumfului 80 este negativ. Da! Cam astea sunt cu aviz negativ. Și Expoziției este cu aviz negativ, este important.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da. Expoziției? frumos!

Domnul Leon Oliver Păiuși: Expoziției este negativ.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles. Vă mulțumesc frumos! Proiectul nr. 31 pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Teișani nr. 214-216, sector 1, București” Votați, vă rog!

Domnul Leon Oliver Păiuși: Este negativ, da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos! 12 voturi pentru, 7 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 7 ABȚINERI din 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 32 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Iezeru nr. 2A, sector 1, București ” S-au comunicat, domnule Goncea, avizele. Votați, vă rog! 13 voturi pentru, 8 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 8 ABȚINERI din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 33 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Străulești nr. 29-31, lot 1, sector 1, București” Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 34 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Măgura Slătioarei nr. 5, sector 1, București” Votați, vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos! Cine nu a votat?

Cristi, cine nu a votat? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 35 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Notației nr. 20, sector 1, București ” Votați, vă rog! Mai sunt 3 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Suvac?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE — 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 36 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Notației nr. 53A, sector 1, București” Votați, vă rog! Unanimitate! Proiectul a trecut.

Nota Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat si Arhivă

Conform Raportului de vot, hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru și 1 abținere.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE - 26

> >

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 37 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Timișului nr. 33, sector 1, București” Votați, vă rog! Mai sunt 2 voturi, vă rog frumos.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cristi, cine nu a votat? Doamna Munteanu, doamna Bănișor votați!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 38 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str.Ing. Pisoni nr. 7, sector 1, București ” Votați, vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 39 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.411, sector 1, București” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 4$,. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str.Ing.Dumitru Zossima nr. 7, sector 1, București” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMI TA TE — 26 consilieri locali prezenți Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 41 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Carol Knappe nr.88A, sector 1, București” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 42 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str.Spicului nr.10, sector 1, București” Votați, vă rog! 12 voturi pentru, 9 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 12 VOTURI PENTRU, 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ SI 9 ABȚINERI din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 43 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ing. Zablovschi nr.74-76, sector 1, București”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: A plecat doamna Anca Comănici. Avem 25 de consilieri locali prezenți.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Mai avem un vot. Cine nu a votat? Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog să fiți puțin atenții 25 de voturi. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 44 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Copșa Mică nr. 34, sector 1, București ” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 45 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cricovului nr.30, sector 1, București ” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 46 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. București-Ploiești nr.ll 7D, sector 1, București ” Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 47 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui Crăciun nr.16, sector 1, București ” Votați, vă rog! 9 voturi pentru, 11 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 9 VOTURI PENTRU, 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ SI 11 ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 48 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Scroviștea nr.44-48 , sector 1, București” Votați, vă rog! Mai avem un vot. 24 voturi pentru, 1 abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE

din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 49 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Zăgazului nr.lA, sector 1, București” Votați, vă rog! Mai avem 2 voturi. 9 voturi pentru, 10 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul a fost respins.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 9 VOTURI PENTRU, 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ SI 10 ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 50 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str.Dej nr.21, sector 1, București” Votați, vă rog! 13 voturi pentru, 7 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 13 VOTURI PENTRU, 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ SI

7 ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 51 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str.Târnăveni nr.12, sector 1, București” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 52 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Renașterii nr.29, sector 1, București” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 53 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.224, 224A, sector 1, București” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 54 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Triumfului nr.80, sector 1, București ” Votați, vă rog! 9 voturi pentru, 9 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 9 VOTURI PENTRU, 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ SI

9 ABȚINERI din 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 55 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.369, sector 1, București” Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamnul Zamfir?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 56 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Șoimăreștilor nr.l, sector 1, București ” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 57 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bd. Sld. Constantin Godeanu nr.38A, sector 1, București ” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul... păi, apăsați pe buton domnul Goncea!

Doamnul Liviu Gheorghiță Goncea: Vreau să vă anunț, la următoarele două proiecte am interese în zonă și nu voi participa la vot. Ce? Eu v-am spus că nu particip la vot, cu sau fără aviz negativ.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 58 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Manolescu nr.22, sector 1, București ”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Scoateți cartela domnule Goncea!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Avem 24 de consilieri.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 9 voturi pentru, 10 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 9 VOTURI PENTRU, 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 10 ABȚINERI din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 59 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Manolescu nr.l9, sector 1, București” Votați, vă rog! 10 voturi pentru, 9 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 10 VOTURI PENTRU, 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ SI

9 ABȚINERI din 24 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 60 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Alunului nr.2A, sector 1, București” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 61 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Lemnarilor nr. 4, 6-8 sector 1, București” Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: A plecat și domnul Olteanu Virgil Mădălin.

Notă Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă

A revenit domnul Goncea Gheorghiță Liviu și sunt 24 consilieri prezenți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 9 voturi pentru, 9 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 9 VOTURI PENTRU, 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI

9 ABȚINERI din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 62 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Acordului nr.ll sector 1, București” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 63 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Eraclie Arion nr.30, lot 2, sector 1, București ” Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: S-a întors domnul Olteanu Virgil Mădălin. Cine nu a votat? Domnule Purcărea?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 64 ‘Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Vasile Gherghel nr.80, sector 1, București ”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Doamna Macarie și domnul...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 65 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.32, sector 1, București”. Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 66 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bdul. Expoziției 1-1C, sector 1, București ” (notă de rectificare eroare materială ).

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu e în sală doamna. Spuneți, doamna...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dacă îmi permiteți! Noi pe Ordinea de zi avem 1 IC, bulevardul Expoziției 1 IC. Este 1-1C sau 1 IC? Pentru că noi știm că este 1-1C, dar să știm exact ce votăm. Mulțumesc mult!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Păi de unde știți că este 1-1C?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: De la comisie.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da? De la care comisie? înseamnă că o fi 1 IC. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Putem modifica titlul. Domnul... domnul Păiuși! Putem modifica titlul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 1 IC, da? Aa.. 1-1C? Aa, 1-1C.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: 1-1C. Cristi, modificăm, da? Doamna Grigorescu așa este, s-a confirmat, am modificat în sistem.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 6 abțineri, 5 împotrivă.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 6 ABȚINERI din 25 de consilieri localiprezenți

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Din greșeală am apăsat DA. Votul meu era NU. îmi pare rău!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Hotărârea a fost adoptată, așa cum o vedeți pe ecran, există riscul... vă asumați...

Doamna Dorina-Luminița Bănisor: Haideți să votăm .. dacă putem relua votul, sunteți de acord? Haideți să punem la vot, vă rog, reluarea votului, vă rog mult! Haideți să votăm, cine este pentru reluarea votului, vă rog mult!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Bănișor, din Proiectul meu de vedere proiectul a fost supus la vot, nu există un text de lege pentru a relua votul, adică nu așteptați de la mine un răspuns, nu există un text de lege în acest sens, atâta timp cât v-ați exercitat votul și hotărârea este adoptată, doar Consiliul local își poate asuma să revină asupra proiectului de hotărâre și să-și asume și riscul de contestare a acestei hotărâri. Nu! Nu a existat niciodată în procedurile de vot... Nu! A existat o situație... în care doamna Anca Comănici a solicitat reluare... dar nu s-a revenit! Au existat situații, dar nu s-a revenit asupra exercitării votului... Au existat doar simple declarații depuse ulterior, dar hotărârile n-au trecut.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Facem o pauză de 5 minute!

Pauză de la min. 1:48:48 păna la min. 1:57:37

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dacă tot suntem în pauză și ați avut buletinele de vot pe masă, puteți începeți procedura de vot pentru următoarele proiecte, cu votul individual secret? Le completați, pentru că practic au stat la baza proiectelor. Nu am avut informații că au existat alte amendamente formulate nici în timpul ședinței. Sau mai bine să întreb. Există amendamente, noi propuneri pentru aceste proiecte? Da, asta spun. Domnule Președinte, haideți că avem propuneri... Decideți pentru a vedea ce facem.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Da, doamna consilier!

Doamna Ramona Porumb: Dar buletinele de vot nu corespund cu opțiunea pe care grupul P.N.L. a trimis-o pe e-mail.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Nu știu ce să vă spun în cazul ăsta...

Doamna Ramona Porumb: Doamna Secretar?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Doamna Secretar, spuneți ce...

Doamna Ramona Porumb: V-am transmis pe e-mail opțiunea grupului P.N.L și nu corespund.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cum nu corespund?

Doamna Ramona Porumb: Păi, uite nu corespund. Și vă spun imediat. La Grădinița Aristokids m-am recomandat în numele grupului și nu sunt trecută.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Daniela, mergi și verifică.....Numai puțin!

Doamna Ramona Porumb: La Aristokids nu. Acolo eram trecută, nu m-am trecut la nicio altă școală! Deci, nu sunt corecte. La Școala gimnazială nr. 7 era nominalizată Adriana Georgescu. Nu este! La 7 nu ești!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Verificăm. Dar doamna Porumb, încă o dată, proiectul a fost trimis cu cinzi zile înaintea ședinței.

Doamna Ramona Porumb: Poftim?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Proiectul a fost trimis cu cinci zile, mai mult...

Doamna Ramona Porumb: Păi și eu v-am trimis asta cred că acum 10-15 zile.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da și dumneavoastră ați văzut când vi s-au pus în spate buletinele de vot, n-ați sesizat toate erorile acestea, acum le-ați sesizat?

Doamna Ramona Porumb: Stați că nu înțeleg. De ce ne-ați mai rugat să vă trimitem opțiunea dacă nu o aranjați cum trebuie? Dacă nu o respectați?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, acum verificăm. Care este eroarea, Daniela?

Doamna Ramona Porumb: Nici prin cap nu mi-a trecut că trimițând ceva pe e-mail, nu se respectă!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Păi dumneavoastră ce ați citit, doamna consilier, din proiectele acestea, le citiți?

Doamna Ramona Porumb: Doamnă, dar dumneavoastră le-ați citit, când le-ați pus?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, le-am citit!

Doamna Ramona Porumb: Păi cum le-ați citit, dacă nu le-ați pus corect?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți în sală, toți consilierii, vă rog frumos! Haideți vă rog frumos să începem ședința! Domnilor consilieri, vă rog frumos să luați loc! Domnule Tudose? Domnule Tudose, începem ședința!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Propunerile pentru fiecare proiect.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai pune o dată, Cristi, rezultatul votului, te rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Neagu! Domnule Neagu!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: La proiectul nr. 66 au fost 14 voturi pentru, 6 abțineri, 5 voturi împotrivă. Proiectul nr. 66 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bdul. Expoziției 1-1C, sector 1, București”.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 6 ABȚINERI din 25 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 67 “Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare ”.

Grădinița nr. 42 - Adriana Mihaela Georgescu și Iulian Halat.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu! Propuneți... asta spun. Facem... mergem pe propunerile transmise până acum și dacă este, mai faceți și dumneavoastră alte propuneri. Da? Bine! Sunt două propuneri înaintate până acum, se vor citi cele care sunt pe buletinul de vot, se va îndrepta eroarea materială pe parcurs și vom distribui buletinele cu modificările survenite. Vă rog!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:

Grădinița nr. 44 - Adriana Mihaela Georgescu                                       ,

Școala Gimnazială nr. 6 - Adriana Mihaela Georgescu

Școala Gimnazială nr. 7 - Adriana Mihaela Georgescu

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Pe parcurs anunțați dacă aveți alte propuneri.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință:

Școala Gimnazială Herăstrău - Adriana Mihaela Georgescu

Școala Generală Pia Brătianu - Dragoș Florin Sion

Școala Generală Sfântul Nicolae - Cristina Simona Munteanu

Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I - Viorel Daniel Chirvasă

Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1 - Manuela Mureșan

Școala Gimnazială Specială nr. 7 -

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu este nicio propunere. Aveți vreo propunere? Poftim?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Școala Gimnazială Speciala nr. 7 -există propuneri?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Există propuneri? Nominalizați pe cineva? Este un proiect de hotărâre suspus pe Ordinea de zi? Domnule Sion? ... Și, se va îndrepta eroarea materială pentru Școala Specială nr. 8. La puncul 11, Școala Specială nr. 8 se va îndrepta eroarea materială și se va citi doamna Ramona Porumb în loc de doamna Adriana Georgescu. Sunteți de acord? Deci Proiectul 11, da?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Și mai e Remus Șerban.

Școala Gimnazială Specială nr. 10 - sunt propuneri?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Aveți vreo propunere? încă o dată, Școala Gimnazială Speciala nr. 10. Acest buletin se va distribui. Treceți la următorul proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 68 “Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala primară „ Rose Mary 2

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cristi, așteptăm buletinele de vot, da? Comisia de validare, aveți urnele aici, în față și vă rog să vă exercitați votul. Daniela, urnele vor sta aici și fiecare consilier se va ridica, te rog frumos! Da! Aici vor sta, pe masă. Comisia de validare, vă rog frumos să vă ridicați să numărați voturile. Daniela, te rog frumos să aduci urnele aici! Doamna Munteanu, haideți! Și-au exercitat toți votul pentru acest proiect? Deocamdată să încheiem cu proiectul. Domnule Chirvasă, am tot anunțat... Domnule Chirvasă, Comisia de validare, vă rog! Domnule Purcărea, haideți la Comisia de validare!

Pauză de la min. 2:15:00 pana la min. 2:37:00

Domnul Virgil Adrian Suvac: Domnule Președinte, nu putem trece la proiectele următoare până numărăm voturile? Cine poate...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Haideți, domnule Președinte! Comisia de validare, anunțați rezultatul și pe urmă supunem proiectul în integralitate. Anunțați pentru fiecare proiect, în parte.

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Care, unde e proiectul? Pentru Proiectul 67 de pe Ordinea de zi rezultatele sunt următoarele - menționăm că au fost prezenți 22 de consilieri locali și voturile exprimate au fost după cum urmează:

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă rog să luați loc, domnule Iordan! Conversația, după ședința de consiliu!

Domnul Mihail Teodor Purcărea:

La Grădinița nr. 42 - doamna Adriana Georgescu 15 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă din 22 de voturi exprimate.

Grădinița nr. 44 - tot doamna Adriana Georgescu cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă din 22 de voturi exprimate.

Școala Gimnazială nr. 6 - tot doamna Adriana Georgescu cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă din 22 de voturi exprimate.

Școala Gimnazială nr. 7 - tot doamna Adriana Georgescu cu 19 voturi pentru și 3 voturi împotrivă din 22 de voturi exprimate.

La Școala Gimnazială Herăstrău - tot doamna Adriana Georgescu cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă din 22 de voturi exprimate.

Școala Generală Pia Brătianu - Dragoș Florin Sion cu 18 voturi pentru și 4 voturi împotrivă din 22 de voturi exprimate.

Școala Generală Sfântul Nicolae - doamna Munteanu Cristina cu 19 voturi pentru și 3 voturi împotrivă din 22 de voturi exprimate.

La Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I - Viorel Chirvasă cu 20 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă din 22 de voturi exprimate.

La Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1 - doamna Manuela Mureșan cu 19 voturi pentru și 3 voturi împotrivă din 22 de voturi exprimate.

La Școala Gimnazială Speciala nr. 7 - nimic

La Școala Gimnazială nr. 8 - Adriana Georgescu cu 15 voturi pentru și 7 voturi împotrivă din 22 de voturi exprimate

Și la Școala Gimnazială Speciala nr. 10 - nimeni.

Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm proiectul nr. 67. ‘‘Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare”.Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, acum le nominalizăm, aveți răbdare!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, că mai sunt două voturi! Haideți, cine mai e, cine nu a votat? Doamna Grigorescu! Doamna Grigorescu, vă rog frumos să votați! Unanimitate, proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 22 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 68 “Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala primară „Rose Mary 2”. La proiectul nr. 68 e propus domnul Remus Șerban.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mai sunt alte propuneri?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt alte propuneri?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu! Atunci, votați!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu; Aveam și eu o propunere de făcut pentru Proiectul 71, Victor Zamfir! Că mai era un loc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Păi am băgat... am băgat buletinele.

S-au băgat buletinele în urne.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: da, dar trebuiau trecute pe fiecare buletin, nu se mai poate acum.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna consilier, sunteți cu proiectul 68? Ați terminat cu validarea să anunțați rezultatul? Aveți posibilitatea să scrieți dumneavoastră voturi anulate și nu e problemă că îl modificăm.

Doamna Cristina Simona Muntcanu: Așa! Referitor la Proiectul 68 de pe Ordinea de zi, Comisia de validare a numărat voturile, reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1, la Școala primară Rose Mary 2 a fost ales domnul Remus Șerban, cu 18 voturi pentru, din 21 de voturi exprimate.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cristi? Supuneți la vot proiectul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm proiectul nr. 68. Mai sunt două voturi. Păi tu ai un vot. Domnule Chirvasă, ai votat? Gata, s-a votat! Unanimitate! Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 21 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 69 “Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița AR1STOKIDS”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cristi, votul pentru Proiectul 69! Ati anuntat? Doamna Cristina Munteanu? Da? Acum, acum, da!

Doamna Cristina Simona Munteanu: Referitor la Proiectul 69 de pe Ordinea de zi, Comisia de validare a numărat voturile, rezultatul este următorul: reprezentantul Consiliului Local la Grădinița ARISTOKIDS este domnul Manuel Vieru, cu 20 de voturi pentru, din 21 de voturi exprimate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm proiectul nr. 69.

Unanimitate! Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 21 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 70 “Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurare a calității la Liceul teoretic SFINȚII TREI IERARHI”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Luați loc, domnilor consilieri, luați loc să votați!

Doamna Cristina Simona Munteanu: Referitor la Proiectul 71 de pe Ordinea de zi, Comisia de validare a numărat voturile, rezultatul este următorul: reprezentantul Consiliului Local la Grădinița IOANID este doamna Dorina Bănișor, cu 20 de voturi pentru, din 21 de voturi exprimate.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Proiectul 70, având în vedere că nu avem nicio propunere, se retrage de către inițiator. Primarul Sectorului 1. Dar compartimentul de specialitate este Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă. Se retrage proiectul nr. 70, da? Sunteți de acord? Da?

Doamna Ramona Porumb: ...Țară a utiliza sistemul de înregistrare audio ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: ... Nu, dumneavoastră aveți calitatea! Având în vedere că sunteți membru în comisia de învățământ, aveți obligația să nominalizați o persoană. Chiar pe dumneavoastră vă puteți nominaliza.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 70 se retrage, mergem mai departe la proiectul nr. 71 “Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurare a calității la Grădinița IOANID”. Haideți să votăm proiectul nr. 71! Unanimitate! Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 21 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 72 “Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Christophori International”.

Doamna Cristina Simona Munteanu: Referitor la Proiectul 72 de pe Ordinea de zi, Comisia de validare a numărat voturile, rezultatul este următorul: reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de administrație al Grădiniței Christophori International este Dragoș Sion, cu 20 de voturi pentru, din 21 de voturi exprimate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm proiectul nr. 72!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Doamna Porumb, domnul Chirvasă? Domnule Chirvasă, votați?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule Chirvasă? Unanimitate! Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 21 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 73 “Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180/05.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive’’. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu votat?

Doamna Porumb, domnule Chirvasă?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:rog frumos să fiți puțin atenți, că stăm până mâine aici! 20 de voturi pentru, 1 abținere, proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 DE VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE

3                         3

din 21 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Trecem la Diverse- Punctul 74.1 de la Diverse “Solicitarea doamnei Miron Camelia de a lua cuvântul cu privire la problemele legate de școli și alte probleme din zona Piața Romană - înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 46973/31.10.2019“. Este cineva în sală?

Punctul 74.2 “Plângere prealabilă formulată de domnul Stan Cornel privind anularea Planului Urbanistic de Detaliu din strada Tudor Ștefan nr. 46A din data de 21.12.2016 și anularea AC nr. 260/25/S/3488 din 30.07.2018 - înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 46984/30.10.2019“

Punctul 74.3 “Solicitarea domnului Tiberiu Florescu privind luarea cuvântului în cadrul Proiectului "Diverse ” referitor la neîndeplinirea atribuțiilor Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Poliției Locale Sector 1 - înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 46123/28.10.2019“

Punctul 74.4 “Plângere prealabilă formulată de Av. Cristinel Laurențiu Preda împotriva AC nr. 479/46/S/28659 din 31.10.2017, a hotărârilor de aprobare PUZ/PUD care au stat la baza emiterii AC nr. 479/46/S/28659 și a actelor care au stat la baza emiterii AC 479/46/S/28659 - înregistrată la registratura STLSA cu nr. 3225/05.11.2019“

Punctul 74.5 “Petiția Sc Atlas Concept Development Arhitecture & Engineering SRL privind obiectivul de investiție propus prin PUD "Construire imobil funcțiune mixtă: locuințe colective, servicii/comert S+P+7E", Șoseaua Străulești nr. 29-31 - înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 46371/29.10.2019“

Punctul 74.6 “Petiția doamnei Paraschiv Constanda prin av. Simon Marian privind accidentul suferit ca urmare a nesemnalizării lucrărilor de construcție de la intersecția străzilor Șoseaua Pipera cu Strada Barbu Văcărescu - înregistrată la registratura Sectorului 1 cu' nr. 47424/05.11.2019“

Punctul 74.7 "Răspunsul firmei GBC Exim SRL cu privire la incidentul tehnic apărut în cursul ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.10.2019 - înregistrată la registratura STLSA cu nr. 3468/20.11.2019"

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: V-am pus la dispoziție toate informațiile de la operatorul sistemului de vot, adresele transmise, noi nu am fost mulțumiți de răspuns, și am mai cerut câteva clarificări suplimentare... O să vedeți că vi se explică punctual. Trebuie doar să citiți!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc!

Punctul 74.8 "Adresa Curții de Conturi nr 1660/05.11.2019 privind prelungirea termenelor pentru aducerea la îndeplinire a măsurii 2 din Decizia nr. 101 din 21.11.2017 și a măsurii 1 și 2 din Decizia nr. 72 din 29.11.2019- înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 48132/08.11.2019“

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul 74.9 "Adresa Curții de Conturi nr 1708/13.11.2019 privind prelungirea termenului pentru aducerea la îndeplinire a măsurii 2 din Decizia nr. 94 din 11.11.2015 - înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 49436/15.11.2019“ și

Punctul 74.10 "Adresa Curții de Conturi nr 1539/09.10.2019 privind prelungirea termenului pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor 3 și 4 din Decizia nr. 100 din 16.11.2016 - înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 44109/14.10.2019“

Trecem la Ordinea de zi suplimentară modificată și completată. Imediat!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Sunt prezenți 20 consilieri locali, a plecat domnul Purcărea.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: 20 de consilieri. Proiectul 1 de pe Ordinea de zi suplimentară “Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă". Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Sunt 20 de consilieri prezenți!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 7 voturi pentru, 8 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 7 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 20 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 2 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local". Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Este! Veniți! Doamna Adița Trăscăianu, luați cuvântul la microfon!

Doamna Adița Trăscăianu: Bună seara! Ce vreți să știți despre acest proiect? Este... este vorba de anularea majorărilor de întârziere, la impozite și taxe, pentru toți debitorii, care nu și-au achitat la 31 decembrie anul... da. Este... este un proiect care a fost făcut în baza... ba da, încasăm, tocmai ăsta va fi efectul... păi da, dar n-avem certitudinea că pe viitor aceste., toate sume... vor fi încasate. Sunt cei în stări speciale, în insolvență, în insolvabilitate, care pot sau nu să...

Domnul Dragoș Sion: Nu vă supărați, această amnistie se adresează doar persoanelor fizice sau și celor juridice?

Doamna Adița Trăscăianu: Nu înțeleg... Poftiți?

Domnul Dragoș Sion: Această amnistie se adresează persoanelor fizice sau și celor ...

Doamna Adița Trăscăianu: Și persoanelor fizice și juridice, care au debite până la un milion și peste un milion. A fost un proiect făcut în baza Legii...

Domnul Dragoș Sion: Deci debite până la un milion și peste un milion? Adică orice sumă?

Doamna Adița Trăscăianu: Până la un milion. Restanță. Restanță.

Domnul Dragoș Sion: Peste un milion nu se aplică amnistia respectivă.

Doamna Adița Trăscăianu: Poftiți?

Domnul Dragoș Sion: La peste un milion nu se aplică amnistia. Până într-un milion se aplică.

Doamna Adita Trăscăianu: Nu.

Domnul Dragoș Sion: Baza. Vorbim de bază, nu total.

Doamna Adița Trăscăianu: Da.

Domnul Dragoș Sion: Baza de un milion și se anulează absolut toate accesoriile care sunt calculate bazelor.

Doamna Adița Trăscăianu: Se anulează majorările, nu și debitul principal.

Domnul Dragoș Sion: Deci... da, da, da, accesoriile. Vorbim de majorări, de accesoriile respective care depășesc...

Doamna Adița Trăscăianu: Da. Da.

Domnul Dragoș Sion: Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: 7 voturi pentru, 7 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 7 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI SI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 20 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 3 de pe Ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) ". Votați, vă rog! Păi v-am dat cuvântul, doamnă consilier, dar vorbiți la telefon!

Doamna Ramona Porumb: Da, vroiam să zic, pentru că am solicitat în ultima ședință de consiliu să ne parvină o situație exactă de la Catedrala Mântuirii Neamului, nu am primit nici până în prezent niște documente, astfel, am., pentru a vedea exact care e stadiul lucrărilor am mers, împreună cu colegii mei să vedem care e stadiul și ce anume mai e de făcut și ce riscăm sau ce se face practic cu acești bani, pe care îi... se dorește a fi alocați astăzi. Vreau să vă spun că am observat în ultima vreme Sectorul 1 cam a... practic am aruncat niște bani pe fereastră pe toaletări, ținând cont că și acum, la Iancu de Hunedoara 35, de un an de zile au cerere și nici în prezent nu s-

au toaletat acești pomi, văzând practic că sunt... sunt... la Catedrala Mântuirii Neamului practic dacă nu se vor finaliza lucrările în decembrie riscăm să... să reluăm practic în primăvară curățarea și... nefiind pus acoperișul, practic se vor... două secunde, vă rog! Ideea e în felul următor, dragi colegi! E un monument de interes național, știu că au fost discuții de-a lungul vremii în acest sens, dar este un edificiu de interes național, nu vreau să mă contraziceți, e părerea noastră, fiecare are altă... are altă părere și și-o poate susține. Ideea este că au fost deja alocați foarte mulți bani și nu putem risca ca în primăvară să nu se mai... să se reia lucrările. Și astfel, dorim... dorim să nu se închidă șantierul și să-și poată susține lucrările mai departe. Dar se pare că astăzi... unde sunteți, colegii de la P.S.D.? Nu? Nu mai votăm?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 11 voturi pentru, 4 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 20 consilieri locali prezenți

Proiectul Diverse de pe Ordinea de zi suplimentară.

Punctul 4.1 "Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ cu privire la dosarul nr. 25764/64/3/2019 de pe rolul Tribunalului București - Secția a Il-a Contencios Administrativ si fiscal, având ca obiect suspendare și anulare act administrative, cerere de chemare în judecată formulată de către relamanții doamna Ramona Porumb, Doamna Violeta Alexandru, domnul Sebastian Burduja, domnul Daniel Chirvasă, Domnul Mădălin Olteanu, domnul Adrian Suvac, doamna Cristina Grigorescu ".

Punctul 4.2 "Analiza cauza de baza realizat de GBC Exim SRL referitor la situația sistemului de vot și răspunsul Mida Soft Business SRL privind situațiile în care microfoanele pot fi dezactivate ".

Punctul 4.3 "Adrese C.N.I. referitoare la bazine de înot.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, declar ședința închisă!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic.Danielii Ni (țol


Date

Begin

End

11/28/2019

2:07:56 PM

2:09:09 PM

Vote 1 of 3

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Vote Item 1 Pct. 1 - Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare

din data 31.10.2019

Art. 138 alin. (15) si Art. 139 alin .(1)

Vote Type

Who can participate in the vote?

Secret Options

Agenda item

Description

Result

[2] PENTRU

26/26

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Votina Outcome

PROCESUL VERBAL APROBAT SI

DESCĂRCAT

2 PENTRU

Unanimous votina

False

ID

Title

Name               Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA       PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIANGEORGE      UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU{2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA        PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

J

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

I

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

TR

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

2:14:25 PM

End

2:17:45 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item


Description


Vote Item 2 Aprobarea Ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

28.11.2019

Art. 5 lit ee) si Art. 138 alin. (7)

Result

Votina Outcome

Unanimous votinq

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

2 PENTRU

False

26/26

0/0

0/0

26/26

0/0

26/26

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

37

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

2:18:52 PM

End

2:20:14 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Description


Vote Item 4 ordinea de zi suplimentara

Art. 5 lit ee) si Art. 138 alin. (7)

Result

[2] PENTRU

14/14

[3] ABȚINERE

8/8

[4] ÎMPOTRIVA

4/4

Total voted (delegates / weight)         26/26

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 26/26

Voting Outcome


ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA A FOST

APROBATA 2 PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LI VIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

07

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

2:22:26 PM

End

2:24:01 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 4 Pct. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrative-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București

Description

k2-588 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Rer't

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID


Title Name


Group


Authority by


POPA DANIELA


UNPR


Vote Choice      weight

PENTRU[2J            1


4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

2

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENIRU[2]

1

1b

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4J

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

on

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA14]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANIJ VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOI RIVA[4J

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURE5AN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]


Date

11/28/2019

Begin

2:24:59 PM

End

2:25:41 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 7 Pct. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Consolidare și modernizare clădire din șoseaua Cotroceni, nr. 9, Sector 6 (Cinematograf Cotroceni)"

Description

k2-590 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

Result

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

L4J ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitied to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNI

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[3]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE[3]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

Thursday,

November 28, 2019 2:25:42 PN

2/3

Date

11/28/2019

Begin

2:25:54 PM

End

2:27:06 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 8 Pct. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

Description

k2-582 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, Juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Result

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

26/26


Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 26/26

Votinq Outcome


PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS

Unanimous votinq False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

l'l-N I HI Jț,'J

1

4

GONCEA GHEORGHI IA

UNPR

PENTRIJJ2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINEREL3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURFSAN MANIJFI A

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[3]          1

PENTRU[2]            1


Date

11/28/2019

Begin

2:27:21 PM

End

2:28:01 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 9 Pct. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumită CENTRUL EDUCAȚIONAL SECTOR 1

Description

k2-576 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

Result

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Vuling Outcoine PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS

Unanimous votina

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

-

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA

PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

- ~1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIF IIINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS ELURIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

 • 28              VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

 • 29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Date

11/28/2019

Begin

2:28:21 PM

End

2:30:02 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 10 Pct. 8 - Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare de către Centrul Educațional Sector 1 din subordinea Consiliului Local Sector 1, asupra spațiului situat în imobilul din București, Str. Mureș nr.18-24, etaj 1, Sectorul 1, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional)

Description

k2-586 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Res-lț

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS

Unanirnous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


POPA DANIELA


UNPR


PENTRU[2]            1


4

GONCEA GHEORGHITA

LI VIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

-

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVAL4J

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]            1


Date

11/28/2019

Begin

2:31:37 PM

End

2:32:31 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 11 Pct. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL

Description

k2-525 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Result

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome   HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

91

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

z2

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

2:35:32 PM

End

2:36:43 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 12 Pct. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Description

k2-522 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

Result

[2] PENTRU

19/19

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

, J

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]         1

PENTRU[2]            1


Date

11/28/2019

Begin

2:37:02 PM

End

2:38:21 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 13 Pct. 11 - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei

nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.126/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare "Administrație" din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Description

k2-523 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

Result

[2] PENTRU

26/26

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous votinn

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA

PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

• O

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA


28

29

32


VIERU MANUEL        USR


AUGUSTIN


MURESAN MANUELA USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Result


Date

Begin

End

Vote Type

Who can participate in the vote?

Secret Options


Agenda item


Description


11/28/2019

2:38:34 PM


2:39:24 PM


Vote 1 of 3


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication


Vote Item 14 Pct. 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului "Centrul de Plasament Viață și Lumină" k2-530 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locala, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome


Unanimous voting


HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

1b

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU [2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

 • 28              VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

 • 29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Date

11/28/2019

Begin

2:39:35 PM

End

2:40:17 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 15 Pct. 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana în vederea derulării proiectului "Centrul de Zi Ana"

Description

k2-531 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților celățeriilui și patrimoniu (C4);

 • - Comisia dc sănătate și protecție socială (6)

Result

[2] PENTRU

26/26

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

1

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

1

21

MACARIF IIINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU [2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENIRU[2]

I

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU [2]

1

29

MURESAN MANUELA   USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Date

11/28/2019

Begin

2:40:28 PM

End

2:41:19 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 16 Pct. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Umanitară Health Aid România în vederea derulării proiectului „îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați cu măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health Aid România"

Description

k2-532 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'

 • - Comisia de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1),

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

Resiilt

[2] PENTRU

26/26

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Voting Outcomc HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous votina

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENIKUIZ]

I

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

J

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRUI2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGII

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

IJSR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA   USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Date

11/28/2019

Begin

2:41:31 PM

End

2:42:17 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 17 Pct. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Alternativa 2003, în vederea derulării Proiectului "Centrul de Zi Alternativa"

Description

k2-537 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

Result

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

? PENTRU

Unanimous yoțlng False

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

)

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA

PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PFNTRIJ[2]

1

SIMONA

Thursday,

November 28, 2019 2:42:18 PIV

2/3

 • 28              VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

 • 29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Date

11/28/2019

Begin

2:42:28 PM

End

2:53:19 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 18 Pct. 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2019 -2020

Description

k2-572 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

Result

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

[41 ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIANGEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

I

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OITEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

 • 28              VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

 • 29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]


Date

11/28/2019

Begin

2:59:58 PM

End

3:00:22 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 19 Pct. 17 - Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea negocierii și achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiului București, Strada Panciu nr. 21, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1

Description

k2-534 - Ari 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

Result

[2] PENTRU

26/26

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2J

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

lO

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

28

29

32


SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Date

11/28/2019

Begin

3:00:35 PM

End

3:01:18 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 20 Pct. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr.3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

Description

k2-538 - Art. 5 lit. ee) si Art. 139 alin (1)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Result

[2] PENTRU

26/26

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)         26/26

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 26/26

Voting Outcome


HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


POPA DANIELA


UNPR


Vote Choice      weight

PENTRU[2]            1


4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

t— 1

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]           1


Date

11/28/2019

Begin

3:01:32 PM

End

3:02:25 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 21 Pct. 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de

funcții al Poliției Locale Sector 1

Description

k2-539 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Result

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Votinq Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous votinci

False

ID        Title

Name               Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

ABTINERE[3]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:02:36 PM

End

3:03:10 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 22 Pct. 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării programului de acordare a serviciilor medicale de medicina muncii de către Complexul Multifuncțional Caraiman pentru angajații Grădiniței nr. 206 Sector 1 pentru perioada 1 decembrie 2019-30 noiembrie 2020

Description

k2-544 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (6)

Result

[2] PENTRU

26/26

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Votina Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous votina

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PEN I RU|2J

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

t

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

28

29

32


SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Date

11/28/2019

Begin

3:03:22 PM

End

3:04:04 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 23 Pct. 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului Buccurești și Parohia Romano-Catolică "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" situată în strada Pechea nr. 16, București, Sector 1, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor lucrări de investiții de înlocuire a învelitorii clădirii bisericii, în valoare de 428.240,60 lei cu TVA

Description

k2-548 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

Result

[2] PENTRU

19/19

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Votina Outcome

Unanimous votina

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

. o

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:04:18 PM

End

3:04:57 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 24 Pct. 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitarea, refacerea și reamenajarea bazei sportive Tenis Club București, strada Știrbei Vodă nr. 133, Sector 1

Description

k2-580 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

Result

(21 PENTRU

20/20

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous votinq False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISIJ FIORIAN MISIJ

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA

RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE13]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27


MUNTEANU CRISTINA USR


SIMONA


28


VIERU MANUEL        USR


AUGUSTIN


29


MURESAN MANUELA USR


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]


Result


Date

Begln

End

Vote Type

Who can participate in the vote?

Secret Options


Agenda item


Description


11/28/2019

3:05:09 PM


3:05:43 PM

Vote 1 of 3


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication


Vote Item 25 Pct. 23 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 404/18.12.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor servicii publice

k2-581 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor .și patrimoniu (C4);


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 26/26

Voting Outcome

Unanimous voting

ÎD        Title

2

4


HOTARAREA A FOST ADOPTATA


2 PENTRU

False


Name               Group

POPA DANIELA         UNPR

GONCEA GHEORGHI IA UNPR


Authority by


Vote Choice      weight

PENTRU [2]            1

PENTRU[2]            1


LIVIU

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU [2]

1

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU12J

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU [2]

1

MIHAELA

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUF21

1

Date

11/28/2019

Begin

3:05:55 PM

End

3:06:33 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 26 Pct. 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea instalației electrice interioare la Centrul i r iul li funcționa 1 - clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1

Dcscription

k2-552 - Art. 5 lit. cc) si Art 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

Result

[2] PENTRU

19/19

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

2G/26

Votina Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous votina

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERIMA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

J

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISIINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

G'EORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

LUMINIȚA

24

OLTFANIJ VIRGIL

PNL

PFNTRU[2]

1

MADALIN

Thursday,

November 28,

2019 3:06:34 PFv

2/3

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:06:46 PM

End

3:07:43 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 27 Pct. 25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu', având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru reparații la instalația termică și electrică și montare instalație paratrăsnet din cadrul Parohiei Pitar Moșu', situată în strada Diunisie I upu nr. 45, sector 1

Description

k2-574 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

Result

[2] PENTRU

26/26

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/2G

Votinq Outcome

Unanimous votina

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PCNTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PtNIKUlZJ

I

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLIFANII VIRGII

PNL

PFNTRIlf?]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:07:55 PM

End

3:08:45 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 28 Pct. 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparații curente în cadrul Parohiei Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, situată în Strada Academiei nr. 22, sector 1

Description

k2-578 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

Result

[2] PENTRU

19/19

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Fntitled to vote (delegates / weight)

26/26

Votina Outcome

Unanimous votina

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

,6

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:11:42 PM

End

3:14:15 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 29 Pct. 27 - Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiul București, Intrarea Poiana nr. 5-7, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1

Description

k2-571 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

Result

[2] PENTRU

21/21

[3] ABȚINERE

5/5

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

l7

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27


MUNTEANU CRISTINA


USR


28


29


32


SIMONA


VIERU MANUEL


AUGUSTIN


MURESAN MANUELA


USR


USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Date

11/28/2019

Begin

3:14:27 PM

End

3:15:30 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 30 Pct. 28 - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.

2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți" la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020, astfel cum a fost modificată conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 342/31.10.2019

Description

k2-575 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (5);

Result

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Unanimous votina

2 PENTRU

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU [2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

 • 28              VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

 • 29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Date

11/28/2019

Begin

3:17:02 PM

End

3:18:54 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 31 Pct. 29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de

către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de

Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română

S.A. și Raiffeisen Bank S.A.

Description

k2-585 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Result

 • [2] PENTRU

  13/13


  2/2


  11/11


 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)         26/26

Voting Outcome


Total not voted (delegates / weight) 0/0 Entitled to vote (delegates / weight) 26/26 PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

I

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

zO

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

32


MURESAN MANUELA USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]         1

PENTRU[2]            1


Date

11/28/2019

Begin

3:19:15 PM

End

3:19:56 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 32 Pct. 30 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public

Description

k2-587 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Result

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

3/3

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Voting Outcome PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS

4 ÎMPOTRIVA

Unaninious votina

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ABTINERE[3]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

29

32


SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU [2]


Date

11/28/2019

Begin

3:23:20 PM

End

3:24:06 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 33 Pct. 31 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Teișani nr. 214-216, sector 1, București

Description

k2-480 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Resulț

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS

4 ÎMPOTRIVA

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

■I

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

zO

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

32


MURESAN MANUELA USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]         1

PENTRU[2]           1


Date

11/28/2019

Begin

3:24:30 PM

End

3:24:57 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 34 Pct. 32 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) str. lezeru nr. 2A, sector 1, București

Description

k2-481 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Resiilț

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

8/8

[4] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

26/26


Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 26/26

Voting Outcome


PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


POPA DANIELA


UNPR


Vote Choice      weight

PENTRU[2]            1


4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

LIVIU

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

6

GABRIELA

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

8

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

11

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

15

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

PLNTRU[2]

1

16

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ARTINFRF[3]

1

19

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

■’O

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

il

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCLJ ADRIANA

PNL

ABTINERE[3]

1

23

MIHAELA

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

25

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

~~32   '           NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]           1


Date

11/28/2019

Begin

3:25:11 PM

End

3:25:31 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 35 Pct. 33 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Străulești nr. 29-31, lot 1, sector 1,

București

Description

k2-482 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Resuit

 • [2] PENTRU

  26/26

  0/0

  0/0


 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)         26/26

Voting Outcome


Total not voted (delegates / weight) 0/0 Entitled to vote (delegates / weight) 26/26 HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authoiity by


Vote Cholce


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PFNTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

5ION DRAGOS TLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUFI

AUGUSTIN

USR

PENTRU [2]

1

29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]            1

PENTRU[2]            1


Date

11/28/2019

Begin

3:25:41 PM

End

3:26:35 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 36 Pct. 34 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Măgura Slătioarei nr. 5, sector 1,

București

Description

k2-484 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Rezult

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU [2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

5UVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

^0

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]            1

PENTRU [2]            1


Date

11/28/2019

Begin

3:26:52 PM

End

3:27:42 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 37 Pct. 35 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Natației nr. 20, sector 1, București

Description

k2-485 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Resulț

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total nnt voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID


Title Name


Group


Authority by


POPA DANItLA


UNPR


Vote Choice       weight

PENTRU[2]            1


4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

2

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU [2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNI

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PFNTRIJ[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]            1


Date

11/28/2019

Begin

3:27:53 PM

End

3:28:28 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 38 Pct. 36 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Natației nr. 53A, sector 1, București

Description

k2-487 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Resnlt

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Votina Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting

False

ID        Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

2

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2J

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

1

z1

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]            1


Date

11/28/2019

Begin

3:28:41 PM

End

3:29:30 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 39 Pct. 37 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Timișului nr. 33, sector 1, București

Description

k2-490 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Result

[2] PENTRU

26/26

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)         26/26

Voting Outcome


Total not voted (delegates / weight) 0/0 Entitled to vote (delegates / weight) 26/26 HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


POPA DANIELA


UNPR


Vote Choice       weight

PENTRU[2]            1


4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA

RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

<L I

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]            1


Date

11/28/2019

Begin

3:29:41 PM

End

3:30:21 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 40 Pct. 38 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) str.lng. Pisoni nr.7, sector 1, București

Description

k2-496 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Resulț

[2] PENTRU

26/26

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)         26/26

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 26/26

Voting Outcome


HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


POPA DANIELA


UNPR


Vote Choice      weight

PENTRU[2]            1


4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

2

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENIRUIZJ

I

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

^1

MACARIE JLINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU [2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU [2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]            1


Date

11/28/2019

Begin

3:30:31 PM

End

3:30:54 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 41 Pct. 39 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești nr.411, sector 1, București

Description

k2-498 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

[2] PENTRU

26/26

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)        26/26

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 26/26 Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

„I

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA

RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

<_0

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]            1

PENTRU [2]            1


Date

11/28/2019

Begin

3:31:06 PM

End

3:31:38 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 42 Pct. 40 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) str.lng.Dumitru Zossima nr.7, sector 1,

București

Description

k2-499 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

[2] PENTRU

26/26

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26


Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 26/26

Voting Outcome


HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

<-0

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]            1

PENTRU [2]            1


Date

11/28/2019

Begin

3:31:49 PM

End

3:32:22 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 43 Pct. 41 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Carol Knappe nr.88A, sector 1, București

Description

k2-500 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia dc administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Result

[2] PENTRU

26/26

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)         26/26

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to votc (delegates / weight) 26/26

Voting Outcome


HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

False

ID       Title Name


Group


Authority by


POPA DANIELA


UNPK


Vote Choice      weight

PENTRU[2]            1


4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU [2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU [2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORCSCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU [2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

•’O

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

1

/

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRAU

MADALIN

PNL

PENTRU [2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU [2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]            1


Date

11/28/2019

Begin

3:32:33 PM

End

3:33:18 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 44 Pct. 42 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) str.Spicului nr.10, sector 1, București

Description

k2-502 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia dc administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);


 • [2] PENTRU

  12/12


  9/9


L3J ABȚINERE

[4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitlcd to vote (delegates / weight) 26/26

Voting Outcome PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS 4 ÎMPOTRIVA

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authorlty by


Vote Choice


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE|3|

1

•iq

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABIINERE13J

I

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

2/

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVAM]

1

29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]         1

PENTRU [2]            1


Date

11/28/2019

Begin

3:33:30 PM

End

3:34:35 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 45 Pct. 43 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ing. Zablovschi nr.74-76, sector 1,

București

Description

k2-526 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Result

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unantmous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

i

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

">1

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PFNTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:34:52 PM

End

3:35:45 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 46 Pct. 44 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Copșa Mică nr. 34, sector 1, București

Description

k2-536 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Rer"-lt

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25


Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Votina Outcome


HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


POPA DANIELA


UNPR


PENTRU[2]            1


4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIANGEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA

RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRLJ[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU [2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:35:56 PM

End

3:36:37 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 47 Pct. 45 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cricovului nr.30, sector 1, București

Description

k2-540 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Re- ’ț

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)         25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome


HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authot ity byPOPA DANIELA


UNPR


Vote Choice      weight

PENTRU[2]            1


4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA

RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

07

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:36:48 PM

End

3:37:33 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 48 Pct. 46 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. București-Ploiești nr. 117D, sector 1,

București

Description

k2-541 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Result

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Votina Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanîmous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

l

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU [2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

”1

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:37:46 PM

End

3:38:22 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 49 Pct. 47 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui Crăciun nr.16, sector 1, București

Description

k2-542 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Res-'*

[2] PENTRU

9/9

[3] ABȚINERE

11/11

[4] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Votina Outcome

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS

4 ÎMPOTRIVA

Unanimous votina

False

ID        Title

Name               Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU [2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

TI

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:38:37 PM

End

3:39:44 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 50 Pct. 48 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Scroviștea nr.44-48, sector 1,

București

Description

k2-546 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Result

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU [2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

">1

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:39:56 PM

End

3:40:58 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 51 Pct. 49 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Zăgazului nr.1A, sector 1, București

Description

k2-547 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Re 'ț

[2] PENTRU

9/9

[3] ABȚINERE

10/10

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)         25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome


PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS 4 ÎMPOTRIVA

Unanjmous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

I

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA

RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

-•1

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:41:28 PM

End

3:42:29 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 52 Pct. 50 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) str.Dej nr.21, sector 1, București

Description

k2-501 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • [2] PENTRU

  13/13

  7/7


  5/5


 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)         25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


POPA DANIELA


UNPR


Vote Choice      weight

ABTINERE[3]          1


4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

2

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:42:48 PM

End

3:43:11 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 53 Pct. 51 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) str.Târnăveni nr.12, sector 1, București

Description

k2-503 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Res- ’♦

 • [2] PENTRU

  25/25

  0/0


  0/0


 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)         25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome   HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


POPA DANIELA


UNPR


Vote Choice      weight

PENTRU[2]            1


4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

2

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU [2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU [2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE (LINCA

USR

PENTRU[2]

1

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU [2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:43:24 PM

End

3:43:54 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 54 Pct. 52 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Renașterii nr.29, sector 1, București

Description

k2-543 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Re' lț

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Votina Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous votina

False

ID        Title

Name              Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU [2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

2

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RAI (JCA

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

"'2

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRUI2J

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU [2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:44:07 PM

End

3:44:32 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 55 Pct. 53 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr.224, 224A, sector 1, București

Description

k2-553 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4),

Result

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total votcd (dclcgatcs / weight)

25/25


Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome   HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous votîng False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU [2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

16

CHIRVASA VIURLL DANIEL PNL

PENTRU [2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRUP]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUP]

1

"*1

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRUP]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRUP]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRUP]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRUP]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRUP]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUP]

1

Thursday, November28, 2019 3:44:33 Pfv

2/2

Date

11/28/2019

Begin

3:44:45 pm

End

3:45:34 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 56 Pct. 54 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Triumfului nr.80, sector 1, București

Description

k2-554 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjuratul (2),

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Re ’t

 • [2] PENTRU

  9/9


  9/9


  7/7


 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voletl (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome


PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS 4 ÎMPOTRIVA

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

i

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOIRIVA14J

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

"'1

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA^]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:46:03 PM

End

3:46:45 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 57 Pct. 55 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.369, sector 1, București

Description

k2-555 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia ele administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Res

[2] PENTRU

25/25

0/0

0/0

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Votina Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous votina

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Voie Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

1/2

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

-

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENIRU[2J

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

)

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PCNTRU[2]

1

Date

11/28/2019

Begin

3:46:57 PM

End

3:47:23 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 58 Pct. 56 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Șoimăreștilor nr.1, sector 1, București

Description

k2-556 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înronjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Re- ’t

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)         25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title Name

2                POPA DANIELA


Gruup


UNPR


Authority by


Votc Choicc


weight


PENTRU[2]           1


GONCEA GHEORGHITA UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PAIUSI OLIVtR LEON USR PORUMB RAMONA PNL MACARIEILINCA        USR

GEORGESCU ADRIANA PNL MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN   USR

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIFRl) MANIJEL         USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA USR NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRUI21


Date

11/28/2019

Begin

3:47:35 PM

End

3:48:01 PM

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 59 Pct. 57 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Bd. Sld. Constantin Godeanu nr.38A, sector 1,

București

Description

k2-557 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Result

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

2 PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

I

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

">1

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date


Begin

End

Vote Type

Who can participate in the vote?

Secret Options


11/28/2019

3:48:49 PM


3:49:23 PM


Vote 1 of 3


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication


Result


Agenda item


Description


Vote Item 60 Pct. 58 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Manolescu nr.22, sector 1, București

k2-558 - Art. 5 lit. cc) si Art. 139 alin (3)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);


Voting Outcome


Unanimous voting


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

14] IMPUI RIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS

4 ÎMPOTRIVA

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU [2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

.2

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVAI4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABT1NERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Date

11/28/2019