Proces verbal din 28.08.2019

Proces verbal sedinta ordinara 28.08.2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘ'

2 5. SEP. 2019

PROCES VERBAL


Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire.,..


privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 august 2019, ora 15:00

Nr. |l / 18     2019

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 2872 / 22.08.2019, ținând seama de prevederile art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu art.133 alin. (1), art.134 alin.(l) și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu următoarea Ordine de zi:

 • 1. Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data 09.07.2019;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 iunie 2019

 • 4.  Proiect de hotărâre privind alegerea modalității de gestiune a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare din cadrul serviciului de salubrizare pe raza subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Ducurești

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public dc interes local denumii Direcția de ulililăli publice, salubrizare și proiecția mediului

Sector 1, cu personalitate juridică, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare

 • 6.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului din subordinea Consiliului Local Sector 1, a spațiului situat în imobilul din Str. Mureș nr. 18-24, etaj 2, Sectorul 1, București, din cadrul Pieței agro-alimentarc Mureș (Complexul Multifuncțional)

 • 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 septembrie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 -Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului, a cărei activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare.

 • 8.  Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în

2 5. SEP. 2019

subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de exct teWârâ®pifcî^oi^jiet7repetiție desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al                          ..............

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 și modificarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1

 • 11. Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Complexul Multifuncțional Caraiman, a unui ajutor umanitar în valoare de 70.980 lei pentru doamna Silvia Coman, salariată a Complexului Multifuncțional Caraiman

 • 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna august 2019, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 14. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația Zâmbetul Îngerilor-A.Z.I. în cadrul proiectului "Sandvișul de la miezul nopții”

 • 15. Proiect de hotărâre pentru proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în vederea achiziționării de pe piața liberă, pentru și în numele Municipiului București, a unor imobile, compuse din teren și construcții, în scopul amenajării și reorganizării serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială al sectorului 1 precum și transmiterea dreptului de administrare asupra acestora

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ- teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2019

 • 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Ger pentru derularea Proiectului "Centrul de monitorizare Aslan”


 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului cadru de parteneriat interinstituțional de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, completată ulterior cu Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 55/28.02.2019

 • 21. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Adriana Mihaela Georgescu

 • 22. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dragoș Florin Sion

 • 23. Diverse

 • a.  - Opinie Motivată privind refuzul Secretarului Sectorului 1 de contrasemnare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 242 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bd. Apicultorilor nr. 44, sector 1, București

 • b. - Opinie Motivată privind refuzul Secretarului Sectorului 1 de contrasemnare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului. 1 nr. 252 din 09.07.2019 privind, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Sos. Străulești nr. 66, sector 1, București

 • c.  - Sesizare privind situația clasei 2C de la Școala nr. 7 , sector 1, înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 33624/08.08.2019

 • d. -Plângere prealabilă formulată de doamna consilier local Ilinca Macarie, cu privire la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 242 din din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bd. Apicultorilor nr. 44, sector 1, București

 • e.  -Raport de activitate pe semestrul I 2019 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția laptelui, în anul școlar 2019 - 2020 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.


Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local a 17/31.01.2017 privind stabilirea destinației funcționale a Pieței Amzei (Petijie


piață agroalimentară tradițională și ca obiectiv turistic - Prirnaru^^’^l^l^^’î-'^^ăț2^22^


Municipiului București

Potrivit prevederilor art.135 alin.(l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 22.08.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mail-ului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 2872/22.08.2019 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali din 25 consilieri în funcție

A lipsit: domnul Cristian Laurențiu Bulfon.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară din data... Vă rog să luați loc, vă rog să luați loc, domnilor consilieri!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul Tudose!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bine ați venit ședința ordinară din data de 28.08.2019. Având în vedere că în sală... Liniște vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Având în vedere că în sală avem o prezență de 24 de consilieri, față de 25 consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 supun spre aprobare Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 09.07.2019. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea acestui proces verbal, dacă nu, supun la vot descărcarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 09.07.2019. Cine este pentru? 16 voturi pentru, 8 abțineri, procesul-verbal a fost aprobat și, prin urmare, descărcat.

PROCESUL VERBAL A FOST APROBAT CU 16 VOTURI PENTRU ȘI 8 ABȚINERI din 24 de consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă dau cuvântul domnule Președinte pentru aprobarea Ordinii de zi și Ordinii de zi suplimentare.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Supunem la vot Ordinea de zi de astăzi. Domnul... domnul Bulfon vrea să ne spună două cuvinte.

Domnul Cristian-Laurcnțiu Bulfon: Da! Mă adresez în primul rând doamnei Secretar, aș vrea să lămurim această situație ambiguă în care... în care mă aflu și în care ne aflăm, referitor la prezența mea la ședințele de consiliu. V-am făcut o adresă prin care v-am solicitat să lămurim această

REGISTRATURĂ GENERALĂ

2 5. SEP. 2019

CC

Se

mnatura depnmire........................

ptui sa votez, nici ue


situație, mi-ați trimis niște spicuiri din text de lege, plus o adresă a Pre constatat că au primit-o și ceilalți colegi, din care reiese faptul că nu am dre cum că nu am dreptul să particip la ședințe. Ori dumneavoastră mi-ați interzis mai devreme să semnez prezența la această ședință. Vă rog să... să lămurim această... această situație, pentru că vreau și eu să știu ce am de făcut în continuare.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Având în vedere că subzistă un impediment legal, este a nu știu câta oară, și vreau să revin asupra faptului că am stat o zi întreagă să vă explic, că nu puteți să vă exercitați votul, prezență înseamnă aprobarea ordinii de zi, practic prezență înseamnă plata indemnizației. Așa cum am menționat, cât timp subzistă un impediment legal pentru că un proiect de hotărâre ce are ca obiect luarea la cunoștință de Ordinul prefectului să fie introdus pe Ordinea de zi. Noi am înțeles cât timp legalitatea acestui ordin face obiectul controlului judecătoresc al instanțelor de judecată, nu am introdus un astfel de proiect, însă ceea ce nu pot să... nu putem să permitem, este că nu puteți să vă exercitați votul, pentru că altfel toate hotărârile ar fi lovite de nulitate absolută. Prezență din punctul meu de vedere înseamnă aprobarea primului punct și anume Ordinea de zi și înseamnă plata unei indemnizații de consilier local. îmi asum faptul că astăzi nu vă las să semnați în acest caiet de prezență, deja am avut această problemă și data trecută, din voința dumneavoastră ați mers și ați semnat. O să revenim noi, în ceea ce privește plata indemnizației, să găsim soluția legală. Vă mulțumesc!

Doamna Daniela Ramona Porumb: Bună ziua! înainte de a vota Ordinea de zi, vreau să vă propun să facem o inversare a ordinii proiectelor pe Ordinea de zi, pentru a asigura reprezentativitatea cetățenilor și a respecta votul lor la alegerile locale, astfel încât cele două proiecte de validare a colegilor noștri, să fie la începutul Ordinii de zi. Deci, practic, punctul 2 și 3, așa cum e normal, nu pot fi validați la sfârșitul ședinței, după ce deja s-au votat majoritatea proiectelor.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă... dacă îmi permiteți, dacă îmi permiteți, doamna consilier....

Doamna Daniela Ramona Porumb: Vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: ... și lider al grupului P.N.L. Ordinea de zi a ședinței, și am să vă rog să deschideți Codul administrativ pentru că vi l-am distribuit în prima ședință.

Doamna Daniela Ramona Porumb: Da, îl cunoaștem, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Potrivit art. 135 alin. (7), Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui care a cerut convocarea consiliului local. Convocarea acestei ședințe ordinare este realizată dc Primarul Sectorului 1. De asemenea, în cazul neaprobării Ordinii de zi, în condițiile prevăzute, nu sc acordă indemnizația, țin să vă aduc la cunoștință, cuvenită consilierilor locali, pentru ședința respectivă.

Doamna Daniela Ramona Porumb: Atunci, îl rugăm pe domnul Primar...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; Totodată, totodată... Nu, vă rog foarte mult!

Doamna Daniela Ramona Porumb: Păi e simplu...

UGVtWiUT I M»              ---- a

registratura generala


2 5: SEP. 2019


- Secretarul Sectorului 1: Nu! Lăs i^fflfâăin^6î?^St,arcpel^ie


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan

Semnâtufâdf primirț...,.............

--Proiectul •privffia


totodată, ca să... totuși să aducem la cunoștință cetățenilor din Sectorul 1 validarea celor doi consilieri, în urma demisiilor date de către consilierul de la P.N.L. și consilierul U.S.R., pentru că practic au decis să aleagă o cale mai bună, respectiv doamna Clotilde Armând, deci dânsa, prin voința dânsei, și-a dat demisia și noi am respectat, așa cum am spus prevederile din Constituția României, țin să vă precizez că dumneavoastră în calitate de consilier local, aveați și dumneavoastră această obligație de a elabora proiecte de hotărâri privind validarea supleanților. Ceea ce așa cum putem... puteți să observați în acest moment sunt proiecte elaborate de către Primarul Sectorului 1. Dacă nu sunteți mulțumită cu poziția aleasă și stabilită de către domnul

Primar, 21 și 22, domnul Primar își poate retrage, cu voința dânsului și potrivit prevederilor legii, cele două proiecte și să veniți la o ședință ulterioară reprezentantul P.N.L. și reperezentantul U.S.R. cu proiecte elaborate. De altfel, trebuie să ținem... să precizăm că reprezentanții P.N.L. au înaintat o adresă cu membrul supleant Adriana Georgescu, care se afla pe poziția 4, ori legea spune că supleantul este următorul.

Doamna Daniela Ramona Porumb: S-a reglementat această situație, da...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna... doamna Porumb!

Doamna Daniela Ramona Porumb: Nu înțeleg de ce întrerupem ședința cu astfel de detalii.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Porumb! Vreau să aduceți la cunoștință...

Doamna Daniela Ramona Porumb: Ați primit din partea noastră toate actele necesare... ca să fie validat. Păi și cu la fel, c o situație care ținea de dumneavoastră...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Porumb...Vă rog foarte mult, vă rog foarte mult să informați corect, că solicitarea a venit în urma adresei noastre, să veniți să ne precizați ce s-a întâmplat cu cei 3 membrii P.N.L. supleanți, pentru că nu aveam o astfel de adresă. Deci, buna credință a Primarului Sectorului 1 și aparatului de specialitate, aparatul executiv a existat, iar dumneavostră în data de 21 ne-ați transmis adresa prin care ne-ați spus că următorul membru supleant a avut probleme cu justiția, probleme penale, este condamnat, al doilea și-a dat demisia, al treilea și-a dat demisia și următoarea, doamna Adriana Georgescu, pentru care noi cu bună credință, am elaborat proiectul de hotărâre și l-am, în urma ...., vă dați seama că după ce am primit această adresă din data de 21 și puteți să-mi confirmați că a fost înregistrată, am elaborat acest proiect și bineânțeles că prioritate au fost așa cum vedeți aprobarea rectificării bugetare unde, doamna director, avem... pentru a asigura utilitățile de la școli, pentru a asigura obligațiile pe care le avem pentru comunilate.Vă mulțumesc!

Doamna Daniela Ramona Porumb: Doamna Secretar, două secunde...

Doamna Daniela Ramona Porumb: Și nu mai dezinformați, vă rog frumos!

Doamna Daniela Ramona Porumb: Nu dezinformăm, dar eu sunt sigură că Primarul Sectorului 1 nu-și va bate joc de voturile cetățenilor, pentru că vorbim de un buget care se dorește a fi rectificat astăzi și doresc să se facă acest lucru cu votul tuturor consilierilor, care pot .... inclusiv cei care pot fi validați.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte tic ședință: Propun să....

2 5. SEP. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Doamna Daniela Ramona Porumb: Am înțeles toate explicațiile dumncajjMtstoiăjedilffirftsta-4ui.........

justifică faptul că am pus 2 consilieri pentru validare, pe ultimele poziții, după ce avem pe Ordinea de zi, un buget de aprobat, o rectificare.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Propun să supunem la vot schimbarea Ordinii de zi.

Doamna Daniela Ramona Porumb: Supun la vot! Asta am spus de la început. De fapt, îl rog pe domnul Primar, conform noului Cod administrativ să supună Ia vot și să fie de acord cu modificarea și cu validarea celor 2 consilieri la începutul Ordinii de zi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: Nu, conform legii, nu este posibil, conform legii, spune “se supune la vot Ordinea de zi propusă de Primarul Sectorului 1”. Dacă după aceea, veți hotărî dumneavoastră dezbaterea, să stabiliți o altă ordine, nici aici... Deci Ordinea de zi este supusă așa cum a fost analizată de către Primarul Sectorului 1. Și trebuie să reținem încă o dată, că nu a existat nici un proiect de hotărâre elaborat de cei 1,2,3,4,5,6,7 consilieri P.N.L. care formulează plângeri prealabile împotriva hotărârilor Consiliului Local, nu a fost elaborat un astfel de proiect, prin care să-și propună singuri validarea propriului supleant. Vă mulțumesc!

Doamna Daniela Ramona Porumb: O.K.! Atunci propun, după votarea Ordinii de zi, să votăm și modificarea ordinii proiectelor, astfel încât proiectul 21 și 22, să fie proictele 2 și 3.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Așa vom face, așa vom face. Supunem la vot Ordinea de zi de astăzi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vot Ordinea de zi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, Ordinea de zi de astăzi. Ordinea de zi a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 5 ÎMPOTRIVĂ din 24 de consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Am... domnul Primar și domnul Președinte au luat hotărârea, astfel încât proiectul nr. 21 și 22, deci proiectele, să fie supuse votului, pentru a fi trecute proiectul 1 și proiectul 2, deci ambele, am să te rog Cristi să creezi un câmp. A... supunem prin ridicarea mâinii pentru că nu se poate pe sistemul de vot acum.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Sunteți de acord? Sunteți de acord să votăm prin ridicarea mâinii?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: De asemenea, vreau să vă mai spun un singur lucru, pe viitor, pentru că de fiecare dată ajungem în aceeași situație. Convocatorul a fost dat cu 5 zile lucrătoare înainte, nu am avut nicio astfel de solicitare din partea P.N.L.-ului sau U.S.R.-ului, pentru că acele 2 puncte să fie trecute pe primul punct și al doilea. Țin să vă precizez că acest cvorum a fost realizat în sistem, așa cum au fost analizate de către inițiator. în situația în care veți fi dumneavoastră inițiator vom respecta voința dumneavoastră. Cristi, poți să realizezi? Poți să realizezi? Numai.... Da, numai puțin, o să...., nu lăsați, ca să nu....o să facem... am început cu sistemul... Să supunem la vot Ordinea de zi suplimentară până... Nu, Ordinea de zi suplimentară. Până realizează Cristi. A, nu se poate? Nu se poate?

UCCIUTUI I dl iriUIIIVipiUIUI UUVUIU^M

REGISTRATURĂ GENERALĂ

2 5.' SEP. 2019

PpNt'MFțHI facțmjlețljfrpetiți e Semnături de primire........................


Doamna Ilinca Macarie : Am o întrebare, ați spus că suntem 24 de consilie

2 consilieri nu sunt validați? Cum, cum se explică?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, doi consilieri nu sunt validați. Unde îi vedeți validați? Nu trebuie să-i votați dumneavoastră?

Doamna Ilinca Macarie: Deci din cei 25... deci 25, în mod normal se numără fără cei care... fără cei care și-au dat demisia. O.K., am înțeles.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectele, modificarea? Ai reușit, Cristi? Mulțumesc! Modificarea Ordinii de zi, deci supunem la vot modificarea Ordinii de zi pentru proiectele 21 și 22 pentru a trece pe pozițiile 1 și 2. Majoritate simplă? Majoritate simplă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, schimbarea ordinii punctelor.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Scuze, pe poziția 2 și 3 și modificarea Ordinii de zi pentru proiectele 21 și 22 pentru pozițiile 2 și 3, pentru că primul punct a fost procesul verbal. Da, propunerea a fost respinsă. 24 suntem...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Propunerea a fost respinsă.

PROPUNEREA PRIVIND SCHIMBAREA ORDINII DE ZI NU A FOST APROBATĂ -

12 VOTURI PENTRU ȘI 12 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 consilieriprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Supunem la vot Ordinea de zi suplimentară de astăzi. 13 voturi pentru, 4 abțineri, 7 împotrivă. Ordinea de zi a trecut... Suplimentara a fost aprobată!

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU 13 VOTURI PENTRU, 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 4 CONSILIERI LOCALI CARE NU A U VOTA T din 24 de consilieri în funcție prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2. "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Avem trei amendamente. Două, două. Să le susțină cine...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Avem un amendament prin care se majorează secțiunea de dezvoltare cu 18.585,00 mii lei, în vederea alocării acestei sume Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, pentru achiziționarea echipamentelor medicale de radiologie imagistică, ca urmare a finalizării procedurii de licitație deschisă online având ca obiect contract de furnizare, instalare, punere în funcțiune, garanție, mentenanță, service, în vederea achiziționării de echipamente medicale de radiologie imagistică. Cine este pentru? Suntem în procedură , după. S-a mai votat odată proiectul acesta, cu aceeași sumă, cu aceeași... pentru același aparat.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnii consilieri...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos! 13 voturi pentru, 10 abțineri, 1 vot împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.

sectorui 1 ai Municipîufur Bucureșt. registratura generală

■                   .    ■ -          ■          ț

2 5: SEP. 2019

petiție

Semnătură de primire........................


AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 13 VOTURI PENTRU, 10 A ÎMPOTRIVĂ din 24 de consilieri în funcție prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 2.

Domnul Cristian Adrian Tudose: 2. Disponibilizarea sumei de 7.024.000 lei din obiectivul investiții Execuție și proiectare a locurilor de joacă Parc Bazilescu și Nicolae Iorga, Alexandru Ioan Cuza. Se alocă suma de 2.900.000 de lei pentru obiectivul de investiții Căruțe pentru promovarea meșteșugurilor naționale pentru comerț stradal, se alocă suma de 24.000 de lei pentru obiectivul de investiții Proiectare și amplasare 5 statui, e vorba de statuile donate în 2016 Primăriei Sectorului 1, se alocă suma de 4.100.000 de lei pentru obiectivul de investiții Extindere sistem de supraveghere video odată cu extinderea locurilor de joacă. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos. A, spuneți!

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Suntem..., nu știu dacă mă aud. Stați un pic, stimați colegi! Aș vrea înainte să votăm, doamna director de la Economic să ne spună exact de unde se taie, pentru că se taie de la Investiții. Nu, eu mi-am exprimat, domnul Goncea, punctul de vedere de a lua cuvântul, înainte de a... Domnul Președinte... Vă rog frumos să faceți liniște în sală, domnul Președinte!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Goncea, domnul Goncea, domnul Goncea! Haideți să îi lăsăm să vorbească.Toată lumea are dreptul la....

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Domnul Președinte! Am cerut cuvântul, mi s-a acordat, mi se pare normal să fiu ascultată.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Goncea!

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Deci înainte de a vota, haideți să știm pentru că noi, consilierii, am studiat mapa.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Goncea!

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Domnul Goncea să știți că pot să țip și eu și să vă acopăr lejer, dar nu ăsta e scopul meu. Haideți să vorbim cu doamna director, că mi-ar plăcea să rămână video și înregistrat, în procesul verbal, să reiasă exact de unde se taie și unde se duce, adică de la investiții, de la investiții la căsuțe, circ și alte chestiuni. Vrem să știm exact. Domnul Goncea!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Goncea!

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Eu vreau să o chemăm pe doamna director, ca să rămână în procesul verbal, să rămână filmat, să se vadă exact unde se duc banii.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Goncea!

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Atât! Mi se pare normal să cerem chestia asta.

Doamna Ramona Porumb: Trebuia mai întâi să o validați, domnul Goncea, ca să o putem trimite în comisie, dar n-ați dorit asta!

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Deci, domnul Președinte, eu zic să o așteptăm pe doamna...

actorul 1 ai :>iumcipiuiui Bucureșt. REGISTRATURA generală


Z 5; SEP. 2019 ^nmrTri^i^Vcompletare petiție fflmnâțur» de primire........................


Doamna Ramona Porumb: Ca să putem avea pe cineva în comisie, trebuit

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Go nce

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Domnul Președinte! Vă rog frumos să mă lăsați să îmi termin cuvântul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Spuneți, doamna director, vă rog frumos!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Domnul Președinte, aș avea rugămintea, puteți să lăsați votul și se va termina după ce doamna director își va prezenta punctul de vedere, mi-ar plăcea să rămână înregistrat și filmat în procesul- verbal și să vadă toți cetățenii de unde se iau bani și unde se duc. Pentru că se iau de la investiții, unde nu sunt cheltuiți banii și se duc pe alte chestiuni, care, iertați-mă, înafară de bâlci, nu se face altceva. Prin urmare, mi-ar plăcea foarte mult să o văd pe doamna director, să ne explice exact ca să rămână filmat, pentru cetățenii sectorului 1. Mulțumesc frumos!

Doamna Maria Magdalena Eftimic — Director Management Economic: Acest amendament se referă la redirecționarea unor sume deja prinse în bugetul A.D.P.-ului, pe un anume obiectiv de investiții și se redirecționează de acolo pe alte obiective. Deci nu se schimbă cu nimic, nici bugetul pe total al A.D.P.-ului, nici... nimic. Tot în investiții, dar pe alte proiecte. Cum sunt în amendament, am aici personalul care poate să explice. Da, corect. Da. Da, da sunt trecute în amendament.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna consilier, aveți comisie juridică, dacă vreți să știți mergeți la comisia juridică. Păi, tocmai de aceea mergeți și îi informați dumneavoastră pe cetățeni, da? Nu am venit în ședința de consiliu să facem bâlci.

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Management Economic: Da, amendamentul a fost făcut public, adică nu... Da. Am înțeles, am înțeles. Deci e vorba de suma de 7.024.000 de lei, care se referea la Parcul Bazilescu și se duc 2.900.000 de lei la obiectivul de investiții Căruțe pentru comerțul stradal, 240.000 de lei pentru Proiectare, amplasare statui și 4.100.000 de lei pentru obiectivul de investiții Extindere sistem de supraveghere video. Acesta este amendamentul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Haideți să votăm, suntem în procedură de vot. Mulțumim frumos. Mai avem două voturi. 24 de voturi... 14 voturi pentru, 9 abțineri, un vot împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 14 VOTURI PENTRU, 9 ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ din 24 de consilieri în funcție prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Și acum supunem la vot rectificarea.

Doamna Ramona Porumb: înainte de a vota proiectul în sine, aș avea și eu o întrebare, dacă se poate?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți!

Doamna Ramona Porumb: Pentru că vorbim în acest proiect de rectificare de buget, de niște sume foarte mari, să nu le zic altfel, 35 de milioane pentru salubritate, 12 milioane că tot precizați domnule Primar de bâlci, pentru bâlci și spectacole în Sectorul 1 și totuși avem informații sau

plângeri de la directorii din Sectorul 1 că nu au loc reparații în școli. Dar noi i pentru bâlci și spectacol...


ti! . .îaniqjiuiu! Buctireși, tTyRA GSNERALĂ

I Li


L i SEP. 2019


. —omprefare petiție Seninâturj^de primire..»....................


Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Așteptați data de 9 septembrie și putem vorbi.

Doamna Ramona Porumb: Ideea este că mai avem un pic și începe școala și deja nu... sau înțeleg că s-au sistat contractele sau ce se întâmplă? Dacă puteți să le dați o explicație directorilor.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Așteptați data de..., așteptați data de 9 septembrie și puteți vorbi după 9 septembrie.

Doamna Ramona Porumb: Domnul Primar, nouă nu ne prea place să așteptăm, am vrea să știm exact ce se întâmplă, că tot vorbim de faptul că suntem filmați, poate... mai poate comunica? Mersi. Poate pot afla și ei de ce nu pot aștepta liniștiți începerea școlii și ce se întâmplă...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vă spun așteptați liniștită începerea școlii.

Doamna Ramona Porumb: Dar nu e vorba de mine, e vorba de cei care v-au votat, poate domnule Primar. Și poate regretă acum că au făcut acest lucru.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Doamna, numai puțin, haideți ca să ne calmăm un pic, că nu facem politică aici, în sală, încercăm să nu facem politică, nici P.S.D., nici P.N.L., schimbări de Ordine de zi, cu consilieri, astea sunt, știm noi ce sunt. Dar eu vă întreb, doamna Porumb, numai puțin. Spuneți că proiectul privind rectificarea bugetului nu este O.K., din punctul dumneavoastră de vedere. Adică contraziceți inițiatorul, directorii de specialitate și așa mai departe. Ați spus că se duc bani la bâlciuri și așa mai departe. Am o întrebare. Ați făcut vreun amendament la această rectificare, dumneavoastră P.N.L.-ul? Ați venit să amendați această rectificare? Cum vedeți dumneavoastră că ar trebui să fie amendat acest buget astfel încât să fie mult mai aproape de cetățenii Sectorului 1. Obligația noastră ca și consilieri, o dată, am spus-o mereu și sper că până la sfârșitul mandatului o să înțelegem, noi nu suntem consilieri doar o dată pe lună, sau de două ori, depinde când avem ședințele de consiliu local sau comisiile dc specialitate, noi suntem consilieri și bucureștenii, cetățenii sectorului 1 ne-au votat să fim consilieri în fiecare zi a anului, patru ani de mandat sau câți or fi ei. Dacă aveți întrebări pe Ordinea de zi care se publică, și se publică, și s-a publicat întotdeauna corect, într-adevăr au fost și proiecte care au fost pe Ordinea de zi pentru că sunt de urgență, așa se întâmplă, că ar trebui să știți că sunteți de la P.N.L., ați condus primăria și știți bine cum se lucra și în trecut. Ați fost să întrebați, de exemplu, ați fost la directorul Administrației școlilor, de exemplu, sau la celălalt director, la doamna director, o întrebați întototdeauna, chemați în ziua de ședință directorii de specialitate. Cum, numai puțin, în comisia de buget numai spun că nu știu câți sunteți, dacă vă duceți. Aveți la îndemână foarte multe lucruri și modalități să corectați greșelile administrației. Dacă există, din punctul dumnealor de vedere, totul este greșit. Vreau să îmi spuneți și mie cum ați încercat să corectați și să amendați acest proiect supus pe ordinea de zi, unde noi sau inițiatorul l-a amendat. Să înțeleg ca și doamna consilier, colega noastră de la U.S.R., singurul amendament la Spitalul Grigore Alexandrescu, nu ne-a interesat suma, doar lista de aparatură. Și aș putea să mă întreb eu și nu numai eu, de ce este important să vedem ce achiziționează un spital.Vrcm să... vrem să aflăm... numai puțin! încă o dată spun, știți cine este managerul Spitalului Grigore Alexandrescu, spital în Sectorul 1 ? Doamna consilier Macarie? Nu, pentru cetățeni, că tot vorbiți de... știți? Sunteți de trei ani jumătate, doamnelor, domnilor consilieri din fața noastră, sunteți de trei ani jumătate consilieri, aș vrea să-mi

f&GISTRAWRA' GENERALĂ

—  —•

2 51 SEP. 2019

spuneți, și luăm partea de spitale, spitale, sănătatea, știți că este singuri administrare patru spitale, v-aș întreba pe dumneavoastră, toți din față, știți la aceste patru spitale? V-ați dus dumneavoastră să-i întrebați, domnul manager X, Y, nu-i spun că noi îi știm, aveți vreo problemă? Venim și noi U.S.R.-ul sau P.N.L.-ul să vă ajutăm, să vă sprijinim, ne ducem și noi să inițiem un proiect, vorbim cu primarul, am auzit că primarul nu dă bani pentru sănătate sau ce ziceți voi, dă pe... Nu vă place, păi așa vorbiți dumneavoastră și m-am hotărât să vorbesc și eu, că tot spuneți de cetățeni. Doamna Macarie, dați-mi un manager din sectorul 1. Știți vreunul? A, ați vorbit, care este managerul cui? Numai puțin. Nu fac... Ați vorbit cu domnul manager Ulici? Nu, vă supărați, lucrurile astea vă supără. Ați fost să vorbiți? Domnul consilier, ați vorbit cu managerul Ulici pe această listă? Vă garantez că nu. Dacă îl știți, de ce n-ați întrebat? Ce vă interesează, de fapt? Ce vreți dumneavoastră să faceți, de fapt? Și cu asta am încheiat și am de gând, întotdeauna am fost vorbăreață, dar de data asta, începând de acum, pentru că nu sunteți corecți și vă interesează cu totul alte lucruri decât bunăstarea cetățenilor sectorului 1.

Semnătură de primire......

CCT'patfiTn'ianageri de


mnălurâ de primite.......................


Domnul Păiuși Olivier-Leon: Doamna consilier, vă informez că am cerut notele de fundamentare și graficul de finanțare a cheltuielilor, lucru care trebuia să se întâmple în momentul în care am primit materialele spre cunoștință, da? Deci noi am primit materiale, fără notele de fundamentare. Colega noastră, consilieră, a cerut în numele nostru aceste note de fundamentare pe care le-am primit ieri. Când le-am primit? Ieri sau alaltăieri. Sunt câteva sute de pagini acolo. Pe care n-am reușit să le printăm.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului l:La ce oră le-ați transmis? Ați solicitat?

Domnul Păiuși Olivier-Leon: Și după ce le-am printat, am început să le analizăm. Pe acest motiv, da, vă informez, da, cunoaștem foarte bine situația și de la spitale vă aduc... Nu e vorba de asta. Revin, domnul... domnul Primar! Domnul Primar! Domnul Primar! Domnul Primar, doar o intervenție scurtă și mă opresc. Revin la dumneavoastră cu aceeași rugăminte asupra P.U.Z.-ului coordonator, care este o problemă uriașă și care este prins inclusiv în acest buget, cu 700.000 de lei, v-am spus, acest P.U.Z. este opac către locuitori, noi avem informații despre toată documentația respectivă pentru că am obținut-o prin instanță. Rugămintea noastră este să avem o dezbatere publică asupra acestui P.U.Z. coordonator. Vă rog frumos și vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, vă rog frumos, să votăm!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos! Gata, domnul Goncea, suntem în procedură de vot, vă rog frumos! Suntem în procedură!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Stimați colegi! Stimați colegi, vă rog frumos, un pic. Toți consilierii, conform noului Cod administrativ și Legii 215 care era în vigoare până acum, cred că toată lumea trebuie să primească materialele cu cinci zile înainte. Că se trimit cu o zi înainte sau se trimit în aceeași zi, iertați-ne, dar nu cred că e o problemă la consilieri. Este volumul foarte mare, noi înțelegem lucrul acesta, dar odată ce se face convocarea, având în vedere...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Au fost transmise materialele cu cinci zile, amendamentul... Dezinformați!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Doamna Secretar, vă rog să mă lăsați să termin și să nu mă întrerupeți, pentru că nu e posibil așa ceva.

Sectorul 1 al Municipiului București RBfllSTRATURA GFWSRALA

l b.' SEP. 20iS


Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Dezinformați, doar in î. dezinformați-!_____

_          _ .                                 _            ...                  . Pțlmlj/Hpunș / completare pet ție

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Toate materialele se trimit cu citfe..a^ta.jeste-. legea!


s.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cu cinci zile le-ați primit! Vă rog frumos să nu dezinformați!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu toate materialele, ca să ne înțelegem!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Amendamentul vă permite Codul administrativ să-l formulați înainte sau chiar în timpul ședinței. A fost vorba de un amendament!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt trei voturi, vă rog frumos!

13 voturi pentru, 0 abțineri, 11 împotrivă. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3 „Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 iunie 2019”. Haideți să votăm!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 16 voturi pentru, 8 abțineri. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU ȘI 8 ABȚINERI

din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4 „Proiect de hotărâre privind alegerea modalității de gestiune a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare din cadrul serviciului de salubrizare pe raza subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București”. Haideți să votăm!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Care avem directorii de la compartimentele de specialitate, care...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Suntem în procedură de vot, discutăm după ce se încheie votul. 13 voturi pentru, 0 abțineri, 11 împotrivă. Proiectul a fost aprobat. Spuneți, domnul...

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Punctul nr. 5 „Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public de interes local denumit Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului Sector 1, cu personalitate juridică, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare”. Votați, vă rog! 13 voturi pentru, 0 abțineri, 11 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

wciorui i «îi Municipimw Magistratura G^wetwuÂ;

r-        i

z»stz ara [


Siemnito'ri 'd» pilmlte......


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 11               Mtițfe

din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna consilier!

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: A se vedea de ce s-a dorit această ordine de zi în acest... în această ordine, exact așa cum e ea și nu s-a schimbat, chiar vreau să se noteze în procesul verbal și, mai mult decât atât, mi-ar plăcea tare mult ca A.L.D.E., colegii noștri de aici prezenți, că nu facem politică, că toți ați făcut astăzi politică aici până acum, în fine... a se vedea exact că alianța există în continuare. Mulțumesc mult!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Punctul nr.6 „Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului din subordinea Consiliului Local Sector 1, a spațiului situat în imobilul din Str. Mureș nr. 18-24, etaj 2, Sectorul 1, București, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional) Votați, vă rog! Mai sunt două voturi. Domnul Goncea, ați votat? Cine n-a votat, Cristi? Domnul Chirvasă... Domnul Chirvasă? Mai avem un vot. Domnul Păiuși? Mulțumim! 13 voturi pentru, 0 abțineri, 11 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr 7 „Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 septembrie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 - Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului, a cărei activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare”. Spuneți, domnul consilier!

Domnul Tudose Cristian Adrian: Dună ziua! în interesul cetățenilor, despre care se tot vorbește, țin să atrag atenția colegilor de la U.S.R. asupra unui filmuleț pe care l-au postat în decursul zilei de ieri, legat de personalul Direcției de salubritate. Se spunea în acel filmuleț că vorbim de trei sute patru zeci și ceva de angajați. Dacă ați fi avut bunul simț să citiți nota de fundamentare a Direcției de Management Economic, vedeați că această direcție are, în primă fază, 55 de salariați, nu 345. Din acest punct de vedere doresc să... din respectul față de cetățeni să corectăm acest lucru și poate-1 corectați și pe filmarea dumneavoastră. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Haideți să votăm! Mai sunt două voturi. 13 voturi pentru, 0 abțineri, 11 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 8 “Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București”. Spuneți, domnul consilier!

Stffloru ..;iuinc4M»wwr-'»'î; »^&|ȘȚRh.TUHA generala

15; SEP. 2019 |


Domnul Vieru Augustin Manuel: în legătură cu acest proiect. Pe lângă fa] pentru că practic dublează A.U.I.P.U.S.P.-ul, când ar putea fi doar un deparltaț^lK^l^îîb^H^rfW cadrul A.U.I.P.U.S.P., așa, avem și o problemă legală. Nu știu dacă ați urmărit știrile de astăzi, noul Cod administrativ a fost atacat de către Avocatul poporului. Păi nu, dar știți care e problema? Că această... acest Centru de excelență este posibil a fi înființat tocmai pe noul Cod administrativ.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Solicită împuternicirea Consiliului General, dacă ați citit bine proiectul.

Domnul Vieru Augustin Manuel: Am înțeles, dar e același lucru. Solicităm împuternicirea...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Și nu are... nu are aceleași atribuții cu... nu are aceleași atribuții cu...

Domnul Vieru Augustin Manuel: Nu are importanță, solicităm împuternicirea pentru ceva care deocamdată ar putea fi ilegal.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Augustin! Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da... Nu! Nu! Iar un Centru de excelență cu capitol bugetar pe învățământ eu cred că este...

Domnul Vieru Augustin Manuel: Bun. O.K. Revenim. Ar putea fi un proiect sau un departament în cadrul A.U.I.P.U.S.P.-ului. Nu avem nevoie să facem două instituții care se ocupă de același lucru, de învățământ.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Câte proiecte ați inițiat dumneavoastră pentru copiii cu rezultate foarte bune? Sau ce măsuri ați luat?

Domnul Vieru Augustin Manuel: Păi, nu știu, poate vă aduceți aminte, a fost chiar anul trecut în iarnă... în iarnă a fost acel proiect pentru susținerea Mașter of Informatics. Poate ați uitat dumneavoastră. Eu n-am uitat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos! Mai avem un vot! 18 voturi pentru, 1 abținere, 5 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU, 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 1 ABȚINERE din 24 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 9 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 și modificarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019”. Votați, vă rog frumos! Mai avem un vot, vă rog frumos! 18 voturi pentru, 6 abțineri, 0 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI

din 24 de consilieri locali prezenți

L s. SEP. 2019

primit fâspuns / completare petiție

Semnituri de primire....................--

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 10 „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 ”. Votați, vă rog! 18 voturi pentru, 6 abțineri, 0 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI

din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 11. „Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Complexul Multifuncțional Caraiman, a unui ajutor umanitar în valoare de 70.980 lei pentru doamna Silvia Coman, salariată a Complexului Multifuncțional Caraiman’’. Spuneți, doamna consilier.

Doamna Ramona Porumb: înainte de a trece la votul următorului proiect, vreau să profit de faptul că este în sală domnul director Clinciu, pentru că vorbeam mai devreme de reparațiile din școli. Domnule director, v-am invitat astăzi la Comisia de educație, îmi pare rău că n-ați ajuns să discutăm acolo, apropo de ce spuneați, doamna Comănici...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Doamna consilier, haideți să avem la final discuția dacă nu are legătură cu...

Doamna Ramona Porumb: Nu vrem să-l reținem mai mult că bănuiesc că are probleme de rezolvat pentru școlile din Sectorul 1.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul director va rămâne până la final...

Doamna Ramona Porumb: Deci, vrem să știm care este statusul lucrărilor de reparații ale școlilor din Sectorul 1.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul director, rămâneți până la final, pentru că aveți cornul și laptele. Chiar vreau să văd cum votează colegii de la P.N.L.

Doamna Ramona Porumb: Așteptăm răspunsul dumneavoastră, fie el acum sau la final. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Haideți să votăm!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, vreau să vă anunț că voi dona salariul pe o lună angajatei noastre de la Caraiman.

Domnul Cristian Adrian Tudosc: Grupul P.S.D. se aliază inițiativei domnului Primar și va dona în integralitate indemnizația pe această lună colegei noastre de la Caraiman, mulțumesc!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Grupul U.N.P.R. este de acord cu această propunere.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 24 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți
Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 12. privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentruîncepând cu luna august 2019, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale”. Votați, vă rog! Mai avem 2 voturi, vă rog frumos. Cine nu a... 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 13. „Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”_Spuneți, doamnă!

Doamna llinca Macarie: începem cu amendamentul, am depus un amendament și dacă e... aș dori să-l citesc, ca să-l putem vota.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da. spuneți!

Doamna llinca .Macarie: Da ? O.K. Deci, amendamentul propus la proiectul numărul 13, privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, este vorba despre un amendament la Anexa numărul 1 la proiect în regulamentul privind Modul de derulare a procesului de bugetare participativă, la capitolul 8, Comisia de evaluare și monitorizare a proiectelor, analiza tehnică economică și juridică a propunerilor, textul actual este la aliniatul C. Comisia de evaluare și monitorizare a proiectelor va fi formată de reprezentanți ai aparatului de specialitate ai primarului Sectorului 1 și al Subordonatelor Consiliului Local al Sectorului 1, numiți prin dispoziție de primar. Amendamentul nostru propune ca aliniatul C să fie modificat și să aibă următorul cuprins: Comisia de evaluare va fi formată din 6 până la 12 membri și va avea în componență cel puțin un reprezentant al Direcției Economice, Direcției Juridice, Direcției Administrarea Domeniului Public al Comunității locale din Sectorul 1, al Organizațiilor Neguvernamentale, 3 membrii ai Consiliului Local al Sectorului 1 precum și City Managerului Sectorului 1. Reprezentantul comunității va fi reprezentat prin vot de către cetățeni, prin persoanele înscrise pe platforma online, care și-au anunțat intenția de-a reprezenta comunitatea. Cei 3 consilieri vor fi desemnați de consiliu, prin vot. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Propun să-l votăm prin ridicarea mâinii. A, îl are? îl aveți introdus ? Scuze! îmi cer scuze! Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este neavizat de Direcția Juridică. Suntem de acord în principiu cu amendamentul, având în vedere că... Codul administrativ... însă trebuie să țineți seama că trebuie să stabiliți componența comisiilor cu obiective, cu perioade de desfășurare a activității, în cadrul proiectului de hotărâre. Nu aveți cum să-l faceți acum.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem 4 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: A avizat nefavorabil. Direcția Juridică a avizat nefavorabil, a primăriei, da. Deci se pot constitui aceste comisii, acum, funcționari cu consilieri locali, dar vă rog să citiți articolul 127, alin. 3, că în momentul în care propuneți astfel de comisii, trebuie să stabiliți și obiectivele și planul de acțiuni, cu termen.

REGISTRATURĂ' GENERALĂ


2 5: SEP. 2019


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt 2 voturi pentru, o abținere, un vot împotrivă. Proiectul a fost respins.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu proiectul, amendamentul. Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul a fost respins.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ din 24 consilieri localiprezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul acum îl supunem.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem spre aprobare proiectul. Haideți să votăm proiectul. Spuneți!

Doamna llinca Macarie: Nu, nu, doar o observație, dacă se poate. Vroiam doar să vă zic că U.S.R. a depus proiect de bugetare participativă în 2018, timp de un an nu a fost pus pe Ordinea de zi, acum a apărut un proiect aproape identic, sigur că fiind modificat minimal exact în punctele esențiale, în componența comisiei. Ne bucură că Primarul... că ați apreciat proiectul nostru, dar ar fi fost frumos să fim și numiți sau cel puțin, să fim cooptați, ca coautori la acest proiect. Nu mi se pare O.K. pur și simplu să preluați un proiect de la alt grup politic.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Macarie, a fost proiectul dumneavoastră acum un an? Ăsta a fost proiectul dumneavoastră? A fost proiectul dumneavoastră acum un an, acesta? Acum un an, a fost proiectul dumneavoastră, nu? Si acum votați împotrivă? A, nu mai e bun? Am înțeles. Am înțeles. Mulțumim! 18 voturi pentru, 0 abțineri, 6 împorivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 14. „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația Zâmbetul îngerilor-A.Z.I. în cadrul proiectului "Sandvișul de la miezul nopții”. Votați, vă rog.

Doamna llinca Macarie: Deci, nu am votat pentru că amendamentul pe care l-am propus mi se pare unul esențial și nu a fost aprobat, dacă ar fi fost aprobat, atunci votam proiectul, da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles. Mulțumim!

Doamna llinca Macarie: Comisia decide care proiect intră în competiție sau nu, deci este foarte important ca comisia aceea să fie echitabilă și imparțială și să reprezinte cetățenii, deci comisia decide care proiecte intră în competiție.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, mai avem 4 voturi. Unanimitate. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 15. „Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Sectorul j ai Viuivqipiului Bucuwști

p.—


---------

25.' SEP. 2019

Copilului Sector 1, în vederea achiziționării de pe piața liberă, pentru și r                        jie

București, a unor imobile, compuse din teren și construcții, în scopul amentiwUirtteww'Qanisării-.....

serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială al sectorului 1 precum și transmiterea dreptului de administrare asupra acestora”Notați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Punctul nr. 16. „Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ- teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2019”. Votați, vă rog. Are cineva amendament făcut?

Doamna Ilinca Macaric: Scrie proiectul 17 acolo. La ce suntem?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 17, dar aveți a... amendament?

Doamna Ilinca Macaric: Eu am, am amendament pe proiectul 16.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Spuneți, citiți. Pe 16, da.

Doamna Ilinca Macarie: Da, e o greșeală acolo, scrie 17 în loc de 16. O.K. Deci, propun următorul amendament, la proiectul numărul 16 privind...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Stați puțin, stați puțin, doamnă... citiți amendamentul.

Doamna Ilinca .Macarie: A, O.K., O.K. e O.K. Da, deci amendamentul se referă la proiectul numărul 16 privind aprobarea premiilor elevilor unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ- teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2019. Amendamente sunt... se referă la același punct și anume înlocuirea plăcuței... plachetei gravate cu un voucher pentru cărți și o să citesc la articolul 1, în loc de textul „se aprobă acordarea unui premiu în suma de 2.500 de lei și a unei plachete gravate, având o valoare estimate de 110 lei fiecărui elev din cadrul unităților de învățământ preuniversitar, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București care a obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2019 conform anexei nr. 1”, se modifică cu „se aprobă acordarea unui premiu în suma de 2.500 de lei și a unui voucher cadou de cărți, având o valoare de 110 lei fiecărui elev din cadrul unităților de învățământ preuniversitar, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București care a obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2019 conform anexei nr. 1”. Exact asta este schimbarea de 3 ori în text.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Da! Haideți să supunem la vot. Da! Haideți, votați, vă rog frumos. Votați amendamentul. Mai sunt 2 voturi. Cine nu a votat, vă rog frumos? Unanimitate, amendamentul a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE - 24 consilieri locali prezenți

OCUUIUI i ai                       I

REGISTRATURĂ GENERAM*! Șt!

2 5. SEP. 2019

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la v<

^g|ți^t|irâ de primirt.........      *■<•" I


Votați, vă rog. Mai avem un vot. Cine nu a votat? Unanimitate. Proiectul ei

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 17 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan” pentru derularea Proiectului "Centrul de monitorizare Aslan”. Votați, vă rog!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vroiam să spun înainte că am dat exemplu noi consilierii P.S.D. și colegii noștrii că în momentul în care există un amendament bun, chiar de la dumneavoastră, colegii de la U.S.R. sau P.N.L., noi îl votăm, fără să întrebăm ce cărți, de unde, de ce bani și așa mai departe.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Asta înseamnă să faci politică pentru cetățean și nu politică.......păi nu, că voucherele cad din pom, așa... cine face... haide... asta înseamnă să faci

politică pentru cetățeanul sectorului. Mulțumesc, știu că sunteți supărați, dar, asta e.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm! Dă-i drumul la vot! Haideți să votăm! Cristi! Cine are amendament?

Doamna Munteanu Cristina-Simona: Referitor la proiectul nr. 17, care a venit în Comisia Socială pe data de 21 august, în această comisie au fost formulate câteva amendamente. Da. Referitor la Protocolul de colaborare, la punctul... la art. 3 pct. 1: să se completeze cu termenul de 12 luni.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Avem un singur amendament la un articol cu două alineate.

Doamna Munteanu Cristina-Simona: Nu. Sunt amendamente la art. 3 pct. 1, art. 3 pct. 2 și art. 3 pct 3. Aceste amendamente sunt cuprinse în avizul comisiei.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Aveți numai un articol de modificat, da, adică un amendament pe care îl supuneți în integralitate.

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Da. Da, da, da, deci, la art. 3 pct. 1, să se completeze cu termenul dc 12 luni, art. 3 pct. 2, să se modifice și să se precizeze că decontarea sumei se va face lunar pentru luna anterioară pe baza documentelor justificative și art. 3 pct. 3: să se specifice că beneficiarii sunt persoanele cu domiciliul legal în Sectorul 1 cu vârsta peste 60 de ani. Toate aceste amendamente au primit aviz favorabil în Comisia de Sănătate din data de 21.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos! Haideți să votăm, vă rog frumos! Unanimitate! Amendamentul a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE - 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul. Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

i Sectorul 1 ai rtmwaiWM* ouw«*u registratura generala

25. SEP.2019

< ■«■■ațy.iahĂli Buniiroatil


'4           BnnurnstH—

WWns / completare petiție Semnături de primire..................


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna

bemnaiura uc ț» ...............••............—

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: L-am așteptat la Comisie pe un repirzuii Uliii, nu șliu, pe cineva de la Poliția Locală, nu a venit. Pentru că noi am mai avut niște discuții acum un an, acum doi ani, s-au tot repetat discuțiile cu privire la înființarea sau suplimentarea unei... înființarea unei... din astea... direcții sau suplimentarea direcției Serviciului Juridic pentru că știu că a fost o problemă în care s-a externalizat instanța pentru că erau peste 400-500 de procese în care reprezentanții din Poliția Locală trebuiau să facă puncte de vedere, să se prezinte în instanță. Am tot sperat că prind pe cineva. Nu știu... Dacă este cineva, mi-ar plăcea să ne spună de ce nu a venit la comisie și poate facem acum ceva cu ... nu în comisie, în consiliu, poate facem ceva cu Departamentul Juridic pentru că noi ne-am oferit ca să venim în sprijinul lor de atunci - de acum cred că doi ani și, în fiecare an, am spus acest lucru , nici acum nu s-a prezentat nimeni, nu știu care este interesul sau dezinteresul, nu-mi dau seama. Mulțumesc mult!

Reprezentant Poliția Locală: Da! Sunt din partea Poliției Locale, consilier juridic de la Poliția Locală. Nu am înțeles foarte bine. Vă rog să mai repetați o dată.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mergeți la comisie!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Nu știu de cât timp sunteți angajată la Poliția Locală. Noi am avut discuții și acum un an de zile și acum doi ani de zile vizavi de Serviciul juridic, departamentul juridic, nu știu cum aveți dumneavoastră în organigramă prevăzută această organizare. Si vroiam să știu dacă veți prelungi, că mă gândesc că la un moment dat vă va expira acel contract...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna consilier, doamna consilier, domnișoara este un simplu consilier juridic. Trebuia sa vină cineva din conducere să ne explice, nu cred că are...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Păi eu l-am așteptat la comisie, am crezut că vine, dumneaei...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: O să vină la comisie probabil, ce să ne spună domnișoara?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Păi o să vină... trebuia să vină deja pentru că noi am avut proiectul la Comisie și nu s-a prezentat nimeni. Eu dc la Comisia Juridică mi-am asumat că susținem, grupul P.N.L. susține Poliția Locală prin înființare și mărirea numărului de posturi de la departamentul juridic ca să puteți să faceți față tuturor dosarelor pe care le aveți dumneavoastră. Când am vorbit ultima dată cu un reprezentant de la dumneavoastră, de la Poliția Locală, mi s-a comunicat că sunt peste 400. în momentul de față mă gândesc că poate chiar au crescut. Și vroiam să știu de ce nu a venit acum, când s-a făcut organigrama, pentru că a rămas ca atunci când se face organigrama să facem punctual acea mărire de posturi sau să facem o modificare în funcție de cum aveți dumneavoastră nevoie să nu trebuiască să mai prelungiți acel contract.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu; ,...să nu mai externalizați serviciul de instanță.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna consilier!


Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Și vreau să știu care e situația acun

în continuare aveți externalizată instanța, când expiră contractul, dacă știți            de primite ■!■•••

Reprezentant Poliția Locală: Nu știu să vă dau eu aceste lămuriri.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dumneavoastră sunteți consilier juridic... unde?

Reprezentant Poliția Locală: La Poliția Locală sunt, dar nu mă ocup eu de baza aceasta, de contracte.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos, domnișoară!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: O.K. Și altcineva mai este de la Poliția Locală?

Reprezentant Poliția Locală: Nu, acum în sală nu este nimeni.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Mi-ar plăcea la ședința următoare, chiar înainte de ședință, puteți să transmiteți pentru că noi nu reușim să intrăm în contact cu nimeni de la Poliția Locală.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: O să-i invit eu, doamna consilier! O s-1 invit pe domnul director de la Poliția Locală.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Să putem să discutăm, că acum era oportun, să facem, înainte să treacă în Consiliu, să facem aceste amendamente. Eu m-am oferit să le fac. Nu s-a venit probabil că nu există niciun interes din partea Poliției Locale. Că asta înțeleg din ceea ce se întâmplă. Mulțumesc frumos! Este a treia oară când vorbim despre chestia asta în consiliu, al treilea an.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim! Haideți să votăm, vă rog frumos! O să-l invit eu pe domnul director data viitoare. Mai sunt trei voturi, vă rog frumos! Unanimitate, proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 19 „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului cadru de parteneriat interinstituțional de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030”. Votați, vă rog! Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTARĂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE — 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 20 “Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, completată ulterior cu Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 55/28.02.201 ”9. Votați, vă rog! 18 voturi pentru, 0 abțineri, 6 împotrivă, proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 6 ÎMPOTRIVĂ

din 24 consilieri prezenți

Swtow/îai Municipiu,

RBGMITRaTURĂ generală

15. SEP. 2019 I ' '    ' •     • L-J


«ml


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 21 Pfaufrt dt> hntărârp privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Adriana h

Comisia de validare! Punctul „Diverse” rămâne după Ordinea suplimentara. Vă mulțumesc frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cei doi consilieri! Cum vreți să depuneți jurământul: cu formulă religioasă sau fără? Vă rog să vă ridicați și să veniți...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin, să validăm.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, validați, dar... Consilieri supleanți! Deci anunțăm... domnule Păiuși, grupul U.S.R. de la început ar fi trebuit să ne spună că acest consilier nu se poate prezenta, ca să depună... să retragă proiectul pentru că trebuie să fie validat și să depună jurământul. Deci, doamna Ramona Porumb, nu, dar noi... trebuie să propuneți, grupul U.S.R. să propuneți inițiatorului, Primarului Sectorului 1, să se retragă acest proiect de pe Ordinea de zi, pentru că acest consilier al U.S.R.-ului, membru supleant, nu este prezent și trebuie să depună jurământul. Nu se poate valida în lipsă, trebuie să depună jurământul. Propuneți... Comisia de validare! Președintele Comisiei să întrebe grupul U.S.R. dacă se retrage proiectul de validare a membrului.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 22 se retrage de pe Ordinea de zi. Doamna consilier de la P.N.L., viitor consilier de la P.N.L.! Vă rog să vă prezentați și să depuneți jurământul. Vă mulțumesc! Puțină liniște!

Doamna Munteanu Cristina-Simona: Referitor la punctul nr. 22 de pe Ordinea de zi, Comisia de validare a validat dosarul depus de doamna Adriana Mihaela Georgescu și o invită să depună jurământul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 21 este. Vă rog frumos să vă prezentați și să depuneți jurământul.

Doamna Adriana Mihaela Georgescu: Bună ziua! Adriana Georgescu mă numesc și o să depun jurământul: „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 1 al Municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Felicitări, doamna consilier!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Ce hotărâți cu punctul... Comisia de validare pentru punctul 22? Păi, atunci, spuneți că se retrage sau Comisia de validare spune că nu validează.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 22 se retrage de pe Ordinea de zi, având în vedere că viitorul consilier nu este prezent. Vă mulțumesc! Trecem la Ordinea suplimentară. Punctul nr. 1 de pe Ordinea suplimentară. „Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția laptelui, în anul școlar 2019 - 2020 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2 5. SEP. 2019 L .__________ |

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot NfflbMui&/dttyPitiare petiție Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilie                   ......... |

Adriana Mihaela Georgescu

Validarea, votați vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna... încă... doamna Georgescu nu votează, 24 de voturi pentru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 24 de voturi pentru, mandatul a fost validat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cristi, pentru cele 2 proiecte noi aveam cvorum calculat și cu consilierul de la USR, avem cum să modificăm? Bine.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de .ședință: Ați reușit să schimbați cvorumul? Da, supunem la vot Punctul 1 de pe Ordinea suplimentară.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi suplimentară „Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția laptelui, în anul școlar 2019 -2020”. Haideți să votăm, vă rog frumos. Mai avem un vot, vă rog frumos. Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi suplimentară „Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 17/31.01.2017 privind stabilirea destinației funcționale a Pieței Amzei (clădire și platou) ca piață agroalimentară tradițională și ca obiectiv turistic ”. Spuneți, doamna consilier!

Doamna Ilinca Macarie: Aici am o întrebare și anume, se dorește abrogarea hotărârii prin care se stabilește ca Piața Amzei să fie Piață agroalimentară tradițională și obiectiv turistic, aș vrea să știu de la inițiatorii proiectului care este... care este destinația funcțională dorită? Sau de ce deranjează acest proiect?

Doamna Beatrice- Florentina Moja - Șef Serviciu - Legislație și Avizare Contracte: La momentul la care s-a stabilit să poarte denumirea de Piață agroalimentară tradițională, proiectul de hotărâre, deși nu a îndeplinit condițiile nici de tehnică legislativă, nici nu a fost semnat... contrasemnată de doamna Secretar de la momentul respectiv, a trecut. Acum, pentru a se putea adopta un proiect de hotărâre corect, pe care putem să-l aplicăm, pentru că acesta nu a putut fi pus în executare, trebuie abrogat și pornit de la început cu un act normativ nou.

Doamna Ilinca Macarie: Și de ce nu se putea veni direct cu proiectul și care în ultimul articol, adică să avem cu ce să înlocuim, în ultimul articol se putea spune, „prin aceasta proiectul este abrogat”, acum noi practic, desființăm acestă protecție a Pieței Amzei, ca obiectiv turistic și ca piață agroalimentară, poate să se întâmple orice în clădirea aia.

Doamna Bcatricc- Florentina Moja - Scf Serviciu - Legislație și Avizare Contracte: Deci nu, piață agroalimentară era încă de la început, de la momentul construirii pieței respective.

2 5. SEP. 2019

rfc* PcMiQî i’i 11 mo/-'


Doamna Ilinca Macarie: Nu există, se poate printr-un proiect, printr-o poate schimba funcționalitatea.

Doamna Beatrice- Florentina Moja - Șef Serviciu - Legislație și Avizare Contracte: Dintr-o documentație... Nu s-a schimbat niciodată, deci ea a fost piață agroalimentară întotdeauna.

Doamna Ilinca Macarie: Se poate, teoretic, prin abrogarea acestui proiect se poate transforma, se poate cere aprobare de schimbare de destinație.

Doamna Beatrice- Florentina Moja - Șef Serviciu - Legislație și Avizare Contracte: Deci acel proiect nu îndeplinea condițiile, nici din punct de vedere al tehnicii și trebuie abrogat.

Doamna Ilinca Macarie: Poate puteam atunci, asta s-a întâmplat la mai mult de un an. Poate atunci se putea vedea de ce nu. Trebuie să facă un proiect și atunci se abroga cel nou, nu îl abrogăm și îl lăsăm așa... cine... ne apucăm să...

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos.

Doamna Ilinca Macarie: Și acum peste un an jumate ne-am trezit că-i ilegal?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: 15 voturi pentru, 2 abțineri, 8 împotrivă. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri localiprezenți

Doamna Ramona Porumb: Domnul director de la școli, îmi cer scuze dar ne-a rămas dator cu o A

informare și n-aș vrea să renunț la ea. Vă rog mult de tot. înainte de a încheia ședința bănuiesc că pe toți vă interesează situația școlilor din Sectorul 1.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem ordinea Diverse.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Mai avem Diversele, mai avem Diversele în conformitate cu prevederile art.140 alin.(3)...

Domnul Liviu Goncea: De ce să vă ascult eu pe voi, când voi nu spuneți niciodată nimic. Salut!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, am refuzat contrasemnarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), din Bulevardul Apicultorilor, nr. 44, Sector 1, București. Așa cum am menționat în ședința anterioară, precizez faptul că potrivit prevederilor art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București, nr. 31/2008, perioada de valabilitate a documentației de urbanism este de 5 ani. Această valabilitate a documentației de urbanism PUZ, Bulevardul Apicultorilor, a expirat la data de 17.01.2013, nefiind prelungită prin niciun act normativ. în ședința anterioară am precizat acest lucru, iar acum am venit în fața dumneavoastră, v-am expus aceste opinii pe larg în scris și în mod succint, vă spun că nu au fost... nu sunt aplicabile prevederile art. 56 alin. (5) din Legea 350, motivat de faptul că investiția nu a început în perioada de valabilitate a PUZ-ului, adoptată prin Hotărârea Consiliului General, nu s-a demarat procedura de autorizare a unei construcții prin solicitarea și obținerea cel puțin a unui Certificat de urbanism în scopul construirii, imobilul, terenul cu număr cadastral așa cum este precizat fiind achiziționat în vederea realizării investiției,

r--—

2 5. SEP. 2019

în cursul anului 2018, după data expirării valabilității PUZ-ului. De asemene


prevederile art.140 alin. (3) din Ordonanța de Urgență


nr. 57/2019 din Cod


Arderi idtgtnrârtiv.-am.........


refuzat contrasemnarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 252/09.07.2019, privind aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) din Șos. Străulești, nr. 66, Sector 1, București. De asemenea, menționez că sunt aplicabile aceleași prevederi legale, în sensul că potrivit prevederilor art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 85/2006, perioada de valabilitate a documentației de urbanism este de 5 ani, astfel valabilitatea documentației de urbanism PUZ, Șos. Străulești, Str. Liliacului, Str. Nuferilor, a expirat la data de 13.04.2011, nefiind prelungită prin niciun alt act normativ. Astfel, nu sunt aplicabile prevederile art. 56 alin.(5) în acest sens există și un punct de vedere elaborat de către Ministerul Dezvoltării, inițiatorul acestei ordonanțe. în aceste condiții se poate constata faptul că nu s-a demarat procedura de autorizare a unei construcții prin solicitarea și obținerea a cel puțin a unui Certificat de urbanism în scopul construirii, imobilul teren fiind achiziționat în vederea realizării investiției în cursul anului 2018. Vă mulțumesc și precizez faptul că aceste opinii motivate au fost detaliate în scris și expuse în mod succint în fața dumneavoastră, astăzi în ședința ordinară.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Petrescu Marcela, este în sală? Imediat domnule... Doamna Petrescu Marcela, este în sală? Spuneți doamnă, ce problemă aveți? Ca să nu mai stați până la sfârșitul ședinței să așteptați după noi, că noi avem treburi. Imediat, stați domnul... spuneți doamnă!

Doamna Marcela Petrescu: Bună ziua, problema mea este legată de alimentarea cu apă potabilă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna, doamna consilier...

Doamna Marcela Petrescu: Deci problema mea este legată de alimentarea cu apă potabilă a unor imobile, aflate în adresa Șos. București-Ploiești nr. 95, un număr de .... înjur de 160 persoane cu vârste între câteva săptămâni și 95 de ani, la această dată nu beneficiază de apă potabilă, problema majoră fiind alimentarea din partea rețelei Apa Nova, la momentul reabilitării DN-lui, rețeaua de apă a fost prevăzută pe partea dreaptă, iar imobilele situate pe partea stângă, nu sunt branșate la apă. în acest moment apa pe care noi o folosim este plătită în regim de paușal, la 6,5 mc de persoană, o apă care o primim de la o unitate militară care are forate niște puțuri și niște bazine în care această apă este strânsă. în anul 2016 am fost informați că apa prezintă bacterii, respectiv ecoli și salmonela, deci apa nu este potabilă. Să rețineți că noi plătim apă menajeră Ia...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă, am citit... am citit cererea dumneavoastră, dar nu ține de competență ... este în administrarea Primăriei Capitalei, noi nu putem să vă ajutăm, trebuie să mergeți la Primăria Capitalei.

Doamna Marcela Petrescu: Stimate domn, la Primăria Capitalei noi am depus documentația, am fost anunțați că suntem prinși în programul „Bucur de alimentare cu apă” și anul acesta în luna august am constatat cu stupoare că Primăria ne anunță că nu sunt fonduri suficiente pentru alimentarea cu apă. Menționez faptul că noi suntem plătitori de taxe și impozite la Sectorul 1, iar dacă dumneavoastră cei aflați în sală, îmi pare rău că domnul Primar a plecat, considerați că aceasta este o apă care se poate consuma, deci repet, spălat, gătit, bebeluși, oameni bătrâni, vă pot pune la dispoziție, este fotografia unei ape care curge într-o chiuvetă. Mie mi se pare anormal așa ceva, ținând cont de anul în care ne aflăm de fondurile existente în primărie, de bugete alocate pentru toate celelate.

.....

IRĂ GENERALA I

£P.2O19   | |

e( <1^^ petiție aaablexnă,-----~--_ nu putem interveni pe... pe... pe...

Doamna Marcela Petrescu: Care este spațiul Primăriei Capitalei, stimate domn? Nu vă supărați, mă numesc Petrescu Marcela, nu cunosc numele dumneavoastră.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cristian Neagu. Vorbiți cu doamna, lucrează... este consilier la Primăria Capitalei.

Doamna Marcela Petrescu: Vă mulțumesc frumos și pentru ajutor.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos!

Doamna Marcela Petrescu: Aceasta este poza, vă pot face cadou. Oricui dorește.

Domnul Oliver Lcon Păiuși: Domnul Președinte, noi putem să facem o intervenție în numele Consiliului Local, având în vedere adresa doamnei și prezența aici. Putem să facem o intervenție în numele Consiliului Local al Sectorului 1, pentru demararea procedurilor de realizare a proiectului, de finalizare a proiectului, că el, proiectul, există în sine. Deci, am putea să punem presiune, pur și simplu, toți consilierii....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Pe Consiliul General?

Domnul Oliver Leon Păiuși: Deci, în numele Consiliului Local către Consiliul General, da, pentru finalizarea acestor lucrări, trebuie doar noi în baza procesului verbal pe care o să-I avem încheiat și înainte de încheierea procesului verbal și validarea procesului verbal, să trimitem pur și simplu noi toți, uitați, o putem face împreună. Toți o facem, da? O semnăm cu toții și o trimitem către Primăria Capitalei în care arătăm speța respectivă și să o rezolve.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; O facem.

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Aș vrea și eu să vă întreb doamnă... Cristina Grigorescu sunt, consilier local. Ați fost la noi la Primărie și ați vorbit cu vreun director, ceva... sau vi s-a dat răspus, ați depus ați depus la registratură... aici e prima dată când veniți. O.K. Eu aș fi de acord cu acea adresă, mai mult decât atât, dacă există vreo formulă legală, ca noi Primăria Sectorului 1 să facem, nu știu... o parte din suma respectivă, să venim în sprijinul dumneavoastră, eu cred că dacă s-ar face un proiect, nu știu exact care este partea legală, dar putem să întrebăm și vedem. Nu mai este domnul director de la Investiții, trebuia să rămână să vedem exact dacă se poate face. Mi-ar plăcea să rămâneți și dacă doamna Secretar poate să vă pună în legătură cu domnul director de la investiții și să stăm un pic de vorbă poate găsim totuși o formă legală pentru că este imposibil de locuit în așa situație. Da, eu vă cred! Doamna Petrescu, rămâneți, dacă mai puteți, doamna Secretar, dacă vă rog frumos, doamna Cefalan, chemați-1 pe domnul director de la investiții să stăm un pic de vorbă să vedem dacă putem să o ajutăm pe doamna cumva, adică să căutăm o cale de mijloc. Haideți să vedem toate căile legale și dacă putem noi, ca și Primărie, să facem ceva în acest sens, haideți să facem. Dacă nu, măcar să facem acea adresa, să trimitem proiectul așa cum este el, deci nu e nicio... nu că faceți, facem. O.K. Mulțumesc mult. Doamna Secretar, dacă puteți să îl chemați pe domnul director de la investiții. Mulțumesc!

2 5. SEP. 2019

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul direețo^de Jpetiție

dacă vă uitați și vizionați astăzi ședința, vă rog să coborâti în sala de consilim^^d.tUMJifia^astră.să


știți că puteți să îl sunați, nu numai noi.

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: Domnul Președinte, doamna Secretar, vreau să vă mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră motivate cu referire la acele PUD-uri și doar o întrebare vreau să vă pun, trimiteți mai departe aceste opinii motivate către Prefectură și către Ministerul Dezvoltării? Sau ISC? Sau...? Vreau să știu că eu le voi prelua și le voi trimite eu dacă nu le trimiteți dumneavoastră . Pentru noi este foarte important... importantă partea asta de legalitate și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru acest lucru.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Eu am... Nu trebuie să îmi mulțumiți, că nu e... Nu trebuie să îmi mulțumiți. Eu am obligația doar către instituția Prefecturii.

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: Bun! Deci voi folosi atunci aceste opinii și le voi trimite mai departe către Prefect și Ministerul Dezvoltării. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Mazilu Mircea este în sală? Spuneți, ce problema aveți dumneavoastră? Imediat!

Domnul Mazilu Mircea: Bună ziua, deci sunt Mircea Mazilu, locuitor al Sectorului 1, zona Bucureștii Noi. Am și eu o problema cu niște vecini foarte gălăgioși care fac mizerie foarte multă pe stradă, foarte multă gălăgie, am o petiție semnată de 15 locuitori ai străzii în cauză, care a fost adresată inclusiv Poliției Locale, dar mai întâi de asta aș vrea să va arăt câteva videoclipuri că să vă faceți o idee despre ce vorbim. Este strada Diaconu Coresi din Bucureștii Noi, sectorul 1. Iar vecinii în cauză locuiesc la Diaconu Coresi nr. 29, într-un bloc ilegal, apropo. Da, este construit ilegal, fără autorizație, dar nu este relevant pentru... pentru problema în cauză.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți cu filmulețul, vă rog frumos. Nu se vede la... A, gata!

Domnul Mazilu Mircea: Aici vedeți cum copiii acestora își bat joc de doamna Didina, în vârstă de 84 de ani. Deci am înregistrat inclusiv cu sonometrul calibrat și atestat, se ajunge până la 70 de decibeli. Da! Ba da, ba da, imediat... Ideea e că din păcate sonorizarea nu este foarte bună, pot să încerc cu laptopul meu să vedem dacă se aude mai bine.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Aici ce avem?

Domnul Mazilu Mircea: Da, aici ideea e că în toate trebuie să se audă gălăgia, din păcate nu se aude pe acest sistem, o să încerc eu...

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: S-a răspuns...O întrebare, stimate domn, sesizări către Poliția Locală bănuiesc că sunt?

Domnul Mazilu Mircea: Da, vă arăt imediat.

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: Răspunsuri de la ei?

Domnul Mazilu Mircea: Am primit, am primit, imediat. O secundă, că vreau... este foarte relevant acest lucru...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Dar la ce oră se întâmplă chestia asta? Domnul Mazilii Mircea: Trecem la următorul, că sunt foarte multe. Da? Vreau să vă arăt doar câteva, inclusiv recente...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: La ce oră, la ce oră se întâmplă, chestia asta?

Domnul Mazilu Mircea: Deci, cu precădere după lăsarea întunericului. Da? Cu precădere după lăsarea întunericului încep adulții să facă gălăgie, până atunci fac copiii gălăgie.

uvuiuiui i ai muiirvipiuiui REGISTRATURA generala

2 5. SEP. 2019    '

ffcwins &ow(tâMPet ție

Semnătură de primire........................


Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți să adulții că adulții sunt mai importanți, copiii sunt copii, n-avem ce să facem.

Domnul Mazilu Mireea: Nu, și copiii sunt importanți! Acestea sunt răspunsurile pe care le-am primit. Da, da, da, da, da! Ideea e, pe scurt, o să vă arăt și poze cu gunoi lăsat pe stradă de acești indivizi. Dar, între timp, am făcut foarte multe sesizări, atât personal, cât și în numele grupului, ați văzut petiția bănuiesc, semnată de 15 oameni, da? Secția 5 Poliție, au constatat și i-au informat pe acești cetățeni cu privire la Legea 61/1991, în mai multe rânduri. Aici aveți poze cu ce înseamnă gunoi pe stradă, treceți prin toate, vă rog. Poliția rutieră i-a amendat de 9 ori, că au venit de 2 ori și au aplicat 9 sancțiuni pentru că toate aceste lucruri se desfășoară pe stradă. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului au venit și au constatat faptele, dar nu au atribuții. Și Poliția Locală Sector 1, anul 2018 "Faptele se constată și aplicăm măsura avertismentului verbal”. Ce înseamnă asta nu e foarte clar, dar se pare că iau măsuri. Apoi, 2019, se constată faptul că nu se tulbură liniștea publică și important, apropo de pozele pe care le vedeți, s-a observat faptul că domeniul public este igienizat corespunzător, în zonă fiind prezenți lucrători din cadrul Societății de Salubrizare Romprest. Vedeți cu ochii dumneavoastră colecție de poze de anul ăsta. Din nou Poliția Locală nu constată, la o altă petiție, nu se constată nicio abatere. 20.06, Poliția Locală Sector 1 nu constată absolut nimic. Avem un răspuns interesant și de la domnul Primar, care văd că nu mai este aici, care probabil a preluat de la Poliția Locală Sector 1, Poliția Locală Sector 1. în urma petiției, au venit de 87 de ori în control și nu au constatat nimic! Cum este posibil ca toți ceilalți să constate, ați văzut probele audio, video și fotografii și totuși Poliția Locală Sector 1 nu constată nimic. Cum se poate?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Și eu am chemat Poliția Locală odată și mi-au spus că dacă oamenii nu fac gălăgie în timp ce..., nu îi surprind, nu sunt surprinși făcând gălăgie, nu au ce să le facă.

Domnul Mazilu Mireea: E corect, dar în cazul ăsta de ce mai avem nevoie de Poliția Locală? Deci, ce se poate face, da?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: O să facem un control la Poliția Locală.

Domnul Mazilu Mireea: Dovezile există clar, au fost puse inclusiv la dispoziția Poliției Locale Sector 1, au venit de 87 de ori și nu au constatat nimic. Toți ceilalți au constatat, inclusiv Poliția Rutieră, inclusiv Protecția Copilului.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: O să facem un control la Poliția Locală și o să vă anunțăm.

Domnul Mazilu Mireea: Se poate... se poate pune ceva acolo, nu știu, deci aceste fapte trebuie cumva constatate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: O să facem o comisie formată din consilieri și o să mergem în control la Locală.

Doamna Grigorcscu Iulian» Cristina: Dacă îmi permiteți...

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: A apăsat înainte doamna consilier.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Anul acesta a fost adoptată legea 121, nu știu dacă știți, privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant. Este legea zgomotului, exact așa se numește. Este o lege propusă de către un parlamentar P.N.L. Ideea este următoarea, eu sunt pe principiul dacă vrei să îngropi un subiect îl bagi într-o comisie și l-ai închis pe o perioada destul de lungă.

2 5. SEP. 2019

Haideți să stăm dc vorba după, să vedem exact, să ne uităm un pic pe foile vedem exact despre ce este vorba, pentru că eu mă cam îndoiesc că au fost                 -^ti.......—

găsit nimic, adică este foarte clar ceea ce arătați dumneavoastră și vă credem pe cuvânt, având în vedere că aveți și semnături dc la cetățeni și sunteți reprezentatul lor aici. Eu cred că nu spuneți decât adevărul. Haideți să stăm de vorbă un pic și să continuăm dacă mai este ceva, nu știu, dacă doriți putem să...

Domnul Mircea Mazilu: Da, mai este,_mai este un aspect pe care vreau să îl menționez, foarte important. De aproximativ 2 luni de zile, am constatat și eu și ceilalți semnatari ai petiției niște lucruri foarte interesante. Sunăm la Poliția Locală Sector 1, iar în aproximativ 5-10 minute după acest apel, strada se golește, iar cetățenii în cauză revin pe stradă după aproximativ o oră, o oră și jumătate, De asta era un clip cu copii care se jucau pe stradă și făceau zgomot, i-am înregistrat.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Se întâmplă la absolut orice oră?

Domnul Mircea Mazilu: Am sunat la Poliție personal, au ieșit în următoarele 5 minute părinții lor cu telefoanele în mâna și au băgat de urgență în casă. Cum explicați asta?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Bine, eu nu pot să... vă dați seama că n-am, e o întrebare retorică...

Domnul Mircca Mazilu: Nu dumneavoastră personal, cu siguranță.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Cristina Grigorescu, a venit domnul Răzvan Munteanu să vă răspundă la întrebare, pentru că domnul Fodoroiu este plecat. A, să îl preia pe domnul, da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Discutați cu domnul Răzvan Munteanu.

Domnul Răzvan Munteanu: E clar că problema este mult mai complexă. Nu am un răspuns concret acum în cadrul ședinței. O să îl preiau... o să-l preiau pe domnul, o să vedem un pic exact care sunt pașii pe care trebuie să... să-i facem.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da și răspunde-i și doamnei, să îi preiei și problema doamnei Cristina Grigorescu.

Doamna Manuela Mureșaim: Domnul președinte, pot să zic și eu ceva?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, doamnă.

Doamna Manuela Mureșanu: Mă întreb dacă nu ar fi posibil să pună Poliția Locală o camera video acolo și atunci nu mai contează. Nu? Deci să pună acolo o camera video permanentă și foarte ușor de urmărit.

2 5/SEP.2019


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: orașul.

Ar trebui tac


__

Semnătură de primire........................


Domnul Mircea Mazilu: Da, nu știu, din punctul meu de vedere, personal, montarea unei asemenea camera video locală acolo, eventual și audio, ar fi de mare ajutor, evident.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim! Trecem la Ordinea... la Diverse.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 2.3.1. Opinie Motivată privind refuzul Secretarului Sectorului 1 de contrasemnare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 242 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bd. Apicultorilor nr. 44, sector 1, București. Este cineva în sală?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 2.3.2. Opinie Motivată privind refuzul Secretarului Sectorului 1 de contrasemnare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 252 din 09.07.2019privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Sos. Străulești nr. 66, sector 1, București

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 2.3.3. Sesizare privind situația clasei 2C de la Școala nr. 7 , sector 1, înregistrată la Registratură Generală a Sectorului 1 cu nr. 33624/08.08.2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 2.3.4. Plângere prealabilă formulată de doamna consilier local llinca Macarie, cu privire la Hotărârea Consiliului Local al

Sectorului 1 nr. 242 din din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bd. Apicultorilor nr. 44, sector 1, București

Doamna llinca Macarie: Am depus plângere prealabilă, ce să zic, să o citesc? Nu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 2.3.5. Raport de activitate pe semestrul 12019 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc frumos. Declar ședința închisă. Ce s-a întâmplat?

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnule Președinte, dacă îmi permiteți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, spuneți!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnul... Așteptăm un răspuns pe școli.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A, domnul... domnul director de la școli...

2 5/SEP. 2019

Pr mit răspuns / completare petiție

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Nu putem să închidem ședința țieiwiMictifaprwites-aF -fi........

întâmplat nimic.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: îmi cer scuze, am uitat, doamna...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Am discutat deja de 2 ori de acest subiect și așteptăm niște răspunsuri, atât noi cât și cetățenii din Sectorul 1.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Redeschidem ședința.

A

Domnule Romeo Clinciu - Director Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice: Se aude? Da? în momentul de față se lucrează în unitățile de învățământ. Urmărim pe teren lucrările ca ele să se finalizeze până la începerea anului școlar. Sperăm că totul să fie în regulă. Pe de altă parte vreau să vă spun că am încercat să ne axăm mai mult pe partea de investiții și cel mai probabil în următoarea ședință de consiliu să venim cu mai multe proicte de hotărâri pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea unităților de învățământ. Am mers pe această idee și în... odată pentru modernizarea unităților de învățământ, iar pe de altă parte și pentru a putea să le aducem la standardele actuale și normativele actuale pentru a putea obține avizele necesare, că știți că e o problemă mai ales cu avizele de la I.S.U. la... la unitățile de învățământ. Nu, la Școala nr. 11 în momentul de față se lucrează, e contractul în derulare și lucrările sunt...sunt în execuție. O să verific, da. Am înțeles. Eu... eu cu colegii, da, eu cu colegii chiar în ultima perioadă mergem pe teren că să verificăm toate unitățile. O să verific și la... și la... încercăm să facem tot posibilul, da, unde se poate încercăm să le rezolvăm. Depinde acum de caz la caz, n-aș putea să... să generalizez în momentul asta. Nu, în momentul de față se lucrează. N-avem lucrări... n-aș putea să vă spun în momentul acesta dacă chiar la toate, n-am... da. Pentru 179, în următoarea ședință o să vin cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru că am finalizat studiul de fezabilitate, că să putem să demarăm procedura de achiziție. Pentru containere, da. La Pia Brătianu... la Pia Brătianu e o problemă cu spațiul. Exact, adică dacă punem containere nu mai rămâne nimic din curtea interioară a școlii. Am identificat... am identificat o clădire, a fost și hotărâre de consiliu dată, dar s-a ajuns la Comisia de negociere care a considerat prețul cerut de proprietar foarte mare, deci cred că dacă nu mă înșel era undeva... da, era undeva în jur de... spre 70.000 de euro pe luna, cred, dacă nu mă înșel și într-adevăr suma e... suma e foarte mare și nu știu dacă se justifică pentru... încercăm să mai găsim și alte locații în zona. Am tot încercat, din păcate, este o zona cu clădiri care nu au fost construite cu destinație pentru unitățile de învățământ. în principiu, e o problemă cu închirierea acestor clădiri, întrucât proprietarii nu sunt de acord cu recompartimentarea spațiilor din clădire, pentru că sunt spații mici de regulă, pentru locuit sau pentru birouri și atunci ar trebui făcute recompartimentări. încercăm totuși să mai găsim soluții. Este un... este un teren lângă... lângă curtea școlii pe care am înțeles că ar fi o casă care e monument istoric, o casă memorială a unui scriitor, da, ceva în genul acesta și e complicat, n-am identificat încă proprietarul respectiv. Iar la Pia încă... în momentul de față încă totuși analizez posibilitatea să vedem dacă totuși s-ar putea niște eurocontainere acolo, adică mă gândesc că în ultimă instanță dacă nu găsim altă soluție și nu identificăm alt teren sau altă clădire, poate reușim totuși să mergem pe varianta aceasta. Ileliade Rădulescu se... termenul de finalizare ar fi august 2020, adică în vara anului următor, dar eu totuși sper să se finalizeze mai repede, așa îmi doresc. Acum să vedem cât de... pentru că au apărut


niște... niște lucrări noi de consolidare în urma decopertărilor care s-t constatat că e nevoie de o consolidare suplimentară. Clădirea este foarte și, din păcate, au apărut aceste lucrări care necesită consolidare. S-a făcut proiect, s-a făcut și act adițional și în momentul de față se lucrează. Ne-am dorit cumpărarea terenului respectiv, din păcate proprietarii au venit... cel puțin eu consider un preț fabulos pentru zona respectivă, 800 de... 890 de euro pe mp, n-am reușit deocamdată să... o să încercăm să mai purtăm discuții să vedem, adică prețul este nejustificat de mare pentru un teren viran, până la urmă, adică... dar... nu știu să vă spun acum.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Declar ședința închisă. Vă mulțumesc frumos!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate (le sistemul de vot electronic, conform raportului anexat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Marian NEAGU


A

întocmit,

Lidia GHENCEA

Simona DUMITRESCU


Date

Begin

End


8/28/2019

2:55:00 PM

5:10 PM


I RAoi&QOlunicipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ

2 5. SEP. îoig—Ț

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


Description


DISPOZIȚIA NR. 2872 / 22.08.2019

AVÂND ÎN VEDERE ART.133 ALIN. (1) COROBORAT CU ART. 134 ALIN. (1) Șl ART. 135 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUINR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV;

ÎN TEMEIUL ART. 196 ALIN. (1) LIT. B) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

ARTICOL UNIC: SE CONVOACĂ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎN

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, ÎN DATA DE 22.08.2019, ORA 1500, ÎN SALA DE

ȘEDINȚĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 1, SITUATĂ ÎN B-DUL BANU MANTA

NR.9, SECTOR 1, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

3

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

4

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

5

PSD

SUDITU

RALUCA GABRIELA

PSD

F28B1D41

6

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

7

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

8

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

9

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

10

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

11

UNPR

GONCEA

GHEORGHITA LIVIU

UNPR

42CF9141

12

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

13

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

14

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

72EBD441

15

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

92A2CE41

16

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

1/

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

18

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

19

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

20

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

21

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

23

PNL

OLTEAN U

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

26

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

27

USR

VIERU

MANUEL AUGUSTIN

USR

D2003541

28

USR

MACARIE

ILINCA

USR

D230CC41

29

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

31

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

33

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

59

PNL

GEORGESCU

ADRIANA MIHAELA

PNL

A2DE2741

Authority In the Meeting

Authority Pass From


Authority Pass To


Start


End


Agenda items overview

SequenceType


Titie


Description


Start time


End time


Vote Item


DESCĂRCAREA


CVORUM ART 139 (1 )(PV) Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


PROCESULUI VERBAL


2019 3:11:14 PM


2019 3:11:25 PM


AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA

09.07.2019

Vote Item


APROBAREA ORDINII


CVORUM ART 139 (1)(OZI) Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


DE ZI A ȘEDINȚEI


2019 3:11:25 PM


2019 3:24:27 PM


ORDINARE DIN DATA

DE 28.08.2019

2.1


Vote Item


MODIFICARE ORDINII CVORUM ART 139 (1)


Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


DE ZI PT PROIECTELE


2019 3:27:05 PM


2019 3:28:28 PM


21 SI 22

Vote Item


APROBAREA ORDINII CVORUM ART 139 (1)


Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


DE ZI SUPLIMENTARE (OZIS)


2019 3:28:28 PM


2019 3:29:58 PM


A ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA

DE 28.08.2019

Vote Item


PROIECTUL 2


INIȚIATOR PRIMARUL


Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ


Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, DIN DATA DE 28.08.2019, ORA 15OO2 5 SEP 2019

Primit răspuns / completare pet (ie

PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


2019 3:39:08 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


APROBAREA


K2-353


RECTIFICĂRII


CVORUM ART 139 ALIN


BUGETULUI GENERAL(3)

CENTRALIZAT AL

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PE ANUL

2019

4.1


Vote Item


AMENDAMENT NR. 1


CVORUM ART 139 ALIN


Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


4.2


Vote Item


Vote Item


- NEAGU CRISTIAN


AMFNDAMFNT NR. 1


- TUDOSE CRISTIAN


PROIECTUL 3


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


(3)


2019 3:30:29 PM


2019 3:32:43 PM


CVORUM ART 139 ALIN


Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


(3)


2019 3:32:43 PM


2019 3:39:08 PM


INIȚIATOR PRIMARUL


Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


SECTORULUI 1 AL


2019 3:48:18 PM


2019 3:49:30 PM


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


K2-351


EXECUȚIEI BUGETULUICVORUM ART 139 ALIN

GENERAL

(3)


CENTRALIZAT AL

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE SECTOR 1, LA DATA DE 30

IUNIE 2019

Vote Item


PROIECTUL 4


INIȚIATOR PRIMARUL


Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


2019 3:49:30 PM


2019 3:50:24 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ALEGEREA


K2-342


MODALITĂȚII DE


CVORUM ART 139 ALIN


GESTIUNEA


(3)


ACTIVITĂȚII DE

SORTARE A


7 Vote Item


DEȘEURILOR

MUNICIPALE Șl A


DEȘEURILOR


SIMILARE ÎN STAȚIILE

DE SORTARE DIN


CADRUL SERVICIULUI


DE SALUBRIZARE PE

RAZA SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI


PROIECTUL 5


INIȚIATOR PRIMARUL Wednesday, August 28,


PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


2019 3:50:24 PM


Wednesday, August 28,

2019 3:51:17 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


APROBAREA


K2-332


ÎNFIINȚĂRII,

ORGANIZĂRII Șl

FUNCȚIONĂRII UNUI

CVORUM ART 139 ALIN

(3)

SERVICIU PUBLIC DE

INTERES LOCAL

DENUMIT DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE Șl PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, A CĂRUI ACTIVITATE UNICĂ DE

SALUBRIZARE VA FI

ACFFA DF SORTARE

8 Vote Item


PROIECTUL 6


INIȚIATOR PRIMARUL Wednesday, August 28,


PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


2019 3:51:1/ PM


Wednesday, August 28,

2019 3:53:03 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


DAREA ÎN FOLOSINȚĂK2-341

GRATUITĂ CĂTRE CVORUM ART 139 ALIN

DIRECȚIA DE         (3)

UTILITĂȚI PUBLICE,

SALUBRIZARE Șl

--2 5. SCP. 2019—

Pr mit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................


PROTECȚIA MEDIULUI

DIN SUBORDINEA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1, A SPAȚIULUI SITUAT ÎN IMOBILUL DIN STR.

MUREȘ NR.18-24,

ETAJ 2, SECTORUL 1,

BUCUREȘTI, DIN

CADRUL PIEȚEI AGRO-ALIMENTARE

MUREȘ (COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIONAL)

9 Vote Item


PROIECTUL 7


INIȚIATOR PRIMARUL Wednesday, August 28, Wednesday, August 28,


PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


2019 3:53:03 PM


2019 3:55:18 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


STABILIREA,


K2-328


ÎNCEPÂND CU DATA


CVORUM ART 139 ALIN


DE 1 SEPTEMBRIE (3) 2019, A SALARIILOR

DE BAZĂ ALE

PERSONALULUI

CONTRACTUAL Șl

FUNCȚIONARILOR

PUBLICI DIN CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE "ADMINISTRAȚIE" DIN INSTITUȚIA SUBORDONATĂ

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - DIRECȚIA

DE UTILITĂȚI PUBLICE,

SALUBRIZARE Șl

PROTECȚIA

MEDIULUI, A CĂREI

ACTIVITATE UNICĂ DE

SALUBRIZARE VA FI

ACEEA DE SORTARE

10 Vote Item


PROIECTUL 8


INIȚIATOR PRIMARUL Wednesday, August 28,


PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


2019 3:55:18 PM


Wednesday, August 28,

2019 3:57:56 PM


HOTĂRÂRE POTRIVIT


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CĂREIA SE SOLICITĂ K2-331

CONSILIULUI


CVORUM ART 139 ALIN


GENERAL AL        (1)

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ PRIVIND ÎNFIINȚAREA,

ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA UNEI INSTITUȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL, ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, ÎN

SUBORDINEA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1, PE

MODELUL

CENTRELOR DE

EXCELENTĂ, CARE ÎȘI VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA ÎN STRÂNSĂ

COLABORARE CU

INSPECTORATUL

ȘCOLAR AL

MUNICIPIULUI

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ


Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, DIN DATA DE 28.08.2019,

A 15Ă(S- SEP, 2019


Primit răspuns /co

BUCUREȘTI


Semnătură de primire.

 • 11      Vote Item       PROIECTUL 9        INIȚIATOR PRIMARUL Wednesday, August 28, Wednesday, August 28,

PROIECT DE         SECTORULUI 1 AL        2019 3:57:57 PM         2019 3:59:06 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APROBAREA       K2-330

STATULUI DE FUNCȚII CVORUM ART 139 ALIN

AL APARATULUI DE (3)

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl AL

INSTITUȚIEI

SUBORDONATE

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - DIRECȚIA

PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR Șl

STARE CIVILA SECTOR

1 Șl MODIFICAREA

ANEXEI NR. 3 -

REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE AL

APARATULUI DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

APROBATĂ PRIN

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

186/09.07.2019

 • 12     Vote Item       PROIECTUL 10       INIȚIATOR PRIMARUL Wednesday, August 28, Wednesday, August 28,

PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


2019 3:59:06 PM


2019 4:00:15 PM


13 Vote Item


HOTĂRÂRE PRIVIND


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


MODIFICAREA K2-329


HOTĂRÂRII


CVORUM ART 139 ALIN


CONSILIULUI LOCAL (3)


SECTOR 1 NR.


121/22.04.2019

PRIVIND STABILIREA,

ÎNCEPÂND CU DATA


DE1 APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE BAZĂ


ALE PERSONALULUI


CONTRACTUAL Șl

FUNCȚIONARILOR

PUBLICI DIN CADRUL


FAMILIEI


OCUPAȚIONAI.E "ADMINISTRAȚIE" DIN APARATUL DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1 Șl DIN

INSTITUȚIA

SUBORDONATĂ

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR I- DIRECȚIA

PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR


PROIECTUL 11


INIȚIATOR PRIMARUL


Wednesday, August 28,


'Wednesday, August 28,


PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


2019 4:00:15 PM


2019 4:02:15 PM


HOIĂRÂRE PRIVIND


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ACORDAREA DE


K2-324


CĂTRE CONSILIUL


CVORUM ART 139 ALIN


LOCAL AL           (3)

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

L1Wrtsi»"’P*^'


BUCUREȘTI, PRIN

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIONAL

CARAIMAN, A UNUI AJUTOR UMANITAR ÎN VALOARE DE 70.980 LEI PENTRU DOAMNA SILVIA COMAN, SALARIATĂ A COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN

14

Vote Item

PROIECTUL 12

INIȚIATOR PRIMARUL

Wednesday, August 28,

Wednesday, August 28,

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND

ACORDAREA UNUI

AJUTOR FINANCIAR,

ÎN SUMĂ DE 600 LEI/

LUNAR, PENTRU O

PERIOADĂ DE 6 LUNI,

ÎNCEPÂND CU LUNA

AUGUST 2019, ÎN

SCOPUL ACHITĂRII

CONTRAVALORII

CHIRIEI, PENTRU

DOAMNA ARMEAN

NADIA MIOARA, CA

MĂSURĂ DE

PREVENIRE Șl

COMBATERE A

MARGINALIZARII

SOCIAI F

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-333

CVORUM ART 139 ALIN

(3)

2019 4:02:15 PM

2019 4:04:06 PM

15

Vote Item

PROIECTUL 13

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND

INIȚIATOR PRIMARUL

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Wednesday, August 28,

2019 4:07:49 PM

Wednesday, August 28,

2019 4:09:26 PM

BUGETARI-A


K2-360


PARTICIPATIVA


CVORUM ART 139 ALIN


(3)


15.1 Vote Item


16 Vote Item


Amendametul 1 al consilierului Macarie I linca

PROIECTUL 14

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN


Amendamentul nr. 1 la proiectul de hotarare nr. 13 de oe ordinea de zi. INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Wednesday, August 28,

2019 4:04:08 PM

Wednesday, August 28,

2019 4:09:26 PM


Wednesday, August 28,

2019 4:07:49 PM

Wednesday, August 28,

2019 4:10:47 PM


CARE SE SOLICITĂ


K2-335


CONSILIULUI


CVORUM ART 139 ALIN


GENERAL AL        (1)


MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIREA

EXPRFSĂ A


CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 DE

A HOTĂRÂ CU

PRIVIRE LA


ASOCIEREA DIRECȚIEI


GENERALE DE


ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Șl PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

CU ASOCIAȚIA

ZÂMBETUL

ÎNGERILOR-A.Z.I. ÎN

CADRUL

PROIECTULUI

"SANDVIȘUL DE LA


MIEZUL NOPȚII


17 Vote Item


PROIECTUL 15


INIȚIATOR PRIMARUL Wednesday, August 28,


PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


2019 4:10:47 PM


Wednesday, August 28,

2019 4:11:49 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


SOLICITAREA


K2-357


ACORDULUI


CVORUM ART 139 ALINSectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ lupĂi SEP. 2019

Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................


CONSILIULUI        (3j~

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1,

PRIN DIRECȚIA

GENERALĂ DE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Șl PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1,

ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII DE

PE PIAȚA LIBERĂ,

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, A UNOR

IMOBILE, COMPUSE

DIN TEREN Șl

CONSTRUCȚII, ÎN

SCOPUL AMENAJĂRII

Șl REORGANIZĂRII

SERVICIILOR SOCIALE

DE TIP REZIDENȚIAL

DESTINATE COPIILOR

DIN SISTEMUL DE

PROTECȚIE SPECIALĂ

AL SECTORULUI 1

PRECUM Șl

TRANSMITEREA

DREPTULUI DE

ADMINISTRARE

ASUPRA ACESTORA

18 Voteltem       PROIECTUL 16      INIȚIATOR PRIMARUL Wednesday, August 28, Wednesday, August 28,

PROIECT DE         SECTORULUI 1 AL        2019 4:15:18 PM         2019 4:16:29 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K? 338

CVORUM ART 139 ALIN

(3)


APROBAREA

PREMIERII ELEVILOR UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

AFLATE PE RAZA

ADMINISTRATIV-

TERITORIALĂ A

SECTORULU11 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, CARE AU

OBȚINUT MEDIA 10

LA EXAMENUL

NAȚIONAL DE

BACALAUREAT,

RESPECTIV LA

EXAMENUL DE

EVALUARE

NAȚIONALĂ,

SESIUNEA IUNIE IULIE

2019

18.1 Vote Item


19 Vote Item


Amendametul 1 al consilierului Macarie llinca- PROIECT 16

PROIECTUL 17

PROIECT DE

CVORUM ART 139 ALIN

(3)

INIȚIATOR PRIMARUL

SECTORULUI 1 AL

Wednesday, August 28,

2019 4:11:49 PM

Wednesday, August 28,

2019 4:19:32 PM

Wednesday, August 28,

2019 4:15:18 PM

Wednesday, August 28,

2019 4:20:38 PM

HOTĂRÂRE PENTRU MUNICIPII Jl UI BUCUREȘTI

APROBAREA       K2-348

PROTOCOLULUI DE CVORUM ART 139 ALIN

COLABORARE ÎNTRE (3)

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIONAL

CARAIMAN Șl

INSTITUTUL

NAȚIONAL DE

GERONTOLOGIE Șl


GERIATRIE "ANA


ASLAN"PENTRU

DERULAREA


PROIECTULUI

"CENTRUL DE


MONITORIZARE


19.1 Vote Item


20 Vote Item


21 Vote Item


Z5.BEP. 2019


Primit răspuns


/ completare petiție


Semnătură de primire........................


ASLAN"

AMENDAMENT 1 -

CVORUM ART 139 ALIN

Wednesday, August 28,

Wednesday, August 28,

COMISIA DE

(3)

2019 4:16:29 PM

2019 4:19:32 PM

SANATATE SI

PROTECȚIE SOCIALA

(6)- PROIECT NR 17

PROIECTUL 18

INIȚIATOR PRIMARUL

Wednesday, August 28,

Wednesday, August 28,

PROIECT DE

SECTORULUI 1 AL

2019 4:20:38 PM

2019 4:25:04 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APROBAREA

K2-349

STATULUI DE FUNCȚII CVORUM ART 139 ALIN

Șl AL

(3)

REGULAMENTULUI

DE ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE AL

POLIȚIEI LOCALE

SECTOR 1

PROIECTUL 19

INIȚIATOR PRIMARUL

Wednesday, August 28,

Wednesday, August 28,

PROIECT DE

SECTORULUI 1 AL

2019 4:25:04 PM

2019 4:25:53 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APROBAREA

K2-352

ÎNCHEIERII

CVORUM ART 139 ALIN

ACORDULUI CADRU

(3)

DE PARTENERIAT


INTERINSTITUȚIONAL

DE COOPERARE

ÎNTRE SECTORUL 1 AL


MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI Șl

ȘCOALA NAȚIONALA

DE STUDII POLITICE Șl


ADMINISTRATIVE, ÎN

VEDEREA

DOCUMENTĂRII,

FUNDAMENTĂRII Șl

ELABORĂRII

STRATEGIEI PENTRU

DEZVOLTARE

DURABILĂ A

SECTORULUI 1 2020-

2030

22 Vote Item


PROIECTUL 20      INIȚIATOR PRIMARUL    Wednesday, August 28,

Wednesday, August 28,

2019 4:26:45 PM


PROIECT DE        SECTORULUI 1 AL       2019 4:25:53 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

MODIFICAREA


K2-354


ANEXEI NR. 3 LA


CVORUM ART 139 ALIN


HOTĂRÂREA        (1)

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NK.

37/04.02.2019

PRIVIND APROBAREA

ORGANIGRAMEI,

STATULUI DE FUNCȚII

Șl A

REGULAMENTULUI

DE ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE AL

ADMINISTRAȚIEI

DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1,

COMPLETATĂ

ULTERIOR CU ANEXA

NR. 1 LA HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

55/28.02.2019

23 Vote Item


PROIECTUL 21       INIȚIATOR PRIMARUL    Wednesday, August 28,

Wednesday, August 28,

2019 4:38:00 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND SFCTORULUI 1 AL       2019 4:26:45 PM

VALIDAREA


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Z 5. SEP. 20®


MANDATULUI DE


K2-355


; 'Primit răspuns


CONSILIER LOCAL AL

CVORUM ART 139 ALIN

DOAMNEI ADRIANA


(D


MIHAELA

GEORGESCU

24


Vote Item


PROIECTUL 22


INIȚIATOR PRIMARUL


HOTĂRÂRE PRIVIND


SECTORULUI 1 AL


VALIDAREA


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


MANDATULUI DE


K2-356


CONSILIER LOCAL AL


CVORUM ART 139 ALIN


DOMNULUI DRAGOȘ


(3)


FLORIN SION-

RETRAS DE PE

ORDINEA DE ZI

25


Discussion Item


DIVERSE 1 OPINIE


OPINIE MOTIVATA


Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


MOTIVATĂ PRIVIND


PRIVIND REFUZUL


2019 4:41:59 PM


2019 4:44:27 PM


REFUZUL


SECRETARULUI


SECRETARULUI


SECTORULUI 1 DE


SECTORULUI 1 DE


CONTRASEMNARE A


CONTRASEMNARE A


HOTĂRÂRII CONSILIULUI


HOTĂRÂRII


LOCAL AL SECTORULUI 1


CONSILIULUI LOCAL


NR. 242 DIN 09.07.2019


AL SECTORULUI 1 NR. PRIVIND APROBAREA 242 DIN 09.07.2019 PLANULUI URBANISTIC DE

PRIVIND APROBAREA DETALIU (PUD) BD.

PLANULUI


APICULTORILOR NR. 44,


URBANISTIC DE


SECTOR 1, BUCUREȘTI


DETALIU (PUD) BD.

APICULTORILOR NR.

44, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

26


Discussion item


DIVERSE 2 OPINIE


Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


MOTIVATĂ PRIVIND


PRIVIND REFUZUL


2019 4:44:27 PM


2019 4:45:47 PM


REFUZUL


SECRETARULUI


SECRETARULUI


SECTORULUI 1 DE


SECTORULUI 1 DE

CONTRASEMNARE A

CONTRASEMNARE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI

HOTĂRÂRII         I OCAL AL SECTORULUI 1

CONSILIULUI LOCAL NR. 252 DIN 09.07.2019 AL SECTORULUI 1 NR. PRIVIND APROBAREA 252 DIN 09.07.2019 PLANULUI URBANISTIC DE


PRIVIND APROBAREA DETALIU (PUD) SOS.

PLANULUI          STRĂULEȘTI NR. 66,


URBANISTIC DE SECTOR 1, BUCUREȘTI

DETALIU (PUD) 505.

STRĂULEȘTI NR. 66,


SECTOR 1, BUCUREȘTI


27 Discussion Item DIVERSE 3 - SESIZARE SESIZARE PRIVIND


Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


28


Discussion Item

PRIVIND SITUAȚIA

SITUAȚIA CLASEI 2C DE LA2019 4:45:47 PM

CLASEI 2C DE LA

ȘCOALA NR. 7, SECTOR 1,

ȘCOALA NR. 7 ,

ÎNREGISTRATĂ LA

SECTOR 1,

REGISTRATURA

ÎNRFGISTRATĂ LA

GENERALĂ A SECTORULUI

REGISTRATURA

1 CU NR.

GENERALĂ A

33624/08.08.2019

SECTORULUI 1 CU NR.

33624/08.08.2019

DIVERSE 4 -

PLÂNGERE PREALABILĂ Wednesday, Aug

PI ÂNGERE

FORMULATĂ DE DOAMNA2019 4:52:47 PM

PREALABILĂ

CONSILIER LOCAL ILINCA

FORMULATĂ DE

MACARIE, CU PRIVIRE LA

DOAMNA CONSILIER

HOIÂRÂREA CONSILIULUI

LOCAL ILINCA

LOCAL AL SECTORULUI 1

MACARIE, CU PRIVIRE NR. 242 DIN DIN

LA HOTĂRÂREA

09.07.2019 PRIVIND

CONSILIULUI LOCAL

APROBAREA PLANULUI

28,

AL SECTORULUI 1 NR. URBANISTIC DE DETALIU


2019 4:52:47 PM


Wednesday, August 28,


2019 5:04:19 PM


242 DIN DIN

09.07.2019 PRIVIND

APRUBAREA

PLANULUI


(PUD) BD. APICULTORILOR

NR. 44, SECTOR 1,

BUCUREȘTI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD) BD.


Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, DIN DATA DE 28.08.2019, OR^țoȚ^^unj-ipiU;^Bu^tn

RFGISTRATURĂ generală


APICULTORILOR NR.


44, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


29


Discussion Item


DIVERSE 5 -RAPORT


RAPORT DE ACTIVITATE PEWednesday, August 28,


2 5.5EP. 20Î^~~ț

Primit răspuns I

Semnătură de primire.--

Wednesday, August 28,30


Vote Item


31 Vote Item


DE ACTIVITATE PE


SEMESTRUL 12019-


SEMESTRUL I 2019 -


2019 5:04:19 PM


2019 5:10:00 PM


DIRECȚIA GENERALĂ DE


DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl


DE ASISTENȚĂ


SOCIALĂ Șl


PROTECȚIA


COPILULUI


PROTECȚIA COPILULUI


PROIECT 1 ORDINEA INIȚIATOR PRIMARUL


DE ZI SUPLIMENTARA SECTORULUI 1 AL


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA LA


Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


2019 4:38:00 PM


2019 4:39:13 PM


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


K2-30-361


CVORUM ART 139 ALIN


NIVELUL SECTORULUI (3)


1 AL MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI A LISTEI


PRODUSELOR CE VOR


FI DISTRIBUITE ÎN


CADRUL


PROGRAMULUI


PENTRU ȘCOLI AL

ROMÂNIEI, PRECUM

Șl STABILIREA


MASURILOR


EDUCATIVE CARE

ÎNSOȚESC

DISTRIBUȚIA

LAPTELUI, ÎN ANUL


ȘCOLAR 2019-2020


PROIECT 2 ORDINEA INIȚIATOR PRIMARUL


Wednesday, August 28,


Wednesday, August 28,


DE ZI SUPLIMENTARA SECTORULUI 1 AL


2019 4:39:13 PM


2019 4:41:59 PM


PROIECT DE        MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE PENTRU K2-31-364

ABROGAREA       CVORUM ART 139 ALIN


HOTĂRÂRII          (1)

C.ONSII IUI UIIOCAI

AL 5ECT0RULUI 1

NR. 17/31.01.2017

PRIVIND STABILIREA

DESTINAȚIEI

FUNCȚIONALE A

PIEȚEI AMZEI

(CLĂDIRE Șl PLATOU)

CA PIAȚĂ

AGROALIMENTARĂ

TRADIȚIONALĂ Șl CA

OBIECTIV TURISTIC

Speech time statistics

Saquence

Type

Title

Enabled

Arrunyed Time

Used Time

1

Vote Item

DESCĂRCAREA

PROCESULUI

VERBAL AL

ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN

DATA 09.07.2019

No

00:05:00

00:00:00

2

Vote Item

APROBAREA

ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN

DATA DE

28.08.2019

No

00:05:00

00:00:00

2.1

Vote Item

MODIFICARE ORDINII DE ZI PT PROIECTELE 21 SI 22

No

00:05:00

00:00:00

3

Vote Item

APROBAREA

No

00:05:00

00:00:00

ORDINII DE ZI SUPLIMENTARE A ȘEDINȚEI ORDINARF DIN

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, DIN DATA DE 28.08.2019, OR^c^SQQl Municipiului București i

REGISTRATURĂ GENERALĂ

DATA DE


2 5. SEP. 2019

Vote Item


28.08.2019


PROIECTUL 2


No


00:05:00


00:1


| Primit răspuns / coi

:CP&ftnâlurâ de primire.


I completare petiție


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

4.1


Vote Item


4.2


Vote Item


Vote Item


APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV -TERITORIALE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2019 AMENDAMENT NR. 1 - NEAGLJ CRISTIAN AMENDAMENT NR. 1 - TUDOSE CRISTIAN PROIECTUL 3


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

EXECUȚIEI

BUGETULUI

GENERAL

CENTRALIZAT

AL

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV

6          Vote Item


7          Vote Item


-TERITORIALE

SECTOR 1, LA

DAIA DE 30

IUNIE 2019

PROIECTUL 4         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ALEGEREA

MODALITĂȚII DE

GESTIUNEA

ACTIVITĂȚII DE

SORTARE A

DEȘEURILOR

MUNICIPALE Șl

A DEȘEURILOR

SIMILARE ÎN

STAȚIILE DE

SORTARE DIN

CADRUL

SERVICIULUI DE

SALUBRIZARE PE

RAZA

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV

-TERITORIALE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PROIECTUL 5         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

ÎNFIINȚĂRII,

ORGANIZĂRII Șl

FUNCȚIONĂRII

Sectorul 1 al Municipiului București --REGISTRATURĂ GENERALĂ


UNUI SERVICIU


PUBLIC DE


2 5.'SEP. 2019


Vote Item


INTERES LOCAL


DENUMIT


DIRECȚIA DE


UTILITĂȚI


PUBLICE,


SALUBRIZARE Șl


PROTECȚIA


MEDIULUI


SECTOR 1, CU


PERSONALITATE


JURIDICĂ, A


CĂRUI


ACTIVITATE


UNICĂ DE


SALUBRIZARE


VA FI ACEEA DE


SORTARE


PROIECTUL 6


No


00:05:00


Pr mit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND DAREA

ÎN FOLOSINȚĂ

GRATUITĂ

CĂTRE DIRECȚIA

DE UTILITĂȚI

PUBLICE,

SALUBRIZARE Șl

PROTECȚIA

MEDIULUI DIN

SUBORDINEA

CONSILIULUI

LOCAL SECTOR 1, A SPAȚIULUI

SITUAT ÎN

IMOBILUL DIN

STR. MUREȘ

NR. 18-24, ETAJ

2, StLIORUL 1,

BUCUREȘTI, DIN

CADRUL PIEȚEI

AGRO-

ALIMENTARE

MUREȘ

(COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIO

NAL)

9          Vote Item


PROIECTUL 7         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

STABILIREA,

ÎNCEPÂND CU

DATA DE 1

-SEPTEMBRIE

2019, A

SALARIILOR DE

BAZĂ ALE

PERSONALULUI

CONTRACTUAL

Șl

FUNCȚIONARI

OR PUBLICI DIN

CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚI

E" DIN

INSTITUȚIA

SUBORDONAIĂ

CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 - DIRECȚIA DE

Sgr^rții 1 al Municipiului București

UTILITĂȚI

REGLSTRATURĂ GENERALĂ

PUBLICE,

2 5. SEP. 2019

SALUBRIZARE Șl

PROTECȚIA

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire...................••

MEDIULUI, A

CĂREI

ACTIVITATE

UNICĂ DE

SALUBRIZARE

VA FI ACEEA DE

SORTARE

10         Voteltem PROIECTUL 8         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

POTRIVIT

CĂREIA SE

SOLICITĂ

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIRE

A EXPRESĂ

PRIVIND

ÎNFIINȚAREA,

ORGANIZAREA

Șl

FUNCȚIONAREA

UNEI INSTITUȚII

PUBLICE DE

INTERES LOCAL,

ÎN DOMENIUL

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

UI, CU

PERSONALITATE

JURIDICĂ, ÎN

SUBORDINEA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULU11,

PE MODELUL

CENTRELOR DE

EXCELENȚĂ,

CARE ÎȘI VA

DESFĂȘURA

ACTIVITATEA ÎN

STRÂNSĂ

COLABORARE

CU

INSPECTORATUL

ȘCOLAR AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

11         Voteltem PROIECTUL 9         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

STATULUI DE

FUNCȚII AL

APARATULUI DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl

AL INSTITUȚIEI

SUBORDONATE

CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 - DIRECȚIA

PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A

12


Vote Item


PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1 Șl MODIFICAREA ANEXEI NR. 3 -REGULAMENTU LDE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.

186/09.07.2019 PROIECTUL 10 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOIĂKÂKII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 NR. 121/22.04.2019 PRIVIND STABILIREA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1


No 00:05:00


Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURA generală


2 5. SEP. 2019

L    ----

Pr mit răspuns / completare pet Jie

Semnătură de primire........................


00:00:00


13


Vote Item


APRILIE 2019, A SALARIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Șl FUNCȚIONARIL OR PUBLICI DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE "ADMINISTRAT! E" DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 Șl DIN INSTITUȚIA SUBORDONATĂ CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1- DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1 PROIECTUL 11 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


No 00:05:00


14


AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

PRIN

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIO

NAL

CARAIMAN, A

UNUI AJUTOR

UMANITAR ÎN

VALOARE DE

70.980 LEI

PENTRU

DOAMNA SILVIA

COMAN,

SALARIATĂ A

COMPLEXULUI

MULTIFUNCȚIO

NAL CARAIMAN

Voteltem PROIECTUL 12        No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ACORDAREA

UNUI AJUTOR

FINANCIAR, ÎN

SUMA DE 600

LEI/LUNAR,

PENTRU O

PERIOADĂ DE 6

LUNI, ÎNCEPÂND

CU LUNA

AUGUST 2019,

ÎN SCOPUL

ACHITĂRII

CONTRAVALORII

CHIRIEI, PENTRU


Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

■----

2 5. SEP. 2019

- —*             - ■ ■ ■■

Pr mit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................


00:00:00


DOAMNA

ARMEAN NADIA

MIOARA, CA

MĂSURĂ DE

PREVENIRE Șl

COMBATERE A

MARGINALIZĂRI

I SOCIALE

15

Vote Item

PROIECTUL 13

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

BUGETAREA

PARTICIPATIVA

No

00:05:00

00:00:00

15.1

Vote Item

Amendametul 1 al consilierului Macarie llinca

No

00:05:00

00:00:00

16

Vote Item

PROIECTUL I4

No

00:05:00

00:00.00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN CARE SE

SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIRE A EXPRESĂ A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DF A HOTĂR CU PRIVIRE LA ASOCIEREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ

17


Vote Item


SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 CU ASOCIAȚIA ZÂMBETUL ÎNGERILOR-A.Z.I. ÎN CADRUL PROIECTULUI "SANDVIȘUL DE LA MIEZUL NOPȚII PROIECTUL 15 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIRE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE PE PIAȚA


No 00:05:00


Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ


2 5.'SEP. 2019


-- —. .....— -

Pr mit răspuns / completare pet ție Semnătură de primire........................


00:00:00


,         ,                   LIBERĂ, PENTRU

'                       Ș| ÎN NUMELE

. .              MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, A

UNOR IMOBILE,

COMPUSE DIN

TEREN Șl

CONSTRUCȚII,

ÎN SCOPUL

AMENAJĂRII Șl

REORGANIZĂRII

SERVICIILOR

SOCIALE DE TIP

REZIDENȚIAL

DESTINATE

COPIILOR DIN

SISTEMUL DE

PROTECȚIE

SPECIALĂ AL

SECTORULUI 1

PRECUM Șl

TRANSMITEREA

DREPTULUI DE

ADMINISTRARE

ASUPRA

ACESTORA

18        Voteltem PROIECTUL 16        No 00:05:00

00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PREMIERII

ELEVILOR

UNITĂȚILOR DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITA

R AFLATE PE

RAZA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ A SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT, RESPECTIV LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALA, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2019

I Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ generala

2 5. SEP. 2019

Primit răspuns I completare petiție | Semnătură de primire........................_


18.1

Vote Item

Amendametul 1 al consilierului Macarie llinca -PROIECT 16

No

00:05:00

19

Vote Item

PROIECTUL 17

No

00:05:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

PROTOCOLULUI

DE

COLABORARE

ÎNTRE

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIO

NAL CARAIMAN

Șl INSTITUTUL

19.1        Vote Item


20         Vote Item


21         Vote Item


NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE Șl GERIATRIE "ANA ASLAN" PENTRU DERULAREA PROIECTULUI "CENTRUL DE MONITORIZARE ASLAN" AMENDAMENT 1 - COMISIA DE SANATATE SI PROTECȚIE SOCIALA (6) -PROIECT NR 17 PROIECTUL 18 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATUI UI DE FUNCȚII Șl AL REGULAMENTU LUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1

PROIECTUL 19 PROIECT DE HOTĂRÂRE


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PRIVIND

APROBAREA

ÎNCHEIERII

ACORDULUI


22


Vote Item


CADRU DEPARTENERIAT                                                  |        2019


PARTENERIAT


INTERINSTITUȚI


ONAL DE


COOPERARE

ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE Șl ADMINISTRATIV E, ÎN VEDEREA DOCUMENTĂRII, FUNDAMENTĂRI I Șl ELABORĂRII STRATEGIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A SECTORULUI 1 2020 - 2030


PROIECTUL 20


No


00:05:00


I completare petiție

k»^Wteprte'»*.......................


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

MODIFICAREA

ANEXEI NR. 3 LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.

37/04.02.2019

PRIVIND

APROBAREA

ORGANIGRAMEI

, STATUI III OF

FUNCȚII Șl A

REGULAMENTU

LUI DE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE

AL

ADMINISTRAȚIEI

DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR

1, COMPLETATĂ

ULTERIOR CU

ANEXA NR. 1 LA

HOTĂRÂREA

CONSII IUI UI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.

55/28.02.2019

 • 23        Vntpltpin PROIECTUL 21        No 00:05:00

  00:00:00


  00:00:00


HOTĂRÂRE

PRIVIND

VALIDAREA

MANDATULUI

DE CONSILIER

LOCAL AL

DOAMNEI

ADRIANA

MIHAELA

GEORGESCU

 • 24         Voteitem PROIECTUL 22        No 00:05:00

HOTĂRÂRE

PRIVIND

VALIDAREA

MANDATULUI

DE CONSILIER

LOCAL AL

DOMNULUI

DRAGOȘ

FLORIN SION-

RETRAS DE PE

ORDINEA DE ZI

 • 25         Discussion Item DIVERSE 1            No 00:05:00

OPINIE

MOTIVATĂ

PRIVIND

REFUZUL

SECRETARULUI

SECTORULUI 1

DE

CONTRASEMNA

RE A HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR. 242 DIN

09.07.2019

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

BD.

APICULTORILOR

NR 44, SFCTOR

I, BUCUREȘTI

 • 26         Discussion Item DIVERSE 2            No 00:05:00

OPINIE

MOTIVATA

PRIVIND

REFUZUL

SECRETARULUI


Sectorul 1 al Municipiului Bucureșt REGISTRATURĂ GENERALĂ

2 5. SEP. 2019

Primit răspuns I completare petiție Semnătură de primire......................


00:00:00


00:00:00


SECTORULUI 1

DE

CONTRASEMNA

REA HOTĂRÂRII

CONSII IUI UI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR. 252 DIN

09.07.2019

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

SOS.

STRĂULEȘTI NR.

66, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

 • 27         Discussion Item DIVERSE 3 -          No 00:05:00                       00:00:00

SESIZARE

PRIVIND

SITUAȚIA CLASEI

2C DE LA

ȘCOALA NR. 7,

SECTOR 1,

ÎNREGISTRATĂ

LA

REGISTRATURA

GENERALĂ A

SECTORULUI 1

CU NR.

33624/08.08.201

9

 • 28         Discussion Hem DIVERSE 4 -           No 00:05:00                       00:00:00

PLÂNGERE

PREALABILĂ

FORMULATĂ DE

Sectorul 1 al Municipiului București

DOAMNA

REGISTRATURĂ GENERALĂ

CONSILIER

2 5. SEP. 2019

LOCAL ILINCA

MACARIE, CU

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................

PRIVIRE LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR. 242 DIN

DIN 09.07.2019

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

BD.

APICULTORILOR

NR. 44, SECTOR

1, BUCUREȘTI

 • 29         Discussion Item DIVERSE 5 -           No 00:05:00                       00:00:00

RAPORT DE

ACTIVITATE PE

SEMESTRUL I

2019 - DIRECȚIA

GENERALA DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI

 • 30         Vote Item PROIECT 1            No 00:05:00                       00:00:00

ORDINEA DE ZI

SUPLIMENTARA

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA LA

31


Vote Item


NIVELUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A LISTEI PRODUSELOR CE VOR FI DISTRIBUITE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI, PRECUM Șl STABILIREA MĂSURILOR EDUCATIVE CARE ÎNSOȚESC DISTRIBUȚIA LAPTELUI, ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 PROIECT 2 ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU ABROGAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI IOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 17/31.01.2017 PRIVIND STABILIREA


No 00:05:00


00:00:00


DESTINAȚIEI

FUNCȚIONALE A PIEȚEI AMZEI (CLĂDIRE Șl PLATOU) CA PIAȚĂ AGROALIMENTA RĂ TRADIȚIONALĂ Șl CA OBIECTIV TURISTIC

.genda Items

Sectorul 1 al Municipiului Bucureștii

REGISTRATURĂ GENERALĂ ----—————

2 5. SEP. 2019


Primit rispuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


ID       Title Name                 Group

2               POPA DANIELA         UNPR

4              GONCEAGHEORGHITA  UNPR

LIVIU


Authority by


Vote Choice


weight


PENTRU[2]            1


PENTRU[2]            1


Vote Iteml

Title

DESCĂRCAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA

09.07.2019

Description

CVORUM ART 139 (1)(PV)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall ievel: Delegates

Individual Ievel: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

8/8

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

PROCESUL VERBAL APROBAT SI DESCĂRCAT

Delegates

5

SUDITLJ RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

G

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU12J

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABTINERE[3]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

U5R

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item2

Title


APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


28.08.2019

CVORUM ART 139 (1)(OZI)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates


Sectorul 1 al Municipiului București registratura generală


2 5. SEP. 2019 l


Primit răspuns I completare petiție

Semnătură de primire......................—


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


voting indication

Voted

19/19

0/0

5/5

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU12J

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PFNTRll[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU iULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item2.1

Title

MODIFICARE ORDINII DE ZI PT PROIECTELE 21 SI 22

Description

CVORUM ART 139 (1)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

Unanimous voting

False

PROPUNEREA A FOST RESPINS

P

Meeting Title: ȘEDINȚA ORDINARA, DIN DATA DE 28.08.2019, 0

2 5. SEP. 2019

Delegates

Primit răspuns 1 completare petiție

SomeMuri de primire.....^...........

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LiVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

I

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE I LINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MIJNTEANU CRISIINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29             MURESAN MANUELA USR

PENTRU[2]           1

IMPOTRIVA[4]        1


32              NFAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Vote Item3

Title


APROBAREA ORDINII DE ZI SUPLIMENTARE A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN


DATA DE 28.08.2019

Description

CVORUM ART 139 (1)(OZI5)

Who can participate in the vote?

Only deleqates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

4/4

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegatei / weight)

24/24

Total not voled (delegatei / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

ORDINEA DC ZI SUPLIMENTARA A FOST APROBATA

Delegatei

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

0

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11


CRISU FLORIAN MISU


PSD


12


TUDOSE CRISTIAN


PSD


Sectorul 1 al Municipiului Bucur®Șj* pcr.lfiTRATURĂ GENERALA


Apună I completare petiție


PENTRU[2]


ADRIAN

13


CONDURACHI ECATERINA PSD


PENTRU[2]


RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4

Title

PROIECTUL 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-TERITORIALE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2019

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-353

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?


Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PFNFRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIFIA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IIJLIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18


OLTEANU VIRGIL


PNL


deciuriii i ai ftitiinapiuiui ijucuteșu REGISTRATURĂ GENERALA r------


Pr mltrUpuns / completare pet {ie


MADALIN

19


PAIUSI OLIVER LEON


USR


IMPOTRIVA[4]


20               CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


21

22

23

 • 27

 • 28

29


MACARIE ILINCA

USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

MUNTFANIJ CRISTINA

USR

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR


32              NEAGU CRISTIAN MARIANPMP


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote Item4.1

Title

AMENDAMENT NR. 1 - NEAGU CRISTIAN

Description

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

10/10

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

ID       Title     Name                 Group

Authority by           Vote Choice      weight

2               POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[2]            1

4

GONCEA GHEORGHI IA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GAORIELA

PSD

PENTRU12J

1

6

DAMIAN GEORGF

IJNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

I

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABIINtRtl3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1


I

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, DIN DATA DE 28.08.2019, ORț/

SectorUt 1 al Municipiului Bucure ,

REGISTRATURĂ GENERAI' visai. SEP. 2019 |

Primit răspuns / completare petiți t

Vote Item4.2

Semnătură de primire.........

Title                              AMENDAMENT NR. 1 - TUDOSE CRISTIAN

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


CVORUM ART 139 ALIN (3)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


14/14

9/9

1/1

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT


Delegates

ID


Title


2

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11

12

13


Name

Group

POPA DANIELA

UNPR

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA

PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE

UNPR

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

PSD

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PURCAREA MIHAIL

PMP

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

PSD

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD


Authority by           Vote Choice       weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PtNTRU[2]

PFNTRII[2]

PENTRU[2]


RAIIJCA

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINEREȚ3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE13]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISUR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUFI

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURE5AN MANIJFI A

USR

ABTINERE[3]

I

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Votc Itcm5

Title

PROIECTUL 3 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI

BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV1

TERITORIALE SECTOR 1, LA DATA DE 30 IUNIE 2019

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-351

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Staius

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

8/8

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Wednesday, August 28, 2019 5:10:58 PM

50/94

Total not voted (delegates / weight) 0/0


Entitled to vote (delegates / weight) 24/24


Outcome


[2] PENTRU


l5. SEP. 2019

________

PrifoittaW’ (completarepetiție

Sefofiiturt depriffrire..........-.............


Unanimous voting


False


HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FIOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSC CRISTIAN

ADRIAN

P5D

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABȚINERE [3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚINERE [3]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABȚINERE [3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABȚINERE [3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚINERE [3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚINERE [3]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABȚINERE [3]

1

LUMINIȚA

27

MUNTEANU GRIS IINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚINERE [3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Itern6

Title

PROIECTUL 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA MODALITĂȚII DE GESTIUNE A ACTIVITĂȚII DE SORTARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE Ș. A DEȘEURILOR SIMILARE ÎN STAȚIILE DE SORTARE DIN CADRUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PE RAZA SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-TFRITORIALE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-342

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID       Title Name                 Group

2               POPA DANIELA         UNPR

4              GONCEA GHEORGHITA  UNPR


Authority by


Vote Choice


weight


PENTRU[2]           1


PENTRU[2]           1wwvrami r ut muinvi|nuiwi muuuic^U REGISTRATURA generală


2 5. SEP. 2019

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, DIN DATA DE 28.08.2019, ORAp^gpun8 ,Mmpa^i!lle

Semnătura de primire........................


LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


PURCAREA MIHAIL


TEODOR


CRISU FLORIAN MISU


TUDOSE CRISTIAN


ADRIAN


PSD


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PMP


PSD


PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA


COMANICI ANCUTA


SORINA


GRIGORESCU IULIANA


CRISTINA


PORUMB RAMONA


OLTEANU VIRGIL


MADALIN


PAIUSI OLIVER LEON


PSD


PNL


PNL


PNL


USR


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


MACARIE ILINCA


SUVAC VIRGIL ADRIAN


BANISOR DORINA


LUMINIȚA


MUNTEANU CRISTINA


SIMONA


VIERU MANUEL


AUGUSTIN


MURESAN MANUELA


USR


PNL


USR


USR


USR


USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote Item7


Title

PROIECI UL 5 PROIECT DE HOTĂRĂRE PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII, ORGANIZĂRII Șl FUNCȚIONĂRII UNUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL DENUMIT DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE Șl PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, A CĂRUI ACTIVITATE UNICĂ DE SALUBRIZARE VA FI ACEEA DE SORTARE

Description

INIȚIATOR PRIMARIJI SECTORUIIJI 1 Al MIJNICIPIIJI UI BUCUREȘTI

K2-332

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total noi voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU(2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU(2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN ELOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PEI

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

GRIGORESCU IULIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

CRISTINA

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

OLTEANU VIRGIL

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MACARIE ILINCA

USR

IM POTRIVA [4]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

VIFRII MANIIFI

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote Item8

Title

PROIECTUL 6 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE Șl PROTECȚIA MEDIULUI DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1, A SPAȚIULUI SITUAT ÎN IMOBILUL DIN STR. MUREȘ NR.18-24, ETAJ 2, SECTORUL 1, BUCUREȘTI, DIN CADRUL PIEȚEI AGRO-ALIMENTARE MUREȘ (COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL)

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-341

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

11


SeiWîalliW^ipiuiăBuătf^^l registratur* generala

i5dcb-^P.2O19

Primit răspuns I completare petiție

F            de primire..^.......Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Voie Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indiration

Status

Voted

T21 PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

I itle

Name

Group

Authority by

Vote Choice

wciqht

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCFA GHFORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GCORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FIOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU(2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2J

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENIRUI2]

1-

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOI RIVA(4J

1

REGISTRATURA GENERALA

2 5. SEP. 2019


lOrRiAsiifiOOompletare petiție Semnături de primire.........................


PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote Item9

Title

PROIECTUL 7 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2019, A SALARIILOR DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Șl FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE "ADMINISTRAȚIE" DIN INSTITUȚIA SUBORDONATĂ CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE Șl PROTECȚIA MEDIULUI, A CĂREI ACTIVITATE UNICĂ DE SALUBRIZARE VA FI ACEEA DE SORTARE

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-328

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)         24/24

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU(2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2J

1

5

5UDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2J

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISIIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

iîv1POTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

I Sectorul 1 al Municipiului București SictorulTal Municipiului București Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, DIN DATA DE 28.08.2019, ORA RATURĂ GENE^


27


LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA

SIMONAUSR


Primit răspuns / completare petiție


Primit răspuns / cor


 • 28              VIERU MANUEL        USR

  IMPOTRIVA[4]

  IMPOTRIVA[4]

  PENTRU[2]


AUGUSTIN

 • 29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Vote Item 10

Title

PROIECTUL 8 PROIECT DE HOTĂRÂRE POTRIVIT CĂREIA SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA UNEI INSTITUȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL, ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PE MODELUL CENTRELOR DE EXCELENȚĂ, CARE ÎȘI VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA ÎN STRÂNSĂ COLABORARE CU INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-331

CVORUM ART 139 ALIN (1)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitiea to vote (aeiegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

Title Name                 Group

POPA DANIELA         UNPR

GONCEA GHEORGHITA UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISII FIORIAN MISLI

TUDQSE CRISTIAN

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA PSD

SORINA

GRIGORC5CU IULIANA PNL

CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

Authority by           Vote Choice

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2J

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA14]

weiglil

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Vote Iteml 1

Title

PROIECTUL 9 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI

DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl AL INSTITUȚIEI SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1 Șl MODIFICAREA ANEXEI NR. 3 - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 186/09.07.2019

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-330

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

iu

Titie

Name

Group

Authority by

vote Cnoice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNI'R

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU!?]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRUI2)

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU TLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENIRURJ

1

13

CONDURACIII ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PtNIKUlZJ

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADAl IN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABȚINERE [3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU(2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABȚINERE [3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABȚINERE [3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABȚINERE [3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚINERE [3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABȚINERE [3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item12

Title                                 PROIECTUL 10 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA

HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 NR. 121/22.04.2019 PRIVIND

;oo2 5: SEP. 2019


Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, DIN DATA DE 28.08.2019, ORA 1

Primit răspuns / completare petiție -----------------------------------------------------------------------------------:----------------------------------Sw»nAlwi<k primire..;.....................

STABILIREA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 APRILIE^019, A'SALARIILOR DE--------

BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Șl FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE "ADMINISTRAȚIE" DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 Șl DIN INSTITUȚIA SUBORDONATĂ CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1- DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1

Description


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-329

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted 18/18

6/6

0/0

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

CRISU FLORIAN MISIJ

PSD

PENTRU[2]

1

IUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU [2]

1

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABȚINERE [3]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

MACARIE ILINCA

USR

ABȚINERE [3]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

BANI5OR DORINA

USR

ABȚINERE [3]

1

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABȚINERE [3]

1

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

ABIINERE I3J

1

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

ABȚINERE [3]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Iteml 3

Title

PROIECTUL 11 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN, A UNUI AJUTOR UMANITAR ÎN VALOARE DE 70.980 LEI PENTRU DOAMNA SILVIA COMAN, SALARIATĂ A COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURFSTI

K2-324

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options


Overali level: Delegates


Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


■------------------------------------

2 5. SEP. 2019

500-----1

Primit răspuns I completare petijie


Semnătură de primire........................


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication


Voted


24/24

0/0

0/0

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNl

PENTRU[2]

1

18

OITFANU VIRGII

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE IUN CA

USR

PFNTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PFNTRIJ[2]

1

Vote Ilem14

Title

PROIECTUL 12 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR, ÎN SUMĂ DE 600 LEI/LUNAR, PENTRU O PERIOADĂ DE 6 LUNI, ÎNCEPÂND CU LUNA AUGUST 2019, ÎN SCOPUL ACHITĂRII CONTRAVALORII CI IIRIEI, PENTRU DOAMNA ARMEAN NADIA MIOARA, CA MĂSURĂ DE PREVENIRE Șl COMBATERE A MARGINALIZĂRII SOCIALE

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-333

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Voie Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

Unanimous voting


[2] PENTRU

False


HOTARAREA A FOST ADOPTATA


e '1 completare petiției

uimire........................-1


Primit răspuns

Semnătură de primire^--


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILiNCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

 • 28               VIF.RU MANUEL         USR

  PENTRUJ2]

  PENTRU[2]

  PENTRU[2]


AUGUSTIN

 • 29             MURESAN MANUELA USR

32               NEAGIJ CRISTIAN MARIAN PMP

Voie Item15

Title


PROIECTUL 13 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND BUGETAREA

PARTICIPATIVA

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-360

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator votinq indication, Siqnagc

voting indication

Slalus

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ft 15dtf*'SEP. 2019

Pr mit răspuns / completare petiție Semnătură de primire......................


ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ADRIAN

13

CONDURACHl ECATERINA PSD


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


15


16


17


18


19


20


21


22


23


27


28


29


32


RALUCA


COMANICI ANCUTA


SORINA


GRIGORESCU IULIANA


CRISTINA


PORUMB RAMONA


OLTEANU VIRGII


MADALIN


PAIUSI OLIVER LEON


PSD


PNL


PNL


PNL


USR


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


MACARIE I LINCA


SUVAC VIRGIL ADRIAN


BANISOR DORINA


LUMINIȚA


MUNTEANU CRISTINA


SIMONA


VIERU MANUEL


AUGUSTIN


MURESAN MANUELA


USR


PNL


USR


USR


USR


USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote Item15.1

Titie

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


Amendametul 1 al consilierului Macarie iiinca

Amendamentul nr. 1 la proiectul de hotarare nr. 13 de oe ordinea de zi.

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

voting indication

Voted

12/12

1/1

11/11

24/24

0/0

24/24

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Eiililled tu vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LI VIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPUI KIVA[4J

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

IEODOR

PMP

ABȚINERE [3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

GRIGORESCU IUI IANA

CRISTINA

PNI

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

Uftmnâtură depnnwe.

PENTRU!^

PENTRU[2]


19


PAIUSI OLIVER LEON USR1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

20

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]            1

Vote Item16

Title

PROIECTUL 14 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTĂRÂ CU PRIVIRE LA ASOCIEREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 CU ASOCIAȚIA ZÂMBETUL ÎNGERILOR-A.Z.I. ÎN CADRUL PROIECTULUI "SANDVIȘUL DE LA MIEZUL NOPȚII

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-335

CVORUM ART 139 ALIN (1)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[21 PENTRU

Uhanimous voting

Delegates

False

IIOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

vjeight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PLNI RUL2J

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISIINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, DIN DATA DE 28.08.2019, O


28


VIERII MANUEL

AUGUSTIN


USR


--—

Sectorul 1 al Municipiului București

registratură generala


wțlWSEP. 2019


_ Pfjfpit răspuns I completare petiție


29             MURESAN MANUELA USR

PENTRU[2]            1

PENTRU[2]            1


32              NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


Vote Item17

Title

PROIECTUL 15 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE PE PIAȚA LIBERĂ, PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, A UNOR IMOBILE, COMPUSE DIN TEREN Șl CONSTRUCȚII, ÎN SCOPUL AMENAJĂRII Șl REORGANIZĂRII SERVICIILOR SOCIALE DE TIP REZIDENȚIAL DESTINATE COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SPECIALĂ AL SECTORULUI 1 PRECUM Șl TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA ACESTORA

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-357

CVORUM ART139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCFA GHFORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACIII ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRIJ[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

ZU

CHIRVASA VIUREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSIIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ -------—

Primit răipuni l cnniplelar£.mtiție

Semnătură de primire......••••-—2—c.

Vote Item18

Title

PROIECTUL 16 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PREMIERII ELEVILOR UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR AFLATE PE RAZA ADMINISTRATIV- TERITORIALĂ A SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT, RESPECTIV LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2019

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-338

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


24/24

0/0

0/0

24/24

0/0

24/24

 • [2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRUI2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENI RU[2J

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PFNTRURJ

1

10

' PURCAREA MIHAII

IliODOR

PMP

PEMTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PFNTRI)[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2J

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

T

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUtLA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Title

Description

Wno can participate in the vote?

Secret Options

Status


Amendametul 1 al consilierului Macarie llinca - PROIECT 16

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

[2] PENTRU


24/24


completare petiție

I Semnătură de primire.......................


 • [3] ABȚINERE

  0/0


  0/0


 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)        24/24

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 24/24

Outcome


[2] PENTRU

Unanimous voting

False


AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

I

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

Vote Item19

Title

PROIECTUL 17 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN Șl INSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE Șl GERIATRIE "ANA ASLAN" PENTRU DERULAREA PROIECTULUI "CENTRUL DE MONITORIZARE ASLAN"

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

«2-348

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a hadge

Secret Options

Overall level: Delegates                                                     (.

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage votlng Indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitied to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[21 PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

20               CHIRVASA VIORtL DANIEL PNL


21

22

23

 • 27

 • 28

29


MACARIE ILINCA

USR

SlIVACVIRGII ADRIAN

PNL

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

MURESAN MANULLA

USR


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRIJ[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRUJ2]


Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, DIN DATA DE 28.08.2019, OR

Sectorul 1 al Municipiului Bucure REGISTRATURĂ GENERAL

A 1??SEP. 2019

---—-------

Primit răspuns 7 cwptHtare petiție RemnâttirJ de primire........................

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Clioice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

I

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32               NEAGU CRISl IAN MARIAN PMP

PENTRU[2]           1Voie Ilern19.1

Title

AMENDAMENT 1 - COMISIA DE SANATATE SI PROTECȚIE SOCIALA (6)

PROIECT NR 17

Description

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

Primit răspuns / completare petiție

12


TUDOSE CRISTIAN


PSD


ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

I

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem20

Title

Description

Who cari participate in ine vote?

Secret Options

Status


PROIECTUL 18 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII Șl AL REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-349

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Only deiegates witn a badge

Overall level: Delegates

Individual IpveF Only Vote Mașter, Operator voting indiratinn, Signage voting indication

Voted

[2] PENTRU

[31 ABȚINERE

[4] ÎMPOTRIVA

Total votcd (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


24/24

0/0

0/0

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Tille

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GARRIFI.A

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRUI2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

Vote Item21

Title

PROIECTUL 19 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII

ACORDULUI CADRU DE PARTENERIAT INTERINSTITUȚIONAL DE COOPERARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE Șl ADMINISTRATIVE, ÎN VEDEREA DOCUMENTĂRII, FUNDAMENTĂRII Șl ELABORĂRII STRATEGIEI

PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A SECTORULUI 1 2020-2030

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-352

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (aeiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[21

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN TLORCA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

i

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORFSCIJ IUI IANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

I8

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENI RU[2j

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CI IIRVASA VIORCL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU [2]

1

29

32


MURESAN MANUELA USR

IsemnMurt deprimi-------------

PENTRUT2]            1


NEAGU CRISTIAN MARIANPMP


Vote Item22

Title

PROIECTUL 20 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 37/04.02.2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII Șl A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, COMPLETATĂ ULTERIOR CU ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 55/28.02.2019

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-354

CVORUM ART 139 ALIN (1)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2j

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRIJ[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item23

Title                                PROIECTUL 21 HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE

CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI ADRIANA MIHAELA GEORGESCU

Description                          INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-355


CVORUM ART 139 ALIN (1)


Who can participate in the vote?


Only delegates with a badge
Secret Options


Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


voting indication


Status


Voted


[2] PENTRU


24/24


[3] ABȚINERE


0/0


[4] ÎMPOTRIVA


0/0


Total voted (delegates / weight)


24/24


Total not voted (delegates / weight)


1/1


Entitled to vote (delegates / weight)


25/25


Outcome


[2] PENTRU


Unanimous voting


False


HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMNR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIIIAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISIJ

PSD

PF.NTRIJ[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PFNTRIJ[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENIRU(2J

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERLI MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Votc Itcm24

Title

PROIECTUL 22 HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE

CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI DRAGOȘ FLORIN SION- RETRAS DE

PE ORDINEA DE ZI

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-356

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERAL5.'SEP. 2019 ] PrTmTt răspuns / completare petiție20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENT

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, DIN DATA DE 28.08.2019, O

-Sactorui lai Municipiului București

WWturA generală

9 c rco QfllQ

Unanimous voting                     False

Pr

•Se

L J. JLI . 4-UIU

_______.

Imit răspuns / completare petiție

Discussion Item25

Title

DIVERSE 1 OPINIE MOTIVATA PRIVIND REFUZUL SECRETARULUI

SECTORULUI 1 DE CONTRASEMNARE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR. 242 DIN 09.07.2019 PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) BD. APICULTORILOR NR. 44,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

OPINIE MOTIVATĂ PRIVIND REFUZUL SECRETARULUI SECTORULUI 1 DE

CONTRASEMNARE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

NR. 242 DIN 09.07.2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC

DE DETALIU (PUD) BD. APICULTORILOR NR. 44, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Discussion Item26

Title

DIVERSE 2 OPINIE MOTIVATĂ PRIVIND REFUZUL SECRETARULUI

SECTORULUI 1 DE CONTRASEMNARE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 252 DIN 09.07.2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) SOS STRĂULEȘTI NR. 66, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

OPINIE MOTIVATĂ PRIVIND REFUZUL SECRETARULUI SECTORULUI 1 DE

CONTRASEMNARE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

NR. 252 DIN 09.07.2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) SOS. STRĂULEȘTI NR. 66, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Discussion Item27

Title

DIVERSE 3 - SESIZARE PRIVIND SITUAȚIA CLASEI 2C DE LA ȘCOALA NR.

7 , SECTOR 1, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA GENERALĂ A

SECTORULUI 1 CU NR. 33624/08.08.2019

Description

SESIZARE PRIVIND SITUAȚIA CLASEI 2C DE LA ȘCOALA NR. 7, SECTOR 1,

ÎNREGISTRATA LA REGISTRATURA GENERALĂ A SECTORULUI 1 CU NR.

33624/08.08.2019

Discussion Item28

Meeting Title: ȘEDINȚA ORDINARA,

DIN DATA DE 28.08.2019, ORA 1500

Title

DIVERSE 4 - PLÂNGtRE PREALABILĂ FORMULATĂ DE DOAMNA

CONSILIER LOCAL ILIMCA MACARIE, CU PRIVIRE LA HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 242 DIN DIN 09.07.2019

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) BD.

APICULTORILOR NR. 44, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

PLÂNGERE PREALABILĂ FORMULATĂ DE DOAMNA CONSILIER LOCAL

ILINCA MACARIE, CU PRIVIRE LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL

SECTORULUI 1 NR. 242 DIN DIN 09.07.2019 PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) BD. APICULTORILOR NR. 44,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Discussion Item29

Title

DIVERSE 5 -RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2019 - DIRECȚIA

GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTFCȚIA COPII UI UI

Description

RAPORT DF ACTIVITATF PF SFMFSTRLIL I 2019 - DIRECȚIA GENERALĂ DE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROI ECI IA COPILULUI

Vote ltem30

Title

PROIECT 1 ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA LA NIVELUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A LISTEI PRODUSELOR CE VOR FI DISTRIBUITE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI, PRECUM Șl STABILIREA MĂSURILOR EDUCATIVE CARE ÎNSOȚESC DISTRIBUȚIA LAPTELUI, ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-30-361

CVORUM ART 139 ALIN (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Voie Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False


HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Sactorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ

2 5. SEP. 2019


Primit răspuns / completare petiție

I «țțmnșiuri de primire.........................


Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

I

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA

RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEAN U VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]            I

24

GEORGESCU ADRIANA

PNI

PENTRU [2]

1

MIHĂELA

2/

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item31

Title

PROIECT 2 ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA PROIECT DE HOTĂRÂRE

PENTRU ABROGAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI

1 NR. 17/31.01.2017 PRIVIND STABILIREA DESTINAȚIEI FUNCȚIONALE A

PIEȚEI AMZEI (CLĂDIRE Șl PLATOU) CA PIAȚĂ AGROALIMENTARÂ TRADIȚIONALĂ Șl CA OBIECTIV TURISTIC

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-31-364

CVORUM ART 139 ALIN (1)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage •

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

15/15

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanirnous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ist


ID


Title Name


Group


Authority by


POPA DANIELA


UNPR


Vo

PEhiîîwr"'


/od^L......        ...

| Semntturi de primire.

’ENTRUrâ]


GONCEA GHEORGHITA


UNPR


PENTRU[2]


LIVIU


SUDITU RALUCA


PSD


PENTRU[2]


GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ADRIAN


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


13

CONDURACHI ECATERINA

RALUCA

PSD

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

17

PORUMB RAMONA

PNL

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

21

MACARIE ILINCA

USR

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

28

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN


PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]29             MURESAN MANUELA USR

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP