Proces verbal din 28.02.2019

Proces verbal sedinta ordinara 28.02.2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUC


Nr. 3 din 04.03.2019

PROCES VERBAL privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 februarie 2019, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 656/22.02.2019, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor rasă comună și a metișilor acestora, cu deținător domiciliat în Sectorul 1 al Municipiului București, care se va desfășură în anul bugetar 2019 Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării acțiunii educative “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaționale a romilor - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 4.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna februarie 2019, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 5.  Pi'oiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare fmaiiciaie sub foima plății contravalorii chiriei pentru persoana sau familia la care se dispune plasamentul copiilor proveniți din centrele de plasament/casele de tip familial/modulele pavilionarc dc recuperare și reabilitare ncuropsihiatrică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și pentru iudele copilului care solicită încetarea măsurii de protecție, ca măsură de suporl pentru prevenirea situației temporare de dificultate în oferirea condițiilor optime de îngrijire, creștere și educare a copilului - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

J 0 4. MAR. ZW9 |

6.


Proiect dc hotărâre privind aprobarea modificării Anexei rir.-20 la Hotărârea-

■                                     . . I :'r^nîrf”r‘n,iil5 / COfflPt      [’-• t

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 64/2017 privind aprobarea . aprobare!) Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și tară'cazare din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 7.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei, ca măsura de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe lista de priorități aprobată prin 1 lotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.42/27.02.2018 privind aprobarea listei de priorități întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinței cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 9. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 cu privire la aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 10. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere a prețului și a condițiilor pentru cumpărarea terenului în suprafață de 3.316,96 mp situat în Șoseaua Chitilei nr. 150, Sector 1, București, în vederea folosirii acestuia ca teren de sport de către Școala Gimnazială nr. 183 -- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 11. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversilar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București. în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite dc implementarea proiectului comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea de parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 din Municipiul București -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  0 4. MAR. 2019

  • 14. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 a Hotărârii Conșiliului(Loc<:il al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei,'Șlntului^tlg- liipdtii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului ‘PfiBfic’ Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural al Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordare de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  • 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.357/30.10.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Universitatea din București, în vederea finanțării proiectului cultural - artistic "Elevi și Studenți în anul Centenarului” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif, în vederea finanțării proiectului religios "Papa Francisc la Catedrala Sf. Iosif’, în perioada 20 aprilie-31 mai 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  • 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Olga Gudynn International School - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  • 20. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri prin care să solicite Guvernului României prin Ministerul Transporturilor-Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A. București liaiisiniteiea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil reprezentând Pod rutier, ce face legătura între Drumul Săbăreni și Drumul Poiana Pietrei, peste linia căii ferate București-Roșiori - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  • 21. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru includerea Grădiniței Olga Gudynn International School Sector 1 în Consorțiul Școlar Olga Gudynn Internațional School - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  • 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și orașul Korșa din Republica Albania” -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  Diverse:

  1. Raportul de activitate pe semestrul 11/ 2018 al Serviciului Familial Persoane cu Handicap Grav din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

j O A. MAR. 2019

 • 2. Adresa nr.6337/13.02.2019 a domnului Duinea Eugen

........ A. ... J .

 • 3. Adresele nr.5325/08.02.2019 și nr.5240/07.02.2019 ale domnului Mririnesfetfbogdan -

 • 4. Adresele nr.3596/29.01.2019 și nr.3504/29.01.2019 ale domnului Paul Mereuță

 • 5. Sesizarea nr.3767/30.01.2019 a domnului Andrei Alexandru Dica

Ordinea de zi suplimentară

 • 1.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 7000 lei pentru participarea unei persoane cu handicap și a însoțitorului acesteia, la o competiția sportivă internațională, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 2.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorulului 1 al municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 3.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a imobilului din Str. Frumoasa nr. 24, Sector 1, București în care funcționează Grădinița nr. 252 către Colegiul Național de Muzică ”George Enescu”, în vederea derulării de activități de învățământ -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 1 al Municipiului București, la proiectul „Prima clădire monument istoric din România eficientă energetic (NZEB)” -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 7.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Arhiepiscopiei Romano -Catolice de București, sector 1, în vederea finanțării lucrărilor de realizare a iluminatului interior la Catedrala Sfântul Iosif-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 60 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Diverse:

 • 1. Adresa nr.3726-Fluidizare trafic DN1-str.Aeroportului + Anexe Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

 • 2. Adresa nr.7174-Solicitare reabilitare Bl.l, 2-FIrisovului - Vîrtopeanu Alexandru, Băcanu Jan, Cuciureanu Cristina, Toma Alexandru

 • 3. Completare D2 - Adresa nr.7256/19.02.2019 a domnului Duinea Eugen

j O 4. MAR. 2019

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001. convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului I - respectiv de către Serviciul SecreJ.ai.‘.iaț.. general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 22.02.2019. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali.

Au lipsit: domnul Oliver Leon Păiuși, doamna Steluța Todea și doamna Ramona Porumb.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua! Vă rog să luați loc. Bună ziua domnilor consilieri, vă rog să luați loc, ca să putem face prezența. Domnul Bulfon! Domnul Goncea! Doamna Steluța Todea lipsește, însă nu a anunțat. Domnul Oliver Păiuși, s-a anunțat de către grupul USR că are o problemă medicală și doamna Ramona Porumb, deasemenea nu este prezentă, însă nu ne-a fost comunicat la secretariat pe e-mail. Având în vedere că avem o prezență de 24 de consilieri în funcție, față de cei 27, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale, există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. Deasemenea, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea 215/2001 supun spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 04.02.2019. Vă readuc aminte că vom utiliza sistemul de vot electronic. Supun aprobarea Procesului Verbal. Cine este „pentru” ? Semnul ”+” reprezintă votul „pentru”, semnul reprezintă „împotrivă”, cifra ”0” reprezintă „abținere”

Procesul Verbal /     ~ „pentru”, ~„împotrivă”, ”0” ~ „abținere”

Mai sunt două persoane care nu au votat. Domnul Alex, la doamna Mureșan este vreo problemă pe sistemul dc vot?

Alex! Alex, la doamna Mureșan! Introduceți cartelele...S-a reluat votul. Supun spre aprobare Procesul Verbal din data de 4 februarie 2019.

Domnul care asigură mentenența, de la firma de implementare a sistemului de vot, vă rog frumos să rezolvați problema.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog să reveniți la locuri. Am să vă rog să facem un test, înainte de a vota. Supun la vot Procesul verbal. Votați.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Reiau! Supun la vot Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 4 februarie 2019. Cine este pentru? Votați! Cu unanimitate de voturi, Procesul verbal a fost aprobat și descărcat.

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN 04.02.2019 A FOST APROBAT CU UNANIMITA TE - 24 consilieri prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan cuvântul.

- Secretarul Sectorului 1: Domnule j PÎ’eșeQiDomnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Proiectul nr.' l; pe Ordinea de zi. ...la sfârșit, doamnă... Supunem la vot Ordinea de zi. Votați! Unanimitate.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBA TĂ CU UNANIMITA TE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot Ordinea suplimentară. Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 9 împotrivă și 1 abținere. A trecut.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 9 ÎMPOTRIVĂ ȘI 1 ABȚINERE

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. I pe Ordinea de zi. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor rasă comună și a metișilor acestora, cu deținător domiciliat în Sectorul 1 al Municipiului București, care se va desfășura în anul bugetar 2019” Votați, vă rog. 24 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 2 pe Ordinea de zi. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări, de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019” Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTARĂREA A FOST ADOPTATA CU UNANIMITATE 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 3 pe Ordinea de zi. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării acțiunii educative ‘‘Prietenul meu de altă etnie ”, cu ocazia zilei internaționale a romilor. ” Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Proiectul nr. 4. „Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă, de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna, februarie 2019, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadici Mioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale” Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATA CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 5. „Proiect de hotărâre privind, acordarea de ajutoare financiare sub forma, plății contravalorii chiriei pentru persoana sau

0 4, MAR, 2819 familia la cure se dispune plasa meniul copiilor proveniți din centrele de plasament ucisele clei tip familial/modidcle pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadru! Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. precum și pentru rudele copilului, care solicită încetarea măsurii de protecție, ca măsură de suport pentru prevenirea situației temporare de dificultate în oferirea condițiilor optime de îngrijire, creștere și educare a copilului” Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITA TE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 6. „Proiect (le hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 20 la. Hotărârea Consiliului Local a! Sectorului 1 nr. 64/2017 privind aprobarea aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu. și fără cazare din. structura organizatorică a. Direcției Generale de Asistență Socială și Proiecția Copilului. Sector 1 ” Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITA TE - 24 consilieri prezentfi

Doinind Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 7. ., Proiect (le hotărâre privind acordarea, unui, ajutor financiar pentru plata chiriei., ca măsură, de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care fi garează pe lista de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.42/27.02.2018 privind aprobarea listei de priorități întocmită în baza criteriilor care se au. în vedere ia stabilirea ordinai de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinței cu modificările și completările ulterioare'' Este pe Ordinea suplimentară. S-a retras. S-a retras de pe Ordinea de zi. Ați Fost informați prin e-mail de către Secretariat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 8. ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instiluției. subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și. Stare Civilă Sector l ” Votați, vă rog. Mai sunt două voturi. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITA TE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 9 ,,Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului. 1 nr. 127/04.05.2018 cu privire la aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului. 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman” Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 10. ..Proiect de hotărâre privind numirea unei, comisii de negociere a prețului, și a condițiilor pentru cumpărarea terenului în suprafață de 3.316,96 mp situat în Șoseaua Chitilei nr. 150. Sector 1, București, în vederea folosirii acestuia ca teren de sport de către Școala Gimnazială nr. 183" Trebuie să nominalizăm trei consilieri locali, pentru constituirea comisiei. Da, domnul Chirvasă.

i I 0 4 f AA 7GA j

... fără a utiliza sistemul ele sonorizare/înregistrare.„

Domnul Viorel Daniel Cliirvasă: Grupul PNL, Virgil Mădălin Olteanu. 1 r-™-'••   ;••?<•!2..............■.....

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Grupul PMP, Mihail Purcărea.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Din partea ALDE, Zamfir Victor.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Votați cu „DA” și „NU”, „pentru” și „împotrivă”. Avem Mădălin Olteanu, Mihail Purcărea și Zamfir Victor. Da. Așteptăm să fie introduse datele.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Se face vot individual pe persoană? Sau va fi un singur buletin cu cele trei persoane?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Va fi vot secret. Acum, pe rubrică.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Votati, Mihail Purcărea. Votați, vă rog-

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să încheiem votul. Mai apăsați. Mai sunt trei voturi. Domnul Goncea, ați stricat aparatul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 23 de voturi pentru, 1 vot împotrivă. Următorul. Pentru domnul Zamfir, vă rog să votați! 24 de voturi pentru, nu, 21 pentru, 3 împotrivă. Și pentru domnul Olteanu, 22 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă. Și acum votăm proiectul în integralitate. Comisia de validare să vină să confirme votul! Doamna Comănici... (s-a semnat procesul verhal de validare al comisiei).

Supunem la vot punctul numărul 9. Votați vă rog!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot punctul nr. 9.Votați, vă rog!

Din sală:(...)fară utilizarea sistemului de sonorizare/înregistrare ... 10.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 10 - “Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere a. prețului și a condițiilor pentru cumpărarea terenului în suprafață de 3.316,96 mp situat în Șoseaua Chitilei nr. 150, Sector 1, București, în vederea folosirii acestuia ca teren de sport de către Școala Gimnazială nr. 183” Scuze! 10, nu, punctul 10. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 11 - “Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București. împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliul Local al Sectorului 1, prin

I O k. MAR. 2019

Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților SanitarePublice. Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului. București, in vederea finanțării de către Consiliul Local, al Sectorului l a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului, comun "Vizite de studiu In Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL Votați, vă rog!

Domnul Gheorghiță-Liviii Goncea: Vreau să știu ce este Nazarcea, nu înțeleg.

... fără a utiliza sistemul de sonorizare/ înregistrare...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: După vot îți spun.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Suntem în procedură de vot domnul Goncea. încă un vot, 18 voturi pentru, 5 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU 1 ÎMPOTRIVĂ ȘI 5 ABȚINERI

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ce..? Semnificația mărțișorului de la Nazarcea, că n-am înțeles-o, de ce de acolo?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul consilier, domnul consilier Goncea, de la Nazarcea. V-am spus, întrebați-1 pe domnul Fleacă, bănuiesc că știți, ar fi păcat să nu știți ce înseamnă Nazarcea, că sunt făcute de oameni cu dizabilități. Da. Deci este un serviciu în cadrul... Uitați-I, domnul Fleacă vă rog frumos să-i răspundeți!

Domnul Dănuț- loan Fleacă - director general DGASPCS1: Este singura entitate din țară care dispune de această întreprindere socială cu 100 de angajați. 80-70 sunt persoane cu dizabilități, plus coordonatorii. Recent s-a solicitat la Parlament, la Comisia de Muncă, toată documentația necesară pentru a o include într-un proiect legislativ și a se comunica celorlalte județe și sectoare, varianta existentă și care înseamnă niște mii de locuri de muncă la nivel național, dacă s-ar replica modelul. Din păcate funcționează din 2012, au trecut 7 ani și alți colegi nu și-au arătat interesul să construiască așa ceva.

Doamna Manuela Mureșan: Aș vrea să spun și eu ceva legat de Nazarcea, eu vorbesc, e la mine roșu, legat de Nazarcea cartea pe care ați primit-o de Crăciun, acum 2 ani a fost tipărită la Nazarcea, de acești oameni.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Promovăm!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 12 - “Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea de parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe raza administrativ-teritorială a Sectorului. 1 din Municipiul București”.

Doamna Ilinca Macarie: Vreau să spun și eu ceva. Dacă vă mai aduceți aminte în 30.10.2018 a mai fost în discuție acest proiect și dumneavoastră domnule Primar ați promis că va reveni doar sub

Ibrma unui proiect pilot pentru una, două locații, și cu condiția ca să avem acordul cetățenilor, și. o secundă, să avem planuri, la fiecare câte locuri se pierd, câte... Nu s-a întâmplat acest lucru, avem din nou 19 localii, avem, vă pot spune de la câte locații am primit solicitări de la oameni, să nu se facă aceste, deci avem de la. locuitori din Smaranda Brăcscu 18. pe Bulevardul Ion Mihalache 70, Mihalache 42-52. Căpâlna 16, Elena Caragiani 24-36. Nicolae Titulescu. Mi-au scris pe e-mail și încă câteva locații.

Domnul Daniel Tudorachc - Primarul Sectorului 1: Da! Ce rugăminte, două secunde, deci vreau să mi le înmânați mie exact, de la locațiile unde nu doresc și acolo vă promit că nu se va face, da!

Doamna 1 linca Macarie: Dincolo de asta și pentru toate locațiile, că poate oamenii n-au aflat, dar. pentru toate locațiile, vă spun așa, că nu sunt oportune. De ce1? Per total considerând câte locuri de parcare se câștigă. în unele locuri se pierd minus 5, în unele locuri se pierd 3-4, etc. Per total avem un câștig pentru toate locațiile de 37 de locuri. Pentru aceste 37 de locuri costul total este de 2.200.000 euro, la asta revine cu 60.000 euro locul de parcare, deci eu cred că nu se, nu este oportun să dăm banii ăștia pentru 37 de locuri și trebuie să ne gândim să le facem mai eficient, să le punem în alte locuri. în alt mod, sub altă formă, dar în nici un caz așa. Și mai vreau să vă mai întreb dacă aceste construcții metalice, după ce ele ar fi amplasate, dacă ele sunt proprietatea Primăriei? Sau ale cui sunt? Proprietatea Primăriei, ok. Vă mulțumesc!

Domnul Ghcorgliiță-Liviu Goncea: Da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot, supunem la vot proiectul.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului Dinainte de a supune la vot, având în vedere că nu este clarificată situația juridică a terenurilor, refuz contrasemnarea acestei hotărâri si voi depune o opinie motivată în termenul legal. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog să votați! 17 voturi pentru, 1 abținere. 6 voturi împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 17 VOTURI PENTRU 6 ÎMPOTRIVĂ ȘI 1 ABȚINERE

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr.13 - "Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții, și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate In administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1. ’’

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: O întrebare către domnul director de la A.D.P. referitor la proiecli.il 13 și aici mă refer strict la parcul Kiseleff, am văzut că sunt prinse în acest proiect toate locurile de joacă existente în cele două amplasamente ale parcului. atât în cele de la Barbu Dclavrancca cât și pe partea cealaltă, înspre Șoseaua Aviatorilor. O întrebare: uitându-mă printe facilitățile, mobilierul, amenajările care vor fi făcute acolo, am observat că aveți și acele panouri informative la fiecare loc de joacă. Probabil că sunt pe acel panou tipizat pe care i-ați mai folosit șiîn elite locuri, referitor la cerințele utilizării, normelor de respectat și așa mai departe. Știți foarte bine că de ceva vreme, în Parcul Kiseleff, activează o comunitate locală extrem de implicată și prezentă la tot ceea ce se întâmplă în acel parc. Este vorba de grupul de inițiativă Kiseleff. Rugămintea pe care v-am adresat-o de mai multe ori. de fapt, a fost un sfat și o propunere și acum vă adresez o rugăminte: este vorba de acel panou informativ pe care cei de la Grupul Kiseleff vi l-au supus atenției, e un panou pe care ei nu și-l pot permite a-1 construi, să fie amplasat întrun loc vizibil, întrunul din Parcurile Kiseleff, probabil în Barbu Delavrancca. nu știu, se poate hotărî de comun acord cu cei de acolo, panou care să fie folosit atât de către comunitatea locală cât și de dumneavoastră ca administrație. Folosit pentru ca să nu mai avem pe copaci în perioadele de deratizare afișe bătute în cuie cu diverse anunțuri, să avem tot ceea ce înseamnă acțiuni pe care Administrația Domeniului Public le poate desfășură, vrea să le desfășoare, evenimente, plus cele pe care de la Grupul Kiseleff vor să le propună a fi desfășurate. Mă gîndesc că împlicarea în această activitate, ar fi de fapt o mână întinsă către comunitate și un mod de colaborare împreună. Vă rog să țineți cont de această solicitare și să găsim formula de a o implementa. Mulțumesc!

Doamna Ilinca Macarie: Nu văd legătura acestei interpelări cu proiectul, că nu n-am prins, adică are vreo legătură cu locurile de joacă?

Doamna Iuliana Cristina Grigorcscu: Exact asta vroiam și eu să întreb. Acel panou ce informații cuprinde? Cum se utilizează acele, nu știu, aparate de joacă pentru copii sau vorbim de evenimente și un cumul de informații nu știu, cu privire la activitățile care se desfășoară acolo, ce au voie să facă. Că dacă vorbim de locuri de joacă, automat trebuie să respectăm legislația în vigoare, pentru că vine primăvara și vine ANPC-ul iar în control în toate sectoarele și e posibil să riscăm niște amenzi dacă nu suntem conform legii. Așa cum se face anual, în fiecare.., în fiecare primăvară. Nu știu exact despre ce panou vorbim și dacă are legătură cu proiectul. Dacă ne puteți da mai multe detalii pentru că nu cred că știm chiar toți și ne interesează. Mulțumesc mult.

Domnul Alin Vieru - Director ADP: Bună ziua. In legislația privind utilizarea locurilor de joacă, ne obligă pe noi ca și autoritate să informăm părinții și beneficiarii locurilor de joacă, cum pot fi utilizate. Motiv pentru care, anul trecut am avut undeva la 6-7 locuri de joacă care nu mai aveau aceste panouri și atunci a venit ANPC-ul și ne-a impus să le montăm. în timp ce anul acesta, vom resistematiza toate locurile de joacă, vom amplasa alte panouri noi, unde vom aduce la cunoștință exact limita de vârstă a copilului care poate utiliza fiecare loc și în ce măsură. Da, sunt informații publice, pentru părinți. Mulțumesc. ... Nu, ceea ce a menționat domnul consilier Bulfon, se referă la amplasamentele pentru informare publicitară, sunt activitățile de care ne vom lovi zilnic în ceea ce privește evenimentele desfășurate pe raza Municipiului București, toate afișele sunt lipite pe stațiile RATB, pe stâlpi, pe garduri, peste tot. Ar fi un proiect suficient de bun din punctul meu de vedere și rămâne să stabiliți dumneavoastră să avem niște locații în sectorul 1, bine prestabilite, unde cei care utilizează și au evenimente să poată să își facă afișajul. De asemenea și în parcul Kiseleff, dacă sunt informații de natură a informa cetățenii în legătură cu anumite activități, se pot pune alte panouri, separate. Mulțumesc.

Doamna Ilinca Macarie: Da, deci eu vreau să pun o întrebare, referitoare fa proilcftil nr? 13, și anume, am înțeles că există o opinie negativă juridică la acest proiect și o opinie negativă de la cadastru? Puteți să mă lămuriți aici?                                                             . .

Doamna Daniela Nicolcta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Da, compartimentele de specialitate, de resort au elaborat aviz nefavorabil. De asemenea, voi refuza contrasemnarca acestei hotărâri, motivat de faptul că nu este clarificată situația juridică. După cum știm este o situație dificilă, cu domeniul public, având în vedere că nu a fost cadastral, însă eu trebuie să asigur legalitatea, dumneavoastră votați oportunitatea, și suntem de acord că aceste locuri de joacă trebuie să fie sistematizate și știu că ați adoptat și în 2017 o astfel de hotărâre, însă ceea ce știu eu este că ADP-ul a înaintat către Cadastru realizarea și întabularea. Da, cadastrarea acestor locuri dejoacă, însă în acest moment eu nu pot, nefiind clarificată situația juridică, nu pot să dau un aviz favorabil. Rămâne să apreciați pe oportunitate și rămâne răspunderea domnului director ca să facă toate demersurile legale pentru clarificarea acestor situații.

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Cristi, mulțumesc frumos. Domnul director, să înțeleg că în momentul de față pe raza sectorului 1 nu mai există niciun panou publicitar unde nu știu, persoanele care vor avea un eveniment nu au unde să le afișeze? Nici măcar acele ciupercuțe sau panouri dreptunghiulare cum erau la un moment dat? Au fost scoase sau ce s-a întâmplat cu ele? Unul la mână și doi la mână vroiam să știu dacă în urma controlului de anul trecut, știu că am mai avut discuția aceasta, la momentul respectiv, tot cu dumneavoastră, în ședință, dacă s-au rezolvat situațiile, adică s-au pus peste tot, pentru că urmează să vină iar control de la ANPC și ar 11 bine ca noi, ca și instituție, să nu avem nici măcar un avertisment, nu mai zic de amendă sau alte chestiuni. Vreau să știu cum ne pregătim noi pentru următorul sezon și dacă toate aceste lucruri le aveți în vedere sau dacă le-ați rezolvat deja. Mulțumesc mult.

Domnul Alin Vierii - Director ADP: Mai sunt zone pe raza sectorului 1, unde nu sunt amplasamente pentru a 11, unde ar putea fi lipite astfel de afișe de informare, iar în ceea ce privește situația locurilor de joacă, până spre sfârșitul anului toate cele 85 de locuri de joacă vor 11 resistematizate și vor avea și panouri noi de informare, astfel încât să nu mai intram în conflictul acesta cu ANPC-ul. Și nici cu cetățenii, bineînțeles. Nu. Ele se mai distrug, mai cade un copac, mai apar situații...Mulțumesc.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulion: Revin. Revin asupra propunerii pe care am facut-o cu câteva clarificări, pentru că probabil s-a iscat un pic de confuzie. Ceea ce am propus nu are niciun fel de legătură cu acele panouri care se amplasează în locurile de joacă și care conțin regulile de funcționare ale acestora. Este vorba de un singur panou gen avizier, nu vorbim de panou electronic, nu vorbim de altceva. Un singur panou care poate să găzduiască afișaje, protejat cu un sistem nu știu cum, cu... care poate să ferească de intemperii, acele afișe care se pun și care să facă, să fie util atât pentru comunitatea locală, care iubește parcul Kiseleff, cât și pentru administrație care vrea să facă diverse anunțuri legate de activitățile pe care vrea să le desfășoare acolo. Al doilea punct este cel referitor la ceea ce spunea doamna Secretar. Cât ar dura pentru aducerea în legalitate și rezolvarea tuturor acestor probleme legale pentru a avea drepturi depline de intervenție în parcurile din sectorul 1, pentru că știm cu toții și suntem de acord, locurile de joacă sunt văduvite de

j l. omonș întreținere, de reparații și de înlocuiri și trebuie neapărat intervenit asupra lor. Deci, ca perioadă cât ar dura până să se pună în ordine toată documentația necesară ca să intrăm în legalitate'? .

Domnul Alin Vieru - Director ADP: Noi vom...noi vom începe deja resistematizarea în primele 32 de locuri de joacă, în paralel am convocat o comisie formată dintr-un cadastrist, un documentist, un cabinet de avocatură, respectiv personalul din Poliția Locală, pentru ti identifica situația juridică a amplasamentelor, a le cadastra și a le întabula. Mai avem de asemenea o situație, o altă situație cu încă două locații unde trebuiesc la fel cadastrate și Intabulate. în timp ce vom amenaja locurile le vom soluționa și situația juridică. Deci vom merge în paralel cu ambele. Situația juridică probabil că undeva în două luni o să o avem, situația juridică. Lucrările vor începe într-o săptămână, cam așa. Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot punctul nr. 12. 13, 13. Vă rog să votați. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 14 - “Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector /” Vă rog să votați. 17 voturi pentru, 3 abțineri și 4 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU 4 ÎMPOTRIVĂ ȘI 3 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 15 - „Proiect de hotărâre privind, aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural al Sectorului 1 "

Doamna Ilinca Macarie: Vrei să vorbești?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Da, dar am trecut la altceva, e OK.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, domnul consilier.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Da, aș dori ca domnul director să ne răspundă la două întrebări, în primul rând, de ce nu există salariile trecute în dreptul..., scrie doar potivit legii ....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul consilier, puțin mai tare că nu se aude nimic!

Domnul Manuel Augustin Vieru: întrebarea mea se referea de ce nu sunt trecute salariile nicăieri, nu e vorba de .....

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Este o transfprmărfr ‘de post.1 Salariul este stabilit. Se transformă din studii medii în studii superioare. Și este stabilit prin hotărârea ...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Hotărârea de consiliu....

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: ...de consiliu din anul 201 8

Domnul Manuel Augustin Vieru: ldcea e că nu apare nimic. Nu apare niciun....Asta era o întrebare.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Puteți să răspundeți, domnul director dacă vă......

Domnul Bogdan Mihăilescu - Director Centru Cultural: Salariile sunt cele votate de dumneavoastră în 2018, cum a spus și doamna Secretar.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Prin această transformare crește bugetul? Sau se diminuează, sau se menține? Aceasta, probabil trebuie să răspundeți.

Domnul Bogdan Mihăilescu - Director Centru Cultural: Fondul de salarii, normal că va crește, pentru că se transformă un post de referent în inspector de specialitate.

Domnul Manuel Augustin Vieru: A doua întrebare și cea care este cea mai relevantă: aș vrea să știu și eu de la bun început, de la înființare, noi v-am rugat să ne puneți la dispoziție CV-urile și eventual copiile după actele de studii ale celor angajați. E vorba de un inspector de specialitate, asta presupune niște studii ca să poți ocupa postul respectiv, nu vă supărați. Păi, și noi ce dovadă avem că într-adevăr este respectată această ordonanță?

...fără a utiliza sistemul de sonorizare/înregistrare...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Bun și ...păi care este problema? Nu trebuie să vedem și noi, adică nu avem dreptul să știm, nu înțeleg? Păi nu, serios!

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Supun la vot, la vot. Suntem în procedură de vot, doamna.....

Doamna Iuliana Cristina Grigorcseu: Nu am fost atentă domnul Președinte, ce să fac?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna Grigorescu.

Doamna Iuliana Cristina Grigoreseu: Am mai avut acum cred că un an jumate discuția cu angajările. Tot ce ține de angajări, există direcții care se ocupă. Nu cred că un consilier din cadrul consiliului de aici nu cred că este interesat să vadă, deci, eu vă spun sincer nu cred că ar fi cazul să ne băgăm noi în așa ceva. Dacă dumneavoastră doriți să știți cine, cum angajează, pe undeva este strict problema dumneavoastră personală. De principiu ar fi bine să nu ne băgăm noi în așa ceva. Mulțumesc mult.

j f JJ 4. L. ZU U

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Haideți sa îvotăm, domnul

Goncea...Haideți să votăm. Mai avem un vot! Vă rog frumos să faceți liniște, maUavem un vot!44--


i

voturi pentru, 2 abțineri, 8 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU 8 ÎMPOTRIVĂ ȘI 2 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 16 - “Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind, regimul finanțărilor acordare de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofil de interes local”

Vă rog să votați. încă un vot mai avem! Doamna Armând! 16 voturi pentru, 4 abțineri, 4 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU 4 ÎMPOTRIVĂ ȘI 4 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 17 - “Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 357/30.10.2018 privind, aprobarea încheierii unui, contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al. Sectorului l și Universitatea din București, în vederea finanțării proiectului cultural -artistic "Elevi, și. Studenți în anul Centenarului”

Vă rog să votați. încă un vot! Mai avem un vot, vă rog frumos! 17 voturi pentru, 1 abținere, 6 voturi împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU 6 ÎMPOTRIVĂ ȘI 1 ABȚINERE

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 18 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui. Protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centru! Cultural al Sectorului 1 și Catedrala Romano-Catolică Șf. losif, în vederea finanțării proiectului, religios "Papa Francisc la Catedrala Sf. losif”. în perioada 20 aprilie-31 mai 2019”

Votați, vă rog! Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 19 „Proiect de hotărâre privind, desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Olga Gudynn International School. ”

Avem nevoie de un reprezentant în Consiliul de Administrație.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da. Vă rog să faceți propunere.

Doamna Mureșan? Doamna Mureșan. Supunem la vot.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Am propus-o pe doamna Mureșan. Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Vă rog să votați. 24 de voturi pentru. Și acum votăm în integralitate proiectul......Comisia de validare. Comisia de validare!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votăm proiectul în integralitate. Vă rog să votați. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITA TE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 20. ‘'Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General a! Municipiului București adoptarea unei, hotărâri prin care să solicite Guvernului României prin Ministerul Transporturilor-Compania Națională, de Căi Ferate “CFR” S./l. București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului l a unui, bun imobil reprezentând Pod. rutier, ce face legătura între Drumul Săbăreni și Drumul Poiana Pietrei, peste linia căii, ferate Buciireșli-Roșiori”

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Da, doamna Macarie?

Doamna Ilinca Macarie: Nu. la 20, vreau să spun ceva, da ?

Doamna Ilinca Macarie: Vreau doar să menționez că în convocator apare doar Primarul ca inițiator și vreau să.....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Am îndreptat, am transmis pe e-mail nota și am îndreptat......

Doamna Ilinca Macarie: Da? Deci suntem și noi co-inițiatori........USR........ok.....asta era

totul.......mersi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Erați, doar a trebuit decât să completăm cu grupul USR.....

Doamna Ilinca Macarie: Da, și aici nu era scris, în convocator.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, da, da.......am completat....am

îndreptat erorile.

Doamna Ilinca Macarie: Ok....deci ca să se știe.....bine, mersi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog să votați. Domnul Iordan, ați votat? Mai avem două voturi. Mai avem un vot.

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog liumos. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 21. “Proiect de hotărâre privind acordarea avizului, pentru includerea Grădiniței Olga Gudynn International School Sector 1 în Consorțiul Școlar Olga Gudynn International School". Vă rog să votați. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UN AN IMITA TE - 24 consilieri pi^Ă'nți •

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 22. ‘"Proiect (le hotărâre pentru aprobarea încheierii înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și orașul Korqa din Republica Albania Vă rog să votați. Mai avem nevoie de un vot. 23 de voturi pentru, 1 abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 23 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Trecem la ordinea suplimentară. Punctul 1, de pe ordinea suplimentară. Spuneți doamna Armând.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu știu dacă știe domnul Primar, dar nu am primit încă execuția bugetară, adieri execuția 2018, adică nu știm cum s-a închis anul, cum a fost cheltuit bugetul votat cu toate schimbările în 2018, și este important să-l primim să putem să analizăm și binențeles nu avem încă bugetul. Dar măcar să avem execuția bugetară, vă rog mult. Când vom putea să-l avem? Execuția bugetului 2018. când vom putea s-o avem? Aveți o idee? Este doamna nouă, doamna directoare, aici?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Nu este. Probabil că o să-l primim.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 1, de pe ordinea suplimentară. "Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 7.000 lei pentru participarea unei persoane cu handicap și a însoțitorului acesteia, la o competiția sportivă internațională, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale "

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncca: Ce mai vrea doamna că n-a venit. Doamna nu vine, n-a venit la ședință, ce să mai analizăm încă o dată, avem poză, vă dau și poza. Am avut execuția bugetară luni, doamna n-a venit, e în campanie și e în campanie și acum, aici. Să se ducă doamna singură la doamna contabil șef, la doamna director economic să-și ceară execuția, dar eu nu pot s-o oblig să vină și ea nu vine. Avem poză în care suntem toți, suntem 3 și dânsa nu vine. Păi eu ce să fac? Să plâng nu pot să plâng doamnă și nu pot să plâng USR-ul. lertați-mă și bărbații plâng, dar nu pentru doamna Clotilde. Veniți la ședință și aveți toată deschiderea și doamnei director economic. Dacă nu, să vă duceți singuri la doamna să-i cereți.

Deci domnul Primar, nu a venit la ședință, să ne înțelegem. Am avut execuția bugetară luni și vom avea sinteza pe următorul buget, vineri. Sunt curios să vedem dacă va veni vineri și iar va țipa în următoarea ședință că n-a fost. Păi nu veni, nu ești! La revedere!

Doamna Clotildc-Maric-Brigitte Armând: Domnul Goncea, ceea ce faceți este aproape, este o nesimțire incredibilă și este și hărțuire. Ați convocat o ședință la care am venit și cu o doamnă de la PNL, nu ați venit........tară să anunțați nu a venit nimeni în afară de persoana de la PNL și cu mine.

Apoi nu anunțați, faceți o convocare vagă pe whatsapp, spunând că „am putea să facem o întâlnire nu știu când”? Clubul dumneavoastră vine, noi nu suntem anunțați clar și nu venim și atunci aflăm apoi că a fost atunci ședința, astăzi spuneți că este o ședință la unu jumătate venim și spuneți nu că de fapt a avut loc. Ce faceți nu este în regulă și aș dori ca felul în care funcționează comisiile mai ales comisia de buget să fie schimbată pentru că ceea ce faceți este pur și simplu........nu este

funcțională comisia la care sunteți președinte, nu este funcțională, aș dori o convocare clară. Când este o convocare clară, nu veniți! Aș dori o convocare clară pe sms. pe e-mail așa cum s-a tăcut, ceea ce faceți dumneavoastră este o bătaie de joc față de cetățeni, pentru că dumnevoastră nu știți ce conțin..........

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Gata, vă rog frumo ......vă rog frumos. Punctul 1 pe.........

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncca: O am pe telefon domnul Primar, când spune că vine și n-a venit, eu ce să-i fac?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bine, domnul Goncea. Am înțeles Punctul I, pe ordinea suplimentară. Vă rog să votați. Doamna Grigorescu? Doamna Grigorescu? E la ușă. Grigorescu, nu mai ieșiți neanunțată din sală, vă rog frumos.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem 4 voturi. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TA CU UNANIMITA TE - 24 consilieri prezentj

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 2. "Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a. marginalizării sociale, persocinelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Spuneți, doamna Grigorescu.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Doamna Secretar, dacă ne puteți comunica la acest punct de pe ordinea de zi, câte voturi sunt necesare pentru a trece acest proiect și dacă...........

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului I: 14 voturi, fiind vorba de bani, dc bugetul local.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: 14 voturi adică, din 27,

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da....

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Qk.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Și dacă domnul Fleacă ne poate spune un pic despre sumele care vor fi folosite pe parcursul celor 2 ani.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Domnul Fleacă, vă rog frumos.

Domnul Dănuț-Ioan Fleacă - Director General DGASPC: Am făcut o estimare pentru anul acesta pe vechea hotărâre 42, care va expira undeva în martie și se va introduce cealaltă hotărâre pentru o nouă listă pe 2019, pentru 500 de persoane înseamnă o medie de 900 de ron pe lună, deci este o estimare ați văzut acolo că la o cameră sunt 700, 900 și 1.100, deci estimăm undeva la 1.000 de persoane, înseamnă 9 milioane pe 10 luni ...................9 milioane de lei pe 10 luni.......da, în

funcție de numărul.....dar în lista următoare se vor regăsi foarte mulți din lista de anul acesta, pentru

că altfel pierd prioritatea de listă. Sper să nu depășim 1000 de persoane în cei 2 ani de zile până în 2020 și să se mai scadă și prin viitoarea achiziție de 400 de apartamente care este deja figurată pe site-ul primăriei și care dacă totul decurge în condiții bune până la sfârșitul anului am putea achiziționa cele 400 de apartamente. Nu vor mai primi chirie, evident.In momentul de față avem în jur de 250 de persoane strict pe FICLS 120- evacuați și un număr de mămici care fluctuează 7, 8, 10 care sunt pentru ajutor de chirie, dar care se regăsesc în lista aceasta de la primărie, și care nu vor

mai intra în discuție pentru următorul..............nu. nu. nu persoane, cereri însemnând-,

familie...........500 de familii de obicei este un titular de contract care solicită șrriîar are pe

lângă.............arc în familie una, două, trei persoane și în funcție de asta solicita. •

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Ok, supun la vot. vă rog să votați. A început votul. Votăm și vorbiți după. Vorbim după, doamnă. Doamna Armând...

Doamna Clotilde-Marie-Brigittc Armând: Se pare că astăzi l-am primit, astăzi am primit acest proiect. E normal să punem întrebări. Și atunci eu repet întrebările mele.....oamenii care au refuzat o

locuință socială, pentru că nu era în cartierul lor, vor primii banii respectivi’? Si dacă mâine ne trezim cu o mie. două mii de familii care află că oamenii pe lista de așteptare primesc bani, vor.........aceste persoane, dacă nu sunt pe lista de priorități, vor primii banii respectivi? Avem

nevoie să înțelegem pentru că am primit această hotărâre astăzi, astăzi pentru a lî votată astăzi. Nu e normal să nu putem să studiem documentele.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Praf sunteți, așa vă faceți campanie, vă explic eu imediat.

Doamna Ilinca Macarie: Asta e o jignire care ar trebui dată în judecată.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Vă rog să consemnați refuzul de vot.

Doamna Ilinca Macarie: Deci cum ați zis, că suntem praf? Ok.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Nu sc poate da cuvântul în timpul votului.

Doamna Clotildc-Marie-Brigittc Armând: Eu vreau să votez, adică.......am spus că ordinea de zi

suplimentară nu o votăm acum a trecut....vom vota.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Da, doamnă, spuneți.......

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna consilier Clotilde Armând, viitoare probabil europarlamentar, doamne ajută. Listă de așteptare, dumneavoastră știți Legea I 14. Legea asistenței sociale? O cunoașteți ? A asistenței,..a locuințelor, o cunoașteți? N-o cunoașteți. Știți că în fiecare an votați o listă de priorități, cu persoane, pe camere ? Nu știți. Chiriile acestea sunt pentru acei oameni pe care noi îi votăm și pentru că noi consiliile administrația publică locală, nu are posibilitatea conform legii să le ofere locuință că asta este treaba și atributul administrației locale, venim în sprijinul acestor oameni până găsim să achiziționăm sau sc eliberează de la AFI și așa mai departe locuințe să le plătim un anumit cuantum, chirie, cu contracte încheiate la ANAF conform legii, până în momentul în care aceste persoane, noi Consiliul Local, le dăm acestor persoane locuințele de pe 114. Deci, nu sunt oameni refuzați, nu sunt oameni care care stau pe liste de așteptare, sunt pe liste de așteptare, pentru că noi Consiliul Local nu avem disponibil fond locativ, asta este. Dar încă odată, ca să înțelegeți acest proiect trebuie să citiți Legea 1 14, ca să fii pe acea hotărâre trebuie să întrunești niște condiții, iar acele condiții s-ar puica nici să nu le înțelegeți, pentru că acolo înseamnă să nu fi avut proprietăți și nu este cazul dumneavoastră, adică sunt oameni amărâți, săraci, cu anumite venituri, și cred că și dacă ați citi aceast proiect tot nu ați avea cum să înțelegeți. Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Haideți să votăm, vă rog, frumos. Mulțumim domnul director. Doamna Armând.....doamna... Vă rog frumos, să........doamna

Comănici.......doamna Armând. Doamna Armând, suntem în procedură dc vot. vă rog frumos vorbiți

lCectoniHplt^r'-!aMul BucuraU r-'-rrr' .^A GEțufALA după, dacă vreți. Vă mulțumesc, vă rog să votați. Mai avem un vot, 14 vo mii i pcQt|uMARib$l9ri, 4| împotrivă. Proiectul a trecut.                                                  I—    •-

Primit răspuns /completare pot., HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU 4 ÎMPoiWĂ^WĂ^ȚH^F

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 3. "Proiect de hotărâre pentru aprobarea Organigramei și Stalului de funcții ale Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Prival Sector l S.A ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamnă.

Doamna Clotildc-Maric-Brigittc Armând: [...] este un detaliu, trebuie mereu să înțelegem bine, ce.....care sunt banii cetățenilor pe care îi dăm la oameni, evident că noi înțelegem și votăm mereu

pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutor, dar trebuie să înțelegem, cine sunt aceste persoane care vor primi și care este situația lor. Un moment............aceste persoane.......anul trecut nu a venit

această hotărâre, nu era, nu am distribuit bani așa pentru oamenii în așteptare.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna Clotilde, tăceți din gură, că vă faceți de râs, sunteți penibilă, jur că sunteți penibilă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Comănici

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Era an electoral ? Nu era an electoral?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votați, suntem în procedură de vot. Doamna Comănici, suntem în procedură de vot.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: tară microfon...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Păi nu v-ați înscris doamnă la cuvât.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Iară microIon...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamna........consilier.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Vă rog eu tare mult la punctul 3 și la..........toată ordinea de

zi de altfel, suplimentară, noi abia la ora 2 Iară 5 minute am primit materialele, nu este posibil așa ceva, ca o ordine suplimentară, să trimită la 13:55, n-am mai întâlnit în viața mea așa ceva.Nu votează pentru că aici nu votăm după titlu domnul consilier. Votăm după ceea ce avem la mapă. îmi pare rău, la noi la partid nu se votează pe titlu. Noi studiem materialele. Vă rog eu tare mult să se consemneze că nu s-a primit materialul, orice material de pe ordinea de zi suplimentara, până la ora 13:55. Deci noi nici în momentul de față nu am apucat să studiem ordinea suplimentară. Aici e problema. Că nu putem să dezbatem punctele cum trebuie. Noi pe aceste organigrame, pe aceste hotărâri care sunt foarte importante, sunt niște bani care se duc, da? 10 luni, nu este nici o problemă, dar măcar să știm, să vedem materialul de dinainte, da? Nu știm nimic, companiile dinainte. Deci nu este posibil că noi ca și consilieri care ne asumăm prin votul nostru, avem răspundere individuală fiecare, să nu știm ceea ce votăm . Doamna secretar vă rog frumos să fiți atentă pentru că asta vă cer. Să ne transmiteți materialele în timp util, măcar cu o zi înainte.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Sunt de acord, sunt de acord cu dumneavoastră ....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: ...păi cu 5 minute înainte s-au transmis'-,..

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: ...și vă rog foarte mult, am pe ordinea suplimentară, domnul director Fleacă. Radu Turcii...pe ei trebuie să îi trageți la răspundere. Dânșii sunt cei care își pregătesc materialele cu o oră înainte de ședința de consiliu.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dacă îmi permiteți, eu cred că ar trebuie făcut ceva...

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Noi. secretariatul, depunem eforturi să venim în față dumneavoastră cu materiale și cu proiecte de hotărâre care întrunesc condițiile legale.Vă rog foarte mult....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Deci noi avem aici companii de investiții cu bugete, cu niște sume imense si noi nu știm ce trebuie să votăm. Nu este posibil așa ceva. Ceea ce vine până, cu o zi înainte nu ar mai ....ar trebui transmis și ceea ce vine în aceași zi... îmi pare rău...dacă nu e ceva de forță majoră ar trebui să fie pe ordinea de zi suplimentară.. .nu este posibil. Sunt milioane, zeci de milioane de curo. Ne asumăm fiecare, răspundem fiecare, individual.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Când se supune la vot, sau când se supune în dezbatere proiectul de hotărâre, întrebați inițiatorii, directorii instituțiilor subordonate.

Doamna Clotilde-Maric-Brigilte Armând: Nu, dar ar trebui să plecăm de fapt...da....eu aș dori să știu cei 14...cele 14 persoane consilieri, cei 14 consilieri care au votat ....mergem... să adoptăm ordinea dc zi suplimentară....au citit cele, nu știu câte, 8 puncte? Le-au citit? Chiar știți ce votați? Adică primiți ordinul să votați sau cum funcționează asta? Nu...e....mi se pare absolut scandalos ceea ce faceți.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnul Primar, domnul Primar...domnul Primar, am o rugăminte la dumneavoastră. încă o dată, suntem în procedură de vot. Cine nu vrea să voteze să părăsească sala. Vă este foarte ușor. Părăsiți sala. Spuneți că nu vreți să votați și la revedere, dar nu ne opriți pe noi să nc ducem votul până la capăt.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamna consilier, haideți că suntem în procedura de vot.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Mai am o intervenție...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: De exemplu la punctul 4 modificăm o hotărâre pe care noi am aprobat-o. Noi nici nu știm, ce se modifică în acea hotărâre domnul președinte. Eu nu cred că există vreun consilier aici în sala, nu cred.... că există vreun consilier aici în sala să fi citit până la momentul actual...prezent, toate proiectele. Studiate. Nu titlul. Eu nu știu cum. cum vă permiteți. Adică noi consilierii să votăm ceva care nu citim, deci este incredibil ce se întâmplă. Am fost la

comisie, am votat abținere pentru că nu am primit materiale, domnul consilier toate am votat abținere. Eu îmi asum ceea ce votez și citesc.

Vă spun sincer, la

0M7.L ZGlâ


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Bănișor.

NOTA SSGA “Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând și doamna Dorina Luminița Bănișor părăsesc sala de ședință, prezența în sală fiind de 22 de consilieri locali. ”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Să o lăsați pe masă....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 2 consilieri au părăsit...spuneți doamna Macarie. Haideți...

Doamna Ilinca Macarie: Doamna Secretar, am o întrebare. Am o întrebare. Este legal să ni se dea documentele la ora .. .cu câteva minute înainte de începerea ședinței?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Documentele au fost transmise cu o oră înainte, nu cu 5 minute, așa că .. .noi avem confirmarea.

Doamna Ilinca Macarie: Este legal? Este legal cu o oră înainte de începerea ședinței?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, este o ordine suplimentară aprobată. Acum rămâne la fel, oportunitatea dumneavoastră o votați. Aveți...

Doamna Ilinca Macarie: Deci spuneți că e legal cu o oră înainte? Ok. Mersi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, va rog frumos. Mai sunt 2 voturi. A votat toată lumea?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Haideți să anunțăm că doamna Clotilde și doamna Bănișor au părăsit sala.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Clotilde și doamna Bănișor au părăsit ședința. Haideți domnul Vieru că suntem în procedura de vot. Vă rog frumos, să nu mai ieșiți din sală în procedura de vot. Da doamnă, suntem în procedura de vot, cum adică serios? Până votați... vă rog frumos să nu votați dacă nu știți ce votați....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Reluăm votul, că trebuie reluat pe sistem.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu merge așa.. .după fiecare...își bat joc de noi,. .ne blocheză ședința ....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trebuie reluat votul vă rog friimps. Pentru că nu au Fost scoase cartele, nu știu de ce. E o problema tehnică.'Ău ptct'abîn" timpul procedurii de vot. Nu știu...Hai, vă rog frumos să votați.                       ’ ■          ;

’i.......

Doinind Virgil-Adrian Suvac: Domnul președinte, dar luați act de absența colegului nostru și nu îl treceți la vot.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință : Nu am înțeles.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Duceți cvorumul la 23. Mădălin este plecat din sala. Luați act că nu este în sală, avem cvorum de 23 și trecem mai departe.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință : Să scoată cartela...scoate-i cartela... e târziu acum să scoatem cartela....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Atunci reluăm votul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trebuie să reluăm votul. Domnul Olteanu, vă rog frumos să nu mai ieșiți din sală.

Doamna Daniela Nicolcta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog foarte mult să respectați regulamentul consiliului. Domnul Olteanu, de fiecare dată când vă ridicați trebuie să anunțați secretariatul. Sau să vă luați cartela.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 16 voturi pentru....doamna....proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 16 VOTURI PENTRU 2 ÎMPOTRIVĂ ȘI 4 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul iir.4. “Proiect (le hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector l S.A. "

Doamna Ilinca Macarie: Deci ...vreau să spun la fiecare proiect de aici și la proiectul nr. 4 am primit cu o oră înainte, mă voi abține pe acest ...din cauza asta că nu știu despre ce e vorba. Voi repeta la fiecare ca să fie consemnat....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință :Păi nu votați atunci....

Doamna Ilinca Macarie: Nu, votez abținere pentru că nu știu.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință :Vă rog să votați. Vă rog frumos. Dacă mai ieșiți din sală în timpul votului, vă penalizez. Ne batem joc.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 Citește și hai să merg


că își bat joc....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință :Vă rog frumos dacă mai ieși li din sală în timpul votului, vă penalizez. Cum? Ne batem joc?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Citește și trecem mai departe. Citește și hai să mergem mai departe.

va rog să voteze toată lumea... .(din ouff).....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Vieru.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu merge așa. Așa ne batem joc. Să găsească o soluție.

Doamna Grigoresc-u luliana Cristina: Domnul președinte....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să reluăm votul vă rog frumos.Vă rog frumos să-i scoateți cartela domnului Vieru din aparat.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, dar nu își bate joc de un consiliu.. .este adevărat...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință :Domnul Vieru. vă rog frumos dacă mai ieșiți din sala odată. ..dacă mai ieșiți din sala odată în timpul votului, vă...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Aveam ceva important de discutat....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos. Dar nu mă interesează domnul consilier. Aveți un avertisment. Mai avem un vot, vă rog frumos.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Vieru, ați votat?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Am votat.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Mai avem un vot. Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cineva nu vrea să voteze. O să citesc voturile care au fost exprimate.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Gata..

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă, ne batem joc? 14 voturi pentru, 2 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 6 ÎMPOT^Ă ȘF2^_ ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 5. “Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii. în folosință gratuită a imobilului din Str. Frumoasă nr. 24, Sector 1, București. în care funcționează Grădinița nr. 252 către Colegiul Național de Muzică "George Enescu”, în vederea derulării de activități de învățământ .. Vă rog să votați.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Avem pe cineva de la grădiniță? Se pare că nu avem. Doamna Macarie, ați votat? 18 voturi pentru, 4 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 4 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 6. “Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 1 al Municipiului București, la proiectul,,Prima, clădire monument istoric din România eficientă energetic (NZEB) Vă rog să votați. 17 voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 5 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 8... Proiectul nr.7 “Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Arhiepiscopiei Româno - Catolice de București, sector 1, în vederea finanțării lucrărilor de realizare a iluminatului interior la Catedrala Sfântul Iosif”. Vă rog să votați. Mai avem un vot. 16 voturi pentru. 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință Proiectul nr. 8. “Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor lehnico-economici pentru 60 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a. blocurilor de locuințe. ” Vă rog să votați. Nu am înțeles.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dacă ni se pot da mai multe detalii, pentru că noi am primit repet, ordinea de zi suplimentară cu 5 minute mai devreme. La ce face referire mai exact aceste 60....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna consilier, vă întrerup un pic. Eu fac o pauză după fiecare punct tocmai ca să luați cuvântul. Dacă luăm cuvântul după ce s-a votat...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Păi nu s-a votat.. .se votează.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință :Păi cum nu s-a votat? Mai sunt 3 voturi.

Domnim Grigorescu luliana Cristina: Eu nu am votat, de exemplu. Vrea^i șă șțjij^ (țes^r^ ev e vorba.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință : Răspundeți, domnul director.

Domnul Cosinin Fodoroiu-Direcția Investiții : Dacii îmi permiteți în primul rând vreau să îmi cer scuze că acest proiect de zi a ajuns pe ordinea suplimentară. A fost un volum foarte mare de calcul, în urmă cererilor constructorilor, conform Legii 98/2016, dispozițiile art 12, a trebuit să facem, refacerea indicatorilor tehnico- economici astfel încât pentru primul pachet de blocuri care intră în execuție, adică 60 de blocuri care vor intra la sfârșitul lunii martie în execuție, am refăcut indicatorii tehnico -economici. La fel, va trebui să revin și să refac indicatorii tehnico -economici pentru absolut toate cele 180 de imobile pe care le avem deja proiectate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos. 16 voturi pentru, 4 abțineri, 2 împotriva. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 16 VOTURI PENTRU 4 ABȚINERI ȘI 2 ÎMPOTTIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la Diverse pe Ordinea de Zi. La Diverse.

Punctul 1. Raportul de activitate pe semestrul 11 2018 al Serviciului Familial Persoane cu Handicap Grav din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Punctul 2 de pe ordinea diverse. Adresa nr.6337/13.02.2019 a domnului Duinea Eugen

Diverse nr. 3. Adresele nr.5325/08.02.2019 și nr.5240/07.02.2019 ale domnului Marinescu Bogdan. Este în sala? Nu este.

Punctul nr. 4. Punctul 4 a fost retras.

Și punctul 5. Sesizarea nr.3767/30.01.2019 a domnului Andrei Alexandru Dică. Este în sala? Nu este.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință : Imediat, imediat, mai avem pe ordinea de zi suplimentară divese. Punctul 1 pe ordinea de zi. Adresa nr.3726-Fluidizare trafic DNl-str.Aeroportului + Anexe a Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.

Punctul 2. Adresa nr.7174-Solicitare reabilitare Bl. 1, 2-FIrisovului - Vîrtopeanu Alexandru, Băcanu Jan, Cuciureanu Cristina, Toma Alexandru. Este în sala? Nu este.

Punctul nr. 3. Completare D2 - Adresa nr.7256/19.02.2019 a domnului Duinea Eugen. Mai este cineva în sală care dorește să ia cuvântul? Spuneți.

G 4, MAR. 2019

Domnul Cătălin Vasile : Bună ziua ! Mă numesc Cătălin Vasile. Vreau să iau cuvântul în legătură cu un imobil în construcție la Lița 20. Pe la sfârșitul anului trecut am tăcut, eu împreună cu câțiva vecini, am tăcut niște sesizări legate de acest imobil, care e în construcție. în urmă a ce am spus în cadrul primăriei, li s-a dat o amendă, dar având în vedere ce nereguli aveau dânșii, teoretic ar fi trebuit să se ia măsuri mult mai mari, la genul să li se anuleze definitiv autorizația și să fie puși să își dărâme construcția actuală. De exemplu, și în momentul în care am tăcut prima sesizare, lățimea acestui imobil depășea cei 15 metri legali. Ei aveau o lățime de 16,5 metri. Tot atunci se vedea că ei au ajuns la un subsol de o înălțime de 1,7 metri. Un alt aspect, vecina lor de la Lița 18, ei i s-a cerul voie din partea celor de la Lița 20 să se lipească față de ei. Ea însăși nu le-a dat o semnătură în această direcție, dar ei s-au lipit de dânsa.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: încercați să ne spuneți că nu respectă autorizația de construcție ?

Domnul Cătălin Vasile : Da.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Ați făcut o plângere la ISC ?

Domnul Cătălin Vasile : Da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Și la poliția locală, disciplina în construcții?

Domnul Cătălin Vasile : Da. Și de exemplu când au început să construiască, ei construiau cu autorizația care nouă ni s-a comunicat că le-a fost anulată. Ei aveau în continuarea afișat pe gard că ei construiesc pe baza unei autorizații care a fost anulată.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna Macarie.

Doamna llinca Macarie: Deci, dumneavoastră tot ce ați spus a fost confirmat de către autorități, de către., .adică faptul că s-a lipit la calcan, făptui că a depășit lățimea, faptul că autorizația a fost anulată, toate aceste lucruri au fost confirmate de poliție, da ?

Domnul Cătălin Vasile : O parte au fost confirmate. De exemplu, partea că li s-a anulat autorizația. De exemplu a mai fost un alt aspect. De exemplu că nu au distanță legală între mine și ei. S-a confirmat acest lucru, dar ei nu au făcut nici o modificare la imobile legat de acest aspect, de exemplu și ei în continuare construiesc. Mai sunt și alte chestii în care înlra-devăr nu am primit răspuns de la ei. De exemplu, cea cu lățimea clădirii și cu înălțimea subsolului nu am primit răspuns în această direcție, dar din... dacă s-ar face niște măsurători în această direcție s-ar vedea că și aceste lucruri nu sunt corecte, dar chiar și așa sunt chestii care deja au fost văzute de ISC care nu sunt în regulă. Și ei în continuare nu le-au rezolvat, deși au fost....

Doamna llinca Macarie: Ca să înțeleg, dumneavoastră cumva solicitați să se aplice sancțiunile. Da? Să se aplice sancțiuni mai mari decât amenda. Corect ? Deci dacă... părerea mea este că dacă nu se va întâmpla asta, din ce spuneți dumneavoastră, e foarte grav. Sunteți dispuși._asociația și dumneavoastră, să mergeți în instanța? Mi-e teamă că asta va fi nevoie, să mergeți în instanța.

Domnul Cătălin Vasile : Am mai făcut niște sesizări la inspecția poliției în construcții, sau ceva în genul, îmi scapă acum numele. Ni s-a spus că ei nu mai pot .. au dat o amendă și nu mai pot să dea o a doua amendă. Teoretic ei trebuie să... în momentul de față ei sunt pasibili de a li se deschide dosar penal, pentru că au început să își continue activitatea. Și mai departe, dacă autoritățile nu își fac treaba, întradevăr pasul următor ar fi să dăm în judecată....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Probabil că vor răspunde în instanța pentru chestia asta. O să răspundă în instanța. Noi nu prea avem cu ce să va ajutăm în cazul ăsta. Instanța o să decidă ce se întâmplă mai departe. Asta nu înseamnă că îi ajutăm. înseamnă că o să aflăm ce s-a întâmplat. Trebuie să va adresați instanței, că altceva ....

Domnul Cătălin Vasile : Ok.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Rămâneți după și discutați cu membrii comisiei de urbanism.Vă rog frumos! Vă mulțumim ! Vă mulțumim pentru prezență. La revedere! Mai avem pe cineva?

Domnul Constantin Căliman : Bună ziua ! Constantin Căliman mă numesc, sunt președintele Asociației Handbal Club Dinamo București. In dată de 22 februarie am primit de la Instituția Prefectului o adresa prin care în ședința următoare, proximă, noi înțelegem că asta, trebuia reanalizat conținutul Hotărârii 41, din ședința extraordinară din 4 februarie, cu privire la aprobarea proiectului de finanțare a programului sportiv de la Handbal Club Dinamo București. Voiam să vă întreb în ce stadiu suntem? Pentru că urmarea opiniei motivantă a doamnei Secretar, noi am făcut și noi o adresă. Instituția Prefectului a analizat-o, inclusiv opinia domniei sale că suntem sub incidența ajutorului de stat a fost demontată printr-un punct de vedere oficial al Consiliului Concurenței pe care l-am depus și la registratura primăriei și o are și instituția prefectului, adică am dori să știm când se va îndrepta conținutul hotărârii, în sensul în care sumele să coincidă. Se aprobă 1.900.000 și se alocă lot 1.900.000, nu 1.400.000?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna secretar, puteți să răspundeți? V-a fost adresată dumneavoastră întrebarea.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Adresa de la Instituția Prefectului a ajuns astăzi la ora 12:30. Eu nu am reușit decât să o văd pe o Whatsapp, transmisă de către domnul Deaconu. In ceea ce privește reanalizarea hotărârii, domnul Deaconu fiind inițiator, trebuie să să vină în față consiliului cu un alt proiect de hotărâre sau cu o modificare a hotărârii anterioare, prin care să modifice aspectele, să le armonizeze cu actele normative ierarhic superioare și actele incidente. Cât privește motivarea mea pe ajutorul de stat, a fost argumentată tocmai ca o recomandare pentru că nu aveam toate documentele să analizăm aceste aspect, cât privește bugetul pe 2018 nu cred că ați depus prin documentația dumneavoastră, bugetul la finalul anului 2018, ... execuția bugetară.

Domnul Constantin Căliman : Nu. Conținutul cererii noastre de finanțare, actualizată. ci,h .                   •                                         .                              . DJ. '           ■_ y)

cheltuieli oportune pe periaoda cât a mai rămas clin programul sportiv, respectiv până Iir30.06.201 a fost depus în dată de 17.01, la registratura Primăriei Sectorului 1. Am înțeles că a fost direcționat la Centrul Cultural. în momentul în care domnul Primar a dispus convocarea ședinței extraordinare, în data de 04 februarie, domnul Alexandru Deaconu m-a contactat, am luat sub semnătură, proces verbal de predare-primire. tot conținutul dosarului și a fost dat doamnei Raportam Georgeta și am semnătura domniei sale. în data de 25.01.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: O să vă răspundem în scris la toate aspectele sesizate de către dumneavostră, însă țin să vă precizez că noi în timpul ședinței nu am avut decât expunere de motive și nu am deținut proiectul de hotărâre privind cele reglementate, ulterior, după încheierea ședinței a fost depus un proiect de hotărâre pe care l-am analizat și am constatat erori în ceea ce privește suma care trebuia să fie alocată și după cum ați constatat și dumneavoastră, avem o diferență. Deci, vorbeam de o suma de 1.900 și stabileam în articolul 2, 1.400.

Domnul Constantin Căliman : Eu vă reamintesc că expunerea de motive a fost însoțită întotdeauna pe perioada celor 19 luni, pe 5 martie facem un an și 7 luni de când am aplicat cererea de finanțare. Un an și 7 luni. Iar Expunerea de motive a fost însoțită de proiectul de hotărâre. Dumneavoastră, în calitate de secretar al Primăriei, conform articolului 45 din legea 215 a Administrației Publice Locale, aveți obligația, împreună cu colaboratorii din departamentul juridic să ajutați la tehnoredactare.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Căliman, noi ajutăm și stăm la dispoziția,...

Domnul Constantin Căliman : Păi cum ați ajutat dacă spuneți că nu a existat ?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Căliman, dumneavoastră nu sunteți inițiator, este domnul Deaconu. Dumneavoastră nu aveți calitatea de inițiator. Noi am ajutat la redactare, dar nu pot să susțin că trebuie să redactez un proiect care nu respectă prevederile legale. De altfel, așa cum v-am spus, există raport negativ de la Centrul Cultural. Centrul Cultural are atribuții în ceea ce privește finanțarea acestui proiect. Trebuie să înțelegeți că acest contract de finanțare, dacă se va încheia, nu se va încheia de către Primărie, ci de către Centrul Cultural, iar în acest moment eu știu că dumneavoastră aveți un raport negativ. De altfel, în redactarea proiectului de hotărâre, noi putem să acordăm sprijin, dar nu să îl redactăm, nu să îl inițiem noi. Putem să oferim sprijin pe documentare.

Domnul Constantin Căliman : Păi asta spuneam și eu. Exact !

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Când l-ați depus dumneavoastră? în timpul ședinței ? La ce oră ?

Domnul Constantin Căliman : Pe 25.01. Doamna Georgeta Raportam a luat cu semnătură și noi avem semnătură cu tot cu proiect de hotărâre. Legat de rapoartele de specialitate, vă informez ceea

O iWt Zi.) i9 ce și Instituția Prefectului ne-a informat. Fiind o ședința extraordinară nici nu erau luate în seamă. în schimb rapoartele de specialitate cu aviz negativ de la Centrul Cultural, vă informez cu tot respectul, a fost dat undeva în martie 2018, când într-adevar era o problemă ambiguă în legislație. Vă reamintesc, că în august 2018 s-a modificat o hotărâre de guvern, apoi în septembrie un ordin de ministru și acum lucrurile sunt foarte clare. Nu vă cerem decât să încercăm să facem un efort să punem în aplicare această hotărâre pentru că mai am 4 luni din sezon. Oricum, nu o să pot reuși să cheltui toată suma. Nici jumătate, probabil, dar măcar să facem un pas spre normal itate. Asta este rugămintea noastră.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, dar eu asta vă spun, că acest proiect, aceste îndreptări trebuie să vină din partea inițiatorului, a domnului Deaconu.

Domnul Constantin Căliman : Ok. Eu din câte știu, adresa dată de către Instituția Prefectului a fost în 22 februarie. Noi am primit-o în 25 și dumneavoastră ați primit-o în 28. înseamnă că o să luăm inițiativa ca domnul Deaconu pentru următoarea ședința să pregătească un nou proiect de hotărâre. Nu ? Așa să înțelegem ? Ca să știm.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Un proiect de hotărâre prin care să modifice sau să armonizeze legislația cu datele corecte și cu legislația ierarhic superioară.

Domnul Constantin Căliman : Mulțumim 1

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Ședința s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare 1

PREȘEDINTE DE ȘED


Cristian Marian
Verificat, geta Raportam