Proces verbal din 28.01.2019

Proces verbal sedinta ordinara 28.01.2019


I S35tor.ll î <111 '1'1 M

I S)‘'c:v’T9.AT<j?.A D ’

31. IAN. 2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘT

Nr. 1 din 31.01.2019

Primii răspuns i completare Pe‘i c»mr.nlijA dt primire....


PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 ianuarie 2019, ora 12.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorachc, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 270/22.01.2019, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul ari. 68 alin. (1), coroborat cu ari. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii directe a activității de sortare și de valorificare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, din cadrul serviciului public dc salubrizare din Sectorul 1 al Municipiului București, și a modului de realizare a acesteia - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 47 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 150 din 30.09.2013 privind aprobarea Regulamentul Consiliului Local - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 3.  Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public dc interes local, de salubritate, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Parcului „Băneasa” în Parcul „Jersey City” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul colectiv de muncă înregistrat sub nr. 424/19.12.2017, în vigoare în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca propriu lar/adininistialor Direcția Generală dc Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2019 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției DGASPC Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobaiea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective dc investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București                            x'oîxJh

  10. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului cuprinzând bunuri imobif^ațe mqlir^iețit


  9.


  (oK'Zcnt


  au categoria de drumuri forestiere situate în IJP IT Băneasa și solicitarea ( <>n: iiiub|i l^en'vfal al


  [ 31. IAN. 2019   | |

  in iiivcnt'aiWf


Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind înscrierea accșțpju bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

-și transmiterea în


 • 11. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 435/19.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportive - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 12. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrare al Companiei de investiții și dezvoltare în sănătate și domenii de interes public-privat Sectorul 1 SA - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 14. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înființării ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ’TON IONESCU DE LA BRAD” Sector 1 București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Triumfului nr.80 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Câmpinița nr.53 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Valsului nr. 19 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Vasile Gherghel nr.86 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Liniștei nr.29 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. București-Târgoviște nr.9K - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Lotru nr.57 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Nicolae Caramfil nr.85 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. Străulești nr.98 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Someșul Rece nr.25 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. înfrățirii nr.18 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Octav


Cocărăscu nr.87-89 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Volumului nr. 16 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


31. IAN. 2019

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PIJ^.- Sli.C.UHinuin'^'

nr.108 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București                  ȘBmnâturj da............

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Soveja nr.29 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Av. Traian Vasile nr.20 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Timișului nr.33 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Amintirii nr. 13 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Drumul Muntele Găina nr. 113 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Drumul Agatului nr. 104 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Marmurei nr.36-38 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. București-Târgoviște nr.l4A - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Dionisie Fotino nr.6-8 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Nisipari nr.l7D - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Panait Istrati nr.32 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Bucegi nr.22 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Diverse:

 • 1.  Petiția domnului Marghidanu P. Nicolae Gheorghe referitoare la elaborarea contractului cadru de închiriere prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1-nr.155/14.01.2019

 • 2.  Adresa nr. M.S./ 21.208/P/07.12.2018 a Instituției Prefectului privind petiția domnului Oliver Paiuși cu referire la numărarea voturilor în ședința Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 12.10.2018 - nr.1380/11.12.2018 și Răspunsul Serviciului Secretariat General, Audiențe -nr.K/1380/3382/13.12.2018

 • 3.  Adresa nr. M.S./ 24.471/P/l0.01.2019 a Instituției Prefectului privind petiția domnului Oliver Paiuși cu referire la derularea unor procedure interne la nivelul aparatului de specialiatate al primarului în relația acestuia cu autoritatea deliberativă a autorității publice locale având ca scop organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului local.- 57/15.01.2019

 • 4.  Petiția Asociației Băneasa Lac având ca subiect consultarea publicului în legătură cu aprobarea P.U.Z. Șos. Străulești nr. 4, sector 1, București.- nr. 53993/27.12.2018


Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data

b'flCMl'UI 1 <11              □uwueșyi

REG1STRWIRĂ GENERAI Â

31 IAN. 2019

Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispo^țțe copsilierj^fip, p8tjy8

locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document./.,


La deschiderea ședinței au fost prezenți 26 consilieri locali.

A lipsit: doamna Manuela Mureșan.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua! Pentru directorii care au înaintat proiectele târziu, pentru ordinea suplimentară, îi anunț că vor intra în următoarea ședință de consiliu având în vedere că au fost aduse astăzi, pe ultima sută de metri și nu le putem comunica consilierilor fără să fie parcurse. Drept pentru care am să-i rog să părăsească sala. Luni vom anunța următoarea ședință extraordinară. De asemenea, vă aduc la cunoștință că a fost achiziționat și implementat sistemul audio-video și sistemul de vot electronic, nu vom putea utiliza astăzi aparatura votului electronic întrucât pe ordinea de zi, punctul 2, este modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local, după intrarea în vigoare a hotărârii vom aplica și vom utiliza sistemul de vot electronic, drept pentru care vă rog ca după ședința ordinară de astăzi să rămâneți și să participați la instructaj. De asemenea, supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 19 decembrie 2018. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat și descărcat.

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN 19.12.2018 A FOST

APROBAT

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cât privește ordinea de zi, vă rog foarte mult să vă exercitați votul asumat, veți menține mâna ridicată până vom număra pentru a nu mai exista sesizări sau divergențe pe aceste aspecte. Vă mulțumesc! Domnule Președinte, vă dau cuvântul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Doamna Macarie ar vrea să spună două cuvinte înainte de începerea ședinței. Și domnul Bulfon. Spuneți doamnă.

Doamna Iii nea Macarie: Mulțumesc! O să vă rețin doar 20 de secunde pentru că vreau să vă atrag atenția asupra unei situații foarte grave de la noi din sector și care necesită o intervenție de urgență. De asta vroiam să vorbesc, ca să mă audă toată lumea. Este vorba de podul din Giulești-Chitila triaj, care trece peste șinele de tren, se numește drumul Săbăreni, este la CFR în momentul de față, este într-o stare foarte înaintată de deteriorare și conform expertizei necesită o consolidare de urgență. Problema este că, datorită acestei stări de degradare, a fost restricționat traficul, nu mai merg autobuzele și parțial și taxiurile nu vin, deci oamenii ăia sunt efectiv blocați acolo, cei care nu au mașină și au și făcut o petiție în sensul ăsta și din cauza asta vreau să vă solicit susținerea și ajutorul, și al aparatului Primarului și consilierilor, ca să rezolvăm cumva cât mai repede situația. Noi am depus o hotărâre de consiliu prin care solicităm Consiliului General să ceară de la minister să se facă transferul, și de proprietate și de administrare, și cred că trebuie să fim cu toții foarte ... să se urgenteze, să fie cumva tratată cu prioritate această probemă și vreau să vă spun, mai ales copii, sunt circa 80 de copii acolo care trebuie să meargă pe jos în fiecare zi la școală. Asta vroiam să vă spun și vă mulțumesc!

răspund eu. într-adevăr facem nu este interesaț^JeiLsiiiRțem rile.

domnul coi


Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da! O să vă demersurile să preluăm în administrare acel pod, Primăria Capitalei interesați pentru că avem acel cartier. Deci, deja am început demersu

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți

31. IAN. 2019

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da, vreau să completez cele spuse de doamna MacaîrWriAiîi5 !’st'*sîci informații chiar de la cei care administrează acest pasaj rutier, respectiv CFR Infrastructură^ că ei-" ""-sunt de acord să îl predea către administrația locală, informația este obținută în cadrul discuțiilor pe care le am cu dânșii permanent referitoare la podul Constanța. Bun. Ceea ce vroiam să spun inițial se referă la o situație pe care o cunoaștem cu toții care s-a întâmplat în aceste ultime zile, respectiv acea ploaie înghețată care a distrus și prăbușit foarte mulți copaci. Chiar dacă nu avem în administrare și din punct de vedere legal nu putem interveni cu forța maximă necesară, cred că putem să ne implicăm la nivel de primărie și în special, dacă este și domnul director de la Administrația Domeniului Public, să-i ajutăm pe cei de la Cireșarii. Am fost acolo și sâmbătă și ieri, situația este mai mult decât dramatică. Pe lângă faptul că vegetația nu a fost îngrijită foarte mult timp, în urma evenimentelor de ploaie înghețată, foarte mulți copaci s-au prăbușit, câțiva dintre ei sunt chiar pe acoperișul clădirii principale. De aceea, dacă putem găsi modalitatea de a-i ajuta, de a interveni, de a curăța și de a îndepărta accei copaci, ar fi un lucru minunat. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da doamna consilier! Spuneți!

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Aș dori două chestiuni care m-ar interesa și care ar interesa pe cetățenii din sectorul 1. Prima este legată de stația de epurare de la Grenfield. Am înțeles că cetățenii din zona respectivă au făcut niște demersuri către primărie și aș dori, am dori și noi să știm care e situația acolo pentru că am înțeles că se formează o mlaștină, o baltă, ceva de neimaginat. Eu am primit niște documente, o să mă uit pe ele, o să adresez o întrebare către primărie. M-ar interesa să știu dacă există vreun demers oficial făcut de primărie pentru rezolvarea acelei situații de acolo. Aceasta este una dintre întrebări și a doua este legată de situația formată din acest weekend cu această ploaie înghețată, vrem să știm care este situația în momentul de față la ADP, ce s-a făcut, unde s-a intervenit, dacă au fost situații grave, nu știu, să ni se prezinte situația dacă se poate. Mulțumim mult!

Domnul Alin Vieru Director General ADP SI: Buna ziua! Echipele ADP au intervenit încă de vineri de la prânz și în timpul zilei și în cursul nopții, respectiv și sâmbătă și în decursul nopții trecute. în momentul de față degajam toate străzile secundare unde sunt copaci căzuți și mai ales stâlpii telecom care sunt din lemn și au firele încă prinse pe ei, nu sunt coborâte în canalizație, intenționăm ca în următoarele două zile să organizăm, împreună cu Romprest pentru că încă avem de acoperit suprafața întregului sector, aproape 7000ha, să finalizăm partea asta de degajare a copacilor căzuți și ulterior să intervenim și pe zona de parcuri. Am lăsat parcurile în planul 2 fiindcă, în momentul de față, bănuiesc că cetățenii pot să înțeleagă situația cât este de gravă și pot și dumnealor să facă un rabat la plimbarea prin parc, astfel încât să putem ....

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Sc poate prezenta, nu știu, într-o pagină, două, către toți consilierii pe email, astăzi, mâine, situația concretă? Pentru că vă spun sincer, cred că toți consilierii au fost bombardați de mesaje, de telefoane, la absolut orice ora, cu privire la situația care este în sector. în toate sectoarele, de altfel, dar vrem să știm și noi care este situația pentru că, na, eu mă gândesc că sunt foarte multe solicitări însă vrem să știm care este situația. Și dacă s-a lucrat la capacitate mqaximă, dacă s-a lucrat în 3 schimburi, vrem să știm exact toată această situație. Mulțumesc mult!

Domnul Alin Vieru Director General ADP SI: S-a lucrat în 3 schimburi încă începând de vineri, la capacitate maximă, ne-au susținut și cei de la Romprest și se lucrează încă la capacitate maximă. Și în decursul ... nu, nu au fost victime pe raza sectorului 1. Iar astăzi voi centraliza exact situația cu copacii căzuți, cu crengi și cu tot ce s-a întâmplat și respectiv cu daunele care au apărut, dacă au apărut. Mulțumesc!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Se poate cineva din primărie cu privire la stația de epurare de la Greenfield? Nu știu! Știu că cineva din primărie a discutat...

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Direcția Investiții: Am avut discuții Zțfv'dei*-de; la Greenfield dar nu ne-au făcut încă solicitarea.

| r 31. IAN. 2013_]

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu cei de la Greenfield sunt afectați <Je stația de epurare


de la Greenfield, la asta mă refer. Există stația de epurare de la Greendfield care afectează celelalte zone de case de lângă. Este o zona care nu e tocmai ok, din câte am înțeles. Eu nu am ajuns la față locului încă. Mă voi duce săptămâna această. Am înțeles că se fac demersuri în acest sens, sper să nu greșesc. S-a făcut de câțiva ani. Acum, cine a stat de vorba cu acei cetățeni ? Am înțeles că sunt vreo 5-600 de cetățeni care au făcut adrese comună, cu semnături în spate. Aș dori să știu care este situația, pentru că la noi în consiliu nu a ajuns nimic de genul acesta.....către primărie să văd

exact care este situația și să ne comunice tuturor consilierilor, pentru că este o situație care afectează foarte mult cetățenii de acolo din zona. Am sprijinit și Greendfield și toate... dar trebuie să avem grijă să nu afecteze alți cetățeni, pentru că fiecare, nu știu, trebuie să....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles, doamna consilier. Haideți să începem ședința.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului l:Avem o prezența de 26 de consilieri.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 1, punctul 3, 17 și 22 se retrag de pe ordinea de zi. 1,3, 17 și 22. Spuneți, domnule primar.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Punctul 1 și punctul 3 de pe ordinea de zi se retrag, în primul rând. Cred că trebuie să aprofundăm cele două hotărâri de consiliu. Bănuiesc că vom intră în vreo 2 luni cu punctul 1 și 3.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru ?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1:Aprobarea ordinii de zi 1

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru ordinea de zi ?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului UDomnule Paiusi ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 2 : Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 47 din Anexă nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 150 din 30.09.2013 privind aprobarea Regulamentulului Consiliului Local -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul numărul 4 : Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Parcului „Băneasa” în Parcul „Jersey City” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Spuneți domnule...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doresc o precizare în ceea ce privește localizarea acestui parc, pentru că se crează o confuzie și foarte mulți oameni cred că este vorba de parcul Băneasa, de parcelă mare. Este parcul de la casă albă ? Am înțeles din documente că ar fi vorba de un parc aflat în vecinătatea ambasadei Americii.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru ?       <

Doamna Porumb Ramona: Două secunde ! Este parcul de la Academia de Poliți^ca^i-i-ia^^o". către grădina zoologica, pe stânga ? Vorbim de acel parc sau nu ?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Chiar prin fața Casei albe.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Oliver-Leon Păiuși: în planuri apare altceva !


[ 31. IAN. MW __'1

Cine este pentru ?|P“"pr.n-, f

!i .emn-'v ;;                            ------------

Doamna Ilinca Macarie: Câteodată locuitorii sunt legați de un nume. Ar trebui o dezbatere publică, dacă ei sunt de acord.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna consilier, suntem în procedura de vot!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Suntem în procedura de vot. Eu cred că trebuie să numărăm voturile și gata.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 19 voturi pentru.împotriva ? Abțineri ? 6 abțineri. 7 abțineri.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 5 : Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte, doar o secundă. Am văzut că s-a schimbat directorul general al poliției locale. Avem un alt coleg. Ar fi bine să fim informați și noi, în calitate de consilieri, pentru că, până la urmă poliția locală se află în.....Păi da, dar se află în subordinea

Consiliului Local, așa apare în organigramă aceea pe care noi toți am votat-o.... Păi eu să mă prezint? Doamnă, s-a schimbat directorul general, ar trebui măcar să fim informați. Noi nu am fost informați, acum am aflat. Cum să mă informez eu, doamnă? Ce tot spuneți aici?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru ?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Ce se votează, domnule președinte ? Ne-am pierdut în detalii.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Păi dacă nu sunteți atenți, doamnă. Proiectul numărul 5. Cine este pentru ? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 6 : Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul colectiv de muncă înregistrat sub nr. 424/19.12.2017, în vigoare în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 7 : Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având că proprietar/administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul ;£\^hlbiet;ț\dc hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului-<|^.6rg£nnzați& și i'E l «L ,

actorul i ai rnt'n:c-ipiuiui uucureșTi | fH’GÎSTRATURĂ’ GENERX !.Ă ’

1    31. IAN. 2019

funcționare ale Direcției DGASPC Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

(|r'

Cine este pentru? Unanimitate.

i'd               ................

* i

.. I

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 9 : Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcășuri de cult- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 10 : Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului cuprinzând bunuri imobile care în prezent au categoria de drumuri forestiere situate în UP II Băneasa și solicitarea Consiliului General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind înscrierea acestora în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București și transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte, o scurtă interpelare, vă rog. Sunt procese pe rol, nu sunt definitive încă. E o întreagă nebunie aici. Sunteți sigur că acest proiect poate fi supus votului Consiliului Local al Sectorului 1? Din punctul meu de vedere este o problemă aici, inclusiv juridic. Sunt scrisori de la ministere, e o întreagă nebunie aici. Noi ne asumăm ceva pentru care sunt sigur că nu ar trebui să facem lucrul asta, cel puțin în momentul asta.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este cineva de la direcția cadastru?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Să vină cineva de la direcția cadastru, vă r< frumos.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă nu

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, îl letiagem și intrăm cu el în ședința urmatoar Când va veni și de la cadastru. Da, deci punctul 10 îl retragem.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: ......Noi avem câteva scrisori de la minister....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Să mergem mai departe.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: ... din care ni se spune că nu nc putem pronunța până când aceste proce: nu se finalizează, nu este o hotărâre definitivă. Este o problema legală până la urmă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 11. Proiect de hotărâre privir încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 435/19.12.2018 pentru aprobare Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 Municipiului București pentru proiecte de activitati sportive.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu se votează punctul 10, sau?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Se retrage.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: A, s-a retras. Ok.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 11.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Sonorizarea este mult mai proastă. Poate dacă, mă să mai avem o boxă aici în spatele nostru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, 2 boxe una aici și utia^i^î^MiieQtlil n

11. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local 'ulsS^tprului/1 r

H 31 IAN. 2019

___—-—

435/19.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nțșrambursabile Acordate ( la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitali sportive; Cine espentru?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Unanimitate....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Doamna Porumb Ramona: în legătură cu acest proiect am și eu o întrebare, 2 secunde dacă se poate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, spuneți doamna consilier.

Doamna Porumb Ramona: Doamna secretar, vroiam să vă întreb dacă aveți cumva informații în ace sens, în ideea în care, când va fi rediscutat, sau reintrodus pe ordinea de zi acest proiect, pentru că, aș avea câte-* amendamente de făcut. Ca idee, dacă aveți această informație. Când ... pe ordinea de zi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Pe ordinea de zi...regulament finanțărilor nerambursabile se află în dezbatere, trebuie inițiat de către Centrul Cultural, instituție publică < persoanlitate juridică în subordinea Consiliului Local, care are astfel de competențe, pentru a derula proiectele j finanțările nerambursabile. Dacă este directorul Centrului Cultural în sală să ne poată spune când îl poate pregăt

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Nu este. Mergem mai departe.

Doamna Grigorcscu Iuliana Cristina: Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Nu a fost unanimitate. N> nici nu am ridicat mâinile în partea asta.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: La care punct vă referiți doamna consilier?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Reluam votul pentru punctul numărul 11.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: La 11.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Avem și o adresă de la prefectură și n am luat hotărârea de a dispune încetarea aplicabilității acestui regulament, întrucât nu era armonizat ( prevederile legale ierarhic superioare. Deci se impune încetarea aplicabilității acestui regulament.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Supunem la vot din nou proiectul nr. 11. Cii este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 12. Proiect de hotărâre privir declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrare al Companiei de investiții dezvoltare în sănătate și domenii de interes public-privat Sectorul 1. Cine este pentru?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte, o scurtă interpelare. Lucrul acesta trebuia făcut înain de a se vota societatea respectivă. Nu acum. Atunci am fost...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Acei membrii au fost aleși provizoiu, î permite legea.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu există provizoriat aici, doamna secretar. Da, trebuia atunci dezbătut încă ceva. Trebuie respectată Legea 215. Rezultatul alegerilor trebuie să se regăsească în consiliile ( administrație.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Suntem în procedură de v> j-------------------------------- ---------------------------—                               ' ‘‘‘A

doamna.                                                                                   '

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: ... votează.                  , ;.v «1

£ W

/

N /

Y ■‘OȚO^V


REG5STR ATURÂ^GENER/.'. .X 1

I 3 HAN. 2019

| |____ _________

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Suntem în procedură de vot..

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Doamna consilier, trebuia să existe o negociere, trebuia să discută' asupra.. .nu, e Legea 215 clară.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna consilier....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Tudose?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Tudose, ce....?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Tudose...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: 14...

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Suntem in procedura de vot. 14 votu pentru. împotrivă? Abțineri?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: 6... 12... da....?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 12 voturi......proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1. Cine este pentru?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Unainimitate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnul președinte, vă rog eu mult să fiți atent, dar noi nici nu am votat, nu am apucat ....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Se reia votul.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Vot până la capăt. Pentru, împotrivă și abținere, că de aia suntem aici prezenți, să discutăm pe fiecare proiect.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Reluăm votul. Cine este pentru? Repetam 13-le, punctul 13. Unanimiate. Doamna consilier, dar de ce faceți circul ăsta, că văd că votați acum, cum n-ați votat mai devreme?.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Păi nu am ridicat, aici nu a ridicat nimeni mâna.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: De ce nu sunteți atentă....cum nu și-a exprimat votul...?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Unanimitate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Dar fiți atentă când votăm că suntem în procedura de vot.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Păi sunt atentă dar spuneți pentru și apoi unanimiate când noi nici nu ridicăm mâinile.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

proiectul nr. 14. Proț^’j^A Sfile \

.........‘ Ă


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte tic ședință: proiectul nr. 14. Proiect- -AVdc hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București îitip^fâ®\cițea • b \ WM?

J i 31. IAN. 2019

expresă în vederea înființării ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ; "ION IONESCU DE LA BRAD” Sector 1 București. Spuneți doamnă.                       /  .......................

Doamna Cristina Siniona Munteanu: Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte despre această inițiativă, pe care USR-ul o susține, pentru că este...de fapt susține ideea de parteneriat mediu academic - administrație publică. Mi se pare un parteneriat benefic și care se poate constitui într-un motor de dezvoltare. Pe de altă parte, în sensul în care sunt 2 entități publice complementare. Avem nevoie, dacă avem nevoie de...dacă ne gândim serios să facem dezvoltarea durabilă, avem nevoie de expertiză și de...pentru implementare, pentru monitorizarea acestor dezvolatări durabile. Pe de altă parte, acum ni se cere prin acest proiect doar să... votam doar cererea de acord către consiliul general. Va urma întocmirea propriu-zisă a contractului de asociere și proiectele pe care cei 2 partereri ni le propun. Aș vrea să întreb care va fi rolul Consiliului Local, deci în primul rând l-aș întreba pe domnul primar, pentru că dânsul este probabil mai în temă decât noi, care va fi...deci Consiliul Local consider că trebuie să participe într-un mod foarte activ, având în vedere că se prefigurează un parteneriat important, și nu aș vrea să aud că iarăși primim proiectele de-a gata, în cadrul consiliului, fără să fi participat la lucrări și fără să fi fost întrebați în legătură cu.. .și cu asocierea, modul de lucru și sigur, pe fiecare proiect în parte care va rezulta din modul în care am făcut asocierea. Vă rog.

Domnul Daniel Tudoniche - Primarul Sectorului 1: Da, primăria sectorului 1 se va implica activ, deci vom veni cu finanțarea. Oricum, venim la fiecare finanțare, venim în fața consiliului, veți ști în permanență. Deci este o suprafața mare de teren care este în paragină în momentul de față, pe care noi ar trebui să o aducem.. .deci vrem un parc în zona respectivă că altceva nu poți să construiești.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Da, nu asta era întrebarea, urmează un contract de asociere, și dacă dumneavoastră ne spuneți ... adică Consiliul Local va fi cuprins în această asociere?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Normal. V-am și spus. Dacă investim venim în fața Consiliului [...] Deci, în permanență veți ști și veți fi implicați activ în acest proiect.

Doamna Dorina-Luminița Bănisor: Bine. Oricum ne dorim să fim implicați și în discuțiile privind contractul de asociere și în rest. Mulțumim! Mulțumim!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Să trecem la vot. Cine este pentru? PNL-ul votează sau nu votează? Păi au votat 3,4. [...] 20 de voturi pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnule Primar, înainte de a trece la PUD-uri, aș dori să fac și eu un anunț, dacă se poate. Anunț Consiliul ... domnilor colegi, colegi! Anunț Consiliul că un anumit domn Dan Milea, mentorul domnului Păiuși, aflat în acest moment în ...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Mentorul cui? Domnul consilier?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Aflat momentan, pentru ... în consiliul național pentru arhive ... așa ... îmi cere mie, mie, să mă duc să îmi studiez propriul dosar și totodată îmi cere tot mie să îi dau documentele mele și actul meu, buletinul ... fără să-mi spună dacă el are acces la GDPR sau nu. Ori nu știe legea, ori? ... Sunt revoltat domnul Păiuși ... și sunt singurul din acest consiliu. Voi vreți să epurați începând cu mine? începeți epurarea începând cu voi. [...] Salut! Spuneți-i că nu mă duc, că mai am două scrisori acasă, amândouă, în care îmi spun că nu am. Să se uite el în arhive acolo. Dan, acest Dan Milea mentorul lui Păiuși. Și mă ...

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: Aveți ocazia să-i transmiteți.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Când vine la tine o să-i spun.

|   31. IAN. 2019

Domnul Oliver-Leon Păiuși: încă ceva, domnul consilier. Legea este foarte clara, dai CNSASh.il acționează conform legii. Fiecare cetățean are dreptul să fie informat. Suntefn persoane publice. Ne asumăm aceste lucruri. Nu trebuie să vă deranjeze faptul că dumneavoastră trebuie să faceți [...] De unde știți dumneavoastră că este de la noi? ... Foarte bine! Este dreptul ... domnul consilier, este dreptul oricărui cetățean să ceară informări despre noi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Domnul Goncea!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ... fără a utiliza sistemul de sonorizare ...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Colega noastră, doamna Ilinca Macarie a primit același document. Vă rog.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Domnul Goncea!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă rog, faceți acest lucru.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ... fără a utiliza sistemul de sonorizare ...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Domnul Goncea! Domnul Goncea, discuția asta ar trebui să o aveți în particular.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ... fără a utiliza sistemul de sonorizare ...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule coleg!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Haideți să trecem la vot!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul Președinte! Domnul Președinte, pentru că s-a spus numele meu aici, este un document primit de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securițății. Atât. Aste un document, oficial, la care noi suntem obligați să răspundem, conform legii. Nimic mai mult. [...]

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Flaideți să trecem la vot! Domnul Președinte de la Comisia de PUD-uri, aș vrea ca în momentul în care citesc adresa să spuneți dacă are favorabil în comisia sau ... Domnul Păiuși!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă răspund la fiecare PUD în parte.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: O să vă citesc numai adresa, nu vă mai citesc tot textul. Strada Trimfului, nr.80. Cine este pentru? 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Triumfului nr.80

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Numai puțin. Strada înfrățirii, nr.10?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Strada Trimfului, nr.80.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: O secundă, că nu se aude nimic. Numai puțin. Pentru Triumfului, am dat aviz negativ, în Comisia de Urbanism.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? PNL? Cine este pentru? 13 voturi pentru. împotrivă? 6 voturi împotrivă. Abțineri? 6 abțineri. Proiectul a trecut.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Cu 13 voturi!? Cum să treacă domnul Președinte?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: De ce?

Doamna Porumb Ramona: Domnule Președinte, mai ziceți de noi că nu suntem atenți?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nu a trecut. [...] Da, doamnă spuneți!

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

I ****«'-«»mi • u» iiiMjtH'imwui uuvui&șii registratură sen vv«. \ | | 31 IAN. 2019   1

V ■ - ,4          .         _ _            ț

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Pentru că suntem la PUD-uri și eu înaintea fiecărui proiectde PUD, întreb Direcția de specialitate, aș vrea să o fac și acum și să întreb urmățbruPlucruy șdacă.....^..........

toate PUD-urile care sunt pe ordinea de zi, îndeplinesc cerințele conform legii, au toate avizele, autorizațiile și dacă din punctul dumneavoastră de vedere sunt perfect legale? Mulțumesc.

Doamna Miliaela Raluca Epifan-Șcf Biroul Reglementari Urbanistice si Arhivă: Vreau să menționez că toate documentațiile PUD au trecut printr-o comisie tehnică de urbanism. Această comisie tehnică de urbanism este formată din membrii arhitecți de specialitate, urbaniști, arhitecți. Comisia fundamentează decizia Arhitectului Șef, îi consolidează decizia. Deci, această comisie formată din specialiști, au dat, nu aviz favorabil, au fost de acord cu toate PUD-urile care au intrat în acesată comisie. Toate PUD-urile au aviz favorabil, toate PUD-urile au studiu de însorire, toate PUD-urile au avize de circulații, studiu de rețele, fiecare PUD ce aviz are nevoie. Deci din punctul nostru de vedere, toate sunt legale. Acum este decizia dumneavoastră, dacă le votați sau nu.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vă muțumesc! Decizia noastră sau a unora dintre noi va fi exact pe lege. Mulțumim.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Da doamnă, spuneți!

Doamna llinca Macarie: O să încerc să mai explic o dată. Doamna Epifan, a spus foarte bine. Ei au dat avizul pe legalitate și întradevăr pe legalitate nu avem nimic de obiectat. Noi dăm avizul pe oportunitate. Deci, vedem, este legală această excepție de la Regulamentul general, pentru că toate sunt excepții, din cauza asta au venit la noi. Fiind excepții și legislativ se pot face, dar noi ... de asta suntem întrebați, să vedem sunt oportune? Cetățenii au un câștig de pe urma acestui proiect sau nu au? Despre asta este vorba! Și noi dacă observăm că ...

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Doamna Macarie, mă scuzați ... este vorba de bunăstare.

Doamna llinca Macarie: Da, câștig în sensul ăsta, al calității vieții, al vecinilor, nu cetățenii respectivi. Vecinii vor profita de pe urma unei astfel intervenții? Va fi viața mai grea făcută pentru ei sau mai ușoară? în sensul ăsta.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Da, am o rugăminte. în momentul când se intră cu un PUD, doamna de la direcție, mai...eu nu mă pricep, se cer cumva și aprobări sau nu știu ce de la vecini, mai există reglementarea?

Doamna Raluca Epifan: Dacă este nevoie, dacă se creează un calcan în curtea vecinului, atunci avem nevoie de acordul acestuia. Dacă pe regulament, de exemplu este până în 8 metri, nu mai avem nevoie de acord deoarece...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință Sunt detalii tehnice, haideți să începem să votăm.

Doamna Raluca Epifan: Da, sunt detalii tehnice...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Am înțeles. Mulțumesc frumos. Atuncea, v-aș ruga pe dumneavoastră, doamna consilier, când votați împotriva, de fapt împotriva și pentru un PUD, aș dori eu și colegii mei, sunt sigură că doresc același lucru, să ne vorbiți despre oportunitatea construcției respective. Adică, bănuiesc că ați fost pe teren, că ați vorbit cu vecinii, să ne spuneți și nouă în ce constă oportunitatea așa cum o vedeți dumneavoastră consilierii de la USR. Explicit. Ne-am dus pe strada cutare, am vorbit cu vecinul de la numărul ....

Doamna llinca Macarie: Doamnă, eu sunt ... am făcut școala de arhitectură și urbanism, nu trebuie să mă duc acolo ca să îmi dau seama că o clădire care este cu trei etaje mai înaltă decât vecinul este oportună sau nu. Deci nu trebuie să mă duc să îl întreb pe vecin ....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Doamna consili stăm și să ne explice doamna Macarie

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Dar, adineauri ați spus că vecinii...

fînWV.i -


Doamna Ilinca Macarie: Doamnă, înțeleg..

L.. llT?-


Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Ați discutat cu vecinii?

Doamna Ilinca Macarie: Vecinul de alături, vorbesc de toată vecinătatea de-a întregul

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: De vecinii dumneavoastră de la USR cumva? Aveți pe acolo pe undeva pe unde vă votați...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Doamna consilier...

Doamna Ilinca Macarie: Trebuie să coborâți așa de jos? Că așa înțelegeți dumneavoastră să vă faceți treaba de consilier?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Nu că am înțeles, așa sunt convinsă că așa faceți!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc Ședință: Doamna consilier, haideți să trecem la vot. Proiectul nr. 16. - Strada Câmpiniței nr. 53. Spuneți domnul secretar.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz favorabil.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc Ședință: Supunem la vot. Cine este pentru? PNL-ul votează sau nu? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc Ședință: Pai da, odată stați cu mâna jos, odată stați cu mâna sus.....

Doamna Porumb Ramona: Nu știu dacă vă dați seama dar situația aceasta se întâmplă de când sunteți dumneavoastră președinte. Posibil ca nu noi să avem o problemă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc Ședință: E posibil, doamnă. Proiectul nr. 18 -Strada Vasile Gherghel nr. 86.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 19 - Strada Liniștei nr. 29. Domnul secretar.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz favorabil.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte, vă rog frumos, nu luați așa de repede proiectele, urmăriți că poate cineva se abține, nu se abține...Da?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Păi a fost unanimitate!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Bine.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 20 -

Târgoviște nr. 9 IC.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz favorabil.

31. IAN. 2019 j

:| i "' ■:Brepsâil


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Unanimitate.


Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 21 - Strada Lotru nr. 57

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz favorabil.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 23 - Șoseaua Străulești nr. 98.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Străulești? Nu, este Nicolae Caramfil nr. 95, văd aici. A, s-a retras.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: 22 s-a retras.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Străulești? Are aviz, are aviz pozitiv. Da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 24 - Strada Someșul Rece nr. 25.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 25 - Strada înfrățirii nr. 18.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu are aviz pozitiv. Are aviz negativ.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? 13 voturi pentru. Cine este împotrivă? 7. Abținere? Reluăm votul. Cine este pentru? 13 voturi pentru. Cine este împotrivă? 6 voturi împotrivă. Abțineri? 7 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 26 - Strada Octav

Cocărescu nr. 87-89.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu are aviz pozitiv. Trebuia să vină cu o modificare,, au ți-venit, ăsta este avizul nostru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? împotrivă? 6 voturi împotrivă. Abțineri? 7 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

i'i'i.j'jit raspuia / coropSoture pst Semnătură r?a prfmIro....................


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 27 - Strada Volumului nr. 16.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 28 - Strada Caraiman nr. 108.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITA TE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 29 - Strada Soveja nr.

29.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 30 - Strada Aviator Traian Vasile nr. 20.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 31 - Strada Timișului nr. 33.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Cine este pentru? 13 voturi, 12, 12 voturi că a ieșit domnul Goncea....Domnul Goncea cum votați? Reluăm votul. Cine este pentru? 9 voturi pentru. împotrivă? 6 voturi împotrivă. Abțineri? 7 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr.


nr. 13.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu are aviz pozitiv

31. IAN. 2019

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Cine este pentru la 32? A, eu sunt. împotrivă? împotrivă? 6 voturi împotrivă. Abțineri? Proiectul a trecut. N-a trecut. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 32. Cum? 33 - Drumul Muntele Găina nr. 113.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 34 - Drumul Agatului nr. 104.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de Ședință: Proiectul nr. 35 - Strada Marmurei nr. 36-38.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru ? Unanimitate. HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. București-Târgoviște nr. 14A

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru ? Unanimitate. HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Dionisie Fotino nr.6-8

Domnul Oliver-Leon Păiuși: O secundă. Are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru ? Unanimitate. HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 38. Proiect de hotărâre qii’b'ind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Nisipari nr,17D

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Numai puțin.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Comănici li

isâște.

SenrnăJfi-


Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nisipari ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nisipari, domnul secretar

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși: Da, are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Panait Istrati nr.32

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru ? Unanimitate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A revenit doamna Comănici și a plecat domnul Goncea.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Bucegi nr.22

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu are aviz pozitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru ? 12 voturi pentru, împotrivă ? 6 voturi împotrivă, abțineri ? 7 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la diverse, nu ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 1 la diverse.

1. Petiția domnului Marghidanu P. Nicolae Gheorghe referitoare la elaborarea contractului cadru de închiriere prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1-nr.155/14.01.2019

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Este cineva în sală ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem mai departe. Punctul 2. Adresa nr. M.S./ 21.208/P/07.12.2018 a Instituției Prefectului privind petiția domnului Oliver Păiuși cu referire la numărarea voturilor în ședința Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 12.10.2018 - nr. 1380/11.12.2018 și Răspunsul Serviciului Secretariat General, Audiențe -nr.K/1380/3382/13.12.2018.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, domnul președinte, am reclamat la Instituției Prefectului numărarea voturilor în ședința de consiliu și am primit răspuns la acest lucru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Spuneți, doamna secretar

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, noi am pus la dispoziție toate documentele cu privire la numărarea votului, avem și răspunsul de la Instituția Prefectului așa cum am susținut și în ședința publică, consilierii pot formula punte de vedere și obș^-^ți, tțșupra opiniilor formulate în timpul ședințelor. Și de asemenea, avem și adresa venită loț ^'C^ț^î-z^r^a domnului Păiuși, de la Instituția Prefectului, prin care se răspunde în mod clar ședință a Consiliului Local își exercită atribuțiile............... ..    I Cjg™ j

L \lg«/ •

; Factorul 1M f ’ W'1' BucurefT’

31. IAN. 2019

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Asta e la punctul 3.

------                                                                                  '                                1 Primit r[. i.iia! completate petale Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: .............sunt în strânsă legătură,........

în strânsă colaborare și participare directă cu secretarul unității/subdiviziunii, aceste două persoane fiind responsabile cu buna organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, astfel că dacă anumite activități, care potrivit legii trebuie desfășurate de către Președintele de ședință, sunt efectuate de către secretar, doar Președintele de ședință este în măsură să aprecieze dacă i-a fost încălcată aria de competență și dacă activitatea astfel efectuată este de natură a atinge sau nu scopul prevăzut de Lege. Vreau să vă spun că atunci când am înaintat Nota de serviciu pentru o mai bună organizare a ședințelor de consiliu, am cerut acordul domnului președinte, atunci când v-am transmis Nota către consilieri, deci nu mi-am depășit atribuțiile. Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai aveți ceva de spus, domnul Păiuși?

.................poziție


Domnul Oliver-Leon Păiuși: Rămân la aceeași

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: S-a răspuns și la punctul 3.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da. Mulțumesc

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 4. Petiția Asociației Băneasa

Lac având ca subiect consultarea publicului în legătură cu aprobarea P.U.Z. Șos. Străulești nr. 4, sector 1, București.- nr. 53993/27.12.2018. Este cineva în sală? Nu este. Este? E cineva în sală ? E