Proces verbal din 23.12.2019

Proces verbal sedinta ordinara 23.12.2019

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 23 decembrie 2019, ora 10:00

Nr. 20/ 28.01. 9-OlP

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 4306 / 17.12.2019, ținând seama de prevederile art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu art.133 alin. (1), art.134 alin.(l) și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, cu următorul proiect de ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare din data 17.12.2019;

 • 2. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Meghea Dominic Pan

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrative-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2019

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unei instituții publice

de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului  București, denumită CENTRUL

EDUCAȚIONAL SECTOR 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 6. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare de către Centrul Educațional Sector 1 din subordinea Consiliului Local Sector 1 asupra spațiului situat în imobilul din București, Str.Piața Amzei nr.13, etaj 3, Sectorul 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Proiectare și execuție reabilitare parțială împrejmuire la Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, cu sediul în Șoseaua Kiseleff, nr. 5-7, Sector 1, București” Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu” Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență pentru copilul Bîrlădeanu Alexandru Nicolae

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru copilul Precup Mara-Alexandra

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de urgență în natură pentru 10 văduve de veterani de război

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/29.09.2016 privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncțional Caraiman

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3

Comisii'.

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 17. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băiculești nr. 5, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 19. Proiecte de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 294/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băneasa nr. 7A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Miercani nr. 109, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. IA, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Tuturor Sfinților-Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări dc reparații gard în cadrul Parohiei Tuturor Sfinților-Chitila, situată în Strada Hotin nr.18, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 23. Proiect dc hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfânta Vineri-Pajura, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de restaurare a bisericii de lemn și a altarului de vară din cadrul Parohiei Sfânta Vineri-Pajura, situată în Strada Băiculești nr. 27, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae - Amza, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de conservare-restaurare a componentelor artistice - catapeteasmă, mobilier și tâmplărie lemn, candelabre, obiecte din metal și broderie din cadrul Parohiei Sfântul Nicolae - Amza, situată în Strada Biserica Amzei nr. 12, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru executarea unui puț de mare adâncime de utilitate publică în valoare de 192.375,40 lei cu TVA în cadrul Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni, situată în strada Monetăriei nr. 4, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” -Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 77.782,96 lei în vederea finalizării lucrărilor de restaurare a catapetesmei de zi

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare, modernizare și restaurare a imobilului Teatrul de Vară Nicolae Bălcescu situat în Parcul Bazilescu, strada Olteniei nr. 4, Sector 1, București” Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 368/05.12.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii.'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ „ION 1ONESCU DE LA BRAD” SECTORUL 1 BUCUREȘTI

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jandarmeriei nr.263, lot 2, sector I, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului LJrbanistic de Detaliu (PUD) Str. Frasinului nr.31, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 32. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurare a calității la Liceul Teoretic „SFINȚII TREI IERARHI”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română

S.A. și Raiffeisen Bank S.A.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

34. Diverse, notificări, corespondență adresată Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

 • 34.1. Cerere de revocare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 prin care s-a aprobat PUD str. Timișului nr. 33, formulată de doamna Gina Nistor, domnul Sora Ion, Stoica Elena, Vlăsceanu Dănuț, Vlăsceanu Elena și Muscalu Maria, înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 52850/05.12.2019;

 • 34.2. Petiția Asociației “Protecția Lacului Băneasa” prin care solicită Consiliului Local al Sectorului 1 să respingă documentația de elaborare PUD str. Liliacului nr. 52-54, Sector 1, București, aflată în consultare publică, înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr.53031/05.12.2019;

 • 34.3. Petiția domnului Vlăsceanu David-Iosif prin care solicită reanalizarea documentației PUD str. Triumfului nr. 80, sector 1, București privind imobilul de locuit cu regim de înălțime S+P+2E+M, înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 52305/03.12.2019;

 • 34.4. Adresa Curții de Conturi nr 1763/22.11.2019 privind Decizia nr. 65/22.11.2019 emisă către Sectorul 1 al Municipiului București prin care s-au dispus măsuri de remediere a abaterilor consemnate în Raportul de audit financiar și Piocesul-verbal de constatare nr. 2757/Ds.84/06.11.2019 (la entitate nr. 47608/06.11.2019), încheiate în urma acțiunii de audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2018, înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 51327/27.11.2019;

 • 34.5. Adresa domnului Constantin Căliman reprezentant Asociația Handbal Club Dinamo cu referire la abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180/2019 - înregistrată la registratura Sectorului 1 cunr. 53870/10.12.2019;

 • 34.6. Convocarea reprezentanților legali ai societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A., conform solicitării doamnei Ramona PORUMB, înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 54421/12.12.2019 și la STLSA sub nr.K3799/16.12.2019

 • 34.7. Corespondența STLSA - SC Mida Soft Business SRL, privind evidențierea permisiunilor per tip de consolă și operator aferente sistemului de vot, înregistrat la Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă sub nr. K/3829 / 17.12.2019.

 • 34.8. Raport de activitate al domnului Dănuț Ioan Fleacă-se prezintă în timpul ședinței conform solicitării.

 • 35. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București

Ordinea de zi suplimentară

 • 1. Hotărâre prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Raluca Gabriela Suditu

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3. Proiect de hotărâre plivind modificaiea Hotăiârii Consiliului Lucal ni. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române in valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)

Inițiator - Grup de consilieri PSD - prin consilier local Raluca Ecaterina Condurachi

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia dc cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Zăgazului nr.lA, sector 1, București

Inițiator - Primând Sectonilui 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

6. Diverse

6.1. Raport Follow-up întocmit ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia CCR-CCB nr.100/16.11.2016, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.40089/20.09.2019

Potrivit prevederilor art.135 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 17.12.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (email), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 4306/17.12.2019 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției, în data de 20.12.2019, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis căite consilierii locali, ordinea de zi suplimentară și documentațiile aferente, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali din 27 consilieri în funcție.

Au lipsit: doamna Ilinca Macarie-absent motivat, doamna Raluca Gabriela Suditu, domnul Mihail Teodor Purcărca și domnul Cristian Laurcnțiu Bulfon.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! înainte de a începe, voi face apelul nominal, conform prevederilor Codului administrativ. Domnilor consilieri vă rog să luați loc. într-un minut începe ședința de consiliu. Mai avem la comisie? Comisia de buget.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Până vin colegii de la comisia de buget, voi face apelul nominal, urmând să reiau apelul.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Bănișor Dorina Luminița?

Doamna Bănișor Dorina Luminița: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Daniel Viorel Chirvasă?

Domnul Daniel Viorel Chirvasă: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici Ancuța Sorina?

Doamna Comănici Ancuta Sorina: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi Ecaterina Raluca?

Doamna Ecaterina Raluca Condurachi: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu Florian?

Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru Ștefan, este la comisia de buget.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu Adriana Mihaela! La microfon, vă rog.

Doamna Georgescu Adriana Mihacla: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu Iuliana Cristina?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea?

Domnul Florea Iordan: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca se constată că este absent, motivat.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina Simona?

Doamna Cristina Simona Munteanu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan Manuela ?

Doamna Manuela Mureșan: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Neagu Marian Cristian?

Domnul Marian Cristian Neagu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamnul Olteanu Virgil Mădălin?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver Leon?

Domnul Oliver- Leon Păiuși: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?

Doamna Daniela Popa: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona?

Doamna Ramona Porumb: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea Mihail Teodor?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Sion Dragoș Florin, este la comisia de buget.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac Virgil Adrian?

Domnul Virgil Adrian Suvac: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian Adrian? Prezent?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru Augustin Manuel?

Domnul Augustin Manuel Vieru. Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir Victor?

Domnul Victor Zamfir: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: îi așteptăm și pe colegii de la comisia de buget.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Sion Dragoș Florin? Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Domnul Deaconu Alexandru? Prezent! Au revenit și colegii noștrii de la comisia de buget.

Bine ați venit la ultima ședință ordinară din anul 2019! Având în vedere că în sală avem o prezență de 22 de consilieri în funcție, față de 26 consilieri în funcție, consider că există cvorum drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 13.8 alin. (15) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, supun spre aprobare procesul - verbal al ședinței extraordinare din data de 17.12.2019. Dacă aveți contestații sau observații pe marginea procesului - verbal, vă rog să le formulați acum, Deasemenea menționez că nu au fost formulate contestații pe e-mail. Vot electronic deschis pentru descărcarea procesului - verbal al ședinței extraordinare din data de 17.12.2019.

Domnul Oliver- Lcon Păiuși: Doamna Secretar, l-am primit la 08:27 procesul verbal. N-am apucat să-l citim, a fost imposibil, vă dați seama. La 8:27, este ora 10:00, n-am avut cum să-l citim, sunt câteva zeci de pagini.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși, nu sunt zeci de pagini. Treceți peste primele pagini, unde sunt redate proiectele de hotărâre pe care le-ați avut. Credeți-mă că se poate, și eu le citesc., dumneavoastră spuneți că nu ați putut citi 2 pagini în 2 ore.

Domnul Oliver- Leon Păiuși: N-am avut cum, a fost imposibil într-o oră să-l citim.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Sunt 2 pagini, adică, dacă vreți le dăm citire.

Doamna Ramona Porumb: Doamna Secretar, vroiam să vă intreb legat de procesul verbal care a fost aprobat în ultima ședință, de ce nu este încă postat pe site-ul Primăriei?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Noi l-am postat conform prevederilor legale, în termenul de 3 zile, l-am postat la sediul instituției. Deasemenea l-am înaintat responsabililor de la Direcția Generală Administrație Publică Locală, în vederea postării acestuia pe site-ul instituției.

Doamna Ramona Porumb: Nu este pe site. Azi dimineață am verificat și încă nu este, deși au trecut 3 zile.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Din punctul de vedere al Secretarului și al Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat sunt 2 mail-uri care au fost înaintate către cei care au aceste atribuții și responsabilități de a posta pe site-ul instituției. Vă mulțumesc!

Doamna Ramona Porumb: Merci și eu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mai sunt 6 voturi. Cine nu a votat? Doamna Mureșan? Doamna Bănișor? Cu 16 voturi pentru și 6 abțineri, procesul verbal a fost aprobat.

PROCESUL- VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2019 A FOST APROBAT CU 16 voturi PENTRU și 6 voturi ABȚINERE din 22 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Președinte, vă dau cuvântul pentru a supune la vot Ordinea de Zi și Ordinea de Zi Suplimentară a ședinței ordinare. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Bună ziua!

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Bună ziua! De pe Ordinea de zi Suplimentară vom retrage două proiecte de hotărâre. Punctul 4 - prin consilier local Raluca Condurachi și punctul 5.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot Ordinea de Zi de astăzi!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Comisia de validare să se întrunească pentru validarea următorului consilier local!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți că mai sunt 5 voturi. Cine nu a votat?

Domnul Oliver- Lcon Păiusi: O scurtă interpelare, vă rog. Tot este comisia întrunită aici pentru validarea viitorului nostru coleg. Avem situația domnului Bulfon, care din punct de vedere al partidului LJSR, nu mai are calitatea de membru, puteți să ne spuneți care este situația legată de dânsul, pentru că noi de un an de zile nu avem un consilier ales aici în Consiliul Local? Pur și simplu nu știu ce să facem? Am făcut toate demersurile, trebuie să mergem în instanță ca să obținem acest lucru conform legii? Singura soluție pe ere o mai avem este să dăm în judecată, practic Consiliul Local, nu văd altă alternativă, să dăm în judecată Consiliul Local pentru a avea conform legii un consilier local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Am înaintat către dumneavoastră adresa Instituției Prefectului, așa cum știți foarte bine, Ordinul Prefectului în primă instanță a fost anulat, drept pentru care nu se poate face validarea până la soluționarea definitivă a procesului aflat pc rol.

Domnul Oliver- Leon Păiuși: Deci așteptăm răspunsul domnului Prefect?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Nu! îl aveți deja. A fost prezentat în ședința de consiliu local, cred că în urmă cu 5-6 ședințe, prin care vi se spune că nu putem să punem pe Ordinea de Zi, validarea următorului consilier local. Dacă, doriți o readucem, există un litigiu prin care s-a dispus anularea Ordinului Prefectului.

Domnul Oliver- Lcon Păiuși: Ok! în cazul acesta, singura soluție pe care o avem și care v-o comunic acum, este de a acționa în instanță Consiliul Local pentru nepunereaîn aplicarea a noului Cod Administrativ, că nu avem, pur și simplu, altă soluție, altă variantă nu o găsesc aici.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Este dreptul dumneavoastră.

Domnul Oliver- Leon Păiusi: Ok! Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți că mai sunt 3 voturi. Cine nu a votat?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși, domnul Sion și doamna Comănici. Votați, vă rog.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 21 voturi pentru, 1 abținere. Ordinea de zi a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ cu 21 voturi PENTRU si 1 ABȚINERE din 22 consilieri locali

> >

prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de sedință:Supun la vot Ordinea de zi suplimentară. Votați, vă rog. Mai sunt 2 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Bănișor, domnul Zamfir.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 16 voturi pentru, 5 abțineri, 1 vot împotrivă. Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI SI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ din 22 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi de astăzi. Hotărâre privind validarea mandatului, de consilier local al domnului Meghea Dominic Pan. Votați, vă rog.

Doamna Grigorcscu Iuliana Cristina: Domnul Președinte am încercat să intru și de pe telefon și de pe un laptop pe transmisia live, pe site-ul nostru, și nu merge. Dacă ni se poate comunica de ce nu merge transmisia live a acestei ședințe?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai încercați, doamnă!

Doamna Grigorcscu Iuliana Cristina: Sunt cetățeni care doresc să vadă ședințele noastre și mi s-a comunicat că nu reușesc să vadă. Dacă cineva de la tehnic ne poate comunica de ce nu funcționează, care este situația? Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți! Comisia de validare.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dați citire Jurământului !

Domnul Meghea Dominic Pan: Jur să respect Constituția și legile țarii și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 1 al Municipiului București. Așa să îmi ajute Dumnezeu!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Haideți să votăm validarea domnului consilier! Haideți că mai sunt 4 voturi. Cine nu a votat?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici, votați? Domnul Deaconu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 16 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 16 VOTURI PENTRU Șl 6 ABȚINERI din 22 consilieri locali prezenți

14

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019. Votați, vă rog.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Se introduce cartela noului consilier. Mulțumesc. Alex ai introdus cartela? 23 de consilieri locali.

Domnul Sion Dragoș Florin: Bună ziua! Pentru proiectul 3 avem un amendament. Aștept să-l distribuie colegii noștrii către toți consilierii, și apoi am să-i dau citire.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Puteți să-1 citiți!

Domnul Sion Dragoș Florin: Bun, amendamentul se referă la buget, la rectificarea bugetară. Dorim, solicit să se diminueze suma de 500.000 lei de la capitolul 67.02.06 - servicii religioase, suma de 1.000.000 lei de la capitolul 67.02.50 - Centrul Cultural și de asemenea să se constate un excedent de 9.805,00 mii lei veniți de la DGITL iar aceste sume se vor muta către serviciile, de fapt către rambursarea creditelor la capitolul 70.02.50. Acest lucru ne va ajuta pentru planificarea bugetului din 2020 și ne va ușura munca. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentul, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Un minut ca să fie introdus. Mulțumesc! Amendamentul este formulat de către domnul Sion Dragoș și domnul Deaconu Alexandru.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos! 17 voturi pentru, 6 abțineri. Amendamentul a trecut.

AEMNDAMENTUL A FOST APROBA T CU 17 VOTURI PENTRU SI 6 ABȚINERI din 23 consilieri f                           >

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm și proiectul. Votați vă rog! Mai avem un vot. Cine nu a votat? 17 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a trecut. Spuneți, domnul Primar!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 17 VOTURI PENTRU SI 6 ABȚINERI din 23 consilieri locali

>                          f

prezenți

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Mulțumesc grupului USR pentru votul acordat bugetului.

Doamna Ramona Porumb: Doar două secunde, doamna Secretar, în legătură cu ce v-am precizat mai devreme, chiar în răspunsul pe care dumneavoastră mi l-ați dat, scrie foarte clar, în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal, Secretarul General al unității afișează la sediul Primăriei și publică pe pagina de internet. Deci, obligația rămâne a dumneavoastră, de a afișa pe pagina de internet procesul-verbal al ședinței, care a fost aprobat în ședința trecută.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb, asta v-am spus, că eu mi-am îndeplinit obligația, am transmis pentru afișare la sediul Primăriei și pe site-ul Primăriei. Că nu ia Secretarul procesul verbal și se duce să-l afișeze pe net. Există un aparat de specialitate în spate, cu funcționari care au aceste atribuții, mai departe dacă cei care au primit e-mail-urile nu și-au îndeplinit atribuțiile, vor răspunde disciplinar. Răspunderea juridică le revine! Eu din punctul meu de vedere pot să vă spun, că am înaintat procesul verbal iar la sediul Primăriei veți găsi procesul verbal afișat și mai departe am cele două e-mail-uri înaintate către cei de la IT, care se ocupă cu publicarea acestor documente.

Domnul Sion Dragoș Florin: Puteți să rugați pe cineva dintre colegii dumneavoastră care s-a ocupat de afișarea acestui link să ne trimită pe e-mail, aveți mail-urile tuturor, adresa exactă unde s-a afișat, până la sfârșitul ședinței?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da. Radu Turcu este responsabil, și până la sfârșitul ședinței să vadă ce s-a întâmplat, de ce acest proces verbal nu a fost afișat pe site.

Domnul Sion Dragoș Florin: Și să ne trimită link-ul pe e-mail.

Doamna Daniela Nicoleta - Secretarul General al Sectorului 1: De altfel, există procesul verbal afișat la sediul instituției, există acel proces verbal care se afișează de către reprezentantul de la Serviciul de Tehnică Legislativă și reprezentantul de la Registratură. Sunt afișate. Din punctul meu de vedere mi-am îndeplinit obligația legală. Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 30 noiembrie 2019. Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București,denumită CENTRUL EDUCAȚIONAL SECTOR 1. Votați, vă rog.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă voi face dovada comunicării e-mail-urilor, doamna Ramona Porumb, acum vine colega mea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 11 voturi pentru, 2 abțineri, 10 voturi împotrivă.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI si 10 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Punctul nr. 6 Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare de către Centrul Educațional Sector 1 din subordinea Consiliului Local Sector 1 asupra spațiului situat în imobilul din București, Str.Piața Amzei nr.13, etaj 3, Sectorul 1. Votați vă rog.

Domnul Augustin Mantiei Vieru: Acum, o întrebare pentru domnul Primar. Dumneavoastră știți ce instituție se alia în Amzei, în spațiul destinat... instituția care a fost evacuată de acolo, știți despre ce este vorba?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu este instituție. Este un hol. Nu este nici o instituție evacuată.

Domnul /Vugustin Manucl Vieru: La etajul 3.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, nu. Doamna Haidemak?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu este nici o instituție. Era un spațiu gol pe care l-am identificat pentru a stabili un sediu social. Nu aș vrea să dezinformați!

Domnul Augustin Manucl Vieru: La etajul 3, din câte știu era UAP-ul, era Uniunea Artiștilor Plastici.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu. Uniunea Artiștilor Plastici era în alt spațiu și așa, după cum știți, în urma recomandării formulate de către Curtea de Conturi au fost evacuați

Domnul Augustin Manucl Vieru: Păi lămuriti-mă, este vorba de piață sau de clădirea din Amzei, că nu am înțeles?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: în clădirea din Amzei este un spațiu gol.

Domnul Augustin Manuel Vieru: în clădirea din Amzei, vă spun eu, era Uniunea Artiștilor Plastici.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dumneavoastră știți mai bine decât specialistul din aparatul de specialitate? Mădălina, te rog mult de tot, explică care este spațiul!

Doamna Mădălina-Veronica Haidemak - Director executiv: Dacă îmi permiteți, Uniunea Artiștilor Plastici este la ultimul etaj, etajul 4-5. încă. Vorbim despre un spațiu care este gol, este un hol la etajul 3. Aveți de altfel, în documentația anexată. Dacă mai aveți altă întrebare, că n-am înțeles întrebarea, îmi cer scuze.

Domnul Manuel-Augustin Vieru: Nu, nu, asta. Din câte știam eu, urma să înlocuiască Uniunea artiștilor Plastici.

Doamna Mădălina-Veronica Haidemak - Director executiv: Nu, este complet alt spațiu, la alt etaj. Uniunea artiștilor Plastici este la etajul al patrulea, acest spațiu este la etajul 3. Vedeți că aveți în documentație, pe schițe exact.

Domnul Manuel-Augustin Vieru: Ok. E greșeala mea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, doamna director! Haideți că mai sunt 6 voturi. 11 voturi pentru, 2 abțineri, 10 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI și 10 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 7 „Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. Mai avem un vot. 11 voturi pentru, o abținere, 11 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE si 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 8 "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Proiectare și execuție reabilitare parțială împrejmuire la Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, cu sediul în Șoseaua Kiseleff, nr. 5-7, Sector 1, București”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Vream să vă...am ridicai mână să vă ....să intervin un pic la punctul nr. 7, acela cu locuințele sociale și aș fi și eu curioasă să văd, că n-a fost niciun comentariu, mai ales de la colegii noștri care nu au votat, 215 locuințe sociale pentru oamenii care au nevoie. Chiar aș vrea să vă aud și eu motivele, dacă considerați, unul dintre dumneavoastră, că proiectul nu ar fost bun, m-aș fi așteptat să faceți niște amendamente, și fac în special referire la consilierii noștri de la PNL. îmi amintesc că pe mandatul primarului PNL era un punct prioritar. De ce pe vremurile acelea se putea achiziționa și acuma nu? încă o dată, dacă cumva considerați că este vreun articol sau ceva care nu este legal, m-aș fi așteptat să faceți amendamente. Și aș vrea să întreb, sau să rog pe domnul director Fleacă, dacă o fi pe aicea, și dacă sunteți de acord, să ne explice și nouă despre acest proiect și bineînțeles necesitatea, importanța acestui proiect, să vedem și noi care sunt, dacă sunt probleme. Eu mă gândesc că nu sunt.

Domnul Dragoș-Florin Sion: înainte ca domnul Fleacă să ia cuvântul, aș dori să spun și eu câteva cuvinte.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: După ce votăm.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos! 23 de voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnul.....

Domnul Dragoș-Florin Sion: Noi nu ne opunem achiziției sau obținerii de către locuințe sociale, dar știm că avem un teren cumpărat în Odăi, suficient de generos pentru a putea construi pe el cel puțin 20 de blocuri. La aceeași bani pe care noi în momentul de față îi cheltuim, putem construi de două ori mai multe astfel de locuințe. Timpul, probabil, că va fi un pic mai lung, dar nu mult mai lung decât acest termen de aproximativ un an, un an și jumătate pe care îl avem de la actualul constructor pentru finalizarea acestor 215 locuințe care se află într-un stadiu avansat de degradare. Mulțumesc.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Da, este bună remarca dumneavoastră, dar nu face decât să vină în sprijinul celor care au nevoi. Pentru că nu sunt doar 215 oameni care au nevoie de locuințe sociale și atuncea dacă asta ar fi fost problema, și nefiind nicio altfel de problemă pe acest proiect, pentru cele 215, era posibilitatea de a le achiziționa și pe acestea și să facem, să veniți cu un proiect pentru terenul acela. Adică, cu cele 215 nu se finalizează nevoia cetățenilor sectorului 1 pentru locuințe sociale și dacă veniți cu un astfel de proiect, eu sunt sigură că noi o să-l susținem și o să îl și votăm, dar încă o dată, mă scuzați acum cu toată, cu toată......

Doamna Daniela Popa - Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București: Zic să luăm, mulțumesc, 800 de locuințe, pe de o parte achiziția a 400 de locuințe și pe de altă parte reconstrucția Odăi 2, da? Și acolo mai erau vreo 378 de apartamente. Și cu toate astea, cu achiziția a 400, 378 construite, se rezolva problema locuințelor sociale.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: De câți ani sunt pe liste, doamna? De câți ani sunt pe liste?

Doamna Daniela Popa - Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București: Sunt cazuri și din 98.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Din 98! Mulțumim!

Domnul Dragoș-Florin Sion: Eu...banii pe care îi cheltuim pentru aceste 215 locuințe pot fi folosiți pentru a construi 400 de locuințe.

Doamna Daniela Popa - Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București: Corect. Dar asta facem, mergem în paralel.

Domnul Dragoș-Florin Sion: De ce nu facem acest lucru?

Doamna Daniela Popa - Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București: Nu, asta facem!

Domnul Dragoș-Florin Sion: Eu, vă promit

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: domnul consilier!

Domnul Dragoș-Florin Sion: că în cel mai scurt timp voi veni cu astfel de propunere în consiliu pentru construcție a unui număr cât mai mare

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: domnul consilier!

Doamna Daniela Popa - Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București: Se merge în paralel și cu construcția și cu achiziția.

Domnul Dragoș-Florin Sion: de locuințe pentru bugetul de anul viitor. Vă mulțumesc mult.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: domnul consilier! Domnul Sion, înseamnă mulți ani de acum înainte.

Domnul Dragoș-Florin Sion: haideți să trecem mai departe că acest subiect s-a încheiat.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Ca să închei. M-aș fi așteptat, în comisiile și din câte știu eu, acest proiect a trecut prin toate comisiile, și în toate comisiile au fost și consilieri de la dumneavoastră, și negociere, dacă tin eu bine minte, m-aș fi așteptat să ne întâlnim cumva înainte și să dicutăm că ăsta e chiar un subiect important. La momentul ăsta, eu aș încheia prin a vă spune că am lăsat 215 locuitori ai Municipiului București fără locuințe.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 215 familii!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: 215 familii, ori 2, ori 3 și așa mai departe. Deci, încă o dată, aveți dreptate în ce spuneți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Fleacă, aveți un punct de vedere?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: dar dacă era, trebuia să facem o dezbatere. Oricum, e tardiv că proiectul a picat. Da, eu m-aș fi așteptat să fi avut o discuție.

Doamna Ramona Porumb: Doamna

Domnul Dănuț Fleacă - director DGASPC: Dacă îmi permiteți, dacă se dorește și soluția, atunci pot să intervin.

Domnul Dragoș-Florin Sion: Noi acuma vindem cioara de pe gard, nu vrabia din mână.

Domnul Dănuț Fleacă - director DGASPC: și soluții există în măsura în care se dorește,să se meargă mai departe. Deci, în 2009, când s-a lansat proiectul de hotărâre - decada 2010 - 2020, s-a lansat pentru 2000 de apartamente. Ca și acuma, nu erau niciodată suficienți bani să construiești suficiente și să cumperi suficiente. Când s-a lansat proiectul acum 2 ani pentru 400 de apartamente, evident că am fost de acord, îl considerăm necesar și util. Care este problema de fond? Cele 215 apartamente se pot cumpăra, dar datorită procedurii inițiale, deci eu vă spun ce am discutat, am lipsit o perioadă de timp de 2 luni, dar rolul meu e să deblochez lucrurile, nu să le încurc, și în măsura în care există ....

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Ia să vă auzim cum le-ați deblocat!

Domnul Dănuț Fleacă - director DGASPC: în măsura în care există înțelegere se pot debloca.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Cum?

Domnul Dănuț Fleacă - director DGASPC: Deci, colegii mei mi-au spus așa, că atunci când s-a dat anunțul de participare în martie, probabil, dintr-o eroare s-a strecurat acolo că în termen de 6 luni aceste locuințe trebuie să fie gata. Există în enunț. Eu n-am văzut enunțul, vă mărturisesc!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Păi și despre ce vorbiți?

Domnul Dănuț Fleacă - director DGASPC: Dar le cred pe colegele mele care l-au văzut. Dacă există acest enunț, atunci înseamnă că la 15 septembrie locuințele ar fi trebuit să fie gata, ceea ce nu sunt. Dar, numai puțin, lăsați-mă să îmi expun și dacă eu greșesc, spuneți că greșesc.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Păi ați greșit de la început.

Domnul Dănuț Flcacă - director DGASPC: Cu privire la apartamente, la cele 215, există 2 opinii: că sunt bune și alte persoane spun domnule, ar fi degradate. Cu o expertiză adecvată se poate stabili exact starea clădirii. Deci, noi suntem blocați în momentul de față datorită unor vicii de procedură, nu datorită dorinței de a cumpăra aceste 215 apartamente.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul director, numai puțin, în numele cui vorbiți dumneavoastră acum, îmi cer iertare?

Domnul Dănuț Fleacă - director DGASPC: Păi, DGAS-ul a...în numele DGAS-ului, în numele cui să vorbesc!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Asa și?

Domnul Dănuț Fleacă - director DGASPC: Si

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Și ce spuneți dumneavoastră acum? Că acest proiect, mai ziceți odată!

Domnul Dănuț Fleacă - director DGASPC: Acest proiect se poate debloca sub rezerva, că procedura, se pun toate lucrurile în ordine și se face și o expertiză

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Dar ați citit, numai puțin! Ați luat act de această procedură? Chiar dacă ați fost plecat o perioadă, ați revenit

Domnul Dănut Fleacă - director DGASPC: Două secunde, am luat act, deci procedura...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul doctor, ați citit? Ați citit?

Domnul Dănuț Fleacă - director DGASPC: Doamnă, nu am cum să citesc pentru că nu am acces la procedură! Nu fac parte din comisie. Eu vă spun ce mi-au spus consilierii juridici și este o chestiune de neînțelegere. Nu de procedură în sine.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul director, numai puțin!

Domnul Dănuț Fleacă - director DGASPC: Dacă vreți să deblocați, putem să deblocăm, dar să vreți să deblocați!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul director, răspundeți-mi mie, vă rog eu mult. Ați solicitat să aveți acces la aceste documente și v-a fost refuzat?

Domnul Dănuț Fleacă - director DGASPC: Păi, nu pot să am eu, e o procedură în derulare, cum să cer o aberație de genul ăsta?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Dar în comisii, în comisii sunt consilieri locali. Ați solicitat vreunui consilier local?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamnă, nu am calitatea, vă rog să mă scuzați! Nu mă pot amesteca într-o procedură....

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnule director și ca să închei. Consilierii locali, adică noi, votăm pe oportunitate. Părerile noastre sunt, colegii noștri de la USR au explicat foarte clar și ținem cont de punctul dumnealor de vedere, dar dumneavoastră sunteți director. Director, lucrați în executiv. Acest proiect vă este adresat. Eu țin minte și știu că ați achiziționat și în trecut astfel de locuințe, acuma dintr-o dată nu mai e bine. Spuneți că sunt termene. Există proceduri, ascultați-mă un pic. Domnul doctor, numai puțin! Numai puțin! Lăsați-mă să vorbesc. Da? Orice punct de vedere ați fi avut, ați avut deschidere cu juriștii, cu colegii dumneavoastră din primărie. Mai mult decât atât, îmi pare foarte rău, dar aveți la direcția dumneavoastră și sunt sigură că dacă ați fi solicitat vi s-ar fi dat de către colegii dumneavoastră trecuți și prezenți. Punctul de vedere de la Primăria Municipiului București, de la Direcția Generală Juridică, în care vă spune foarte clar că acest proiect este ok și vă mai spun ceva. Acum, abia, așa cum sună proiectul, aceste locuințe sunt achiziționate așa cum ar fi trebuit să fie, pentru că avem o hotărâre de Consiliu Local din 2010, 93 sau nu știu ce număr este, unde noi deja aveam împuternicirea Consiliului General pentru achiziționarea acestor locuințe. Și vă mai spun un lucru și chiar închei. UAT-ul este Municipiul București, nu sectorul. Drept pentru care, doar UAT-ul are drept de proprietate. Sectoarele nu au proprietate ci doar administrează. Și chiar să închei, domnul director, am auzit și chiar s-a confirmat că inclusiv dumneavoastră aveți o problemă cu aceste proiecte. Și mie îmi pare rău, sunteți director de asistență socială de 20 de ani, de cât sunteți. Aș fi sperat să veniți în comisiile noastre, unde sunt și eu, eu zic că am avut o relație constructivă, să spuneți care este problema. Mulțumesc.

Domnul Dănuț Fleacă - director DGASPC:........aceste 215 locuințe aveau expertiză și erau cumpărate.

Și asta vă spun, vă spun cu mâna pe inimă. Faptul că nu sunt cumpărate în momentul de față nu se datorează DGASPC-ului. Eu vă prezint opinia colegilor mei juriști, șefa juridicului și șefa de la achiziții, care au ridicat exact aceste probleme de procedură și cea de a doua problemă că ați făcut trimitere la hotărârea 35 din 2010 care, mă scuzați, ar fi votat-o CGMB-ul, dar pe fond e o prostie. Da? S-a înființat în 2010 o societate pe acțiuni care n-a funcționat niciodată, deci eu vă spun că am fost în 2010 acolo, după hotărârea 35, după ce ne-am văzut cu primarul capitalei de la acea vreme și toți viceprimarii, toți au agreat ca DGAS-ul să cumpere aceste locuințe în patrimoniu propriu și evident în patrimoniul orașului București. Da? Pentru că sectoarele nu au patrimoniu. Deci, dacă ne lăsați să ne facem treaba în ultimile 6 luni, astăzi aveam 215 apartamente. Da? Și nu e o chestiune că nu vrea Fleacă și colegii mei! Eu vă vorbesc strict juridic. Putem să deblocăm și în momentul de față, e drept că vom întârzia puțin pentru că trebuie să repomim procedura, s-o punem exact în parametrii legali, pentru că dacă în procedura de achiziție spune că la 15 septembrie trebuiau să fie gata, cum să ziceți că sunt gata acuma? Există, colegii mei și doamna de la juridic și de la achiziții miau spus destul de clar același lucru.

Domnul Dragoș-Florin Sion: Domnul Fleacă, nu trebuie să țipați, vă auzim destul de bine

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul director, numai puțin! Deja ați spus un lucru care nu este real. Și se vede că nu ați citit răspunsul Direcției Generale Juridice de la Primăria Municipiului București, răspuns făcut la o adresă de a direcției dumneavoastră, când într-adevăr nu mai erați director, în care întreba foarte clar dacă acea hotărâre de Consiliu General din 2010 este în vigoare și răspunsul a fost clar că da! își produce efecte în continuare, pentru că nu a fost atacată de prefect, este scris negru pe alb, v-am întrebat de dinaintea ședinței de consiliu, v-am spus domnul doctor! Eu mă așteptam să faceți rost de aceste hârtii și să le citiți. Ia citiți! Deci, juriștii mint! Doctore ești mai bun decât juriștii, îmi pare rău, m-ai dezamăgit total!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Domnul director, dacă îmi permiteți!

Doamna Daniela Popa - Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București: Domnul director, necesitatea există.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Domnul director, domnul director! Aș vrea să-mi răspundeți la niște întrebări, dacă se poate. Ne-ați spus mai devreme că există o anchetă pe un anunț sau ceva de genul acesta? Pe o procedură?

Doamna Daniela Popa - Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București: Nu, dar au fost membrii în comisia de negociere și de identificare dintre colegii noștri. De ce nu îi explicați? Domnul Chirvasă, doamna Bănișor!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Am înțeles! Nu, era ideea dacă există pe vreo procedură anchetă......iar nu mi se permite....

Doamna Daniela Popa - Viccprimarul Sectorului 1 al Municipiului București: De ce nu îi explicați voi situația, că ați fost membrii în comisia de negociere și identificare și

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Domnul Fleacă!

Doamna Daniela Popa - Viccprimarul Sectorului 1 al Municipiului București: și de la DGASPC a fost membru acolo.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Ați spus că nu aveați, două secunde, că nu am terminat! Mi-ați spus că există o procedură de licitație deschisă sau ceva de genul? Pentru că se tot vorbea, fiercare vorbea peste dumneavoastră și nu se înțelege.

Domnul Dănuț Fleacă - director DGASPC: Când s-a dat enunțul, în enunțul respectiv de achiziție există o prevedere că locuințele vor fi gata la 15 septembrie și nu sunt gata.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Am înțeles!

Domnul Marius- Cosmin Fodoroiu - director investiții: Nu este adevărat.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți, vă rog frumos!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Anunțul, nu denunț! Vorbim de anunț.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Vă mulțumesc frumos!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Domnul Fleacă! Două secunde, domnule director. Domnul Fleacă!

Domnul Marius- Cosmin Fodoroiu - director investiții: Doamna consilier!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Ați vorbit de anunț, nu denunț! Pentru că aici se aude denunț!

Domnul Marius- Cosmin Fodoroiu - director investiții: Doamna consilier! Nu, anunț, anunț, anunț!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Anunț! Că de aia s-a ajuns la anchetă, că toată lumea înțelege că aveți o anchetă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, să mergem mai departe. Proiectul nr. 9 pe ordinea de zi.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Deci, două secunde ca să înțelegem.

Domnul Dragoș-Florin Sion: Este foarte simplu. Vă rog frumos să o ascultați.

Doamna Ramona Porumb: Domnul director, dragi colegi!

Domnul Dragoș-Florin Sion: Bugetul pe 2019 abia trece în mod onorabil. Nu avem bani și să cumpărăm și să construim. Este simplu.

Doamna Ramona Porumb: Domnul Sion, avem bani!

Domnul Dragoș-Florin Sion: Nu avem! Efectiv.

Doamna Ramona Porumb: Avem bani și să cumpărăm și să construim, nu asta e problema! Două secunde. Doamna Comănici a plecat stric de la proiectul acesta și aș vrea să ne limităm la el cu 215 apartamente. Și

ne-ați întrebat de ce nu l-am votat. Aș vrea să vă întreb dacă respectivul proiect, așa cum ne-a apărut nouă din documente, nu reiese că ar avea drum de acces. Nu reiese că ar avea drum de acces respectiva locație, unu la mână și doi la mână, doamna Comănici, nu sunt terminate aceste apartamente. Dumneavoastră vreți să cumpărăm niște apartamente....în proiectul respectiv este prezentat foarte clar o expertiză în care sunt infiltrații, sunt.... clădirea în care se află.........

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos! Doamna, doamna consilier!

Doamna Ramona Porumb:..........se află într-o stare în care nu te poți muta mâine.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna consilier! Aveți membru în comisie care a votat, care a aprobat procesul verbal și USR-ul și PNL-ul la fel! Au trecut de comisii. De ce discutăm acum?

Doamna Ramona Porumb: Pentru că asta a fost dorința doamnei Comănici, să dezbatem și ne-a solicitat un răspuns și m-am simțit obligată să dau acest răspuns!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să trecem peste. Proiectul nr. 9 "Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu ’’

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai sunt 4 voturi. Cine nu a votat? Doamna Grigorescu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Sion! Doamna Grigorescu! A...Doamna Grigorescu? Cine nu a votat? A....Doamna Georgescu, gata!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 10 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 11 voturi pentru, 6 abțineri, 6 împotrivă, proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI si 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri locali prezenți

Doamna Ramona Porumb: Legat de poliția locală, domnule primar aș vrea să vă întreb cum s-a soluționat speța aceea a unui polițist, care în momentul în care a fost solicitat să se dea oprit regulamentar nu a dorit practic să se legitimeze.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am rugămintea să discutăm la diverse lucrurile acestea, nu au legătură cu punctele de pe ordinea de zi.

Doamna Ramona Porumb: Ba da, are legătură cu poliția locală!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Știu, la diverse.

Doamna Ramona Porumb: înțeleg că nu putem răspunde, domnule primar

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Ba da, la diverse.

Doamna Ramona Porumb: La diverse, din păcate, domnul primar nu mai e prezent în sală și atunci preferăm să punem întrebările acum. Ca să ni se poată și răspunde.

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte dc ședință: Eu stabilesc când să se pună întrebările, doamna consilier. Eu stabilesc.

Doamna Ramona Porumb: Că altfel discutăm noi între noi și ne dăm cu părerea aici.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Eu stabilesc când se pun întrebările, nu dumneavoastră stabiliți, la diverse.

Doamna Ramona Porumb: Bine. Ne lămurim la diverse, vedem dacă mai rămâne domnul primar până atunci.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 11 "Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1 ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Cine nu a votat? 11 voturi pentru, 6 abțineri, 6 împotrivă, proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI și 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 12

"Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de- urgență pentru copilul Bîrlădeanu Alexandru Nicolae "

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Votați, vă rog! Haideți să fim puțin atenți la ședință și să nu mai stăm 5 minute după un vot! Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 13 "Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru copilul Precup Mara-Alexandra ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 14 "Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de urgență în natură pentru 10 văduve de veterani de război”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot! Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 15 "Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/29.09.2016 privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncțional Caraiman ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Anexa la acest proiect a fost modificată conform normelor de tehnică legislativă, conform recomandării Curții de Conturi. Vă mulțumesc. Cine n-a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate, proiectul a trecut

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Avem un amendament pentru următorul proiect. Pentru proiectul nr. 16 "Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările fi completările ulterioare ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul. Votați, vă rog.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Este transmis pe mail, de vineri. Se introduce litera c).

Doamna Daniela Popa - Vicepriniarul Sectorului 1 al Municipiului București: Da. amendamentul se referă la introducerea categoriei stare de sănătate actuală, punctul c, persoane care suferă de afecțiuni cronice. Până acum aveam grad de handicap grav și accentuat, introducem și afecțiuni cronice, tocmai pentru că aceste criterii au stat în dezbatere publică și cu sprijinul Frontului Comun pentru Dreptului la Locuire, care ne-a și sugerat acest amendament. Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, doamna viceprimar. Haideți că mai sunt 4 voturi. 17 voturi pentru, 6 abțineri, amendamentul a fost aprobat.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 17 VOTURI PENTRU SI 6 ABȚINERI din 23 consilieri

)                               t

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot și proiectul nr. 16.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:......Amendamentul a trecut Supunem la vot și

proiectul nr. 16. Votați vă rog! Haideți că mai avem un vot! 17 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU SI 6 ABȚINERI din 23 consilieri locali

f                      >

prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 17 ‘"''Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băiculești nr. 5, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector “. Votați vă rog! Mai sunt 2 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși, domnul Vieru?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 5 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI si 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Punctul nr. 18 “ Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1 “. Votați vă rog! Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 19 “ Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 294/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băneasa nr. 7A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 — prin Administrația Domeniului Public Sector 1. “ Votați vă rog! La proiectul nr. 17, proiectul a fost votat pentru achiziționare, acum

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dar cum poți să revii...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Știu, vroiam doar să spun, acum aveam nevoie doar de acord, deci ați votat odată ca să îl achiziționăm. Votați împotriva... Unanimitate!.Proiectul a trecut. HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 20 “ Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Miercani nr. 109, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1 “ Votați vă rog! Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 21 “ Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. IA, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1 “ Da, domnule.

Domnul Dragoș Florin Sion: Vis-a vis de proiectul nr. 21 vreau să semnalez faptul că prețul per metru pătrat pentru această suprafață este de aproximativ 700 euro/ m2 Mie personal mi se pare exagerat și nu cred că ar fi oportun să investim această sumă pentru construcția uneio parcări de reședință pe care nu o vom folosi eficient. Aș prefer să cheltuim banii pentru spații unde se pot amenaja parcări supraetajate, pentru a avea cât mai mare spațiu.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: La toate aceste achiziții, prețul unei achiziții a fost cu minim 30% sub valoarea evaluării. Nu avem unde să găsim terenuri cu 100 de euro pe metru pătrat ca să putem .... Este sub prețul zonei.

Domnul Dragoș Florin Sion: Dacă....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu avem cum să facem.

Doamna Mădălina Haidemak - Director executiv - Direcția cadastru. Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol : Este... Să vă răspund un pic, așa cum a spus domnul Președinte de ședință, a fost stabilit prețul de către un evaluator, dar dincolo de preț, până la preț a fost stabilită oportunitatea achiziționării acestui teren. înainte de a spune toate aceste lucruri, vreau să vă reamintesc că ați votat deja acest proiect. Că el a plecat la capitală, capitala ne-a mai cerut niște înscrisuri și de aceea am mai revenit cu proiectul, și scrie că este de modificare. L-ați votat deja. Pe de altă parte, există 3 consilieri locali în această comisie de achiziționare de terenuri pentru locuri de joacă și parcare, inclusiv de la dumneavoastră aveți reprezentatnt acolo pe doamna Macarie și toată lumea a considerat că este oportun. Am fost pe teren acolo, dacă îmi permiteți, și nu vă dați seama ce aglomerație este acolo. De aceea și am ales parcare, nu loc de joacă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Mulțumim! O să intrăm în ședința următoare cu proiectul, doamnă. Mulțumim! O să intrăm în ședința următoare. Mulțumim! Haideți să trecem la proiectul nr. 21. Votați, vă rog! 17 voturi pentru, 2 abțineri și 4 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 17 VOTURI PENTR U, 2 ABȚINERI si 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 22 “ Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Tuturor Sfinților-Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparații gard în cadrul Parohiei Tuturor Sfinților-Chitila, situată în Strada Hotin nr.18, sector 1 “. Votați, vă rog! Mai avem un vot. 17 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Punctul nr. 23 “ Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfânta Vineri-Pajura, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de restaurare a bisericii de lemn și a altarului de vară din cadrul Parohiei Sfânta Vineri-Pajura, situată în Strada Băiculești nr. 27, sector 1 “. Votați vă rog! 17 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 24 “ Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae - Amza, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de conservare-restaurare a componentelor artistice - catapeteasmă, mobilier și tâmplărie lemn, candelabre, obiecte din metal și broderie din cadrul Parohiei Sfântul Nicolae -Amza, situată în Strada Biserica Amzei nr. 12, sector 1 “. Votați, vă rog!

STLSA: Domnul Olteana Virgil- Mădălin a părăsit sala

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 16 voturi pentru, 6 abțineri. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU SI 6 ABȚINERI din 22

> >

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 25 “ Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia “Izvorul Tămăduirii ” - Mavrogheni, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru executarea unui puț de mare adâncime de utilitate publică în valoare de 192.375,40 lei cu TVA în cadrul Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni, situată în strada Monetăriei nr. 4, sector 1 Votați vă rog!

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți, am văzut că a venit Părintele, mă gândesc că a venit pentru Catedrală. Domnul Părinte, mă auziți, aici! Aici! Ați venit pentru Catedrală, nu? Să știți că punctul a fost retras de către domnul Primar de pe Ordinea suplimentară, dacă pentru asta ați venit. Cred că nu ați fost anunțat de către domnul Primar, proiectul s-a retras.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Domnul Primar a retras de pe ordinea de zi, am zis ca să-l anunț, se poate vedea în înregistrare, exact, cine, cum. Singura persoană care poate retrage proiectele de pe ordinea de zi este domnul Primar.

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, pentru că n-ați vrut să votați. A fost retras pentru că n-ați vrut să votați bugetul.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Consilierul care l-a propus, trebuie să-l retragă.

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Adică, vreți să vă bateți joc până în ultimul moment. Asta este!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mai sunt 2 voturi. 16 voturi pentru, 4 abțineri, 2 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI si 2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 22 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Spuneți domnule!

Domnul Iliver-Lcon Păiuși: Legat de acest proiect v-am trimis anul trecut sau, da, anul trecut un proiect emis de Politehnică, în care spune că, spune foarte clar, proiectul a costat vreo 30 de mii de euro și au fost alocate fonduri europene pentru el. Apa freatică de mare, medie și mică adâncime din zona Bucureștiului nu este potabilă. Deci, repet ca să fie scris și să rămână în procesul-verbal, aveți mare grijă cum folosiți acestă apă freatică de mică, medie și mare adâncime. Proiectul este foarte clar, este susținut de către profesori, deci a fost un studiu complet. Mulțumesc!

STLSA: a revenit în sală domnul Olteanu Virgil-Mădălin

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Punctul nr. 26 “ Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 77.782,96 lei în vederea finalizării lucrărilor de restaurare a catapetesmei de zi“. Votați, vă rog! 17 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU SI 6 ABȚINERI din 23 consilieri locali

3                    3

prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 27 “ Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare, modernizare și restaurare a imobilului Teatrul de Vară Nicolae Bălcescu situat în Parcul Bazilescu, strada Olteniei nr. 4, Sector 1, București” “. Votați, vă rog! Mai avem un vot.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Doamna Grigorescu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 28 “ Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 368/05.12.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi fi public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1 “. Votați, vă rog!

Doamna Murcșan Manuela: Am o rugăminte către toți consilierii locali. Acest proiect este foarte vechi, eu aș spune că este de pe vremea romanilor, dar cică este de pe vremea lui Chiliman și nu cred că noi prin vot vom face un bazin olimpic, oricum ni se termină mandatul, vor veni alți consilieri. Eu sper să fie mult mai empatici și mai inteligenți ca noi și că, rugămintea mea ar fi să vă abțineți de la acest proiect, dacă nu votați împotrivă, pentru că afectează viața celor care locuiesc în căminul Media și pe care noi nu reușim să o rezolvăm într-un fel. Noi acum un an, se întâmpla același lucru, eu vă rog omenește să vă abțineți de la acest vot. Nu cred că vom face un bazin olimpic, noi nu vom participa la inaugurare. Dacă nu vă amintiți ce s-a întâmplat acum un an și ce s-a mai întâmplat și în vară, când au trecut prin două evacuări forțate, eu vă pot aminti după aceea. Rugămintea mea este să votați abținere sau împotrivă. Mulțumesc!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Este cineva să dea clar lămuriri asupra acestei probleme? Ar trebui să... A, domnul director Fodoroiu, vă rugăm!

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - Director executive - Direcția Investiții: Poziționarea bazinelor nu are nicio treabă cu căminele, nu știu care e legătura între cămine și bazin? Domnul Păiuși bazinul este pe partea din față a căminelor și pe suprafața până la linia de cale ferată, care nu mai există, dar ea în plan există, iar căminele sunt în spate, nu au absolut nicio treabă, un subiect cu altul. .

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Mulțumim, domnule director! Haideți că mai sunt 2 voturi. 16 voturi pentru, 6 abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI si 1 VOT ÎMPOTRIVĂ

7                  3                        3

din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Punctul nr. 29 “ Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ „ION IONESCU DE LA BRAD ’ ’ SECTORUL 1 BUCUREȘTI". Votați, vă rog! 17 voturi împotrivă, 6 abțineri. Proiectul a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 17 VOTURI PENTRU SI 6 ABȚINERI din 23

3                     3

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 30 “ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jandarmeriei nr.263, lot 2, sector 1, București". Scuze! A, proiectul de la punctul 29 a fost respins, îmi cer scuze! Proiectul cu nr. 30, votați, vă rog!, da. Haideți că mai sunt 5 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian, a plecat de tot? Cine mai este? Nu, nu, nu scoateți cartela! Domnul Damian? Da, nu scoateți cartela, că suntem în procedură de vot, să anunțe! Sunați-1 pe telefon unde este? Da, de asta am pus masa, ca să se anunțe! Să scoată cartela.

Doamnul Olteanu Virgil-Mădălin: Vă rog, dacă se poate, de pe ordinea de zi punctele Diverse , să treacă după ordinea suplimentară, să nu așteptăm că sunt foarte multe. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 22 voturi pentru, 1 abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 22 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE din 23 consilieri locali prezenți

STLSA domnul Damian Georgc s-a întors în sală

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 31 “ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Frasinului nr.31, sector 1, București". Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 32 “ Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurare a calității la Liceul Teoretic „SFINȚII TREI IERARHI” Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: O propunere pentru acest proiect.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Pentru consiliul de administrație a Liceul Teoretic „SFINȚII TREI IERARHI”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și comisia de validare.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Propune cineva?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, nu mai votați! Opriți-vă! Păi, da nu e închis! Și votați fără nici un reprezentant? Da, votați fără nici un reprezentant. Da, haideți terminați! Zero, lasă așa, dacă așa vor?

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Reluăm votul! Se reia votul, vă rog frumos! Doamna consilier, vă rog frumos să nu mai comentați! Propuneți un reprezentant!

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Hai în ședința următoare!

Doamna Daniela Nicoleta - Secretarul General al Sectorului 1: Se retrage acest proiect. Doamnul Primar retrage acest proiect.

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Până vin propuneri.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 33 “ Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A. “ Votați vă rog! 11 voturi pentru, 12 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU1 si 12 VOTURI

t

ÎMPOTRIVA din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la ordinea suplimentară! Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi suplimentară “Hotărâre prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Raluca Gabriela Suditu”. Votați vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos! 17 voturi pentru, 4 abțineri, 2 împotrivă. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 4 ABȚINERI și 2 VOTURI

ÎMPOTRIVA din 22 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem încă un vot, vă rog frumos. 17 voturi pentru, 4 abțineri, 2 împotrivă. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 2 VOTURI ÎMPOTRIVA din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Constat încă odată că votul în acest caz a fost ca și în ședința trecută, când a fost demisia domnului Goncea, la mișto. Cum adică puteți să votați....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Există prevedere legală. Sunteți obligați.....vă rog frumos să nu mai confundați situațiile, să constatați încetarea mandatului de consilier

local, în cazul demisiei.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Cum adică puteți să votați, împotrivă sau abținere......

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: A.......asta-i altceva.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon:.........pentru un act de voință unilateral...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Aveți dreptate domnule consilier.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Ori nu aveți habar cum se votează, ori o faceți în bătaie de joc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Aveți dreptate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentară „Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare” Votați, vă rog!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Mai sunt 3 voturi, vă rog frumos. 17 voturi pentru, 5 abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentară „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București” Votați, vă rog!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți că suntem în procedură de vot.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot. 9 voturi pentru, 12 abțineri, 2 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 9 VOTURI PENTRU, 12 ABȚINERI si 2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Trecem la diverse.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 34 punctul 1.

Cerere de revocare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 prin care s-a aprobat PUD str. Timișului nr. 33, formulată de doamna Gina Nistor, domnul Sora Ion, Stoica Elena, Vlăsceanu Dănuț, Vlăsceanu Elena și Muscalu Maria, înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 52850/05.12.2019;

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Vreau să văd dacă au legătură cu ședința de astăzi........cu ședința de astăzi. Timișului, nr.33 nu este pe ordinea de zi, de astăzi. Haideți, să vină domnul

în sală. Să vină domnul în sală.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 34 punctul 1, pe ordinea de zi, la diverse. Este cineva, pentru?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 34 punctul 2, pe ordinea de zi, la diverse.

Petiția Asociației “Protecția Lacului Băneasa” prin care solicită Consiliului Local al Sectorului 1 să respingă documentația de elaborare PUD str. Liliacului nr. 52-54, Sector 1, București, aflată în consultare publică, înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr.53031/05.12.2019;

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cristi, mergi cu diversele pe ecran.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 34 punctul 3, pe ordinea de zi, la diverse.

Petiția domnului Vlăsceanu David-Iosif prin care solicită reanalizarea documentației PUD str. Triumfului nr. 80, sector 1, București privind imobilul de locuit cu regim de înălțime S+P+2E+M, înregistrată la registratura Sectorului 1 cunr. 52305/03.12.2019;

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 34 punctul 4, pe ordinea de zi, la diverse.

Adresa Curții de Conturi nr 1763/22.11.2019 privind Decizia nr. 65/22.11.2019 emisă către Sectorul 1 al Municipiului București prin care s-au dispus măsuri de remediere a abaterilor consemnate în Raportul de audit financiar și Procesul-verbal de constatare nr. 2757/Ds.84/06.11.2019 (la entitate nr. 47608/06.11.2019), încheiate în urma acțiunii de audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2018, înregistrată la registratura Sectorului 1 cunr. 51327/27.11.2019;

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 34 punctul 5, pe ordinea de zi, la diverse.

Adresa domnului Constantin Căliman reprezentant Asociația Handbal Club Dinamo cu referire la abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180/2019 - înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 53870/10.12.2019;

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 34 punctul 6, pe ordinea de zi, la diverse.

Convocarea reprezentanților legali ai societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A., conform solicitării doamnei Ramona PORUMB, înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 54421/12.12.2019 și la STLSA sub nr.K3799/16.12.2019

Doamna Porumb Ramona: Bună ziua. De la Compania de Investiții? Vă rog. Bună ziua, mă bucur că în sfârșit avem ocazia să discutăm....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Alex, microfonul.

Doamna Porumb Ramona: Se poate, domnule Păiuși? Că tot i-am aștepat pe domnii de la Compania de Investiții să ajungă la noi. Vroiam să lămurim, așa cum ați văzut sunt mai multe solicitări din partea consilierilor locali, printre care mă număr și eu, prin care solicităm lămuriri cu privire la acest proiect pe care ați dorit să-l demarați cu amenajarea de patinoare în Sectorul 1. Și aș vrea să întreb de ce se încalcă 32

hotărârea de consiliu local, prin care practic la articolul nr. 1, scrie foarte clar, „se aprobă înființarea unei societăți pe acțiuni cu denumirea Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat .Sector 1, având ca unic scop, construirea de spitale. Cum am ajuns de la construirea de spitale, la amenajarea de patinoare?

Doamna director Anca Mihacla Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Bună ziua în primul rând, am venit aici, să reprezint Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate. Referitor la articolul din statutul companiei, care permite inițierea procedurii de amenajare de patinoare, vă fac următoarele precizări. Prin hotărârea de care amintiți și dumneavoastră nr. 293, a fost aprobată înființarea societății. Potrivit actului constitutiv al companiei, obiectul principal de activitate este reprezentat prin codul CAEN 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, în acest sens Consiliul Local, aprobând înființarea companiei ca unic scop, construirea de spitale. Totodată pc lângă obiectul principal dc activitate Consiliul Local a aprobat ca obiect secundar de activitate și codul CAEN 4299 - Lucrări de construcție și alte proiecte inginerești, precum și alte activități secundare, obiecte secundare care sunt reglementate de articolul 4, litera b, din actul constitutiv al societății. Menționăm că această clasă 4299 - Lucrări de construcție și alte proiecte inginerești, include și lucrări de construcții, altele decât clădiri, cum sunt unitățile sportive în aer liber.

Astfel compania noastră, este autorizată să desfășoare lucrări de construcții altele decât clădiri, cum sunt unitățile sportive-în aer liber.

De asemenea vă aduc la cunoștință faptul că o entitate contractantă are dreptul de-a iniția aplicarea procedurii de atribuire numai după ce a fost elaborată documentația de atribuire sau după caz documentația de concurs. Inițierea și derularea unei proceduri de atribuire nu este strict legată de asigurarea fondurilor. Autoritatea contractantă va avea în vedere, indiferent de momentul inițierii procedurii dc atribuire înainte dc încheierea contractului, respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sunt incidența legislației privind finanțele publice. Fac precizarea că în documentația de atribuire ce a stat la baza publicării anunțului de participare au fost menționate expres, la art.5 din Acordul contractual, următoarele: Durata Contractului.

Intrarea în vigoare a prezentului contract este condiționată de alocarea fondurilor bugetare și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, iar Contractul operează valabil între ambele părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

Elaborarea proiectului tehnic de execuție este condiționată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici și emiterea autorizației de construire/desființare a executării lucrărilor.

Lucrările propuse de noi pentru realizarea obiectivelor de investiții ce au făcut obiectul procedurii de atribuire au ca obiectiv general realizarea unor investiții durabile care vor fi integrate în infrastructura Sectorului, existentă.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Sunt prima înscrisă la.......

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Eu sunt primul....doamna director, spuneți-ne ceva despre spital.

Doamna director Anca Mihacla Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Nu v-am auzit, vă rog.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: .... spuncți-nc ceva despre spital, despre licitații, despre SF, despre......

Doamna director Anca Mihacla Moisc - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Deci, referitor la partea cu spitalul, stadiul lucrărilor........

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: imediat....imediat, am pus o întrebare...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dacă pot vorbi și eu, dacă tot am microfonul.....

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: am pus o întrebare, vreau să răspundă doamna și după puteți să puneți 100 de întrebări.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: imediat, spuneți doamnă!

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Deci, vă spun despre spital.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, despre spital și după despre....patinoare.

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Deci, lucrările de realizare a acestui obiectiv de investiție, trebuie să respecte etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Ce ați făcut până acum, doamna director? Asta, nu că, ce trebuie să îndeplinească.

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Deci, suntem la stadiul doi de elaborare a studiului de fezabilitate care va fi gata poate chiar astăzi și vrem să urcăm procedura dc.........

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Când dați drumul la licitație, doamna director?

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Poftim?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Licitația, când începe?

Doamna director Anca Mihaela Moisc - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Până la sfârșitul anului vrem să urcăm în SICAP, proiectare și execuție.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Aș avea și eu o întrebare. Dumneavoastră ne-ați citit în intervenția dumneavoastră din actul constitutiv......

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Este răspunsul meu la solicitarea doamnei consilier.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Eu nu v-am întrerupt, ascultați-mă un pic. Deci dumneavoastră ne-ați citit din actul constitutiv și din hotărârea noastră, eu îmi aduc aminte și chiar aș putea să extrag dacă este nevoie pentru a dovedi acest lucru, în momentul în care noi am avut ședință de consiliu și acest proiect a fost aprobat, eu personal am făcut un amendament, ca această companie să aibă scop special doar pentru construcția spitalului. Și vreau să știu dacă acest punct se regăsește în documentele dumneavoastră ? Sau nu ? Pentru că noi ce am aprobat în Consiliul Local este doar cu scopul de-a construi spitalul fără a face astfel de combinații........patinoare sau alte.....chestiuni.

Doamna director Anca Mihaela Moisc - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Deci, eu v-am.....eu v-am citit din actul constitutiv și statutul

companiei în rest cred că nu este de competența mea să răspund.

34

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Bun....și întrebarea mea este și acest cod CAEN de care ne-ați spus, de ce figurează și alte construcții?

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate si Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Pentru că este un cod CAEN principal, care reprezintă obiectul principal de activitate al firmei și niște coduri secundare.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Bun....și dumneavoastră aveți doar posibilitatea de a construi acel spital. De aicea s-a pornit toată intervenția și de asta dumneavoastră ați fost chemată astăzi, pentru că sunt niște discuții care au avut loc vis-a-vis de patinoare. Construcție de patinoare când dumneavoastră aveți construcție de spital. Mai mult decât atât, eu nu-mi amintesc să fi venit vreodată în Consiliul Local în vreo ședință ca dumneavoastră să ne fi prezentat vreodată vreun stadiu, al construcției, proiectării sau desfășurării procesului întreg pentru construirea spitalului și dacă ne puteți spune exact ce ați făcut până acum în acest mandat de când îl aveți dumneavoastră, pentru că din câte știu eu salariile dumneavoastră sunt destul de mari și aș vrea să știu concret și eu și cetățenii ce ați făcut dumneavoastră concret până la această oră. Mulțumesc frumos.

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Deci în primul rând că mandatul meu se desfășoară de două luni. Dacă vreți să........

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Ce ați făcut până acuma?

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Am continuat ce colegul meu a făcut, discuțiile......v-am spus că

studiul de fezabilitate este gata și până la sfârșitul anului se va ridica procedura de execuție și proiectare a spitalului

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Cât a costat SF-ul, doamna director?

Cât a costat SF-ul?

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: SF-ul a costat 30.000 de Euro, deși știu de la colegul meu, predecesorul meu că au existat firme care au făcut propuneri și au fost interesate și știm toți că aceste studii costă de la milioane în sus, noi........

Doamna Porumb Ramona: Domnule Președinte, cum........mersi frumos. Deci scopul principal, că până

acum întra-devăr nu auzisem de chiar aș putea să numesc ispravă asta cu patinoarele și îmi pare rău că deși a trecut un an dc la înființare nu ați venit totuși către Consiliul Local cu un raport. Aveți un capital de milioane, milioane de lei, cu scop unic de construire a spitalului, doar a spitalului. Pentru că așa am stabilit împreună domnule Primar și am votat în Consiliul Local acel amendament, acest amendament se regăsește în hotărârea pe care noi am votat-o, dar dumneavoastră în loc să demarați procedura pentru spital ne trezim pe SEAP cu amenajări de patinoare. De ce patinoarele reprezintă un.....o prioritate pentru Compania de

investiții și nu construirea spitalului. De fapt asta e întrebarea. De ce.......

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector I: Dacă mă așteptați să vă și răspund....

Doamna Porumb Ramona: De ce nu avansăm cu spitalul și ne ocupăm de patinoar?

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: în clipa în care......

Doamna Porumb Ramona: Nu ar fi mai bine oare, ca acel întreg capital pe care-1 aveți printr-o hotărâre de consiliu, să propunem retragerea tuturor banilor și astfel să primiți bani doar în funcție de etapa în care sunteți. Că văd că, dacă avem milioane de lei pe mână, ne ocupăm de total altceva decât ar trebui.

Doamna director Anca Mihacla Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Nu ne ocupăm de total altceva.

Doamna Porumb Ramona:    Ba da, ne ocupăm. Singurul scop al acestei Comapnii este construcția

spitalului.

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: în clipa în care eu......

Doamna Porumb Ramona: Nu patinoare.

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Eu, ca și Companie aștept studiul de fezabilitate ca să pot să urmez următorii pași.....poftim? Păi nu, tocmai, că nu am vrut să așteptăm. Nu, tocmai, că nu am vrut să așteptăm.

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna director, doamna director, consiliul, a aprobat printr-un amendament al doamnei consilier Grigorescu, Compania de Investiții se ocupă doar de spital, doar dacă Consiliul hotărăște să introducă și alte obiective..

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Deci, ăsta este și scopul meu și rugămintea.....

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna director, ascultați-mă până termin.

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Da.

Doamnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci, până când Consiliul hotărăște altceva, dumneavoastră trebuie să vă ocupați doar de spital. Am înțeles, urmează să apară SF-ul zilele astea să dați drumul la licitație. Dar, spuneți-mi și mie, eu vă întreb, de ce ați început, pe lângă spital, și cu patinoarele? Asta e întrebarea, de ce ați început? Pentru că nu aveți mandatul consiliului.

Doamna director Anca Mihacla Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Urma să vin la dumneavoastră și să vă solicit introducerea pe ordinea de zi tocmai pentru a cere, să mi se aprobe, oricum conform statutului eu nu am voie să fac, fără aprobarea dumneavoastră, nimic. Faptul că am ridicat o procedură, nu implică, v-am citit din contractul procedurii, că nu putea să se demareze nimic fără aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Deci eu nu puteam să fac nimic.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Doamna director, dumneavoastră în momentul de față aveți un mandat limitat. Dumneavoastră în momentul de față, v-ați cam depășit, din punctul meu de vedere, îmi aduc aminte foarte bine cum arăta acel amendament, știu că era strict, asta a fost și condiția pentru care noi am votat această companie, ca să-și facă treaba pe spital.

Noi în momentul de față, după un an de zile, noi nu avem ce să prezentăm fizic și concret. Dumneavostră, în timp cc așteptați SF-ul, dumneavoastră faceți și alte proceduri pe ceva care nu aveți mandat, cam asta înțeleg eu ca și jurist. Dacă dumneavostră faceți altceva ce nu aveți mandat înseamnă că, nu știu, sunteți degeaba acolo, iertați-mă că vă spun.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul Președinte....

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: îmi permiteți să vină doamna jurist cu care noi avem contract de consultanță? Să vă prezinte exact din punct de vedere procedural, pe această procedură.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: (fara microfon)

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Eu vreau.........păi da nu m-ați lăsat să vă răspund, nu m-ați lăsat să

vă răspund la............

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Cu cine ați avut discuții pe acest subiect? Din Primărie, cine v-a spus că pe ordinea de zi va fi inclus acest proiect? (fara microfon)

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1; Nu mi-a spus nimeni, cu urma să vin la domnul Primar și să-l rog.......

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Cu cine ați discutat de patinoare? (fara microfon)

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Cu nimeni.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: (fara microfon)

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Din punct de vedere managerial, cu am vrut să propun și alte activități în timpul.........până când se va termina studiul de fezabilitate, ca și compania să aibă și alte activități

folositoare locuitorilor sectorului.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule, vreau să pun o singură întrebare.

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii dc Interes Public - Privat Sector 1: îmi permiteți doamnă, să vă răspund? în ceea ce privește....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Președinte....

Domnul Dragoș Sion: Doamnă director, doamnă director, o întrebare.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Vreau și eu....

Domnul Dragoș Sion: Ați plătit studii de fezabilitate pentru aceste.........?

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Nu am făcut nicio plată.

Domnul Dragoș Sion: Studii de fezabilitate ați făcut?

Doamna director /\nca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Nu am făcut nicio plată la nimic.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dumneavoastră sunteți la altă întrebare, ați făcut studiu? da sau nu (fara microfon)

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Da, da......

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Pot să întreb și eu ceva?

Domnul Dragoș Sion: Haideți ca să lămurim situația mult mai simplu. Conform art. 127 din Codul Administrativ, propun înființarea unei comisii care să analizeze activitatea acestui departament.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: cel mai bine este ca doamna să prezinte un raport la următoarea ședință (fara microfon)

Domnul Dragoș Sion: va prezenta doamna raportul dânsei și comisia va prezenta raportul acestei comisii. Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Pot să întreb și eu ceva? îmi dați voie? Cristina, Dragoș?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Să ne prezentați un raport de activitate.

Domnul Dragoș Sion: Conform art. 127, avem dreptul să cerem acest lucru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna director, doamna director.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Dați-mi voie.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Bănișor......

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog ca la ședința următoare, din luna ianuarie, să ne prezentați un raport de activitate.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Sunt absolut de acord, dar acum pentru că sunteți director, sunt sigură că aveți cifrele în cap, pentru a ajunge la această fază a doua în care așteptați un studiu de fezabilitate, câți bani ați cheltuit? Câți oameni sunt angajați pentru acest.....în așteptarea acestui studiu și câți bani s-au

cheltuit?

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Eu am primit interpelări și solicitări la care voi răspunde în termen legal, la toate acestea. Dacă vreți, eu vă pot spune, avem 28 de angajați, nu am cum să am cifre.....

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Ok. Și câți bani ați cheltuit de la înființare până acum ca să ajungeți în faza aceasta de-a aștepta un studiu de fezabilitate care costă 30.000 de Euro?

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii dc Interes Public - Privat Sector 1: Nu așteptam, doamnă, sa contractat și este în perioada legală, deci nu așteptam.....m-ați înțeles greșit, poate m-am exprimat eu greșit. Este în perioada de valabilitate a

contractului.

Domnul Dragoș Sion: Ne puteți spune unde lucrează acești 28 de angajați? Unde au sediul? Birourile?

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: în Piața Mureș.

Domnul Dragoș Sion: Etajul 1 su 2?

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii dc Interes Public - Privat Sector 1: La etajul 1.

Domnul Dragoș Sion: Cât plătiți chirie?

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Ne-ați spus că sunteți în faza în care......la studiul de fezabiliate, care

încă nu e terminat.

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Deci la toate aceste întrebări voi răspunde........

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Doamna director, sunt foarte multe întrebări ale consilierilor și ar fi mai bine să faceți un raport de activitate cu toată perioada dumneavoastră și să închidem acum discuția și să facem un raport de activitate, cu ce angajați.....cu tot ce.....mulțumim mult de tot.

Doamna Porumb Ramona: Doamna director, un singur aspect aș vrea să mai precizez, că ați spus că veți veni în fața Consiliului Local. Dragi colegi, dacă i-am chemat, vă rog să-i ascultăm.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: (fără microfon)

Doamna Porumb Ramona: Păi văd că doamna Secretar nu știu ce face, dar nu păstrează liniștea aici.

Doamna Porumb Ramona: Pe data de 21 apare pe SEAP, elaborarea documentației tehnico-economice amenajare patinoare - 135.000 de lei, ați spus că nu veți iniția nimic, sau că nu ați inițiat nimic către patinoare, până nu veneați în Consiliul Local să cereți aprobare.

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Și în studiul de fezabilitate este prevăzut același lucru, nu se face și nu se demarează nimic, nicio plată până la aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Doamna director, mie, mi-ați spus mai devreme că dumneavoastră ați efectuat acel studiu, da?

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Ați spus că mi-ați pus ultima întrebare, nu vă supărați.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dumneavoastră, ca să puteți face acel, acea procedură, trebuia să aveți niște aprobări și financiare. Pe cine ați informat dumneavoastră cu privire la aceste cheltuieli pe care trebuia să le aveți pentru acest studiu? Chiar dacă nu ați făcut plata, dumneavoastră ați făcut studiul, deci era clar că dummneavoastră erați sigură că veți lua banii de undeva. Cu cine ați vorbit?

Doamna director Anca Mihaela Moise - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1: Nu eram sigură că voi lua banii, veneam spre aprobarea dumneavoastră. Am propus Consiliului de Administrație acest lucru, Consiliul de Administrație știa că eu urma să încerc să intru întruna din ședințe pe ordinea de zi pentru aprobarea și altor activități, care intră în obiectul principal de activitate al firmei.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dumneavoastră, în obiectul principal de activitate aprobat de către consiliu cu mandat limitat, aveți de construcție spitale. Vă spun sincer, că așa este. Eu am făcut un amendament tocmai pentru a evita astfel de situații.

Domnul Dragoș Sion: Dragi colegi, haideți să înființăm această comisie, care va face lumină în acest subiect.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doamna director, ce v-a determinat să retrageți licitația de pe SEAP?

Doamna Anca Mihaela Moise - Director General Compania de investiții și dezvoltare în sănătate și domenii de interes public-privat Sector 1 S.A.: Niște erori tehnice în calcul, îl am și pe domnul...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Doamna director?

Doamna Anca Mihaela Moise Director General Compania de investiții și dezvoltare în sănătate si domenii de interes public-privat Sector 1 S.A.: Răspund unui domn...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Doamna director, o clipă! Am o întrebare punctuală.

Doamna Anca Mihaela Moise - Director General Compania de investiții și dezvoltare în sănătate și domenii de interes public-privat Seclor 1 S.A.: Deci, răspund unui domn...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Mă ascultați o secundă? Am o întrebare punctuală. Știți că în statutul dumneavoastră există și un cod CAEN 9609?

Doamna Anca Mihaela Moise - Director General Compania de investiții și dezvoltare în sănătate si domenii de interes public-privat Sector 1 S.A.: Există mai multe activități secundare.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Bun! în logica celor întâmplate și spuse de dumneavoastră este posibil, ca în baza acestui cod CAEN, să ne trezim și cu activități de astrologie, chiromanție, ghicit în palmă, tatuaj și piercing... Deci, conform codului CAEN pe care îl aveți în statut, dumneavoastră...

Doamna Anca Mihaela Moise - Director General Compania de investiții si dezvoltare în sănătate și domenii de interes public-privat Sector 1 S.A.: Eu nu pot... eu nu pot sa am nicio activitate fără a o supune aprobării dumneavoastră.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Bun! O.K., de acord! Fără acordul Consiliului. Și atunci, de ce dumneavoastră v-ați apucat și întâi ați tăiat materialul și după aceea vreți să măsurați? Așa cum ați procedat cu licitația pentru acele nouă patinoare? Deci întâi ați făcut procedurile pentru studiile de fezabilitate și după aceea urma să veniți să cereți aprobarea consiliului? Deci ați pus carul înaintea boilor, înțeleg.

Doamna Anca Mihaela Moise - Director General Compania dc investiții și dezvoltare în sănătate și domenii de interes public-privat Sector 1 S.A.: Deci nu se putea demara nimic fără aprobare, este prevăzut în contract.

Domnul Virgil Mădălin Olteanu: Domnul Președinte, vă rog frumos! Mai avem încă șapte puncte la diverse, haideți să dăm cuvântul și celorlalți. încă șapte puncte mai avem!

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumiri frumos, doamna director, așteptăm raportul de activitate!

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Oricum, să știți că am solicitat primarului să trimită și Corpul de control la societatea...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General: Mai închideți din microfoane!

Domnul Virgil Mădălin Olteanu: Doamna director, vă așteptăm cu raportul!

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Doamna director, vă așteptăm în ședința următoare cu raportul de activitate, mulțumim!

Doamna Adriana Mihaela Georgescu: Eu vă propun să veniți cu raport și suntem de acord cu comisia.

Domnul Marian Cristian Ncagu - Președinte de ședință: Mulțumim, doamnă! Punctul 347 de pe Ordinea de zi. Și punctul 348? Domnule Fleacă, sper că nu vreți să... Doamna Ulmeanu, e în subordinea dumneavoastră domnul Fleacă. Nu, vorbeam cu doamna Ulmeanu. E în subordinea dumneavoastră, să nu-1 lăsați să vorbească mult! Că ne grăbim foarte tare! Spuneți, domnule director!

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 1: Deci. în data de 30 septembrie la ora 17, după ședința de consiliu care a avut loc, am fost chemat de acasă pentru a primi Dispoziția Primarului nr. 3326, prin care am fost anunțat că am fost detașat pe direcția nou înființată, numită Administrație publică locală, Direcția generală de administrație publică locală. Mi s-a specificat că este o direcție similară cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Evident că nu avem motiv la momentul primirii să contest, pentru că detașarea se face fără acordul persoanei în primele șase luni, abia apoi 'se cere acordul, însă am contestat dispoziția respectivă printr-o plângere prealabilă, am primit răspunsul și s-a afirmat că detașarea este temeinică și legală, în continuare am făcut solicitare, cerere de suspendare în instanță și am reușit. în data de 2 s-a obținut soluția de la tribunal, prin care mi s-a dat dreptate, s-a suspendat Dispoziția nr. 3326, a urmat un recurs din partea domnului primar, depus pe data de 6, o a doua acțiune depusă pe data de 9 doamna Secretar și consilierii juridici ai primăriei. La recursul din 16, instanța formată dintr-un complet de trei judecători a considerat ca netemeinică solicitarea și mi-a... a păstrat suspendarea. Deci, de fapt, pe data de 16 s-a solicitat suspendarea suspendării Dispoziției nr. 3326. în intervalul de 45 de zile aproape, cât am fost director, am îndeplinit diferite atribuții, din păcate am fost și internat 38 de zile, cu tot cu concedii medicale, dar am ajuns în primărie în data de 4-5 octombrie și începând... aducându-mi lucrurile de la D.G.A.S.P.C. și începând cu data de 7 am lucrat efectiv în primărie, la biroul de jos, la Direcția generală de administrație publică locală. Ce pot să vă spun, că în acest interval de primele cinci zile, am constatat o serie de lucruri extrem de grave în ceea ce privește plata operatorului de salubritate, în sensul că deși există Decizia 100 a Curții de Conturi care a fost prezentată astăzi pe ordinea de zi suplimentară în follow-up, în fapt, în cei trei ani de zile de la emiterea deciziei, dispoziției... deciziei Curții de Conturi 100, în afară de a înregistra prejudiciul în contabilitate și evident o serie de'procese care există, din punct de vedere administrativ, așa cum trebuia procedat, nu s-a făcut nimic. Astfel că de la 1 ianuarie 2017 și până la 15 septembrie 2019 s-au plătiti facturile în aceleași condiții pe care Curtea de Conturi le-a considerat nelegale în Decizia 100. Deci, pentru Decizia 100, pentru intervalul 2013-

 • 2015 s-a calculat un prejudiciu, vorbesc rotund, de 94 de milioane, asta înseamnă plăți nelegale, 94 de milioane în Decizia 100, împărțit la 36 de luni, rezultă o plată nelegală de aproximativ 2.615.000 lei, în fiecare lună, către operatorul respectiv. Trebuie să precizez că operatorul în sine, nu are nicio vină. Operatorul a făcut niște propuneri, administrația locală le-a acceptat și, în consecință, a plătit așa cum a solicitat operatorul. A existat o perioadă în 2017 de vreo patru luni în care s-a încercat o recalculare a facturilor, raportat la ceea ce a spus Curtea de Conturi. Trebuie spus și, ca să nu mă repet, deci în data de 28 martie anul acesta, dumneavoastră în Consiliu, ați primit niște documente de la Romprest, pentru a putea promova actul adițional 11. într-unul dintre aceste documente, pe care am reușit și eu, cu ajutorul unei doamne consilier, să îl văd, Romprest scrie negru pe alb, că în anul 2012, indexarea s-a făcut cu 51,5%. Nu spun eu, este scrisul Romprest, clar, pe aceste documente. Curtea de Conturi a reproșat același lucru, că s-a făcut o ajustare de tarif, de fapt o indexare s-a făcut, în șase etape în 2012, nelegală și s-a ajuns la 31 decembrie 2012 să se plătească, față de contractul din 2008, cu 51,5% mai mult. Adică s-a aplicat un indice al prețului de consum dc 151,5, în loc să se aplice un indice al prețului de consum de 122,5. Recomandarea Curții de Conturi, pentru intrarea în legalitate, a fost să se recalculeze, pentru viitor, evident, că pentru trecut nu puteai să recalculezi, să se recalculeze cu acest indice al prețului de consum de 122,5, există în decembrie

 • 2016 o hotărâre de consiliu 232, prin care s-a stabilit exact, consiliul a stabilit cum să se procedeze, tot în decembrie pe 27 s-a emis hotărârea 268, prin care... care a modificat-o pe prima, numai că din păcate, articolul 1 a rămas în vigoare. Și recomandarea consiliului din decembrie, acest consiliu din decembrie 2016, cum că să se calculeze, să se recalculeze practic, cu indice al prețului de consum 122,5, echivalentul unei rate a inflației de 22,5, este în vigoare și acum. Ce trebuia făcut și asta spun administrativ, pentru că am condus două luni de zile această direcție și pot să spun că sunt informat în ceea ce spun și răspund cu capul, dacă este cazul. Am prezentat în 31 octombrie, cu ajutorul domnului consilier Suvac, niște materiale, bine, am prezentat pe 14 octombrie primul set de materiale, pe 18 cotombrie următorul set de materiale și pe 31 octombrie am prezentat către dumneavoastră șapte planșe, între care una dintre ele arată cum ar fi trebuit aplicată Decizia 100 a Curții de Conturi, pe recalculare cu indicele prețului de consum de la vremea respectivă. Respectiv, pentru perioada 2012 - 27 noiembrie 2014 a fost un incice al prețului de consum de 22%. Pentru... da!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: O întrebare am, domnul director. Eu îmi aduc aminte că în 2016 am avut cred că vreo patru sau cinci întâlniri în consiliu pe subiectul Romprest, pe decizia Curții de Conturi. Eu îmi amintesc că noi am făcut niște propuneri care s-au și aprobat, cu privire la împuternicirea domnului primar să pună în aplicare decizia Curții de Conturi. Am dreptate, da sau nu?

Domnul Dănu loan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: Deci, în hotărârea 232, în hotărârea 268 s-a modificat 232 și consiliul lua doar act, domnul primar nu mai avea atribuții să discute și să..

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Eu știu că a rămas ca domnul primar să pună în aplicare decizia. Noi i-am dat mandat, asta a fost, pentru că știu ce discuții au fost la momentul respectiv, rămăsese ca domnul primar să pună în aplicare decizia Curții de Conturi.

Domnul Dănu loan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: Deci, de ce m-am sesizat pe data de...

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Eu vă întreb dacă așa... știu că așa a rămas.

Domnul Dănu loan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: Deci, deocamdată, din punct de vedere administrativ, nu comentez aspectele juridice care țin de... aparatul juridic al primăriei și s-au făcut o serie de demersuri, acelea nu le comentez. Eu discut strict de aspectul administrativ, ne aflăm astăzi exact în situația în care ne aflam și în 11... în 16.11.2016, când Curtea de Conturi, prin Decizia 100, a constatat acel prejudiciu. Ba mai mult, de la 1 ianuarie s-au plătit, în aceleași condiții de nelegalitate, sume, eu le estimez, plecând de la primul prejudiciu, fără penalități și dobânzi, pentru că nu e treaba mea, dar plecând de la prejudiciul calculat de Curte, dacă înmulțim 32,5 luni cu 2.615.000, discutăm de vreo 85 de milioane plătiți nelegal, din punctul meu de vedere și... asta este situația. Dacă Curtea de Conturi va veni să vadă perioada 2017-2019, vom vedea ce o să spună. Cert este că în momentul în care s-a promovat în consiliu Actul adițional 11, în 1 aprilie, s-a plecat de la o bază de calcul greșită. Deci există în momentul de față o serie de legi, 101, dar este Ordinul 109, care spune exact ce se întâmplă cu un contract de delegare de gestiune cum este acesta și care poate fi să zicem up-gradat în trei modalități: prin ajustare, prin modificare sau prin tarife noi dacă se introduc anumite operațiuni noi. Nu există altă variantă. Deci situația din iunie-decembrie 2016 cu indexarea a fost absolut nelegală, Curtea a cerut să se intre în legalitate, nu s-a intrat și ne-am trezit la Actul adițional 11 cu un T0 așa numit tarife actuale, da, care sunt cele aprobate în 27 noiembrie 2014 și care reprezintă actul adițional 8, de fapt și care înseamnă o scădere în principiu de 2,55 față de ceea ce a constatat Curtea în Actul adițional 7. Adică în loc de 51,5% majorare de tarife, vorbim de 48,60 și ceva la sută. Plecându-se cu aceste tarife majorate în Actul adițional 11 și aplicându-se formulele de calcul, am constatat că de la Actul adițional 11 la Actul adițional 8 s-a produs o majorare de aproape 19,4 % raportat la tarifele considerate nelegale. Deci, în momentul de față... și s-a făcut o modificare de tarife și nu o ajustare de tarife, în condițiile în care în raportul de specialitate care stă la baza hotărârii promovate în consiliu către dumneavoastră, se spune negru pe alb că în 2018 Romprest, operatorul, a încheiat amortizarea utilajelor, da? Deci, dacă a încheiat amortizarea utilajelor, salariul trebuia... adică salariul... contractul ar fi trebui să scadă. într-adevăr. Romprest invocă o creștere salarială de... semnnificativă spun dânșii, de la un 700 și ceva salariul minim în 2014 la 2.080. Numai că dacă veți constata exact pe documentele Romprest, veți vedea că dacă în intervalul 2008-2012 creșterea salariului minim a fost de 160 de lei, până la momentul când s-a produs ajustarea și s-a făcut o majorare de 51,5% nelegală, spun eu, majorarea dintre 2012-2014 când a operat Actul adițional 8, a însemnat o diminuare cu 2,5%, în condițiile în care salariul minim a crescut cu 150 de lei. Deci la 160 de lei au făcut o ajustare de 51,5%, au scăzut puțin și pe urmă au revenit la Actul adițional 11.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Tocmai asta a contestat Curtea de Conturi, faptul că acea aprobare, acea modificare tarifară a fost făcută fără a avea un studiu în spate și s-au crescut târfele fără nicio bază.

Domnul Dănu loan Fleacă - Director Direcția Generală dc /ksistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: Deci, în spate, din câte știu eu, trebuie să existe niște fișe de calcul. Romprest trebuie să prezinte fișe de calcul pe fiecare activitate și operațiune. A invoca doar salariul, care în particular a crescut cu... deci în pondere cu vreo 27%, în condițiile în care au, de exemplu, muncitori... deci și aici e o întreagă teorie, dar excede intervenția de acum. Acei muncitori care lucrează la mătură, de exemplu, au un salariu, da? Ei nu sunt folosiți la alte operațiuni. TESA are un alt salariu, se distribuie oe celelalte. Energia electrică și altele se distribuie. Ori, a pleca numai de la discuția cu salariile, pentru a majora... în momentul de față există o creștere, deci, astăzi, sintetic. Dacă s-ar fi respectat procedura Curții de Conturi și s-ar fi făcut ajustările recomandate, cu i.p.c. 22,5%, următoarea perioadaă 5,1% și următoarea perioadă 7,8% și, mă rog, acum Curtea a fost foarte restrictivă, dacă s-ar fi contestat s-ar fi obținut o indexare mai bună, astăzi am fi avut, față de timpul TO 2008, când s-a semnat contractul, o majorare a tarifelor, undeva între 41% și încărcat 45%. Ori astăzi, numai dacă raportăm majorarea... ajustare, modificare de tarif, tarifele sunt mai mari cu 59,96%, plecându-se de la o bază corectă a Curții de Conturi.

Doamna Ramona Porumb: Astăzi când vorbim practic, înțeleg că au fost două hotărâri. O dată... o hotărâre de care vorbea și Cristina, prin care practic domnul primar trebuia să pună în aplicare hotărârea Consiliului local și să ajusteze cu acest indice preturile și a urmat o hotărâre prin care practic nu si-a... a renunțat la această...

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 1: Da. prin hotărârea 268....

Doamna Ramona Porumb: Mai îmi spuneți o dată numărul, vă rog?

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 1: Domnul primar a fost...

Doamna Ramona Porumb: Numărul celor două hotărâri, vă rog!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Dacă îmi permiteți! Eu îmi amintesc discuțiile...

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului

Sector 1: 232 din 9 decembrie 2016 și 268 din 27 decembrie 2016.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Eu îmi aduc aminte discuția după...

Doamna Ramona Porumb: Și acum cine ar trebui să pună în aplicare?

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Primarul! Domnul primar!

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de /Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 1: Deci în momentul de față, în aplicare și se poate tehnic...

Doamna Ramona Porumb: Actualizarea cu acel indice.

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 1: Tot administrativ, dar trebuie să se facă... să se revină la Consiliu. în sensul că ce se va face, se va face numai pentru viitor, operatorul nu are nicio vină că a cerut și i s-a dat, asta este. Dacă cineva vine și spune un serviciu costă 3 lei și eu zic ia tu 5, n-o să zică că nu ia, da? Și practic, ca să se intre în legalitate, trebuie plecat de la decizia Curții din 2016, plecând din 2012, aplicat i.p.c. secvențial până se ajunge în 2019, din punctul meu de vedere nu este necesară modificarea de tarife, este... ne aflăm în stadiul unei ajustări de tarife, modificările presupun cu totul altceva, oricum trebuie să se facă fisă de calcul pentru toate operațiunile și toate activitățile, să se evidențieze clar resursa umană pe fiecare tip de activitate, sunt anumite costuri care nu intră în calculul nici al ajustării, nici al indexării și astea trebuie văzute, e o chestiune de specialiști, din păcate cred, am aflat astăzi că una dintre persoanele care erau în primărie și se pricepeau și chiar am obținut consultanță de la dânsul i s-a incetat detașarea cu 1 ianuarie, nu știu de ce, eu nu sunt aici, dar chiar a fost de real folos în sensul că am pus întrebări punctuale și mi s-a răspuns. Toate materialele pe

care dumneavoastră le-ați primit sunt redactate personal de mine și chiar dacă pare incredibil chiar le-am făcut cu răspundere și eu zic că sunt în regulă și pot fi controlate și de economiști și de cine doriți, ele relevă din păcate o realitate tristă și modul pentru care eu m-am agitat atât aceste două luni și toată lumea a zis te-ai tâmpit la cap, de ce faci, am să vă explic foarte simplu de ce. Deci, în momentul în care am devenit Director la Direcția generală de administrație publică locală m-am substituit Directorului de Utilități. Care a fost la vremea respectivă domnul Petrică Ionescu, da? Și am constatat că toate aceste documente trec pe la mine. Aveți în materialele prezentate o opinie separată cu privire la două dintre facturile care mi-au fost aduse să contrasemnez și eu hârtia respectivă, că ar fi legale. Și am dat aviz de nelegalitate pe ele, i-am spus că este opinia mea separată, ea există, nu știu dacă a fost promovată mai departe sau nu dar numerele acelea sunt din registrul de sus de la Administrație publică locală, am spus că eu așa ceva nu voi semna niciodată pentru simplul motiv gandiți-vă, dacă în fiecare lună se plătesc 2.615.000 nelegal, tot ce am muncit eu o viață întreagă nu valorează atât, îmi pare foarte rău! Și chiar nu pot să risc să-mi expun familia și să-mi expun fiica la așa ceva. N-am înțeles, doamna Secretar. N-am înțeles ce ați spus, îmi cer scuze! Doamna Secretar, dacă considerați că este legal tot ce s-a făcut, ați fi contrasemnat hotărârea de consiliu nr. 113, ați fost în sală toată ședința la hotărârea de consiliu nr. 113, numai că pentru legalitatea hotărârii de consiliu a semnat un consilier juridic. Este document și îl am acolo. La fel cum și dispoziția mea 3326 ați fost în sală la data de 30 și v-ați luat o Notă de serviciu și a semnat doamna Moja de două ori, o dată pentru Secretar și o dată pentru dânsa.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar general: Dar e legal să deleg atribuțiile corespunzătoare funcției publice ocupate, domnul Fleacă!

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 1: Nu știu, doamnă, dar...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar general: Instituția delegării există reglementată în Codul Administrativ.

Domnul Dănu loan Fleacă - Director Direcția Generală dc Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: Dar când sunteți la serviciu, instituția delegării o interpretați cum vreți dumneavoastră pe Codul Administrativ.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar general: Nu, nu, instituția delegării de drept există dacă ai în fișa postului atribuții în vederea exercitării.

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală dc Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: Dacă eu sunt la serviciu, directorul adjunct semnează în locul meu într-o singură împrejurare: concediu de odihnă sau concediu de boală și lipsesc din instituție. Cât sunt la dispoziție... nu poate să semneze.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar general: Nu. Dacă am înlocuitori în fișa postului aceștia semnează de drept, cât timp eu sunt în ședință.

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 1: Deci încă o dată, a fost o reacție de apărare tipică, o recunosc, nu am vrut să ajung într-o nebunie totală să semnez bun de plată pc facturi dc milioane care se plătesc dc trei ani.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar general: Domnul Fleacă, vorbiți și de activitatea dumneavoastră, că aveți 20 de centre care nu dețin autorizație de funcționare! Vorbiți!

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: Nu, doamnă, știu că ați făcut reclamație la Inspecția socială, o să râdă ăia de la Inspecție de dumneavoastră când o să le vadă, vă spun eu că o să râdă, cum s-a întâmplat și acum 6 luni când s-a cerut 44

Corpului de Control al Autorității Naționale Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție să mă controleze, să vadă nu știu ce... Și sunteți neinformată, nu sunt 20 de centre, sunt centre cu licență provizorie și sunt centre cu licență definitivă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar general: Este răspunsul pe care l-ați dat dumneavoastră oficial.

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: Și astăzi trebuia să promovați în Consiliu, astăzi, R.O.F. (Regulamentul de organizare și funcționare) pentru aceste centre, că asta faceți, ne torpilați activitatea. Dacă ați fi promovat R.O.F. puteam să depunem R.O.F. la Inspecția socială.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan — Secretar general: Doamna Ulmeanu!

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 1: Nu ni le-ați promovat R.O.F. și din cauza asta noi nu putem să promovăm, da? Să ne promovăm.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar general: Le-ați pus în dezbatere publică?

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: Nu. doamnă, haideți, lăsați, că nu puneți R.O.F. în dezbatere publică. R.O.F. se aprobă prin Colegiul director și se promovează în Consiliu. Puneți R.O.F. în dezbatere publicăl Parcă ar fi... s-ar construi nu știu ce citadelă și trebuie în dezbatere publică R.O.F. al unui centru cu 12 copii. Hai să fim oameni... sau al unei creșe. Vă contraziceți singuri! Avem aprobare de la Consiliul local în unanimitate să facem Proiectul româno-danez, reclamă cele patru creșe româno daneze că lucrează nelegal. Mi-ați făcut o notă prin care mă faceți infractor că am cheltuit bugetul consiliului local fără temei! Da? în condițiile în care toate... deci, știți, s-a făcut creșa Sfântul Nicolae în 2018, da? Și e în procedură de acreditare si de licențiere. Credeți că Inspecția socială națională sau locală îmi dădea mie licențe și asta pe ochi frumoși? Hai să fim oameni serioși! Dar, încă o dată, eu cred că tot ceea ce fac, fac legal, dacă nu fac legal răspund cu capul, numai că dumneavoastră faceți foarte multe lucruri nelegale și v-am spus pe 4 decembrie de ziua mea că le faceți. Mi-ați... s-a scos din Caraiman dosarul meu medical și de aici, de undeva din primărie a fost predat casei de avocatură care l-a reprezentat pe domnul primar. Dosarul medical care este confidențial, document special și se găsește la dosarul depus.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar general: Dezinformați, dezinformați, domnul Fleacă!

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: Doamnă, dosarul este la...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan — Secretar general: Doamna Ulmeanu, vă rog frumos să preluați microfonul! Dezinformați și o să punem la dispoziția...

Doamna Ramona Porumb: Doamna Secretar, vă amintesc că nu conduceți această ședință!

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Domnul președinte conduce ședința și domnul Fleacă a fost chemat ca să poată sa-și spună punctul de vedere.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar general: Domnul Fleacă este sub coordonarea doamnei Ulmeanu!

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim!

Domnul Dănu Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: Ce faceți dumneavoastră se numește mobbing, doamnă, se numește hărțuire și terorizarea

salariatului la locul de muncă și încercați să distrugeți și reputația și personalitatea și tot! Ăsta este termenul, mobbing! Și vom găsi soluții să ne adresăm mai departe pentru mobbing! Ăsta este termenul!

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule director! Doamna Ulmeanu!

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator public: Domnilor consilieri, m-am înscris la cuvânt în mod deliberat pe acest aspect, am să încep punctual și n-am să vă plictisesc, am să vorbesc foarte tehnic. în primul rând, domnul Fleacă a începu prin a spune că decizia de detașare i-a fost înmânată chemat de acasă și i-a fost înmânată după orele de program. Inexact! A fost chemat la ora 4, programul era până la 4 și jumătate, dânsul era undeva plecat și n-a vrut să demneze decât la ora 16.45. Avem filmare, avem filmare de când ați intrat în primărie și de la data la care ați semnat. Asta este! Mai departe! Detașarea, după cum bine știți, se poate face și fără acord, pentru 6 luni. Erau doar 3 luni, deci pentru anul 2019 nu s-au luat în calcul decât cele 3 luni. Deci este legal, nu trebuia acordul persoanei. Pe Romprest voi fi foarte scurtă. Practic, ceea ce spune domnul... domnul Fleacă este o... dacă vreți o incriminare, dacă vreți o critică la adresa vechiului... vechiii administrații. Perioada 2012-2016 care a fost luată în calcul în Decizia nr. 100 aparține administrației Chiliman. Ce s-a întâmplat, de unde s-a ajuns aici? în urmaș unui raport al A.N.R.S.C. (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) s-a stabilit că Actul adițional 1 la contractul de delagare a gestiunii din 2008 nu a fost trecut prin Consiliu. El a fost încheiat, actul adițional, în aceeași zi în care s-a semnat contractul de delegare a gestiunii. Actul adițional a dat posibilitatea ulterioară să se încheie acte administrative. Prin contract nu era așa ceva. Asta s-a întâmplat în perioada când domnul Chiliman era primar, semnat contractul de către domnul Chiliman, inclusiv actul adițional 1. în anul 2012, sar perioada, ajung în 2012, se trece celebrul Act adițional 7 prin Consiliu, prin care se majorează tarifele. Asta este perioada de referință, aici ne oprim, 2012-2016. Asta este perioada care a fost supusă controlului Curții de Conturi. S-a reținut pentru această perioadă acest prejudiciu, cumulat cu TVA în jur de 117 milioane de lei și aceasta a fost, ăsta este punctul de la care pornim discuția de astăzi. Este adevărat că în procesul verbal au fost reținute și persoanele care pot fi făcute responsabile de crearea acestui prejudiciu. Și este vorba de 7 persoane, nominalizate ca atare. Ulterior, această măsură a Curții de Conturi a fost adusă la cunoștința tuturor celor interesați iar în decembrie 2016, domnul primar Tudorache și dumneavoastră, Consiliu] local, ați votat o hotărâre de consiliu prin care ați solicitat să se revină la vechile tarife. Două sau trei luni s-a mers pe vechile tarife, Romprest, pentru că era titlu, acele facturi le-a investit cu fonnulă executorie și a blocat conturile primăriei. în urma acestui blocaj au trebuit plătite, pentru că Actul adițional 7 era în vigoare, era semnat de domnul primar Chiliman. în urma acestui blocaj, Primăria Sectorului 1 a demarat mai multe acțiuni în justiție, în număr de 4, acțiuni în justiție care s-au finalizat, care... până atunci, care s-au finalizat de abia în august, anul 2019, una dintre ele. în această perioadă, în toată această perioadă, Primăria Sectorului 1 ce a făcut? A făcut mai mult decât a cerut Curtea de Conturi. în sensul că noi am promovat o acțiune prin care am solicitat obligarea Romprest la plata diferenței de sumă dintre prețul pe economie și prețul pe ramură. De aici devine diferența. Deși Curte de Conturi nu ne-a solicitat. Veți vedea acest lucru, este reținut și în raportul actual din luna noiembrie al Curții de Conturi în care se spune că instituția, entitatea verificată a întreprins toate măsurile legale. Repet, toate măsurile legale în vederea recuperării prejudiciului. Mai mult, noi, personal, am considerat că este cazul, am constituit o Comisie administrativă, am stabilit și am împuternicit Direcția juridică să promoveze acțiunile și împotriva persoanelor reținute în 2016 de către Curtea de Conturi ca fiind responsabile de crearea acestui prejudiciu și am promovat acțiune și împotriva acestor persoane. Atât timp cât justiția nu se pronunță și nu avem o hotărâre legală definitivă, în ceea ce privește Actul adițional 7, cel care majorează în 2012, noi nu putem să plătim la alte prețuri. Pentru că din 2016 hotărârea dumneavoastră de consiliu v-am spus ce s-a întâmplat cu ea când s-a revenit la vechile tarife. în ceea ce privește Romprest, vrea să vă spun că noi avem niște înregistrări pe care aș vrea să vi le punem la dispoziție, domnule Păiuși, cred că puteți să colegilor, că le-au 46

văzut, în care, prin niște eforturi disperate ale mele și ale doamnei Secretar am încercat să purtăm discuții cu acest Romprest în vederea ducerii tututor clauzelor contractului la un nivel de legalitate care să fie profitabil atât furnizorului de servicii, cât și instituției noastre. De necontestat că s-au crescut salariile minime, de necontestat că la anumite operațiuni și anumite substanțe prețul a crescut, dar trebuia acest lucru să fie făcut în mod legal, nu așa cum s-a făcut în anul 2012, într-o totală nelegalitate. Nu aveam voie să negociem, legea nu ne permite să negociem, aceste prețuri trebuiau aprobate de către A.N.R.S.C., lucru care nu s-a întâmplat. Deci, nici în momentul de față nu avem nicio dovadă că acest lucru s-a întâmplat. In ceea ce privește Romprest, aș vrea să vă punem.la dispoziție toate, repet... toate documentele.

Doamna Adriana Mihaela Georgcscu: Da, ne dorim și noi contractul, cât și documentele și actele adiționale la zi, să le puneți la dispoziția Consiliului actualizate.

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator public: Tot, vă punem la dispoziție toate documentele și când spun toate, toate. Vă rog să mă înțelegeți, inclusiv înregistrările pe care le avem în discuțiile pe care noi le-am purtat cu Romprest.

Doamna Adriana Mihaela Georgcscu: Dacă susțineți că le aveți...

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator public: Da, nimeni de aici de față, cel puțin personal și cu doamna Secretar, ne-am luptat ca aceste plăți să fie... să intre în legalitate. Ne-am luptat și neluptăm în continuare cu acest Romprest, credeți-mă, a fost o luptă dacă vreți, inegală, din partea noastră. Deși acea comisie administrativă pe care noi am... noi am constituit-o prin dispoziție de primar, am cerut și audierea persoanelor nominalizate în raportul Curții de Conturi, inclusiv domnul primar Chiliman. Știți ce îmi răspunde domnul Chiliman și vă dau înregistrarea, când eu l-am întrebat domnul primar ați avut un studiu de oportunitate, de fezabilitate atunci când ați aprobat aceste măriri de tarife, ați avut ideea sau imaginea influenței pe care aceste tarife le-ar avea asupra bugetului local? Știți ce îmi răspunde domnul primar? Nu. Eu nu am discutat niciodată cu Romprest, avem departamente de specialitate. Și cu asta m-a lămurit. Asta a fost răspunsul pe care mi l-a dat domnul primar Chiliman, fost primar Chiliman. în ceea ce privește Romprest, dacă vreți să mă întrebați orice, repet, orice, sunt dispusă să vă răspund. Dar pe tehnică...

Doamna Ramona Porumb: Aș vrea eu să vă întreb legat de Romprest, că am tot văzut în ultima perioadă acele pliante prin care se înlocuiesc pubelele cetățenilor din sector. Și aș vrea să întreb, că tot discutăm de strategie, de salubritate, înființăm direcții, vrem colectare selectivă și așa mai departe, dăm aceste pubele, o dată le dă Romprest gratuit, în sensul în care facturează către primărie sau le dă pur și simplu gratuit și sunt incluse în contract și doi la mână, dacă le dăm în ideea, nu știu, pe culori sau nu știu cum să facem, încât cetățeanul să și facă la sursă...

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator public: Mă întrebați de selectare...

Doamna Ramona Porumb: La beneficiar practic să facă colectare selectivă. Cum și care e scopul lor, de fapt?

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator public: Doamna consilier, acum mă întrebați de colectarea selectivă. în mod normal aceste pubele ar trebui date pe culori și ar trebui scrise fiecare Sticlă, Metal, Plastic...

Doamna Ramona Porumb: Și de ce n-o facem?

Doamna Petruța Ulmeanu — Administrator public: în momentul de față, știu că se poartă discuții la noua direcție înființată de salubritate, nu știu care este soluția la care s-a ajuns, aici nu vă pot răspunde, da-ți-mi voie la acest subiect nu vă pot răspunde.

Doamna Raniona Porumb: Da, dar eu cetățean uite, fac o cerere astăzi, vreau pubele. Dumneavoastră peste o săptămână îmi dați ce?

Doamna Petruța Ulmcanu - Administrator public: Vă rog, am o rugăminte, data viitoare vă promit că voi veni documentată pe acest aspect. în momentul de față nu sunt foarte sigură care este soluția care va fi adoptată, deci nu vă pot transmite un punct de vedere care să nu fie și corect. Dacă pe Romprest, până acum, din datele prezentate, sau într-un fel prezentate de domnul Fleacă mai aveți ceva de comunicat, că eu am mai multe lucruri de spus.

Doamna Raniona Porumb: Dar v-am rugat să-mi spuneți cum sunt date, practic, dacă Romprest va factura către Primăria Sectorului 1 cuantumul acestor pubele sau este inclus în obligația Romprest din contract.

Doamna Petruța Ulmcanu - Administrator public: Ce, pubelele?

Doamna Ramona Porumb: Să le... da!

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator public: Pubelele nu sunt incluse în contract.

Doamna Ramona Porumb: Deci practic Primăria Sectorului 1 va plăti suplimentar.

Doamna Petruta Ulmeanu - Administrator public: Deci pubelele în contractul din 2008 nu sunt incluse. Deci, dacă mă întrebați, din contract, în contract nu sunt incluse aceste pubele. Din 2008.

Doamna Ramona Porumb: Totuși, în contract, așa cum l-am văzut eu, apare la... două secunde, cred că la Obligațiile operatorului, apare așa, la punctul h): să doteze utilizatorii și punctele de precolectare cu recipiente și containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare și așa mai departe.

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator public: Nu. Discutăm de două lucruri diferite. Acele unice pubele care au fost până acum și discutăm de probleme... de pubele care spuneți acum că trebuie făcute pe colectare selectivă. Deci acea unică pubelă, aceea se dădea. Una la nu știu că timp.

Doamna Ramona Porumb: Eu v-am întrebat dacă le faceți pe colectare selectivă, că asta nu e trecut absolut nicăieri că ele vor veni pe colectare selectivă.

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator public: Am înțeles. Deci, da, nu mai îmi aduc aminte din contract, dar probabil era trecută acea unică pubelă care se dădea. Da.

Doamna Ramona Porumb: Și ce înțeleg eu dacă e trecut în contract, până la urmă i le plătim Romprest sau nu i le plătim?

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator public: Doamna... doamna consilier, probabil că acea unică pubelă care se dădea o dată la un an, probabil că era trecută în contract, nu contest, nu mai îmi aduc aminte acest amănunt. Bun. Dacă pe...

Doamna Ramona Porumb: Cum e acum. Acum, practic, Ie plătește Primăria Sectorului 1.

Doamna Petruța Ulmcanu — Administrator public: în mod normal, în mod normal, nu știu dacă în discuțiile care s-au purtat cu Romprest de-a lungul anilor s-a pus în discuție schimbarea acestora.

Doamna Adriana Mihaela Georgescu: De aceea vrem contractul.

Doamna Petruta Ulmeanu - Administrator public: Repet, nu știu. Nici într-un caz pubela din 2008 nu mai putea să ajungă până în 2019. în mod cert.

Doamna Raniona Porumb: Da. Rugămintea mea este dacă ne puteți veni în ședința următoare... cu aceste răspunsuri.

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator public: în mod cert ele s-au luat contra cost, ulterior. în mod cert, aceste pubele, care în 2008 probabil că or fi fost puse la dispoziție gratuit, nu știu, în mod cert ele uletrior au fost contra cost. Asta vă spun în mod sigur, Romprest a primit bani pentru aceste pubele. Asta vă spun în mod cert.

Doamna Ramona Porumb: Nu, pe mine mă interesează acum cum facem, cum s-a făcut acum 3 ani... nu știu, cum se face acum. Dacă ne puteți da în ședința următoare răspunsuri, facem colectare selectivă în Sectorul 1 și dacă plătim aceste pubele sau Romprest le dă gratuit.

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator public: Am înțeles, acum. Am înțeles. Doamna consilier, credeți că de la o pubelă... Am înțeles. Doamna consilier, am înțeles. Haideți să nu deviem discuția, e mult prea gravă și serioasă. Am înțeles. Este actuală, acum trebuie pubele de selectare.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim, doamna city manager!

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Să nu deviem discuția. Discuția este extrem de importantă. Este importantă că acest Romprest ... acest Romprest în momentul de față primește niște tarife pe care eu, din punctul meu meu de vedere și al doamnei secretar, nu le-am considerat niciodată niște tarife corecte. Nu vorbesc în alți termeni. Eu nu pot să spun că sunt nelegale. Nu pot să spun nici că sunt ilegale și e diferență semantică între cele două cuvinte.

Doamna Adriana Mihaela Georgescu: O renegociere a tarifelor ați încercat până în momentul de față?

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Eu spun că nu sunt corecte. Și am spus că nu sunt corecte întotdeauna. Deci asta nu înseamnă că eu și doamna secretar am făcut...

Domnul Cristian-M arian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim doamna, doamna city manager. Avem niște oameni în sală care..., niște cetățeni care așteaptă după noi. Vă mulțumim frumos.

Fără utilizarea sistemului audio

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Exact... Bun... în schimb, ceea ce vreau să vă aduc în atenția dumneavoastră...

Fără utilizarea sistemului audio

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Nu, nu, nu...nu, am încheiat. Domnul consilier, am încheiat. Mai am două... mai am niște lucruri să vă spun pe care încă nu le-am spus până acum. în calitatea pe care o am de administrator public știți că mi-au fost delegate atribuții și am avut în subordine și am în subordine niște entități pe care sunt obligată să le verific. Mă raportez acum, pe lângă faptul că mi-am verificat toate entitățile, la ultima verificare pe care am făcut-o, respectiv la Direcția Generală de Asistență și Protecție Socială, condusă de domnul Fleacă... și de ce mă refer și spun de domnul Fleacă, pentru că noi ne naștem Ionescu, Popescu, Fleacă. Nu ne naștem nici directori, nici doctori, nici judecători, domnule Fleacă. Ne naștem Fleacă, Popescu și cum ne mai cheamă. Deci eu mă adresez corect. Vreau să vă spun. Am vizitat..nu, pentru că sunt acuzată...nu mi-am permis niciodată un alt apelativ. Am vizitat acest centru, printre altele, și Centrul de la Odăi. Domnilor consilieri, aveți această obligație dumneavostră. Duceți-vă să vizitați. Este o jale ce este acolo. Este o mizerie cruntă. Este plin de ploșnițe. Un pavilion în secolul 21, discutăm de ploșnițe, domnilor. La care domnul director îmi răspunde ”Ei, și? Știe toată lumea! N-am unde sa-i relochez.” Păi, ce-ați făcut 20 de ani, domnule director? Unde este activitatea dumneavoastră? Cum se manifestă? Munca pe care spuneți că ați depus-o. Avem aceste centre care nu sunt licențiate. Știți ce este? Este dosarul Colectiv. Oricând se poate întâmpla un fenomen Colectiv la aceste centre. Nu avem aviz ISU la ele. Știți cum funcționăm? Nelegal. Astea sunt preocupările.

Doamna Ramona Porumb: Dar la toate școlile din sector avem aviz ISU?

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Poftiți?

Doamna Ramona Porumb: La școlile din sector avem?

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Avem la o parte. Domnul director a plecat. Știu că la o parte din școli avem.

Doamna Ramona Porumb: Problema e extinsă la mult mai multe...

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Nu, eu mă refer acum la DGAS, doamna consilier. Haideți să ne gândim la mizeria fiziologică în care stau acei beneficiari. Nu v-aș dori vreodată să aveți o persoană care să se ducă să stea acolo, să fie acolo cazată. Este o mizerie cruntă. Cu niște mizerii puse pe pat. Nu au mâncare corespunzătoare. Nu au haine cu care să se îmbrace. Urlau că nu au haine. Se cumpără haine. Ce se întâmplă cu ele? Se cumpără lenjerie. Ce se întâmplă? De ce ținem bucătari, când putem să facem sistem de catering? Că este și mai civilizat și mai actual.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna director, colega noastră care este în comisie...iertați-mă că vă întrerup. Colega noastră care este în comisia de sănătate se va duce mâine acolo ca să verifice ceea ce spuneți dumneavoastră.

Doamna Petruta Ulmeanu - Administratorul Public: Vă rog frumos. Insist să vă duceți. Insist să vă duceți să vizitați acel centru... Au trecut 10 zile, doamna consilier, de când am fost. Nu cred că s-a întâmplat o minune peste noapte.

Doamna Ramona Porumb: Dar pot să vă întreb, cât a fost domnul director ... când a fost domnul Moțoc director de ce nu s-a schimbat dacă erau probleme?

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Am fost...am fost și cu domnul director Moțoc.

Doamna Ramona Porumb: Și a făcut dumnealui ordine? Și e totul în regulă? Sau le-a lăsat la fel?

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Aceleași probleme și o parte din ele   s-au

remediat. Doamna consilier, să știți că n-am parti pris-uri cu nimeni. Vreau să vă spun un lucru.

Doamna Ramona Porumb: Știu, dar întreb. Dacă erau probleme și cineva nu și-a făcut datoria, bănuiesc că următorul care a venit... a sesizat....

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Vreau să vă spun un lucru. Ceea ce dumneavoastră nu știți. Dați-mi voie să vă spun ceva. Am să rămân aceeași persoană imparțială. Niciodată în viața mea, după atâția ani... după 40 de ani de magistratură și după muncă în lumea academică, pentru că am fost și cadru universitar, nu mi-am permis să spun altceva decât realitatea. Pe mine nu mă califică decât munca. Mie îmi spunea domnul director Fleacă că el are în spate... are în spate agenți care sunt activi. Doamnă, eu nu sunt protejată de nimeni. Eu sunt protejată de mine. Nu am nici activi, nici pensionari, nici nimic. Dânsul îmi spunea. Ba, mai mult...nu, nu, nu...nu, sunt corecte... ba, mai mult. Nu permit ca cineva să-mi terfelească imaginea publică. Este inadminsibil ca cineva...Ați văzut ce scrie? Stimată tovarășă. Niciodată n-am fost tovarășă. Am documente care atestă clar că n-am făcut parte din niciun fel de structură. Este inadmisibil! Nu se poate să ...

Doamna Adriana-Mihacla Georgescu: Doamnă, pe noi nu ne privesc aceste aspecte interne. Ne cerem scuze... V-am ascultat destul și o să vedem...

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși: Vă rugăm frumos, doamna city manager!

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Scuze, dacă ar fi existat argumente, domnule consilier. Dacă ar fi venit cu niște argumente legale...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna city manager, am înțeles perfect. Vă mulțumim din suflet. Colega noastră...

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Nu, vreau să spun... să vină domnul Fleacă...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Lăsați-mă numai puțin, vă rog mult de tot. Că stăm o oră și ascultăm același lucru.

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: O singură cerință.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Numai puțin, vă rog frumos! Colega noastră se va duce mâine, ne va face un raport...

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Foarte bine!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă rog să încheiem discuția aici!

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Da.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă rog frumos. Nu vreau să părăsesc sala fără să ascult toți oamenii care au venit aici. Dacă le permite domnul președinte. Vreți s-o lungim mai departe?

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Poftiți?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă rog frumos, haideți să terminăm...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai aveți, doamna...?

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Un singur lucru...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu se poate...

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Să ne spună domnul Fleacă ce ilegalitate am făcut eu de când sunt în Primărie?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Gata, ajunge! O putem ține așa, langa, până mâine dimineață!

Doamna Petruța Ulmeanu - Administratorul Public: Atât.

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Nu ne privește pe noi, domnu’ ....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Am înțeles. Vă mulțumim! Am înțeles toată situația.

Doamna Petruta Ulmeanu - Administratorul Public: Să știți că în egală măsură, față de acuzele care mi se aduc mie și doamnei secretar, sunteți în egală măsură vinovați dacă nu le-am verificat. Eu vă mulțumesc și vă doresc un an nou, fericit și Crăciun fericit! Am crezut că este momentul de bilanț. îmi pare rău. Nu este momentul de bilanț. Este momentul de răfuieli.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, doamna city manager! Haideți! Cine este în sală cu... am înțeles că e cu un PUD.

Doamna Adriana-Mihaela Georgescu: Domnule președinte, eu voiam să mai am o solicitare. Am depus la registratură o petiție din partea celor 300 de familii cu probleme la utilități în cartierul Chitila Triaj, dar nu o văd pe ordinea de zi. O să vă rog pentru data viitoare să fie pusă și o să am o intervenție atunci, având în vedere că este sfârșit de an.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte dc ședință: Am înțeles. OK. Am înțeles.

Doamna Adriana-Mihaela Georgescu: Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Am vrut să iau cuvântul acum pe ea, dar...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Imediat...imediat.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna consilier, o trecem pe ordinea de zi a ședinței următoare. Da?

Doamna Adriana-Mihaela Georgescu: Este în regulă. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamnă!

Reprezentant vecini Str. Timișului nr,33: Bună ziua! în legătură cu cererea de revocare a Hotărârii de Consiliu în legătură...în ce privește PUD Timișului 33. Ca și... ca și locatari de pe strada Timișului, împreună cu vecinii afectați, nu considerăm că acest PUD ar fi trebuit să treacă de ședința CTATU... Că este ilegal

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Stați puțin să vă întreb. Sunteți vecini direct cu...

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Da, suntem implicați direct.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu, vecini direcți sau vecini la 2-3...

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Da, de pe stradă... și vecinii direct, uitați. Vecinii care sunt striviți între cele două blocuri de pe strada Timișului. Dacă acest bloc se va construi...pentru că acest PUD...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă întreb pentru că... sunt doar de curios pentru mine. Sunteți vecini gard în gard cu cei care construiesc sau ...

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Da, uitați, dânșii sunt vecini. Deci, acest PUD...prin acest se fac derogări, nu reglementări. Derogări care ar trebui făcute prin PUZ. Nu respectă... intrarea în parcare se face dintr-o arteră laterală care nu respectă normele de securitate la incendiu. Are 3 metri când ar fi trebuit să aibe minim 4 metri. Este imposibil să intri prin această alee laterală în subsol. Numărul locurilor de parcare nu sunt suplimentate. Sunt numai 9 locuri de parcare, așa spun ei, deși e greu de crezut. în loc să fie suplimentate cu 20%. Nu se respectă limita laterală, deși parcela nu se încadrează la excepții. Este o parcelă tipică, construibilă. Ar trebui respectată limita de jumătate din înălțimea la cornișă. Nu se respectă o hotărâre a CCR privind acordul vecinilor pentru că se construiește pe calcan, se va face subzidire, deci, casa învecinată este afectată. Deci este nevoie de acordul lor. Nu se respectă spațiul verde de 20%. ... numai puțin...înălțimea iarăși nu se respectă. Derogarea asta pentru P+2+M trebuie făcută prin PUZ, nu prin PUD... Imediat...Cam atâta. în fine...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte! O secundă, doamnă! O secundă!

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Este un PUD care n-ar trebui să treacă de comisia CTATU în niciun caz de alte... N-ar trebui să ajungă în consiliu.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Stimată doamnă...stimată doamnă... Eu am calitatea de secretar, Oliver Păiuși este numele meu. Am vorbit cu președintele comisiei, domnul Viorel Chirvasă, o să cer...domnul președinte este membru în comisia de urbanism. Am să cer oficial în comisie să se reia discuția.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Dar PUD-ul ăsta a intrat în comisie? S-a analizat?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: A intrat... a intrat...El a fost în luna august. A intrat în luna august, noi l-am respins pe motivele expuse de dânsa. Acum în octombrie, în noiembrie sau în decembrie a fost reintrodus, pur și simplu a trecut. Nu ne dăm seama.

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: N-am știut că a fost pe ordinea de zi că am fi venit.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: A trecut de consiliu?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: A trecut de votul consiliului local. Deci, eu ce pot să fac și ceea ce pot să vă propun este să îl reintroducem urmare cererii dânsei din nou în comisie. Să ne mai uităm asupra lui să vedem ce mai putem face.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Păi nu știu dacă se poate așa ceva. Se poate, doamna secretar, așa ceva? Dacă a trecut un PUD să îl reluăm...nu cred că se poate.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dacă a fost aprobat?

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: A fost aprobat, da.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: fără utilizarea sistemului de înregistrare

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Noi am făcut cerea de revocare, inclusiv la Prefectură.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și-a produs efectele juridice. A intrat în circuitul civil. Numai o instanță de judecată poate să dispună anularea.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: A, nu putem noi.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: în situația în care dumneavoastră sunteți vecinul de lângă...

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Da!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, în situația în care se constată anumite, eu știu, neconcordanțe pe acest PUD...

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Atunci tot instanța poate să constate...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Compartimentul de specialitate sau Consiliul Local poate să dispună, motivat, pe modificarea acelui PUD, dacă se constată neconcordanțe că până la urmă actul final este, emiterea autorizației de construire, că, de fapt, actul administrativ care produce efectele juridice finale este autorizația de construire. Da. în momentul acesta numai instanța poate să dispună anularea unui PUD, dar fiind cu caracter normativ, oricând se poate interveni cu modificare asupra unui act, dar motivat, cine intervine pentru elaborarea unui alt proiect de hotărâre.

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Deci, prefectura nu poate să anuleze acest proiect?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Prefectul are un termen de

6 luni de zile de verificarea legalității și poate să dispună, da, să propună suspendarea sau atacarea.

Fără utilizarea sistemului audio.

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Până atunci face casa, doamna secretar. Ziceți, dumneavoastră ați putea să stați între două blocuri?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu poate să facă o casă numai în baza unui PUD. Trebuie să aibă autorizație.

Fără utilizarea sistemului audio.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu poate să facă casa în baza unui PUD. îi trebuie autorizație de construcție.

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Sincer, vă spun eu...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dar asta zic... Aveți calea... Numai puțin... numai puțin. în situația în care alegeți calea intanței potrivit legii contenciosului administrativ și formulați o cerere de suspendare pe articolul 14-15 prin care se dispune suspendarea efectelor juridice ale acestui PUD. De altfel, având în vedere că există o sesizare înaintată Consiliului Local, așa cum știm revocarea prin soluționarea plângerii prealabile se realizează de către organul emitent. Organul emitent în această situație al actului administrativ... a hotărârii PUD-ului sunteți dumneavoastră, Consiliul Local. Dacă analizați și constatați că sunt aspecte de nelegalitate se poate să dispuneți soluționarea plângerii, în sensul admiterii, și să hotărâți revocarea actului. Tocmai și pe motivația că nu a produs efecte juridice prin emiterea autorizației de construire.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos.

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Aș avea și eu o rugăminte. Să trimiteți pe cineva din Primăria Sectorului 1 să...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Poftim???

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Aș avea si eu o rugăminte la dumneavoastră, ca locuitor al sectorului 1. Să trimiteți pe cineva să vedeți cum arată curtea din spatele nostru că ne-au năpădit și șobolonanii și mizeria...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Faceți o sesizare la Poliția Locală.... către Poliția Locală.

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Poftiți?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Faceți o sesizare către Poliția Locală.

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Credeți-mă că Poliția Locală face altceva decât treburile care trebuie. Eu vă spun adevărat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos.

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Eu vă spun adevărat. Eu am construit ceva și am pus nisipul și pietrișul la poartă și i-au spus soției "Acuma să-l băgați în curte!” Păi nu se face așa. Și soția a spus ”Luați dumneavoastră lopețile (că am cam vreo 5-6-7) și îl băgăm înăuntru”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Păi trebuie să-l băgați în curte. Că nu puteți să ocupați...

Reprezentant vecini Str. Timișului nr.33: Am înțeles. Dar când era să fac, așa bătând din palme? Soția era singură acasă. Eu eram la serviciu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Păi cred că v-au dat soluția asta ca să nu vă amendeze, că altfel vă amendau.

Fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles. Vă mulțumim frumos. Mai avem un punct la diverse pe ordinea de zi suplimentară, punctul 6.1. Mai este cineva în sală? Vă mulțumesc. Declarăm ședința închisă.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doamna secretar... doamna secretar...

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Sărbători fericite! La mulți ani!

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: înainte să plecăm. V-am transmis o adresă la început.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu e momentul, domnule consilier. Aștept să-l elaborăm... e al consiliului Regulamentul de organizare și funcționare, iar noi vom veni cu sprijinul în ceea ce privește elaborarea acestui regulament.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Știți la ce... știți deja la ce mă refer?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu la asta? Că nu este elaborat regulamentul? N-am vrut să intru pe alt...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu, nu...nu.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Ia spuneți!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: V-am transmis o adresă la începutul lunii pentru... cu rugămintea de a emite un punct de vedere asupra posibilității de finanțare a activităților de la Clubul Copiilor Cireșarii. Este o adresă trimisă către Direcția Juridică a Primăriei și în atenția dumneavoastră și rugămintea era, dacă ați primit-o, poate reușiți în cele câteva zile câte mai sunt până la sfârșitul anului, poate reușiți să emiteți un punct de vedere.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: S-a făcut prelungire, uitați că îmi spune, da. O să o luăm și o să o analizăm.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Vă rog, că este important și legea învățământului, din ceea ce am văzut, are prevederi clare și tocmai de aceea am solicitat un punct de vedere din partea dumneavoastră.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, da, da, bine. Mulțumesc!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Vă mulțumesc!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform raportului anexat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Cristian Marian Neagu întocmit,

Simona Andreea Dumiircscu


//


Date

12/23/2019

Begin

9:42:00 AM

End

12:49 PM

Description

DISPOZIȚIA NR. 4306 / 17.12.2019

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, ÎN DATA DE 23.12.2019

AVÂND ÎN VEDERE ART.133 ALIN. (2) UT. A) COROBORAT CU ART. 134 ALIN. (1) Șl ART. 135 DIN ORDONANȚA DE URGENȚA NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

ÎN TEMEIUL ART. 196 ALIN. (1) LIT. B) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

SE CONVOACĂ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARA ÎN DATA DE 23.12.2019 ORA 10, ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 1, SITUATĂ ÎN B-DUL BANU MANTA NR.9, SECTOR 1, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

legate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

3

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

4

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D44I

5

PSD

SUDITU

RALUCA GABRIELA

PSD

F28B1D41

6

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

7

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

8

PSD

CON DU RACI II

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

9

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

10

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

12

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

I3

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

Oancea Alexandru

52138141

15

ALDE

DEACONU

Al FXANDRIJ STFFAN

AIDF

92A2CE41

16

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

17

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

18

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

19

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

20

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

21

PNL

GRIGORESCU

IUI IANA CRISTINA

PNL

824FC841

23

PNL

OLTEANU

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

26

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

27

USR

VIERU

MANUEL AUGUSTIN

USR

D2003541

29

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

31

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

33

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D4I

58

USR

SION

DRAGOS FLORIN

USR

62472741

60

PNL

GEORGESCU

ADRIANA MIHAELA

PNL

D2F91D41

62

UNPR

MEGHEA

DOMINIC PAN

UNPR

42CF9141

Authority In the Meeting

Authority Pass From

Authority Pass To

Start

End

Agenda items overview

SequenceType


1 Votc Itcm


Title

Description

Start time

End time

DESCĂRCAREA

Art.138(15), Art.139 (1),

Monday, December 23,

Monday, December 23,

PROCESULUI-VERBAL

Al ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN

DATA 17.12.2019

2019 10:11:42 AM

2019 10:15:47 AM


2 Vote Item


APROBAREA ORDINII Art.5(ee), Art.135(7)

Monday, December 23,

Monday, December 23,

DE ZI A ȘEDINȚEI

2019 10:15:47 AM

2019 10:19:44 AM

ORDINARE DIN DATA


3 Vote Item


Dt 23.12.2019 ORA

10°°

APRORARFA ORDINII Art.5(ee), Art.135(7)

DE ZI SUPLIMENTARE


Monday, December 23,


Monday, December 23,


2019 10:19:44 AM


2019 10:22:25 AM


A ȘEDINȚEI

4 Vote Item


ORDINARE DIN DATA

DE 23.12. 2019

PROIECT 2 PROIECT Art.5 lit. (ee), Art.139 (1),


Oancea Alexandru


Monday, December 23,


Moticiay, December 23,


5 Vote Item


5.1 Vote Item


6 Vote Item


7 Vote Item


DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MEGHEA DOMINIC PAN PROIECT 3 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIVE-TERITORIALE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI AMENDAMENT FORMULAT DE DL SION DRAGOS SI DE DL DEACONU ALEXANDRU


K2-635


Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-634


2019 10:22:25 AM


Monday, December 23,

2019 10:31:40 AM


Monday, December 23,

2019 10:32:43 AM


PROIECT 4 PROIECT Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

DE HOTĂRÂRE      K2-617

PRIVIND APROBAREA INIȚIATOR - PRIMARUL

EXECUȚIEI BUGETULUISECTORULUI 1 AL

GENERAL          MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CENTRALIZAT AL

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE SECTOR

1 LA DATA DE 30

NOIEMBRIE 2019

PROIECT 5 PROIECT Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

DE HOTĂRÂRE      K2-576

PRIVIND APROBAREA INIȚIATOR - PRIMARUL


Monday, December 23,

2019 10:32:44 AM


Monday, December 23,

2019 10:35:27 AM


2019 10:28:18 AM


Monday, December 23,

2019 10:32:43 AM


Monday, December 23,

2019 10:32:44 AM


Monday, December 23,

2019 10:35:27 AM


Monday, December 23,

2019 10:36:31 AM

Oancea Alexandru


ÎNFIINȚĂRII,         SECTORULUI 1 AL

ORGANIZĂRII Șl     MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

FUNCȚIONĂRII UNEI

INSTITUȚII PUBLICE

DE INTERES LOCAL, ÎN

DOMENIUL

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PE MODELUL

CENTRELOR DE EXCELENȚĂ, CARE ÎȘI VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA ÎN STRÂNSĂ COLABORARE CU INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DENUMITĂ

8 Vote Item


PROIECT 6 PROIECT


Art.5 lit. (cc), Art.139 (3), Monday, December 23, Monday, December 23, (,


DE HOTĂRÂRE


K2-628


2019 10:36:31 AM


2019 10:38:47 AM


PRIVIND


INIȚIATOR - PRIMARUL


EXERCITAREA


SECTORULUI 1 AL


DREPTULUI DE


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ADMINISTRARE DE

CĂTRE CENTRUL

EDUCAȚIONAL

SECTOR 1 DIN

SUBORDINEA

CONSILIULUI LOCAL

Oancea Alexandru


SECTOR 1 ASUPRA

SPAȚIULUI SITUAT ÎN

IMOBILUL DIN

BUCUREȘTI,

STR.PIAȚA AMZEI

NR.13, ETAJ 3,

SECTORUL 1

9 Vote Item


PR0ECT7 PROIECT Art.5 lit. (dd), Art.139 (2), Monday, December 23, Monday, December 23,

DE HOTĂRÂRE      K2-591


2019 10:38:47 AM


2019 10:39:52 AM


PRIVIND APROBAREA INIȚIATOR - PRIMARUL

ACHIZIȚIONĂRII, ÎN SECTORULUI 1 AL

NUMELE Șl PENTRU MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

MUNICIPIUL

BUCUREȘTI, DE CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 1, PRIN

DIRECȚIA GENERALĂ

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1,

A 215 BUNURI

IMOBILE TIP

10 Vote Item


CONDOMINIU Șl A

TERENULUI LIBER DE CONSTRUCȚII AFERENT, CARE VOR AVEA DESTINAȚIA EXCLUSIVĂ DE LOCUINȚE SOCIALE PROIECTUL 8

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

Monday, December 23,

Monday, December 23,

PROIECT DE

K2-604

2019 10:39:52 AM

2019 10:41:56 AM

HOTĂRÂRE PRIVIND

INIȚIATOR - PRIMARUL

APROBAREA

SECTORULUI 1 AL


DOCUMENTAȚIEI


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

Oaneea Alexandru


INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "PROIFCTARE Șl

EXECUȚIE

REABILITARE

PARȚIALĂ

ÎMPREJMUIRE LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ION HELIADE

RĂDULESCU, CU

SEDIUL ÎN ȘOSEAUA

KISELEFF, NR. 5-7,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

11 Vote Item


PROIECTUL 9

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND


Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-623

INIȚIATOR - PRIMARUL


Monday, December 23,

2019 10:41:56 AM


Monday, December 23,

2019 10:57:44 AM


ACTUALIZAREA


SECTORULUI 1 AL


INDICATORILOR


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


TEHNICO-

ECONOMICI Al

OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII "RESTAURARF,

REFUNCȚIONALIZARE

Șl EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ION HELIADE

RĂDULESCU"

12 Vote Item


PROIECTUL 10


Art.5 lit. (cc), Art.139 (3), Monday, December 23,


Monday, December 23,


PROIECT DE        K2-616


2019 10:57:44 AM


2019 10:58:33 AM


HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

ȘTATULUI DE FUNCȚII


HOTĂRÂRE PRIVIND

INIȚIATOR - PRIMARUL

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


MODIFICAREA

ANEXEI NR. 2 LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

37/04.02.2019

PRIVIND APROBAREA

ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII Șl A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1

14 Vote Item


PROIECT 12 PROIECT Art.5 lit. (cc), Art.139 (3), Monday, December 23,


Monday, December 23,


DE HOTĂRÂRE


K2-610


2019 11:00:18 AM


2019 11:01:07 AM


PRIVIND APROBAREA INIȚIATOR - PRIMARUL

ACORDĂRII UNUI SECTORULUI 1 AL

AJUTOR DE URGENȚĂ MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PENTRU COPILUL

BÎRLĂDEANU

15 Vote Item


ALEXANDRU

NICOLAE

PROIECT 13 PROIECT

DE HOTĂRÂRE


Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-611


Monday, December 23,

2019 11:01:07 AM


Monday, December 23,

2019 11:01:27 AM


PRIVIND APROBAREA INIȚIATOR - PRIMARUL

ACORDĂRII         SECTORULUI 1 AL

AJUTORULUI DE     MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

URGENȚĂ PENTRU

COPILUL PRECUP

MARA-ALEXANDRA

16 Vote Item


PROIECT 14 PROIECT Art.5 lit. (cc), Art.139 (3), Monday, December 23,


Monday, December 23,


DE HOTĂRÂRE      K2-621


2019 11:01:27 AM


PRIVIND APROBAREA INIȚIATOR - PRIMARULACORDĂRII


SECTORULUI 1 AL


AJUTORULUI DE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

URGENȚĂ ÎN NATURĂ

PENTRU 10 VĂDUVE

DE VETERANI DE

RĂZBOI

17 Vote Item


PROIECT 15 PROIECT Ar L.5 Iii. (cc), Arl.139 (3),

Monday, December 23,

Monday, December 23,

DE HOTĂRÂRE

K2-594

2019 11:02:12 AM

2019 11:03:05 AM

PENTRU

INIȚIATOR - PRIMARUL

MODIFICAREA

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ANEXEI NR. 2 A

HOTĂRÂRII


CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

159/29.09.2016

PRIVIND EFECTUAREA

DE ACTE

TERAPEUTICE

STOMATOLOGICE

GRATUITE DE CĂTRE

COMPLEXUL

18 Vote Item


MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN PROIECTUL 16 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA


Art.5 lit. (ee), Art.139 (1),

K2-519

INIȚIATOR-PRIMARUL

SECTORULUI 1 AL


Monday, December 23,

2019 11:04:39 AM


Monday, December 23,

2019 11:05:36 AM


CRITERIILOR CARE SE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

AU ÎN VEDERE LA

STABILIREA ORDINII

DE PRIORITATE ÎN

CADRUL

CATEGORIILOR DE

PERSOANE

PREVĂZUTE ÎN LEGEA

Oancea Alexandru


LOCUINȚEI NR.

114/1996,

REPUBLICATĂ, CU

MODIFICĂRILE Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

18.1 Vote Item


Amendamentul


Art.5 lit. (ee), Art.139 (1), Monday, December 23,


doamnei consilier


K2-519


2019 11:03:07 AM


19 Vote Item


local Daniela Popa


PROIECT 17 PROIECT


Art.5 lit. (dd), Art.139 (2),


Monday, December 23,


DE HOTĂRÂRE


K2-602


2019 11:05:36 AM


Monday, December 23,

2019 11:04:39 AM

Monday, December 23,

2019 11:06:48 AM


PRIVIND SOLICITAREAINIȚIATOR - PRIMARUL

ACORDULUI        SECTORULUI 1 AL

CONSILIULUI        MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 ÎN

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR.

BĂICULEȘTI NR. 5, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN

20 Vote Item


ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI PUBLIC


SECTOR 1


PROIECT 18 PROIECT Art.5 lit. (dd), Art.139 (2), Monday, December 23,


OanceaAJexandru

Monday, December/23,


DE HOTĂRÂRE


K2-624


2019 11:06:48 AM


2019 11:07:25 AM


PENIRU

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII


INIȚIATOR - PRIMARUL

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONSILIULUI LOCAL


AL SECTORULUI 1 NR,

293/23.09.2019

PRIVIND SOLICITAREA


ACORDULUI

CONSILIULUI


GENERAL AL


MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE


MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI A

TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

TURDA NR. 110,

SECTOR 1 Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN


ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI PUBLIC


SECTOR 1MODIFICAREA      SECTORULUI 1 AL

HOTĂRÂRII         MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

294/23.09.2019

PRIVIND SOLICITAREA

ACORDULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 ÎN

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

BĂNEASA NR. 7A,


SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

22 Vote Item


PROIECT 20 PROIECT

DE HOTĂRÂRE

PENTRU


Art.5 lit. (dd), Art.139 (2),

K2-626

INIȚIATOR - PRIMARUL

Monday, December 23,

2019 11:08:24 AM

Monday, December 23,

2019 11:09:09 AM

Oancea Alexandru

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII


SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11 NR. 291/23.09.2019 PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 ÎN

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

MIERCANI NR. 109, SECTOR 1 Șl TRANSMITFRFA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

23 Vote Item


PROIECT 21 PROIECT

Art.5 lit. (dd), Art.139 (2),

DE HOTĂRÂRE

K2-630

PENTRU

INIȚIATOR - PRIMARUL

MODIFICAREA

SECTORULU11 Al

HOTĂRÂRII

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULU11 NR.


Monday, December 23, Monday, December 23,

2019 11:09:09 AM       2019 11:12:37 AM


12/129292/23.09.2019

PRIVIND SOLICITAREA

ACORDULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 ÎN

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

AVIATOR

POPIȘTEANU NR. 1A,

SECTOR 1 Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN

ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1

24 Vote Item


PROIECT 22 PROIECT Art.5 lit. (cc), Art.139 (3), Monday, December 23,   Monday, December 23,

DE HOTĂRÂRE K2-593                 2019 11:12:37 AM        201911:14:11 AM

PENTRU APROBAREA INIȚIATOR - PRIMARUL

PROTOCOLULUI SECTORULUI 1 AL

PRIVIND FINANȚAREAMUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Șl REALIZAREA ÎN                                                   °ancea

PARTENERIATA

UNOR ACȚIUNI Șl                                                  V. /

LUCRĂRI DC INTERES

PUBLIC, ÎNTRF

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 1, PRIN

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl

PAROHIA TUTUROR

SFINȚILOR-CHITILA,

AVÂND CA OBIECT

FINANȚAREA DE

CĂTRE SECTORUL 1

AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CHELTUIELILOR DE

INVESTIȚII NECESARE

PENTRU LUCRĂRI DE

REPARAȚII GARD ÎN

CADRUL PAROHIEI

TUTUROR SFINȚILOR-

CHITILA, SITUATA ÎN

STRADA HOTIN

N R. 18, SECTOR 1

25 Vote Item


PROIECT 23 PROIECT Art.5 lit. (cc), Art.139 (3), Monday, December 23,   Monday, December 23,

DE HOTĂRÂRE      K2-584                2019 11:14:11 AM       2019 11:15:04 AM

PENTRU APROBAREA INIȚIATOR - PRIMARUL

PROTOCOLULUI SECTORULU11 AL

PRIVIND FINANȚAREAMUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Șl REALIZAREA ÎN

PARTENERIATA

UNOR ACȚIUNI Șl

LUCRĂRI DE INTERES

PUBLIC, ÎNTRE

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 1, PRIN

Oancea Alexandru


SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl

PAROHIA SFÂNTA

VINERI-PAJURA,

AVÂND CA OBIECT

FINANȚAREA DE

CĂTRE SECTORUL 1

AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU LUCRĂRI DE RESTAURARE A BISERICII DE LEMN Șl A ALTARULUI DE VARĂ DIN CADRUL PAROHIEI SFÂNTA

VINERI-PAJURA, SITUATĂ ÎN STRADA

BĂICULEȘTI NR. 27,

SECTOR 1

26 Vote Item


PROIECT 24 PROIECT

DE HOTĂRÂRE


Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-614


Monday, December 23,

2019 11:15:04 AM


Monday, December 23,

2019 11:15:58 AM


PENTRU APROBAREA


INIȚIATOR - PRIMARUL


PROTOCOLULUI


SECTORULUI 1 AL


')


PRIVIND FINANȚAREAMUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Șl REALIZAREA ÎN

PARTENERIATA

UNOR ACȚIUNI Șl

LUCRĂRI DE INTERES

PUBLIC, ÎNTRE

CONSILIUL LOCAL AL


AVÂND CA OBIECT

FINANȚARFA DF

CĂTRE SECTORUL 1

AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CHELTUIELILOR DE

INVESTIȚII NECESARE

PENTRU LUCRĂRI DE

CONSERVARE-

RESTAURARE A

COMPONENTELOR

ARTISTICE -

CATAPETEASMĂ,

MOBILIER Șl

TÂMPLĂRIE LEMN,

CANDELABRE,

OBIECTE DIN METAL

Șl BRODERIE DIN

CADRUL PAROHIEI

SFÂNTUL NICOLAE -

AMZA, SITUATĂ ÎN

STRADA BISERICA

AMZEI NR. 12,

SECTOR 1

27 Vote Item


PROIECT 25 PROIECT Art.5 lit (rr), Art 159 (3), Mnnday, Dpremher 23,   Monday, December 23,

DEHOTĂRÂRE      K2-619                2019 11:15:58 AM       2019 11:17:44 AM

PENTRU APROBAREA INIȚIATOR - PRIMARUL

PROTOCOLULUI SECTORULUI 1 AL

PRIVIND FINANȚAREAMUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SI REALIZAREA ÎN

PARTENERIATA

UNOR ACȚIUNI Șl

LUCRĂRI DE INTERES

PUBLIC, ÎNTRE

CONSILIUL LOCAL AL                                              Oancea Alexandru

SECTORULUI 1, PRIN                                                 \        /

SECTORUL 1 AL                                                       \țx /

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl

PAROHIA "IZVORUL

TĂMĂDUIRII" -

MAVROGHENI,

AVÂND CA OBIECT

FINANȚAREA DE

CĂTRE SECTORUL 1

AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CHELTUIELILOR DE

INVESTIȚII NECESARE

PENTRU EXECUTAREA

UNUI PUȚ DE MARE

ADÂNCIME DE

UTILITATE PUBLICĂ ÎN

VALOARE DE

192.375,40 LEI CU

TVA ÎN CADRUL

PAROHIEI "IZVORUL

TĂMĂDUIRII" -

MAVROGHENI,

SITUATĂ ÎN STRADA

MONETÂRIEI NR.4,

SECTOR 1

28 Voteltem       PROIECT 26 PROIECT Art.5 lit. (cc), Art.139 (3), Monday, December 23, Monday, December 23,

DE HOTĂRÂRE      K2-632                2019 11'17-44 AM       2019 11’19:02 AM

PRIVIND ACORDAREA INIȚIATOR - PRIMARUL

UNUI SPRIJIN       SECTORULUI 1 AL

FINANCIAR PAROHIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

"IZVORUL

TĂMĂDUIRII" -

MAVROGHENI DIN

BUCUREȘTI, SECTOR 1, ÎN VALOARE DE 77.782,96 LEI ÎN VEDEREA FINALIZĂRII


LUCRĂRILOR DE

RESTAURARE A

CATAPFTFSMFI DE ZI

29 Vote Item


PROIECT 27 PROIECT Art.5 lit. (cc), Art.139 (3), Monday, December 23,


Monday, December 23,


DE HOTĂRÂRE


K2-631


2019 11:19:02 AM


2019 11:20:21 AM


PRIVIND APROBAREA INIȚIATOR PRIMARUL

DOCUMENTAȚIEI    SECTORULUI 1 AL

TEHNICO-          MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ECONOMICE Șl A


INDICATORILOR


TEHNICO-


ECONOMICI Al


OBIECTIVULUI DE


INVESTIȚII

"CONSOLIDARE,

MODERNIZARE Șl

RESTAURARE A


IMOBILULUI TEATRUL

DE VARĂ NICOLAE

BÂLCESCU SITUAT ÎN


PARCUL BAZILESCU,

STRADA OLTENIEI NR.


4, SECTOR 1,


BUCUREȘTI"


30 Vote Item


PROIECT 28 PROIECT Art.5 lit. (cc), Art.139 (3), Monday, December 23,


Monday, December 23,


DE HOTĂRÂRE


K2-633


2019 11:20:21 AM


2019 11:22:44 AM


PRIVIND


INIȚIATOR - PRIMARUL


MODIFICAREA


SECTORULUI 1 AL


ANEXEI NR. 1 A


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

368/05.12.2018

PENTRU

MODIFICAREA

Oancea Alexandru


ANEXEI NR. 1 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 NR. 137/29.05.2007 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: "BAZIN OLIMPIC ACOPERIT, ANEXE CU DOTĂRI PENTRU SPORTIVI Șl PUBLIC, LICEUL TEHNIC MEDIA, STR. JIULUI NR. 163, BUCUREȘTI, SECTORUL 1"

31

Vote Item

PROIECT 29 PROIECT

Art.5 lit. (dd), Art.139(2),

Monday, December 23,

Monday, December 23,

DE HOTĂRÂRE

K2-629

2019 11:22:44 AM

2019 11:23:50 AM

PRIVIND APROBAREA

INIȚIATOR - PRIMARUL

ÎNFIINȚĂRII

SECTORULUI 1 AL

ASOCIAȚIEI PENTRU

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DEZVOLTARE

DURABILĂ „ION

IONESCU DE LA

BRAD" SECTORUL 1

BUCUREȘTI

32

Vote Item

PROIECT 30 PROIECT

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

Monday, December 23,

Monday, December 23,

DE HOTĂRÂRE

K2-566

2019 11:23:50 AM

2019 11:27:03 AM

PRIVIND APROBAREA INIȚIATOR - PRIMARUL

PLANULUI          SECTORULUI 1 AL

URBANISTIC DE     MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DETALIU (PUD)STR.

JANDARMERIEI

NR.263, LOT 2,

SFCTOR 1, BUCUREȘTI

Oancea Alexandru

Monday, December 23, 2019 12:50:12 PN

19/129

33

Vote Item

PROIECT 31 PROIECT

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

Monday, December 23,

Monday, December 23,

DE HOTĂRÂRE

K2-583

2019 11:27:03 AM

2019 11:27'44 AM

PRIVIND APROBAREA

INIȚIATOR - PRIMARUL

PLANULUI

SECTORULUI 1 AL

URBANISTIC DE

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DETALIU (PUD) STR.

FRASINULUI NR.31,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

34

Vote Item

RETRAS - PROIECT 32

Art.5 lit. (ee), Art.139 (1),

Monday, December 23,

Monday, December 23,

PROIECT DE

K2-476

2019 11:28:35 AM

2019 11:29:47 AM

HOTĂRÂRE PRIVIND

INIȚIATOR - PRIMARUL

DESEMNAREA

SECTORULUI 1 AL

REPREZENTANTULUI

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 ÎN

CONSILIUL DE

ADMINISTRAȚIE Șl ÎN

COMISIA DE

EVALUARE Șl

ASIGURARE A

CALITĂȚII LA LICEUL

TEORETIC „SFINȚII

TREI IERARHI"

35

Vote Item

PROIECT 33 PROIECT

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

Monday, December 23,

Monday, December 23,

DE HOTĂRÂRE

K2-585

2019 11:29:47 AM

2019 11:30:36 AM

PRIVIND APROBAREA

INIȚIATOR - PRIMARUL

PRELUĂRII DE CĂTRE

SECTORULUI 1 AL

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CREDITELOR CONTRACTATE DE

ADMINISTRAȚIA

PIEȚELOR SECTOR 1 BUCUREȘTI DE LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Șl

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Oancea Alexandru

V

RAIFFEISEN BANK S.A.

36 Discussion Item DIVERSE,1. CERERE DE

REVOCARE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 PRIN CARE S-A APROBAT PUD STR. TIMIȘULUI NR. 33, FORMULATĂ DE DOAMNA GINA NISTOR, DOMNUL SORA ION, STOICA ELENA, VLĂSCEANU DĂNUȚ, VLĂSCEANU ELENA Șl MUSCALU MARIA, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA SECTORULUI 1 CU NR. 52850/05.12.2019;

36.1 Discussion Item DIVERSE 2. PETIȚIA

ASOCIAȚIEI "PROTECȚIA LACULUI BĂNEASA" PRIN CARE SOLICITĂ CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SĂ RESPINGĂ DOCUMENTAȚIA DE ELABORARE PUD STR. LILIACULUI NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI, AFLATĂ ÎN CONSULTARE PUBLICĂ, ÎNREGISTRATĂ LA


Monday, December 23,


Monday, December 23,


2019 12:44:23 PM


2019 12:49:00 PM


Monday, December 23,


Monday, December 23,


2019 11:37:04 AM


2019 11:37:13 AM


Oancea Alexan

\

__\

21/129REGISTRATURA SECTORULUI 1 CU NR.53031/05.12.2019;

 • 36.2    Discussion Item DIVERSE 3. PETIȚIA

DOMNULUI VLĂSCEANU DAVID IOSIF PRIN CARE SOLICITĂ REANALIZAREA DOCUMENTAȚIEI PUD STR. TRIUMFULUI NR.

80, SECTOR 1, BUCUREȘTI PRIVIND IMOBILUL DE LOCUIT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E + M, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA SECTORULUI 1 CU NR. 52305/03.12.2019;

 • 36.3    Discussion Item DIVERSE 4. ADRESA

CURȚII DE CONTURI NR 1763/22.11.2019 PRIVIND DECIZIA NR. 65/22.11.2019 EMISĂ CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CARE S-AU DISPUS MĂSURI DE REMEDIEREA ABATERILOR CONSEMNATE ÎN RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR Șl PROCESUL-VERBAL DE CONSTATARE NR.


Monday, December 23, Monday, December 23,

2019 11:37:13 AM        2019 11:37:21 AM


Monday, December 23, Monday, December 23,


2019 11:3/:21 AM


2019 11:37:26 AM


Monday, Dec ember 23, 2019 12’50-12 PIV
2757/

DS.84/06.11.2019 (LA ENTITATE NR. 47608/06.11.2019), ÎNCHEIATE ÎN URMA ACȚIUNII DE AUDIT FINANCIAR ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2018, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA SECTORULU11 CU NR. 51327/27.11.2019;

36.4 Discussion Item DIVERSE 5. ADRESA DOMNULUI CONSTANTIN CĂLIMAN REPREZENTANT ASOCIAȚIA HANDBAL CLUB DINAMO CU REFERIRE LA ABROGAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 180/2019-ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA SECTORULUI 1 CU NR. 538/0/10.12.2019;

36 5 Discussion Item DIVFRSF 6.

CONVOCAREA REPREZENTANȚILOR LEGALI Al SOCIETĂȚII COMPANIA DE


Monday, December 23,

2019 11:37:26 AM


Monday, December 23,


2019 11:37:31 AM


Monday, December 23,

2019 11:37:31 AM


Monday, December 23,


2019 12:00:57 PM


Oancea Alexandru


INVESTIȚII Șl DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE Șl DOMENII DE INTERES PUBLIC - PRIVAT SECTOR 1 S. A., CONFORM SOLICITĂRII DOAMNEI RAMONA PORUMB, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA SECTORULUI 1 CU NR. 54421/12.12.2019 Șl LA STLSA SUB NR.K3799/16.12.2019

 • 36.6    Discussion Item DIVERSE 7.

CORESPONDENȚA STLSA - SC MIDA SOFT BUSINESS SRL, PRIVIND EVIDENȚIEREA PFRMISIUNILOR PER TIP DE CONSOLĂ Șl OPERATOR AFERENTE SISTEMULUI DE VOT, ÎNREGISTRAT LA SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVA, SECRETARIAT Șl ARHIVĂ SUB NR. K/3829/ 17.12.2019.

 • 36.7    Discussion Item DIVERSE 8. RAPORT

DE ACTIVITATE AL DOMNULUI DĂNUȚ IOAN FLEACĂ-SE PREZINTĂ ÎN TIMPUL


Monday, December 23, Monday, December 23,

2019 12:00:57 PM        2019 12:01:02 PM


Monday, December 23,

2019 12:01:02 PM


Monday, December 23,

2019 12:42:27 PM


Oancea Alexandru


ȘEDINȚEI CONFORM

37 Vote Item


SOLICITĂRII

ORDINE DE ZI

Art.5 lit. (ee), Art.139 (1),

Monday, December 23,

Monday, December 23,

SUPLIMENTARA

K2-637

2019 11:30:36 AM

2019 11:31:39 AM

PROIECT 1

INIȚIATOR - PRIMARUL

HOTĂRÂRE PRIN

SECTORULUI 1 AL

CARE SE IA ACT DE

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONSTATAREA

ÎNCETĂRII DE DREPT

PRIN DEMISIE A

MANDATULUI DE

CONSILIER LOCAL Șl

DE DECLARAREA CA

VACANT A LOCULUI

DE CONSILIER LOCAL

AL DOAMNEI RALUCA

GABRIELA SUDITU

38 Vote Item


ORDINE DE ZI


Art.5 lit. (ee), Art.139 (1), Monday, December 23,


Monday, December 23,


SUPLIMENTARA K2-638


2019 11:31:39 AM


2019 11:33:40 AM


PROIECT 2 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL

PENTRU

MODIFICAREA


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ANEXEI NR. 1 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

NR.89/29.06.2016

PRIVIND STABILIREA

DOMENIILOR DE

ACTIVITATE Șl

COMPONENȚA

COMISIILOR DE

SPECIALITATE ALE

CONSILIULUI LOCAL

OanceaAJexa


AL SECTORULUI 1, CU

MODIFICĂRILE Șl

COMPLETĂRILE


ULTERIOARE


39 Vote Item


ORDINE DE ZI


Art.5 lit. (cc), Art.139 (3), Monday, December 23, Monday, December 23,


SUPLIMENTARA K2-636


2019 11:33:40 AM


2019 11:35:08 AM


PROIECT 3 PROIECT

INIȚIATOR - PRIMARUL

DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


PRIVIND


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

NR. 257/28.08.2017

PRIVIND

ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA CENTRULUI

CULTURAL AL

SECTORULU11 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

40 Vote Item


RETRAS - ORDINE DE Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

ZI SUPLIMENTARA K2 640

PROIFCT 4 PROIFfT INIȚIATOR - GRUP DE DE HOTĂRÂRE CONSILIERI PSD - PRIN

PRIVIND ACORDAREA CONSILIER LOCAL

UNUI SPRIJIN       RALUCA ECATERINA

FINANCIAR        CONDURACHI

PATRIARHIEI ROMÂNE

ÎN VALOARE DE

10.000.000 LEI

PENTRU FINANȚAREA UNOR LUCRĂRI LA CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI (CATEDRALA NAȚIONALĂ)


 • 41      Vote Item        RETRAS - ORDINE DE Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

ZI SUPLIMENTARA K2-639

PROIECT 5 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR.

ZĂGAZULUI NR.1A,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 42     Discussion Item PUNCTUL 1 DIVERSE                         Monday, December 23,   Monday, December 23,

PE ORDINEA DE ZI                           2019 12:42:27 PM        2019 12:44:23 PM

SUPLIMENTARĂ

RAPORT FOLLOW-UP

ÎNTOCMIT CA

URMARE A

VERIFICĂRII MODULUI

DE DUCERE LA

ÎNDEPLINIREA

MĂSURILOR DISPUSE

PRIN DECIZIA CCR-

CCB

NR.100/16.11.2016,

ÎNREGISTRAT LA

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.40089/20.09.2019

Speech time statistics

Sequence Type

1           Vote Item


Title           Enabled

DESCĂRCAREA      No


Arranged Time

00:05:00


Used Time

00:00:00


PROCESULUI-

VERBAL AL

ȘEDINȚEI

OanceaA)exan,


EXTRAORDINAR

E DIN DATA

Vnte Item


Vote Item


Vote Item


Vote Item


17.12.2019


APRORARFA

ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 23.12. 2019 ORA IO00 APROBAREA ORDINII DE ZI SUPLIMENTARE A ȘEDINȚEI ORDINARF DIN DATA DE 23.12. 2019

PROIECT 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MEGHEA DOMINIC PAN PROIECT 3


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND

APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL


CENTRALIZAT

Al


lancea Alexandru


SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV


Vote Item


Vote Item


Vote Item


E-TERITORIALE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI


AMENDAMENT FORMULAT DE DL SION DRAGOS SI DE DL DEACONU ALEXANDRU PROIECT 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV -TFRITORIAI F SECTOR 1 LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2019 PROIECT 5


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA

ÎNFIINȚĂRII, ORGANIZĂRII Șl FUNCȚIONĂRII UNEI INSTITUȚII


PUBLICE DEINTERES LOCAL,

ÎN DOMENIUL

ÎNVĂȚĂMÂNT! Jl

UI, CU

PERSONALITATE

JURIDICĂ, ÎN

SUBORDINEA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1,

PE MODELUL

CENTRELOR DE

EXCELENȚĂ,

CARE ÎȘI VA

DESFĂȘURA

ACTIVITATEA ÎN

STRÂNSĂ

COLABORARE

CU

INSPECTORATUL

ȘCOLAR AL

MUNICIPIULUI

BUCIJRFȘTI,

DENUMITĂ

8          Voteltem PROIECT 6           No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

EXERCITAREA

DREPTULUI DE

ADMINISTRARE

DE CĂTRE

CENTRUL

EDUCAȚIONAL

SECTOR 1 DIN                                                           .OarICeaAJexapJ;.u

SUBORDINEA                                                \

CONSILIULUI

9          Vote Item


LOCAL SECTOR

1 ASUPRA SPAȚIULUI SITUAT ÎN IMOBILUL DIN BUCUREȘTI, STR.PIAȚA AMZEI NR.13, ETAJ 3, SECTORUL 1 PROECT 7 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII, ÎN NUMELE Șl PENTRU MUNICIPIUL BUCUREȘTI, DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, A 215 BUNURI IMOBILE TIP CONDOMINIU Șl A TERENULUI LIBER DE CONSTRUCȚII


No 00:05:00


00:00:00


Oancea AJexanibu \ f

\ r


AFERENT, CARE

VOR AVEA

DESTINAȚIA EXCLUSIVĂ DE LOCUINȚE SOCIALE

00:00:00


 • 10        Voteltem PROIECTUL 8         No 00:05:00

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "PROIECTARE Șl EXECUȚIE REABILITARE PARȚIALĂ ÎMPREJMUIRE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION HELIADE RĂDULESCU, CU SEDIUL ÎN ȘOSEAUA KISELEFF, NR. 5-7, SECTOR 1, BUCUREȘTI


 • 11         Voteltem PROIECTUL 9         No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "RESTAURARE, REFUNCȚIONALI ZARE Șl EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION HELIADE RÂDULESCU"

 • 12         Voteltem PROIECTUL 10        No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ȘTATULUI DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1

 • 13         Voteltem PROIECTUL 11        No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.

37/04.02.2019

PRIVIND APROBAREA


00:00:00


00:00:00


Oancea AlexaniORGANIGRAMEI , STATULUI DE FUNCȚII Șl A REGULAMENTU LUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE


ADMINISTRAȚIEI

DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR

1

 • 14        Voteltem PROIECT 12          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII UNUI AJUTOR DE URGENȚĂ PENTRU COPILUL BÎRLĂDEANU ALEXANDRU NICOLAE

 • 15        Voteltem PROIECT 13          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII AJUTORULUI DE URGENȚĂ PENTRU COPILUL PRECUP MARA-ALEXANDRA


00:00:00


00:00:00


Oancea Alexandru


16


Vote Item


PROIECT 14


No


00:05:00


00:00:00


17


Vote Item


18


Vote Item


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


ACORDĂRII


AJUTORULUI DE


URGENȚĂ ÎN


NATURĂ


PENTRU 10


VĂDUVE DE


VETERANI DE


RĂZBOI


PROIECT 15


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PENTRU


MODIFICAREA


ANEXEI NR. 2 A


HOTĂRÂRII


CONSILIULUI


LOCAL AL


SECTORULUI 1


NR.


159/29.09.2016


PRIVIND


EFECTUAREA DE


ACTE


TERAPEUTICE


STOMATOLOGIC


E GRATUITE DE


CĂTRE


COMPLEXUL


MULTIFUNCȚIO


NAL CARAIMAN


PROIECTUL 16


PROIECT DE


No


No


00:05:00


00:05:00


00:00:00


00:00:00


Oancea AlexandruHOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR CARE SE AU ÎN VEDERE LA STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN CADRUL CATEGORIILOR DE PERSOANE PREVĂZUTE ÎN LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

18.1

Vote Item

Amendamentul doamnei consilier local Daniela Popa

No

00:05:00

19

Vote Item

PROIECT 17

No

00:05:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU

Oancea AlexandruÎMPUTERNICIRE

A CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI

SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

BĂICULEȘTI NR.

5, SECTOR 1 Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN

ADMINISTRARE

A CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR

1

20         Voteltem PROIECT 18          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

21


Vote Item


ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIRE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. TURDA NR, 110, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRARE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

PROIECT 19 PROIECTE DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI


No 00:05:00


00:00:0022


Vote Item


LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 294/23.09.2019 PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIRE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR

1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. BĂNEASA NR. 7A, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRARE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR

1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR

1

PROIECT 20


No 00:05:00Oancea Alexa


PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11 NR. 291/23.09.2019 PRIVIND SOI ICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIRE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. MIERCANI NR. 109, SECTOR 1 $l TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRARE A CONSILIULUIOancea Alexandru


23


Vote Item


LOCAL SECTOR

1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR

1

PROIECT 21

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.

292/23.09.2019

PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIRE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR.


No 00:05:00


00:00:00AVIATOR

POPIȘTEANU

NR, IA, SFCTOR

1 Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN

ADMINISTRARE

A CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR

1

00:00:00


24        Voteltem PROIECT 22          No 00:05:00

PROIECT DE HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

PROTOCOLULUI

PRIVIND

FINANȚAREA Șl

REALIZARFA ÎN PARTENERIAT A UNOR ACȚIUNI Șl LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC, ÎNTRE

CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1,

PRIN SECTORUL

1 AL

MUNICIPIULUI

Oancea Alexandru


BUCUREȘTI Șl

PAROHIA


TUTUROR

SFINȚILOR-

CHITILA, AVÂND

CA OBIECT

FINANȚAREA DE

CĂTRE

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU LUCRĂRI DE REPARAȚII GARD ÎN CADRUL PAROHIEI TUTUROR SFINȚILOR-CHITILA, SITUATĂ ÎN STRADA HOTIN NR.18, SECTOR 1

00:00:00


25         Vote Item PROIECT 23          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND FINANȚAREA Șl REALIZAREA ÎN PARTENERIAT A UNOR ACȚIUNI Șl LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC,

Oancea Alexandru


26


Vote Item


INTRE CONSILIUL LOCAL Al SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl PAROHIA SFÂNTA VINERI PAJURA, AVÂND CAOBIECI FINANȚAREA DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU LUCRĂRI DE RESTAURARE A BISERICII DE LEMN Șl A ALTARULUI DE VARĂ DIN CADRUL PAROHIEI SFÂNTA VINERI-PAJURA, SITUATĂ ÎN STRADA BĂICULEȘTI NR, 27, SECTOR 1 PROIECT 24 PROIECT DE


No 00:05:00


00:00:00


Oancea Alexandru1


HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND FINANȚAREA Șl REALIZAREA ÎN PARTENERIAT A UNOR ACȚIUNI Șl LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC, ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl PAROHIA SFÂNTUL NICOLAE -AMZA, AVÂND CA OBIECT FINANȚAREA DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU LUCRĂRI DE CONSERVARE-RESTAURARE A COMPONENTEL

Oancca Alexandru 1


27


Vote Item


OR ARTISTICE CATAPETEASMĂ, MOBILIER Șl TÂMPLĂRIE LEMN, CANDELABRE, OBIECTE DIN METAL Șl BRODERIE DIN CADRUL PAROHIEI SFÂNTUL NICOLAE -AMZA, SITUATĂ ÎN STRADA BISERICA AMZEI NR. 12, SECTOR 1

PROIECT 25 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APRORARFA PROTOCOLULUI PRIVIND FINANȚAREA Șl REALIZAREA ÎN PARTENERIATA UNOR ACȚIUNI Șl LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC, ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL


No 00:05:00


00:00:00


Oancea Alexandrul


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl PAROHIA "IZVORUL TĂMĂDUIRII" -MAVROGHENI, AVÂND CA OBIECT FINANȚAREA DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU EXECUTAREA UNUI PUȚ DE MARE ADÂNCIME DE UTILITATE PUBLICĂ ÎN VALOARE DE 192.375,40 LEI CU TVA ÎN CADRUL PAROHIEI "IZVORUL TĂMĂDUIRII" -MAVROGHENI, SITUATĂ ÎN STRADA MONETĂRIEI NR. 4, SECTOR 1

00:00:00


Oancea Alexandru


28         Vote Item PROIECT 26          No 00:05:00

PROIECT DE

29


HOTĂRÂRE

PRIVIND

ACORDAREA

UNUI SPRIJIN

FINANCIAR

PAROHIEI

"IZVORUL

TĂMĂDUIRII" -

MAVROGHENI

DIN BUCUREȘTI,

SECTOR 1, ÎN

VALOARE DE

77.7B2,96 LEI ÎN

VEDEREA

FINALIZĂRII

LUCRĂRILOR DE

RESTAURARE A

CATAPETESMEI

DE ZI

Voteltem PROIECT 27          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

OBIECTIVULUI

DE INVESTIȚII

"CONSOLIDARE,

MODERNIZARE

Șl RESTAURARE

A IMOBILULUI


00:00:00


Oancea Alexanrfm30


TEATRUL DE

VARĂ NICOLAE

BĂLCESCU

SITUAT ÎN

PARCUL

BAZILESCU,

STRADA

OLTENIEI NR.4,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI"

Voteltem PROIECT 28          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

MODIFICAREA

ANEXEI NR. 1 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.

368/05.12.2018

PENTRU

MODIFICAREA

ANEXEI NR. 1 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 NR.

137/29.05.2007

PRIVIND

APROBAREA

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI

AFERENȚI

OBIECTIVULUI


00:00:00


OanceaA;^^DE INVESTIȚII:

"BAZIN OLIMPIC

ACOPERIT,

ANEXE CU

DOTĂRI PENTRU

SPORTIVI Șl

PUBLIC, LICEUL

TEHNIC MEDIA,

STR. JIULUI NR.

163, BUCUREȘTI,

SECTORUL 1"

 • 31         Voteltem PROIECT 29          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ „ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL 1 BUCUREȘTI

 • 32        Voteltem PROIECT 30          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR.

JANDARMERIEI

NR.263, LOT 2,

SECTOR 1,


00:00:00


00:00:00O^cea/Upxandiu


33


Vote Item


BUCUREȘTI


34


Vote Item


35


Vote Item


PROIECT 31 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. FRASINULUI NR.31, SECTOR 1, BUCUREȘTI RETRAS -PROIECT 32 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANT ULUI CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Șl ÎN COMISIA DE EVALUARE Șl ASIGURARE A CALITĂȚII LA LICEUL TEORETIC „SFINȚII TREI IERARHI" PROIECT 33


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE


Oancea Alexant


36


HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CREDITELOR CONTRACTATE DE ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1 BUCUREȘTI DE LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Șl RAIFFEISEN BANK S.A.

Discussion Item DIVERSE,1.

CERERE DE

REVOCARF A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1 PRIN CARE S-A APROBAT PUD STR. TIMIȘULUI NR.33, FORMULATĂ DE DOAMNA GINA NISTOR, DOMNUL SORA ION, STOICA ELENA,


No 00:05:00


00:00:0036.1


VLĂSCEANU

DĂNUȚ,

VLĂSCEANU

ELENA Șl

MUSCALU

MARIA,

ÎNREGISTRATĂ

LA

REGISTRATURA

SECTORULUI 1

CU NR.

52850/05.12.201

9;

Discussion Item DIVERSE 2.            No 00:05:00

PETIȚIA

ASOCIAȚIEI

"PROTECȚIA

LACULUI

BĂNEASA" PRIN

CARE SOLICITĂ

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

SĂ RESPINGĂ

DOCUMENTAȚI

A DE

ELABORARE

PUD STR.

LILIACULUI NR.

52-54, SECTOR

1, BUCUREȘTI,

AFLATĂ ÎN

CONSULTARE

PUBLICĂ,

ÎNREGISTRATĂ

LA

REGISTRATURA


00:00:00


Oancea Alexandru

\ / \ /

w

vj Vvk


36.2


36.3


SECTORULUI 1

CU

NR.53031/05.12.

2019;

Discussion Item DIVERSE 3.            No 00:05:00

PETIȚIA

DOMNULUI

VLĂSCEANU

DAVID-IOSIF

PRIN CARE

SOLICITĂ

REANALIZAREA

DOCUMENTAȚIE

I PUD STR.

TRIUMFULUI NR.

80, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

PRIVIND

IMOBILUL DE

LOCUIT CU

REGIM DE

ÎNĂLȚIME S+P

+2E+M,

ÎNREGISTRATĂ

LA

REGISTRATURA

SECTORULUI 1

CU NR.

52305/03.12.201

9;

Discussion Item DIVERSE 4.            No 00:05:00

ADRESA CURȚII

DE CONTURI NR

1763/22.11.2019

PRIVIND

DECIZIA NR.

65/22.11.2019


00:00:00


00:00:00


l, •


Oancea AJexani


EMISĂ CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CARE S-AU DISPUS MĂSURI DE REMEDIERE A ABATERILOR CONSEMNATE ÎN RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR Șl PROCESUL-VERBAL DE CONSTATARE NR. 2757/ DS.84/06.11.201 9 (LA ENTITATE NR.

47608/06.11.201 9), ÎNCHEIATE ÎN URMA ACȚIUNII DE AUDIT FINANCIAR ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2018, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA

36.4


36.5


Discussion Item DIVERSE 5.            No 00:05:00

ADRESA

DOMNULUI

CONSTANTIN

CĂLIMAN

REPREZENTANT

ASOCIAȚIA

HANDBAL CLUB

DINAMO CU

REFERIRE LA

ABROGAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULU11

NR. 180/2019 -

ÎNREGISTRATĂ

LA

REGISTRATURA

SECTORULU11

CUNR.

53870/10.12.201

9;

Discussion Item DIVERSE 6.            No 00:05:00

CONVOCAREA

REPREZENTANȚI

LOR LEGALI Al

SOCIETĂȚII

COMPANIA DE

INVESTIȚII Șl

DEZVOLTARE ÎN

SĂNĂTATE Șl

DOMENII DE

INTERES PUBLIC

- PRIVAT

SECTOR 1 S. A.,

CONFORM


00:00:00


00:00:00


Oanc.ea AJexani


36.6


36.7


SOLICITĂRII

DOAMNEI

RAMONA

PORUMB,

ÎNREGISTRATĂ

LA

REGISTRATURA

SECTORULUI 1

CU NR.

54421/12.12.201

9 Șl LA STLSA

SUB

NR.K3799/16.12.

2019

Discussion Item DIVERSE 7.           No 00:05:00

CORESPONDEN

ȚA STLSA - SC

MIDASOFT

BUSINESS SRL,

PRIVIND

EVIDENȚIEREA

PERMISIUNILOR

PER TIP DE

CONSOLĂ Șl

OPERATOR

AFERENTE

SISTEMULUI DE

VOT,

ÎNREGISTRAT LA

SERVICIUL

TEHNICĂ

LEGISLATIVĂ,

SECRETARIAT Șl

ARHIVĂ SUB NR.

K/3829 /

17.12.2019.

Discussion Item DIVERSE 8.            No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


RAPORT DE ACTIVITATE AL DOMNULUI DĂNUȚIOAN FLEACĂ-SE PREZINTĂ ÎN TIMPUL ȘEDINȚEI CONFORM SOLICITĂRII

 • 37        Vote Item ORDINE DE ZI        No 00:05:00

  00:00:00


SUPLIMENTARA

PROIECT 1 HOTĂRÂRE PRIN CARE SE IA ACT DE CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT PRIN DEMISIE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL Șl DE DECLARAREA CA VACANT A LOCULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI RALUCA GABRIELA SUDITU


 • 38        Vote Item ORDINE DE ZI        No 00:05:00


SUPLIMENTARA

PROIECT 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE

PENTRU

MODIFICAREA

ANEXEI NR. 1 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.89/29.06.201

6 PRIVIND

STABILIREA

DOMENIILOR DE

ACTIVITATE Șl

COMPONENȚA

COMISIILOR DE

SPECIALITATE

ALE

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1,

CU

MODIFICĂRILE

Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

39


Vote Item ORDINE DE ZI        No 00:05:00

00:00:00


SUPLIMENTARA

PROIECT 3

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

IOCAL NR.

257/28.08.2017

PRIVIND

ÎNFIINȚAREA,

ORGANIZAREA

Șl

FUNCȚIONAREA CENTRULUI CULTURAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 • 40        Vote Item RETRAS -            No 00:05:00

ORDINE DE ZI

SUPLIMENTARA

PROIECT 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PATRIARHIEI ROMÂNE ÎN VALOARE DE 10.000.000 LEI PENTRU FINANȚAREA UNOR LUCRĂRI LA CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI (CATEDRALA NAȚIONALĂ)

 • 41         Vote Item RETRAS -             No 00:05:00

ORDINE DE ZI

SUPLIMENTARA

PROIECT 5 PROIECT DE HOTĂRÂRE

00:00:00


00:00:00


PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR. ZĂGAZULUI

NR.1 A, SECTOR

1, BUCUREȘTI

 • 42         Discussion Item PUNCTUL 1           No 00:05:00                      00:00:00

DIVERSE PE

ORDINEA DE ZI

SUPLIMENTARĂ

RAPORT

FOLLOW-UP

ÎNTOCMIT CA

URMAREA

VERIFICĂRII

MODULUI DE

DUCERE LA

ÎNDEPLINIREA

MĂSURILOR

DISPUSE PRIN

DECIZIA CCR-

CCB

NR.100/16.11.20

16, ÎNREGISTRAT

LA SECTORUL 1

AL

Title                               DESCĂRCAREA PROCESULUI-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN

DATA 17.12.2019

Description


Art.138(15), Art.139 (1),

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

PROCESUL VERBAL APROBAT SI DESCĂRCAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU [2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENI KU(2J

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU [2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PFNTRU[2] Oancea AJtikandrtf

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1 j

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABȚIN ERE[3]

W

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚIN ERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item2

Title


Description


APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 23.12.

2019 ORA 10°°

Art.5(ee), Art.135(7)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

21/21

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

'■'n-ca Alexandru

ORDINEA DE ZI A FOSI APROBAIA                          A

Delegates

V

1D

Title

Name

Group

Authorlty by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU [2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU [2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

-------------------------------------------0anceaAJt;xa

Vote Item3

Title


Y /

V. /

APROBAREA ORDINII DE ZI SUPLIMENTARE A ȘEDINȚEI OFtblNARE DIN

DATA DE 23.12.2019

Description


Art.5(ee), Art.135(7)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

5/5

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

■,8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

Oancea Alexandru

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

 • 19

 • 20

PAIUSI OLIVER LEON

PORUMB RAMONA

USR

PNL

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

1

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

IUMINITA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PLNTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABITNERE|3|

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Vote lterr>4

Title

Descriptlon

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


PROIECT 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI

DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MEGHEA DOMINIC PAN

Art.5 lit. (ee), Art.139 (1),

K2-635

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indicalion, Siynaye voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

  16/16


  6/6


  0/0


  Total voted (delegates / weight)

  Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

  Unanimous voting


  Delegates


22/22

0/0

22/22

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

28

VIERLI MANIJFI

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

°ancea Alexandrul

Vote Item5

N 1

_

Title

PROIECT 3 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII

BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIVE-TERITORIALE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-634

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous uscr

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

SIEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13               CONDURACHI ECATERINA PSD


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PORUMB RAMONA     PNL

GEORGESCU ADRIANA PNL MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN   USR

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA USR NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

ABȚIN ERE[3]

PENTRU [2]

ABȚIN ERE[3]

ABTINERE[3]

PENTRU [2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]


Vote Item5.1

Title


Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


AMENDAMENT FORMULAT DE DL SION DRAGOS SI DE DL DEACONU

ALEXANDRU

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRUUnanimous voting

Delegates

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU [2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PEN1 RU|2|

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU [2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[3]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE[3]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU [2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

Oancea Alexandrul

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

\ /

29

MURESAN MANUELA

USR

\j

PENTRU[2]

1

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]           1


ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

Anonymous user

6

DAMIAN GFORGF

IINPR

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ADRIAN


Authority by

Vote Choice

weight

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PFNTRIJ[2]

1

°\cea '^CArandru

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1


Vote Item6

Title

PROIECT 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI

BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-

TERITORIALE SECTOR 1 LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2019

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-617

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

I

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item7

Title

PROIECT 5 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII, ORGANIZĂRII Șl FUNCȚIONĂRII UNEI INSTITUȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL, ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PE MODELUL CENTRELOR DE EXCELENȚĂ, CARE ÎȘI VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA ÎN STRÂNSĂ COLABORARE CU INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DENUMITĂ

Description

Art.5lit.fcc), Art.139(3),

K2-576

Oanrea Alexandru'

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?Only delegates with a badge

Secret Options


Status


Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

  11/11

  2/2

  10/10


 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)        23/23

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 23/23

Outcome

Unanimous voting


False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

•1

Anonymous user

PENIRU12J

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

)12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU [2]

1

SORINA

16

CI IIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

Oancea Alexandru

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item8

Title

PROIECT 6 PROIECT DE 1IOTĂRÂRE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE DE CĂTRE CENTRUL EDUCAȚIONAL SECTOR 1 DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ASUPRA SPAȚIULUI SITUAT ÎN IMOBII UI DIN BUCUREȘTI, STR.PIAȚA AMZEI NR.13, ETAJ 3, SECTORUL 1

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2 628

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

Oancea Alexandru

Unanimous voting

False                                         \        J

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS          V \

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU [2]

1

4

Anonymous user

PENTRU [2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU [2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINFRF[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

i

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Oancea Alexandj

PENTRU [2]

1

Vote Item9

Title

PROECT 7 PROIECT DE HOTĂRÂRF PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII, ÎN NUMELE Șl PENTRU MUNICIPIUL BUCUREȘTI, DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, A 215 BUNURI IMOBILE TIP CONDOMINIU Șl A TERENULUI LIBER DE CONSTRUCȚII AFERENT, CARE VOR AVEA DESTINAȚIA EXCLUSIVĂ DE LOCUINȚE SOCIALE

Description

Art.5 lit. (dd), Art.139(2),

K2-591

INIȚIATOR - PRIMARUL SECIORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

23/23

Unanimous voting

False

PROIECTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ItemlO

Title


PROIECTUL 8 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA


DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "PROIECTARE Șl EXECUȚIE REABILITARE

PARȚIALĂ ÎMPREJMUIRE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION HELIADE

RĂDULESCU, CU SEDIUL ÎN ȘOSEAUA KISELEFF, NR. 5-7, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

DescriptionArt.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-604

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegate;

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU(2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

Oancea Alexandru K            r

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

\ /

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item11

Title

PROIECTUL 9 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA

INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"RESTAURARE, REFUNCȚIONALIZARE Șl EXTINDERE ȘCOALA

GIMNAZIALĂ ION HELIADE RĂDULESCU"

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-623

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 Al

MUNICIPIUIIJI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Oancea Alexandru

Unanimous voting

False

\ /

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegatei

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PFNTRIJ[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU [2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

Oancea Alexandru

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item12

Title

PROIECTUL 10 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ȘTATULUI

DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-616

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU [2]

1

15

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

Oancea Alexandru

\ /'

PF.NTRIJ[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNI

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item13

Title

PROIECTUL 11 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 37/04.02.2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII Șl A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139(3),

K2-601

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication          Oancea Alexandru

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11                 V /

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU [2]

1

. 4

Anonymous user

PENTRU [2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU [2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

)

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

LUMINIȚA

Oancea AJexandru

\        r

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

\ /

ABTINERE[3]

1

MADALIN

Monday, December 23, 2019 12:50:12 PN

83/129

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item14

Title

PROIECT 12 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII

UNUI AJUTOR DE URGENȚĂ PENTRU COPILUL BÎRLĂDEANU

ALEXANDRU NICOLAE

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-610

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

Anonymous user

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

Authority by

Vote Choice

weight

PENTRU[2]

1

Oancea Alexandru x.                 r

PENTRU[2]

1

\ /

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

84/129

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

CRISU FLORIAN MISU

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PORUMB RAMONA     PNL

GEORGESCU ADRIANA PNL MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN   USR

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA USR NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2)

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Vote Item15

Title

Description


PROIECT 13 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII

AJUTORULUI DE URGENȚĂ PENTRU COPILUL PRECUP MARA-

ALEXANDRA

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-611Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Votcd 23/23

0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENIKUL2J

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

Oancea Alexandru

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU [2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item16

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


PROIECT 14 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII AJUTORULUI DE URGENȚĂ ÎN NATURĂ PENTRU 10 VĂDUVE DE VETERANI DE RĂZBOI

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-621

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

23/23

0/0

0/0

23/23


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU [2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PFNTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU12J

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LLON

USR

PENTRU [2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU [2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AIJGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

Oancea Ale;

Kandru_

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PMTRU[2]

1

Vote Item17

Title

PROIECT 15 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.

159/29.09.2016 PRIVIND EFECTUAREA DE ACTE TERAPEUTICE

STOMATOLOGICE GRATUITE DE CĂTRE COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN

Description

Art.5 lit. (cc), Art. 139 (3),

K2-594

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entltled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

□ar.ceaA)ex.SRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRUR]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU [2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU12J

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGIJ CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item18

Title


Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


PROIECTUL 16 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR CARE SE AU ÎN VEDERE LA STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN CADRUL CATEGORIILOR DE PERSOANE PREVĂZUTE ÎN LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Art.5 lit. (ee), Art.139(1),

K2-519

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Only delegates with a badge

Overall level: Delegates                  \  63 ^CKandru

Individual level: Only Vote Mașter, Operator volxng indicition, Signage

voting indication

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voted

17/17

6/6

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by           Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚIN ERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

OanceaWM’

1

MIHAELA

\ /

23

BANISOR DORINA

USR

\j2ENTRU[2]

1

Mondny, Dccombcr 2.3,

2019 12:50:12 PN

91/129

LUMINIȚA

24

OITFANU VIRGII

MADALIN

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

5IMONA

USR

PENTRU [2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

I

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item18.1

Title

Amendamentul doamnei consiliei local Daniela Popa

Description

Art,5 lit. (ee), Art.139 (1),

K2-519

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by           Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

OanceaAlcxar1pENȚRU[21

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

\       PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

CRISU FLORIAN MISU

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL SUVACVIRGIL ADRIAN PNL GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON USR PORUMB RAMONA PNL GEORGESCU ADRIANA PNL MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN   USR

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA USR NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU(2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]


Vote Item19

Title


PROIECT 17 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI


CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A Oancea Alexandru

TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. BAICULESTI Nl}f5, SECTOR 1 Șl

Description


Who can participate in the vote?


Secret Opliuns


Status


[2] PENTRU


[3] ABȚINERE


[4] ÎMPOTRIVA


Total voted (delegates / weight)


Total not voted (delegates / weight)


Entitled to vote (delegates / weight)


Outcome


Unanimous voting


TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL


SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1


Art.5 lit. (dd), Art.139 (2),


K2-602


INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Only delegates with a badge


Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


voting indication


Voted


13/13


5/5


5/5


23/23


0/0


23/23


False


PROIECTUL A FOST RESPINS


Delegates

ID

Tifle

Namc

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUI21

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

15

RAI IJCA

COMANICI ANCUTA

PSD

Oancca Alexandru

PFNTRN12]         r 1

SORINA

V

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IM POTRIVA [4]^x

L

9-1/129

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PORUMB RAMONA     PNL

GEORGESCU ADRIANA PNL MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN   USR

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]

ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU [2]

ABȚIN ERE[3]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]


Vote ltem20

Title

PROIECT 18 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 293/23.09.2019 PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. TURDA NR. 110, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Description

Art.5 lit. (dd), Art.139 (2),

«2-624

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Only delegates with a badge


Who can participate in the vote?

Secret Options


Overall level: Delegates


Oancea Alexandru.

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting/ndication, Signage


voting indication


Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voted

23/23

0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU [2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU(2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[21

1

19

PAIUSI OLIVER LF.ON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

Oancea Alexandru

PENTRUI2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

 • 24                  OLTFANIJ VIRGII          PNI

  PENTRU[2]

  PENTRU[2]

  PENTRU[2]

  PENTRU [2]

  PENTRU [2]

  PENTRU [2]


MADALIN

 • 25               SION DRAGOS FLORIN   USR

 • 27              MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

 • 28              VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

 • 29              MURESAN MANUELA    USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Vote Item21

Title

PROIECT 19 PROIECTE DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 294/23.09.2019 PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. BĂNEASA NR. 7A, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Descrlptlon

Art.5 lit. (dd), Art.139(2),

K2-625

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitlcd to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

Delegates

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

6

Anonymous user

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

PENTRU[2]

1

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

8

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISII FIORIAN MISII

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRUf2]

1

15

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU [2]

1

16

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

19

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU [2]

1

23

MIHAELA

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

25

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU [2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU [2]

1

28

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

29

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

Oancea Alexandru

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

\- /

PENTRU [2]

1

Vote Item22

Title

PROIECT 20 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 291/23.09.2019 PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. MIERCANI NR. 109, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Description

Art.5 lit. (dd), Art.139 (2),

K2-626

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Annnymni.is uspr

PFNTRIJ[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

Oancea Alexandru

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

\   J

PENTRU[2]

1

STCTAN

\ /

Monday, Derpmhpr 2019 12S0'12 Pl\?

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU [2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU [2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 292/23.09.2019 PRIVIND

SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI

Oancea           A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. AVIATOR

POPIȘTEANU NR. 1A, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN

ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Description

Art.5 lit. (dd), Art.139 (2),

K2-630

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

4/4

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU [2]

1

Vote Item23

Title


PROIECT 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII


16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUL2J

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

1B

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU [2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PLNTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVAJ4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IM POTRIVA [4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUCL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Votc Itcm24

Title

PROIECT 22 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND FINANȚAREA Șl REALIZAREA ÎN PARTENERIAT A UNOR ACȚIUNI Șl LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC, ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl PAROHIA TUTUROR SFINȚILOR-CHITILA, AVÂND CA OBIECT FINANȚAREA DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU LUCRĂRI DE REPARAȚII GARD ÎN CADRUL PAROHIEI TUTUROR SFINTILOR-CHITILA, SITUATĂ ÎN STRADA HOTIN NR.18, SECTOR 1

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-593

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge Oancea Alexand

Overall levdl: Delegates


dividua] level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voted

17/17

6/6

0/0

23/23

0/0

23/23

 • [2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

Anonymous user

PENTRU[2]

1

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [21

I

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PFNTRl J[2]

1

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU [2]

1

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PCNTRU[2]

1

CRISTINA

PAIUSl Ol IVFR I FON

USR

ABTINERE[3]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

GFORGFSCIJ ADRIANA

PNL

PENTRUI2]

1


LUMINIȚA

24

OITFANU VIRGII

MADALIN

PNI

ARTINFRF[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

5IMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Vote Item25

Title

PROIECT 23 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND FINANȚAREA Șl REALIZAREA ÎN PARTENERIAT A UNOR ACȚIUNI Șl LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC, ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl PAROHIA SFÂNTA VINERI-PAJURA, AVÂND CA OBIECT FINANȚAREA DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU LUCRĂRI DE RESTAURARE A BISERICII DE LEMN Șl A ALTARULUI DE VARĂ DIN CADRUL PAROHIEI SFÂNTA VINERI-PAJURA, SITUATĂ ÎN STRADA BĂICULEȘTI NR, 27, SECTOR 1

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139(3),

K2-584

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Optlons

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

) 9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU [2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU [2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

Oancea Alexandru %             r

28

VIERU MANUEL

USR

\ /

ABTINERE[3]

1

AUGUSTIN

w

29             MURESAN MANUELA USR

ADTINERE[3]          1

PENTRIJ[2]             1


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ID      Titie Name


Group


Authority by


POPA DANIELA


UNPR


Vote Item26

Titie

PROIECT 24 PROIECT DC IIOTĂRÂRC PENTRU APRODAREA PROTOCOLULUI PRIVIND FINANȚAREA Șl REALIZAREA ÎN PARTENERIAT A UNOR ACȚIUNI Șl LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC, ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl PAROHIA SFÂNTUL NICOLAE - AMZA, AVÂND CA OBIECT FINANȚAREA DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU LUCRĂRI DE CONSERVARE-RESTAURARE A COMPONENTELOR ARTISTICE -CATAPETEASMĂ, MOBILIER Șl TÂMPLĂRIE LEMN, CANDELABRE, OBIECTE DIN METAL Șl BRODERIE DIN CADRUL PAROHIEI SFÂNTUL NICOLAE -AMZA, SITUATĂ ÎN STRADA BISERICA AMZEI NR. 12, SECTOR 1

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-614

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate In the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deleqates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

4

Anonymous user

PENTRU [2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚIN ERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item27

Title

PROIECT 25 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND FINANȚAREA Șl REALIZAREA ÎN PARTENERIAT

Oancea Alexandru    UN0R A(-Ț|lJN| $| LUCRĂR| DE (NTERES PUBLIC, ÎNTRE CONSILIUL

X       /     LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl PAROHIA “IZVORUL TĂMĂDUIRII" - MAVROGHENI, AVÂND CA OBIECT FINANȚAREA DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU EXECUTAREA UNUI PUȚ DE MARE ADÂNCIME DE UTILITATE PUBLICĂ ÎN VALOARE DE 192.375,40 LEI CU TVA ÎN CADRUL PAROHIEI "IZVORUL TĂMĂDUIRII" - MAVROGHENI, SITUATĂ ÎN STRADA MONETĂRIEI NR. 4, SECTOR 1

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139(3),

K2-619

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage '■

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

4/4

[4] ÎMPOTRIVA

2/2

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

Oancea Alexandru

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

\ /

PENTRU[2]

1

ADRIAN

— \/

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Vote Item28

Title

PROIECT 26 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN

FINANCIAR PAROHIEI "IZVORUL TĂMĂDUIRII" - MAVROGHENI DIN

BUCUREȘTI, SECTOR 1, ÎN VALOARE DE 77.782,96 LEI ÎN VEDEREA

FINALIZĂRII LUCRĂRILOR DE RESTAURARE A CATAPETESMEI DE ZI

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-632

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?


Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

Status

[2] PENTRU

voting indication

Voted

17/17

Oancea AJcxa^dru

Monday, December 23, 2019 12:50:12 Plv

109/129

V.

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2J

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TIJDOSF CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI LCAILRINA PSD

PENTRU [2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU [2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

Oftneea Alexandru

\ /

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item29

Title

PROIECT 27 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "CONSOLIDARE, MODERNIZARE Șl RESTAURARE A IMOBILULUI TEATRUL DE VARĂ NICOLAE BÂLCESCU SITUAT ÎN PARCUL BAZILESCU, STRADA OLTENIEI NR. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-631

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Optlons

Ovetdll level. Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENIRU12I

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU [2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU [2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVACVIRGII ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

l

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU [2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem30

Title              Oanren Alt^andru

PROIECT 28 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI

. /

NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.

Mnndoy, Dcccmbcr 23, 2019 12:50:12 PN

112/129

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


368/05.12.2018 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 NR. 137/29.05.2007 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: "BAZIN OLIMPIC ACOPERIT, ANEXE CU DOTĂRI PENTRU SPORTIVI Șl PUBLIC, LICEUL TEHNIC MEDIA, STR. JIULUI NR. 163, BUCUREȘTI, SECTORUL 1"

Art.5 lit. (cc), Art.139(3),

K2-633

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted 16/16

6/6

1/1

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

Oancen Alexandru

PENTRU[2]

1

ADRIAN

\ /

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚIN ERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE(3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU [2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU [2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item31

Title

Description

Who caii participate in Ihe vote?

Secret Options

Statui

[2] PENTRU


PROIECT 29 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ „ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL 1 BUCUREȘTI

Art.5 lit, (dd), Art.139 (2),

K2-629

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULU11 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Orily deleyales with a badge

Overall leveî: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


6/6

0/0

23/23

0/0

23/23

False

PROIECTUL A FOST RESPINS

Delegates

Title Name                Group

POPA DANIELA        UNPR

Anonymous user

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU  ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR '

CRISU FLORIAN MISU

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PORUMB RAMONA     PNL

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN


Authority by

Vote Choice

weight

PENTRU[2]

1

PENTRU [2]

1

PENTRU [2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU [2]

1

PENTRU [2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

ABTINERE[3]

1

ABTINERE[3]

1

ABTINERE[3]

1

PENTRU[2]

1

ABTINERE[3]

1

ABTINERE[3]

1

PENTRU [2]

1

Oaneea Alexandru

ABTINERE[3]

1

115/129


25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MIINTFANII f RKIIMA

1 KR

DEKITRI IT91

4

C- 1

IVIWlN 1 CMINU      1 IINM

Ujr

rtlN 1 r\U[dJ

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USK

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Vote Item32

Title

PROIECT 30 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DL DETALIU (PUD)STR. JANDARMERIEI NR.2G3, LOT 2,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-566

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

22/22

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

Oancea Alexandru

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

\ /

\ /

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

) 18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

I

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

‘ PENTRU [2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item33

Title

PROIECT 31 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. FRASINULUI NR.31, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),               CM Alexandru

K2-583                      \     /

Who can participate in the vote?

Secret Options

Stalus


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


INIȚIATOR - PRIMARUL SECIORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted 23/23

0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRIJ[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU(2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

Oaneea Alexandru

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU [2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Vote Item34

Title

RETRAS - PROIECT 32 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA

REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 ÎN

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Șl ÎN COMISIA DE EVALUARE Șl ASIGURARE A CALITĂȚII LA LICEUL TEORETIC „SFINȚII TREI IERARHI"

Description

Art,5 lit. (ee), Art.139 (1),

K2-476

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options


[2]


PENTRU


I3J


ABȚINERE
CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CREDITELOR

CONTRACTATE DE ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1 BUCUREȘTI DE

LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Șl RAIFFEISEN BANK S.A.

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-585

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight) -

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID


Title


Name


Group


11


12


POPA DANIELA


Anonymous user


DAMIAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


CRISU FLORIAN MISU


TUDOSE CRISTIAN


UNPR


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PSD


PSD


Authority by

Vote Choice

weight

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1


ADRIAN

13


CONDURACHI ECATERINA PSD


PENTRU[2]           1


RALUCA

15


COMANICI ANCUTA


PSD


SORINA16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

27

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Discussion Item36

Title

DIVERSE,1. CERERE DE REVOCARE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 PRIN CARE S-A APROBAT PUD STR. TIMIȘULUI NR. 33, FORMULATĂ DE DOAMNA GINA NISTOR, DOMNUL SORA ION, STOICA ELENA, VLĂSCEANU DĂNUȚ, VLĂSCEANU ELENA Șl MUSCALU MARIA, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA SECTORULUI 1 CU NR. 52850/05.12.2019;

Description

Discussion Item36.1

Title


Oancea Alexandru


DIVERSE 2. PETIȚIA ASOCIAȚIEI "PROTECȚIA LACULUI BĂNEASA" PRIN

CARE SOLICITĂ CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SĂ RESPINGĂ

DOCUMENTAȚIA DE ELABORARE PUD STR. LILIACULUI NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI, AFLATĂ ÎN CONSULTARE PUBLICĂ, ÎNREGISTRATĂ


LA REGISTRATURA SECTORULUI 1 CU NR.53031/05.12.2019,

Description

Discussion Item36.2

Title

DIVERSE 3. PETIȚIA DOMNULUI VLĂSCEANU DAVID-IOSIE PRIN CARE SOLICITĂ REANALIZAREA DOCUMENTAȚIEI PUD STR. TRIUMFULUI NR.

80, SECTOR 1, BUCUREȘTI PRIVIND IMOBILUL DE LOCUIT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E+M, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA SECTORULUI 1 CU NR. 52305/03.12.2019;

Description

Discussion Item36.3


Title

DIVERSE 4. ADRESA CURȚII DE CONTURI NR 1763/22.11.2019 PRIVIND DECIZIA NR. 65/22.11.2019 EMISĂ CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CARE S-AU DISPUS MĂSURI DE REMEDIEREA Abaterilor consemnate în raportul de audit financiar și PROCESUL-VERBAL DE CONSTATARE NR. 2757/DS.84/06.11.2019 (LA ENTITATE NR. 47608/06.11.2019), ÎNCHEIATE ÎN URMA ACȚIUNII DE AUDIT FINANCIAR ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2018. ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA SECTORUIUI 1 CU NR. 51327/27.11.2019;

Description

Discussion Item36.4

Title

DIVERSE 5. ADRESA DOMNULUI CONSTANTIN CĂLIMAN

REPREZENTANT ASOCIAȚIA HANDBAL CLUB DINAMO CU REFERIRE LA ABROGAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 180/2019 - ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA SECTORULUI 1 CU NR. 53870/10.12.2019;

Description

Discussion Item36.5

Title

COMPANIA DE INVESTIȚII Șl DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE Șl DOMENII DE INTERES PUBLIC - PRIVAT SECTOR 1 S. A., CONFORM SOLICITĂRII DOAMNEI RAMONA PORUMB, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA SECTORULUI 1 CU NR. 54421/12.12.2019 Șl LA STLSA SUB NR.K3799/16.12.2019

Description


Discussion Item36.6


Title


DIVERSE 7. CORESPONDENȚA STLSA - SC MIDA SOFT BUSINESS SRL, PRIVIND EVIDENȚIEREA PERMISIUNILOR PER TIP DE CONSOLĂ Șl OPERATOR AFERENTE SISTEMULUI DE VOT, ÎNREGISTRAT LA SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, SECRETARIAT Șl ARHIVĂ SUB NR. K/3829 /


17.12.2019.


Description


Discussion Item36.7

Title

Description


DIVERSE 8. RAPORT DE ACTIVITATE AL DOMNULUI DĂNUȚ IOAN

FLEACĂ-SE PREZINTĂ ÎN TIMPUL ȘEDINȚEI CONFORM SOLICITĂRII


Vote Item37

Title


Description


Who can participate in the vote?


ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA PROIECT 1 HOTĂRÂRE PRIN CARE SE

IA ACT DE CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT PRIN DEMISIE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL Șl DE DECLARAREA CA VACANT A LOCULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI RALUCA GABRIELA SUDITU Art.5 lit. (ee), Art.139 (1),

K2-637

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Only delegates with a badge


Secret Options

Status

[2] PENTRU


Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


voting indication

Voted

17/17 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

4/4

2/2

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

4

POPA DANIELA

Anonymous user

UNPR

PENTRU[2]

PENTRU[2]

1

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

Al DF

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2)

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUJ2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUS! OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[41

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAFI A

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

°ancea AJWandn.

IMPOTRIVA[4]

I

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

, V

PENTRU[2]

1


25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1


Vote Item38

Title

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA PROIECT 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.89/29.06.2016 PRIVIND STABILIREA DOMENIILOR DE ACTIVITATE Șl COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Description

Art.5 lit. (ee), Art.139 (1),

K2-638

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


Status


voting indication

Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE


17/17

5/5


[4] ÎMPOTRIVA


1/1


Total voted (delegates / weight)        23/23

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 23/234

6

Anonymnus user

PENTRU[2]

PENTRU[2]

1

1

DAMIAN GEORGE

UNPR

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

Al OF

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU [2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU(2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABȚINERE [3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

Oancea Alexandru ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item39                                                     >

Title                                ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA PROIECT 3 PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.

257/28.08.2017 PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA Șl

FUNCȚIONAREA CENTRULUI CULTURAL AL SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-636

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

9/9

[3] ABȚINERE

12/12

[4] ÎMPOTRIVA

2/2

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Titie

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

Anonymous user

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABȚIN ERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIORFI DANIFI

PNI

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINEREI3]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNI

ABTINERE[3]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURE5AN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem40

Title

RETRAS - ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA PROIECT 4 PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PATRIARHIEI

ROMÂNE ÎN VALOARE DE 10.000.000 LEI PENTRU FINANȚAREA UNOR

LUCRĂRI LA CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI (CATEDRALA

NAȚIONALĂ)

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-640

INIȚIATOR - GRUP DE CONSILIERI PSD - PRIN CONSILIER LOCAL

RALUCA ECATERINA CONDURACHI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

OanccaAJexa.ri.

Vote Options

[2] PENTRU                          \

Status

Unanimous voting

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Not Voted

False

Vote Item41

Title

RETRAS - ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA PROIECT 5 PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

(PUD) STR. ZĂGAZULUI NR.1A, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

Art.5 lit. (cc), Art.139 (3),

K2-639

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Discussion Item42

Title

PUNCTUL 1 DIVERSE PE ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ RAPORT FOLLOW-UP ÎNTOCMIT CA URMARE A VERIFICĂRII MODULUI DE DUCERE LA ÎNDEPLINIRE A MĂSURILOR DISPUSE PRIN DECIZIA CCR-CCB NR.100/16.11.2016, ÎNREGISTRAT LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR.40089/20.09.2019

Description