Proces verbal din 14.10.2019

Proces verbal sedinta extraordinara 14.10.2019

Sectorul 1 al Kuniciciului București registratură' generală

21. OCT. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnă tură de primire.....................

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 14 octombrie 2019, ora 14:00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 3457 / 10.10.2019, ținând seama de prevederile art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.133 alin. (2), art.134 alin.(l) și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul proiect de ordine de zi:

 • 1.  Descărcarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data 08.09.2019;

 • 2. Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință pentru ședința din data de 14.10.2019;

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2019

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, hnget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Potrivit prevederilor art.135 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte, în data de 10.10.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (email), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 3457/10.10.2019 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul instituției.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali din 27 consilieri în funcție


Au lipsit: doamna Dorina Bănișor și domnul Cristian Laurențiu Bulfon.

Sectorui 1 ai Municipiului Bucureșt

REGISTRATURĂ GENERALĂ

21, OCT. 2019

Primit răspuns / completare petiții

Somnătucâde primire........................

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Bună ziua! Voi face apelul nominal. Doamna Bănișor Dorina Luminița?

Domnul Oliver Leon Păiusi: Absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Absent? Domnul Chirvasă Daniel Viorel? Vă rog să spuneți la microfon, vă rog frumos!

Domnul Daniel Viorel Chirvasă: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doaman Comănici Ancuța Sorina? Este.... Da.. Doamna Condurachi Ecaterina Raluca?

Doamna Ecaterina Ratuca Condurachi: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Domnul Crișu Florian Mișu?

Domnul Florian Misu Crișu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George? Domnul Deaconu Alexandru Ștefan? Doamna Georgescu Adriana? Domnul Goncea? Doamna Grigorescu luliana Cristina?

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Domnul Iordan Florea?

Domnul Florea Iordan: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Genera! al Sectorului I: Doamna Macarie I linca?

Doamna Ilinca Macarie: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munleanu

Cristina? Doamna Mureșan Manuela?

Doamna Manuela Muresan: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Domnul Neagu Marian


Cristian? Domnul Olteanu Virgil Mădălin?


Domnul Virgil Mădălin Olteanu: Prezent.

. Ji | dl ?..vni»piUIUI DUvuieju I

REGISTRATURĂ GENERALĂ

21. OCT. 2019

Primit răspuns / completare petiție Semnătura de primire........................

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver ?

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Doamna Popa Daniela?

Doamna Ramona Porumb?

Doamna Ramona Porumb: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Anca Comănici?

Doamna Ancuta Sorina Comănici: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnul Purcărea Mihail Teodor? Să le deschideți microfoanele, Cristi! Domnul Sion Dragoș?

Domnul Dragos Sion: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Suditu Raluca?

Doamna Raluca Suditu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac Virgil Adrian?

Domnul Suvac Virgil Adrian: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Domnul Tudose Cristian?

Domnul Cristian Tudose: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru Augustin Manuel? Domnul Zamfir Victor?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Goncea Liviu? Prezent.

Domnul Gheorghită Liviu Goncea: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă rog să luați loc domnilor consilieri. Declar ședința deschisă. Bine ați venit la ședința extraordinară din data de 14 octombrie.2019. Având în vedere că în sală avem o prezență de 25 de consilieri locali, față de 27 de

consilieri locali in funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței.


Domnilor consilieri de la P.N.L. vă rog să aveți respect, a început ședința de consiliu. înainte de a

începe, în conformitate cu prevederile art.138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență


I SecCo/ui î ai Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ — ———

21 OCT. 2019

Primit răspuns / coinpie'isre petiție emnâ ‘ u r ă ris primire........................

modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08 octombrie 2019. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea acestuia, vă rog să le formulați. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 08 octombrie 2019. Cine este pentru? Vă rog să votați! Vă rog să votați! Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și descărcat procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08 octombrie 2019.

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 08.10.2019 A FOST APROBA T CU UNANIMITATE DE VOTURI - 25 consilieri localiprezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: De asemenea, se constată că a expirat mandatul președintelui de ședință, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) teza finală din Ordonanța de Urgență nr. 57/21019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și solicit formularea propunerilor în vederea alegerii noului președinte de ședință, pentru o ședință, pentru această ședință extraordinară. Vă rog frumos, să formulați propunerile. Cristi, microfonul la domnul Tudose.

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Grupul P.S.D. îl susține pentru această ședință pe domnul consilier Cristian Neagu. Mulțumesc!

Doamna Cristina Siniona Munteanu: Grupul U.S.R. îl propune președinte de ședință pe domnul Oliver Păiuși.

Doamna Ramona Porumb: Nu avem nicio propunere. Mulțumesc!

Domnul Gheorghită Liviu Goncea: U.N.P.R. susține pe domnul Păiuși.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cristi, introduceți în câmpuri propunerile formulate de către P.S.D. și U.S.R. Se propune președinte domnul consilier CristianNeagu. Supunem Ia vot. Vă rog să votați! 13 voturi pentru, mai aveți 2 voturi, vă rog! Cine nu a votat Cristi? Domnul Chirvasă? 13 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 5 abțineri. Mulțumesc!

PROPUNEREA PENTRU PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ A FOST APROBA TĂ - 13 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 5 abțineri din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule președinte, ați fost ales, acum și voturile pentru domnul Oliver Păiuși. încă 2 voturi, Cristi, cine nu a votat?

13 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, 3 abțineri.

PROPUNEREA PENTRU PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ A FOST APROBATĂ - 13 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, 3 abțineri din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Reluăm votul, cu noile propuneri, dacă rămân aceleși propuneri? Cristian Neagu. Reluăm votul pentru alegerea președintelui pentru această ședință extraordinară, cu cele două propuneri formulate de către Grupul


P.S.D. - Cristian Neagu și propunerea formulată de către Grupul U.S.R. - Oliver Păiuși. Este gata votul? Un minut. Votul pentru Cristian Neagu.

PROPUNEREA PENTRU PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ NU A FOST APROBATĂ - 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 5 abțineri din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Adrian Tudose: Cer să se consemneze, că votul meu a fost exprimat greșit. Cer refacerea votului. Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Votul pentru domnul Oliver Păiuși.

PROPUNEREA PENTRU PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ NU A FOST APROBA TĂ -   12

voturi pentru, 13 voturi împotrivă din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Reluăm votul pentru alegerea președintelui de ședință. Vă rog să-mi confirmați că rămân aceleași propuneri, Cristian

Neagu, pentru domnul ......stai să introducă. Da. Domnul.....confirmați. Cristi, microfonul pentru domnul Tudose. Propunerea pentru alegerea președintelui de ședință.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Grupul P.S.D. își menține opțiunea pentru domnul Cristian Neagu. Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Grupul U.S.R.?

Doanian Cristina Simona Munteanu: Da, Grupul U.S.R. își menține prupuneiea pentru Oliver Păiuși.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Cristi, cât durează să reluăm votul? Două minute. Cristi, suntem pregătiți? Un minut. Acum votul pentru domnul Cristian Neagu, președinte pentru această ședință extraordinară. Mai avem 4 voturi. Mai avem un vot. Cine este Cristi? 13 voturi pentru, 7 împotrivă, 5 abțineri.

PROPUNEREA PENTRU PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ A FOST APROBA TĂ - 13 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 5 abțineri din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Acum votul pentru domnul Oliver Păiuși. Mai avem 4 voturi. 12 voturi pentru, 13 voturi împotrivă.

PROPUNEREA PENTR U PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ A FOST RESPINSĂ -   12


voturi pentru, 13 voturi împotrivă din 25 consilieri locali prezenți


Secii


1 si Municipiului București URĂ GEHERALÂ

Ut registre


21. OCT. 2019

Primit răspuns /coi Semnătură de primire.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Având în vedere numărul de consilieri prezenți și raportat la cvorumul de ședință constat ales președinte de ședință pe domnul Cristian Neagu, cu un mandat pentru această ședință extraordinară.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A FOST ALES DOMNUL MARIAN CRISTIAN NEAGU -13 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 5 abțineri din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule președinte vă dau cuvântul, pentru deschiderea lucrărilor ședinței. Ați fost așa de mult așteptat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Supun la vot ordinea de zi de astăzi. Votați, vă rog! Unanimitate! Ordinea de zi este aprobată.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBA TĂ CU UNANIMITA TE DE VOTURI - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Avem un singur punct, bugetul, pe ordinea de zi.

”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2019"

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Domnul Primar ar vrea să spună câteva cuvinte.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului I al Municipiului București: Da, bună ziua! Ce pot să vă spun, s-a făcut un număr de amendamente, eu consider....domnul Fodoroiu, vă rog frumos să.......amendamentele care au viza directorului economic vor fi votate de consilierii PSD,

UNPR, PMP și ALDE. Da? Deci, din cele 14 amendamente, din câte știu, deci, pentru a detensiona și a trece peste acest moment, vreau să vă spun, nu le știu care sunt, dar cele care au viza directorului economic, eu propun colegilor mei să voteze amendamentele.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Domnule Primar, domnule Președinte, stimați colegi! Noi am analizat și este și un motiv pentru care am respins acest proiect de câteva ori. Cei care au avut curiozitatea dintre colegii noștri și au studiat acest proiect de rectificare de buget vor constata că este al treilea an în care noi nu facem altceva decât să trecem de la poziția dezvoltare către poziția

funcționare. Cu alte cuvinte, avem vreo două sute și ceva de milioane care sunt pentru dezvoltare și aici mă refer foarte clar la capitolele învățământ, spitale, ADP și așa mai departe, iar toți


21 OCT. 2019

Primit răspuns /completare petiție

Semnătură de primire.,,.——.............

necheltuiți, până în prezent și suntem în luna octombrie, se trec către ce? Către funcționare. Și exemplele sunt foarte clare. Aici sunt membrii ai consiliului locale din școli, poate și din spitale, directori, și așa mai departe. Domnule primar, se ia de la școli o sumă uriașă de 51 de milioane.....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: Și se dă tot la școli pe funcționare.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Se duc de la dezvoltare, dar de la ce dezvoltare

Domnul Daniel Tudorache — Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: Și se duc tot la școli, pe funcționare!

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Domnule, se duc de la reabilitare construcții și instalații proiectare. De ce?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului I al Municipiului București: Și se duc la funcționare pe școli.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Care este motivul pentru care.......

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: Păi v-am și spus. Se duc la funcționare pe școli.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Bun, atunci de la reabilitări spitale de ce se iau banii respectivi? Se iau trei milioane de la dezvoltare, de la reabilitări spitale. Uitați, inclusiv centrale termice.

Domnul Daniel Tudorache — Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: Pentru că au nevoie la școli de ei.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Păi și de de atunci ne cereți două sute de mii de lei și cinci sute de mii și o sută de mii de lei pentru Spitalul Clinic ”Grigore Alexandrescu”?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: Da, pentru că are nevoie spitalul de ei.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Păi, adică luăm de la dezvoltare de la spitale și îi ducem la învățământ și în schimb luăm din altă parte ca să plătim întreținerea la "Grigore Alexandrescu”. Sunt de acord s-o plătim, dar bugetul ăsta este predictibil. Asta trebuia să o știm de la începutul anului, nu să ne trezim acuma, în octombrie, că aceste spitale nu au bani. Bun, altă întrebare. Care este motivul pentru care ....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului I al Municipiului București: Acele...două secunde, că mă întrebați, eu vă răspund. Acele spitale nu au bani pentru că nu am prevăzut. Nu știam câți bani le trebuiesc pentru utilități. La final de an, deci, la final de an, în toți anii, dacă vă aduceți bine aminte, utilitățile le-am plătit la final de an. Deci, nu știu de ce au nevoie.


Domnul Oliver-Leon Păiusi: Bun, de la secțiunea dezvoltare, de ce luăm 17 milioane de la locurile de joacă, pentru a le băga la lucrări de îngrijire arbori. La lucrări de îngrijire arbori băgăm 36 de milioane de lei. Este o întrebare mai mult decât pertinentă, deci, noi nu facem altceva decât an de an....

Domnul Daniel Tudorache — Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: Ce s-a discutat, a fost o greșeală, s-a discutat în comisie. Deci nu, era o greșeală domnule, nu s-au luat de la locurile dejoacă.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Domnul Primar, suma de 17 milioane 170 de mii cu care se diminuează secțiunea de dezvoltare este disponibilizată din lucrări de execuție și proiectare a 45 de locuri dejoacă.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: E o greșeală. Directorul e în sală, poate să vă spună.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Domnule Director!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: Deci, s-a înregistrat greșit.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Bun, deci, ne-ați omorât cu lifturile. Ne-ați bătut la cap că trebuie să votăm lifturile. Diminuarea s-a efectuat din următoarele obiective: măsuri suplimentare pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, modernizarea ascensoarelor, etapa 2019. Se iau 14 milioane! Care se duc....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: Da, nu poți să-i cheltuiesc până la sfârșitului anului pentru că licitația adurat foarte mult. Dacă nu îi cheltuiesc, mi-i ia! Bun, îi cheltuiesc în ianuarie, februarie anul viitor.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Bun, atunci de ce luăm un milion șapte sute de mii de la secțiunea dezvoltare pentru ...și se diminuează modernizarea Pana Ursului - strada, Drumul Gării, Buclei, Medrcști, Mamaia, Fiordului și uite așa mai departe. De ce nu s-au făcut lucrurile astea până acum?

Domnul Daniel Tudorache — Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: Pentru că am nevoie de banii aceștia la unitățile de învățământ.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Bun, atunci de ce nu s-a cumpărat până acum, din ce scrie aici, acel CT și RMN la Caraiman? Sunt 8 milioane de lei.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: Pentru că s-a anulat licitația. Aș fi vrut să le cumpăr.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Bun, deci, este, este al treilea an în care suntem puși, puși să votăm

diminuări de la dezvoltare și să băgăm către funcționare. N u e vorba de a fi


Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Numai puțin, vă rog. Vă răspund eu.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Nu poți să plătești 43 de milioane pentru frigidere pentru carne, ouă,

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Să vorbim acum......sper să termine domnul Păiuși!

Domnul Oliver-Leon Păiusi: vitrină, roboți bucătărie, cântare, dulapuri, bucătării.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Imediat.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Nu, veniți cu o rectificare, corectă, obiectivă și economică.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Ați terminat?

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Domnul Goncea, sunteți președintele comisiei

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului I al Municipiului București: Domnul Goncea, domnul Goncea!

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Auziți, dacă ne permiteți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Goncea!

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: La microfon!

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Domnul Goncea, sunteți președintele comisiei și aveați obligația să verificați aceste lucruri.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Goncea!

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Numai puțin!

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Sunt sute de milioane de lei, da, care se duc de dezvoltare către funcționare. Este al treilea an când se întâmplă acest lucru și acest lucru nu se va mai întâmpla mai departe cu votul nostru. Da?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Goncea!

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Domnul președinte!

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Numai puțin!

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Vă mulțumesc!

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Ați terminat, domnul Păiuși?

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Aveți o singură soluție. Să votăm pe capitole acest buget.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Numai, numai puțin!

21 OCT. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură ds primire........................

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Să reluăm totul, să punem pe capitole și atunci poate va exista din partea noastră cu adevărat un vot pozitiv.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Pot să vorbesc acuma?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da. doamnă, spuneți.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Domnule consilier, apropos de spitale, mie mi-e jenă că aduceți în discuție acest cuvânt, pentru că nu mai departe de acum câteva ședințe ați votat împotriva Spitalului ”Grigore Alexandrescu”. Numai puțin! N-ați votat aparatură medicală de înaltă performanță pentru că nu știați firmele. De asemenea, n-ați solicitat, numai puțin, n-ați votat indicatorii la școli și salut domnii directori prezenți în sală, pentru că nu știați listele. Considerați că prețurile sunt prea mari. Nu vă conveneau prețurile la ciment, domnilor directori ca să știți. Totul la USR este pe preț. Trebuie să știe prețul și probabil se justifică pentru că până acum ați fost conduși la București de doamna Wring, o bună colaboratoare, că probabil așa v-a învățat. N-ați venit cu niciun amendament, absolut niciunul. Mi-am întrebat colegii de la comisia de buget, nu ați venit cu niciun amendament. Se vede domnule Păiuși și dumneavoastră și colegii dumneavoastră și eu de abia vă aștept, chiar vroiam acuma să veniți repede în administrație centrală și locală, ca să semnați, să dați drumul la proceduri, să vedeți ce înseamnă o procedură. întotdeauna, prețurile, toate sumele sunt aproximative, pentru că nimeni nu poate să dea un preț corect, pentru că probabil așa veți face dumneavoastră, sunt sigură că așa veți face, de abia vă așteptăm. De asemenea, bugetul, bugetul la începutul anului se face estimativ. El va fi supus spre rectificare în momentul în care procedurile sunt greoaie și bine știți și nu este timp să se termine o procedură respectivă și atunci se iau bani dintr-un capitol în altul, așa s-a făcut întotdeauna, dar dumneavoastră cum v-am spus, nu știți. Eu mă rog să veniți și să vedeți cum se lucrează. De abia vă aștept pe toți dintre dumneavoastră să semnați, spuneți tare că nu...suflați-i.....Eu de abia vă aștept. Deci, încă o dată, tot ce faceți aicea este

o politică de doi lei, de zero lei, cum de asemenea, cu toată dragostea și ... Către colegii de la PNL, nu, nu, de la PNL, da m-a ajutat domnul Păiuși, care au condus această primărie, foarte mulți ani, stimați colegi de la PNL. De asemenea aveți mulți directori aici care au fost colegi sau au lucrat și pe vremea domnului primar Chiliman, care a susținut știu eu, proiecte de la școli și vă pot confirma cei care sunt aici și în loc să mergeți să vorbiți cu dumnealor în ședințe oficiale, cum fac consilierii locali, că eu v-am mai spus, noi suntem consilieri în fiecare zi a anului, nu numai o dată la consiliu local. S-a trimis și am în față de la unii directori, de către șeful PNL sector 1, pe mailurile directorilor din sectorul I, o analiză politică a bugetului, a primarului și așa mai departe. Asta iar demonstrează faptul că noi facem doar politică, când vrem noi, nu întotdeauna și astea sunt niște măsuri din care încă o dată se vede probabil lipsa de experiență și în administrație și în politică. Nu se face așa. Și lumea o să știe lucrurile astea, încă o dată, aveți foarte mulți directori pe care îi cunoașteți sau care l-au cunoscut pe domnul primar Chiliman, care a avut proiecte bune și noi le-am continuat și, la fel ca și pe vremea cealaltă am investit și investim în școli și spitale. Și, ca să închei, domnule Păiuși, încă o dată, nu știți decât să vociferați, n-ați venit niciodată cu nicio măsură, întrebați de ce se iau bani dintr-un loc în altul, n-ați venit cu un amendament. Astăzi, primarul nostru tocmai v-a anunțat că vom vota niște amendamente, care sunt avizate și aprobate de Direcția economică, pentru că de aceea... de asemenea, ar trebui să știți că un buget trebuie să se închidă în urma unui rectificări, că altfel, de fapt, ați avut-o pe colega dumneavoasti Armând Clotilde, care a făcut niște amendamente și după aia ne-a fost atacat


|_____ _________.__,

primit răspuns! cotnpietare poliției Semnătură de primire..-................dl

trebuia să spuneți celor prezenți în sală, că am avut un buget nefuncțional datorită dumneavoastră. De asemenea, aș mai avea un sfat și pentru colegii de la U.S.R., în momentul în care se adresează direcției noastre, a primăriei, în ceea ce privește vreo problemă a unei școli, să verifice, să intre pe site dacă nu știe, să știe foarte clar și să afle care sunt școlile din Sectorul 1, pentru că doamna... o colegă de-a dumneavoastră s-a adresat domnului director Clinciu să întrebe... că este o problemă și să rezolve o problemă la Colegiul Spiru Haret, care nu este în sectorul 1. Deci, adresă oficială trimisă la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice. Spiru Haret, stimați colegi, nu este la Sectorul 1. Cam asta este ceea ce faceți dumneavoastră, mulțumesc!

Doamna Ramona Porumb: Mulțumesc! Legat de această informare, despre care precizați că a fost trimisă domnilor directori, da, a fost trimisă cu scopul de a clarifica acuzele care ne-au fost aduse și anume că grupul P.N.L. nu susține învățământul în Sectorul 1. Vă amintesc că în prima ședință în care am avut pe Ordinea de zi rectificarea bugetului, nu am fost de acord cu votul acestui buget deoarece se aloca o sumă de 11 milioane de lei către Direcția de salubrizare, o sumă mult prea mare pentru aceste trei luni care au mai rămas în acest an. în a doua ședință de rectificare... în care am avut acest proiect de rectificare, am propus un amendament, pentru a aloca suma de 2 milioane 500 pentru plata utilităților școlilor. Vă amintesc, doamna Comănici, că nu ați votat acel amendament și nu am făcut decât să le precizăm domnilor directori, poate nu au fost toți prezenți la acea ședință... Atunci, cu atât mai puțin, nu erați interesată de problemele din sector, dacă nu erați la ședință... Eu v-am ascultat, mă lăsați să termin. Nu ați votat, probabil... Nu era datoria mea să rețin cine a fost în sală și cine nu, grupul P.S.D. nu a votat amendamentul pe care noi l-am propus. Și era de datoria noastră să le aducem la cunoștință domnilor directori că ceea ce... acuza pe care ne-ați adus-o, că nu susținem școlile în Sectorul 1, învățământul în Sectorul 1, nu este adevarată. Nu, noi nu am votat bani către plata utilităților. Iar prima... iar acum, am venit în ședința de consiliu cu amendamente pentru că, așa cum a mai fost precizat, sunt sume de bani care merg către anumite direcții, fără o justificare. Și aici aș vrea să mă adresez directorilor, cu rugămintea ca la viitoarele proiecte de rectificare să ne trimiteți pe e-mail și o notă justificativă sau cum doriți să o numiți, explicativă, din care, de la dumneavoastră, să reiasă foarte clar... directorilor de la A.D.P., de la Complexul Multifuncțional Caraiman, domnului de la Investiții și așa mai departe. Am vrea să știm, de exemplu, de ce nu mai e nevoie de acea sumă de bani pentru modernizarea lifturilor, de ce se iau, dacă e adevărat sau nu, bani de la cele 45 de locuri de joacă pentru... care erau necesari pentru amenajarea lor. De ce se ia de la cartierul Greenfield, unde cetățenii din zonă ne spun foarte clar că au nevoie de grădiniță și școală în zonă. De ce se ia de la sala de sport, de scrimă și polo și așa mai departe. De de se ia de la Grădinița nr. 252. Nicăieri în buget nu este precizată motivația. Noi nu putem înțelege de ce anume se iau aceste sume și se dau, așa cum am precizat, 36 de milioane de lei, asta e, asta e suma trecută în buget, pe explicație corectă sau nu, pentru toaletarea pomilor. Păi defrișăm tot Sectorul 1 cu 36 de milioane de lei. Deci, nu puteți să ne cereți să votăm un buget care include astfel de alocări de sume. Și, în acest sens, avem amendamente pe care le va citi colegul meu și pe care le vom supune la vot. Mulțumesc!

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Eu mă bucur, bună ziua, că sunt foarte mulți directori în sală și aș vrea să revenim un pic la prima noastră ședință, vis-a-vis de subiectul cu bugetul. Noi, P.N.L., am atras atenția atunci, spuneam că nu politizăm, dar se pare că politizăm subit prea


REGISTRATURĂ GENEF

2 1. OCT. 2019

Primit răspuns / completare

Semnătură de primire...............

mult, am atras atenția că directorii nu au bani să-și plătească utilitățile. Aș vrea să vă transmit, stimabili directori, cu tot respectul vă spun, dacă luați bugetul la verificat, veți vedea că pentru plata utilităților nu a fost prevăzut nici măcar un leu. In momentul de față, noi, ăștia de aici, suntem singurii...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna consilier, faceți politică aici.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Nu. ascultați-mă un pic, nu am întrerupt pe nimeni, am stat cuminte...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu mă luați așa, că mințiți, doamnă! Am zis că votăm. Dacă am spus că votăm, ce vreți mai mult? Oricum spuneți numai prostii.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: As vrea să-mi termin intervenția. îmi cer scuze, n-am intervenit cu nimic, chiar am stat foarte cuminte. Mai mult decât atât, în a doua ședință, ni s-a atras atenția că nu susținem învățământul absolut deloc. Și ni s-a citit dintr-o declarație, în fine... Noi, Ia momentul respectiv, la fel, P.N.L., am propus un amendament prin care suplimentam la învățământ sume importante de bani, ca să putem să-i sprijinim în plata utilităților și în absolut tot ce au de... poftim? Săptămâna trecută.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Haideți, doamnă... Haideți, doamnă...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Lăsati-mă un pic, vă rog eu tare mult!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Dacă mințiți! Chiar trebuie să vă...

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Acest amendament nu a fost votat... Domnul primar, dumneavoastră erați plecat atunci!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Eram cu toții plecați!

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Acest amendament nu a fost votat de către niciun membru de la dumneavoastră!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, pentru că a fost un amendament în bătaie de joc. Haideți!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Nu! A fost un amendament care a fost avizat de către doamna director și a fost O.K. și nu a fost aprobat!

Doamna El'tiinie Maria Magdalena - Director Economic: Nu a fost prezentat. Deci nu a fost prezentat în ședință.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: A fost prezentat în ședința de consiliu, dar nu în ședința de comisie! Astăzi, aș vrea să spun situația de drept și să mă lăsați să vorbesc, doamna Director și domnul Primar! Eu n-am întrerupt pe nimeni! Vă rog eu tare mult să mă respectați, așa cum v-am  respectat și eu! Astăzi, împreună cu colegii mei, am propus 14 amendamente, care vin în ajutorul

domeniului de sănătate, în infrastructură, s-au luat, ați spus, de sănătate, că noi nu am susținut niciodată sănătatea. în momentul de față, dacă noi am fi votat bugetul, s-ar fi luat 724 de mii de lei de la unitățile sanitare și respectiv 2.449 de mii de lei de la reabilitare unități sanitare...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului I: Dar le-a mai citit și domnul Păiuși o dată!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Ascultati-mă un pic. Nu a citit domnul Burduja aici, iertați-mă, domnul Primar...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului I: Nu. Păiuși, Păiuși! Sunt aceleași, le-a citit și domnul Păiuși!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Se pare că aveți niște coșmaruri de undeva, dar nu e problema mea! De la Dezvoltare, de la Investiții, dacă noi, în momentul de față, am aproba bugetul, nu ați avea bani pentru plata utilităților, dragi colegi! Nu ar fi niciun ban pentru utilități, asta vreau să se rețină! în momentul de față, noi, ce amendamente am propus, sunt pentru a sprijini dezvoltarea, investițiile, sănătatea...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: E o minciună, doamnă, e o minciună! Și putem să demonstrăm.

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Doamna consilier, haideți să propunem amendamentele!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Nu este! Colegul meu le va citi și vor vedea toți directorii, noi nu avem nimic de ascuns, șă știți. Asta am vrut să spun. Nu, degeaba încercați să mă acoperiți, să știți că va rămâne înregistrat și este foarte urât că încercați să mă întrerupeți, sunt o doamnă, până la urmă și cred că ar trebui să fiu lasată să vorbesc. Eu n-am întrerupt pe nimeni.

Domnul Ghcorghită-Liviu Goncea: Dar de ce minți? Dacă ești o doamnă, voi mințiți și noi trebuie să vă respectăm.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Numai puțin. Și eu sunt o doamnă, numai puțin!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Mai mult decât atât, astăzi în Comisia de... dacă mă lăsați și am încheiat! în Comisia juridică am propus amendamentele așa cum au fost propuse la Comisia de buget, U.S.R. a votat o abținere...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul Președinte... Doamna consilier, un singur punct...

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Numai puțin, că aș vrea o întrebare... Pentru că avem mulți...

fost ... a zis doamna Porumb ceva de Grădinița nr.252, așa mi-a rămas mie în cap. Ați vorbit cu grădinița respectivă? Adică ați întrebat, v-ați dus ați vorbit la spitale, tot zicem de spitale, spitale. Ați fost să vorbiți cu vreun manager, pe bugetele dumnealor? Doamna Porumb, la Grădinița nr. 252 ... nu mă bagă în seamă, normal că nu. încă odată, faceți politică numai la microfoanele astea, nu v-ați dus în teritoriu deloc, nu v-ați dus la niciun spital, vă spun eu, decât cu probleme de sănătate, doamne ferește. Nu ați vorbit ... deci, amendamente pe hârtie, îmi pare rău să vă spun. Uite, aveți aicea directori, întrebați-i, i-aș întreba eu, dar mi-e jenă. La câți dintre ei ați fost să vorbiți amendamentele. Cu câți dintre oamenii care, în subordinea la care ... deci, încă odată. Lumea, să știți că o să-și dea seama și și-a dat seama foarte clar despre ce e vorba. E foarte ușor să faci pe hârtie, i-au de acolo, duc acolo, fac acolo, dar n-ați vorbit cu niciun director, vă spun, decât acea comunicare a domnului Burduja, mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentele, vă rog frumos. Propuneți.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dar trebuie distribuite. Noi nu am primit niciun amendament în scris. Amendamentele sunt asumate de către dumneavoastră, domnule Suvac? Nu le văd verificate de către direcția economică, de către compartimentul de specialitate. De asemenea, așa cum am mai precizat, amendamentele sunt de fond și de formă și în general se depun și recomandarea este să fie formulate, atunci când sunteți invitați cu 3 zile înainte, nu în timpul ședinței, astăzi, sau înainte la comisie, înainte cu o oră. Nu aveți semnăturile de la comisie.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Bună ziua, amendamentele au trecut pe la comisia juridică, domnul președinte care era mai devreme aicea, am înțeles că le-a avizat.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, am să vă rog foarte mult pentru că trebuie să fie înregistrate, avizate, semnate conform procedurii iar eu nu le am...............

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Cristina, 2 secunde.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1:Aduceți de la buget, amendamentele.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: întrebam, care e procedura? Dăm citire tuturor sau le dăm citire pe rând și le votăm pe rând

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Procedura o aveți comunicată la nivelul Consiliului Local, de asemenea țin să vă precizez și am afișat textul de lege pe ecran. Consiliul Local și atenție foarte mare, Consiliul Local aprobă la propunerea Primarului rectificarea sau bugetul unității administrativ-teritoriale, pentru că aceste amendamente, trebuie să fie verificate atât de către compartimentul de specialitate Direcția Economică, de către Direcția Juridică, dacă întrunesc condițiile legale, trebuie să aibă o cunoaștere foarte bună a ceea ce se propune, întrucât soluțiile preconizate trebuie să fie fundamentate, documentate, argumentate, adică situațiile de fapt să fie transpuse în situațiile de drept. încă odată aș vrea ca să avem aceste amendamente să distribui și consilierilor, să le multiplicăm, ca să le voteze în cunoștință de aduceți semnate......


Domnul Virgil-Adrian Suvac: Doamna Secretar, cum ați spus și dumneavoastră, ele au trecut pe la comisia de buget, au trecut și pe la comisia juridică. Intr-adevăr, nu știu răspunsul la comisia juridică, au fost avizate de comisia de buget, iar ele sunt scrise, le am în față...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dumneavoastră o să le prezentați, dar înainte de acest lucru, am să mai readuc eu aminte din procedură. Pentru a se păstra succesiunea logică a propunerii de rectificare a bugetului inițiat de Primarul Sectorului 1, așa cum spuneam, propunerea Primarului, coerența reglementării și realizarea armoniei interioare prin cuprinderea textului amendamentului în cadrul concepției generale a proiectului de buget, privind rectificarea bugetară, formularea amendamentelor se va realiza prin menționarea explicită, în prima coloană din formularul cadru de amendament a articolului din proiectul de hotărâre anexă capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol, aliniat conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr.720/2014, ori așa cum văd din cele prezentate aveți în prima coloană rubrica liberă, în redarea propunerii textului amenamentului se va avea în vedere.......numai puțin domnul........ se va avea în vedere asigurarea

structurii echilibrate a articolului în contextul reglementării, în a doua coloană cu ceea ce propuneți dumneavoastră, iar în coloana a treia care este cel mai important, va fi redată motivația amendamentului respectiv cerințele care reclamă intervenția, necesitatea modificării cu referințe la insuficiențele sau neconcondanțele, în varianta propusă de către autoritatea executivă, de către Primarul Sectorului 1, precum și finalitatea propunerii cu evidențierea elementelor noi propuse și a surselor de finanțare neceare. De asemenea, motivația amendamentului, va cuprinde concluzii ale unor studii, evaluări, lucrări, documentare, care au ca obiect examinarea oportunității și eficienței noii decizii, prin compararea modificărilor propuse prin amendament cu rezultatele cercetării în domeniul supus reglementării care urmează să se adopte.

Deci, practic, documentarea trebuie să fundamenteze și unele prognoze legislative, atât pe termen scurt pe termen mediu și lung. Nu putem să facem amendamente fără o documentare în spate. Vă rog foarte mult să le completați ca să pot să le multiplic consilierilor, de asemenea țin să vă precizez că aceste amendamente vor fi verificate și analizate de legalitate de către Instituția Prefectului. Și după aceea să vi le susțineți și să le putem distribui. Veniți în față să-mi spuneți care este amendamentul semnat de către președintele comisiei de buget, de către directorul economic. Pentru că așa cum spun de fiecare dată noi, autoritatea executivă, vă stăm la dispoziție și vă acordăm tot sprijinul în vederea eleborării unui regulament, dar toate aceste lucruri trebuie făcute în termenele legale. Adică am fi vrut cel puțin înainte de-a pune pe ordinea de zi și-a convoca această ședință extraordinară, a fost convocată ședința de buget. Nu am avut niciun amendament, nici măcar formulat de către Partidul Național Liberal sau de către consilierii.......nu am avut, vă rog frumos,

nu........ascultați-mă până la sfârșit. Nici măcar o zi, nici măcar cu o zi sau măcar cu patru ore....nu,

vă rog să-mi spuneți, când ați înregistrat, la ce oră ați înregistrat aceste amendamente? La ce oră, doamna Porumb?

Doamna Ramona Porumb: La ora la care președintele de ședință a convocat..........

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: La ce oră doamna Porumb, la ce

oră au fost înregistrate ?


Doamna Ramona Porumb: La ora două.

Primit răspuns / completare petiții | Stmnrtu'j t*a primire........................

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: La ora două, credeți că........la ora

unu credeți că noi, din autoritatea executivă, am fi putut.........

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Doamna Secretar, haideți, stați un pic....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: Haideți, veniți.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Avem dreptul să depunem amendamente ?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Președintele comisiei convoacă ședința de buget.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Suvac, domnul Suvac, haideți veniți ca să spuneți care sunt amendamentele ...

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Este ședință extraordinară și noi am primit convocarea cu trei zile înainte. Nu aveam cum să vi le punem cu o săptămână înainte.

Doamna Ramona Porumb: Domnule Goncea, nu ai ...

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Pe procedură, nu aveam cum să vi le punem. Dacă-mi permiteți, domnul Goncea, noi nu puteam să depunem ... Ramona, închide tu ... Ramona ...

Doamna Ramona Porumb: Două secunde ... Domnul Goncea, nu ai cum să votezi, dacă nu ai bugetul.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți, ședința a fost convocată la ora unu și este extraordinară, ședința de comisie a fost convocată cu o oră înainte, nu aveam cum să depunem amendamente pe ceva care nu era convocat nici măcar ca ședință extraordinară sau ca ședință de comisie. Comisia dacă se dorește să lucreze mai mult, se convoacă cu o zi, două, înainte. Mulțumesc mult!

Domnul Gheorgliită-Liviu Goncea: Este amendamentul tău, tu te duci, iei bugetul acasă, îl studiezi, te duci în capitole, te duci în subcapitole, îl modifici, îl depui, nu la comisie îl depui, că nu comisia trebuie să-ți aprobe ție. Te duci la doamna director economic, îi depui acea modificare pe care vrei tu și atenție eu am modificat un întreg pasaj ăsta care trece prin față și n-a putut să zică nimic Băsescu. Dar am muncit două săptămâni la bugetul respectiv. Nu, trebuia să vă duceți voi la directoarea economică cu amendamentele respective, nu să veniți cu o jumătate de oră înainte și să spuneți, „știți avem și noi amendamente”, păi dacă aveți, citiți-le fraților. Toate avizele noastre sunt consultative și voi știți asta, toate. De ce nu v-ați dus la doamna directoare să faceți așa cum cere cartea. Dar pentru asta, trebuie să citești cartea Ramona. Nu doar trebuie să dai din gură. Ramona, iartă-mă, Cristina. Că vorbește prea mult. Nu poți doar să dai din gură și de zece ori, ajunge, mie îmi ajunge.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnul Goncea, dacă-mi permiteți, v-am asculțâț. Pot să vorbesc și eu?


rfiinil râspints / complaterc- petiție Semnătură de primire.......................

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Pentru ce nu te-ai dus cu amendamentul? Răspunde-mi!

Doamna Grigorescu Tuliana Cristina: Domnul Goncea, păi dacă mă întrerupeți nu o să vă pot răspunde. Ăsta este stilul dumneavoastră, să mă întrerupeți la fiecare frază... Șă știți că pot vorbi și peste dumneavoastră, nici o problemă, că m-am obișnuit în 3 ani de zile. Ședința extraordinară a fost convocată vineri. Sâmbătă, duminică, noi am lucrat pe buget. Astăzi a fost convocată ședința de comisie pentru ora 13:00, cu o oră înainte de ședința de consiliu.

Domnul Ghcorghită-Liviu Goncea: Mințiți, mințiți

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Eu v-am ascultat și nu v-am întrerupt.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Păi, dacă iar minți... iar spui o minciună, tu minți prea mult, pentru mine..Cristina! Deci Ramona, încă o dată. Amendamentul. Iei bugetul de la doamna (Director Economic) nu sinteza de buget. Bugetul! Tot bugetul! Te duci în capitol, vezi de unde a luat banii, de acolo ..., te duci în subcapitol, îi modifici și acolo ..., de duci până jos.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul Goncea! Haideți, că nu facem circ! Ideea în sine este că ședința a fost convocată joi. Nu vineri! Bugetul este identic cu cel de acum o săptămână.

Doamna Ancuta-Sorina Comunici: Dar, colega dumneavoastră, doamna Porumb, m-a acuzat pe mine că nu am votat la nu știu ce ședință când eram în delegație, apropo și știe foarte bine. Absent motivat, știai foarte bine și știi de ce, nu mă provoca. Dar la ședința aceea unde ați zis că ați intrat cu amendamente și nu s-a votat, aveați avizul Direcției Economice? Păi și de ce nu ați revenit cu ele acum? Și au avizul? Deci, încă o dată. Atunci să o lăsăm pe doamna Director de la Direcția Economică, să se ducă frumos la microfon, să supună la vot amendamentele voastre, aprobate de Direcția Economică, că așa se face... Că intrați mâine-poimâne la guvernare și nu o să vă duceți la Guvern, cu amendamente făcute acolo în fața Premierului Orban și cine o mai fi. Ele se lucrează înainte, este la fel ca la Guvern!

Și să ne spună doar, la amendament, s-a votat, îl știe Directorul Economic și noi le votăm. Nu-i așa doamna director? Domnul Primar? Păi haideți să trecem să votăm amendamentele acelea bune, conform legii!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Haideți! Doamna Director!

Domnul Magdalena Eftimie Director Economic: Păi nu ar trebui să citească un domn consilier amendamentele?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna Director! Nici un consilier nu are amendamentele. în primul rănd, trebuie măcar să se uite pe ele.

Domnul Magdalena Eftimie Director Economic: Am înțeles, am înțeles!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: încă o data, am să precizez, până se multiplică amendamentele, că elaborarea unpi amendament de către un consilier local....înainte de . I


dezbaterea proiectului, în timpul ședinței de consiliu, trebuie să se facă pe baza unor studii prealabile economice, a unei documentări și pe baza cercetărilor de specialitate în domeniul în care are loc reglementarea, pentru cunoașterea aprofundată a realității și identificarea scopurilor politicii legislative. Practic, numai după ce faci această documentare, poți să vii în fața consiliului cu un astfel de amendament, și de altfel consilierul local este obligat să respecte Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru eleborarea actelor normative, textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent, inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce.

în urma analizării, amendamentele pe care le vom distribui, am să las la aprecierea dumneavoastră și să consultați și procedura pe care o aveți pe e-mail, dacă aceste amendamente sunt așa acum prevăd toate actele normative specifice.

Domnule Suvac, introduc toate cele 14 amendamente? Ca să știm cum completăm în câmpurile sistemului de vot. Toate cele 14 amendamente formulate.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Mulțumesc. Da, doamna Secretar, vă rog să introduceți toate amendamentele. într-adevăr, ați avut dreptate cu ceea ce ați spus, dar și noi avem dreptul să facem amendamente chiar și în timpul ședinței. Și știți și dumneavoastră chestia asta, de asta este pus în aplicare. în al doilea rând, toate amendamentele au fost bine gândite, nu s-au luat bani angajați, sau bani de la funcționare sau de la salarii, să fi fost angajați înaninte. Deci nu afectăm în nici un fel activitatea Primăriei, vreau să vă fie foarte clară treaba asta. Și în al treilea rând prin toate aceste amendamente, ducem 7,8 milioane lei pentru bunuri, calculatoare, orice au nevoie domnii directori. Cam atât am avut de spus. îmi pare rău, că durează atât de mult procedura asta. Mulțumesc! Păi ar trebui să le aveți și dumneavoastră înainte să le citesc. în momentul în care sunt gata mă apuc și citesc. Trebuie să vină numerotate, că le-am numerotat pe cele originale. Da, am copii dar nu sunt numerotate, să citim nr. 1, nr.2, nr.3 ...

Domnul Gheorghită-Liviu Goncca: Domnule Primar, vreau să vă spun că aceste amendamente au fost depuse la Comisia Economică, le-am dat avizul tuturor, pentru că avizele noastre sunt consultative, ca să înțeleagă și doamna doamna Ramona..

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Eu nu sunt Ramona!

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Sau cum te cheamă... Cristina.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Și știu că sunt consultative. Cunosc procedura.

Domnul Ghcorgliită-l.iviu Goncea: Și atunci le-am dat toate avizele, numai să-i văd că votează. Dar pe ei nu-i văd că votează. Și nu i-am văzut de 3 ani. Hai, vă rog eu mult de tot, hai să votăm.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Când dumneavoastră ați fost plecat am mai ridicat o problemă vis-a-vis de sechestrul definitiv, nu provizoriu cum ne-a spus domnul director, pe cele 44 sau 42 de mașini din parcul auto al ADP. Ni s-a spus că este provizoriu, de fapt sunt definitive! Și vroiam să vă întreb cum stați cu acel sechestru și dacă în continuare activitatea ADP este îngreunată datorită faptului că pe aceste mașini încă există sechestru. Și este definitiv. Există proces verbal

semnat, de la un executor judecătoresc.


l---------

Primit răspuns / completare petiții

Scmni'ufâ rfe primire........................

Domnul Glieorgliită-Liviu Goncca: O să îmi facă mare plăcere să vă scot toate plecările care le-ați avut dumneavoastră. Eu am lipsit o dată în 3 ani, dumneavoastră ați fost plecată de ... îmi aduc aminte și vă spun.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Și dumneavoastră ați fost plecat..Nu..nu.. dar eu vroiam să vă spun că l-am întrebat pe domnul director.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncca: Nu, nu, nu, deci, o dată am lipsit, adică data trecută. Și mi-ați spus-o de 3 ori ...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: ... dumneavoastră nu erați aici.

Domnul Glieorghită-Liviu Goncea:... vă învață ceva frumos dar la vârsta vostră ...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Haideți domnul Goncea!

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Păi să-și prezinte. Și încă o dată. Vreau să vă văd, chiar îmi doresc să vă văd, cum votați pentru școli. Nu pentru voi. Pentru școli!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Cele patruzeci și patru de mașini parcul auto de la ADP, are patruzeci și patru de mașini puse sub sechestru definitiv în urma unui proces care a fost pierdut și v-am întrebat atunci de ce nu s-au făcut plățile la timpul ... care ... termenele care erau prevăzute în contract, mi-ați explicat, mi-ați spus că este un sechestru provizoriu, nu este un sechestru definitiv și aș vrea să-mi spuneți exact ce măsuri ați întreprins în această săptămână pentru a fi ridicat acel sechestru definitiv. Mulțumesc mult!

Domnul Alin Vieru: Bună ziua!

Domnul Sion Dragos Sorin: Bună ziua! Aș avea și eu ceva de spus după ce răspunde domnul director de la ADP.

Domnul Alin Vieru: asa cum v-am explicat și data trecută se va soluționa problema sechestrului nu e nici o ... așa ... Da, este provizoriu în momentul de față s-a făcut recepția materialelor nu înțeleg ce tot punctați pe treaba asta cu sechestrul, nu care cumva ... nu reprezentați interesul societății private care este împotriva ADP-ului, nu? Că e a doua oara în care insistați ... v-am tot spus oamenii nu și-au îndeplinit din punct de vedere tehnic..așa da ..se poate pune oricând, da. în momentul de față entitățile private din România ..da..da..bun. în momentul de față toate entitățile private din România ..da..da.. Cum bine știți., noi avem doar 6 șoferi ai instituției și pentru care nu utili.

Domnul Goncea Gheorghită Liviu: Vă propun ca procedură de lucru dat fiind faptul sunt foarte multe amendamente, la fiecre amendament să-i dăm un vot. Citim amendamentul, discutăm pe marginea lui, votăm. Discutăm, votăm. Discutăm, votăm. Pentru că dacă rămânem cu toate, câte avem 17...

Domnul Virgil-Adrian Suvac: 14.

?

1 flfȚ            1

1________■

■ *• vv * > ZAî

;pun$ / completare pelil

Domnul Goncea Gheorgliită Liviu: 14, să dăm un vot final... Nu am rezolvat nimic. E corect ceea ce vă propun? Nu, răspundeți..

Domnul Cristian Marian Neaga - Președinte de ședință: Da, Domnul Goncea.

Domnul Goncea Gheorgliită Liviu: Da..

Doamna Grigorescu luiiana Cristina: Dacă îmi permiteți este a doua oară ședința aceasta cât sunt întreruptă, mi se taie microfonul sau persoanei căreia i-am întrebarea nu este lăsată să vorbească. Domnul director, când s-au făcut copii...

Domnul Goncea Ghiorghiță Liviu: Du-te dracului..

Doamna Grigorescu luiiana Cristina: Nu mă duc dracului, domnule Goncea, și aș avea rugămintea să vorbiți civilizat, eu nu v-am adresat astfel de cuvinte.

Doamna Grigorescu luiiana Cristina : Domnule director ați putea să îmi răspundeți, cred că toată lumea este interesată de sechestrul definitiv pe care îl are ADP-ul pe parcul auto. Mulțumesc mult!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: S-au distribuit. Au toți consilierii amendamentele? Cristi ai introdus amendamentele?

Domnul Suvac Virgil Adrian: Si acesta este subcapitol 20 20 11?

Doamna Eftimie Maria Magdalena: Păi da, dar nu sunt eu la rând.

Domnul Suvac Virgil Adrian: Gata? ... Bun, deci vom face, vom da citire amendamentelor unul cate unul si vom trece la vot, cum a propus domnul Goncea.

Domnul Suvac Virgil Adrian : Bun. Amendamentul numărul 1

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Doamna Eftimie vă rog frumos, la microfon.

Doamna Eftimie Maria Magdalena: Aicea sunt.

Domnul Suvac Virgil Adrian : în regulă. O să începem cu, primul amendament, se diminuează cu 77 mii lei, articolul 67.02.05.03, de la ADP toaletare arbori, și .. din zona de funcționare și vor merge, și se majorează cu 77 mii lei secțiunea de funcționare capitolul 20.20.11, subcapitolul 65.02 secțiunea funcționare. Aicea sunt bani pentru școli, bani pentru publicații, cărți și alte nevoi materiale.

Doamna Eftimie Maria Magdalena : Dacă îmi permiteți, dacă îmi permiteți. Direcția economică este de acord cu acest amendament, numai cu propunerea ca această sumă să se ducă pe secțiunea de dezvoltare a învățământului la C06 pentru care s-au votat indicatorii în ședințele anterioare. Dacă nu aveți nimic împotrivă.

Secătui I al 'Municipiului Bifcuruști

REf ISTRATURft GENERALĂ

l1. OCT, 2019

Primii r.. ;pun# /completare poliție

........................

Doamna Eftimie Maria Magdalena: Pentru că, pentru acest capitol de cheltuială ca obiecte de inventar, ele au fost deja prinse in rectificarea actuală.

Domnul Suvac Virgil Adrian: Dăm și mai mulți, adică domnul director poate să își achiziționeze.

Doamna Eftimie IVI aria Magdalena : Da, dar e tot pentru școli.

Domnul Suvac Virgil Adrian: Da, tot pentru scoli.

Doamna Eftimie Maria Magdalena: Nu, dar și pe dezvoltare.

Domnul Suvac Virgil Adrian: ihm. E în regulă, cum am propus, sper...

Doamna Porumb Ramona: Deci, C006, da, de aici... aveam cred că la începutul anului nu mai țin eu minte vreo 198 de milioane de lei. Da? Și acum vroiați practic să diminuați cu 51 de milioane de aici. Noi nu putem să ducem în,.. în contul ăsta,., știm foarte bine că acolo sunt sume care stau călduț și se iau din când în când, când nu se reușesc să se facă reabilitări și altele în sector, deci, bani pe acel cont sunt suficiente. Propunerea noastră era pentru ... pentru școli pe contul pe care l-a precizat colegul meu și dorim să rămânem cu această opțiune.

Domnul Suvac Virgil Adrian: Bun, mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Colegii de la asistență sistem, suntem gata cu votul?

Doamna Eftimie Marja Magdalena: Vreau să le și avizez la sfârșit... că oricum să le semneze și cine dă și cine ia.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I : Doamna, Doamna Eftimie pentru primul amendament ați avizat favorabil? Și domnul director să vină de la școli lângă dumneavoastră, pentru avizare.

Doamna Eftimie Maria Magdalena: Da, da și cine, și cine dă, de unde se iau bani din buget..

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I : Da, sunt necesare semnăturile ordonatorilor de credite de unde se iau banii și unde se dau...

Doamna Eftimie Maria Magdalena: Se iau de la ADP .

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I : Deci ambii directori plus doamna director, pentru că...

Domnul Suvac Virgil Adrian: Păi bun, dacă vin directorii, directorii nu o să fie de acord să iși lase bugetele previzionate, aici noi votăm o oportunitate...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Astfel, fiecare știe ...


Domnul Suvac Virgil Adrian:: Păi tocmai, dacă..


Doamna Eftimie Maria Magdalena : ... procedura și ce mai au, sume angajate .... și nu trebuie să știu eu de la primărie, care centralizez...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Deci trebuie avizat și de către cel care trebuie să aplice norma, de doamna director.

Doamna Eftimie Maria Magdalcna: ... după ce semnează dumnealor pot sa îmi dau avizul sau nu, că la dânșii în curte e toată problema.

Domnul Suvac Virgil Adrian: Păi și domnul director de la școli este?

Doamna Eftimie Maria Magdalena : Este. Este

Domnul Suvac Virgil Adrian: Dumneavoastră sunteți?

Domnul Suvac Virgil Adrian : Mă rog .. dânsul ia de la primire, cine nu vrea să ia?

Domnul Suvac Virgil Adrian: Da. Acești bani sunt pentru publicații, cărți și alte materiale de care au nevoie directorii. Nu văd nici o problemă aici.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Este vorba de...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Bugetul este suficient, partea pe C006... cu banii pe care îi avem acum pe toaletări putem să defrișăm tot sectorul 1, avem 30 și ceva de milioane , .. 34 de milioane.

Doamna Eftimie Maria Magdalena : Da, da..

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, trebuie să avizeze directorul de la ADP. Dacă apreciază că sunt mulți bani.

Domnul Alin Vieru: Bună ziua, în momentul de față noi oricum avem activitatea cât de cât blocată pentru că pe cheltuieli de funcționare nu mai sunt bani. In rectificarea aceea se deblocau bani de la noi, și au mai cerut încă vreo 19 milioane, nu am nimic împotrivă să-i redirecționați către școli, doar că nu mai facem amenajări anul acesta, probabil că o să le mutăm în primăvară, când o sa fie vremea favorabilă, pe partea de parcuri și spații verzi. Și încă ceva ..eu vă dau ok - ui dar nu sunt ordonator de credite pe instituții. Deci o să trebuiască să vină ordonatorul de credite.

Domnul Suvac Virgil Adrian: Da, nu înțelegem.

Domnul Alin Vieru: Eu nu sunt ordonatorul de credite pe instituții. Eu vă dau Ok-ul să mutați, eu nu am nimic împotrivă.

Doamna Eftimie Maria Magdalena : Ok. Veniți să semnați.

Domnul Alin Vieru: Deci în momentul de față activitatea noastră este blocată de aproximativ 4 săptămâni dar nu din prisma sechestrului pe autoturisme așa cum a spus colega noastră de la PNL, am solicitat relocarea din urmă cu două ședințe a unor bani din buget pentru aI Pr

I '

| Somn J fura & primire,.....................

amenajări pe capitolul 67, capitolul 67 este un capitol foarte mare, nu are doar actvitate de toaletări, am mai cerut întradevăr suplimentarea de încă 19 milioane pentru a termina programul pe care îl avem pentru amenajări asumat în acordul cadru până la sfârșitul anului, dacă banii se vor reloca pentru școli nu am absolut nici o problemă, probabil că la următoarea rectificare o să primim și noi, dar o să intârziem amenajările probabil spre sfârșitul anului sau undeva începând din luna martie anul viitor. Eu dau..pot să ofer acordul pentru mutarea banilor doar că nu sunt ordonator de credite. Ordonatorul de credite pe instituție este celălalt coleg al meu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan —Secretarul Sectorului 1 : Pentru votul primului amendament, doamna Eftimie, primul amendament este avizat de către directorul de la ADP și directorul de școli?

Doamna Eftimie Maria Magdalena: E avizat de președintele comisiei și de secretar. Ce? Păi, să semneze, nu știu...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, deci dacă cei doi directori s-au pus de comun acord, eu zic să votați acest amendament.

Doamna Eftimie Maria Magdalena: Să vină să semneze aicea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan -Secretarul Sectorului 1: Avizați pentru votul primului amendament?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate, amendamentul a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST APROliA T CU UNANJMJTA TE 25 consilieriprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de sedintă.Trcccm la ccl dc-al doilea amendament.

Domnul Suvac Virgil Cristian: Al 2-lea amendament, se diminuează capitolul 67.02.05.03 cu suma de 360 mii lei de la ADP Toaletare, se majorează capitolul 65.02.50 cu suma de 360 mii lei pentru (SF Complex Școlar Greenfield). Aici dorim să păstrăm sumele destinate SF-ului pentru complexul educațional Greenfield.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul... Domnul Munteanu, Domnul Răzvan Munteanu.

Doamna Eftimie Maria Magdalena : E o problema cu Greenfieid-ul, este monument istoric și nu se poate realiza această sumă. Da, nu avem terenul, pardon.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Lăsăti să vorbească domnul director.

Doamna Eftimie Maria Magdalena: Nu, nu e monument, am încurcat eu obiectivele. Nu avem acte pc teren. ... nu putem face SF-uI.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan —Secretarul Sectorului 1: Cristi?


21. OCT. 2019

Primit răspuns / completare petiții ScmnAlurâ de primire...............

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să-l lăsăm pe domnul director să ne explice, domnul Munteanu.

Doamna Eftimie Maria Magdalena Eftimie?: și atunci, banii aferenți...

Domnul Daniel Tudoraclie - Primarul Sectorului 1: Doamnă director, lăsăți-1 pe domnul Munteanu să vorbească!

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Domnul Munteanu, spuneți.

Domnul Cristian Marian Ncagu Președinte de ședință Dați-icuvântul!

Domnul Răzvan Munteanu: Ok. mulțumesc! Bună ziua, în Greenfield avem următoarea situație: astăzi dezvoltatorul imobiliar este în curs de aprobare a planului urbanistic zonal pentru a-și reglementa accesul din cartier spre centură. Din acest motiv, nici zona de teren pe care ne-o vor pune gratuit la dispoziție nu este foarte clar definită. întrucât nu avem real astăzi terenul donat, nu se mai justifică menținerea acestor bani, cel puțin pentru perioada această, până la sfârșitul anului pentru elaborarea SF-uiui. Este o explicație foarte simplă și reală.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, haideți să votăm!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan —Secretarul Sectorului I: De asemenea, fac și eu o precizare.

Domnul Daniel Tudoraclic - Primarul Sectorului I: Deci acest amendament, nu-1 votați! Păi n-avem teren.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan —Secretarul Sectorului 1 :Da... și, de asemenea, fac și eu o precizare. La motivația amendamentului se menționează actele normative incidente, după cum rezultă așa cum este scris, citez: “Dorim păstrarea sumelor deslinale” Dorințele le avem acasă, în instituțiile publice avem solicitări, manifestări de voință și trebuie să avem o argumentare justificată.

Doamna Grigurescu luliana Cristina : Doamna director dumneavoastră ar trebui să ne dați un aviz consultativ sau cam așa ceva, nu știu cum se numește exact dar cred că este consultativ, vis-a-vis de legalitatea mutării banii dintr-un capitol în altul. Dumneavoastră considerați că este legală dacă noi am mută banii de colo colo, adică să respecte legea în vigoare, nu oportunitatea. Oportunitatea este votată de către consiliu. Dumneavoastră vă exprimați acum că și cum ați fi membru al consiliului local, noi votăm oportunitatea acestei sume, dumneavoastră ne spuneți dacă întrunește condiția legală de a fi mutat de la un capitol la altui. Asta trebuie să avizați dumneavoastră.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan—Secretarul Sectorului 1: păi asta..

Doamna Grigorescu luliana Cristina : nu oportunitatea proiectului. Mulțumesc tare mult!

Domnul Goncca Gliiorghită Liviu: doamna Porumb, domnișoară Porumb, mutarea banilor, încă o

dată, mutarea banilor


taci ca să pot vorbi și eu...i jLd wpiiiiuiBuctiresb' REGISTRATURĂ GEflERALĂ

2 1- OCT. 2019

I Primit răspuns I completare pc-tiț? -; | rirninMiifărf; primire......„................

Don ni na Porumb Rum o na Porumb; o să vă aștept de Paște domnule Goncea...

Domnul Goncea Gliiorghită Liviu: asa mutarea banilor..., da, ai tăcut? Dar ți s-a spus în comisie

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: haideți, vă rog frumos să votăm amendamentul

Domnul Goncea Gliiorghită Liviu: ce ați spus e incomplet

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință :Votati. vă rog!

Domnul Daniel Tudorache -Primar al sectorului 1: dar nu mai avem terenul..

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Votati. vă rog.

Domnul Cristian Marian Neagu: suntem în procedura de vot...după ce votăm

Domnul Daniel Tudorache —Primar al sectorului 1: gata

Doamna Comunici Ancuta Sorina: numai puțin, am votat acest amendament ilegal din punctul meu de vedere, dar din greșală am votat DA, deci vă rog eu să repetați pentru că chiar nu vreau să dau cu subsemnatul..., dar nu vreau să apar cu vot pentru.., vă rog frumos să refacem votul , vreau să apară cu NU la mine.

Doamna Cristina Grigorescu: Stimați colegi! Avem aici pe domnul Primar care acum câteva .., nu știu, săptămâni și-a pus pe facebook o susținere vis-a-vis de acest proiect, să înțeleg că domnul Primar, în momentul de față nu îl mai susține.

Domnul Daniel Tudorache -Primar al sectorului 1: doamnă sunteți româncă sau nu?

Doamna Grigorescu luliana Cristina : Eu sunt!

Domnul Daniel Tudorache -Primar al sectorului 1: Păi s-a spus când avem terenul, atunci alocăm sumele respective de bani, dacă dezvoltatorul nu a reușit să resolve cu PUZ-ul, ce vreți mai mult?

Doamna Grigorescu luliana Cristina : Da, dar noi în momentul de față vorbim de oportunitatea finanțării acestui proiect, că este acum că este la anul, despre asta este vorba. Domna director trebuie să vorbească de legalitatea transferului banilor dintr-un capitol în altul și nu de oportunitatea proiectului. Noi ca și consilieri răspundem individual de oportunitatea fiecărui proiect, asta trebuie să știe flecare. Doamna Director vă rog frumos să vă dați avizul dumneavoastră de legalitate nu vis-a-vis de..

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: doamna consilier...

Doamna Cristina Grigorescu:.... Oportunitatea proiectului. Nu sunteți consilier director și sunteți specialist și avem încredere în dvs.... Asta să știți


Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de scdintă:Mai avem trei voturi, vă rog frumos, suntem în procedura de vot. Cine nu a votat? Cristi, cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Ncagu- Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos

Doamna Andreea Paraschiv:.......


Domnule Chirvasă, nu ați votat?


Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Domnule Chirvasă.. .7 voturi pentru, 9 abțineri, 9 împotrivă, amendamentul a fost respins.


AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 7 VOTURI PENTRU, 9 ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ


Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Amendamentul numărul 3.

Domnul Suvac Virgil Adrian: Amendamentul nr. 3, se diminuează capitolul 67.02.05.03 cu suma de 1496 mii de lei tot de la ADP toaletări, ca reper, se majorează capitolul 70.02.03.01 cu suma de 1496 de mii de lei. Acești bani sunt pentru secțiunea de dezvoltare, dezvoltarea sistemului de locuințe a Sectorului 1, Dridu și Odăi

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Doamna Director!

Doamna Porumb Ramona: Păi așa cum șțiți pe lista de locuințe sociale avem 700 de cereri, nu? în loc să le plătim acestor oameni zilnic, pardon, lunar, o suma între 700 și 1100 de lei, nu ar fi normal să dezvoltăm sistemul de locuințe sociale și să alocăm în acele case si să demarăm acest proiect? Vorbim despre locuințe sociale la Dridu și Odăi. în prezent vă amintesc că plătim lunar chirii către aceștia. Propunerea noastră este să demarăm acest proiect care stagnează de foarte, foarte mult timp.

Doamna Eftimie Maria-Magdalena: Directorul de la Investiții din cadrul Aparatului poate să se exprime dacă această suma va fi ... angajată sau nu până la sfârșitul anului.

Doamna Ancuta-Sorina Coinănici: Asta voiam și eu să...și eu să întreb, îmi cer scuze... și mai exact pentru...ce? Să construim acum sau pentru ce? Avem timp să-i folosim? Adică nu-i ducem undeva unde data viitoaie îi luăm și îi dăm probabil la... Aaa! îi dăm la Guvern c-o să aibe nevoie. M-am prins, gata!

Domnul Glieorghilă-Liviu Goncea: Despre Dridu. Doamna Ramona. Cu toți...cu toți șlim că acolo nu se poa...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnu’... domnu’ Fodoroiu!


Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Da...


Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Lasați-1 să vorbească, domnu’ director.Domnul Marius Cosmin Fodoroiu: Deci, în momentul de față avem licitația de achiziție a imobilelor de pe piața liberă finalizat în cazul unui imobil și în curs de negociere în cazul celui de-al doilea Comisia, membrii comisiei știu exact foarte bine situația. în ceea ce privește cele două puncte pe care le-ați spus dumneavoastră la Odăi, am refăcut studiul de fezabilitate, pentru că acum conform noilor prevederi, absolut toate clădirile care sunt construite de către administrațiile publice trebuie să îndeplinească normativele EMZEM și am făcut comisia tehnică pentru studiul de fezabilitate. Suntem în momentul în care putem lansa licitația de proiectare și execuție la Odăi. Iar în ceea ce privește proiectul de la Dridu, suntem în același blocaj, pentru că nu reușim să deviem conductele Radet, ApaNova și Electrica. Drept pentru care, acolo nu se va putea începe la sfârșitul acestui an nicun fel de lucrare.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci nu se pot cheltui banii până la sfârșitul anului. Deci, nu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos! Mai avem un vot! 12 voturi pentru, 3 abțineri, 10 împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 10 VO TURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul numărul 4!

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Amendamentul numărul 4. Se diminuează capitolul 67.02.05.03 cu suma de 800 mii lei... Se majorează capitolul 67.02.03.12 cu suma de 800 mii lei, consolidare și restaurare monumente istorice. Nu sunt de acord cu diminuarea investiției la Grădiniță numărul 252. Tot de la toaletare. Consolidare și restaurare monumente istorice.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Spuneți, doamna director!

Doamna El'limie Maria-Magdalena: Da, nu se poate aviza așa ceva, întrucât nu se poate efectua această lucrare. Fiind monument istoric nu e timpul necesar să își ia avizele de la Ministerul Culturii, ce mai trebuie. Nu știu exact. Și s-a considerat să fie redirecționată această sumă. De aceea a fost luată.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci nu! Nu!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Porumb Raniona: Știți ce nu-mi este mie deloc clar? Acest buget a fost votat cred că în martie. Suntem în octombrie în atâtea luni dc zile n-am reușit să luăm un aviz, n am reușit să facem toate acestea.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, o să veniți dumneavoastră la Ministerul Culturii și vom vom lua avizele.

Doamna Porumb Ramona: Și le tot amânăm proiecte proiecte esențiale pentru Sectorul 1, pe care

noi le amânăm de la an la an Nu suntem în stare să ne-asezărn la masă cu cei du la Radet, ApaNoya

(• C />

I - > IUI i ' •L’niQpItlIUioUCUfBâu

’ - ISTR MXJRĂ GENERALA

Zl OCT. 2019

Pllinitrttpuns / compilare psl:fr I 3r-n:n’Kn dsDfțfltlft.....

sau cine au țevi pe dedesubt la Dridu și să facem ceva! Nu putem obține un aviz de la Cultură că am avut guvern de aceeași culoare și așa mai departe. Și ne trezim în octombrie cu aceleași probleme pe care le amânăm de la an la an. Și tot, ce să vezi, consilierii PNL sunt de vină!

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos! Haideți, că mai sunt două voturi! Cine nu a votat, Cristi? 12 voturi pentru, 3 abțineri, 10 împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, TREI ABȚINERI ȘI 10

VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Amendamentul numărul 4!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: 5 e acuma!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 5! îmi cer scuze. Domnul Suvac, citiți amendamentul?

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Bun, mulțumesc! Amendamentul numărul 5. Se diminuează Capitolul 67.02.05.03 cu suma de 95 mii de lei, sc majorează Capitolul 66.02.06.01, alte cheltuieli în sănătate cu suma de 95 mii lei. Si aicea dorim păstrarea sumei pentru SF și studii conexe pentru Spitalul Vasile cel Mare. Este o investiție prioritară pentru Sectorul 1. Tot de la lualetaie.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da’ ce...cc treabă arc Vasile ccl Marc? Da’ ce treabă are?

Doamna Porumb Ramona: Cel pe care doriți să-l construiți.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: de asta se ocupa Societatea...

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Cel pe care l-am aprobat anul trecut.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Da, da.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Păi ce treabă are? Societatea se ocupă.

Cosmine! Ce-ți trebuie?

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Domnul director...care-i motivul...? Dorim păstrarea sumei pentru SF și studii conexe pentru Spitalul Vasile cel Mare?

Domnul Daniel Tudorache Primarul Sectorului 1: Da’ asta-i treaba SocietățiiI

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Este o investiție prioritară. Mamă! Aia care-ați votat-o tot timpu’?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: E treaba Societății asta!


Primit răspuns / completare p st; jr [șsmnMurȘ <1- nrlmlrn.........................

Doamna Ancuta-Sorina Coinănici: Da, societa.... a, Compania aceea care face spitalul nou?! Aia e? Pe care ați susținut-o voi mereu!

Domnul Măritiș Cosmin Fodoroiu: E societ...ce-i cu ea?

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Domnu’ director....explicați-ne și nouă! Vă rog!

Doamna Porumb Ramona: Cred că s-a votat acest proiect de atât de multă vreme încât am și uitat de el. Apropos, doamna Secretar, revin încă o dată la dumneavoastră cu rugămintea...

Doamna Porumb Ramona: Doamna Comănici, o secundă vă rog! Revin cu rugămintea de a organiza o întâlnire cu cei care sunt în Consiliul de Administrație, pentru a ști și noi care este stadiul lucrărilor. Sau nu, de fapt lucrări lor...nu știu, proiectului....și așa mai departe. S-au alocat niște bani, înțelegem alături de dumneavoastră că este un proiect esențial pentru sectorul 1 și totuși stăm și cu acest proiect pe loc. Nimeni n-are nicio informație, nu realizăm această ședință. Nimeni nu vine să ne spună ce și cum, cu banii? Exact asta spunem, că ne dorim realizarea lui și demararea acestui proiect cât mai repede. Doar că, din păcate demararea fizică, de ce ține, proiect și așa mai departe, ține de aparatul de specialitate, nu de noi.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Doamna consi 1 ier!

Domnul Marius Cosmin Fodoroiu: Doainiiaconsilier!

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Nu pot să mă abțin! Ați fost, ați convocat vreodată, ați solicitat vreun membru din CA? Nu, dumneavoastră știți? Numai puțin! Știți unde-i sediu’, unde funcționează? Ați fost vreodată acolo? Oficial, doamna consilier, sunteți consilier local de trei ani jumate în fiecare zi! înco o dată! Eu, consilier local, dacă vreau să mă duc la o școală, unde sunt directorii aici, la un spital...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna Comănici!

Doamna Ancuta-Sorina Coinănici: ...la o subordonată...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului I: Doamna Comănici!

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: ...nu mă dă nimeni afară. Pentru că vreau să mă interesez și să susțin. Ceea ce voi nu faceți. Păi, dacă te-ntreb unde e sediul Companiei, știi?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna Co...haideți, doamnă! Doamna Comănici, hai, lăsați discuțiile!

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Domnu’ director, nu ne explicați?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Adică dăm bani la o societate, cam de fapt asta...

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu: Banii pentru Spitalul Vasile cel Mare sunt la societatea pe

care, deci dvs ați susținut-o


■xlorul 1 si wuiuc'.piuiui Buareșli I

REGISTRATURĂ GcUS.tALĂ

1--

IX SCtM

__                       __I

- / ..... •'■ -v -

■ ■......................

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: deci n-are nicio legătură, cred că amendamentul nu e corect făcut, deci nu, e incorect amendamentul.

Domnul Neagu Marian Cristian: Mai are sens să mai citesc amendamente dacă le respingeți pe toate?

Domnul Daniel Tudoraclie - Primarul Sectorului 1: Păi nu, dar dacă e incorect...cum să dau niște bani la societate? N-am cerut, deci trebuie să ceară societatea. Vreți să dați niște bani la socitate fără ca societatea să ceară?

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Deci îi diminuați...în fine, haideți să trecem la vot...

Domnul Neagu Marian Cristian: haideți să votăm, vă rog frumos! Suntem în procedură de vot doamna, după, după ce votăm.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Când au fost dezbaterile, nu este posibil...

Domnul Neagu Marian Cristian: V-am dat cuvântul, doamna consilier...pai ați închis. Mai solicitați o dată cuvântul

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Ati spus la începutul acestor amendamente, domnul Primar, faptul că domnul Suvac va citi amendamentele si doamna director va da avizul de legalitate, iar noi ca și consiliu votăm oportunitatea, asta trebuie să votăm, asta ne cere legea

Domnul Daniel Tudoraclie - Primarul Sectorului 1: Dvs ați spus, cel care primește banii trebuie să-și dea acordul, nu e aici directorul societății

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Eu nu țip la dvs absolut deloc, eu doar am spus că doamna director nu și—a exprimat avizul pentru acest, amendament, tocmai asta am spus acum. Dacă dvs n-o lăsați pe doamna directoi să-și dea avizul, pozitiv sau negativ, cum o fi el, de legalitate, pentru că dumncai își dă pc legalitate ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: D o a m n a.....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: nu avem niciun aviz pe niciun amendament.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna consilier...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dumneai n-a fost lăsată să vorbească în momentul de față. Doamna director, vă rugăm frumos să ne spuneți pe fiecare amendament dacă întrunește condițiile legale, de a muta dint.r-un capitol banii în alt capitol.

Domnul Daniel Tudorachc- Primarul Sectorului 1: Nu, trebuie semnătura directoruluiDomnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu are semnătura directorului

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: Doamna consilier, doamna consilier Grigorescu, numai puțin să fac și eu o precizare...într-adevăr votați ..

Domnul Neagu Marian Cristian: Mai sunt 5 voturi, vă rog frumos

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna consi 1 ier...votați pentru?...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: avizul doamnei director îl dă după ce are semnătura celor doi directori

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan -Secretarul Sectorului I: Doamna consilier, așa cum spuneți dvs că votați numai pentru oportunitate, votați în condiții de legalitate, că alfel răspundeți, răspunderea juridică vă revine. Dacă totuși aparatul de specialitate, executivul, atrage atenția că nu sunt îndeplinite condițiile legale, dvs, oportunitatea o votați numai în condiții de legalitate. Nu precizează legiuitorul că dvs votați de oportunitate un act ilegal, răspunderea este individuală și în solidar.

Domnul Neagu Marian Cristian: Mai avem un vot, vă rog frumos! 10 voturi pentru, 4 abțineri, 11 împotrivă, amendamentul nu a tiecul.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 11 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Neagu Marian Cristian: Amendamentul nr.6. Spuneți, doamna conslier

Doamna Porumb Raniona: Înainte de a trece la votul următorului amendament, ca să înțelegeți logica noastră, cred că deja cel puțin domnii directori care sunt în sală, sunt complet nelămuriți. Nu dorim tăierea de fonduri de la proiectele de investiții din sector, fie cum este următorul amendament care se referă la săli de ... la o sală de scrimă, la un bazin de polo, la o sală de handbal cum este și spitalul, cum au fost și școlile, grădinița respectivă, doar pentru a-i da către funcționare...pentru că.., și-mi cer scuze, dar pentru că nu a existat capacitatea de a se realiza aceste proiecte, deci nu tăiem de la investiții ca să-i dăm spre funcționare doar pentru că nu s-a putut realiza din diverse motive pe care dvs trebuie să le știți mai bine aici în cadrul Primăriei, nu se pot duce la sfârșit aceste proiecte.

Domnul Neagu Marian Cristian: Domnul Suvac

Doamna Porumb Ramona: Deci ideea noastră asta este, să rămână bani pentru investiții, pentru dezvoltare, nn doar pentru funcționare.

Domnul Neagu Marian Cristian: Domnul Suvac, citiți amendamentul! Domnul Suvac, citiți amendamentul, vă rog frumos ca să vă răspundă domnul Fodoroiu!

n

1___________

1 • V U 1 j L. v <xj

Primit râs

pur.s / completare peîa


Domnul Virgil-Adrian Suvac: Bine! Amendamentul nr. 6 - Se diminuează capitolul 67.02.05.03 cu suma de 600 mii lei. Se majorează capitolul 67.02.05.01 cu suma de 600 mii lei (Servicii recreative și sportive). Aici nu suntem de acord cu diminuarea investițiilor în infrastructura sportivă... Păi, v-am zis...luăm banii de la toaletare și îi ducem către direcția aceasta care se ocupă de infrastructură , în special pentru sala de scrimă, pentru bazinul de polo, pentru modernizare sală de handbal,

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu: Deci absolut toate cele 3 obiective, în urma expertizelor, a reieșit că sunt în risc seismic, și acum suntem în discuții cu cei de la ISC pentru a stabili exact ce intervenții se pot face atât la bazinul de polo, cât și la sala Floreasca. La sala de scrimă e o situație puțin deosebită, dar și acolo sunt intervenții structurale de făcut. Asta a reieșit din expertiză și în momentul de față nu avem soluții clare, de aceea diminuăm, nu blocăm investiția aceea, doar diminuăm pentru a nu rămâne cu bani până la finalul anului.

Domnul Neagu Marian Cristian: Doamna director ...

Domnul Daniel Tudoraclie - Primarul Sectorului 1: Deci nu putem investi acolo, la sala Floreasca și la bazinul de polo Floreasca

Domnul Neagu Marian Cristian: Spuneți, doamna director ...

Doamna Maria-Magdalena Eftimie: Nu, nu putem ... Direcția Economică nu-i de acord cu această ...eu sunt economist...da, nu sunt...Direcția Economică nu c dc acord adică respectiv eu, nu ca persoană , ci ce reprezint, ce funcție reprezint aici, pentru că nu are rost să îmi las o sumă în buget pe credite bugetare și să nu o angajez să o cheltui până la sfârșitul anului din varii motive. Pot să o păstrez pe credite de angajament și o fac la anul. Da...păi undeva unde se poate, nu știu.

Domnul Neagu Marian Cristian: Am înțeles doamna director, mulțumesc frumos! Haideți să votăm!

Doamna Maria-Magdalena Eftimie: Nu. nu, deci nu zic nimic, eu nu zic nimic, eu doar vă răspund la întrebări

Domnul Neagu Marian Cristian: Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Porumb Raniona: Adică o lăsăm așa sau ce facem? Ne luăm mâinile de pe ea și...

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu: Exact asta v-am spus în momentul în care am intervenit..suntem în discuții cu ei de la ISC pentru a stabili exact ce intervenții structurale putem face atât la sala Floreasca, cât și la bazinul de polo.

Doamna Porumb Raniona; ok și dacă mâine ei zic și vin și vă spun gata am renunțat la banii de aici? numai i-am dat deoparte înțeleg că practic nu vă așteptați la niciun răspuns din partea lor sau cum?

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu: Ba da, ne așteptam


21 OCT. 2019


J

I Primit răspuns I completare petiji |f~mr Hrâttsprfmfre......................

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: După 1 ianuarie

Domnul Cosmin Malius Fodoroiu: Ne așteptăm la un răspuns pentru că de asta suntem în discuții cu ei, dar ideea este că categoria de lucrări pe care ne-am prognozat-o noi la începutul anului este total diferită față de ceea ce urmează să realizăm atât la sala Floreasca, cât și la polo și în momentul în care vom avea date exacte vom veni în fața Consiliului Local și vă vom face propunerea de consolidare.

Doamna Porumb Ramona: mersi

Domnul Neagu Marian Cristian: 11 voturi pentru, 3 abțineri, 11 împotrivă, amendamentul nu a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 11 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Neagu Marian Cristian: Amendamentul nr. 7

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Amendamentul nr. 7 - Se diminuează capitolul 67.02.05.03 cu suma de 3333 mii lei. Se majorează capitolul 66.02.06.01 (alte cheltuieli Spitale Generale). E pentru cheltuieli spitale în general, nu un spital anume. Dorim păstrarea investițiilor în structura de ... Toate! Secțiunea dezvoltare.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Doninu... haideți, spuneți care că, poate unele, poate unele întra-devăr vor, or avea nevoie să mai cheltuiească până la sfârșitul anului, dar poate altele sunt încă la fază de proiectare la ceva. Care, la care spitale? Că chiar sunt curioasă. Exemplu!

Domnul Olivcr-Leon Păiusi : Este clar aici doamna Comănici.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Spitalul cutare este în lucrare... să trebuie să primească atâția bani până Ia sfârșitul anului să își termine pavilionul nu știu care

Domnul Oliver-Leon Păiusi : Doamna Comănici

Doamna Ancuta-Sorina Comănici; Numai puțin, numai puțin

Domnul Olivcr-Leon Păiusi : Doamna Comănici, scrie clar aici. Uitați-vă...

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Nu. nu vrea domnu, de ce eu vreau, de ce, păi...

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Păi dacă scrie în documentele pe care le-am primit exact la ceea ce spuneți dumneavastră, la ceea ce întrebați.


Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Păi da, vreau eu că nu văd nu sunt ochelarii mei.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Unități sanitare publice spitale și policlinici.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Spitalele sau policlinicile.


Domnul Oliver-Leon Păiusi: Reabilitare construcții și instalații inclusiv centrale termice.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Da., ia hai citiți-le dumneavoastă domnul Păiuș hai citiți-le ia.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Păi uitați-le.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Dacă ați citi și dacă ați învăța...

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Nu am citit.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: ... un pic despre acest proiect.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Mărturisesc că nu am citit.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Vă duceți la pagina 20 și acolo scrie negru pe alb ce tebuie să știți dumneavoastră, uitați!

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Domnu ați făcut dumneavostră aceste amendamente? Nu colegii de la PNL pe care cât de cât îi mai interesează un pic așa de aceea vreau să îmi spună care, care spitale, care sunt proiectele?

Doamna Ramona Porumb: La noi vă rog... Doamna Comănici, așa cum am piecizat și mai devreme nu susținem tăierea de sume de la dezvoltare pentru partea de funcționare, acești bani erau alocați către spitale pentru partea de dezvoltare. Consider ...înțeleg altfel că dv considerați că în Sectorul 1 am încheiat cu dezvoltarea spitalelor? Sunt toate puse la punct și nu mai este nevoie de bani pentru dezvoltarea spitalelor din Sectorul 1?

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Te rog domnu... Dacă pe mine mă întrebați de spitale înseamnă că aveți o mare problemă. De aceea pentru că le cunosc ...vreau să îmi spuneți pentru care spitale și să îmi spuneți efectiv pentru ce lucrare? Pentru ce anume? Pentru că, v-aș pune o întrebare, că văd că vă pricepeți. Ce se întâmplă cu banii unei primării, oricare ar fi ea, dacă la sfârșitul anului rămân necheltuiți? Având în vedere că sunt...

Doamna Ramona Porumb: Ce s-a întâmplat și anul trecut. Cunoaștem prea bine că nu i-ați cheltuit. Știm.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Numai puțin! Numai puțin! Păi tot din cauza voastră. Având în vedere că obiectul unei rectificări ăsta este, să iei banii de pe investiții... pentru că totul de la începutul anului, da voi trebuie să știți. Asta este pentru cei care nu știu. îți faci niște proiecte care ulterior se demnostează că datorită legislației în vigoare pe achiziții, expertize și așa mai departe nu se pot realiza în termenele pe care tu ți le propui, spre sfârșitul anului îți faci o rectificare iei bani de

acolo de unde știi sigur că nu poți fi cheltuiți, nu neapărat din vina noastra ci datorită legislației și așa mai departe...


Doamna Ramona Porumb: Da din vina cui doamna Comănici? Din vina cui? Ne ocupăm noi de implementarea proiectelor? Nu.


’rimlt răspuns / completare f îemnJturâ de primire,................

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Și îi iei și îi duci acolo unde se pot cheltui, unde sunt contracte în vigoare, unde ai plăți de făcut, unde sunt facturi și așa mai departe așa se face cu prioritate. Iei dintr-un loc și dai într-altul, noi hotărâm. Acum că voi hotărâți să băgăm niște bani în investiții și așa mai departe care nu vor fi cheltuiți până la sfârșitul anului. ..

Doamna Ramona Porumb: Păi așa e normal doamna Comănici. Nu doar să funcționeze o primărie și atât, să plătim salarii și apă și lumină., e normal să ne dezvoltăm că de aia sunt investiții. Că mai depărate cineva nu e capabil să le pună în aplicare nu mai ține de noi.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Salariile... Eu de abia aștept. Deci puneți niște întrebări... pe bune, eu mă abțin cu greu să nu vă răspund, mergând în ideea că voi știți administrație. Deci pe bune, hai să faceți niște amendamente clare eu am întrebat structură de sănătate, spitale generale care, cu subiect și predicat. 1! Cutare că poate și chemăm directorul de la școli și de la spitale și îl întrebăm. Poate aveți voi dreptate și nu știm noi, deci încă o dată care sunt? nominal cu liniuță care dintre ele?

Domnul Daniel Tudorache- Primarul Sectorului I: Da. suntem de acord, dar concret. Domnul consiler spuneți nu... nu că dacă trece., nu așa în van! Fără nicio documentare. Vă rugăm să faceți documentarea și votăm. Doamna director economic, putem să dăm bani fără să știm unde?

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Economic: Nu, în niciun caz.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte <le ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos!

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Doamna director, tocmai v-am zis capitolele bugetare. Tocmai am spus capitolele bugetare și v-am zis de unde le luăm și unde îi ducem. Ce e ilegal în treaba asta. Da de ce nu pot fi angajați ce spitale nu au nevoie?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cristi ți-am spus să dai drumul la vot!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: înainte votului aș avea rugămintea să... Doamna director, vă spun cred că a patra oara... Dumneavoastră trebuie să ne spuneți dacă se pote muta legal dintr-o parte în alta. Noi aici., colegul meu v-a spus, de la capitolul cutare la capitolul cutare. Ăsta este avizul pe care trebuie să îl dați dumneavostră în momentul de față, pentru că răspundeți legal așa cum noi răspundem legal pe oportunitate.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da doamna director, trebuie să aibă documentul în spate.

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Economic: Asta trebuie, să am necesitatea acestora.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Asta încerc eu să vă spun. Sunteți specialist!Comportați-vă ca atare, ca un specialist, doamna director.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Necesitatea anexată, fundamentată.


Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Economic: Da doamnă, chiar mă comport sigur

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Deci este legal să mutăm din capitol cutare.

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Economic: Sigur, sigur că da.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Este legal?

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Economic: Nu este legal pentru că nu poți să îi angajezi și să îi cheltui. Deci nu poți să îi angajezi.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Este legal să îi mutăm din acest capitol în celălat eu asta vă întreb?

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Economic: Eu nu sunt jurist. Păi nu, ideea e fac ceva cu ei?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Păiuș, vă rugăm, nu mai dezinformați.

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Economic: Da ce rost are.. îmi puneți întrebarea asta de legalitate. Ce înseamnă legalitate? Eu nu sunt jurist. Sunt economist. Eu sunt cu socotelile. Poftiți! Am centralizat cererile subordonatelor, dacă asta mă întrebați.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință : Mai sunt patru voturi, vă rog frumos!

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Economic: Fiecare subordonată are personalitate juridică și răspunde pentru ceea ce îmi cere mie. Exact, exact, exact. Din ce punct de vedere este ... din ce? Adică dacă îmi permite legea finanțelor publice locale?

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Vă mulțumesc doamna director. Mai sunt două voturi.

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Economic: Nu nici vorbă așa ceva nu, nu, nu am spus., nu îndrăznesc să spun așa ceva, că nu e real, Eu nu, nu... n-am spus asta. Da, ați votat un proiect de buget care pe parcursul anului, în funcție de necesități de piedici sau de nu știu... așa., el se modifică deci nu suntem singura primărie unde se modifică bugetul, îmi pare rău, nu! Trebuie să fim obiectivi! Trebuie să fim obiectivi!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cristi cine nu a votat? 12 voturi pentru trei abțineri 10 împotrivă. Amendamentul nu a trecut.
Domnul Virgil-Adrian Suvac: Amendamentul numărul 8. Se diminuează articolul 67.02.05.03 ADP toaletare arbori cu 7700 mii lei... se majorează capitolul 20.05.30 secțiunea de funcționare, alte obiecte de inventar cu suma 7700 lei și sunt pentru achiziționare la alegerea directorilor de obiecte de inventar, materiale didactice. Capitolul 20.05.30. Sunt bani pentru achiziționarea la alegerea directorilor de obiecte de inventar, materiale didactice. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna director!

Domnul Daniel Tudorache — Primarul Sectorului 1: Doamna director, eu zic că este...

Doamna Marja Magdalena Eftimie - Director Economic: Da eu, propuneam această sumă să se ducă în dezvoltare la învățământ... dacă am zis și la început... deci pentru ce au dânșii nevoie la investiții deci pentru că ei au deja prins în buget achiziția de... ce spuneți dumneavoastră aici...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1; Calculatoare.

Doamna Maria Magdalena Eftimie — Director Economic: Laptopuri, birotică și ce mai este. Dacă sunteți de acord la investiții. Nu în altul, nu în 006. In ce considerați dumneavoastră, da la investiții. Nu, în altul, nu în 006, în ce considerați dumneavoastră, dar la investiții. Da, da! Sau în secțiunea mare, Ia AUIPS.

Doamna Maria Magdalena Eftimie — Director Economic: Ei au deja prins în buget achiziția de ce spuneți dumneavoastră aici... laptopuri, birotică și ce mai este. Dacă sunteți de acord la investiții.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos!

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Stai 2 secunde. Cum se cheamă capitolul?

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Economic: Sau pe reparații curente, clădiri sau ce considerați.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Mai spuneți odată, vă rog!

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Nu poți să schimbi capitolul. Nu se poate schimba amendamentul.

Doamna Ramona Porumb: Deci dacă ar fi să se ducă pentru că personal nu am văzut și nu știu ce s-a mai întâmplat. îmi amintesc că la George Enescu aveam un pian, nu știu dacă l-am mai achiziționat... s-a achiziționat...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu se poate schimba, doamna consilie.

Doamna Ramona Porumb:... și nu l-am văzut trecut aici? Că zilele trecute îmi spunea cineva că nu, nu există un pian luat. Ok.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului I: Sunteți prost informată, doamnă. Pianul este

achiziționat.Doamna Ramona Porumb: La capitolul 65. Domnule Primar, de aici din primărie îmi spunea cineva_că nu s-a achiziționat_pianul, deci.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna director de la Enescu, s-a achiziționat pianul?

Doamna Ramona Porumb: Acum doamna director îmi zice că da, la ședința trecută cineva îmi zicea că nu. Ce anume? Nu sunt în consiliul de administrație acolo. Și atunci îi trecem la secțiunea de dezvoltare la capitolul 65.02.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu se poate, doamna consilier, nu se poate. Retrageți amendamentul, că nu se poate schimba acum.

Doamna Ramona Porumb: E recomandarea doamnei director economic. Dacă nu, rămâne strict pe capitole pe care noi le-am propus.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna, ...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu putem face modificări așa cum vrem noi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; Modificările pe amendamente trebuie trecute prin comisie.

Doamna Ramona Porumb: Intr-o oră de comisie pe buget, programată fix cu o oră înainte de începerea ședinței vedeți că nu e timpul necesar pentru a discuta toate acestea.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: Nu întrunește condițiile legale modificarea unui amendament după ce au trecut dezbaterile, după ce a fost trecut prin comisia de buget. încă o dată revin cu precizarea că amendamentele trebuie bine fundamentate și documentate, să fie elaborate în conformitate cu actele normative specifice.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 3 abțineri, 9 împotrivă, a fost respins.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, TREI ABȚINERI ȘI 10 ÎMPOTRIVĂ.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul numărul 9. A fost respins. Haideți să votăm. Spune domnul consilier.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Bun, amendamentul numărul 9, da? Se diminuează capitolul 67.02.05.03 cu suma de 8555 mii lei. Se majorează capitolul 66.02.50.50 cu suma de 8555 mii lei,


sector dezvoltare Complex Caraiman. Și aici dorim ca acel aparat de imagistică să achiziționat. Nu înțelegem de ce nu a fost achiziționat.

2

1

- * n»

1 î

11 «U , Z.U ! J

_____________!

Imit râsp

'uns /completări

rlniin?,......................

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, aici pot să vă răspund eu. Am început licitația, au existat contestații. Nu se poate termina licitația până la sfârșitul anului, deci nu putem cumpără anul acesta. Anul viitor îl vom cumpăra.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, procedura a fost anulată din cauza contestațiilor. O licitație durează mai mult de trei luni.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți votați, vă rog frumos.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: încă un vot, Cristi? Cine este?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 14 voturi pentru, o abținere, 10 împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 14 VOTURI PENTRU, o ABȚINERE ȘI 10 ÎMPOTRIVĂ.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci nu se poate face licitația.Deci nu putem să cheltuim banii până la sfârșitul anului. Păi nu se poate, dacă ne-au anulat licitația! Fiți foarte atenți, vă rog frumos.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul numărul 10.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Amendamentul numărul 10. Se diminuează capitolul 70.02.50, secțiunea funcționare alte servicii în domeniul locuințelor cu suma de 17 170 mii lei.Se majorează capitolul 67.02.05.03 cu suma de 17 170 mii lei secțiunea dezvoltare întreținere grădini și parcuri ADP. Dorim ca cele 45 de parcuri, sau locuri dejoacă să fie reparate așa cum s-a discutat în trecut. Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnul director..

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnul director, dacă pot să vă adresez o întrebare înainte.

Domnul Alin Vieru: Bună ziua.

Doamna Grigorcscu Iuliana Cristina: Anul trecut ați avut un control de la ANPC, de la protecția consumatorului pe locurile dejoacă, la începutul verii și vreau să știu care este situația în momentul de față la locurile de joacă. Știu că s-au dat amenzi, avertismente, nu mai știu exact ce s-a primit anul trecut pe locurile dejoacă. Vreau să știu dacă anul acesta a mai venit protecția consumatorului în control, sau alte instituții de control, dacă ne puteți spune un pic care este situația.

Domnul Alin Vieru: Da, în momentul de față avem 67 de locuri de joacă care se află deja în sistematizare, din totalul de 83, iar pe cele 16 dintre ele unde doresc relocarea sumelor mă aflu în procedură de licitație. Ea nu se va închide anul acesta, iar eu rămân cu 17 milioane blocate. Ceea ce nu înțeleg eu în momentul de față este că amendamentele care se fac, deși eu mi-am dat acordul «că


O

O


li

banii să meargă la școli se pare că nu merg la școli. Se dorește blocarea ADP-ului în totalitate. Eu mă aflu în situația în care am contracte semnate și mă uit la ele, iar colegii trebuie sa se apuce de procedura de licitație. Nu înțeleg care este managementul și ceea ce se dorește. Da, în momentul de față se blochează activitatea ADP-ului.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, vor să blocheze ADP-UL. Asta este.

Domnul Alin Vieru: Eu vă mulțumesc pentru ajutorul pe care mi-1 oferiți, dar locurile de joacă vor ramane probabil cele 16 nefuncționale dacă nu ne dau drumul și stăm cu blocare. Faceți cum credeți dumneavoastră. Eu vă mulțumesc frumos. Mai zic că sunt în procedură de licitație în momentul de față. Procedura de licitație durează minim 5-6 luni, dacă cunoașteți legea achizițiilor. Asta în cazul în care nu ne-ar contesta un ofertant. Ceea ce vă spuneam mai devreme cu sechestrul asigurător, în momentul în care un ofertant te contestă și nu își respectă condițiile tehnice asumate în oferta tehnică, eu nu am cum să fac derogare să îi ofer un serviciu sau un favor unui prestator.

Domnul Cristian Marian Neagu -Președinte de ședință: Mulțumim, domnul director. Haideți să votăm, vă rog frumos.

Domnul Alin Vieru: Nu știu cine vă informează pe dumneavoastră, dar vă informează greșit, iar executorul care a pus sechestru pe 14 milioane de lei ai ADP-ului va fi tras la răspundere, fiincă suma care este blocată este de 30 de mii, nu de 14 milioane. Vă mulțumesc!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnul director, există procesul verbal de sechestru încheiat azi, 12.09.2019, de către Camera Executorilor Judecătorești de pe lăngă Curtea de Apel București, Biroul de Executori Judecătorești asociați Stăiculescu și Zaina. Dosarul de executare este 277/2019, data din 12.09. Este semnat, există. Pe mine mă informează cine mă informează, credeți-mă că am surse foarte bune. Există și nu este un sechestru provizioriu cum ați spus, este un sechestru definitiv, de aia v-am și îngrebat dacă activitatea ADP este îngreunată, având în vedere că este jumate din parcul auto al ADP. Vroiam să știu dacă ați mai făcut ceva pași în deblocarea acestui sechestru, dar se pare că nu ați mai tăcut. Mulțumesc mult!

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: haideți să votăm! Mai sunt 2 voturi! Mai sunt 2 voturi! 11 voturi "pentru”, 3 abțineri, 11 "împotrivă”, amendamentul nu a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI, 11

ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieriprezenți.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Amendamentul numărul 11.

Domnul Suvac Virgil Adrian: Amendamentul numărul 11: ”se diminuează capitolul 84.02.03.03 cu suma de 2000 mii de lei secțiunea "funcționare străzi ADP" articolul, subcaptitolul 20.01.09. Se majorează capitolul 70.02.03.30 secțiunea "dezvoltare, alte cheltuieli în domeniul locuințelor" și aici ne dorim finalizarea proiectului de modernizare ascensoarelor în cel mai scurt timp.Domnul Ciistinn Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Se votează?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 11 voturi "pentru”, 2 abțineri, 12 "împotrivă”, amendamentul a fost respins.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI, 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: amendamentul numărul 12

Domnul Suvac Virgil Adrian: mulțumesc! Se diminuează capitolul 74.02.05.01. de la Direcția de Salubrizare cu suma de omieoptsuteunu mii lei, se majorează capitolul 70.02.03.30 cu suma de omieoptsuteunu mii lei secțiunea "dezvoltare, alte cheltuieli în domeniul locuințelor” și este același motiv pentru finalizarea proiectului de modernizare al ascensoarelor în cel mai scurt timp.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: domnul Munteanul

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: apăsați domnul director!

Doamna Grigorescu Cristina Iuliana: doamna director!

Doamna Porumb Ramona: aș vrea să întreb legat de proiectul de ascensoare, ținând cont că are o durată de 36 luni votat în 2018, aș vrea să vă întreb în primul an cât am reușit să modernizăm din totalul numărului de ascensoare?

Doamna Grigorescu Cristina Iuliana: și eu am întrebare pentru doamna director, de ce nu ne avizează negativ sau pozitiv amendamentele, pentru că ...

Doamna Porumb Ramona: vă ascult, domnul director

Doamna Grigorescu Cristina Iuliana: ...ne-ați dat cred că, maxim trei avizări pe toate, mulțumesc!

Domnul Fodoroiu Cosinin — director Investiții: Din momentul în care a fost avizat acest proiect, Direcția de Investiții împreună cu colegii noștri am tăcut identificarea în teren a tuturor lifturilor, s-au făcut contractele de mandat, asociațiile de proprietari au venit către Primăria Sectorului 1 și au semnat contractele de mandat care sunt în număr de aproximativ 200 în momentul de față dintr-un total de 900 și un pic de lifturi, nu? Așa, bine

Domnul Răzvan Munteanu: - Direcția Investiții: Ca cifre, dintr-un total de 901 lifturi, sunt semnate pentru 400 lifturi contracte de mandat astăzi, cu un număr de 200, restul încă nu s-au înscris celelalte asociații, suntem în discuții cu ei, într-un proces de completare al documentelor. în același timp la nivelul direcției de achiziții este acum în elaborare procedura pentru achiziționarea serviciilor de proiectare, de întocmire a rapoartelor tehnice de specialitate, avem prinse aceste 400

de lifturi înscrise.


Doamna Porumb Ramona: Mulțumesc! Și atunci înțeleg că ne-au mai, deci din 36 de luni da, mai avem doi ani și în doi ani ne propunem să finalizăm 900?

Domnul Fodoroiu Cosmin — director Investiții: dar nu știu, ce, care e ideea?

Doamna Porumb Ramona: ăsta e termenul trecut în hotărârea de consiliu,

Domnul Răzvan Munteanu: - Direcția Investiții: că ce anume?

Doamna Porumb Ramona: programul este pe 36 de luni

Domnul Răzvan Munteanu: - Direcția Investiții: nu, nu, nu cred că este o confuzie

Doamna Porumb Ramona: așa e trecut,

Domnul Răzvan Munteanu: - Direcția Investiții: nu

Doamna Porumb Ramona: așa e trecut 36 de luni

Domnul Răzvan Munteanu: - Direcția Investiții: nu știu exact la ce vă referiți

Doamna Porumb Ramona: chiar m-am uitat că vroiam să văd, că m-a întrebat cineva de criteriile pe care trebuie să le îndeplinești pentru

Domnul Răzvan Munteanu: - Direcția Investiții: nu, 36 de luni cred că vă referiți la faptul că 36 de luni vor avea garanție echipamentele implementate.

Doamna Porumb Ramona: nu, nu

Domnul Răzvan Munteanu: - Direcția Investiții: nu, ne uităm împreună

Doamna Porumb Ramona: dar mai mă uit o dată, mai mă uit o dată

Domnul Răzvan Munteanu: - Direcția Investiții: ne uităm împreună pe documentație

Doamna Porumb Ramona: dar era trecut la durata de implementare a proiectului, și vroiam să vă întreb ce facem cu

Domnul Fodoroiu Cosmin - director Investiții: nu poate să existe un astfel de termen pentru că sunt foarte multe lifturi de făcut, în 36 de luni este imposibil.

Doamna Porumb Raniona: păi tocmai asta mă gândeam și eu, că dacă în primul an nu am făcut niciunul cum mai facem după?

Domnul Fodoroiu Cosmin — director Investiții: e o confuzie, clar.

Doamna Porumb Ramona: și ce facem cu blocurile care au fost reabilitate termic și care nu au semnat procesul de recepție al lucrărilor? Pentru că înțeleg că blocurile care nu au semnat nu-și pot

moderniza ascensoarele? Sunt foarte multe în cazul acesta!


2 l OCT.»

I Primii răspuns /comp.'eta.-a pe:;’ [SOffin^urj de nrlmlro ............

Domnul Fodoroiu Cosmin - director Investiții: dar noi suntem, noi suntem într-o continuă activitate din punctul acesta.

Doamna Porumb Ramona: știți prea bine că sunt blocuri care de mulți ani au terminat lucrările și nu au nici până astăzi când vorbim semnate.

Domnul Fodoroiu Cosmin - director Investiții: sunt câteva excepții, sunt câteva excepții, anul trecut și anul acesta am încheiat peste 300 de recepții.

Doamna Porumb Ramona: ok, atunci așa să fie, îmi pare rău că nu știu adresa exactă, e undeva din zona Turda, dar revin la dumneavoastră cu adresa exactă să ne interesăm punctual.

Domnul Fodoroiu Cosmin - director Investiții: spuneți-ne adresa exactă sunt doar câteva cazuri punctuale unde nu avem, restul le semnăm în momentul în care vine termenul.

Doamna Porumb Ramona: ok, și de ce vi se iau 14 milioane

Domnul Fodoroiu Cosmin — director Investiții: pentru că în momentul de față, așa cum v-a spus și colegul meu Răzvan Munteanu, care a coordonat acest proiect, nu vom putea cheltui banii

Domnul Daniel Tudorache — Primarul Sectorului 1: până la sfârșitul anului

Domnul Fodoroiu Cosmin - director Investiții: în cursul acestui an, până la sfârșitul anului, am reabilitat termic primul lift care, cel care a luat foc.

Doamna Porumb Ramona: care a fost ars, care a ars.

Domnul Fodoroiu Cosmin — director Investiții: da, urmează să intrăm acum cu două licitații una simplificată, scurtă cu aproximativ 10 locații și una mare.

Doamna Porumb Ramona: deci așa cum am spus și la început, ne pare rău că nu putem duce la finalizare aceste proiecte de investiții și nu suntem de acord cu tăierea banilor de la programe de investiții și duși către funcționare, amendamentul nostru tocmai asta susține.

Doamna Grigorcscu Cristina luliana: care sunt criteriile de selecție a primului calup de zece și următorul mare

Domnul Daniel Tudorache — Primarul Sectorului 1: dar asta puteți vorbi după ședință, nu în timpul ședinței!

Doamna Grigorcscu Cristina luliana: nu, eu vreau să rămână înregistrat, despre asta vorbim!

Domnul Daniel Tudorache — Primarul Sectorului 1: nu, nu are rost, nu are legătură cu ședința!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: haideți să votăm, vă rog frumos!

Domnul Fodoroiu Cosmin - director Investiții: am urmărit un singur criteriu, primul care a venit să semneze contractul de mandat este primul care intră pe listă, al doilea care a venit să semneze ,

contractul de mandat. Primele zece sunt primii zece care au s-au înscris și au venit să semneze contractele de mandat, următoarele sunt următorii care s-au înscris. Două proceduri de licitații. Da, da, nu la grămadă, vor intra tot în aceeși ordine, da? Absolut toate lifturile intră în ordinea în care președinții... Pentru a reuși să intrăm în primele zece până la finalul anului, dacă licitația pentru calupul mare durează mai mult. Normal că pot fi contestate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: mai sunt 10 voturi!

Domnul Fodoroiu Cosmin - director Investiții: Nu se întârzie, se reduce termenul de licitație!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine nu a votat, Cristi? 8 voturi pentru, 6 abțineri, 11 împotrivă. Amendamentul a fost respins.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 8 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 11 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 13.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Nu are sens să mai citesc amendamente pentru că ne pierdem vremea cu toții. Eu vă zic să trecem la alte subiecte.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentul nr. 13. Votați, vă rog! îl avem în față. Sunt înregistrate în sistem.

Doamna Ramona Porumb: Ultimele două amendamente au legătură tot cu alocarea unor sume de bani către ascensoarele din Sectorul 1. Ținând cont de faptul că ai noștri colegi le au în față, pentru a nu îngreuna procedura, putem finaliza votul acestora. însă, din opțiunea dumneavoastră, înțeleg că, practic, le citim în zadar. Nu se dorește. De fapt, concluzia mea după ședința de astăzi este că nu se pot realiza proiecte de investiții în cadrul Primăriei Sectorului 1.

Domnul Dragoș-Florin Sion: Tocmai pentru a nu bloca activitatea, pentru a nu bloca activitatea școlilor, eu vă propun să spargem acest buget pe capitole și data viitoare să-l votăm pe capitole, tocmai pentru a oferi școlilor și spitalelor banii de care au nevoie pentru funcționare.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Trei voturi mai sunt? Cristi, cine mai este? Două voturi? Un vot? Cine nu a votat? Doamna Macarie?

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: 12 voturi pentru, 4 abțineri, 9 împotrivă. Amendamentul a fost respins.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 9 ÎMPOTRIVĂ

EGiSTRATuRA G': 'uTALA

-

z1. OCT. 2019

Imit răspuns / compilare psllji mnâtură do r.rimim.......................

Domnul Cristian Marian Nengu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 14. Votați, vă rog!

12 voturi pentru, 3 abțineri și 10 împotrivă. Amendamentul a fost respins.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 10 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Vreau să dau cuvântul câtorva directori care s-au înscris pentru a avea intervenții: Sebastian Ana Maria? Este în sală?

Doamna Mona Rudnic: Bună ziua! Numele meu este Mona Rudnic. Sunt directoarea Colegiului Tehnic „Dinucu Golescu”. Sunt de 30 de ani în această școală și de 10 ani sunt director al acestei instituții. Din păcate, este prima dată, în toată această perioadă, când mă confrunt cu o situație fără precedent. Și, când vorbesc acum, vorbesc și în numele multora dintre colegii mei cu care m-ani sfătuit, cu care am stat de vorbă. Cu tot respectul cuvenit, vă rog să faceți un exercițiu de imaginație și să vă gândiți cum se poate conduce sau sau cum se pot gestiona treburile uneu unități de învățământ care are 37 de clase, are 1000 de elevi, are 7 corpuri de clădire dintre care un cămin de băieți, un cămin de fete și o cantină - revin, cum se pot gestiona problemele acestei unități în condițiile în care în ianuarie 2019 am tăcut o propunere de buget la nivelul cheltuielilor din anul bugetar anterior, exact la nivelul cheltuielilor, pe titluri și articole bugetare, dar am primit în luna mai cam 50% din acest buget? Ulterior, deschiderile care au fost făcute au fost în jur de 20%-25% din cei 50%. Imaginați-vă printr-un joc al cifrelor că ne aflăm în situația de a gestiona aceste probleme cu o sumă de bani extrem de mică. Punctual vorbind, avem zero lei la capitolul bugetar Tnternet-Telefon. In era digitalizării — zero lei. Avem 2.000 de lei pentru următoarele trei luni pe materiale de curățenie, în condițiile în care săptămânal spălăm așternuturi pentru 120 de elevi cazați într-un corp de cămin. Vă rog să rețineți că sunt elevi care stau 24 de ore din 24 în curtea acestei școli! Sunt elevi care mănâncă la Colegiul “Dinicu Golescu”, sunt elevi care dorm la Colegiul “Dinicu Golescu” și sunt elevi pentru care noi nu vom reuși să pornim căldura și nu avem cum să plătim R.A.D.E.T.-ul deoarece nu avem bani în buget. Cu siguranță poate nu sunt toate școlile în această situație, dar marea majoritate a lor aici ne aflăm. Și venim cu tot respectul cuvenit către dumneavoastră să vă rugăm ca în această zi foarte sfântă și dragă nouă, tuturor, să lăsăm la o parte orice fel de încrâncenări și să vă gândiți cu toată deschiderea și disponibilitatea din lume că ne așteaptă niște copii care au dreptul să aibă toate condițiile de învățare într-un sector pe care noi îl considerăm fruntaș și pentru care noi suntem mândri că ne aflăm cu școala aici.

A doua problemă punctuală: este vorba despre o aprobare de o Hotărâre de Consiliu Local din luna iulie, 09 iulie 2019, prin care dumneavoastră ați aprobat un proiect - masă caldă gratuită pentru o sută de elevi din Colegiul Tehnic “Dinicu Golescu”. Pe baza unei argumentări foarte clare pe care noi am facut-o, în ideea că avem în cele zece clase de a IX-a cei o mie de copii — avem foarte mulți copii cu zero venit. Vă rog să mă credeți că, dacă ați deschide un dosar de burse și ați vedea că sunt șase-șapte copii și zero venit, acest proiect este extrem de binevenit și noi vă mulțumim pentru aprobarea implementării lui. Din păcate, însă, deși el a fost aprobat la începutul lunii iulie 2019, noi

nu am primit finanțare nici până la acest moment. Este adevărat că la 9 septembrie, în ziua de deschidere a anului școlar, în fața unui număr foarte mare de părinți și elevi, mulți dintre ei / .A,'


provenind din Sectorul 1, am mulțumit - ceea ce fac și acum - pentru aprobarea implementării acestui proiect și pentru faptul că veniți în întâmpinarea nevoilor elevilor școlilor din Sectorul 1. Din păcate, însă, nu s-a făcut această bugetare și, din păcate, am avut un părinte cu lacrimi în ochi venit din Suceava care întreabă de ce facem promisiuni neacoperite? Răspunsul mi-a fost foarte greu să-l dau. Fiindcă, în general, în cei 30 de ani de activitate când am promis ceva, am făcut. Să știți că, pentru noi, directorii acestor școli din sector, educație de calitate și această cutumă actori educaționali: școală, părinți, elevi, comunitatea locală, sunt lucruri veritabile în care noi credem foarte mult. Chiar ne bazăm pe ele și în general centrul de greutate al activității noaste, al dascălilor, se bazează pe promisiuni făcute și îndeplinite. Adică, în fața părinților și elevilor nu poți să vii cu niște promisiuni și ulterior să te răzgândești. Acesta este punctul 2.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Multumim frumos, doamnă!

Doamna Mona Rudnic: Punctul 3. Mă bucur și profit, îmi cer scuze de acest moment și vă mulțumesc pentru disponibilitate, aș vrea să va spun că la nivelul sectorului 1, pentru anul școlar 2019-2020 s-au format clase de învățământ dual și de învățământ profesional la colegiul tehnic Dinicu Golescu am avut o propunere de 4 clase de învățământ profesional și dual și am realizat mai mult decât atât, 5 clase de învățământ profesional și dual. Este salutară această realizare și iertați-mi lipsa de modestie, a colegilor directori de la colegile tehnice din sector, care numai noi știm cât de greu am adunat acești copii la învățământul dual, dar nu este un lucru ușor și mai ales este un lucru extrem de important pentru că cerințele pieței muncii solicită foarte mult personal calificat, agenții economici vin spre noi, motiv pentru care turbo-mecanica oferă copiilor noștrii de la dual, 800 de lei bursă și încă 300 de lei , dacă au medii peste 8. Ca atare, iată că agenții economici nu cred că dau acești bani dacă nu au nevoie. Este clar că trebuie să urnim această economie, punând umărul alături de toată lumea să formăm forță de muncă calificată.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos! Vorbim despre buget. Vă mulțumim frumos!

Doamna Mona Rudnic; Tocmai aici era și ultimul punct. Rugămintea pe care o avem că în acest an școlar să ne susțineți , așa cum a făcut consiliul sectorului 3, pentru că a fost o concurență neloială pe toate posturile de televiziune, cu toții ați văzut acel clip publicitar, dă-mi decât dă-mi și mie mai bine înveți o meserie, au fost clipuri plătite de primăria sectorului 3, au fost susținuți cu ageriți economici, cu activități foarte multe și îmi exprim speranța că și noi vom fi la fel de bine susținuți în anul acesta. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim și noi doamnă. Spuneți doamnă!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Doamna director ați spus la începutul intervenției dvs că noi am aprobat jumătate din bugetul pe care dvs le-ați propus. Noi ceea ce primim este de ia aparatul de specialitate din primărie. Noi am aprobat bugetul la începutul anului și ceea ce ni s-a solicitat am aprobat. Se pare că în bugetul care s-a supus spre a fi votat, înseamnă că nu au fost prevăzute anumite cheltuieli printre care și utilitățile și anumite programe de care dvs menționați.

46 (         ' 'I

Doamna Mona Rudnic: Nu, este exclus. Noi am avut o propunere de proiect de buget 2019 având în spate o notă de fundamentare extrem de bine detaliată.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Ok

Doamna Mona Rudnic: Nici un fel de sumă nu s-a cerut fără să existe în spate niște facturi de utilități, de pildă, la nivelul lui 2018, deși gandiți-vă că între timp aceste utilități au crescut.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Si dvs ați spus că noi am aprobat aproape 50% din bugetul propus.

Doamna Mona Rudnic: Eu nu știu ce ați aprobat, eu știu ce am primit noi în buget. Deci noi am primit în limita a 50 și ceva la sută din ceea ce am solicitat.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Deci să înțelegem și noi. Deci noi ce primim de la aparatul de specialitate, în comisii, în convocările noastre pe e-mail, noi aia am aprobat la începutul anului, să știți. Deci, .... nu dar dvs faceți mențiunea ...

Doamna Mona Rudnic: Deci tocmai din acest motiv am ajuns să solicităm bani la rectificarea bugetară...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Doamna director, eu....

Doamna Mona Rudnic: Nu pentru că noi avem chetuieli mai mari ci pentru că nu ni s-au alocat la momentul respectiv...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Da, dar înseamnă că la momentul la care a ajuns la noi la mapă a ajuns ceva înjumătățit....

Doamna Mona Rudnic: Aceste detalii tehnice ne depășesc....îmi cer scuze...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, vă rog să votăm bugetul.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Si pe noi ne depășesc și de asta credeți-ină că nu înțelegem de ce la începutul anului a fost aprobat un buget și acum credeți-ne că și noi suntem acaparați de domni director și doamne directori, și pe bună dreptate, pentru că nu mai au buget. Și noi votând un buget ne dăm seama că de fapt nu a fost ceva prevăzut sau au fost eliminate în mod intenționat anumite capitole pe care dvs le-ați fundamentat exact cum spuneți.

Doamna Mona Rudnic: Oricum este momentul,,.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Doamna director, numai puțin, o simplă întrebare, doamna director de la colegiu...aici....am o întrebare , că să încheiem că noi vrem să facem discuțiile numai pe acest rectificat. Acest proiect de rectiflct, care este în supunere spre aprobare, astăzi, în această ședința, inițiat de primarul sectorului 1 și susținut de noi, satisface nevoile dvs la colegiu? Deci este

bun acest rectificat? Mai aveți, vă este de folos, vă ajută până la sfârșitul anului.Doamna Mona Rudnic: Este foarte greu să estimăm 100% dar este un buget care într-o proporție foarte mare va acoperi cadetul, apă, enel de la nivelul lunilor noiembrie, decembrie.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Dacă ați fi consilier local, știind situația colegiului, l-ați vota?

Doamna Mona Rudnic: Este o întrebare retorică sper? Răspunsul este da.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Da, mulțumesc.

Doamna Mona Rudnic: Mulțumesc și eu!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos.

Doamna Porumb Ramona: Doamna director vroiam să va întreb, situația aceasta prin care nu vă mai puteți plăti facturile, de când s-a instalat?

Doamna Mona Rudnic: : Păi aș putea să va dau un detaliu. Factură de telefon și internet am plătit-o din venituri extrabugetare pentru ultima lună. Deoarece am avut 0 lei și înainte. Da? Deci ultima lună am plătit-o din extrabugetare și am ajuns încă o dată, repet, în această situație, deoarece, deși noi am făcut o estimare corectă, nu ni s-au alocat sumele respective.

Doamna Porumb Ramona: Și atunci, întreb eu, doamna administrator, în momentul în care noi am venit cu amendament, pentru școli, 2,5 milioane lei, și am zis că dorim că acești bani să meargă pentru școli, și ni s-a spus aici în ședința de consiliu că nu, nici o școală din sectorului 1 nu are datorii la utilități, nu este nevoie de bani pentru școli, toate școlile au plata utilităților la zi. întreb eu acum consilierii PSD de ce nu au votat atunci acel amendament, la momentul ăla era totul roz la școlile din sectorul I, și peste noapte, după ce a avenit PNL și a zis fraților, țipă directorii din sectorul 1 că nu au cu ce își plăti și nu ni s-a spus că nu noi suntem niște mincinoși, nu mai zic că poate s-a dus vorba și către unii directori, și că toate școlile sunt bine și cu utilitățile la zi. Peste noaplc cc să vedeți, a venit cu rccLificaic de buget, eu bani uătiu școli, că s-u duscopuiil că nu au cu ce să plătească facturi. Deci e mai veche problema asta....

Doamna Mona Rudnic: Mulțumesc, eu nu sunt în măsură să vă răspund.....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos.. .

Doamna Mona Rudnic: Deci, nu sunt în măsură să va răspund....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Se votează proiectul cu cele 2 amendamente aprobate.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Doamna director, doamna director vă rog să observați ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog, sunteți în procedură de vot, domnule, sunteți în procedura de vot...

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Aveți 13 voturi de pe linia această, luate. Doamna director, aveți 13 voturi dacă vă uitați pe televizor, de pe această linie. Acum să sesizați dvs. câte voturi veți '1


21 OCT. 2019

Prâitrăspuns 1 coraplaUrB pe!Ț

F’"TTi^' "     **■-     77îț>---^-________________________

primi de acolo. Și de acolo. Haideți să vă vedem. Pentru că problema mea nu este astăzi de a da 7 milioane 700 de la ...pentru încă....încă niște computere. Le-am dat și am votat....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos!

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Ce mai vreți să mai facem? Să dăm bani la școli, la salarii. Vorbim dc salarii doamnă, salarii, utilități,...dați un vot...l vot vă cerem. Sau votați împotrivă. Votați împotrivă sau dați un vot. Despre ce vorbim. Avem 13 voturi pentru aici. V-am votat și amendamentul dvs pentru școli. Cu 7 milioane 7 sute ....care i-am luat nu știu de unde i-am luat și i-am pus că să cumpărăm computere. Dați un vot...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: Sunteți în procedură de vot.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos. Suntem în procedură de vot.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Se votează bugetul în integralitate, cu cele 2 amendamente admise..

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Discutăm după. Votați sau nu votați.

Doamna Porumb Ramona: Din cearta noastră nu câștigă nimeni. Așa cum am propus mai devreme doamna secretar, doamna Comanici, despre școli discutăm, să știți.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I. Sunteți în procedura de vot.

Doamna Porumb Ramona: Ideea este că nu putem să votăm...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cristi, cine nu a votat?

Doamna Porumb Ramona: ....36 de milioane la ADP.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: Cristi, te rog frumos....Cristi, cine n-a votat? Sunteți în procedura dc vot.

Doamna Porumb Ramona: Nu vreți să ne certăm, eu vreau să vă propun....Doamna Comanici, lăsați-i pe domnii director nu-i mai băgați în afacerile dumneavoastră.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Ncagti Președinte de ședință: Haideți, vă rog frumoși Da, domnule consilier? Liniște, vă rog! Liniște, doamna Comanici. Da, domnule consilier?

Domnul Daniel Chirvase: Dragi colegi, domnule primar, trebuie să ne gândim cu ce rămânem și cu ce rămân cetățenii după această ședința. Grupul PNL a susținut niște amendamente cu informațiile pe care le-am avut din bugetul dumneavoastră și câte puțin de la aparatul de

specialitate, nu s-a votat nimic. Nu suntem contra școlilor. Am vrut niște amendamente care ajutau școlile, spitalele...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: E o minciună!

Domnul Daniel Chirvase: Mă lăsați să vorbesc?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: E o minciună.

Domnul Daniel Chirvase: De ce e o minciună? Nu am rămas cu nimic, am rămas cu o ceartă. Propuneți consultări cu liderii de grup înaintea ședințelor, vorbiți acolo ca să nu ne mai certăm în ședință.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule Goncea? Vă rog frumos să faceți liniște.

Domnul Cristinel Andone Director Scoală Generală: Bună ziua! Numele meu este Cristinel Andone și sunt director, de această dată, la o școală generală. Rugămintea mea este următoarea: avem instituții ale statului care veghează la partea de legalitate. Dați-ne șansa să nu ne mai blocăm și vă rog frumos, începând de mâine, veniți în școli, vedeți cu ce ne confruntăm, iar dacă alte instituții, de la școli până la orice altă direcție, este în afară legalității să răspundă în față legii. Sincer, mi se pare foarte simplu. Nu blocăm un întreg capitol doar pentru că nu știu care sunt problemele. în Ministerul Educației exista odată o anecdotă, cum arată un copil. S-au speriat. Cred că astăzi ar fi trebuit să mai aducem copii. Ar fi fost extraordinar. Dați-ne șansă să funcționăm. Sunt persoane de aici care știu cu ce probleme ne confruntăm. Noi nu avem nevoie de bani doar pe obiecte de inventar, avem în special pe investiții. Nu se știe acest lucru sau nu se dorește. Nu putem cumpăra nici un obiect mai scump de 2500. Dați-ne bani acolo pentru că listele de investiții se aprobă in consiliul local și propunerea este in aceiași situație. Dați-ne șansă și dacă cineva greșește să răspundă. Vă mulțumesc !

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Mulțumim, domnule director.

Domnul Cristinel Andone Director Scoală Generală: Și noi ne dorim, dar cei care nu le fac să o facă în față legii. Mulțumesc frumos !

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Mai avem 4 voturi.

Doamna Adriana Georgescu: Mai este cineva din sală care vrea să vorbească? Domnule Burduja, va cedez eu locul meu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cristi, cine nu a votat? Domnule Chirvase?

Doamna Adriana Georgescu: Cedez eu locul. în sală mai este cineva care vrea să vorbească?


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de seditită:O să vorbească numai cine e înscris la cuvânt.

Doamna Cristina Sebastian Directorul Colegiului de Muzică George Enescu : Bună ziua! Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, domnilor consilieri! Dragi colegi, numele meu este Cristina Sebastian și reprezint colegiul național de muzică George Enescu și, prin bunăvoința dumneavoastră, din această toamnă și grădiniță fostă 252, actuală grădiniță Frumoasă, din stradă Frumoasei. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că în liceul-colegiul de muzică George Enescu este cel mai performant pian din țară. Un pian Steinway Spirio achiziționat la dată de 22 decembrie 2018. Deci, acest pian există.... Eu vreau să vă spun că să fie clar. Doamnă, nu vorbesc despre ce se spune prin primărie, eu vorbesc despre ce s-a achiziționat și ce există în momentul de față și datorită dumneavoastră pentru că ați votat această frumoasă achiziție. Datorită acestui pian....

Doamna Porumb Ramona: Doamna Comănici, nu o mai ascultăm pe doamna? Bine, doamna Comănici, e foarte bine că faceți asta. Puteți să o respectați și acum și să o ascultați, totuși.

Doamna Cristina Sebastian Directorul Colegiului de Muzică George Enescu : Datorită acestei investiții, repet, singurul pian Steinway Spirio din țară, elevii colegiului național de muzică George Enescu sunt pe primul loc pe țară în ceea ce privesc premiile la olimpiadele naționale, la concursurile internaționale. Deci, suntem lin colegiu de elită și tocmai pentru acești copii am venit astăzi aici. După cum știți, muzicienii nu fac politică, ci ei au politică lor, aceea de a aduce mai departe numele acestei țări. Nici George Enescu nu a făcut politică. De aceea vin și vă rog în calitate de mamă, de director, de coleg al dumneavoastră, să susțineți să ne putem desfășura activitatea mai departe. în grădinița 252, pe care ne-ați dat-o să ne ocupăm de ea, să facem singura grădiniță muzicală cu profil muzical din țară, de stat. în acest moment, părinții aduc așternuturi de acasă și linguri și lingurițe de acasă.

Doamna Porumb Ramona: Pentru că nu am votat în ultima lună bugetul?

Doamna Cristina Sebastian Directorul Colegiului de Muzică George Enescu : Eu nu știu, repet, nu fac politică.

Doamna Porumb Ramona: Apropo, domnul director de la școli nu e interesat de situația școlilor din sector ?

Doamna Cristina Sebastian Directorul Colegiului de Muzică George Enescu : Ce am văzut aici de la ora 2 mă face să mi fie frică. Inițial am vrut să vin cu 2 copii să vă cânte, să vă arate, să vă pună într-o stare mai bună, dar vă repet, îmi este frică când văd acest pinp-pong. Noi nu facem politică, politica noastră sunt copii.

Doamna Porumb Ramona: E vorba de cheltuirea banului public, nu banul meu, nu doar banul

dumneavoastră. E vorba de cheltuirea banului public. .36, vă repet, de milioane, pentru ADP. Erau

inițial 11 milioane pentru direcția de salubrizare. Nu pot trece acest buget la calup cu noile..

Domnul Cristian Marian Neagu-Preșcdintc tic ședință: Rezultatul votului: 13 voturi pentru, 12 abțineri, proiectul a fost respins.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Bugetul a picat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de sedinlă: Declar ședința închisă. Vă mulțumim!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vineri la ora 12 este ședința de consiliu. Domnilor directori, vă mulțumim că ați participat la această ședința.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat in conformitate eu rezultatele înregistrate de sistemul


de vot electronic, conform raportului,afiexat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ; Cristian Marian NEAGiLidia GhenceaOana Popa
A LAN


Georgiana IancuCezara Bălănescu
'fe/A/ to.lofi.

Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 14.10.2019, ORA 14.00

Date

Begin

End

Description


10/14/2019

1;S8WRM                       ,  ■ 2j GCT jrn I

4:44 PM

Primit r5: pun5 I cofTipkȚaie ps

DISPOZIȚIA NR. 3457 / 10.10.2019

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎN

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, ÎN DATA DE 14.10.2019

AVÂND ÎN VEDERE ART.133 ALIN. (2) UT. A) COROBORAT CU ART.134

ALINȚI) Șl ART.135 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR.57/2019

PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE

ULTERIOARE;

ȚINÂND CONT DE REFERATUL DE APROBARE NR. K/2953/10.10.2019;

ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR ART.196 ALINȚI) LIT.B) DIN ORDONANȚA DE

URGENȚĂ NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

SE CONVOACĂ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, ÎN DATA DE 14.10.2019, ORA 14.00, ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ A SECTORULUI 1, SITUATĂ ÎN B-DUL BANU MANTA NR.9, SECTOR 1, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI :

elegate

1D

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

3

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

4

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

5

PSD

SUDITU

RALUCA GABRIELA

PSD

F28B1D41

6

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

7

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

8

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

9

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

10

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

11

UNPR

GONCEA

GHEORGHITA LIVIU

UNPR

42CF9I41

12

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

13

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

..____ _ _________ __ _ _ _______

? 1 nrT ?fllQ       !

14

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP I

£ 1. Uu I. lU iJ

72EBD441

15

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

. ..

92A2CE41

16

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

17

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

18

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

20

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

21

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

23

PNL

OLTEANU

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

26

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

27

USR

VIERU

MANUELAUGUSTIN

USR

D2003541

28

USR

MACARIE

ILINCA

USR

D230CC41

29

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

31

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

33

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

58

USR

SION

DRAGOS FLORIN

USR

62472741

60

PNL

GEORGESCU

ADRIANA MIHAELA

PNL

D2F91D41

Authority In the Meeting

Authority Pass From

Authority Pass To

Start

End

Agenda items overview

SequenceType


Title


Description


Start time


End time


1        Vote Item


2       Vote Item


APROBAREA SI 139(1) 138(15)

DESCĂRCAREA

PROCESULUI-VERBAL

AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN

DATA 08.10.2019;

HOTĂRÂRE PRIVIND 123(1)5ee

ALEGEREA

PREȘEDINTELUI DE

ȘEDINȚĂ PENTRU

ȘEDINȚA DIN DATA

DE 14.10.2019


Monday, October 14, 2019Monday, October 14, 2019


2:08:21 PM


2:10:42 PM


Monday, October 14, 2019Monday, October 14, 2019


2:10:42 PM


2:10:45 PM


2.1 Voie Item


PROPUNERE


123(1)5ee


Monday, October 14, 2019Monday, October 14, 2019


PREȘEDINTE DL


2:10:45 PM


2:14:30 PM


CONSILIER CRISTIAN

NEAGU

2.2

Vote Item

PROPUNERE

PREȘEDINTE DL

CONSILIER OLIVER

PAIUSI

123(1)5ee

2.3

Vote Item

PROPUNERE

PREȘEDINTE DL

CONSILIER CRISTIAN

NEAGU

123(1)5ee

2.4

Vote Item

PROPUNERE

PREȘEDINTE DL

CONSILIER OLIVER

PAIUSI

2.5

Vote Item

PROPUNERE

PREȘEDINTE DL

CONSILIER CRISTIAN

NEAGU

2.6

Vote Item

PROPUNERE

PREȘEDINTE DL

CONSILIER OLIVER

PAIUSI

3

Vote Item

APROBAREA ORDINII DL ZI A ȘEDIN | bl EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DIN

135(7)5ee

DATA DE 14.10.2019


Primit răspuns / completare petiție

Monday, October 14, 2019Monday, October 14,201-9

2:14:30 PM              2:16:36 PM

Monday, October 14, 2019 Monday, October 14, 2019

2:16:36 PM              2:18:56 PM

Monday, October 14, 2019Monday, October 14, 2019

2:18:56 PM              2:20:52 PM

Monday, October 14, 2019 Monday, October 14, 2019

2:22:46 PM              2:23:36 PM

Monday, October 14, 2019Monday, October 14, 2019

2:23:36 PM              2:24:51 PM

Monday, October 14, 2019Monday, October 14, 2019

2:24:51 PM              2:25:49 PM


4 Vote Item


PROIECTUL 1


INIȚIATOR-PRIMARUL


PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


HOTĂRÂRE PRIVIND


MUNICIPIULUI


APROBAREA


BUCUREȘTI


RECTIFICĂRII


139 (3) 5 cc


BUGETULUI GENERAL

CENTRALIZAT AL

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE SECTOR

Biuii.cjii

REGISTRATURĂ' generală

1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PE ANUL

2019

Vote Item

AMEDAMENT NR. 1 - 139(3)_AMENDAMENT

VIRGIL ADRIAN

SUVAC

Vote Item

AMEDAMENT NR. 2 - 139(3)_AMENDAMEN F

VIRGIL ADRIAN

SUVAC

Vote Item

AMEDAMENT NR. 3 - 139(3)_AMENDAMENT

VIRGIL ADRIAN

SUVAC

Vote Item

AMEDAMENT NR. 4- 139(3)_AMENDAMENT

VIRGIL ADRIAN

SUVAC

Vote Item

AMEDAMENT NR. 5 - 139(3)_AMENDAMENT

VIRGIL ADRIAN

SUVAC

Vote Item

AMEDAMENT NR. 6- 139(3)_AMENDAMENT

VIRGIL ADRIAN

SUVAC

Vote Item

AMENDAMENT NR. 7 139(3)_AMENDAMENT

-VIRGIL ADRIAN

SUVAC

Vote Item

AMENDAMENT NR. 8 139(3)_AMENDAMENT

- ADRIANA MIHAELA

GEORGESCU

Vote Item

AMENDAMENT NR. 9 139(3)_AMENDAMENT

-VIRGIL ADRIAN

SUVAC

Vote Item

AMENDAMENT NR. 139(3)_AMENDAMENT

10-VIRGIL ADRIAN

SUVAC

Vote Item

AMENDAMENT NR. 139(3)_AMENDAMENT

11 - VIRGIL ADRIAN

SUVAC

Vote Item

AMENDAMENT NR. 139(3)_AMENDAMENT

21. OCT. 2019

Primit răspuns / completare petiție

S cmnătu rărde rrlmtrp........................

Monday, October 14, 2019Monday, October 14, 2019 3:13:10 PM              3:16:58 PM

Monday, October 14, 2019 Monday, October 14, 2019

3:16:58 PM              3:23:37 PM

Monday, October 14, 2019Monday, October 14, 2019

3:23:37 PM              3:28:19 PM

Monday, October 14, 2019Monday, October 14, 2019

3:28:20 PM              3:31:20 PM

Monday, October 14, 2019Monday, October 14, 2019

3:31:20 PM              3:38:39 PM

Monday, October 14, 2019 Monday, October 14, 2019

3:38:39 PM              3:44:13 PM

Monday, October 14, 2019 Monday, October 14, 2019

3:44:13 PM              3:53:11 PM

Monday, October 14, 2019 Monday, October 14, 2019

3:53:11 PM              3:58:07 PM

Monday, October 14, 2019Monday, October 14, 2019

3:58:07 PM              4:00:55 PM

Monday, October 14, 2019 Monday, October 14, 2019

4:00:55 PM              4:06:06 PM

Monday, October 14, 2019Monday, October 14, 2019

4:06:06 PM              4:07:47 PM

Friday, October 18, 2019 9:57:03 AM

4/45


Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 14.10.2019, ORA 14.00

I nPt-ATUHA g *.*

|:ll28l^n. OCT. 2019

L--


12- VIRGIL ADRIAN


4:07:47 PM


4.13


Vote Item


4.14


Vote Item


Speech time statistics


Sequence Type


1           Vote Item


Vote Item


SUVAC


AMENDAMENT NR. 139(3)_AMENDAMENT


13 - VIRGIL ADRIAN


SUVAC


AMENDAMENT NR. 139(3)_AMENDAMENT


14-ADRIANA


MIHAELA


GEORGESCU


2.1


Vote Item


2.2         Vote Item


Title           Enabled

APROBAREA SI       No

DESCĂRCAREA

PROCESULUI-

VERBALAL

ȘEDINȚEI

EXTRAORDINAR

E DIN DATA

08.10.2019;

HOTĂRÂRE         No

PRIVIND

ALEGEREA

PREȘEDINTELUI

DE ȘEDINȚĂ

PENTRU

ȘEDINȚA DIN

DATA DE

14.10.2019

PROPUNERE        No

PREȘEDINTE DL

CONSILIER

CRISTIAN

NEAGU

PROPUNERE        No


PREȘEDINTE DL

CONSILIER


I Primit răspuns / completare petiție

Monday, October 14, 2019Monday, October 14r2O19


4:15:29 PM


4:17:43 PM


Monday, October 14, 2019Monday, October 14, 2019


4:17:48 PM


4:18:56 PM


Arranged Time

00:05:00


Used Time

00:00:00


00:05:00


00:00:00


00:05:00


00:05:00


00:00:00


00:00:00


2.3


Vote Item


2.4


Vote Item


2.5


Vote Item


2.6


Vote Item


Vote Item


OLIVER PAIUSl


PROPUNERE


PREȘEDINTE DL


CONSILIER


CRISTIAN


NEAGU


PROPUNERE


PREȘEDINTE DL


CONSILIER


OLIVER PAIUSl


PROPUNERE


PREȘEDINTE DL


CONSILIER


CRISTIAN


NEAGU


PROPUNERE


PREȘEDINTE DL


CONSILIER


OLIVER PAIUSl


APROBAREA


ORDINII DE ZI A


ȘEDINȚEI


EXTRAORDINAR


EA


No


No


No


No


No


00:05:00


00:05:00


00:05:00


00:05:00


00:05:00


00:00:00


_

REGISTRATURĂ GENERALĂ

21. OCT.

_ _____iPrimit răspuns I completare petiție

Semnătură de nrimire........................


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


CONSILIULUI


LOCAL AL


SECTORULUI 1


DIN DATA DE


14.10.2019


Vote Item


PROIECTUL 1


No


00:05:00


00:00:00


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL


SECTOR 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PE

ANUL 2019

4.1

Vote Item

AMEDAMENT

No

00:05:00

00:00:00

')       4.2

Vote Item

NR. 1 - VIRGIL

ADRIAN SUVAC

AMEDAMENT

No

00:05:00

00:00:00

4.3

Vote Item

NR. 2-VIRGIL ADRIAN SUVAC AMEDAMENT

No

00:05:00

00:00:00

4.4

Vote Item

NR. 3 - VIRGIL

ADRIAN SUVAC

AMEDAMENT

No

00:05:00

00:00:00

4.5

Vote Item

NR. 4 - VIRGIL

ADRIAN SUVAC

AMEDAMENT

No

00:05:00

00:00:00

2'J      4.6

Vote Item

NR. 5 - VIRGIL

ADRIAN SUVAC

AMEDAMENT

No

00:05:00

00:00:00

4.7

Vote Item

NR. 6 - VIRGIL

ADRIAN SUVAC

AMENDAMENT

No

00:05:00

00:00:00

4.8

Vote Item

NR. 7 VIRGIL

ADRIAN SUVAC

AMENDAMENT

No

00:05:00

00:00:00

4.9

Vote Item

NR. 8 -

ADRIANA

MIHAELA

GEORGESCU

AMENDAMENT

No

00:05:00

00:00:00

NR. 9-VIRGIL

Vote Iteml

Title

APROBAREA SI DESCĂRCAREA PROCESULUI-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA 08.10.2019;

Description

139(1) 138(15)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Totai voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

ADRIAN SUVAC

4.10

Vote Item

AMENDAMENT

NR. 10-VIRGIL ADRIAN SUVAC

No

00:05:00

4.11

Vote Item

AMENDAMENT

No

00:05:00

NR. 11 - VIRGIL. mt            b’nr.ror',

---------ALA


Primit răspuns / completare pe’7

de primire........................


00:00:00


4.12


Vote Item


4.13


Vote Item


4.14


Vote Item


ADRIAN SUVAC AMENDAMENT NR. 12 - VIRGIL ADRIAN SUVAC AMENDAMENT NR. 13 - VIRGIL ADRIAN SUVAC AMENDAMENT


No

00:05:00

00:00:00

No

00:05:00

00:00:00

No

00:05:00

00:00:00


NR. 14-


ADRIANA


MIHAELA

GEORGESCU


Agenda ItemsMeeting Tîtle: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 14.10.2019, ORA 14.00

I Actorul 1 d r*?*:dpîri!a EiîoiiicQJ __________________________________________________________________________________________| TZGISTR.'.TCRĂ G~?^?»ALĂ PROCESUL VERBAL APROBAT SI DESCĂRCAT

21. OCT. 2019


Delegates

I Primit răspuns / completare petiji

ID

Title

Name

Group

Authority by

1,1

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

j 16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

28


SIMONA


VIERU MANUEL


USR


PENTRU[2]


Z1. flCT 2019

-Jpjțț răspuns / completare pe1 ură de primire....................


AUGUSTIN

29


MURESAN MANUELA


USR


PENTRU[2]


Vote Item2

Title

HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU

ȘEDINȚA DIN DATA DE 14.10.2019

Description

123(1)5ee

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Vote Item2.1

Title

PROPUNERE PREȘEDINTE DL CONSILIER CRISTIAN NEAGU

Description

123(1)5ee

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

5/5

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

Friday, October 18, 2019 9:57:03 AM

10/45

Delegates


PREȘEDINTELE A FOST ALES


21. OCT. 2019


Primit răspuns / completare pe..,,.

semnătură de primire....................

weight


Vote Choice

Authority by

Group

ID

Title Name

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

________________________________ |   21, OCT. 2019

SIMONA

I primit r.i nins / completare peî;j:r

 • 28                 VIERU MANUEL          USR                                              IMPOTRIVAJ4]   oriin!n>,1.....................j

AUGUSTIN

 • 29               MURESAN MANUELA    USR                                       IMPOTRIVA[4]        1

Vote Item2.2

Title

PROPUNERE PREȘEDINTE DL CONSILIER OLIVER PAIUSI

Description

123(1)5ee

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

3/3

[4] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

PREȘEDINTELE A FOST ALES

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

7

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

ABȚINE

:RE[3]

21. OCț. 2019

11

12

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PSD

L_ —-----A

l Primit răspuns 1 completare peuj PCMTDI IO1      de    .

ABTINERE[3]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

Vote Item2.3

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[2] PENTRU


PROPUNERE PREȘEDINTE DL CONSILIER CRISTIAN NEAGU

123(1)5ee


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


12/12


[3] ABȚINERE

5/5

[4] ÎMPOTRIVA

8/8

21. OCT. 2019

Total voted (delegates / weight)

25/25

Primit răspuns/completare e'.

Total not voted (delegates / weight)

0/0

mnitiră de primln».....................

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Outcome


Unanimous voting


[4] ÎMPOTRIVA

False

PROPUNEREA A FOST RESPINSA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚIN ERE[3]

1

17

SUVAC ViRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21


MACARIE ILINCA


USR


22


GEORGESCU ADRIANA


PNL


24


MIHAELA


OLTEANU VIRGIL


PNL


LGC.STRATUD'Ă G2I


imtotr*m21. OCT1.2019

------ 1EÎ3]             1


ABTINEREI3]

1* huii»iuvrM*"r

Semnătură de primire.,

1


Primit răspuns I completare pe'.ij'


ABTINERE[3|


MADALIN

25


SION DRAGOS FLORIN


USR


IMP0TRIVA[4]


27


MUNTEANU CRISTINA


USR


IMPOTRIVA[4]


SIMONA

28


VIERU MANUEL        USR


IMPOTRIVA[4]         1


AUGUSTIN

29


MURESAN MANUELA USR


IMPOTRIVA[4]         1


Vote Item2.4

Title

PROPUNERE PREȘEDINTE DL CONSILIER OLIVER PAIUSI

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

13/13

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

PROPUNEREA A FOST RESPINSA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Cnoice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

LIVIU

REGISTRATURĂ GEHERAlX

5

SUDITU RALUCA

PSD

IMPO1

Ț4121. OCT1.2019

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPO1

rRiVA[4i     ns / cpmpletare peîijic

rz nnmire..................

7

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVAI4]         1

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

ȘTEFAN

PURCAREA MIHAIL

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

TUDOSE CRISTIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

IMPOTRIVA[4]

1

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

OLTEAN U VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates


RECiSTRAÎURĂ G'3:

I 21. OCT. 2019


Primit răspuns / completare peCi

Semnătură de nrlmlre......................


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voted 13/13

5/5

7/7

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

PREȘEDINTELE A FOST ALES

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

16

 • 17

 • 18

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚIN ERE[3]

■ iWiit

ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]

21. OCT. ZUIS

rispuns PcompîcUi’e

1

bUVAL VIKUIL AUKIAIN

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IM POTRIVA [4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE[3]

1

MIHAELA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IM POTRIVA [4]

1

Vote Item2.6

Title


PROPUNERE PREȘEDINTE DL CONSILIER OLIVER PAIUSI

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

13/13

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (aeiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

PROPUNEREA A FOST RESPINSA

Delegates


—21. OCT. 2019

Primit răspuns / completare pe’../‘

Title


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*--------.................

Name                Group                Authority by          Vote Choice — weignt

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

LIVIU

SUDITU RALUCA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

GABRIELA

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

ȘTEFAN

PURCAREA MIHAIL

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

TUDOSE CRISTIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

IMPOTRIVA[4]

1

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

7 1 OPT 7fl10

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]i

*- «• U Uțl .       JxJ

AUGUSTIN

: Pr::

nit răspuns / compîetare pe'.

m ilură do nrîmlro.....................

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

Vote Item3

Title

APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI 1 DIN DATA DE 14.10.2019

Description

135(7)5ee

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item2.5

Title


PROPUNERE PREȘEDINTE DL CONSILIER CRISTIAN NEAGU


actorul 1 o’              B'.’ov.rsrj

Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 14.10.2019, ORA 14.00


[ 21, OCT, 2019


TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

......*

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSt OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1


Vote Item4

Title

PROIECTUL 1 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-TERITORIALE SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PE ANUL 2019

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

139 (3) 5 cc


Who can participate in the vote?

Secret Options

Only delegates with a badge


Overall level: Delegates


Primit răspuns I completare petijio

Semnătură de nrimlrn..„....................

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status


Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


13/13

12/12

0/0

25/25

0/0

25/25

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU [2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[31

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE[3]

1

MIHAELA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

I

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

l

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA USR

ABTINERE[3]          1

l I------1

|i - .   _   ____ i


16


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


17


SUVAC VIRGIL ADRIAN


PNL


18


GRIGORESCU IULIANA


PNL


ABTINERE|3|j Z1 F 2019   |

ABTINERE[3]' răspunq /completare peli fjî’mnitură demlmlre.....................


ABTINERE[3]


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]           1


Vote Item4.1

Title

AMEDAMENT NR. 1 - VIRGIL ADRIAN SUVAC

Description

139(3)_AMENDAMENT

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT


Delegates


| 21. OCT. 2019

Primit răspuns / completare petijie

Vote Choice      weight


ID       Title Name

Group

Authority by

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

LIVIU

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

6

GABRIELA

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

n

10

ȘTEFAN

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

11

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

15

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

16

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2J

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

i j

18

GRIGORESCU IULIANA

PNI

PENTRU[2]

1

19

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

24

MIHAELA

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

25

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

28

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

PENTRU [2]

1


29


32


AUGUSTIN


MURESAN MANUELA


USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


----- OCT.-2049

PENTRU^r’-'-''^-'”3^™;-'-'

I rimn* irS <Js nrlmlr?.............

1


PENTRU[2]


Vote Item4.2

Title

AMEDAMENT NR. 2 - VIRGIL ADRIAN SUVAC

Description

139(3)_AMENDAMENT

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

7/7

[3] ABȚINERE

9/9

[4] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates / welght)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMFNDAMFNTUI A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

ABTINERE[3]

1

TEODOR

CRISU FLORIAN MISII PSD TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL SUVACVIRGIL ADRIAN   PNL

GRIGORESCU IULIANA   PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PORUMB RAMONA    PNL

MACARIE ILINCA        USR

GEORGESCU ADRIANA  PNL

MIHAELA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN   USR

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

--------------------------------------------1--------------------------

ÎMPOTRIVA^] l '■       ■

I m potriVA14] răspuns 1/ completare pe';


IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABȚIN ERE[3]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

ABȚIN ERE[3]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]


Vote Item4.3

Title

Dcsciiption

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE


AMEDAMENT NR. 3 - VIRGIL ADRIAN SUVAC

139(3) AMENDAMENT

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


12/12


3/3


REGISTRAl URĂ G   i.TALA

1 “

[4] ÎMPOTRIVA

10/10

21, OCT. 2019

Total voted (delegates / weight)

25/25

L—-----A.

Primit răspuns 1 completare pe.^-

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

25/25

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABȚIN ERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IM POTRIVA [4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

I

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

I

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU [2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

Li.

UUl. tu.J

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRLț[2) răspuns /icompletare

Sîmnuturâ de uimire................

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

I

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item4.4

Title

AMEDAMENT NR. 4 - VIRGIL ADRIAN SUVAC

Description

139(3)_AMENDAMENT

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

3/3

[4] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

IMPOTRIVA[4J

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

GABRIELA

21 UCT.2019

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

jt răspuns1/completare pe.

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

i.râ de uimire,.—».»■——

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PN1.

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Voie Ilein4.5

Title


Description


AMEDAMENT NR. 5 - VIRGIL ADRIAN SUVAC 139(3)_AMENDAMENT

Who can participate in the vote?

Secret Options

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Primit răspuns / completare pe':.

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication. Signage voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

10/10

[3] ABȚINERE

4/4

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authorlty by

Vote Cholce

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVAI4J

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVAI4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

L

21 OCT

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRUE]

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

1 L— PENTRURÎ

1 Sinu

it răspuns y completare petij

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

i

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item4.6

Title

AMEDAMENT NR. 6 - VIRGIL ADRIAN SUVAC

Descriplion

139(3)_AMENDAMENT

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

3/3

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitied to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanlmous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

u—

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice      weight

......

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]       " 1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]          1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

IMPOTRIVA[4]         1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

IMPOTRIVA[4]         1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]         1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]         1

9

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ABTINERE[3]          1

ȘTEFAN

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

IMPOTRIVA[4]         1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]         1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]         1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

IMPOTRIVA[4]         1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

IMPOTRIVA[4]         1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUL2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU [2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 14.10.2019, ORA 14.00*

----------------------------------------------------------------U—21, OCT. ?019

29              MURESAN MANUELA USR                                     PENTRU(2]         1

32                NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP                                         IMPOTRiVA[4]! ^spuns ^Completare

I f cmncturâ de nrfnvre............-.........;

Vote Item4.7

Title

AMENDAMENT NR. 7 - VIRGIL ADRIAN SUVAC

Description

139(3)_AMENDAMENT

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

3/3

[4] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

 • 12               TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

 • 13               CONDURACHI ECATERINA PSD

  IMPOTRVĂ[4] O^T. 2019


  Primit răspuns / completare petij,.

  IMPOTRIVA[4|         1


RALUCA

15              COMANICI ANCUTA PSD


SORINA


16               CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

22

 • 24

 • 25

 • 27

 • 28

29


SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

GRIGORESCU IULIANA

PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PORUMB RAMONA

PNL

MACARIE ILINCA

USR

GEORGESCU ADRIANA

PNL

MIHAELA

OLTEANU VIRGIL

PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]


Vote Item4.8

Title

AMENDAMENT NR. 8 - ADRIANA MIHAELA GEORGESCU

Description

139(3)_AMENDAMENT

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

3/3

[4] ÎMPOTRIVA

9/9

Friday, October 18, 2019 9:57:03 AM

34/45

Total voted (delegates / weight)


25/25


Total not voted (delegates / weight)


0/0


Entitled to vote (delegates / weight)


25/25Outcome


Primit răspuns 1 completare pi


Unanimous voting


False


AMENDAMENTUL A FOST RESPINS


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2

I                          1

21 OCT, 2019

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRUJ2

Imiți

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

'' .........;.......

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item4.9

Title

AMENDAMENT NR. 9 - VIRGIL ADRIAN SUVAC

Description

139(3)_AMENDAMENT

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

14/14

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

GABRIELA

pctorulj^        ;ralX

Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 14.10.2019, ORA 14.00

II 210CT.2019J


DAMIAN GEORGE


UNPR


IORDAN FLOREA


PSD


IMP0TRW&unsh°mPletare Petii

IMPOTRIVA|4] ’de' 1


DEACONU ALEXANDRU


ALDE


IMPOTRIVA[4]


ȘTEFAN

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ADRIAN


ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]


13

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

22

 • 24

 • 25

 • 27

 • 28

29

32


CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

GRIGORESCU IULIANA   PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PORUMB RAMONA     PNL

MACARIE ILINCA        USR


GEORGESCU ADRIANA PNL


MIHAELA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN USR MUNTEANU CRISTINA USR SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]


Vote ltem4.10

Title

Description

Who can participate in the vote?


AMENDAMENT NR. 10 - VIRGIL ADRIAN SUVAC

139(3)_AMENDAMENT

Only delegates with a badge


Rectorul 1 Kuaictp:"^ Bucure r.gC'.STRATURĂ Cl,’ -^AI.

Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 14.10.2019, ORA 14.00

1 p2l. OCT. 2019

Overall level: Delegates                         Primit răspuns / completare pe'

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signâge' voting indication

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates


Voted 11/11

3/3

11/11

25/25

0/0

25/25

[4] ÎMPOTRIVA

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABȚIN ERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2)            1       5 ?e;:

1 c»nin5t::rădersfitr.’n»--------------------

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU [2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU [2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item4.11

Title

AMENDAMENT NR. 11 - VIRGIL ADRIAN SUVAC

Description

139(3)_AMENDAMENT

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

aE&STRĂtfttRĂ ge':-::ală

Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 14.10.201?, ORÂ114,002019

________________________________________________________________________________________________________Ipntoitu^'uns JcampLi. e pe . „


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABȚIN ERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMPOT ÎIVA[4] L1. OU. 20 3


Primit răspuns / completare pet; j:

...........................


Vote Item4.12

Title

AMENDAMENT NR. 12 - VIRGIL ADRIAN SUVAC

Description

139(3)_AMENDAMENT

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

8/8

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

ȘTEFAN

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

ABȚIN ERE[3]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

I

7 1 OCT 7019

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

IMPOTRIVAJ4]

/;:puns 1 completare pe'

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

i

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item4.13

Title

AMENDAMENT NR. 13 - VIRGIL ADRIAN SUVAC

Description

139(3)_AMENDAMENT

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

4/4

[4] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates / weight)

25/25

Friday, October 18, 2019 9:57:03 AM

42/45

Total not voted (delegates / weight) 0/0


Entitled to vote (delegates / weight) 25/25


Outcome


Unanimous voting


False


—---------

21. OCT. 2019

I Primit răspuns I completare pe’. .t

Semnâtură^prtolra..j2^XS^


AMENDAMENTUL A FOST RESPINS


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ABȚIN ERE[3]

1

ȘTEFAN

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

ABTINERE[3]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

IMPOTRIVA[4]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

Friday, October 18, 2019 9:57:03 AM

43/45

rSeCtOTUll2H.lv. '


Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 14.10.2019, ORA 14.00

21. OCT. 2019

Primit răspuns / completare pe'.;-:


MADALIN

25

27

SION DRAGOS FLORIN

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

USR

PENTRU[2]

PENTRU[2]

1

1

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1


Friday, October 18, 2019 9:57:03 AM


Vote Item4.14

Title

AMENDAMENT NR. 14 - ADRIANA MIHAELA GEORGESCU

Description

139(3)_AMENDAMENT

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

3/3

[4] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

44/45

r

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA,[4]

TT

UU-|l. tu

9

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

răspuns /tompletarepe^i

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU(2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Friday, October 18, 2019 9:57:03 AM

45/45