Proces verbal din 13.05.2019

Proces verbal sedinta extraordinara 13.05.2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

Sectorul 1 al Municipiului București BSTIratijra generală


Nr. 7 din 16.05.2019


16. MAI. 2019


Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................■


PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 13 mai 2019, ora 15.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1676/09.05.2019, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019 - Primarul Sectorului 1 București (conform Notei de rectificare eroare materială nr.K/1226/10.05.2019 comunicată Instituției Prefectului și anexată Dispoziției nr. 1676/09.05.2019)

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului “Cinematograful Excelsior” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul situat în București, situat în B-dul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1 către Complexul Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2019- 31 mai 2020 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


I Sectorul 1 al Municipiului București Proiect de hotărâre privind implementarea de către DirecțiliF(hGig-tlRhTUI^AAS.^l£fi^£|Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului ”Să ie jucăm îmor^ț|” -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București                          '   _____

Primit răspuns / completare petiție

7.


Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul llsea^țyțăSaaB^ihitT-Liî"-^

municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1580 lei pentru

participarea a 2 persoane cu handicap și a însoțitorilor acestora la 2 competiții sportive, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8. Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte, în data de 09.05.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 1676/09.05.2019 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției.

în data de 13.05.2019, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.

Ordinea de zi suplimentară

1. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de administrare a Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu”, din incinta Parcului Bazilescu din Sectorul 1 al municipiului București -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

în deschiderea lucrărilor ședinței, Secretarul Sectorului 1 verifică prezența consilierilor locali. La deschiderea ședinței au fost prezenți 22 consilieri locali din totalul de 27 de consilieri locali în funcție. Au lipsit: doamna Steluța Todea, doamna Dorina Luminița Bănișor, doamna Iuliana Cristina Grigorescu, domnul Victor Zamfir și domnul Cristian Laurențiu Bulfon.
Doamna Daniela Nicolcta Ccfalan - Secretarul Sectorului   44+tnă TtuaTBine ațiivknit, la

ședința extraordinară din 13 mai 2019. Hristos a înviat! Avemnrezeiigi țcț^|2Î0âS coi|si|ieri în

funcție, lipsește doamna Steluța Todea, doamna Iuliana CristinGrigorescu, dorr. Laurențiu Bulfon, doamna Dorina Luminița Bănișor și donfopjî”_,.. - .......

vedere că în sală avem o prezență de 22 de consilieri în funcție c^ișrdcr.ta’ek+Sfâ^


*v.v/.*____ istian

Victor ZSft'i'fîf.P Având în ___               fum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 supun spre abrobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 22.04.2019. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea acestuia? Nu sunt obiecțiuni. Supun spre aprobare descărcarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.04.2019. Cine este pentru? Cu unanimitate procesul verbal a fost aprobat și prin urmare descărcat cu 22 dc voturi pentru.
PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN 22.04.2019 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE- 22 consilieriprezenți

Domnule președinte, vă dau cuvântul pentru începerea lucrărilor ședinței, pentru aprobarea Ordinii de zi și Ordinii de zi suplimentare. Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Bună ziua! Supunem spre aprobare Ordinea de zi. Votați vă rog. Unanimitate.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRA ORDINARE DIN 13.05.2019 A FOST APROBA TĂ CU UNANIMITATE- 22 consilieriprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot Ordinea de zi suplimentată. Votați văiog. Cine nu a votat? Doamna Aunaud. Unanimitate.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN 13.05.2019 A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE- 22 consilieri prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Spuneți, domnul Păiuși.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: O rectificare la cele spuse, comunicate de către doamna Secretar. Domnul Bulfon nu este absent, domnul Bulfon este revocat prin Ordinul Prefectului nr.254 din 01.04.2019. Vreau lucrul ăsta să fie menționat în procesul verbal. Vă mulțumesc.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cu privire la precizarea dumneavoatră, Ordinul Prefectului a fost comunicat, înainte de data de 22.04.2019. Primarul Sectorului 1 și Secretarul Sectorului 1 au întocmit conform prevederilor legale, referatul de constatare a încetării mandatului de consilier local, însă conform prevederilor legale art.9 alin.(2) lit.h1) coroborate cu prevederile art. 12 din Legea nr.393/2004/Consiliul trebuie să ia act de încetarea acestui mandat, printr-o hotărâre declarativă - act administrativ cu caracter declarativ, și mai mult decât atât trebuie să constate vacantarea postului într-o ședință ordinară. Am anticipat, pentru că am văzut domnule Păiuși că îmi scrieți și dimineața și noaptea și am solicitat clarificări, în acest sens, Instituției Prefectului care ne-a precizat că vacantarea acestui post se realizează într-o ședință ordinară. Așa cum se poate constata, potrivit Dispoziției Primarului, această ședință are caracterul unei ședințe extraordinare, ceea ce înseamnă că noi nu puteam să punem pe Ordinea de zi constatarea încetării de drept a mandatului domnului Bulfon. Până nu ia Consiliul la cunoștință și nu constată vacantarea acestui post, nc rămâne să aducem la cunoștință Consiliului într-o ședință ordinară convocată de domnul Primar. De asemenea, țin să precizez că domnul Bulfon a contestat Ordinul Prefectului, ceea ce rezultă că ar fi rezonabil să așteptăm până la ședința ordinară, întrucât există cazuri în țară când au fost validați pe același post doi consilieri locali. Și totodată, țin să vă precizez domnule Păiuși că în ședința ordinară următoare, în situația în care Consiliul constată, iaoeciuiui I dl mutnuijJiuiui wwvwiwy»


UUWkVIUI I          ----- -

registratură generală

16. MAL 2019

la cunoștință de încetarea de drept a mandatului, trebuie comunicată liotăi                     petiție

ulterior, într-o altă ședință se va înlocui de către dumneavoastră, mandatul gftfflfiilΣ<tțlMiirși...vom..........

respecta, vă asigurăm prevederile art.8 alin.(2) din Constituția României și vom respecta exprimarea votului cetățenilor. Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul 1 - Proiect (le hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019. (conform Notei de rectificare eroare materială nr.K/1226/10.05.2019 comunicată Instituției Prefectului și anexată Dispoziției nr. 1676/09.05.2019). Da, doamna Armând!

Doamna Clotildc-Maric-Brigittc Armând: Despre punctul 1 aș dori să iau cuvântul. E momentul?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Spuneți doamna Armând!

Doamna Clotildc-Marie-Brigitte Armând: Ok. După 3 săptămâni de la aprobarea bugetului.. Scuze! L-ați citit? Deja, ca să.....Ați citit articolul? Și apoi am un comentariu atâta tot!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da. Spuneți!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Spuneți!

Doamna Clotildc-Marie-Brigitte Armând: E vorba de rectificarea bugetului general centralizat pe anul 2019. Și ce vroiam să vă spun, este faptul că după 3 săptămâni de la aprobarea bugetului anual, deja ne propuneți o rectificare. Am denunțat și la momentul proiectului de buget modul în care concepeți bugetul local. Nu aveți o strategie de investiții, căutați oportunități de cheltuire. Ați bugetat o sumă mare la capitolul învățământ, dar nu ați prevăzut atunci o listă de investiții. Ați creat atunci o pușculiță din care veți lua bani. Și acum solicitați deja un transfer de 18 milioane de la acest capitol, din care 10 milioane într-un teren cu achiziție problematică. Noi nu suntem de acord cu această achiziție și nu suntem de acord cu rectificarea bugetară după 3 săptămâni. Și nu suntem de acord cu o pușculiță de investiții. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Da, domnul Goncea, spuneți!

Domnul Gheorgliiță-Liviu Goncea: Noi, vă referiți la pluralul majestuos sau “noi” grupul U.S.R. La ce vă referiți “noi”. Da! Da, nu asta era. Dacă ați fi venit la ședință, ați fi .... știți că bugetul are un caracter.... Venitul are un caracter insular, adică îți vin bani de acolo, de acolo și de acolo. Tu când prevezi că vei avea o anumită sumă în buget, în momentul când îți vine suma respectivă, poată să-ți vină cu 100 de lei mai mult sau cu 100 lei mai puțin. E ... astăzi ne-a venit suma respectivă și dacă... în cotele defalcate și ... nu mă ascultați. Nu mă ascultați? Dacă ați fi venit la ședință, încă o dată vă rog eu, până plecați, mai veniți la ședință. Da, o să o lăsăm pe doamna directoare să vă explice, încă o dată dumneavoastră, dacă mai vreți. Dacă nu, trecem la vot. Da, e o prostie, iar e o prostie.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos! Suntem în procedură de vot doamna Armând.

Doamna Clotildc-Marie-Brigittc Armând: Da! Este o problemă cu comisia de buget. Este gestionată în mod neprofesionist, în primul rând domnul Goncea, nu știe despre ce vorbește. In al doilea rând la nivel formal, nu funcționează. Nu sunt convocate ședințele. Nu primesc invitațiile, și când sunt, sunt făcute cu o oră, două înainte de comisie. înțeleg că unii sunt disponibili, eu cu o oră înainte nu sunt disponibilă. Astăzi nu am primit nicio invitație. Mulțumesc!


Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

16. MAI. 2019

3 voturi. 16 voturi


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți! Mai si pentru, 2 abțineri, 4 împotrivă. Proiectul a trecut!

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................

rrxEiusTi


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU 2 A

ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului “Cinematograful Excelsior” Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Alex, te pregătești pentru următorul proiect.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos! 16 voturi pentru, 6 împotrivă. Proiectul nu a trecut!

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 16 VOTURI PENTR U ȘI 6 ÎMPOTRIVĂ

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă îmi permiteți pentru următorul proiect... Alex, poți să pui materialul video, 2 minute. 2 minute durează, pentru următorul....Nu, vă rog frumos. Este vis-a-vis de o solicitare a doamnei Macarie. Proiectul din... același proiect, gata, poți să-i dai drumul. Da, cu „Patria”. (.... se vizionează materialul video........). Mulțumesc! Cu Magelan, proiectul de la „Patria” pe care îl dăm cu drept de folosință

gratuită Caraimanului. Situația era similară, numai că atunci încheiam un contract de închiriere, conform Codului Civil, în momentul în care am executat cinematografele. Atunci s-a votat, este a doua oară când intrăm cu acest proiect.

Doamna Ilinca Macarie: Dar am solicitat expertiza tehnică și până acum nu am primit-o, atunci am votat poate pe vorbe, dar până acum nu am văzut expertiza tehnică, prin care clădirea ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Macarie!

Doamna Ilinca Macarie: este în clasa a II a de risc seismic.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Macarie! De când am executat aceste cinematografe, din aprilie 2018, noi v-am stat la dispoziție. Și puteți să verificați, să vă uitați pe toate expertizele, că sunt două expertize: una din 2007 și una din 2016 realizate de către Asociația de Propietari. V-am stat tot timpul la dispoziție, cu aceste documente. Doamna Ulmeanu, vreți să luați cuvântul?

Doamna Ilinca Macarie: Le aveți aici? Expertiza tehnică? Le-am cerut și prin e-mail. Nu am primit nimic. Nu era expertiza tehnică. Expertiza tehnică, m-am uitat, nu era.

Doamna Ulmeanu Petruța - Administrator Public al Sectorului 1: îmi cer scuze, dar vreau să intervin! Această expertiză de care dumneavoastră spuneți că nu o cunoașteți sau nu aveți cunoștință, v-a fost pusă la dispoziție chiar de mine personal. Dar aș vrea să revenim la un moment de sinceritate și anume să ne gândim la art. 45 din Legea nr. 393/2004, legea care vă guvernează


Sectorul 1 al Municipiului Bucureș;. REGISTRATURĂ GENERALĂ

16. MAI. 2019

activitatea și care spune că drepturile trebuie exercitate fără a fi exercitat».

:itie


.                                                                    Primit răspuns / completare

discreționar. E vorba de un interes public. Și dacă e vorba de interes public vr<

două lucruri: unul, anume, că în afară de domnul Primar, de mine, de doamna Secretar în anul 2018 în luna mai, dumneavoastră nu știați că dacă n-am fi trecut la executarea silită, s-ar fi pierdut aceste imobile. Răspunderea era mult mai mare din partea celor care au stat în inactivitate și pasivitate. Ne-am dus în luna aprilie pe un frig îngrozitor să preluăm aceste imobile. Aceste imobile sunt locuite. Acest imobil este locuit, iar spațiile care funcționează la parterul imobilului, doamna consilier, sunt și acum funcționale.Gradul II de risc seismic nu implică evacuarea, deci asta este clar, până aici. Și pe de altă parte vreau să vă reamintesc că art. 7 din lege când ați depus jurământul și ați spus că jurați să respectați Constituția și legile țării, să vă puneți toată putința și toată priceperea în apărarea interesului public, cred că ar trebui să vă guverneze în orice ședință. Ați depus un jurământ, pentru care sunteți responsabilă. Nu știu la ce vă referiți dumneavoastră când spuneți că există pericol public. Dacă exista pericol public, statul român cred că nu dădea dovadă de inconștiență și pasivitate în a nu evacua cetățenii care sunt și locuiesc în continuare și spațiile comerciale. Nu facem nimic rău, decât în interesul public care trebuie să primeze pentru oricine indiferent de culoarea politică. Personal consider că, atâta timp cât suntem aici și discutăm de interesul public, haideți să primeze interesul public. Atât vă spun. Vă mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă mulțumim și noi!

Doamna llinca Macaric: Deci, după dumneavoastră, vi se pare că e normal să lăsați oamenii într-un spațiu public, să-i chemați înăuntru când este clădire cu bulină. Oficial, această clădire este cu bulină. Dumneavoastră mă acuzați pe mine că nu... nu acționez în... în interesul cetățenilor și dumneavoastră faceți un astfel de... un astfel de demers? Atât de... atât de periculos? Nu... nu mi se pare normal ce-mi spuneți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Haideți, vă rog frumos să votăm.

16 voturi pentru, 6 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 16 VOTURI PENTRU ȘI 6 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2019-31 mai 2020.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de .ședință: Votați, vă rog.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem două voturi, vă rog frumos.

21 de voturi pentru, 1 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 DE VOTURI PENTRU ȘI 1 ÎMPOTRIVĂ


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 5

Sectorpl 1 al Municipiului București ife&W 4enehală Regulamentului de

i funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția


privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local             J* 1 --- r6^

6/28.01.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și organizare și 1.

Primit răspuns / completare petiție:


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A venit... a consilier. Suntem 23.

Domnul Pictor Zamfir și-a înregistrat prezența la ședință.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. Mai avem două voturi, vă rog frumos.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Alex, cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului ”Să ne jucăm împreună”. Votați, vă rog.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat? Cine nu a votat? Doamna...a, domnul Păiuși.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1580 lei pentru participarea a 2 persoane cu handicap și a însoțitorilor acestora la 2 competiții sportive, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale. Votați, vă rog. Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 8 - Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege. Votați, vă rog. Doamna Armând, suntem într-o ședință publică, vă rog frumos să lăsați puțin lucrurile personale. Mulțumesc!

13 voturi pentru, 10 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 10 VOTURI

ÎMPOTRIVĂ


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. suplimentară - Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului G<

ii de                 a

din___Sector-ul ■ 1 al .

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


București transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1

Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu”, din incinta Parcului Bazilesci municipiului București.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Un filmuleț. Avem un fîlmuleț,

Alex.

Se vizionează un clip video despre Teatrul de vara din Parcul Bazilescu, cartier Bucureștii Noi. Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm. Vă rog frumos. Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri prezenți Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

întocmit,


Meeting Title: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 13.05.

5/13/2019

2:56:00 PM

DISPOZIȚIA NR. 1676 / 09.05.2019


Date

Begin

End

Description


2( RffiluliSpflfl București REGISTRATURĂ GENERALĂ


16. MAI. 2019


Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................


AVÂND ÎN VEDERE ART.39 ALIN. (2) DIN LEGEA NR.215/2001 A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE,

ÎN TEMEIUL ART.68 ALINȚI) COROBORAT CU ART.115 ALINȚI) LIT.A) DIN LEGEA NR.215/2001 A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE,

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

ARTICOL UNIC: SE CONVOACĂ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, ÎN DATA DE 13.05.2019, ORA 15.00, ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 1, SITUATĂ ÎN B-DUL BANU MANTA NR.9, SECTOR 1, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

Delegate


ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

3

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

Seat 32

42FE1B41

4

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

5

PSD

SUDITU

RALUCA GABRIELA

PSD

Seat 5

F28B1D41

6

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

Seat 14

B2182D41

7

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

Seat 15

A293C541

8

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

Seal 13

F2119541

9

PSD

CRI5U

FLORIAN MISU

PSD

Seat 11

42C58F41

10

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

Seat 8

52572841

11

UNPR

GONCEA

GHEORGHITA LIViU

UNPR

Seat 4

42CF9141

12

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

Seat 2

42B78141

13

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

Seat 6

52138141

14

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

Seat 10

72EBD441

15

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

Seat 7

92A2CF41

__„ — „ n 1 n v Q

Oancea

Monday, May 13, 2019 3:41:12 PM

1/34Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ


Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 13.05.2

Primit răspuns / completare petiție

16

17

ALDE

PNL

ZAMFIR

SUVAC

VICTOR

VIRGIL ADRIAN

ALDE

PNL

Se;

Ses

ISSmiiâttiră de

122

B2B21A41

18

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

Seat 17

E2A48B41

19

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

20

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

Seat 20

32403B41

21

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

22

PNL

TODEA

STELUTA

PNL

A2DE2741

23

PNL

OLTEAN U

VIRGIL MADALIN

PNL

Seat 18

125FD041

25

USR

ARMAND

CLOTILDE MĂRIE

USR

62472741

BRIGITTE

26

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

27

USR

VIERU

MANUELAUGUSTIN

USR

D2003541

28

USR

MACARIE

ILINCA

USR

D230CC41

29

USR

MURESAN

MANUELA

USR

Seat 29

B2C01B41

31

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

Seat 12

229E7F41

33

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

Seat 30

E2D61D41

Authority In the Meeting

Authority Pass From


Authority Pass To


Start


End


Agenda items overview

SequenceType


Title


Description


Start time


End time


Vote Item


DESCĂRCAREA


ART.45(1)1/2 PRE7ENTI


Monday, May 13, 2019


Monday, May 13, 2019


PROCESULUI VERBAL


3:10:51 PM


3:11:45 PM


AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN

DATA DE 22.04.2019

Vote Item


APROBAREA ORDINII ART.45(1)1/2 PREZENTI


Monday, May 13, 2019


Monday, May 13, 2019


DE ZI A ȘEDINȚEI


3:11:45 PM


3:12:57 PM


EXTRAORDINARE A

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

Vote Item


APROBAREA ORDINil ART.45(1 )1/2 PREZENT!


Monday, May 13, 2019


Monday, May 13, 2019


DE ZI SUPLIMENTARE


3:12:57 PM

3:14:40 PM

A ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE A

CONSILIULUI LOCALHOTĂRÂRE PRIVIND


ART.45(2)


APROBAREA


14 VOTURI PENTRU


RECTIFICĂRII


K2-208


BUGETULUI GENERAL

CENTRALIZAT AL

UNITĂȚII

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PE ANUL

2019

Vote Item


PROIECT NR.2-


PRIMARUL SECTORULUI 1


Monday, May 13, 2019


Monday, May 13, 2019


PROIECT DE


AL MUNICIPIULUI


3:23:34 PM


3:23:47 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


BUCUREȘTI


APROBAREA


ART.45(3)


ÎNCHIRIERII


18 VOTURI PENTRU


IMOBILULUI


K2-207


"CINEMATOGRAFUL

EXCELSIOR"

Vote Item


PROIECT NR. 3-


PRIMARUL SECTORULUI 1


Monday, May 13, 2019


Monday, May 13, 2019


PROIECT DE


BUCUREȘTI


3:23:47 PM


3:28:12 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


ART.45(3)


ATRIBUIREA ÎN


18 VOTURI PENTRU


FOLOSINȚĂ GRATUITĂK2-206

A UNUI SPAȚIU DIN

IMOBILUL SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, SITUAT ÎN

B-DULGHEORGHE

MAGHERU NR.12-14,

SECTOR 1 CĂTRE

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIONAL

Oancea Alexandru


CARAIMAN


PROIECT DE         BUCUREȘTI             3:28:12 PM              3:29:23 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND ART.45(2)

APROBAREA       14 VOTU Rl PENTRU

CONTINUĂRII       K2-172

IMPLEMENTĂRII

PROIECTULUI-PILOT

DE CĂTRE

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIONAL

CARAIMAN Șl

POLIȚIA LOCALĂ

SECTOR 1 ÎN SCOPUL

ASIGURĂRII DE CĂTRE

POLIȚIA LOCALĂ

SECTOR 1, ÎN

CALITATE DE

ANGAJATOR, A

TUTUROR

SERVICIILOR

MEDICALE

PROFILACTICE

NECESARE PENTRU

SUPRAVEGHEREA

SĂNĂTĂȚII

LUCRĂTORILOR DIN

CADRUL POLIȚIEI

LOCALE SECTOR 1,

PENTRU PERIOADA 1

IUNIE 2019- 31 MAI 2020

8 Vote Item


PROIECT NR. 5-


PRIMARUL SECTORULUI 1 Monday, May 13, 2019 Monday, May 13, 2019


PROIECT DE

BUCUREȘTI

3:29:23 PM

3:30:48 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND


ART.45(2)


APROBAREA


14 VOTURI PENTRU


MODIFICĂRII ANEXEI K2-202

NR. 2 A HOTĂRÂRII


“ CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 6/28.01.2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,

STATULUI DE FUNCȚII

$1 REGULAMENTULUI

DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI GENERALE

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

DIN DATA DE 13.05.2019, ORA 15.00

Sectorul 1 al Municipiului București PFrslSTRATlIRĂ GENERALĂ

16. MAI. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................

9

Vote Item

PROIECT NR. 6-

PRIMARUL SECTORULUI 1

Monday, May 13, 2019

Monday, May 13, 2019

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND IMPLEMENTAREA DE CĂTRE DIRECȚIA

GENERALĂ DE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Șl PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

A PROIECTULUI "SĂ NE JUCĂM

ÎMPREUNĂ"

BUCUREȘTI

ART.45(2)

14 VOTURI PENTRU

«2-193

3:30:48 PM

3:31:48 PM

10

Vote Item

PROIECT NR. 7-

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND

ACORDAREA DE

CĂTRE CONSILIUL

PRIMARUL SECTORULUI 1

BUCUREȘTI

ART.45(2)

14 VOTURI PFNTRII

«2-194

Monday, May 13, 2019

3:31:48 PM

Monday, May 13, 2019

3:32:31 PM

LOCAL AL

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN

DIRECȚIA GENERALĂ

Oancea Alexandru


DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl


PROTECȚIA


COPILULUI SECTOR 1,


A UNUI AJUTOR


Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GFNFRA1 Ă


16. MAI. 2019


Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


FINANCIAR ÎN

VALOARE DE 1580 LEI

PENTRU

PARTICIPAREA A 2

PERSOANE CU

HANDICAP Șl A

ÎNSOȚITORILOR

ACESTORA LA 2

COMPETIȚII

SPORTIVE, CA

MĂSURĂ DE

PREVENIRE A

MARGINALIZĂRII

SOCIALE

11


Vote Item


PROIECT NR. 8-


PRIMARUL SECTORULUI 1 Monday, May 13, 2019 Monday, May 13, 2019


PROIECT DE


BUCUREȘTI


3:32:31 PM


3:33:29 PM


HOTĂRÂRE POTRIVIT


ART.45(2)


CĂREIA SE SOLICITĂ


14 VOTURI PENTRU


CONSILIULUI


K2-90


GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

DELEGAREA

EXERCITĂRII DE

CĂTRE CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1 A

ATRIBUȚIILOR PREVĂZUTE LA ART.

81 ALIN. (2) UT. Q)

DIN LEGEA

ADMINISTRAȚIEI

Oancea Alexandru


PUBLICE LOCALE NR.

215/2001,


REPUBLICATĂ, CU


MODIFICĂRILE Șl

COMPLETĂRILE


Sectorul 1 al Municipiului București EGISTRATURĂ GENERA


R.


16, MAI. 2019


Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


ULTERIOARE, ÎN

TEMEIUL

PREVEDERILOR ART.

81 ALIN. (4) DIN

ACEEAȘI LEGE

12 Vote Item


PROIECT 1 ORDINEA PRIMARUL SECTORULUI 1 Monday, May 13, 2019

DE ZI SUPLIMENTARA AL MUNICIPIULUI       3:33:29 PM

- PROIECT DE

HOTATRARE PRIN

CARE SE SOLICITA


BUCUREȘTI

ARTA 5 (3)

18 VOTURI PENTRU


CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TRANSMITEREA CĂTRE CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1 A

DREPTULUI DE

ADMINISTRARE A

TEATRULUI DE VARA

NICOLAE BALCESCU

DIN INCINTA

PARCULULUI

BAZILESCU DIN

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Speech time statistics

Sequence Type

1           Vote Item


Title


DESCĂRCAREA


Enabled      Arranged Time


No 00:05:00


Used Time

00:00:00


Oancea Alexandru


PROCESULUI

Vote Item


Vote Item


Vote Item


VERBAL AL


ȘEDINȚEI


ORDINARE DIN


DATA DE


22.04.2019


APROBAREA


ORDINII DE ZI A


ȘEDINȚEI


EXTRAORDINAR


CONSILIULUI


LOCAL AL


SECTORULUI 1


APROBAREA


ORDINII DE ZI


SUPLIMENTARE


A ȘEDINȚEI


EXTRAORDINAR


CONSILIULUI


LOCAL AL


SECTORULUI 1


PROIECT NR.1 -


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


RECTIFICĂRII


BUGETULUI


GENERAL


CENTRALIZAT


AL UNITĂȚII


ADMINISTRATIV


-TERITORIALE


SECTORUL 1 AL


MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PE


No


No


No


00:05:00


00:05:00


00:05:00


Sectorul 1 al Municipiului București -RgGICTBftTIJRĂ GENERALĂ


16. MAI. 2019


L--------- . i                            ,

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


00:00:00


00:00:00


00:00:00


Oancea Alexandru

\APROBAREA

ÎNCHIRIERII


IMOBILULUI

"CINEMATOGRA


FUL EXCELSIOR"


Vote Item


PROIECT NR. 3


No 00:05:00


00:00:00


Vote Item


- PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND

ATRIBUIREA ÎN

FOLOSINȚĂ

GRATUITĂ A


UNUI SPAȚIU

DIN IMOBILUL

SITUAT ÎN

BUCUREȘTI,

SITUAT ÎN B-DULGHEORGHE MAGHERU

NR.12-14, SECTOR 1 CĂTRE COMPLEXUL


MULTIFUNCȚIO

NAL CARAIMAN


PROIECT NR.4


No 00:05:00


00:00:00


- PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA

CONTINUĂRII

IMPLEMENTĂRII


Oancea Alexandru


PROIECTULUI-


8          Vote Item


PILOT DE CĂTRE

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIO

NAL CARAIMAN

Șl POLIȚIA

LOCALĂ SECTOR

1 ÎN SCOPUL

ASIGURĂRII DE

CĂTRE POLIȚIA

LOCALĂ SECTOR

1, ÎN CALITATE

DE ANGAJATOR,

A TUTUROR

SERVICIILOR

MEDICALE

PROFILACTICE

NECESARE

PENTRU

SUPRAVEGHERE

A SĂNĂTĂȚII

LUCRĂTORILOR

DIN CADRUL

POLIȚIEI LOCALE

SECTOR 1,

PENTRU

PERIOADA 1

IUNIE 2019- 31

MAI 2020

PROIECT NR. 5       No 00:05:00

- PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

MODIFICĂRII

ANEXEI NR. 2 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI


° jLtorul 1 al Mttr.:?ipiu!ui București

REGISTRATURĂ GENERALĂ

16. MAI. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


00:00:00


Oancea Alexandru

\ /'

\ (


LOCAL AL

Sectorul 1 ai Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ

btClOKULUI 1

NR.

16. MAI. 2019

6/28.01.2019

Primit răspuns / completare petiție

PRIVIND

Semnătură de primire.....................

APROBAREA ORGANIGRAMEI , STATULUI DE FUNCȚII Șl REGULAMENTU LUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

 • 9          Vote Item PROIECT NR. 6       No 00:05:00

- PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

IMPLEMENTARE

A DE CĂTRE

DIRECȚIA

GENERALĂ DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI

SECTOR 1 A

PROIECTULUI

"SĂ NE JUCĂM

ÎMPREUNĂ"

 • 10         Vote Item PROIECT NR. 7       No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


Oancea


Alexandru


- PROIECT DE

HOTĂRÂRE

Sectorul 1 ai Municipiului București

R

EGISTRATURĂ GENERALĂ

PRIVIND

16. MAI. 2019

ACORDAREA DE

CĂTRE

Primit răspuns / completare petijie

Semnătură de primire........................

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, A UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VALOARE DE 1580 LEI PENTRU PARTICIPAREA A 2 PERSOANE CU HANDICAP Șl A ÎNSOȚITORILOR ACESTORA LA 2 COMPETIȚII SPORTIVE, CA MĂSURĂ DE PREVENIREA MARGINALIZĂRI I SOCIALE

12


POTRIVIT

CĂREIA SE

SOLICITĂ

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

DELEGAREA

EXERCITĂRII DE

CĂTRE

CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1 A

ATRIBUȚIILOR

PREVĂZUTE LA

ART, 81 ALIN. (2)

LIT. Q) DIN

LEGEA

ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE

NR. 215/2001,

REPUBLICATĂ,

CU

MODIFICĂRILE

Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE, ÎN

TEMEIUL

PREVEDERILOR

ART. 81 ALIN. (4)

DIN ACEEAȘI

LEGE

Voteltem PROIECT 1            No 00:05:00

ORDINEA DE ZI

SUPLIMENTARA

- PROIECT DE

HOTATRARE


Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ ----—

16. MAI. 2019

Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................


00:00:00


Oancea Alcxandi tt


PRIN CARE SE

Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ


SOLICITA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI

16. MAI. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


BUCUREȘTI TRANSMITEREA CĂTRE

CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1 A

DREPTULUI DE ADMINISTRARE A TEATRULUI DE VARA NICOLAE BALCESCU DIN INCINTA

PARCULULUI

BAZILESCU DIN

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Agenda Items


Vote Iteml


Title


DESCĂRCAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN

DATA DE 22.04.2019

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA


ART.45(1)1/2 PREZENTI

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


22/22

0/0

0/0


Oancea Alux;


:mi li u /"


Total voted (delegates / weight)

22/22

Sxtorul 1 ai M;n.tnrp;ului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

16, MAI. 2019

Outcome

[2] PENTRU

Primit răspuns / completare peti

iie

Unanimous voting

False

Semnătură de primire......

J

PROCESUL VERBAL APROBAT SI DESCĂRCAT


Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

USR

PENTRU[2]

1

MĂRIE BRIGITTE

Oancea Alexandru

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

\ 1 /

A15/34


Monday, May 13, 2019 3:41:12 PMSectorul 1 al Municipiului Bucure __REGISTRATURĂ GENERAL

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2:

16, MAI, 2019

AUGUSTIN

Primit răspuns / completare pet

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRUÎ21

Semnătură de pfimire.....................

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]            1

Vote Item2

Title

APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A

CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Description

ART.45(1)1/2 PREZENTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

(2] PENTRU

22/22

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD


Authority by


Vote Choice


weight


PENTRU[2]            1

PENTRU[2]            1


PENTRU[2]            1


PENTRU[2]           1


PENTRU[2]

PENTRU[2]
Sectorul 1 al Municipiului București ____ Registratură GE»r=iwA PENTfluE


10


PURCAREA MIHAIL


PMP


TEODOR

CRISU FLORIAN MISU PSD CONDURACHI ECATERINA PSD RALUCA

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PORUMB RAMONA    PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

16. MAI. 2019

PENT tpkfiaiii răspuns / completare petiție PFMT^Blură de primire,.......................


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Vote lterr>3

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

APROBAREA ORDINII DE ZI SUPLIMENTARE A ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1


ART.45(1)1/2 PREZENTI

Overall level: Delegates

Individual levei: Only Vote Mașter, Operator voting ina’ication, Signage


Only delegates with a badge voting indication

Voted

22/22

0/0[4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome                            [2] PENTRU

Unanimous voting                     False


Ssctorul 1 al f&nîcipiukii Bucure^i

REGISTRATURĂ GfcWSfîALA


16. MAI. 2019


Primit răspuns / completare petiție


Semnâturâ de primire.


ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA A FOST APROBATA

Delegates

Monday, May 13, 2019 3:41:12 PM


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU [2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

Oancea Alexandru \ /"

18/34

/j

Meeting Title: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 13.05.2019, ORA15.00__

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ PENTR jHi-


27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

28

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


16. MAI. 2019


PENTR JfEiji’it răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................


PENTRU[2]


PENTRU [2]


Vote Item4

Title

PROIECT NR.1 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2019

Description

PRIMARUL SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

ART.45(2)

14 VOTURI PENTRU


K2-208


Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

4/4

Total voted (deiegates / weight)

22/22

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Deiegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

Oancea Alexandni

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

\ 1 /


Meeting Title: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARA DIN DATA DE 13.05.3^^^15 09

REGISTRATURĂ GENERALĂ


LI VIU


16. MAI. 2019


SUDITU RALUCA       PSD


GABRIELA


DAMIAN GEORGE      UNPR


DEACONU ALEXANDRU ALDE


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA        PSD

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU    PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA


TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PORUMB RAMONA    PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


Vote Item5


Title

Description


NtRU!2’-------------1-----

Primit răspuns / completare petiție


Semnătură de primire........................


PENTRU[2]           1


PENTRU[2]            1


PENTRU[2]            1

PENTRU[2]           1


PENTRU[2]           1

PENTRU[2]           1


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]         1


ABTINERE[3]          1

PENTRU[2]           1


PROIECT NR.2 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA


ÎNCHIRIERII IMOBILULUI "CINEMATOGRAFUL EXCELSIOR"

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ART.45(3)

18 VOTURI PENTRU

K2-207


Autorul 1 al î.|i ■■'ipiuliii București

REGISTRATURĂ GENERALĂ


16. MAI. 2019

Primit răspuns / completare: Semnătură de primire........................


Who can participate in the vote?


Secret Options


Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting


False

PROIECTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUL2J

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LI VIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU [2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

Oancea klexandru

15


COMANICI ANCUTA


PSD


17


18


19


20


21


22


25


27


28


29


32


SORINA


PORUMB RAMONA


OLTEANU VIRGIL


MADALIN


PAIUSI OLIVER LEON


PNL


PNL


USR


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


MACARIE ILINCA


SUVAC VIRGIL ADRIAN


ARMANDCLOTILDE


MĂRIE BRIGITTE


MUNTEANU CRISTINA


SIMONA


VIERU MANUEL


AUGUSTIN


MURESAN MANUELA


USR


PNL


USR


USR


USR


USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


Vote Item6


Title


Description


Who can participate in the vote?

Secret Options

Siatus

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)


reg^t_ratură'ge^alÎ


PENTRi.i [2]    “    ~

1    16. MAI. 2019


PENTRI ifej™1 răspu,ns I țompletare petiție

țin


PENTRU[2]


semnătură de primire.


IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVAJ4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


PROIECT NR. 3 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIRtAÎN


FOLOSINțĂ GRAIUIIĂ A UNUI SPA| IU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, SITUAT ÎN B-DUL GHEORGHE MAGHERU NR.12-14, SECTOR

1 CĂTRE COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN


PRIMARUL SECTORULUI 1 BUCUREȘTI


ART.45(3)


18 VOTURI PENTRU


K2-206


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


16/16

0/0

6/6

22/22


Oancca Alexanch uTotal not voted (delegates / weight)

0/0

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

16. MAI. 2019

Unanimous voting

False

Pr

imit răspuns / completare petiție

PROIECTUL A FOST RESPINS

Semnătură de primire.....................

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CI IIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRiAN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

Oancea Alexandru

Vote Item7

Title

PROIECT NR. 4 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

CONTINUĂRII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI-PILOT DE CĂTRE COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN Șl POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1 ÎN SCOPUL ASIGURĂRII DE CĂTRE POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1, ÎN CALITATE DE ANGAJATOR, A TUTUROR SERVICIILOR MEDICALE PROFILACTICE NECESARE PENTRU SUPRAVEGHEREA SĂNĂTĂȚII LUCRĂTORILOR DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1, PENTRU PERIOADA 1 IUNIE 2019- 31 MAI 2020

Description

PRIMARUL SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

ART.45(2)

14 VOTURI PENTRU

K2-172

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

21/21

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegatcs

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2J

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU [2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PLNTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU [2]

1

25

ARMANDCLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Sectorul 1 ai Municipiului București __REn^TPATIIRĂ GENERALĂ


GONCEA GHEORGHITA UNPR


PENTRl [21----T


LIVIU


16. MAI. 2019


SUDITU RALUCA       PSD


PENTRl [ftyijnit răspuns


/Vomplcture petiție


Semnătură de nrlmire........................


Vote Item8

Title


PROIECT NR. 5 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAR^cea Alexandru

MODIFICĂRII ANEXEI NR. 2 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL a\

SECTORULUI 1 NR. 6/28.01.2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,

STATULUI DE FUNCȚII Șl REGULAMENTULUI DE (GENERALĂ

FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI GENERALE DE ASI

PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

;t£Tța socialăși

1 6. MAI. 2019


Description


PRIMARUL SECTORULUI 1 BUCUREȘTI


ART.45(2)


Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de admire........................


[Soctorul î al Municipiului Bucuiesti

__REGISTRATURĂ GEMGRAIă


 • 28              VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

 • 29             MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMPO'


IMPO


Rl/A[4j "        1

16. MAI. 2019


rRWtft-flUpuns / cdmpleture petiție PENTRtW—....................14 VOTURI PENTRU

K2-202

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted


23/23

0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPJAIA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2J

1

GABRIELA

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1 □aricea Alcxandi

TEODOR

\_7

CRISU FLORIAN MISU PSD CONDURACHI ECATERINA PSD RALUCA

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


___ S,clorul 1 al LiL..i.\p’.uidi

PENȚRXg^lSTRATLIRĂ 1GEN2RALĂ


PEN


Rl'2' 16. MAI.'2019


PEN‘ I


Pripi it răspuns I completare peli(ie Seinirâturâ de primire........................


PENTRU[2]


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]           1

PENTRU[2]           1


PENTRU[2]            1

PENTRU[2]            1


Vote Item9

Title

PROIECT NR. 6 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND IMPLEMENTAREA DE

CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1 A PROIECTULUI "SĂ NE JUCĂM ÎMPREUNĂ"

Description

PRIMARUL SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

ART.45(2)

14 VOTURI PENTRU

K2-193

Who can participate in the vote?


Only delegates with a badge


Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voted

23/23

0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Soctoru! 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

-----

16. MAI. 2019

Primit răspuns / completare patine; Semnătură de primire........................ (

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

!

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAiviONA

PNL

PENTRU[2]

i

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

Oancta Alexandr

20

CHIRVASA VIORFI DANIFI

PNI

PENTRU[2]

\l   /

 • 21                MACARIEILINCA        USR

 • 22               SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

25              ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

 • 27              MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

 • 28              VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

 • 29              MURESAN MANUELA    USR


PEN


litanii 1 al             b'jcu.c ști

REGISTRATURĂ GEN


PEN Rlfrâ

PEN "Rl 1(2]

Primit răspuns / completare petiție PENW^-P—"T-...............


1

16. MAI. 7019


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Vote ItemlO

Title

PROIECT NR. 7 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE

CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, A UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VALOARE DE 1580 LEI PENTRU PARTICIPAREA A 2 PERSOANE CU HANDICAP Șl A ÎNSOȚITORILOR ACESTORA LA 2 COMPETIȚII SPORTIVE, CA MĂSURĂ DE PREVENIRE A MARGINALIZĂRII SOCIALE

Description

PRIMARUL SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

ARI.45(2)

14 VOTURI PENTRU

K2-194

Who can participate in the vote?


Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] iMPOTRivA


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

23/23

0/0

0/0

Total voted (delegates / weight)         23/23

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Oancea Alexandri’ x                   I


Entitled to vote (delegates / weight)    23/23

Outcome                            [2] PENTRU

Unanimous voting


False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Sectorul I al MiînLIp’u'Ji Bucifrasti REGISTRATURĂ GEMSRALÂ


Delegates


1 6. MAI. 2019

Title NameGroup

Authority by

Primit răspuns / completare petice

Semnătarâ-tli primire..................;.....

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU [2]

1

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU [2]

1

LIVIU

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

MACARIF IIINCA

USR

PENTRU[2]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU [2]

1

ARMAND CLOTILDE

USR

PENTRU [2]

1

MĂRIE BRIGiTTE

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU [2]

1

SIMONA

29

32


MURESAN MANUELA USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENIRUI21

<* ■

I

PEMTRUgtTRATURĂ' âEN^RALĂ


1___

Actorul 1 al Huiiiicipiuiui București


Vote Item11

Title


PROIECT NR. 8 - PROIECT DE HOTĂRÂRE POTRIVÎf CĂREIA


Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................


Description


CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DELEGAREA EXERCITĂRII DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUȚIILOR PREVĂZUTE LA ART. 81 ALIN. (2) LIT. Q) DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 81 ALIN. (4) DIN ACEEAȘI LEGE

PRIMARUL SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

ART.45(2)

14 VOTURI PENTRU


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


13/13

0/0

10/10

23/23

0/0

23/23

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS


Deiegates

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


POPA DANIELA        UNPR


GONCEAGHEORGHITA UNPR


PENTRU[2]

PENTRU[2]1

Oancea Alexand'-

\ 1 —V-F


Meetinq Title: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 13.05.2019, ORA 15.00---

Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ


LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


PURCAREA MIHAIL


TEODOR


CRISU FLORIAN MISU


PSD


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PMP


PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AIJGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMPPENTRUI2T


PENTRU[2]            1


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]         1


IMPOTRIVA[4]         1

PENTRU[2]            1
BUCUREȘTI TRANSMITEREA CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

A DREPTULUI DE ADMINISTRARE A TEATRULUI DE VARA NICOLAE

BALCESCU DIN INCINTA PARCULULUI BAZILI

NuGISTRATURA GENERALĂ


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI


ART.45(3)


18 VOTURI PENTRU


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates


blcureVI MAI. 2019


Primit răspuns / completare petîtie

Semnătură de primire........................


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


voting indication


Voted


23/23

0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU [2]

1

GABRIELA

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRUI2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU [2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

Oancea Alexandrii \ /

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

\ 1 /


Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARA


13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

SORINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

21

MACARIE ILINCA

USR

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

25

ARMAND CLOTILDE

USR

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMPPENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]