Proces verbal din 09.07.2019

Proces verbal sedinta ordinara 09.07.2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


3 o:aug. 2019

PROCES VERBAL


PrimM ritpuM /cvmpMMipatkb

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1


din data de 09 iulie 2019, ora 11.00

Nr. 10/07.08.2019

Ședința a fost convocată dc către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 2.297/03.07.2019, ținând seama de prevederile art, 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 • 1. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • 2. Hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local și declararea ca vacant a locului dc consilier local al doamnei Clotilde Marie-Brigitte Armând

 • 3. Hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local și declararea ca vacant a locului dc consilier local al doamnei Steluța Todea

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ teritoriale a Sectorului 1 al Municipiului București pe anul 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 5. Proiect dc hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare in stațiile de sortare din cadrul serviciului de salubrizare pe raza subdiviziunii administrativ-îeritoriale Sectorul 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public de interes local, denumit Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, cu personalitate juridică, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


’roiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția de Utilități ublice, Salubrizare și Protecția Mediului din subordinea Consiliului Local al cotorului 1, a spațiului situat în imobilul Complex Multifuncțional Mureș din Str. ureș nr. 18-24, etaj 2, Sectorul 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului .icurești

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1 în anul școlar 2019 - 2020 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.45/27.02.2018 privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziționării de pe piața liberă a unui imobil -construcții și teren, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având destinația de „Structură integrată de asistare și îngrijire - Humanitas l.RO” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea suspendării efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociației Handbal Club Dinarno București în sezonul competițional 2018-2019, rectificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l 14/01.04.2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 16. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Sector 1 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CCPT Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atestare pentru obținerea calității de administrator de condominii, de către persoanele fizice cu domiciliul/reședința în Sectorul 1 al Municipiului București și abrogarea Hotărârilor

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 66/28.04.2011, nr. 65/16.04.2014 și nr. 103/28.07.2016 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului ”Pregateste-te astazi pentru a fi primul mâine” în cadrul Liceului Teoretic "Constantin :anu” în anul școlar 2019-2020 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului


3 O AUG 2019^ f1" de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului ”Masă caldă ara uită” în cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic MallffapiM              nicu Golescu” în anul școlar 2019-2020 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului

, București

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului ”Masă caldă la semiintemat” în ceea ce privește elevii de ciclu primar înscriși la semiintemat în anul școlar 2019-2020 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Zi Copii TSA din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Zi Adulți/Tineri TSA din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 23. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege de aprobare a proiectelor și programelor pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2019, derulate prin Centrul Cultural al Sectorului 1 - Deaconu Alexandru-Ștefan, consilier local ALDE

 • 24. Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 17/31.01.2017 privind stabilirea destinației funcționale a Pieței Amzei (clădire și platou) ca piață agroalimentară tradițională și ca obiectiv turistic - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 26. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în strada Intrarea Poiana nr. 5-7, Sector 1, București, având număr cadastral 212315-C1, în scopul folosirii acestuia de către Școala Gimnazială "Herăstrău” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de .Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către

registratură generai


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de ffllajator,13 tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sfăițălățl lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția ’ojfilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


Primit răspuns Ic

StmnMuri d*        ...


iect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului fîtiaurești împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectqrul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația 4 Free Time, în vederea desfășurării proiectului "Excursii recreative și de dezvoltare personală pentru copii și tinerii din Sectorul 1”, care se va desfășura pe o perioadă de 6 luni în cursul anului 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului

București

>

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 433/19.12.2018 privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei activități - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pc anul 2019 al SC CF.T GRTV1ȚA SRL - Primând Sectomlui 1 al Municipiului București

 • 31. Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 15450 lei pentru copilul PURCĂRELU ANDREI- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 32. Proiect dc hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 5.130 lei, pentru participarea a 3 persoane cu handicap și a unui însoțitor, la 2 competiții sportive, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 33. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării unor imobile situate în strada Gherghel Vasile nr. 33, Sector 1, București, în scopul extinderii Grădiniței nr. 97- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive situată în strada Știrbei Vodă nr. 133, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


A

______35. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul

Sectorul 1 al Municipiului Bucur*wUa| a] Sectorului 1 și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către ocr.icTBATURfe. GENERAL* IPrimitrăspun» /completa» Semnttur* dt primire


ul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru i zărea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive situată trada Dr. Primo Nebiolo nr. 2, Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului urcști

 • 36. Proigct'de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 56 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 37. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1, a dreptului de administrare a unei cote părți din imobilul situat în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 67, Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș, Sectorul 1 București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 40. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 2IA, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 41. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București de a încheia contracte cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate potrivit legii - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 42. Proiect de hotărâre privind Modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 43. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. I 13/01.04.2019 privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare Soctoni 1 âÎMitnidpWBwtwț^|^cstiun*‘ Prest^r“ serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al REGISTRATURA GEHERALA unicipiului București nr. J 077-S din 30.06.2008 - Primarul Sectorului 1 al

  3 O.'AU6.2019


IV ufiic^piului București

3 0,'AUG. 2019

__44. IP oiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. mtonului nr.4, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

PrlmkrHpun» (completare pHițfc de prlwkt..»..


 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Sos.

Chitilei nr.259, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. București-Ploiești nr.137, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Eugen Lovinescu nr.26, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Rămurele nr.24, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Piscul Enei nr.3 (fost Drumul Vârful Pleșița nr.19), sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) strada Nicolae Caramfil nr.85, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) strada Smaranda Brăescu nr.46, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Eugen Brote, nr.47B, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Hotin nr.49, Sector 1, București -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Nisipoasa nr.47-51, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei nr.70, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) B-dul

Petroliștilor nr.8 (fost Șos. Străulești nr.69-71), Sector 1, București - Primarul

Sectorului 1 al Municipiului București


n

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

  11178, Sector 1; București

  peGISTRAIURA GE       l.Jk.                    ,- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Scmnilu** oj


"prpidfct de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. ițiervei nr.80, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. nr.54, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului

iect de

drului

București

60. Proiect de

Lugoj nr.8, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

 • 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Ghe. Ionescu Sisești nr.256-260, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Spicului nr.10, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Fluviului nr.7, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mușetești nr.59, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Apicultorilor nr.44, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Constantin Căpitanul nr.14, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Smaranda Brăescu nr.20G, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.321, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Caporal Gheorghe Calpan nr.15, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Grigore Manolescu nr.27, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

  71. Proiect de hotărâre privind

  StnBetonierei nr.14, Sector 1,


aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD.) București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului

Sectorul 1 al Municipiului Bucure^ < registratură generala -------------TrrPrc 2019 fa

Primit rispunt I comptetor» petiție |


3 0. AUG.


Semnituri de primire---------7A-Prt


îurești

dqfot de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Constantin Dobrogeanu Gherea nr.32B, Sector 1, București - Primarul Sectorului Municipiului București

tiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Străylești nr.29-31 - Lot 1, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al


Municipiului București

 • 74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Amman nr.29, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Străulești nr.66, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vârful înalt nr.60, Sector 1, București- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.23, Sector 1, București-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Echipajului nr.26, Sector 1, București- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Diverse:

 • 1. Adresa de informare înregistrată sub nr.K/1461/29.05.2019 a Compartimentului Corp Control, privind Decizia nr.72/2/14.05.2019.

 • 2. Plângerea înregistrată sub nr. 628/28.05.2019 a întreprinderilor TOTAL WASTE MANAGEMENT S.R.L. și GREENTECH și la S.S.G.A. cu nr. 1468/30.05.2019, transmisă de Consiliul Concurenței înregistrată cu nr. R/24/22.04.2019 - privind posibila încălcare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea Concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • 3. Informarea înregistrată sub nr. 22860/29.05.2019 a S.C. CET GRIVIȚA S.R.L. privind Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 întocmit în baza indicatoruilor economico-financiari realizați și înregistrată la S.S.G.A. sub nr. K 1485/31.05.2019.

 • 4. Informarea înregistrată sub nr. 22862/29.05.2019 a S.C. CET GRIVIȚA S.R.L. privind Raportul anual și Macheta cu indicatorii economico-financiari întocmită pentru anul 2018 și înregistrată la S.S.G.A. sub nr. K/ 1485/31.05.2019.

 • 5, Petiția înregistrată sub nr.24549/10.06.2019 a Asociației “Protecția Lacului Băneasa”

______-—--rril]iuÎBucuttș§i Asociației Cartierul Rezidențial Drumul Stegarului-Odăi cu privire la reluarea registratură GENERALÂuoccdurii de elaborare PUZ Sector 1 și procedura de consultare a publicului

3 0 AUG 2019 Afresa înregistrată sub nr.25872/18.06.2019 a Centrului pentru Legislație Nonprofit, ____Jpiivind necesitatea pentru stimularea incluziunii sociale.

Primit răspuns I completare petiție

Semnături de primire.............jL...P<ltifia înregistrată sub nr.25934/19.06.2019 a domnului Vasilescu Radu-Dan privind

documentația PUD strada Gherghel Vasile, nr.43, sector 1

 • 8.  Petiția înregistrată sub nr.26033/19.06.2019 a domnului Vlăsceanu David-Iosif cu privire la reanalizarea documentației PUD Trimfului nr.80 Sector 1, răspunsul cu nr. K/l 652/26033/25.06.2019 și adresa nr.E/7470/02.07.2019 a structurii organizatorice Arhitect Șef.

 • 9.  Solicitare înregistrată sub nr. 26697/24.06.2019 a Asociației Nevăzătorilor din România privind clarificări asupra imobilului din str.Barierei nr.2.

Ordinea de zi suplimentară

 • 1.  Hotărâre prin care se ia act de constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al domnului Bulfon Cristian Laurențiu

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l00/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al

Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(l) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 03.07.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 2297/03.07.2019 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 23 consilieri locali.

A lipsit: doamna Steluța Todea doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând, doamna Iuliana Cristina Grigorescu și domnul Cristian Laurențiu Bulfon

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară din data de 09 iulie 2019. Potrivit prevederilor art. 597 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, Codul Administrativ a intrat-în vigoare începând cu data de 05.07.2019, data publicării în Monitorul Oficial nr. 555/2019. De asemenea, ieri, am solicitat la Monitorul Oficial un număr de 30 de exemplare însă nu era redactat, am avut

pe suport electonic și astfel am putut să vă punem la dispoziție, xerocopiat după Monitorul Oficial, Codul Administrativ. Țin să vă precizez că astăzi ședința se va desfășura potrivit prevederilor Codului Administrativ adoptat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019. Având în vedere că în sală avem o prezență de 23 de consilieri în funcție, lipsind doamna Clotilde Armând, doamna Grigorescu, domnul Bulfon și doamna Todea, constat că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din

Ordonanța nr. 57/2019, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din 05 iunie 2019. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea acestui proces verbal, vă rog să obiecțiuni pe marginea procesului verbal?

la-formulali, -Aveți—.

Sectorul 1 ai Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ


Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: îmi permiteți să iau cuvântul?

3 0. AUG. 2019 E ulfon. - ■ *       _

Primit râtpuni / completare petice

----------1


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, da, domnule

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Referitor la ceea ce ați spus maf dq^ren

Cred că toți de aici constată că nu sunt absent. Pe ce vă întemeiați când faceți această afirmație? Știți foarte bine că există o acțiune în instanță pentru care v-am... și cu o hotărâre a instanței de fond... pentru care v-am depus și certificatul de grefa..

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Acum vă văd că sunteți prezent în sală. [... fără a utiliza sistemul de sonorizare...] Mai devreme nu v-am văzut că sunteți prezent în sală. [... fără a utiliza sistemul de sonorizare...]

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon:.. .vă rog frumos nu mă întrerupeți, pentru că nici eu nu o fac când vorbiți dumneavoastră. Mai mult de atât, noul cod sau Codul Administrativ elaborat, are niște prevederi clare în ceea ce privește statutul consilierilor care au acțiuni în contestare pentru actele luate împotriva lor pentru mandatarea și pentru vacantarea mandatului. De ce nu luați notă și de ce nu aplicați acest articol din codul administrativ, respectiv articolul 204?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, referitor la situația dumneavoastră, este reglementată în Codul Administrativ și am să dau citire unui articol, 602 din Codul Administrativ și rog, cei cu studii juridice din rândul consilierilor locali, și am făcut o listă, plecând de la studii juridice și studii politice, de științe politice, având în vedere că secretarul, așa cum e reglementat în noul Cod Administrativ, poate să ocupe funcția și cu aceste specializări, să dăm citire articolului 602 împreună și am aici pe cei cu studii: doamna Anca Comănici, doamna Raluca Suditu, doamna Enache Raluca, domnul Goncea, era doamna Cristina Grigorescu, doamna Ramona Porumb, dumeavoastră domnule Bulfon sunteți cu studii superioare și vom da citire art. 602. Deci, “până la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020, pentru locurile de consilier local, respectiv consilier județean a căror vacantare a fost constatată, prin ordin al prefectului [...]” ori noi în situația dumneavoastră avem emis ordinul prefectului care a fost comunicat însă nu s-a constatat de către consiliul local, având în vedere situația juridică creată prin anularea ordinului în fond de către instanța de judecată, și această constatare se făcea printr-o hotărâre de consiliu, ori noi în situația aceasta nu avem o hotărâre de consiliu adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 1, respectiv al Consiliului județean “Ț..7 în condițiile art. 204 comunicarea acestor acte administrative se realizează către consiliul local, respectiv către consiliul județean în vederea validării mandatului supleantului desemnatele către

partidul politic, alianța politică sau alianța electorală respectivă, cu respectarea art. 30-34,55, acele excepții prevăzute în Legea administrației publice locale nr. 215/2001       deoarece Codul
Btțiv a stabilit intrarea în vigoare cu câteva excepții. De aceea, Primarul Sectorului 1 astă obligație, a trecut pe ordinea suplimentară hotărârea privind încetarea de drept a 3 0”AUG11atu^’ PomnuIui consilier Bulfon, Consiliul să aprecieze, într-adevăr, este o situație aparte *utem pronunța noi, atâta timp cât instanța de judecată a dispus anularea a ceea ce :ă căi sunt aspecte de nelegalitate, în ceea ce privește Ordinul prefectului însă nu a dispus

Primii rasvu"* ' considere g.mniturt de


"suspendarea potrivit prevederilor art. 14-15 din Legea Contenciosului Administrativ. Considerăm că ne-am îndeplinit condițiile legale și am pus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului domnului Bulfon. Rămâne la aprecierea dumneavoastră. Mai departe... Da, doamna Porumb.

Doamna Porumb Ramona: Bună ziua! Ținând cont de această situație incertă pe care o avem cu domnul consilier Bulfon și de faptul că pe ordinea de zi avem ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu este incertă, încă o dată, dacă nu s-a înțeles, v-am rugat să citiți cu mine, mai ales că aveți studii administrative. Nu este incertă, situația este clară.

Doamna Porumb Ramona: Atunci aș putea să întreb de ce nu este pus pe ordinea de zi și este pus pe ordinea de zi suplimentară?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Pentru că au fost depuse documente privind certificatul de grefa privind anularea dispusă de către Tribunalul București, iar redactarea, după cum știți, a proiectelor de hotărâre are un termen de 30 de zile pentru elaborarea rapoartelor de specialitate. în momentul în care au existat aceste documente, s-a înaintat ordinea suplimentară. întrebarea dumneavoastră, vă rog frumos?

Doamna Porumb Ramona: Revin, dacă îmi permiteți. Deci, ținând cont de această situație incertă sau cum spuneți dumneavoastră fie ea foarte concretă, și de faptul că pe ordinea de zi avem validarea a două locuri de consilier, respectiv al doamnei Steluța Todea și a doamnei Clotilde Armând...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; Nu este validare, este încetare de drept....

Doamna Porumb Ramona: Vacantarea....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vacantarea. Este altceva.

Doamna Porumb Ramona: Vreau să vă solicit, pentru că ne aflăm practic astăzi într-o situație în care cetățenii Sectorului 1 nu mai sunt reprezentați într-un mod echitabil în consiliul local, avem pe ordinea de zi proiecte care presupun sume de peste 350.000.000 și consider că această ședința ar trebui să fie una tehnică, respectiv doar de validare...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este bine să informați corect, încă o dată vă rog.....

Doamna Porumb Ramona: O rugăminte am, dacă îmi permiteți să termin și după cu siguranță vă ascult la sfârșit cu toate precizările.... Deci rugămintea mea este către toți colegif^pej .și către dumneavoastră domnule Primar, această ședința să fie una tehnică, doar de vacantare a celor 2,

respectiv 3 locuri și data viitoare să validăm noii noștrii colegi și să putem vota așa în totală reprezentanță .în consiliul local a cetățenilor, să votăm proiectele de interes local într-un mod

__echitabil și eficient Consider că nu putem astăzi decide aceste sume în situația în care din consiliul Sectorul 1 al                  3 reprezentanți ai cetățenilor. Vorbim politic, i-au votat în 2016, nu suntem echitabil

îl-cili

3 O/'AUMWQiesc E

Primit răspuns


--în llCCȘl ccjmiliu local....Nu, așa cum s-a votat și vorbesc ca numărul integral de consilieri.

omnule Primar sper să luați act de această propunere.

ian-Laurcnțiu Bulfon: Da, domnul Goncea, mi-a dat mie cuvântul, imediat termin, Semnituri de prin^.rofj-fcnwfts Doamna Secretar, ați solicitat să citim împreună un articol din Codul Administrativ, lucru care s-a și întâmplat și l-ați și explicitat într-o oarecare măsură. Eu vă solicit să citim alt articol din Codul Administrativ, pe care nu am să vi-1 comentez, pentru că eu cred că este extrem

de clar și pe care vă rog să îl analizați, este vorba de acest articol 204 la care face trimitere chiar articolul 602 pe care l-ați citit dumneavoastră. Cu alte cuvinte, articolul menționat 204 punctul 5, spune: ”Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la art. 2 lit. j - litera j” face referire tocmai la ceea ce se invocă de către USR că mi-am pierdut calitatea de membru al partidului.

Această este o altă discuție pe care nu o vom face aici. Așa, deci, ”data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. 2 lit. j este data comunicării către Prefect, Secretarul general al unității subdiviziunii administrativ teritoriale și către consilierul local a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii a unui membru al partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă, consilierul local sau consilierul județean a fost ales, în situația în care legalitatea acesteia nu a fost contestată”, doamnă, mai mult decât a vă face dovadă de 3 ori dumneavoastră, Primăriei Sectorului 1 și domnului Prefect în 5 adrese, că am contestat, că am acțiune în contestare atât la nivelul intem al partidului

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: aveți, aveți ...

Domnul Cristian-Laurcnțiu Bulfon: Cât și în justiție, de ce nu luați act de acest articol? Dumneavoastră nu trebuie să dați o interpretare mecanică legii. Trebuia să spuneți, pentru că nici unul dintre noi nu suntem instanța judecătorească, ok, articolul acesta din codul administrativ are aceste prevederi, ne raportăm la ele până la clarificarea situației. Nu ați facut-o.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vreau să vorbesc doamnă....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnule.....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Deci vreau să vorbesc ....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Li viu Goncea..,.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Pentru că de câte ori vorbește doamna Secretar mă apucă somnul. Ce n-ați înțeles? Până la ordinea de zi suplimentară omul e consilier. Altfel luați de jos paza și dați-1 afară. Care vreți să-o faceți? Până la ordinea suplimentară sunteți consilier și punct. N-am încheiat aici. 2. Pe voi astăzi vă mănâncă să votați proiecte care nu le-ați votat 3 ani.......3

ani n-ați votat nimic, mai ales ei, și acum vreți să votați și n-aveți doi oameni și haideți să nu mai votăm. Știți ceva? Știți ceva? îmi pare bine că a băgat-o pe asta în noul Cod Administrativ că vom răspunde penal. îmi pare bine pentru că de-abia aștept, de-abia aștept să va fac atâtea plângeri

penale cum nu ați avut de când sunteți voi și mulțumesc, deci omul este consilier până la ordinea de zi suplimentară, doamna Cefalan. Indiferent ce spuneți dumneavoastră. MJiBactwukfal Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ lomnui Păiuși. L»a. j TO/AUG. 2019


REGISTRATURĂ GENERALĂ

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da. spune i Domnul Păiuși. Da. 1 spuneți domnul Oliver Păiuși.                                                   *0. AUG. 2019

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă rog frumos, dați-mi cuvântul. Mulțumetf /^rî.^țJ* încetarea mandatului de consilier și consilier județean. Avem litera j. ”pierderlți calitațn de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog, vă rog nu mai citiți trunchiat.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: E foarte important. Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la art... alin 2 lit. j. este data comunicării către Prefect. Noi am comunicat către prefect de 7 luni de zile. Secretarul General al Unității v-am comunicat de 5 luni de zile. Da? Deci am îndeplinit tot ce se cere aici, în acest document.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu mai citiți trunchiat.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Și către prefect și către dumneavoastră

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cititi art 602. Avem derogări.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, vreau să se consemneze acest lucru, vă rog frumos.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Supun la vot procesul verbal. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 05.06.2019.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Da, doamna secretar, vă rog să țineți cont, termin imediat...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Supun la vot...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doamna Secretar, termin imediat. Vă rog să țineți cont de prevederile din Codul Administrativ și până la clarificarea situației juridice în care mă aflu să vă conformați și să scoateți de pe ordinea de zi, oricare ar fi ea, o propunere de hotărâre. Cu atât mai mult cu cât în preambului acestei hotărâri ați menționat chiar și certificatul de grefă pe care eu 1-am depus, și care îmi este favorabil, și care este împotriva adoptării acestei hotărâri. Mai mult decât atât, pentru a evita orice discuție ulterioară pentru că văd că se merge foarte mult pe emoție, pe amenințări și pe țipat, cine țipă mai mult și amenință mai tare, ăla trebuie să aibă și dreptate, am auzit și vedem discursul ăsta, în ultima perioada din ce în ce mai des. Tocmai, pentru a evita ulterioare probleme care s-ar genera în urma votului meu, vă anunț că pentru această ședință mă recuz de la a vota. Mulțumesc.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Tin să vă precizez că hotărârea, certificatul de grefa privește o pronunțare care nu este definitivă. Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 05.06.2019. Tocmai ați auzit că nu votează. Nu votează, nu are cârd. Deci nu votează. Nu are cartelă, nu votează, așa cum am menționat la începutul ședinței. Domnul Bulfon a înțeles.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vă rugăm frumos să trecem mai departe,

da? A spus că nu votează, poate să stea în sală oriunde. Punct.Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat, Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul Goncea, gata, am Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat, Doamna Porumb Ramona:Totuși nu am primit un răspuns de la domnu^ pri propunerea mea de a rămâne pe ordinea de zi doar proiectele strict tehnice ‘de două posturi. Am discutat înainte și bănuiam că se poate obține un răspuns tot înainte de a trece la vot astfel încât să fie totul lămurit pentru toți colegii de aici.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Este pus pe ordinea de zi. Dumneavoastră hotărâți ce faceți.

Doamna Porumb Ramona: Este vorba de retragerea tuturor proiectelor în afara celor de vacantare, domnule Primar și aici ține de dumneavoastră.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Mai sunt 2 voturi. 1 vot. Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. De asemenea, se constată că a expirat mandatul președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București ales în ședință, potrivit. Hotărârii Consiliului Local nr. 115/22.04.2019, drept pentru care, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. ee), art. 123 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență 57/2019, solicit formularea propunerilor în vederea alegerii noului președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni. De asemenea, țin să vă precizez că spre deosebire de reglementarea din Legea nr. 215/2001, alegerea președintelui se realizează cu majoritatea simplă. Propunerile, vă rog.

Doamna Dorina-Luminița Bănisor: Eu îl propun pe Oliver Păiuși.

Domnul Cristian Adrian Tudosc: Grupul PSD propune continuarea mandatului domnului Cristian Neagu. Mulțumesc.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Și alte propuneri? Propunerea pentru domnul Oliver Păiuși.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Votați.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Trebuie să obținem 12 voturi pe majoritatea simplă din totalul numărului numărului de consilieri. 10 voturi pentru, 13 voturi împotrivă. Propunerea a fost respinsă.

PROPUNEREA PENTRU ALEGEREA domnului Oliver Păiuși PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A FOST RESPINSĂ CU 10 VOTURI PENTRU ȘI 13 ÎMPOTRIVĂ din 23 de consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Votul pentru domnul Cristian Neagu. Mai avem un vot. Propunerea a fost aprobată, 13 voturi pentru, 1 abținere și 9 voturi împotrivă.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ A FOST ALES CU 13 VOTURI PENTRU, 9 ÎMPOTRIVĂ SI 1 ABȚINERE din 23 de consilieri localiprezenți

Supun spre aprobare hotărârea privind alegerea președintelui de ședință pentru un mandat de 3 luni. Domnule Președinte vă dau cuvântul pentru deschiderea lucrărilor ședinței. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU, 9 ÎMPOTRIVĂ ȘI 1 ABȚINERE din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua. Se retrag punctele 6, 7, 8, 24. Vă mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi.

Doamna Manuela Mureșan: Aș avea o rugăminte. S-au înscris să participe la ședință niște cetățeni care stau în căminul Media și la sfârșit de tot dacă pot, la diverse, după toate punctele, și ei cuvântul. Așteaptă afară, s-au înscris legal.

Sectorul 1 ai Munidp»W Buonți registratura generala


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: La sfârșit, da.

3 0. AUG. 2019

Primit riapun» / compleUr»

SwwRituri <«       .......—.......


Doamna Manuela Mureșan: Putem să îi primim?

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: La sfârșit.

Doamna Manuela Mureșan: Trebuie supus la vot?               \

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: La sfârșit.

Doamna Manuela Mureșan: La sfârșit de tot.

Doamna Daniela Nicoleta Cofa lan - Secretarul Sectorului 1: Trebuie să aprobe domnul președinte.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: : Da.

Doamna Manuela Mureșan; Ați aprobat, da? Deci putem să îi primim la sfârșit de tot. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cu plăcere! Apăsăți pe buton.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: De asemenea....

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: Domnule președinte, o rugăminte am și să supuneți spre aprobare consiliului local. Să trecem ordinea de zi suplimentară pe ordinea de zi, adică să înlocuim punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi suplimentară cu 1 și 2 de pe ordinea de zi și dacă îmi permiteți să adresez domnului Primar, în calitate de secretar al comisiei de urbanism, am avut ieri ședință,

ședința comisiei, să zicem că am avut o discuție mai aprinsă cu doamna arhitect șef și de asta vreau să adresez domnului primar câteva cuvinte care doresc să fie consemnate. Domnule primar, după cum bine știți se află în execuție PUZ-ul coordonator al sectorului 1, un document foarte important. El este, acest contract este atribuit firmei Vego Concept Engineering SRL. De asemenea știți, pentru că ați fost prezent, firma elaboratoare a PUZ-ului a simulat din punctul meu de vedere o întâlnire pentru consultare publică, pe dată de 29 martie 2019, întâlnire la care publicul nu a avut pe ce să se exprime, deoarece, nici memoriul tehnic cu studiu de fundamentare, nici regulamentul local de urbanism nu au fost prezentate. în fapt, nici până la data aceasta nu sunt

prezentate publicului, spre consultare, aceste documente imperios necesare pentru ^parcurgerea tuturor pașilor legali pentru elaborarea unui PUZ. în prezent, si aici este important qstva'spun, sunt ''-xUL


//Se

•I V -/

d^elabt entru atl


4 asociații cu o acțiune în urbanism care au atacat în justiție procedura Alte 2 asociații mari m-au anunțat că deja așteaptă elaborarea PUZ-ului j acestuia în instanță pe motiv de nerespectare a procedurilor, despre lucru asta vorbim. Procedurilor, deci motiv de nerespectare a prevederilor legale de elaborare. Domnule primar, nu cunosc ce recomandă firma Vego să elaborez o documentație de urbanism de o asemenea importantă și amploare, pentru locuitorii sectorului 1. Nu știu ce o îndreptățește și cine și în ce condiții a permis firmei Vego să supradimensioneze, aici este cea mai mare problema și să mărească toate regimurile de înălțime prevăzute în PUG. Este o, cum să vă spun eu, este o problemă uriașă din punctul nostru de vedere. Și va întreb pe dumneavoastră cine va deconta toate costurile de orice natură, în cazul eșecului PUZ-ului coordonator al Sectorului 1? Ideea este că dumneavoastră vă asumați un eventual eșec al acestui PUZ. Și rugămintea mea vine că să se, cu celeritate, să se pună la dispoziția publicului toate documentele care privesc elaborarea acestui PUZ. Va mulțumesc.

va


Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, o să o invit pe doamna arhitect șef. Chiar vă rog să o invitați și să îi răspundă domnului consilier.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm ordinea de zi de astăzi.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Nu se poate domnul Păiuși. Supunem la vot ordinea de zi de astăzi. Mai avem un vot, vă rog frumos. 13 voturi pentru, 10 împotrivă. Ordinea de zi a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 10 ÎMPOTRIVĂ din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot ordinea de zi suplimentară. 12 voturi... și eu la fel... și eu la fel și eu am votat din greșeală. Și eu am votat tot din greșeală, da.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Anulați...

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Se reia votul că și eu am votat tot din greșeală. Am votat din greșeală, doamna consilier. Uite așa. Doamna nu mai vorbiți peste mine. Vreți să vă invit afară? Vreau să se menționeze că am votat din greșeală.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Poftim?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte, va rog să consemnați, vă rog să treceți la ordinea de zi. Vă mulțumim frumos.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Și eu la fel....Ce facem, doamna secretar?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Consilierii decid prin vot dacă se reia votul, nefiind vorba de un proiect, un proiect de hotărâre ... ascultați-mă puțin. Pe un proiect de hotărâre, pe un proiect de hotărâre este interzisă reluarea votului, însă legea nu prevede pentru ordinea de zi suplimentară.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Având în v'edertrggjgij' două voturi au fost greșite propun reluarea votului.

| 3 a AUG. 2019    | '

WritrfepuM               |


Doamna Porumb Ramona: O să fac febră în curând....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, doamna eons

Doamna Porumb Ramona: Deci am rugămintea, văd că doamna Secretar d rugăm un punct legal pe acest subiect pentru a încheia toată discuția. Deci așteptăm să vină doamna Secretar, repet un punct de legalitate. Dar pe articol de lege, nu....

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnilor consilieri, v-a spus Secretarul unității care răspunde, care ne ajută în ceea ce privește legalitatea proiectelor de hotărâre, consiliul este cel care hotărăște dacă reluăm sau nu votul. Eu propun că domnul președinte să întrebe consiliul și noi să votăm în cunoștință de cauza, dacă suntem de acord să reluăm votul pe acel proiect, având în vedere că avem 2 consilieri locali care au spus că au greșit. Se poate întâmplă oricui. Și consiliul hotărăște, dacă reluăm sau dacă nu... .domnule președinte, vă rog.

Doamna Porumb Ramona: Doamna Secretar deci nu ... doamna Comănici nu e că greșim și o dăm așa la întors și vrem noi să votăm sau nu. Haideți să vorbim exact pe articole de lege, dacă ne permite legea sau nu, nu ce credem noi că avem voie sau nu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Propun să se reia votul. Cine este... Să se voteze din nou. îmi asum. îmi asum, domnul consilier. Am greșit.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Cine este pentru reluare?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Avem noul Cod Administrativ. Ați citit obligațiile consilierilor locali? îmi asum votul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, îmi asum votul, exact. Exact.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Vreau să-mi anulați votul.. .e bine așa?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu, reluăm votul, domnul consilier.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Supune la vot dacă se reia votul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu se poate face prin sistem, propun să facem cu ridicare de mâna. Cine este pentru reluarea votului?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1:14 și dumneavoastră.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Secretar, deci nu s-a luat act de demisiile...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Din noul cod.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Păi nu, citiți art.135 alin. (8) suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă. Majoritatea simplă avem jumătate din numărul consilierilor prezenți. Deci practic.... păi nu, este vorba de ordinea de zi. Ordinea de zi, 2 consilieri au semnalat faptul că au greșit atunci când si-au exercitat votul. Legea- reglementează pe proiecte că nu se poate relua votul în aceeași ședința. Ordinea de zi...da, pe proiecte respinse....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Dacă îmi dați voie stimați colegi, constat că o să fiu mai celebru decât colegul nostru de la sectorul 2, care este în aceeași situație... domnul Păiuși, vă rog, vă rog, vă rog să vă opriți. Da, folosiți un cuvânt pe care nici dumneavoastră nu îl cunoașteți.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Oprește, gata, las-o așa. Gata, domnul Bulfon. Ați spus că nu votați.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să reluă nu au votat PNL-ul și USR-ul. Cine este pentru reluarea votului? Cu ridicare c

crkqmjraturA generala


Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Iarăși?

3 0,'AUG. 2019

PrMtrispuM /coayMmpeW*

i-vip


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da.... Mihai?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 ^otui împotrivă? Cine se abține? 13 voturi pentru și abțineri .... Dar n-au votat.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu au vrut să voteze....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Păi și cum facem?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Păi sunt 13 voturi....

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: : Supun la vot ordinea de zi suplimentară. Sunt 13 voturi pentru. Dacă nu vreți să votați sunteți rugați să părăsiți sala. Stați degeaba în bancă. Eu știu, dar dacă aveți calitatea de consilier local aveți obligația să votați. Favorabil sau nefavorabil. Domnul Păiuși, dacă vreți să faceți circ faceți în altă parte, nu în sala de consiliu. Sunteți reprezentantul cetățeanului. Grupul PNL și USR votează?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 10 voturi împotrivă .... și 10 nu au votat.... să se consemneze că nu au votat.... Proiectul nu a trecut... Ordinea de zi suplimentară nu a trecut.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST RESPINSĂ CU 13 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 10 CONSILIERI LOCALI CARE NU A U VOTA T din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2 pe ordinea de zi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: De asemenea, țin să precizez că se impun modificări în preambulul proiectelor de hotărâri care au fost înscrise la propunerea Primarului Sectorului 1, în conformitate cu temeiurile juridice în baza și în executarea cărora au fost propuse proiectele de hotărâre. Astfel, pentru proiectul nr. 2 privind încetarea de drept prin demisie a fost emis Ordinului Prefectului, deci practic proiectul de hotărâre va fi adoptat în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2 pe ordinea de zi “Hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local și declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Clotilde Marie-Brigitte Armând”vă rog. Mai sunt 8 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu votea: Alex, cine nu votează? Doamna Bănisor, vă rog frumos după ce că avem o ședii să ne concentrăm o oră cât stăm aici. Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 23 voturi pentru. P

HOTARAREA A FOST ADOPTATA CU UNANIMITATE - 23 de^eonsiliei


----.T

tftiatrtokfuhAi MURAU


3 O/AUG. 2019


•oJț^L-il a trecut

Primit

ji» /ajxmaZÂ ■mwmuw fi


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3 “Hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local și declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Steluța Todea ”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 3. A fost emis ordinul prefectului privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Stelutea Todea și astfel proiectul de hotărâre va fi adoptat în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și art. 196 lit. a), din Ordonanță de Urgență 57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați vă rog punctul nr. 3! 23 de voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATA CU 23 DE VOTURI PENTRU din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 4 "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ teritoriale a Sectorului 1 al Municipiului București pe anul 2019”. Votați va rog.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: înainte de toate, este un amendament formulat... dar de ce nu este introdus? La Comisia de buget. Președintele comisiei de buget să anunțe amendamentul. A fost distribuit?

Domnul Alcxandru-Ștefan Deaconu: Bună ziua! De la Comisia de buget avem 4 amendamente cărora am să le dau citire: Punctul 1 Art. 2-2 Cap. 51.02 - Autorități executive, subcapitolul 51.02.01.03 AUIPUSP, secțiunea dezvoltare. Secțiunea dezvoltare se majorează cu 225 mii lei, în vederea achiziționării unui server de date pentru instituție, în valoare de 135 mii lei și a unui sistem de control al accesului în instituție în valoare de 90 mii lei. Fondurile sunt relocate din capitolul 65.02.50 - secțiunea de dezvoltare, din obiectivul C006 “Unități de învățământ (grădinițe, școli, licee) - reabilitare construcții și instalații-proiectare și execuție”. Punctul 2 Art. 2-7 Cap. 65.02 Unități de învățământ, secțiunea de funcționare. Secțiunea de funcționare se majorează cu 2.857 mii lei pentru întreținere calculatoare, imprimante, reparații mobilier școlar, curățenie generală, dezinsecție-dezinfecție, programe editare diplome școlare, încărcare și reparații stingătoare, pregătire profesională, utilități, furnituri de birou, materiale de curățenie (pentru 27 de unități de învățământ) Fondurile sunt relocate din capitolul 65.02.50. Punctul 3 secțiunea de funcționare se diminuează cu 900 mii lei de la capitolul 66.02 Sănătate subcapitolul 66.02.06.01 spitale generale AUIPUSP. Sumă relocate de la capitolul 65.02. Și punctul 4 se alocă 5.000 mii lei pentru lucrări de întreținere și de amenajare a spațiilor verzi (degajarea terenului de corpuri străine, îngrijire și curățenie în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, zone verzi aferente ansamblurilor de locuințe din Sectorul 1. Cultură, recreere, religie, subcapitolul 67.02.05.03. Fondurile sunt relocate din Cap.65.02.50. Vă mulțumesc!

Doamna Ilinca Macarie: Am o întrebare pe amendament, vă rog. La motivația amendamentului, respectiv sursă de finanțare, nu ați menționat decât sursă de finanțare. Eu nu văd care sunt motivațiile, dacă ne puteți spune pe fiecare amendament în parte motivkția respectivele sume sau de unde ați ajuns la concluzia că ar fi nevoie de ele, resf

alWniclpIiJlurEuainfti

WSdumOrtU**1 lecHfcRALA


diminuările. Doar sursa de unde mutați banii nu... a nu se confunda cu mo altceva, dacă puteți să ne spuneți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule director'


ivația, e cu totul

3 0, ’AUG. 2019


«w PW* 1*10*

Domnul Romeo Clinciu Director /kdiministratia Unităților de învățământ Prcuniversitar și a


8«miUtorl d« primk»


Unităților Sanitare Publice: Deci, este vorba de punctul 3. Acea sumă de 900 mii lei pe care am dori să o luăm de la investiții să o trecem la reparații curente, întrucât am o procedură, o licitație în procedură și mai am nevoie de această sumă pentru a putea semna contractul. Și am zis să o mutăm de la investiții la reparații curente pentru a putea finaliza procedura de licitație. E vorba de o licitație pentru lucrări de reparații curente la unitățile de învățământ. A fost, dar nu a fost integral. Pe parcurs am constatat că nu .... Mai era necesară o mică sumă, această despre care.... da.

Doamna Eftimie Maria Magdalena Director Direcția management Economic: La celelalte sunt explicații.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna director, avem art. 2, Cap. 67.02, ultimul, da? Sunt 5 milioane de lei. Văd aici 67.02, alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei Centrul Cultural. Sunt 18 milioane. înțeleg că ridicați cele 18 milioane cu încă 5, ajungem la 23 de milioane. Nu știu, se alocă 5 milioane de lei pentru lucrări de întrețineri și de amenajări a spațiilor verzi. Degajarea terenurilor de corpuri străine, îngrijire, curățenie în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale și totuși este băgat la cultură, recreere și religie, subcapitolul 67. E un pic ciudat ce faceți dumneavoastră aici.

Doamna Eftimie Maria Magdalena Director Direcția management Economic: Da, este vorba de întreținerea spațiilor verzi din parcurile din sector.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Păi aici avem 67.02 Alte servicii în domeniul culturii, recreeri și religiei. Intră aici povestea asta?

Doamna Eftimie Maria Magdalena Director Direcția management Economic: Da, deci A.D.P.-ul are pe 67.02 și respectiv acelea sunt aliniatele de cheltuieli. Capitol și aliniat, da. Deci se suplimentează suma.

Doamna Porumb Ramona: Deci să ne înțelegem. Avem o dată., doamna director?

Doamna Eftimie Maria Magdalena Director Direcția management Economic: Da?

Doamna Porumb Ramona: Aici, fix lângă dumneavoastră.

Doamna Eftimie Maria Magdalena Director Direcția management Economic: Scuze.

Doamna Porumb Ramona: Deci avem o data în rectificarea de buget. Se duc 50 de milioane, care sunt luați tot de la dumneavoastră de la AUIPUSP. Deci se duc 50 de milioane pe

67.02.05.03.


Sectorul 1 al Municipiului Bucurați

REGISTRATURA generală

Doamna Eftimie Maria Magdalena Director Direcția management Economi c: Da.3 AUG, 2019

Doamna Porumb Ramona: Deci e fix același. 50 de milioane și mai v


:__________ ;..... ; ~~ • ;

amendament prin care să se mai ducă 5 milioane. Bugetul A.D.P.-ului, după ac0âSffl*RxiWuait’"ai.............

fi dublu față de cât au cheltuit anul trecut. Dacă e de la A.D.P. aici, de ce avem nevoie de buget

dublu pe 2019 față de cât au cheltuit pe 2018? Plus încă 5 milioane și de unde îi luăm? Ce să vezi, de la școli.

Doamna Eftimie Maria Magdalena Director Direcția management Economic: Da. Sunt multe proiecte în derulare la ADP, dânșii pot susține mai bine și ... este necesar suplimentul pentru că li s-a tăiat foarte mult din bugetul ADP-ului, dar pe măsură ce evoluează au nevoie de mai multe fonduri la întreținere, la... Ba da, e o doamna de la economic, doamna Raluca. Raluca, ia, vino încoace. Dânșii au solicitat mult mai multe fonduri, însă având în vedere că noi încasăm veniturile lunar și nu avem dintr-o dată tot, am zis că în urma evaluării la 30.06 pe baza balanței de plăti, efectiv ce au avut execuție și ce mai au în derulare, să putem regla la următoarea, la proxima ședința de consiliu, sumele corect, adică ce mai au pentru perioada următoare. Da, dar sunt împărțiri pe dezvoltare, pe secțiunea dezvoltare și pe... da,da.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Pot să întreb și eu, veți vota acest proiect sau doar sunteți curioși? Păi asta întreb, vă întreb de 3 ani vă întreb. Sunteți curioși sau veți vota? Cu da sau nu, dar îl veți vota? Nu. Păi atunci curiozitatea... pisica., știți. Se dezbate în comisie și voi nu aveți om. Am dezbătut în comisie, voi nu aveți om în comisie. De unde? Pierd timpul cu voi.

Doamna Eftimie Maria Magdalena Director Direcția management Economic: Da, e în funcție de necesități. Deci, necesitățile de acum. Poate așa cum bine ați spus, luna cealaltă vom avea alte priorități și alte necesități, le relocam. Nu? De aceea este un proiect de buget. Totul este estimat. Ne aliniem realității de moment.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: .. ..ceea ce voi nu faceți. Hai să trecem la vot, vă rog.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Menționez că de la acest proiect, de la acest amendament, începând cu acest amendament, cvorumul va fi de 25 de consilieri în funcție, având în vedere că s-a luat act de încetarea celor două mandate. Deci, practic ne vom raporta la 25 de voturi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Supunem la vot amendamentul.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: A fost semnată și a fost transmisă către Instituția Prefectului. Nu se dă un aviz al Prefectului, se comunică Prefecturii și deja a fost comunicată și pe fax și spre Prefectură, plus că se ia act prin această constatare.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt două voturi, vă rog frumos. Doamna Bănisor, cred că trebuie să votați. 13 voturi pentru, 7 abțineri, 3 împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 13 VOTURI PENTRU, 3 ÎMPOTRIVĂ ȘI 7

ABȚINERI din 23 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Supunem la vc

M’Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centra izkt al subdiviziunii administrativ teritoriale a Sectorului 1 al Municipiului București pe anul 2019 I 3 0. AUG. 2019

5 Ut.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: De asem proiectul numărul 4 se va aproba și adopta în temeiul prevederilor art. 1 lit. a), art.166 alin. (2) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019.

**


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 10 împotrivă. Proiectul a fost adoptat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 10 ÎMPOTRIVĂ din

23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 5 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 ”,

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul numărul 5 se va adopta și aproba în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), coroborate cu art.166 alin. (2) lit. f) și art. 196 alin (1) lit. a) din OUG 57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. Mai avem un vot, vă rog frumos. Domnul Păiuși, ați votat? Domnul Chirvasă? 13 voturi pentru, 3 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 3 ABȚINERI din 23 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Proiectele 6,7,8 3unt retrase.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 9 "Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. ”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul numărul 9 va fi adoptat în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 139 alin.(3) lit. h), art.166 alin. (2) lit. d), alin.(4) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Votați, vă rog. Mai avem un vot, vă rog frumos.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat? Cine nu a votat? A, domnul Chirvasă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: 13 voturi pentru, 10 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 10 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 de consilieri locali prezenți

A V\

" Vi


r n y -

SKtorwi 1 al IMphM Bwwwțb registratura generala

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna c


3 05AUG. 2019

jntjilitfi'..-------------■     ■ -1

Primit rispuM / cemptotim p«tltle


ilux-------- .--1

Doamna Porumb Ramona: Domnule Primar, dacă tot dăm 180 de milioane, milioane la această societate, poate ne spuneți și nouă care este stadiul lucrărilor. Au trecut deja cred că 1 an și, și nimeni nu a dat un raport din aparatul de specialitate către consilieri, prin care să ne informeze care este stadiul lucrărilor cu privire la spitalul pe care doriți să îl construiți. Mulțumesc.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da. O să îl convoc pe directorul general în ședința următoare și vă spune exact în ce stadiu suntem cu lucrările. Este? Haideți, va rog.

Domnul Victor Iulian Aldca Director general: Bună ziua! Mulțumesc de întrebare. Deci, suntem în stadiul de achiziție a SF-ului, a studiului de fezabiliate. Probabil în maxim o lună o să îl avem. Deci suntem în procedura de achiziție a studiului de fezabilitate. Estimăm că la sfârșitul anului o să dăm drumul la proiectare și la execuție, o să terminăm și procedura respectivă de achiziție și cam aici ne aflăm la momentul ăsta. Ca să demarăm o astfel de investiție majoră pentru locuitorii sectorului 1 și nu numai este nevoie de o sumă... Poftim? Studiul de fezabilitate o să încercăm să îl luăm prin achiziție directă că să scurtăm perioada de... procedura în sine, că să meargă mult mai repede. Dacă mai sunt întrebări...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule director. Mai aveți întrebări?

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul numărul 10 "Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚA" pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat din Sectorul 1 în anul școlar 2019 - 2020".

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Va fi adoptat în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art.139 alin. (3), art.166 alin. (2) lit. d), 1) și m) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. 16 voturi pentru, o abținere, 6 împotrivă. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 1 ABȚINERE din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 11 "Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.45/27.02.2018 privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziționării de pe piața liberă a unui imobil —construcții și teren, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Proiecția Copilului Sector 1, având destinația de „Structură integrală de asistare și îngrijire -Humanitas l.RO"

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art.139 alin. (3), art.166 alin. (4) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 sunt temeiurile în baza cărora se adoptă acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, rog. Suntem la 10, domnul Păiusi. Mai sunt 3 voturi. 19 voturi pentru, două abțineri, două împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

/ZcAc

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ÎMPOTRIVĂ ȘI 2 ABȚINERI din 23 de consilieri locali prezen

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nuinăru


1      - ——

hotărâre privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1"

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: De asemenea, acest proiect se adoptă în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art.139 alin. (3), art.166 alin. (4) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITA TE - 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 13 "Proiect de hotărâre pentru aprobarea suspendării efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului că o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 ” al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019, rectificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.114/01.04.2019".

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul numărul 13 se va adopta în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (1), art.166 alin. (4) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. Mai avem un vot. Cine nu a votat ? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 14 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1",

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul numărul 14 privind aprobarea organigramei se va adopta în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art.139 alin. (3), coroborat cu prevederile art.166 alin. (2) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. 20 de voturi pentru, 3 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU SI 3 ABȚINERI

> >

din 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 15 "Proiect, de

hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1"

Doamna Daniela Nicoleta Cel’alan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul numărul 15 va fi adoptat în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art.139 alin. (3), art.166 alin. (2) lit. f) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019.

41                                                    1    '

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, va rog. Unai a trecut.

BWlWiPI /iNitfdțrfuW Bucure^ REGISTRATURĂ GENERALĂ


r/ te] 0."AUG. 2019

Primit rispun» / completare pMiție


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST ADOPTA T CU UNANIMI

- 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numări

A

hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Sector 1 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CCPT Sector 1". Da, doamna Comanici.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă supun atenției dumneavoastră, colegii noștrii de la...consilierii locali de la USR și PNL, asupra următorului punct, având în vedere că la comisia juridică la care fac parte colegii dumneavoastră din comisie nu prea îmbrățișat cu succes acest proiect. Nu aș vrea să vă expun eu și să va explic eu despre acest proiect, aș vrea în schimb să îl invit, poate reușește să vă convingă, pe Sebastian Bercheșan, care este în sală și care este reprezentat al societății civile privind dialogul cu tinerii și mai mult decât atât este elev la un liceu de top din cadrul sectorului 1, respectiv la Sfântul Sava. V-aș ruga să lăsăm un pic, să lăsați, că noi nu facem asta, partea politică. Să ne gândim că este inițiativa, nu neapărat inițiativa primarului, care este foarte bună și să votați în consecință. Sebastian?

Domnul Sebastian Bercheșan: Bună ziua! Stimați aleși locali, după cum a spus și doamna consilier numele meu este Sebastian Bercheșan. Vin în față dumneavoastră în calitate de lider al grupului informai de tineri din sectorul 1, în calitate de lucrător de tineret, în calitate de... până la urmă simplu cetățean, tânăr, al acestui sector și aș vrea să vă spun înainte de toate că acest proiect în care am ciezut încă de la început și pe care mi l-am dorit să se aprobe în cadrul ședinței de consiliu local încă din luna ianuarie, de când am trimis o adresă către primăria sectorului 1 pentru înființarea acestuia și pot spune că, chiar am reușit să dărâmăm unul dintre acele mituri din partea zonei ONG-isticc, din care provin, legate de faptul că colaborarea între societatea civilă și administrația locală uneori poate să fie deficitară, ei bine trebuie să vă spun că am lucrat extrem de bine cu cei din cadrul Serviciului de Imagine, unde a ajuns solicitarea mea, pentru acest regulament pe care probabil că l-ați văzut și sper că l-ați și citit și pentru acest proiect de hotărâre și eu chiar cred cu tărie că va deveni unul dintre modelele de bună practică de consilii consultative pe probleme de tineret, chiar la nivel național, dacă nu la nivel local cel puțin. Pe de altă parte, pentru cei care au avut anumite suspiciuni în cadrul comisiei juridice, legat de această structură de dialog cu tinerii, trebuie să vă spun că personal nu sunt de acord în totalitate cu denumirea dată la nivel central, adică din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, acea de Consiliu Consultativ pe Probleme de Tineret, ei bine vreau să spun că tinerii nu sunt o problemă, ei sunt o resursă, însă o resursă care scade. Conform ultimelor rapoarte Eurostat, procentajul tinerilor de la noi din țară a scăzut cu 5% în ultimii 5 ani raportat la nivelul întregii populații. Ei bine, dacă noi nu susținem, nu încurajăm și nu valorificăm această resursă, trendul va continua. Tinerii pleacă. Ei bine, de ce? Poate pentru că uneori nu sunt ascultați. Acest proiect nu presupune costuri fmanicare și tocmai

Sectorul 1 al Municipiului București registratura generala ----- —"           '

îl ocay-e^ii^9


din acest motiv, acesta e un alt mit, din nou venit de cele mai multe ori de la niv central și aplicat la nivel local, și anume faptul că proiectele de hotărâre care n .1 presupun costuri de obicei trec fără probleme. Ei bine, mi-aș dori că ulterior să se și investească zona de tineret, nu doar să fie consultați acești tineri, însă cred că ar fi ăp pi important, pentru că noi tinerii ne dorim să fim ascultați și pentru consolidarea unui proces


Șemnituri depnmire..........................


im piiS extrem de


democratic participativ cred că această etapă a consultării tinerilor și a implicării, până la urmă, a cetățenilor, pentru că suntem cu toții cetățeni în egală măsură, este extrem de important. Prin urmare am toată încrederea că veți vota după cum va dictează conștiința proprie, nu după cum ar dicta anumite orgolii raportate la grupul din care faceți parte și vreau să va gândiți înainte de toate la impactul pe care l-ar avea această hotărâre asupra vieții tinerilor din sectorul 1. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos. Haideți să votăm proiectul.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Munteanu are cartela? Doamna Mureșan? Doamna Munteanu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să o așteptăm și pe doamna Munteanu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Mari, vrei să verifici unde este doamna Munteanu? S-a anunțat Secretariatul.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 17 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atestare pentru obținerea calității de administrator de condominii, de către persoanele fizice cu domiciliul/reședința în Sectorul 1 al Municipiului București și abrogarea Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 66/28.04.2011, nr. 65/16.04.2014 și nr. 103/28.07.2016 ”,

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. n) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 va fi adoptat proiectul de hotărâre nr. 17.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. 23 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 de consilieri locali prezenți Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 1 8 "Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului "Pregătește-te astăzi pentru a fi primul mâine” în cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” în anul școlar 2019-2020”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul numărul 18 va fi adoptat în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), 1) și m) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog.

StdwillalfcrtcIpÂWBuaml RtGJfiTRATURĂOENERALA


5 cai lela? DbiWiuî'


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Și-a sco

Purcărea este ieșit din sală.

Domnul Cristian Marian Neagil - Președinte de ședință: 16 voturi pei i|^iJtAMpkiar»pttițle( împotrivă. Hotărârea a fost aprobată.                                                    6*prtmk».—

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 16 VOTURI PENTRU 1 ABȚINERE SI 5

J                       f

VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 22 de consilieri locali prezenți


3 0. AUG. 2019


SawMiMrtdtftmtr».


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 19 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului "Masă caldă gratuită ” în cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu" în anul școlar 2019-2020”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul numărul 19 va fi adoptat în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art.139 alin. (3), art.166 alin. (2) lit. d), 1) și m) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati. vă rog. 17 voturi pentru, 4 abțineri, un vot împotrivă. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU 4 ABȚINERI SI 1 VOT f                         f

ÎMPOTRIVĂ din 22 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 20 "Proiect de

hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului "Masă caldă la semiinternat" în ceea ce privește elevii de ciclu primar înscriși la semiinternat în anul școlar 2019-2020”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul numărul 20 va fi adoptat in temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), 1) și m) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. 17 voturi pentru, 5 abțineri. Piuieclul a tiecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU 5 ABȚINERI

■>

din 22 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 21 "Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Zi Copii TSA din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul numărul 21 va fi adoptat în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), ait.139 alin. (3), art.166 alin. (2) lit. p) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019. Domnul Purcărea...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 22 "Proiect de

hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar a! cheltuielilor/benejiciar în cadrul Centrului de


Zi Adulți/Tineri TSA din structura Direcției Generale de Asistență Socială Sector 1 ”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nun în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art.139 alin. (3), art.166 alin. (2) lit.'p) șf a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog. 23 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 de consilieri locali prezenți Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 23 "Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege de aprobare a proiectelor și programelor pentru activități nonprofiit de interes local, în anul 2019, derulate prin Centrul Cultural al Sectorului 1 ”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul numărul 23 va fi adoptat în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art.139 alin. (1), art.166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. 13 voturi pentru, 10 împotrivă. Hotărârea a foșt aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU 10 ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 25 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Stalului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul numărul 25 va fi adoptat în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), art.166 alin. (2) lit. f) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. 16 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU 7 ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 26 "Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în stradă Intrarea Poiana nr. 5-7, Sector 1, București, având număr cadastral 212315-C1, în scopul folosirii acestuia de către Școala Gimnazială "Herăstrău

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; Va fi adoptat în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art.108 lit. e), art.139 alin. (3), art.166 alin. (2) lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.


Sectorul 1 al Municipiului bucurești REGISTRATURĂ GENERALĂ

■—----

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna cens liei'3 0. AUG. 2019

Doamna Porumb Ramona: Aș vrea să va întreb în ce stadiu suntem cu dez teren, terenului din preajma școlii, pentru că rămăsese că o să construim ac<jjo u stadiu suntem, va rog. Mulțumesc!


pet ție

itewiM<ți>rW|,ta--i‘*>............-

Doamna Haidemak Mădălina Veronica - Director Direcția Cadastru. Fond Funciar, patrimoniu și Evidență Electorală: Bună ziua! Da, a fost un proces anevoios de aprobare, de obținere a acordului, din partea CGMB pentru a face acea dezmebrare. După ce am obținut acordul am mers la Oficiul de cadastru unde a fost nevoie de o actualizare, pentru că se., a se preciza clar era altceva legat de niște clădiri acolo și pentru că se părea că trece prin limita, prin ele sau dezmembrarea prin ele, a fost nevoie de o actualizare. Acum suntem în faza în care vom plăti taxa, domnul de la piețe, plătim taxa și suntem fix pe ultimile 7 zile de a obține în sfârșit dezmembrarea de la Maguricea.

Doamna llinca Macarie: Pot? Mulțumesc! Vreau să continui ce a început Ramona și dacă noi reușim să rezovam problema cu terenul, atunci de ce nu construim, așa cum se dorește și cumpărăm un imobil ? Sunt contradictorii aceste două acțiuni, după părerea mea.

Doamna Haidemak Mădălina Veronica - Director Direcția Cadastru, Fond Funciar, patrimoniu și Evidență Electorală: Această întrebare excede puțin competențelor mele. Cred că are putea să răspundă colegul meu de la școli.

Domnul Romeo Clinciu Director Adiministratia Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unitatilro Sanitare Publice: Bună ziua! Noi avem prins în buget, pe lista de investiții, ca imediat cum vom prelua terenul de la Administrația Piețelor să demarăm studiul de fezabilitate, însă după cum știți este o procedura destul de anevoiasă privind obținerea autorizațiilor și a avizelor pentru construire și nu putem estima exact cât va dura construcția respetivă, iar la școală Herăstrău este o mare problema în ceea ce privește supra aglomerarea și trebuie să găsim o soluție rapidă, până se va executa această construcție.

Doamna llinca Macarie: Da. Clădirea pe care vreți să o achiziționați functioeaza că școală în momentul asta?

Domnul Romeo Clinciu Director Adiministratia Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice: Nu, este...

Doamna llinca Macarie: în cazul acesta va anunț că procesul este la fel de dificil pentru o clădire nu are funcțiunea de școală trebuie să luați exact la fel autorizație de construire și de schimbare a funcțiunii și probabil că va trebui să faceți foarte multe intervenții suplimentare. Vă spun din experiență că suntem cam în același termen de timp cu o clădire nouă, poate chiar mai complicat decât una luată de la 0.

Domnul Romeo Clinciu Director Adiministratia Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unitatilro Sanitare Publice: Având în vedere că...

Doamna llinca Macarie: Nu cred că se justifică 1 milion și ca să facem două, să avem două proceduri separate.

Sectorul 1 al Municipiului buctnțt REGISTRATURĂ GENERALĂ

Domnul Romeo Clinciu Director Adiniinistratia Unităților de învățământ Pictniversii

Unitatilro Sanitare Publice: Având în vedere că în acea clădire se dorește să fi pregătitoare, este necesară doar o recompartimentare în interior a clădirii respecți

de priedee*,*••••■•■••


Doamna Ilinca Macarie: Nu este adevărat. Ea trebuie să funcționeze că școală și școlile au un regulament foarte specific. Orice ați face acolo, din momentul în care ea funcționează că școală, trebuie să cereți autorizație de funcționare că școală și să veniți cu foarte multe modificări. Școlile au un regim special și în ceea ce privește protecția la incedii și în ceea ce privește materialele folosite, căile de evacuare, absolut totul. Deci vă spun că este un proces foarte complicat și necesită la fel că o clădire care o luați de la 0, chiar mai complicat.

Domnul Romeo Clinciu Director Adiministratia Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unitatilro Sanitare Publice: Nu aș putea să spun dacă procesul este tot atât de durată că și construirea unei clădiri noi, dar oricum ulterior acea clădire poate fi folosită tot pentru o unitate de învățământ, eventual o grădiniță, deci eu zic că se justifică, din punctul nostru de vedere. Depinde. Deci deocamdată noi am propus înființarea unei comisii de negociere, să vedem ulterior ce se va decide.

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși: Doamna Secretar, doamna Secretar, de ce nu avem reprezentați din membrii consiliului local în această comisie? Noi răspundem penal pentru ceea ce facem aici, dar nu putem să avem reprezentanți dintre noi? Păi vorbim de 1.600.000 euro, da? Cum pot eu să votez ceva doar pe baza unui raport? Țineți bine minte cu acel teren pe care l-am anulat ulterior? Cumpărarea acelui teren, da? Și numai faptul că au fost reprezentați ai noștrii am știut tot ce este acolo.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu! Ați avut-o reprezentantă pe doamna Macarie la acel teren. Ați avut-o reprezentantă pe doamna Macarie, care atunci când a intrat în comisia de identificare a terenurilor era în calitate de specialist pe urbanism. Nu există. Păi vedeți, tocmai asta este. Cei din comisie trebuie să fie specialiști, să fie cei din executiv, să am un reprezentant de la juridic, un reprezentant de la achiziții, un reprezentant de la economic, de la cadastru, de la urbanism. Vedeți pe noile modificări ale Codului Administrativ, comisiile mixte se stabilesc între funcționari și consilierii locali în anumite condiții, cu anumite obiective pe care le stabiliți prin hotărârile de consiliu. Deci practic acum chiar definește în mod clar față de Legea 215 și Legea 98 a achizițiilor publice, unde îmi stabilea clar că rasponsabilitatea revine autorității executive. Atâta timp cât cei din executiv au formulat și au înaintat proiectul pentru identificarea acestor comisii de la nivelul aparatului de specialitate al primarului și al direcției unității administrativ pentru unitățile de învățământ... el de fapt ar trebui să între în consiliu decât să își ia acordul. Faptul că ați solicitat mai mult pentru identificarea și a acestei componente de comisii vreau să zic că excede cadrului legal, dar ei acum au venit și v-au cerut acordul pentru achiziționarea acestui imobil, pe asta votați, după care atunci când întră acel proiect puteți să cereți toate documentele pentru că procedura în mod clar va fi transparent realizată, cu publicarea unui anunț. Puteți interveni sau puteți să solicitați documente care țin de activitatea dumneavoastră. Poftim ? Acum vă cere acordul, așa vor face în...Sectorul 1 al Municipiului oucurețu REGISTRATURA GENERALA

3 O.' AUG. 2019

Doamna Porumb Ramona: De ce mai venim cu ele în consiliu? Să facă ț:

oricum consilierii nu fac parte și nu mai trec prin consiliu, nu ne mai asumiiSfFntfri*.....‘

acestor comisii.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Păi dumneavoastră vă asumați acordul în ceea ce privește achiziționarea acestui imobil sau nu. Constituirea comisiei în vederea achiziționării imobilului.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncca: Eu nu am acolo punct. Ramona, că să îți explic eu, că văd că nu îți explică nimeni. Mulțumim doamnei Macarie că ne-a atenționat că începând de astăzi să se preocupe domnul de la școli să își ia autorizațiile necesare. E perfect. 2, domnul Primar a găsit o locație printr-o comisie a executivului, dar care ne-o aduce astăzi nouă să luăm o decizie asupra ei. De astăzi inainte întrăm noi în discuție, pentru că noi vom decide patrimonial da sau nu. Ei pot să găsescă locații în tot orașul asta. Nu. Poftim? Noi nu eram în comisiile în care identificam. Nu întotdeauna și acum a fost, în asta de identificare, am avut. Da, am înțeles, dar cred că era din cauza grabei și oricum dânșii nu au votat 3 ani nimic, deci și aici ne opream și nu aveam școală la toamnă. De aceea, nevotand 3 ani nimic, nici nu ai dreptul moral să spui de ce nu sunt acolo. Pentru că spui nu. Așa că hai să trecem asta astăzi și săptămâna viitoare, sau când trebuie să facem, facem o comisie cu membrii consiliului, nu-i normal? Așa o văd eu normal. Deci, eu așa aș face, acum voi faceți cum credeți, dar eu propun să trecem la vot. Hai să trecem la vot.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci, încă o dată, în comisiile de negociere achiziționare imobile și așa mai departe, nu scrie nicăieri în lege că trebuie să facă parte consilieri locali, generali și așa mai departe. Numai puțin. Nu specifică. Atâta timp cât nu există într-o comisie, doamna secretar, consilieri locali. Colegă mea are dreptate, nu ar fi trebuit că acest proiect să fie supus, pentru că noi aprobăm doar numirea unui consilier din cadrul nostru, din rândul nostru. Comisia respectivă va fi desemnată prin dispoziție de primar. Fie vorba între noi, mi se pare normal, este executivul. Nu știu de cc noi să... în sfârșit, aici poate unii vor, alții nu vor. O să votăm, eu o să votez că asta e, trebuie să votăm, dar cei care fac parte din comisia care va fi constituită în acest caz, prin dipoziție de primar de sector, ei își vor face regulamentul. Eu acum de fapt ce votez? Dar nu eu sunt cea... primarul poate să își facă o comisie prin dispoziție de primar din aparatul de specialitate, deci este atributul primarului de sector să facă acest lucru. Are dreptate. Nu pot eu să îi dau nici măcar componența.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Numai puțin. Nu trebuie să mă convingeți pe mine, pentru că eu asta i-am explicat domnului Clinciu. Domnul Clinciu a spus că vrea să între în consiliu pentru stabilirea numărului din componența comisiei. Vreau să vă spun, dar dumneavoastră mergeți mai mult pe articolul 2, pentru că aici, țin să vă precizez, că atunci când se va identifica imobilul, pentru acest imobil se va cere împuternicirea și acordul de la capitală, pentru că capitală este titularul dreptului de proprietate. Deci practic acesta este un acord al Consiliului local pentru achiziționarea acestui imobil, după care domnul Clinciu va elabora un proiect pe care îl va înainta consiliului pentru solicitarea acordului Consiliului general.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Păi da, dar nu este, este altceva ce spuneți acum, nu este obiectul acestui proiect. Și dacă mă întrebați pe mine și dacă-1 votăm e egal cu zero.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: întrebați-1 pe domnul Clinciu.

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURA general1 -----

3 O.'AUG. 2019

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul Clinciu, ia (...), unde (....) dumneavoastră când supuneți aprobării Consiliului Local o comisie din qare i

Conform regulilor de drept cei care fac parte din comisie, își constituie și își fac regulamentul și așa mai departe. Eu consilier local, nu pot să dau executivului atribuții. Cine dorește, dar eu vă spun că pe mine nu mă deranjează faptul că nu sunt consilier local în comisie. Și fie vorba între noi, cred că e mai bine să-și asume executivul absolut tot. Pentru că eu consilier local chiar dacă nu sunt într-o comisie, eu pot să cer, eu v-am mai spus, noi suntem consilieri locali 24 din 24, 300 nu știu câte zile pe an și 4 ani de mandat. Nu ne oprește absolut nimeni să nu cer toate documentele care sunt în spatele oricărei achiziții, nu numai asta, în general. Nici nu te absolvă, dar nici nu te responsabilizează. Asta e răspunderea direcției să-și facă comisie, să-și facă ea, părerea mea. Mulțumesc! Eu nu cred că votez proiectul ăsta, mă abțin!

Doamna Ilinca Macarie: Dincolo de aceste discuții pe componența comisiei, poate că ar trebui să decidem, dacă este oportun să se constituie această comisie și să se cumpere un imobil, un imobil când avem (.....) când ne-am chinuit să luăm teren, ca să se construiască un imobil. Deci, poate că

asta e întrebarea care ar trebui să o.... să răspundem acum prin vot, dacă e nevoie sau nu de acest demers, indiferent de cine e în comisia aia pe urmă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul se votează și se adoptă în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 108 lit. e), art.139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt 2 voturi, vă rog frumos. 13 voturi pentru, 4 abțineri și 6 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU 6 ÎMPOTRIVĂ ȘI 4 ABȚINERI din 23 consilieri luculiprezenți

Domnul Cristian Marian Ncagti - Președinte de ședință: Proiectul nr. 27 'Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 422/19.12.2018 privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul va ti adoptat în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art.139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai sunt 2 voturi. Unanimitate. Proiectul a trecut.

«gistraturăgeiorau

3 O/AUG. 2019

l al Municipiul ii {București, pi iu — i vederea deș/ăș                    -

tinerii din Sectorul T , care se va


vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația 4 Free Time, îi "Excursii recreative și de dezvoltare personală pentru copii și desfășura pe o perioadă de 6 luni în cursul anului 2019”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 28 va fi adoptat în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art.139 alin. (3), art.166 alin. (2) lit. 1) și m) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 13 voturi pentru, 4 abțineri și 6 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU 6 ÎMPOTRIVĂ SI

i

4 ABȚINERI din 23 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 29 "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 433/19.12.2018 privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei activități ”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 29 va fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 5 lit. ee), art.139 alin. (1), art.166 alin. (2) lit. 1) și n) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 30 "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL".

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 30 va fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 5 lit. cc), art.139 alin. (3) lit. h), art.166 alin. (2) lit. d), alin. (4) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Doamna Porumb Ramona: Domnule director! Bună ziua! în legătură cu CET Grivița (....) vroiam să vă întreb că am văzut trecut în documentele transmise, faptul că rezultatul brut în anul 2019, prezintă o scădere de aproape 2 milioane de lei și astfel ajungem la o pierdere de aproape 7 milioane de lei. Cărui fapt datorăm această pierdere? Și care e în prezent paractic statusul cu RADET? La nivelul de pierderi sau ce ne datorează ei și așa mai departe. Dar în principiu, această pierdere de unde am ajuns la ea?

Domnul Doru Mândrican - Director CET Grivița: Pentru 2019, pentru 2019 scăderea veniturilor se datorează nefuncționării centralei din cauza avariei pe care am avut-o la generatorul turbinei și pe care încercăm s-o remediem. Evident vor scădea și cheltuielile cu această ocazie. Ajustarea între deficitului dintre venituri și cheltuieli se va face prin faptul că faptul că ANRE-ul, a aprobat noi tarife pentru energia electrică și termică, intrând în viguare cu 1 iulie. Pierderea


I sectorul i« •u„w.k~’— QEGtSTRATURA GENERALj~30/AUG. 2019   |

datorată, așa cum v-am mai spus și în ședințele celelalte... Deci, pierderea e calc țirthMt«â*țiuna l/cSfenP.l®t>re Pierderea este calculată cu vechile tarife. Crescând tarifele la energia termică și IțWlM «‘f.MWttn-t.........

veniturile vor crește. Deci pierderea, s-ar putea să se diminueze, oricum mai mult de jumătate.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul director!

Domnul Doru Mândrican - Director CET Grivița: în momentul în care vom repomi centrala, deci teoretic spre luna septembrie, trebuie să începem să recuperăm din această pierdere care se va vedea(....)

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul director, am și eu o întrebare, vă rog! Aici, aici! Știu că aveți o defecțiune la CET la dumneavoastră, când repuneți în funcțiune centrala?

Domnul Doru Mândrican - Director CET Grivița: încercăm în termen de 1 octombrie.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: La 1 octombrie?

Domnul Doru Mândrican - Director CET Grivița: Da.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: E ca o promisie de-a dumneavoastră? Adică, sigur?

Domnul Doru Mândrican - Director CET Grivița: E ca o promisiune a operatorului economic care trebuie să repare rotorul generatorului.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Aveți probleme cu ei, ceva, adică putem să vă mai susținem cu ceva, mai aveți nevoie de ajutor din partea noastră a consilierilor, nu știu?

Domnul Doru Mândrican - Director CET Grivița: în momentul de față nu, dacă o să avem nevoie o să propunem consiliului ajutorul necesar.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Bine că, octombrie mai e (....) vine foarte repede, vine iama, ca să nu aibe cetățenii de suferit.

Domnul Doru Mândrican - Director CET Grivița: încercăm să facem reparații, astfel încât să nu avem probleme pe perioada iernii.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Mulțumim!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog frumos!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 10 împotrivă. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 10 ÎMPOTRIVA din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 31 „ Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 15450 lei pentru copilul PURCĂRELUANDREI”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 31 se adoptată în conformitate cu prevederilor art.5 lit. cc), art.139 alin.(3), art.166 alin. (2) lit. p) și art. 196 alin.

(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte (le ședință: Votați, vă rog!

Unanimitate. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri

RIOKTRATORĂ generala r-—             "

3 O.'AUG. 2019

?i ie nu a votat ?


PrMtritpuM

---

locali prezenți


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 32 „ Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 5.130 lei, pentru participarea a 3 persoane cu handicap și a unui însoțitor, la 2 competiții sportive, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 32 se adoptată în conformitate cu prevederilor art.5 lit. cc), art.139 alin.(3), art.166 alin. (2) lit. p) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 33 „ Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării unor imobile situate în strada Gherghel Vasile nr. 33, Sector 1, București, în scopul extinderii Grădiniței nr. 97”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 33 se adoptată în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 108 lit.e), art.139 alin.(3), art.166 alin. (2) lit. 1) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem 2 voturi. Cine nu a votat ? 16 voturi pentru, 2 abțineri, 5 împotrivă. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU 5 ÎMPOTRIVĂ ȘI

2 ABȚINERI din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 34 ..Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive situată în strada Știrbei Vodă nr. 133, sector 1 ”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 34 se adoptată în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. f), art.166 alin. (2) lit. s), alin. (3) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 35 „ Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALA

cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție actualei baze sportive situată pe strada Dr. Primo Nebiolo nr. 2, Sector 1

Primit răspup» / complițar» patlțle,


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul iKl

1111»» .........- .

conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit.f), art. 166 alin. (2) lit. s), alin. (3) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte (Ic ședință: Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 8 abțineri, 1 vot împotrivă. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU 1 VOT ÎMPOTRIVĂ ȘI

8 ABȚINERI din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 36 „ Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 56 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 36 va fi adoptat în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Domnul Goncea, ați votat? Mai avem 2 voturi, vă rog frumos! 20 de voturi pentru, 2 abțineri, 1 vot împotrivă. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU 1 VOT ÎMPOTRIVĂ ȘI

2 ABȚINERI din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 37 „ Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1, a dreptului de administrare a unei cote părți din imobilul situat în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 67, Sector 1

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art. 108 lit.a), art.139 alin.(3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g), alin.(3) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos! Cine nu a votat ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Vă rog, ascultați-mă o secundă, referitor la acest proiect care s-a votat. Este vorba din câte știm de clădirea, care a fost Complexul Minerva în Bucureștii Noi, are o parcare subterană de aproximativ 80 de locuri. Prin preluarea cotei în administrarea Sectorului 1, aș vrea să vă întreb dacă este cineva de la ADP, se va reabilita și partea comercială a clădirii? Sau doar partea de parcaj subteran? Este un subiect care cred eu interesează foarte mulți cetățeni, mai ales pe cei din zonă și mai ales că avem și consilieri care locuiesc în acea parte. Mulțumesc!


Sectorul 1 al Municipiului bucurești REGISTRATURĂ generala

3 0. AUG. 2019

Domnul Cristian Adrian Tudose:


Domnul consilier, vă pot răspunde ^r^sp^s7c®fâr7^ițh

problemă. M-am interesat de acest complex, există spații care au fost deja i.............

persoane fizice și juridice. Va trebui la un moment dat, dacă aceste spații vor fi imite în continuare în stare de degradare, să alegem o variantă fie de expropiere, fie de cumpărare de la acele persoane.

Doamna Mădălina Haidemak - Director Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală: Nu, vroiam doar să spun că în acest stadiu, ne ocupăm doar de parcare, am solicitat acest lucru la AFI, așa cum ați văzut în documentația anexată, urmând ca, na (...) pornind de jos în sus și încercăm să redăm complexul zonei.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 38 „ Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș, Sectorul 1 București”. Votați, vă rog! Haideți domnul Goncea, ați votat? Mai avem un vot, vă rog frumos! Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 38 va fi adoptat în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit.a), art.166 alin. (2) lit. k) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 39 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit.f), art.166 alin. (2) lit. t), alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mihai, ai votat ? Domnul Goncea? Mai avem un vot. Cine nu a votat ? 13 voturi pentru, 1 abținere, 9 împotrivă, Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI

1 ABȚINERE din 23 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 40 „ Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 21A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1 ”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 40, în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art. 108 lit.a), art.139 alin.(3) lit. g), art.166 alin. (2) lit. g) și art. 196

alin, (l)lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURA generala

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Votați, vă rog! Dorini


Iii Goncea. Cine

3 0/AUG. 2019


Wfțm4«mpetarpeti|k Semnlturi de primire........................


nu a votat ? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 41 „ Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București de a încheia contracte cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate potrivit legii”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 41 se va adopta în conformitate cu prevederile art.5 lit. ee), art.139 alin. (3) lit. i), art.166 alin. (2) lit. o) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Votați, rog! Domnul Goncea! 14 voturi pentru, 9 împotrivă. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU ȘI 9 ÎMPOTRIVĂ

din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 42 „ Proiect de hotărâre privind Modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult ”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. a), art.166 alin. (2) lit. k) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! V-am prins data trecută. 13 voturi pentru, 10 abțineri. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 10 ABȚINERI

din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 43 „ Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 113/01.04.2019 privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București nr. J 077-S din 30.06.2008”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. i) art.166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 17 voturi pentru, 6 împotrivă. Hotărârea a fost adoptată.

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ | HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 17 VOTURI PE           “

ÎMPOTRIVA din 23 consilieri localiprezenți


3 O."AUG. 2019       |

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Luăm o pauză» de min. Da! Da! Să intre în sală persoanele care au (.....)


Pr mit răspuns I completare pet țle jSemnMurt de primire...»..........

Silim (....), dtTTD

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Suntem toți? Punctul nr. 44 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cantonului nr.4, sector 1, București”. Haideți să votăm, vă rog frumos! Stați că suntem în procedură de vot, domnul consilier. După, după vot o să....Da, după, a....spuneți!

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: Referitor la niște PUD-uri.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci, rugămintea mea este să-mi permiteți să iau cuvântul referitor la avizul comisiei, dacă este favorabil sau nefavorabil, al comisiei de urbanism și dacă există invitați în sală să le dăm cuvântul. Asta e rugămintea. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Ok.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci, la 44 avizul comisiei este pozitiv. La proiectul nr. 44 e vorba de PUD Cantonului.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, haideți, votați vă rog frumos! Am început.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art. 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 45 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.259, sector 1, București Da, domnul Păiuși.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Avizul comisiei este pozitiv pentru proiectul Șoseaua Chitilei nr. 259, punctul 45.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

3 0. AUG. 2019


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 46 .P ■(•(ecf 'ț" hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. București-Ploieș București”.

p'“"* | S«nnitu™ fl< pftwwft».««....................


Domnul Olivcr-Leon Păiuși: 5 etaje, al cincilea retras. 4 plus 5 retras. Zona 11 apartamente are.

Proiectul nr. 46 are aviz pozitiv. Este vorba despre Șoseaua București - Ploiești nr. 137.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 46, votați, vă rog! Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit .a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt 2 voturi, vă rog frumos.Stăm până mâine. 23 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 47 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Eugen Lovinescu nr.26, sector 1, București ”,

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: Aviz pozitiv, Lovinescu nr. 26, P plus 2 etaje pentru domnul Goncea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Irelevant câte etaje are, domnul Păiuși! Irelevant, domnul Goncea! Votați, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos. Domnul Goncea! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Punctul nr. 48 „ Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Rămurele nr.24, sector 1, București

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: Aviz pozitiv din partea comisiei de urbanism, avem P +1 etaj.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

ocnisTaMURt GeHEBM-A

3.2019 «iMpr'*, Semntturt de                      -Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 49 .. Pr >i privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Piscul Enei Vârful Pleșița nr.19), sector 1, București”.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: 49, Piscul Enei nr. 3, P + 2 are aviz favorabil din partea comisiei de urbanism.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! Suntem în procedură de vot, domnul Goncea.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: In conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin. (3) lit. e), art.166 alin. (2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Pe dreapta, la blocuri acolo, domnul Goncea! Alea mici, alea mici. Haideți, că mai avem 2 voturi! Mai avem un vot, vă rog frumos, haideți să nu stăm până mâine aici! Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE din 23 consilieri locali prezenți Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 50 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) strada Nicolae Caramfil nr.85, sector 1, București”. Domnul Păiuși!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Aviz pozitiv din partea comisiei de urbanism, este un P +5, al cincilea retras. P + 4 + 5 retras. Da, are aviz pozitiv din partea comisiei de urbanism.

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: In conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 va fi adoptat acest proiect.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: 2 voturi! Da, mai avem un vot, vă rog frumos! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 51 „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) strada Smaranda Brăescu nr.46, sector 1, București”. Da, spuneți domnul (...)

Domnul Oliver-Leon Păiuși: La proiectul nr. 51, comisia de urbanism a dat aviz negativ, vorbim de 83 de apartamente, două subsoluri, parter, trei etaje, plus patru, etaj retras. Este opțiunea...nu, nu, sunt două subsoluri, parter, trei etaje, plus patru retras. Sunt 83 de apartamente.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Are patru din câte înțeleg(...) Doamna Ancuța-Sorina Coniănici: Am o rugăminte, vă rog. De la Arhitectul Șef este cineva? Doamna Arhitect Șef? Ba eu vreau! Vreau să-mi spuneți și mie, vă rog, dacă este vreun proiect în ceea ce privește legalitatea acelui, acestui PUD și dacă este vreo problemă legală? Mulțumesc!

3 05AUG. 2019

Doamna Ana - Olivia Ciobanu Oprescu - Arhitect Șef: Bună ziua, din {


Itrăspuns /completarepetiție

legalității, proiectul nu are probleme, însă sunt foarte multe sesizări, donn|iș»^iH&^*toke.-au...............

consultat la faza (....)

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul, domnul Goncea! Vorbește doamna Arhitect Șef!

Doamna Ana - Olivia Ciobanu Oprescu - Arhitect Șef: îmi dați voie? Domnii consilieri din comisia de CULPAT (.....)

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Puțin respect! Domnul Goncea! Vă rog frumos!

Doamna Ana - Olivia Ciobanu Oprescu - Arhitect Șef: Da, există reclamații. Ăsta este motivul pentru care și domnii consilieri din comisia de CULPAT au considerat că nu este oportună investiția, nu din punct de vedere tehnic. Din punct de vedere tehnic construcția respectă reglementările în vigoare.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Prevede legea în mod expres, dacă locuitorii din zonă nu-și dau acordul, favorabil sau nefavorabil, că nu putem, că nu poate intra și nu putem vota PUD-uri astfel?

Doamna Ana - Olivia Ciobanu Oprescu - Arhitect Șef: Opțiunea de adoptare este opțiunea forului deliberativ de adoptare sau de neadoptare a unui proiect de hotărâre se bazează și se fundamentează pe consultarea populației, pe raportul consultării. Au fost preluate, însă nemulțumirile cetățenilor sunt în continuare. Ei au tot scris și au tot făcut observații asupra acestei investiții.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Mulțumim doamna Arhitect Șef! Haideți să votăm!

Doamna Ilinca Macarie: Se crează o confuzie, doamna Comănici. Toate proiectele astea din fața noastră sunt legale teoretic, că de asta au fost aprobate de comisia tehnică. Noi aici, știți și dumneavoastră, că chiar dumneavoastră argumentați așa, noi votăm pe oportunitate. Este un proiect legal, dar ne gândim, proiectul e bun pentru comunitate? Vecinii sunt de acord? Cartierul are de pierdut sau de câștigat? Despre asta e vorba, nu de legalitate. Muțumesc!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Oportunitatea. Numai puțin, oportunitatea știu ce înseamnă, legalitatea eu am grijă de ea pentru că nu fac parte din executiv, numai puțin, doamna consilier. La mine în ceea ce privește oportunitatea este dacă aduce investiții în plus locuitorilor sau sectorului. Asta înseamnă oportunitatea. Având în vedere că nu este nimic ilegal, că aduce investiții în sector, că aduce taxe și impozite, eu în ceea ce mă privește nu pot să spun că este oportun sau nu este. Eu consider că este oportun. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos. Haideți să votăm! 3 voturi pentru, 11 abțineri, 9 împotrivă. Proiectul a fost respins.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 3 VOTURI PENTRU, 11 ABȚINERI SI 9

7                  >                       7

ÎMPOTRIVA din 23 consilieri locali prezenți

3 0,'AUG. 2019

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 52 „ /


-----------------------------------“-----------------------------■—                 ” Primit depune /Compwl . .

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Eugen

București


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în ceea ce privește proiectul nr. 52, noile reglementări din Codul administrativ stabilesc că Secretarul sectorului, Secretarul general al sectorului 1 nu va mai anunța înaintea fiecărui proiect faptul că va refuza contrsemnarea și va expune opinia motivată ulterior, în prima ședință de consiliu. însă având în vedere că suntem la două zile de la publicarea acestui Cod administrativ, țin să vă precizez că la acest proiect de hotărâre voi refuza contrasemnarea și voi expune ....

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși: La 52, doamna..?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: 52.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Nu, nu, pentru 52, acum se supune spre aprobare proiectul nr. 52, da, e vorba de Drumul Eugen Brote nr. 47B, el a trecut de comisie cu aviz favorabil, nu înțelegem opoziția dumneavoastră.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Motivul îl aveți relatat și în documentația existentă la (...), odată cu convocatorul la documentația de urbanism, așa cum s-a hotărât și așa cum avem și un punct de vedere de la Ministerul Dezvoltării, nu vom mai elabora PUD-uri pe documentații, atunci când este vorba de PUZ-uri expirate. Ori în situația dată, realizarea investiției, achiziționarea terenului pentru realizarea investiției s-a început în cursul anului 2017, iar PUZ-ul a expirat așa cum (....) PUZ-ul este, informațiile le primiți odată, le aveți și scanate în convocator, o să le găsiți în documentație, mai mult decât atât aveți obligația legală în comisie să verificați, PUZ-ul este un act normativ publicat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Avem pe cineva de la urbanism?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Un act normativ publicat, deci eu mă pot pronunța...da, comisia de urbanism a dat aviz, eu mă pronunț pe legalitate. De asemenea, structura de urbanism....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să aflăm o părere de la urbanism, doamnă! Doamna Macarie! Doamna Epifan! Doamna consilier, haideți să aflăm! Să așteptăm o părere. Spuneți doamna Epifan!

Doamna Raluca Epifan - Șef Birou Reglementări Urbaniste și Arhivă : Buna ziua! în baza ordonanței (...)

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai aproape, mai aproape de microfon.

Doamna Raluca Epifan - Sef Birou Reglementări Urbaniste și Arhivă : în baza ordonanței 51, s-au dat niște certificate de urbanism în baza cărora oamenii au cumpărat (...). în baza ordonanței 51, s-au dat niște certificate de urbanism în baza cărora oamenii au cumpărat niște terenuri. Apoi au venit la noi la PUD-uri, PUD-uri care din punctul nostru de vedere sunt perfect legale. Adresa ministerului la care faceți referire, eu știu că face, se referă strict la PUZ București - Ploiești 89,

Ștefan Holban nr. 8, care întradevăr nu și-a produs efecte. Mai avem o adresă.Sectorul 1 al Municipiului oucurețu registratură generala

3 O.'AUG. 2019

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este cu titlu c

titlu de exemplu, până la punctul de vedere, încă o dată este punctul meu pe vreau să precizeze când a expirat PUZ-ul, în anul 2010, și când au fost elaborate, emise \ certificatele de urbanism de care spune doamna.


Doamna Raluca Epifan - Șef Birou Reglementări Urbaniste și Arhivă : Certificatele de urbanism sunt date acum câteva luni. Mai avem (.....) avem și (...)

Doamna Ana - Olivia Ciobanu Oprcscu - Arhitect Șef: Discuția este de interpretare. Buna ziua! Discuția este de interpretare. Discuția este de interpretare a actelor normative. în momentul în care a apărut Ordonanța 51, al cărui titlu este de prorogare a unor termene, de valabilitate a documentațiilor de urbanism, noi am solicitat un punct de vedere de la minister, MDRAP-ul, în rolul lui de legiuitor, prin care să ne precizeze ce anume înseamnă această prorogare a termenelor. Și avem un răspuns negru pe alb, semnat de minister, în baza căruia am emis certificate de urbanism, prin care ne-au spus că dacă documentațiile au produs efecte juridice și ne-au și explicat ce înseamnă efecte juridice, documentația este valabilă. Cu alte cuvinte, dacă ea a produs efecte, s-au construit în zonă atunci, documentația rămâne valabilă până la finalizarea investițiilor. Ulterior, sigur că problema a apărut de la acea documentație PUZ de care spunea colega mea mai devreme, și care întradevăr nu produsese efecte juridice și pentru care certificatul de urbanism făcea încadrare în PUG. Colegii de la juridic au făcut o adresă către minister, prin care au solicitat explicația asupra acestei ordonanțe. E, răspunsul de data aceasta a venit altul. Și atunci ne-am pus problema ce facem, pentru că noi deja am emis niște acte administrative într-un anumit sens, sigur, bazându-ne pe acest răspuns al ministerului. Deci, în momentul de față suntem într-o neclaritate asupra aplicării acestei ordonanțe.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Mulțumesc!

Doamna ?kna - Olivia Ciobanu Oprcscu — Arhitect Șef: Documentația de care discutăm acum este pornită pe un certificat care făcea încadrare în PUZ-ul respectiv și care a produs efecte, de altfel aveți străzi care au fost propuse spre asfaltare și care sunt pe același PUZ, adică (...) au produs niște efecte.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin(..,.).Mulțumesc mult, doamna Arhitect Șef. Am o rugăminte!

Doamna Ana - Olivia Ciobanu Oprcscu — Arhitect Șef: E o chestie de interpretare juridică simplă, sincer chiar nu știu să vă răspund la întrebare.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna Macarie, pentru că vă pricepeți, vă pricepeți la PUD-uri și le susțineți, și din punct de vedere al oportunității, și așa mai departe, chiar vreau să ne explicați și dumneavoastră, ca membră în comisia aceasta de ..cum se numește...de urbanism, care e punctul dumneavoastră de vedere și chiar vreau să-mi spuneți, vă rog. Păi și ce spuneți, cum e mai bine?

Doamna Raluca Epifan - Șef Birou Reglementări Urbaniste și Arhivă : Domnul Păiuși, domnul Păiuși! Domnul Păiuși, eu v-am arătat în comisia de CULPAT, v-am explicat cele două adrese de la minister, vi le-am arătat. Ați văzut că una face referire și la un PUZ și ați fost de

acord. Deci v-am arătat la (...) sunt 3 PUD-uri în cazul acesta. Da, și conform < Rfafcrityiin*lțwriptarepatKte am arătat în comisie. Care și-a produs efectele. Da, ok.                         townMiH d<       .....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci, eu îmi retrag avizul pozitiv, până la clarificarea tuturor aspectelor și cu asta basta.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul consilier, nu puteți să vă retrageți votul că e consultativ, în primul rând, dar vedeți, e obligatoriu, dar este obligatoriu, este obligatoriu, dar cum este acolo, cum se votează, nu contează. Poate să fie și pozitiv, e consultativ din punct de vedere al votului.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, e doar o informare. Da, haideți să votăm, vă rog frumos.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Dar aș vrea, aș vrea totuși să spun că tot mergem pe înregistrări și totdeauna sunteți supărați pe noi, pe mine cu PUD-urile, că inclusiv comisia aceasta de urbanism, unde eu mereu vă întreb de ce, dumneavoastră ziceți aviz negativ și colegii spun și invers, că poate să greșească. Pentru că tot timpul spuneți că vă uitați, că aveți tot timpul acces la hârtii, că întrebați, și așa mai departe, și am vrut să demonstrez că inclusiv dumneavoastră, comisia, vă puteți înșela. Și atunci eu vă rog frumos, în calitate de consilier, la orice fel de PUD care vine în cadrul comisiei, să chemați, să întrebați dacă sunt modificări legislative și așa mai departe. Că deja asta acuma, aicea, nu a mai fost de oportunitate, domnul consilier Păiuși, e puțin de legalitate, dacă e așa.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Apasă pe buton!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate(...).

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doar ne-a atras atenția, da, vă rog (...).

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile (...), trebuie să spun temeiul în urma modificările Codului administrativ, asta vă spun, în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin. (3) lit. e), art.166 alin. (2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 4 voturi pentru, 18 abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 4 VOTURI PENTRU, 18 ABȚINERI SI 1

___ w

ÎMPOTRIVA din 23 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 53 „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Hotin nr.49, Sector 1, București”.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Pentru proiectul 53, strada Hotin nr. 49, am dat aviz pozitiv, este un P + 4 etaje.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

\Vj'—

*   - - - -O y AJ

Sectorull al Municipiului București


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; în confon art.5 lit. cc), art.139 alin. (3) lit. e), art.166 alin. (2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit Urgență a Guvernului nr. 57/2019.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un Domnul Chirvasă? Unanimitate. Proiectul a trecut.

| Semniltiri de


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Punctul nr. 54 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Nisipoasa nr.47-51, Sector 1, București".Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin. (3) lit. e), art.166 alin. (2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Punctul nr. 55 „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei nr. 70, Sector 1, București ”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin. (3) lit. e), art.166 alin. (2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: La Proiectul nr. 55 - Minervei nr. 70 - Comisia a dat aviz pozitiv. Știu că în sală sunt reprezentanți pentru Minervei alte numere. Da? Sper că nu mă înșel. Da? O.K. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Votați, vă rog! Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 56 „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) B-dul Petroliștilor nr.8 (fost Șos. Străulești nr.69-71), Sector 1, București”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 va fi adoptat acest proiect.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da. Pentru Petroliștilor nr. 8, Proiectul nr. 56, am dat aviz pozitiv în Comisie.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem 2 voturi. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

3 0. AUG. 2019

Primit rispiM /comptotirtpatHte.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.^57

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei nr. 78, Sector 1,

București

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Pentru Proiectul nr. 57, este vorba despre Minervei nr. 78 - Comisia a dat aviz negativ și am înțeles că este și cineva aici care dorește să ia cuvântul. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamnă!

Doamna Aurelia Carmen Botez: Bună ziua! Eu sunt proiectantul lucrării. Botez Aurelia Carmen mă numesc. Vroiam să ... sunt proiectant al lucrării, sunt urbanist al lucrării... Botez Aurelia Carmen și vroiam să punctez câteva elemente pentru că nici eu nu înțeleg de ce acest proiect este inoportun, fiind tot o locuință cu plată, mică, colectivă, similară cu cea de la numărul 70, are același regim de înălțime și care a fost oportună, da, deci în aceeași situație. Este zona Minervei, Str. Minervei, Chitila, zona Chitila, Minervei, către linii... către liniile de cale ferată. Mai are un plus, zic eu, un avantaj această lucrare: faptul că vecinul alăturat construiește în paralel cu cel de la acest număr și va fi PUD-ul următor, preia în totalitate calcanul, au acord reciproc dat. își fac două construcții în paralel, nu o să existe calcane vizibile. Este o situație foarte rară și fericită și tocmai în această situație "considerăm că nu este oportun”. Ce nu este oportun? Pentru că se încadrează în toate reglementările urbanistice ale zonei. Și ceilalți pot să construiască, omul ăsta nu poate să construiască. Pe alocuri este o volumetrie. Legea spune că minim 3 metri. Legea spune ... îmi permiteți? Nu este toată volumetria la 3 metri, este pe alocuri. îmi dați voie să fac niște completări? Deci, volumetria are retrageri și ieșiri, este pe alocuri la 3 metri, nu este o linie continuă la 3 metri. în raport cu cel de la nr. 70 care are exact aceeași situație și care are toată volumetria însă la 3 metri. Care este situația? Nu a avut niciun fel de reclamație acest PUD.

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Costeasca: Ba da, eu sunt din partea Asociației Chitila-Costeasca și există reclamații.

Doamna Aurelia Carmen Botez: La numărul celălalt, nu la numărul acesta.

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Costeasca: Da, la 82 există, vecinul de lângă.

Doamna Aurelia Carmen Botez: Noi suntem la 78. Deci, acest PUD nu are reclamație, da? Avem studiu de însorire, nu luăm lumina nimănui, se bazează pe un studiu, este certificat obținut în luna august a anului trecut. De atunci lucrăm la această soluție care este destul de integrată în caracterul zonei, nu este ceva special. Este PUD și s-a solicitat PUD pentru că terenul... mă scuzați, terenul are un raport al laturilor care ne trimit în PUD. Are un raport al laturilor mai mare de 1:3. Da! Care obligatoriu, chiar dacă aș face doar împrejmuire pe acest teren, eu aș ajunge în situație de PUD. Nu este o excepție, da? Chiar dacă aș avea acei 5 metri, aș respecta absolut, tot aș face PUD. Vă mulțumesc! Iar cel peste 4 numere cadastrale va avea P+2+mansardă.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Aici coroborăm două lucruri: este vorba de 78 și 80. Da? Deci practic apare o chestie mare și, de jur împrejur, sunt numai case cu parter. Aici este toată problema. Avem și reclamațiile în spate.

Doamna Aurelia Carmen Botez: Dacă se creau două calcane diferite era mai rău decât să preiei în totalitate un calcan al vecinului. Vă mulțumesc!

3 0. AUG. 2019

Primitri»pun» /completarepetiție Twrnngțwa ofpWrt........................


Doamna Croitorii Andreea - Reprezentantul Asociației C'hitila-Costeasc

partea Asociației Chitila - Costeasca suntem. Doamna care era chiar vecina^de lâ"S5 are .... Chitila-Costeasca. Da. Zona aceea este zonă numai de case. Am mai venit încă o dată în Consiliu și v-am povestit despre aceste blocuri care se fac, sunt camuflate în locuințe colective mici, foarte mici, dar care deranjează vecinii pentru că: eu am o hotărâre de instanță, de la Curtea de Apel, care spune că acest PUD este plan individual, deci nu este normativ. în acest Consiliu da? Deci am hotărârea Curții de Apel București, iar noi am trebuit să dăm în judecată un bloc făcut lângă noi și aprobat de dumneavoastră - ceea ce se întâmplă cu toate PUD-urile acestea, da? Pentru aceste retrageri. Această propoziție nenorocită, care a nenorocit cartiere întregi, da? Este aprobată ședință de ședință prin aceste PUD-uri. Legea spune clar că este jumătate din înălțime, dar mai nu mai puțin de 3 (trei) metri. Deci, dumneavoastră aprobați aceste PUD-uri cu aceleași distanțe față de hotar, ca și când ar fi normativ. Instanța spune clar că este individual. Deci, el trebuie să se retragă, fiecare clădire în parte trebuie să se retragă individual în așa fel încât să nu deranjeze vecinătățile. Este un drept constituțional care se încalcă permanent, ședință de ședință, prin aceste PUD-uri.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă, sunteți de specialitate?

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Costeasca: Poftim?

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Sunteți de specialitate?

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Costeasca: Nu sunt de specialitate, dar....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos, cineva de la Urbanism să ne spună dacă proiectul din punct de vedere (...) este legal.

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Costeasca:Atâta vreme cât eu am o hotărâre de instanță...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă, nu ridicați vocea!

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Coșteașca: ...care spune clar că trebuie respectată jumătate din înălțime...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă, vă dau afară din sală! Nu ridicați vocea la mine!

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Costeasca: Deci, domnul Neagu, în ședința din 26 martie, m-ați trimis în instanță.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Eu am cerut părerea unui specialist. Vă rog frumos!

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Costeasca: Cred că instanța care a hotărât este tot un specialist care a citit legea. Deci, vă rog frumos votați în așa fel încât să considerați că este un act individual.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos, și eu vă rog frumos, vreau părerea unui specialist.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Noi răspundem pentru votul nostru.Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-dumneavoastră ați fi răspuns pentru votul dumneavoastră, noi n-am fi fost în in! frumos nu-mi mai spuneți mie povești. Oamenii care merg în instanță, tocmai că nu ați înțeles nimic. Asta este: ședință de ședință se repetă lucrul acesta. Deci dumneavoastră votați și noi tragem ponoasele.

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Vă mulțumim, doamnă! Cineva de la Urbanism să ne spună dacă cei 3 metri sunt legali sau nu sunt legali? Doamna Macarie! Am zis cineva de la Urbanism, nu doamna Arhitect care face...

Doamna Olivia Ana Ciobanu Oprcscu - Arhitect Șef: Așa cum a precizat și reprezentanta cetățenilor, Regulamentul exact în felul acesta sună: jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3. Nu este adevărat, am mai avut această discuție. Doamna Macarie, am mai avut această discuție când mi-ați spus că ați venit cu hârtii de la facultate. Domnul Tiberiu Florescu v-a spus că (.....)

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Vă mulțumesc frumos, doamna Arhitect! Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Olivia Ana Ciobanu Oprescu - Arhitect Șef: Doamna Macarie, cum spune Regulamentul? Este cum v-am spus eu? Jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3? Tocmai acesta este motivul pentru care îi și trimit la documentație PUD. Ca să stabilim dacă este sau nu oportun. în egală măsură Minervei nr. 70 l-ați votat, tot pentru locuire colectivă, tot la 3 metri. Sunt la 8 numere diferență.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc, doamna Arhitect! Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna Arhitect! Numai puțin! Doamna Arhitect sau cineva de la Arhitectul Șef, am înțeles că doamna, nu doamna Arhitect, cealaltă doamnă, a avut un proces la instanță. Știm cumva dacă s-a terminat acest proces? Judecata? Cum e?

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Costeasca: Nu s-a terminat, dar Curtea de Apel a spus că aceste PUD-uri...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: De ce v-ați dus la apel?

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Costeasca: Pentru că dumneavoastră, Primăria....

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Pentru că ați pierdut?

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Costeasca: Stați să vă explic. Dacă întrebați, așteptați și răspunsul . Pentru că dumneavoastră, Primăria, nu ați trimis actele instanței, iar avocatul nu a avut actele pe care să pună ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamnă, dar nu vă enervați! De ce vă enervați? Răspundeți-mi la ce vă întreb: este în continuare în judecată acest proces al dumneavoastră?

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Costeasca: Da.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Nu este o hotărâre definitivă.

VA) ’

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Costeasca: Curții de Apel care trebuie respectată și de către Tribunal.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Da, dar dumneavoastră înainte ați spus că instanță. Am vrut să verificăm.FJWIIrMpiM JCMyMMJft ptOpt

Doamna Croitoru Andreea - Reprezentantul Asociației Chitila-Costeasca:

la Curtea de Apel este reglementat ce înseamnă PUD-ul. Și vreau să vă mai explic că aceste PUD-uri pe care dumneavoastră le faceți aici, vă rog frumos ca toți cei care trebuie contestate în instanță, de aici mi se dau răspunsuri că PUD-ul nu este un act public. Este un act public și noi am făcut separat un proces prin care am făcut rost de acte publice pe 544. Deci, eu pe Legea 544 și toți oamenii vor și trebuie să aibă acces la aceste PUD-uri nu se dau. Iar doamna Miru îmi spune că poate să-mi dea 10 răspunsuri care să nu-mi folosească la nimic. Asta este o probă. Eu nu am răspuns în momentul acesta.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim, doamnă! Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 lit.a) din OUG nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos! Mai sunt 8 voturi. Domnilor consilieri, stăm un sfert de oră să votăm un proiect? Cine nu a votat? 10 voturi pentru, 7 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSA CU 10 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI SI 6 ÎMPOTRIVA din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 58 „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei nr.80, Sector l, București”. Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 10 voturi pentru, 7 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 10 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI SI 6 ÎMPOTRIVA din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 59 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Leandrului, nr.54, Sector 1, București ”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

registratura generala


Domnul Oliver-Leon Păiuși: Comisia a dat aviz negativ pentru acest proiect, către vecini și nu a rezolvat partea de parcări. Parcări nerezolvate și apare un ca Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, avem un vot. 9 voturi pentru, 7 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

3 0.'AUG. 2019

aUcan foarte mare


ă rog frumos! Mai


HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 9 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI ȘI 7 ÎMPOTRIVA din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 60 „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Lugoj nr.8, Sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2019, va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Punctul nr. 61 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Ghe. Ionescu Sisești nr.256-260, Sector 1, București ”.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Votați, vă rog.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2019, va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Punctul nr. 62 „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Spicului nr.10, Sector 1, București”. Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin.(l)lit.a) din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2019, va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Pentru Spicului am dat aviz negativ, Spicului numărul 10. Nu știu dacă este cineva din sală care dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc!

Doamna Aurelia Carmen Botez: Buna ziua! Tot eu sunt proiectant la aceasta lucrare. Da, deci este proiectul meu. Ne încadrăm în toate reglementările urbanistice solicitate. Suntem retrași față de limita laterală stânga la 5 metri, față de dreapta avem o alipire la limita de proprietate la un calcan deja existent și apoi o retragere de 3,40 metri. Are prevăzute locuri de parcare suficiente și în acest sens beneficiarul chiar dorește prin avocatul său să își ia un angajament pentru a nu mai perturba circulația pe stradă și a nu o aglomera. îi dau cuvântul, vă rog.

REGISTRATURA OEHERALA

3 a AUG. 2019

o dată, stimați


Proprietar invitat: Bună ziua, stimați consilieri. Se aude? Bună ziua, î                    ____

consilieri. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a-mi da posibilitatea să vă <

Stimați consilieri, am luat la cunoștință ieri de avizul negativ din partea corn ^TvTfufinîffcîu'e se- • motivează în mod exclusiv pe niște reclamații făcute de niște vecini. Am încercat și eu să verific cine sunt acești vecini. Nici unul din acești vecini nu este afectat direct, nici unul din acești nu poate fi afectat direct de acest proiect. S-a depus un studiu de însorire în care eu nu înțeleg de ce se face, se demonstrează însorirea făcută de o altă clădire existentă. Stimați consilieri, regimul, intervenția urbanistică solicitată pentru acest proiect, nu modifică nici unul din indicatorii urbanistici ai zonei. Se va construi efectiv cum se constuiește în imediata vecinătate. Sunt cinci

proiecte deja edificate, recepționate. Nu se adaugă cu nimic. Nu se adaugă cu nimic. Nicio clădire vecină nu este afectată de umbră, în ceea ce privește problema arhi-cunoscută, cea a locurilor de parcare toate locurile de parcare pentru unitățile locative sunt asigurate în incintă. Mai mult decât atât, fiecare apartament achiziționat va fi însoțit de un loc de parcare, tocmai pentru a nu exista probleme sub acest aspect. Ultima, ultima idee și nu vreau să vă rețin foarte mult dacă îmi permiteți. Oportunitatea vă rog frumos să o apreciați și din perspectiva faptului că se face o investiție nouă, se crează un plus de valoare zonei, se crează o bază de impunere suplimentară pentru comunitatea locală. Va rog. Un condominium. P+ 5, nu este adevărat, nu este între case. Sunt cinci blocuri pe aceeași stradă, cinci blocuri pe aceeași stradă unde s-a construit P+6. Noi nu numai că construim mai puțin...... (se vorbește fara microfon) nu, este la o casă diferită de

următorul bloc, însă datorită configurației construcției, umbra nu pică pe nici una din casele vecine, pentru că singura zonă expusă și care ar putea genera umbră, este retrasă. Este făcut de așa manieră proiectul încât toate sunt asigurate în incinta proprietății tocmai pentru că...

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Ce, locurile de parcare? Numai puțin... Dacă e vorba de locuri de parcare, eu știu că autorizația de construire va fi cea care va impune, vă va da sau nu autorizația de construire, daca nu aveți parcările conform legii, un număr de parcări.

Proprietar invitat:: Lin lucru mai vreau să va aduc la cunoștință. F.u de meserie sunt avocat. Eu știu exact cum s-a denaturat această procedură dc consultare publică, pentru că vă spun cu mâna pc inimă, mi s-au solicitat bani numai ca vecinii, anumiți vecini să fie de acord. Lucrul pe care îl putem proba, s-a transformat, s-a denaturat. Se abuzează de vecini.

Doamna Ilinca Macaric: Putem să vorbim și noi acum? Mulțumesc! Vreau să vă spun... Deci vorbim despre Spicului numărul 10? OK. Scuze, am o întrebare..

Proprietar invitat:: îmi asum deplina responsabilitate pentru tot ceea ce v-am spus. Nu suntem interesați sa generăm...

Doamna Ilinca Macaric: Puteți să mă lăsați. A-ți terminat mă lăsați și pe mine să vorbesc? ... Este Spicului numărul 10 despre care vorbiți? O clădire de P+3? Așa da (....) Din plan, vecinii imediat din jurul dumneavoastră sunt numai clădiri parter, da? Vă duceți la limita de proprietate....

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Haideți, vă rog frumos.

Membru invitat - Petru Palida: Pentru Spicului 10 aș dori să vorbesc foarte rapid. Mă numesc Petru Dalida, locuiesc pe strada Spicului, sunt arhitect cu semnătură OAR cu școala făcută la Ion Mincu. Clădirea în cauză contravine prevederilor din PUZ-ul aflat în vigoare. Un P+3, cu 4 retras...                                                                                                   B O '

/ zT'-*.

Membru invitat - Petru Palida: .... din strada Spicului 10, sunt aici de un sfert vorbesc de Spicului 10.

Sattonji 1 ai ItaoiciplUw pgm&ȚRATURA OENERALA

Ici ui a. vieiiu'Sâ


3 O.AUG. 2019


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos, faceți


Membru invitat - Petru Palida: Așa. Pentru Spicului 10, obiecțiile mele în călit locatar al străzii Spicului sunt următoarele: pentru un P+3, cu 4 retras, un regim de înălțime ar trebui să însemne vreo 12 metri, retragerea la jumătate ar trebui să fie vreo 6. Proiectul în cauză propune 3 lateral, 5 în spate, deci aici contravine prevederilor din regulamentul de urbanism local, de la PUZ-ul inel median. O altă problemă, PUZ-ul inel median presupune RH10 metri. Este o greșeală, sau nu, nu este problema noastră. Aici aveți toate documentațiile în PUZ-ul de inel median care prevăd că deși se intitulează P+4, în unele zone se referă la el ca P+2, dar peste tot este menționat RH10, deci 10 metri la cornișă. Nu în ultimul rând aș dori să menționez că pentru un bloc de 500 mp, să pretinzi că poți să pui 21 de locuri de parcare în subteran, este aproape fizic imposibil, fără faimoasele parcari claus, dacă trebuie să mai explic cuiva din încăpere ce prespune ce presupune o parcare claus cum se execută și mai ales cum se autorizează la noi, îmi pare foarte rău.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles. Vă mulțumim frumos.

Membru invitat - Petru Palida: Numai vorbesc despre... E de foarte rău din punctul meu de vedere.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Vă mulțumim. Haideți să trecem la vot, vă rog frumos.

Membru invitat: fot de pe Spicului 10...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles ideea. Haideți să trecem la vot.

Membru invitat: Nu ați înțeles ce am de spus eu și nu am venit să stau 3 ore să nu ma ascultați. Dânsul v-a dat argumentele tehnice pentru care suntem împotrivă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles că sunteți împotrivă...

Membru invitat: A vorbit crezând că vorbește de Spicului, dânsul vorbea de Agricultorilor, eu de aia m-am băgat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Sunteți tot împotrivă?

Membru invitat: Poftim?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Tot împotrivă sunteți?

Membru invitat: Total împotrivă. Nu numai că suntem împotrivă. Avem blocul de 18 etaje construit de domnul Pădure de pe vremuri. Avem încă un bloc în capăt la care acum doi ani ne-am opus și nu s-a întâmplat nimic.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles! Vă mulțumim frumos!

Membru invitat: Acum casă bloc, casă bloc, este imposibil.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim sunteți împotrivă. Gata! Haideți să votăm, vă rog frumos.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 în conformitate


lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin urgență Guvernului nr.57/2019.

(l).liU

t


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt 2 voturi, vă rog frumos! 10 voturi pentru, 6 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 10 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI SI 7 ÎMPOTRIVA din 23 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 63 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Fluviului nr.7, Sector 1, București”.

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: La Fluviului numărul 7, este cred a doua sau a treia oară când vine aici în ședință. Este vorbea de acea clădire, mă rog, în apropiere este o clădire istorică, pentru care noi nu avem toate.....nu neapărat toate avizele, ci nu suntem siguri că se poate construi cu un etaj

mai mult decât ceea ce există.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles! Este cineva de la Fluviului în sală?

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: în comisie, doar două persoane au votat împotrivă, celelalte trei au votat pentru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Deci are aviz pozitiv?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Știți povestea foarte bine. Ne menținem votul, acum dumneavoastră hotărâți ce faceți aici.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Are aviz pozitiv?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Avizul din partea comisiei, da. A ieșit 3 la 2.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Este pozitiv.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamnă.

Alina Roman - Membru invitat: Bună ziua, domnule președinte, bună ziua domnilor consilieri. Alina Roman este numele meu și sunt inițiatorul acestui proiect. în urmă cu doi ani de zile, fix doi ani de zile am depus o solicitare pentru obținerea certificatului de urbanism. în urma solicitării, mi-a fost cerut un aviz de la Ministerul Culturii, aviz pe care l-am obținui la aproximativ 6 luni după înregistrarea cererii. Anul trecut, ba acum un an și jumătate, comisia de urbanism... acum un an și jumătate ne-am prezentat cu PUD-ul pentru prima oară în ședința consiliului local. La momentul respectiv, doamna consilier Macaric nc-a comunicat că acest aviz este obținut ilegal. Este aviz care probabil a fost dat în baza unei greșeli. Ne-am adresat Ministerului Culturii, precum și Direcției de Cultură a Municipiului București și ne-a fost înaintat acest răspuns, cum că nu dânșii pot să anuleze avizul, ci numai o instanță.

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Deci aveți pentru,...?

Alina Roman - Membru invitat: Sigur ca da, sigur că avem aviz.


Sectorul 1 al Municipiului București 8EiMSlfcAHUR£ iflGWSP ALA


3 0. AUG. 2019


Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Deci problema e


Primit răspuns I completare petiție


cultură sau care era problema? Pai puteți să vă pronunțați doamnă pe uri aviz dacă e ilegal sau e legal? Avem aviz pozitiv. Haideți să votăm, vă rog frumos. Mulțumim!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 17 voturi pentru, 2 abțineri, 4 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 4 ÎMPOTRIVĂ SI

2 ABȚINERI din 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 64 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mușetești nr.59, Sector 1, București ”.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog frumos.

Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. Numărul 64.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin (1) lit.a) din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect.

Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos. Domnul Goncea.

Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 65 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Apicultorilor nr.44, Sector 1, București”. Domnul Oliver-Lcon Păiuși: Domnule președinte, înainte ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: înainte de asta... asta voiam să spun și eu, cu toate că trebuie să depun opinia motivată în ședința următoare. Voi refuza contrasemnarea acestui proiect de hotărâre, motivat de același aspecte cu PUZ-ul expirat.

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: Da, comisia a dat aviz negativ. Există foarte multe plângeri ale vecinilor. Imobilul are P+6, în vecinătate sunt clădiri cu P+l. Distanța față de limita de proprietate solicitată este de 3 metri, față de 9, conform PUD. Sunt o serie de multe probleme. Mulțumesc.

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamnă!

Doamna Aurelia Carmen Botez: Referitor la acest proiect... știți... s-a discutat dar la alt subiect. Voiam să spun, referitor la P+l și M3. Zona este M3, există un PUZ aprobat în această zonă, a produs efecte, există 5 construcții realizate în baza acestui PUZ confon urbanism. Acesta este regulamentul de urbanism care se aplică pe această zon i conform cu acest regulament de urbanism care se aplică conform legii.

3 0. AUG. 2019

11 (          1 p <1/11                  —

Primit răspunS / completare p*ti)ie| Doamna Aurelia Carmen Botez: Deci pe Bulevardul Apicultorilor. Pe Bul

sunt 5 blocuri construite in baza acestui PUZ, da? Iar pe latura dreaptă este'zona M3, iar pe latura stângă este zona LI E. Vecinii au făcut confuzie între M3 si L1E.


Ii


Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Deci din punct de vedere teh

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos!

Membru invitat: Dacă îmi permiteți o singură adăugare. Ordonanța 51 a fost foarte clară, a arătat ce înseamnă PUD, ce efecte are. Dacă s-a obținut un certificat de urbanism și este ipoteza expresă a legii, în acel moment beneficiem în continuare până la expirarea acestui certificat de urbanism de respectivii indicatori urbanistici din PUZ. Aceasta este situația.

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim!

Membru invitat: Nu am făcut decât să adaug lucrurile pe care anterior le-am spus.

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc frumos!

Membru invitat: Bună ziua! Sunt avocat și reprezint cei 300 de vecini care au semnat o petiție în perioada de consultare publică asupra acestui proiect și care au contestat acest proiect cu numeroase argumente. Pentru simplificare, am auzit că s-a discutat aici că toate proiectele care ajung la dumneavoastră sunt legale. Este foarte simplu în cadrul acestui proiect doar să vizaluzați și să lecturați nota departamentului juridic al Primărie Sectorului 1 care dă aviz nefavorabil din punct de vedere juridic acestui proiect. Pe același principiu PUZ-ul în baza căruia s-a desfășurat acest PUD este expirat din 2013. Actualul investitor a cumpărat în 2017 - 2018.

Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Am înțeles că este o ordonanță de urgență.

Membru invitat: Nu avea cum să prelungească efectele.

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Există o ordonanță de urgență pentru a prelungi... Vă mulțumim frumos.

Membru invitat: Tocmai! Interpretarea legală este deja făcută de către Direcția juridică.

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles, doamnă. Va mulțumesc frumos. Haideți să votăm, vă rog frumos.

Membru invitat: Există și alte argumente legate...

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles, doamnă. Vă rog frumos să votăm. Suntem în procedură de vot.

Membru invitat: Există aceleași argumente legate dc lipsa retragerii...

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: In conformi la                n~~~—

art.5 lit. cc), ari 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) HffCQatftiMUFiftflGENERALA urgență Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

3 (TAUG. 2019 , 6 împotrivă.__|


Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 4 abtiijeri. 6 împotrivă.__

Pr mit răspuns I completare petifie Semniturâ de primire.................


Proiectul a fost adoptat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTĂIu7Ă1m1Â)TRIVĂ ȘI 4 ABȚINERI din 23 consilieri localiprezenți

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 66 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Constantin Căpitanul nr.14, Sector 1, București

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog frumos.

Membru invitat: Nu vă suparăți, nu vă supărați, ați votat ceva ilegal. Un PUZ expirat de 5 ani de zile.

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos, suntem într-o procedură de vot. Vă rog frumos! Domnilor, vă rog frumos! Domnilor, vă rog frumos să ieșiți afară din sală dacă nu respectați ordinea. Domnilor, suntem într-o ședință de consiliu, vă rog frumos. Doamnă, vă rog frumos, trăiți într-un oraș, nu puteți să trăiți singuri. Doamnă, vă rog frumos, nu facem politică. Doamnă, vă rog frumos, am înțeles ce ați avut de spus. Nu putem să vă ajutăm cu altceva. Decât instanța vă poale ajuta. Haideți, vă rog frumos, dacă nu chem paza. Eu am înțeles. Adresați-vă doamnei Secretar, departamentului juridic. Vă rog frumos, suntem într-o ședință de consiliu. Vă rog frumos, haideți să mergem mai departe.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos, vorbește doamna Secretar. Mai avem 11 voturi. Domnul Goncea! Domnul Goncea! Mai sunt 6 voturi, vă rog frumos. Mai avem un vot, vă rog frumos.

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 20 de voturi pentru, 2 abțineri, 1 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 DE VOTURI PENTRU, 1 VOT ÎMPOTRIVĂ

ȘI 2 ABȚINERI din 23 consilieri localiprezenți

Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Punctul nr. 67 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Smaranda Brăescu nr.20G, Sector 1, București ”.

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule Goncea. Haideți să votăm. Domnul Goncea, suntem în procedură..... 3 sau 4 cred. Are 3 etaje, domnul Goncea! Luați loc,

domnul Goncea, că are 3 etaje. Haideți! ... Poate își mai face 4 după. Mai avem 3 voturi, vă rog.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: In temeiul

ce), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) din C Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.            1


Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot! Cine nu a votat? Cine nu a votat, vă rog frumos? 21 de voturi pentru, 2 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 DE VOTURI PENTRU Șl 2

ABȚINERI din 23 consilieri localiprezenți

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 68 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.321, Sector 1, București -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București ”

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți domnul Păiuși... Nu știu!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos! Votăm?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Goncea, domnul Liviu Goncea a părăsit sala! Domnul Deaconu? Și domnul Deaconu a plecat! în conformitate cu prevederile art. 5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 21 de voturi pentru, 1 abținere, proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE din 22 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 69 „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Caporal Gheorghe Calpcin nr.15, Sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, se adoptă acest proiect de hotărâre! Domnul Deaconu, rămâneți? Domnul Goncea și domnul Purcărea au plecat!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem două voturi! 20 de voturi pentru, 1 abținere, proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE

> 1

din 21 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.70 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Grigore Manolescu nr.27, Sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin, (l)lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 proiectul de hotărâre va fi adoptat în aceste condiții,legale:,;

i pentriiP' A^&țiSfâiî.

Domnul Cristian Marian Neagil - Președinte de ședință: 20 de votur

Proiectul a trecut!                                                                   ,


Primit răspuns /completare petiție, HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENT^U^F^^WERE................

din 21 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.71 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Betonierei nr.14, Sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog! 20 de voturi pentru, 1 abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE

din 21 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.72 „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Constantin Dobrogeanu Gherea nr.32B, Sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre. Oricum, aceasta este prima lecție de drept administrativ, nu o să uitați niciodată prin ce ordonanță a fost adoptat Codul Administrativ!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos! Cine nu a votat? Cine nu a votat, vă rog frumos? 20 de voturi pentru, 1 abținere, proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE

din 21 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.73 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Străulești nr. 29-31 - Lot 1, Sector 1, București'”.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Dacă interesează pe cineva, a fost respins pentru că nu a avut toate locurile de parcare asigurate. Trebuia să vină cu o soluție asupra locurilor de parcare, pe motivul densificării nejustificate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

3 O/AUG. 2019

, vă rog! Mai sunt 2 I


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt 5 volur voturi! Atât de greu e să apăsați pe butonul ăla? 11 voturi pentru, 4 abțineri, 6 nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 11 VOTURI PENTRU, 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

ȘI 4 ABȚINERI din 21 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Puntcul nr.74 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Amman nr.29, Sector 1, București’’. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: In conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 va fi adoptat acest proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine nu a votat? Domnul Iordan? 20 de voturi pentru, 1 abținere. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE

din 21 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.75 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Străulești nr.66, Sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în ceea ce privește proiectul de hotărâre de la punctul 75 din Străulești nr.66 de asemenea voi refuza contrasemnarea. în temeiul prevederilor art.5 litera cc), articolul 139 alineatul 3 litera e), articolul 166 alineatul 2 litera j) și articolul 196 litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, va fi temeiul legal pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 de voturi pentru, 6 abțineri, Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI

din 21 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.76 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vârful înalt nr.60, Sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, reprezintă temeiul pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 19 de voturi pentru, 2 abțineri.

Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRL din 21 consilieri locali prezenți


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.77 „ Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.23, Sector 1, București”.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Președinte, comisia a dat aviz negativ, sunt mai multe probleme aici, de densificare, nu respectă definiția unui etaj retras, are de fapt P+6, acum luați dumneavoastră act.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicolcta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 10 de voturi pentru, 5 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 10 VOTURI PENTRU, 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 5 ABȚINERI din 21 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.78 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Echipajului nr.26, Sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art 139 alin.(3) lit. e), art.166 alin.(2) lit. j) coroborate cu art.196 alin, (l)lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, suntem în procedură de vot, vă rog frumos! Mai sunt 3 voturi! Mai sunt 2 voturi, vă rog frumos! Mai avem un vot, vă rog frumos! Domnul Olteanu? Este pe hol? Cheamă-1 pe domnul Olteanu, dacă mai e pe hol! Păi și ce facem, scoatem cartela? Domnul Olteanu a plecat și nu a scos cartela.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cristi, se poate închide votul, da? O persoană nu a votat! Da, 20 de voturi!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 19 de voturi pentru, 1 abținere și o persoană nu a votat. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE, 1 CONSILIER NU A VOTA T din 21 consilieri locali prezenți

Trecem la punctul "Diverse”. Punctul 1 la ordinea Diverse: "Adresa de informare înregistrată sub nr. K/1461/29.05.2019 a Compartimentului Corp Control, privind Decizia nr. 72/2/14.05.2019”. Are cineva ceva de spus?

Doamna Manuela Mureșan: Eu aș vrea la "Diverse”, sunt câțiva cetățeni veniți de dimineață în sală și ar vrea să ia cuvântul legat de Căminul Media. Așteaptă de la 10. Acum văd că au plecat majoritatea consilierilor, deși le-am atras atenția, aș vrea vă rog, cei care mai sunt prezenți să-i asculte câteva minute!

tw 7

Sactorui 1 al Municipiului Buortftf registratura generala

■ - ■ ... .

unctemufi. 2019


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Care punct? La ce |

Doamna Manuela Murcșan: La niciun punct.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A, păi stațj u punctul 1, Diverse.

Doamna Manuela Mureșan: Păi până terminăm Diverse, pleacă toată lumea!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu pleacă doamnă, deci, la punctul 1 are cineva de spus ceva la "Diverse”? Nu! Trecem la punctul 2 de la "Diverse” - "Plângerea înregistrată sub nr. 628/28.05.2019 a întreprinderilor TOTAL WASTE MANAGEMENT S.R.L. și GREENTECH și la S.S.G.A. cu nr. 1468/30.05.2019, transmisă de Consiliul Concurenței înregistrată cu nr. R/24/22.04.2019 - privind posibila încălcare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea Concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare". Are cineva ceva de spus?

Punctul 3 de pe ordinea de zi de la "Diverse”- "Informarea înregistrată sub nr. 22860/29.05.2019 a S.C. CET GRIVIȚA S.R.L. privind Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 întocmit în baza indicatoruilor economico financiari realizați și înregistrată la S.S.G.A. sub nr. K 1485/31.05.2019”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi "Informarea înregistrată sub nr. 22862/29.05.2019 a S.C. CET GRIVIȚA S.R.L. privind Raportul anual și Macheta cu indicatorii economico-financiari întocmită pentru anul 2018 și înregistrată la S.S.G.A. sub nr. K/1485/31.05.2019”. Ok, spuneți doamnă!

Invitat reprezentat Cămin Media: Bună ziua, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri. Vă mulțumesc pentru această ocazie.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Dar trebuia să veniți mai târziu, de ce ați venit de dimineață să stați până la ora asta, puteați să veniți acum 20 de minute, jumătate de oră!

Invitat reprezentat Cămin Media: Știam că aveți o ședință foarte încărcată și am preferat să aștept decât să vin mai târziu, când...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles!

Invitat reprezentat Cămin Media: Spuneam mă bucur că pot readuc în atenția dumneavoastră o chestiune pe care am discutat-o, e drept, mai mult în particular, cu fiecare consilier al partidelor din consiliu, referitoare la situația celor cazați în Căminul 3 din Colegiul Tehnic Media. Consideram și așa am crezut că, la sfârșitul anului trecut, subiectul este închis, cel puțin până la găsirea unei soluții care să rezolve problema lor. Se pare că nu este așa, domnul director, în 13 iunie, din nou, spune dumnealui că, având acordul consiliului de administrație, a dorit să oprească din nou, utilitățile în această locație. Cunoașteți, desigur, că această problemă, a generat și adoptarea unei hotărâri de Consiliul Local, și vă aduceam la cunoștință anul trecut, faptul că documentele care au stat la baza emiterii acestei hotărâri conțin cel puțin, multe inexactități, ca să nu spun niște falsuri grosolane, și, nu voi relua aici decât două dintre chestiuni. Prima, acel cămin a avut destinație exclusivă cazare elevi, un lucru total fals, aveți în sală dacă doriți să-l ascultați, dacă doriți să o ascultați, o persoană care locuiește acolo din 1989 ca angajat al Complexului Poligrafic și de asemenea, că cei care locuiesc acolo nu doresc să plătească, din nou fals. Directorul refuză încasarea banilor reprezentând chirie, electricitate și așa mai departe, iar

Priaii rispun» / CMptoM r' p               iîA i i racești oameni au găsit o soluție, în sensul de a plăti în contul liceului, cont din care li s-au returnat banii, iar aceste lucruri le puteți observa foarte simplu dintr-un extras.          ~?—- ■_            - _

Sectorul 1 al Municipiului București


»

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine e director acqlB*GtSTRATURA GENERALA Invitat reprezentat Cămin Media: îmi cer scuze.

3 0. AUG. 2019

torni»râspun» /completarepetiție


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine e director act

Invitat reprezentat Cămin Media: Domnul Mălăelea, cred, cu care am avut nurâiua s^rlrsciiT'de""""— câteva ori, chiar în prezența domnișoarei Viceprimar, la un moment dat, și, a unor consilieri care și-au manifestat interesul cu privire la acest subiect și ca să concluzionez cumva, cred, că pe ordinea de zi ar trebui să repuneți această hotărâre de Consiliu, să-i cereți domnului director niște explicații.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Exact asta vroiam să vă propun, să-1 chemăm pe domnul director în ședința de consiliu. Să-l chemăm pe domnul director în ședința de consiliu.

Invitat reprezentat Cămin Media: Aceasta ar fi o variantă sau, sigur dumneavoastră cunoașteți mai bine prevederile și subiectul, avem cumva, punctul de vedere al domnului Primar, care și-a exprimat dorința de a ne sprijini, dar, atâta timp când acești oameni sunt hărțuiți, la două - trei luni, cu diverse anunțuri, cu diverse amenințări că vor fi evacuați, consider că problema ar trebui lămurită o dată pentru totdeauna. Nu este admisibil să susții că bugetul liceului a suferit un prejudiciu pe de o parte, iar pe de altă parte să refuzi să încasezi banii, iar despre aceste chestiuni vă pot dovedi cu înscrisuri, nu cu povești pe care domnul director le-a înșirat în acele documente pe care le-a supus distinsei dumneavoastre atenție. Și cred că ar trebui lămurită nu știu dacă neapărat într-o ședință de consiliu sau separat această chestiune, și oamenilor să li se spună foarte clar care este soluția găsită de Cetate pentru ei. înțeleg că problema lor nu generează, știu eu, profituri pentru Primărie dar sunt și ei membrii ai Cetății și cred că au dreptul să cunoască care sunt soluțiile ce le sunt oferite. O dovadă în plus, că ceea ce spun eu este adevărat și că acel imobil nu a fost folosit cel puțin în ultimii 25-30 de ani ca un spațiu destinat elevilor, este și faptul că, ulterior, discuțiilor din consiliu din decembrie 2018, în aceea locație au fost aduse trei familii, nu știu exact câți membrii, probabil 5-6, a căror casă a luat foc, iar acele camere au fost folosite, mă rog, cu destinația de locuință socială pentru aceste familii. Prin urmare, având în vedere și această chestiune, să spunem acest element de noutate, cred că aceea hotărâre de consiliu ar trebui reevaluată sau cel puțin, domnului director să i se ceară explicații, ocazie cu care dacă îmi veți permite aș dori să particip pentru a discuta cu cărțile pe față. Vă mulțumesc pentru atenție și sper ca totuși acești oameni să primească un minim de atenție, având în vedere că sunt acolo copii minori, o persoană care este într-un cărucior cu rotile, iarăși cineva care este însărcinată și cred că și problemele lor chiar dacă mai mici ar trebui ...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: încercăm să-l aducem pe domnul director la ședința de consiliu, să vedem, să aflăm și părerea.

Invitat reprezentat Cămin Media: cred că...

Stctorul 1 al Municipiului bucurați registratură generală

3 0. AUG. 2019

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vom face o convoc: te.H~:----:--------

-------------------------------------b ------—                         Ptlmit rispun» / completare petife Doamna Manuela Mureșan: Aș vrea să spun și eu ceva, în data de 13 iunie la                 ——....

apărut o hârtie lipită, o să v-o citesc și după aia v-o și arăt unde scrie așa: "Anunț: în ședința consiliului de administrație din data din 13 iunie 2019”, consiliul de administrație a colegiului, se înțelege, al Colegiului Tehnic Media, ”s-a aprobat întreruperea furnizării apei reci și a curentului electric începând cu data de 14 iunie 2019”. Deci consiliul de administrație al Colegiului Tehnic le opreau acestor oameni curentul și apa rece în luna iunie. "Persoanele care doresc să beneficieze de prevederile Hotărârii Consiliului Local din 30.10.2018, mă rog, așa, privind acordarea sumelor pentru plata chiriei se vor adresa DGASPC Sector 1”. Deci, eu aș vrea să înțeleg cum s-a luat această hotărâre în consiliul respectiv, și cum a decis un director de colegiu că pot lua, că profesorul Mălăelea Daniel, că respectivele persoane să se ducă a doua zi să se adreseze DGASPC-ului, deci așa un abuz mai rar.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți să convocăm și consiliul și directorul în ședința de consiliu.

Doamna Manuela Mureșan: Da, așa propun și eu. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cu plăcere! Vă mulțumim și noi! Mai are cineva ceva de spus? Declar ședința închisă. Vă mulțumesc frumos!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultate!

de vot electronic, conform raportului anexat.


PREȘEDINTE DE ȘEDlj Cristian Marian NcaWCJ

I


A

întocmit,


Alina Mărunțelu


Octavian Popa

Iulia Aruncutean

Simona Dumitrdscu


Cezara Bălănescu


Georgeta RaportaruDate

7/9/2019

Begin

11:05:00 AM

End

3:58 PM

Description

DISPOZIȚIA NR. 2297 / 03.07.2019

AVÂND ÎN VEDERE ART.39 ALIN. (1) DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

LOCALE NR.215/2001, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE,

ÎN TEMEIUL ART.68 ALINȚI) COROBORAT CU ART.115 ALINȚI) LIT.A) DIN

LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001, REPUBLICATĂ,

CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE,

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

ARTICOL UNIC: SE CONVOACĂ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎN

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, ÎN DATA DE 09.07.2019, ORA 11,00, ÎN SALA DE

ȘEDINȚĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 1, SITUATĂ ÎN B-DUL BANU MANTA

NR.9, SECTOR 1, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat         Badge number

3

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

4

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

5

PSD

SUDITU

RALUCA GABRIELA

PSD

F28B1D41

6

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

7

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

8

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

9

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

10

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

11

UNPR

GONCEA

GHEORGHITA LIVIU

UNPR

42CF9141

12

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

13

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

14

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

72EBD441

15

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

Oanș^^ndru


Tuesday, July 9, 2019 3:58:33 PM


16

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

17

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

18

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

19

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

20

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

23

PNL

OLTEANU

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

26

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

27

USR

VIERU

MANUEL AUGUSTIN

USR

D2003541

28

USR

M ACARI E

ILINCA

USR

D230CC41

29

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

31

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

33

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

Authority In the Meeting

Authority Pass From


Authority Pass To


Start


End


Agenda items overview

SequenceType

1        Vote Item


2 Vote Item


2.1 Vote Item


2.2 Vote Item


Title                Description

APROBAREA SI ADOPTARE ART 139 (1)

DESCĂRCAREA

PROCESULUI VERBAL

AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE

DIN DATA DE 05.06.

2019

PROIECT 1 HOTĂRÂRE ADOPTARE ART 123(1)

PRIVIND ALEGEREA K2-277

PREȘEDINTELUI DE

ȘEDINȚĂ PENTRU O

PERIOADA DE 3 LUNI

HOTĂRÂRE PRIVIND ADOPTARE ART 123(1)

ALEGEREA         K2-277

PREȘEDINTELUI DE

ȘEDINȚĂ

PROPUNERE OLIVER

PAIUSI

HOTĂRÂRE PRIVIND ADOPTARE ART 123(1)


Start time

Tuesday, July 9, 2019

11:36:12 AM

End time

Tuesday, July 9, 2019

11:40:06 AM

Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

11:40:06 AM

11:42:17 AM

Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

11:42:17 AM

11:43:23 AM


Tuesday, July 9, 2019ALEGEREA


K2-277


11:43:23 AM


11:49:52 AM


PREȘEDINTELUI DE

ȘEDINȚĂ

PROPUNERE

CRISTIAN NEAGU

2.3


Vote Item


HOTĂRÂRE PRIVIND


ADOPTARE ART 123(1)


ALEGEREA

K2-277


PREȘEDINTELUI DE

ȘEDINȚĂ

PROPUNERE

2.4


Vote Item


HOTĂRÂRE PRIVIND


ADOPTARE ART 123(1)


ALEGEREA

K2-277


PREȘEDINTELUI DE

ȘEDINȚĂ

PROPUNERE

Vote Item


APROBAREA ORDINII


ADOPTARE ART135(7)


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE ZI A ȘEDINȚEI


&ART 5(ee)


11:49:52 AM


11:51:09 AM


ORDINARE A

CONSILIUL LOCAL

AL SECTORULUI 1

Vote Item


APROBAREA ORDINII


ADOPTARE ART135(8)


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE ZI SUPLIMENTARE


81ART 5(ee)


11:51:09 AM


12:05:11 PM


A ȘEDINȚEI

ORDINARE A

CONSILIUL LOCAL

AL SECTORULUI 1

Vote Item


PROIECT 2 HOTĂRÂREADOPTARE ART 139 (1)


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


PRIVIND ÎNCETAREA K2-275


12:05:11 PM


12:08:57 PM


DE DREPT PRIN

DEMISIE A

MANDATULUI DE

CONSILIER LOCAL Șl

DECLARAREA CA

VACANT A LOCULUI

DE CONSILIER LOCAL

AL DOAMNEI

Oancea Alexandru


CLOTILDE MARIE-

6       Vote Item


7 Vote Item


7.1 Vote Item


8       Vote Item


BRIGITTE ARMAND


PROIECT 3 HOTĂRÂREADOPTARE ART 139 (1)


PRIVIND ÎNCETAREA K2-276


DE DREPT PRIN


DEMISIE A


MANDATULUI DE

CONSILIER LOCAL Șl

DECLARAREA CA


VACANT A LOCULUI

DE CONSILIER LOCAL

AL DOAMNEI

STELUȚA TODEA

PROIECT 4 PROIECT

DE HOTĂRÂRE


INIȚIATOR PRIMARUL

SECTORULUI 1 AL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


12:08:57 PM


12:10:43 PM


Tuesday, July 9, 2019

12:26:25 PM


Tuesday, July 9, 2019

12:27:36 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

RECTIFICĂRII        ADOPTARE ART. 139

BUGETULUI GENERAL ALIN. 3

CENTRALIZAT AL    K2-321

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV

TERITORIALE A

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI PE ANUL


2019

AMENDAMENTUL NR ADOPTARE ART. 139

Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

1 INITIAT DE

CONSILIER LOCAL

ALEXANDRU ȘTEFAN

DEACONU

ALIN. 3

12:14:13 PM

12:26:25 PM

PROIECT 5 PROIECT

INIȚIATOR PRIMARUL

Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE

SECTORULUI 1 AL

12:27:36 PM

12:30:06 PM

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ORGANIGRAMEI, ADOPTARE ART. 139 ALIN.

STATULUI DE FUNCȚII 3

Șl REGULAMENTULUI K2-239

Oancea Alexandru


DE ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE ALE

APARATULUI DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl ALE

INSTITUȚIEI

SUBORDONATE

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - DIRECȚIA

PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR Șl

STARE CIVILĂ SECTOR

1

9 Vote Item


RETRAS DE INIȚIATOR INIȚIATOR PRIMARUL

- PROIECT 6 PROIECT SECTORULUI 1 AL

DE HOTĂRÂRE      MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIVIND APROBAREA ADOPTARE ART. 139 ALIN.

MODALITĂȚII DE     3

GESTIUNE A        K2-244

ACTIVITĂȚII DE

SORTARE A

DEȘEURILOR

MUNICIPALE Șl A

DEȘEURILOR

SIMILARE ÎN STAȚIILE

DE SORTARE DIN

CADRUL SERVICIULUI

DE SALUBRIZARE PE

RAZA SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI

 • 10     Voteltem       RETARS DE INIȚIATOR INIȚIATOR PRIMARUL

 • - PROIECT 7 PROIECT SECTORULUI 1 AL

DE HOTĂRÂRE      MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIVIND APROBAREA ADOPTARE ART. 139 ALIN.

ÎNFIINȚĂRII,           3

ORGANIZĂRII Șl     K2-245

FUNCȚIONĂRII UNUI

SERVICIU PUBLIC DE

INTERES LOCAL,

DENUMIT DIRECȚIA

DE UTILITĂȚI PUBLICE,

SALUBRIZARE Șl

PROTECȚIA MEDIULUI

SECTOR 1, CU

PERSONALITATE

JURIDICĂ, A CĂRUI

ACTIVITATE UNICĂ DE

SALUBRIZARE VA FI

ACEEA DE SORTARE

 • 11      Vote Item       RETRAS DE INIȚIATOR INIȚIATOR PRIMARUL

 • - PROIECT 8 PROIECT SECTORULUI 1 AL

DE HOTĂRÂRE      MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIVIND DAREA ÎN  ADOPTARE ART. 139 ALIN.

FOLOSINȚĂ GRATUITĂ3

CĂTRE DIRECȚIA DE K2-246

UTILITĂȚI PUBLICE,

SALUBRIZARE Șl

PROTECȚIA MEDIULUI

DIN SUBORDINEA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1,A

SPAȚIULUI SITUAT ÎN

IMOBILUL COMPLEX

MULTIFUNCȚIONAL

MUREȘ DIN STR.

MUREȘ NR.18-24,

Oancea /Mcxandru


ETAJ 2, SECTORUL 1,

11.1


Vote Item


12


Vote Item


BUCUREȘTI


AMENDAMENTUL NR ADOPTARE ART. 139 ALIN.


1 INIȚIAT DE


PROIECT 9 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


12:30:07 PM


12:34:27 PM


PRIVIND MAJORAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITALULUI SOCIAL ADOPTARE ART. 139 ALIN.

AL SOCIETĂȚII

COMPANIA DE


K2-205


INVESTIȚII Șl

DEZVOLTARE IN

SĂNĂTATE Șl

DOMENII DE INTERES

PUBLIC-PRIVAT

SECTOR 1 S.A.

13


Vote Item


PROIECT 10 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


12:34:27 PM


12:35:43 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

FINANȚĂRII


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


PROGRAMULUI

"EDUCAȚIE PENTRU


K2-260


VIAȚĂ" PENTRU

ELEVII DIN

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

PREUNIVERSITAR DE

STAT DIN SECTORUL 1

IN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

14


Vote Item


PROIECT 11 PROIECT


INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


12:35:43 PM


12:37:39 PM


PENTRU APROBAREA


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


MODIFICĂRII


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


HOTĂRÂRII


CONSILIULUI LOCAL


K2-273


AL SECTORULUI 1


NR.45/27.02.2018


PRIVINDCONSTITUIREA A

DOUĂ COMISII ÎN VEDEREA APROBĂRII ACHIZIȚIONĂRII DE PE PIAȚA LIBERĂ A

UNUI IMOBIL -

CONSTRUCȚII Șl TEREN, DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1, AVÂND DESTINAȚIA DE „STRUCTURĂ INTEGRATĂ DE

ASISTARE Șl ÎNGRIJIRE

-HUMANITAS 1.RO"

15 Vote Item


PROIECT 12 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


12:37:39 PM


Tuesday, July 9, 2019

12:39:29 PM


PRIVIND STABILIREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

NUMĂRULUI DE ADOPTARE ART. 139 ALIN.

AUTOTURISME 3

PENTRU ACTIVITĂȚILE K2-214

SPECIFICE

DESFĂȘURATE DE

DIRECȚIA GENERALĂ

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

16 Vote Item


PROIECT 13 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL    Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

12:41:00 PM


DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       12:39:29 PM

PENTRU APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SUSPENDĂRII


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


EFECTELOR

HOTĂRÂRII


K2-264


Oancea Alexandru


CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

NR.41/04.02.2019

PRIVIND ALOCAREA

UNEI SUME DIN

BUGETUL LOCAL

PENTRU FINANȚAREA

ACTIVITĂȚILOR

SPORTIVE NECESARE

MATERIALIZĂRII

PROIECTULUI

SPORTIV

"PROMOVAREA PRACTICĂRII HANDBALULUI CA O FORMĂ DE EDUCAȚIE PRIN SPORT Șl ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII GENERALE DE SĂNĂTATE A LOCUITORILOR SECTORULUI 1"AL ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB DINAMO BUCUREȘTI ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2018-2019, RECTIFICATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

NR.114/01.04.2019

17 Vote Item


PROIECT 14 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL    Tuesday, July 9, 2019 Tuesday, July 9, 2019

DEHOTARARE      SECTORULUI 1 AL       12:41:00 PM            12:42:41 PM

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                          Oancea Alexandru

ORGANIGRAMEI, ADOPTARE ART. 139 ALIN.                            \       /

STATULUI DE FUNCȚII 3

SI REGULAMENTULUI K2-253

DE ORGANIZARE SI

FUNCȚIONARE ALE

DIRECȚIEI GENERALE

DE IMPOZITE Șl TAXE

LOCALE A

SECTORULUI 1

18 Vote Item


PROIECT 15 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL    Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

12:43:42 PM


DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       12:42:41 PM

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

STATULUI DE FUNCȚII ADOPTARE ART. 139 ALIN.

AL POLIȚIEI LOCALE 3

SECTOR 1

K2-261


19

Vote Item

PROIECT 16 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL

Tuesday, July 9, 2019

12:43:42 PM

Tuesday, July 9, 2019

12:50:24 PM

DE HOTĂRÂRE

SECTORULUI 1 AL

PRIVIND

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSTITUIREA

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

CONSILIULUI

1

CONSULTATIV PE

K2-201

PROBLEME DE

TINERET SECTOR 1 Șl

APROBAREA

REGULAMENTULUI

DE ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE AL

CCPT SECTOR 1

20

Vote Item

PROIECT 17 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL

Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE

SECTORULUI 1 AL

12:50:24 PM

12:52:11 PM

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

REGULAMENTULUI

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

DE ATESTARE PENTRU 1

OBȚINEREA CALITĂȚII K2-250

DE ADMINISTRATOR

DE CONDOMINII, DE


CĂTRE PERSOANELE

21


Vote Item


22


Vote Item


FIZICE CU

DOMICILIUL/ REȘEDINȚA ÎN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl ABROGAREA HOTĂRÂRILOR


CONSILIULUI LOCAL


AL SECTORULUI 1 NR.


66/28.04.2011, NR.


65/16.04.2014 Șl NR.


103/28.07.2016


PROIECT 18 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


DE HOTARARE


SECTORULUI 1 AL


Tuesday, July 9, 2019


12:52:11 PM


Tuesday, July 9, 2019


12:53:27 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


IMPLEMENTĂRII


PROIECTULUI


PREGATESTE-TE


ASTAZI PENTRU A FI


PRIMUL MÂINE" ÎN


CADRUL LICEULUI


TEORETIC


"CONSTANTIN


BRANCOVEANU" ÎN


ANUL ȘCOLAR


2019-2020


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


K2-254


PROIECT 19 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTARARE


SECTORULUI 1 AL


12:53:27 PM


12:54:48 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


IMPLEMENTĂRII


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


PROIECTULUI "MASĂ


CALDĂ GRATUITĂ" ÎN


K2-255


CADRUL UNITĂȚII DE23


Vote Item


TEHNIC "DINICU


GOLESCU" ÎN ANUL


ȘCOLAR 2019-2020


PROIECT 20 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTARARE


SECTORULUI 1 AL


12:54:48 PM


12:56:01 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

IMPLEMENTĂRII


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


PROIECTULUI "MASĂ

CALDĂ LA

K2.-256


SEMIINTERNAT" ÎN

CEEA CE PRIVEȘTE

ELEVII DE CICLU

PRIMAR ÎNSCRIȘI LA

SEMIINTERNAT ÎN

ANUL ȘCOLAR

2019-2020

24


Vote Item


PROIECT 21 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


12:56:01 PM


12:57:05 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

COSTULUI MEDIU


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


LUNAR AL

CHELTUIELILOR/


K2-258


BENEFICIAR ÎN

CADRUL CENTRULUI

DE ZI COPII TSA DIN

STRUCTURA

DIRECȚIEI GENERALE

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

25


Vote Item


PROIECT 22 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


12:57:05 PM


12:58:11 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTIBENEFICIAR IN

CADRUL CENTRULUI DE ZI ADULȚI/TINERI TSA DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 26 Vote Item       PROIECT 23 PROIECT

INIȚIATOR DEACONU     Tuesday, July 9, 2019

ALEXANDRU-ȘTEFAN,    12:58:11 PM

CONSILIER LOCAL ALDE

AL SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

1

K2-267


Tuesday, July 9, 2019

12:59:19 PM


DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DELEGAREA EXERCITĂRII DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUȚIILOR PREVĂZUTE LA ART. 81 ALIN. (2) LIT. Q) DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 81 ALIN. (4) DIN ACEEAȘI LEGE DE APROBAREA

27 Vote Item


PROIECTELOR Șl PROGRAMELOR PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL, ÎN ANUL 2019, DERULATE PRIN CENTRUL CULTURAL


AL SECTORULUI 1


RETARS DE INIȚIATOR INIȚIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


- PROIECT 24


SECTORULUI 1 AL


12:59:19 PM


12:59:22 PM


PROIECT DE


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE PRIVIND


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


ABROGAREA       1

HOTĂRÂRII


K2-268


CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

17/31.01.2017

PRIVIND STABILIREA

DESTINAȚIEI

FUNCȚIONALE A

PIEȚEI AMZEI

(CLĂDIRE Șl PLATOU)

CA PIAȚĂ

AGROALIMENTARĂ

TRADIȚIONALĂ Șl CA

OBIECTIV TURISTIC

27.1 Vote Item


AMENDAMENTUL NR ADOPTARE ART. 139 ALIN. Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


49 INITIAT DE


12:59:22 PM


12:59:25 PM


CONSILIER LOCAL

DORINA BANISOR

28 Vote Item


PROIECT 25 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL        12:59:25 PM


Tuesday, July 9, 2019

1:00:46 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

STATULUI DE FUNCȚII ADOPTARE ART. 139 ALIN.

AL ADMINISTRAȚIEI 3

PIEȚELOR SEC IOR 1  K2-269

14/227


29 Voteltem       PROIECT 26 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019 Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE       SECTORULUI 1 AL        1:00:46 PM             1:16:53 PM

PRIVIND           MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSTITUIREA UNEI ADOPTARE ART. 139 ALIN.


COMISII DE         3


NEGOCIERE ÎN


K2-272


VEDEREA

CUMPĂRĂRII

IMOBILULUI SITUAT

ÎN STRADA INTRAREA


30 Vote Item


POIANA NR. 5-7,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI, AVÂND

NUMĂR CADASTRAL

212315-C1, ÎN

SCOPUL FOLOSIRII

ACESTUIA DE CĂTRE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

"HERĂSTRĂU"

PROIECT 27 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       1:16:53 PM

PENTRU APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

COMPLETĂRII       ADOPTARE ART. 139 ALIN.

HOTĂRÂRII         3

CONSILIULUI LOCAL K2-271

AL SECTORULUI 1 NR.

422/19.12.2018

PRIVIND APROBAREA

CONTINUĂRII

IMPLEMENTĂRII

PROIECTULUI-PILOT

DE CĂTRE

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIONAL

CARAIMAN Șl

DIRECȚIA GENERALĂ


Tuesday, July 9, 2019

1:18:30 PM


Oancea Alexandru


DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1,

ÎN SCOPUL

ASIGURĂRII DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1, ÎN CALITATE DE

ANGAJATOR, A

TUTUROR

SERVICIILOR

MEDICALE

PROFILACTICE

NECESARE PENTRU SUPRAVEGHEREA

SĂNĂTĂȚII

LUCRĂTORILOR DIN

CADRUL DIRECȚIEI

GENERALE DE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Șl PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

31 Vote Item


PROIECT 28 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019 Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE PRIN SECTORULUI 1 AL


1:18:30 PM


1:19:26 PM


CARE SE SOLICITĂ MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN,


GENERAL AL       3

MUNICIPIULUI


K2-221


BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE

FINANȚARE ÎNTRE

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA 4 FREE TIME, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "EXCURSII RECREATIVE Șl DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU COPII Șl TINERII DIN SECTORUL 1", CARE SE VA DESFĂȘURA PE O PERIOADĂ DE 6 LUNI ÎN CURSUL

ANULUI 2019

32 Vote Item


PROIECT 29 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL


Tuesday, July 9, 2019 Tuesday, July 9, 2019


1:19:26 PM


1:20:55 PM


PRIVIND           MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

MODIFICAREA Șl


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


COMPLETAREA 1

ANEXEI NR. 1 LA


K2-278


HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 NR.

433/19.12.2018

PRIVIND

DESEMNAREA

POLIȚIEI LOCALE

SECTOR 1 ÎN

CALITATE DE

ORGANIZAȚIE GAZDĂ

PENTRU

ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT Șl APROBAREA

REGULAMENTULUI

DE ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE A

ACESTEI ACTIVITĂȚI

33 Vote Item


PROIECT 30 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

1:25:18 PM


DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       1:20:55 PM

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

RECTIFICĂRII


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


BUGETULUI DE

VENITURI Șl


K2-279


CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SCCET

GRIVIȚASRL

34 Vote Item


PROIECT 31 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


1:25:18 PM


Tuesday, July 9, 2019

1:26:48 PM


PRIVIND ACORDAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DF CĂTRF CONSII IUI ADOPTARF ART. 139 ALIN. LOCAL AL          3

SECTORULUI 1 AL    K2-280

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN

DIRECȚIA GENERALĂ

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1,

A UNUI AJUTOR

UMANITAR ÎN

VALOARE DE 15450

LEI PENTRU COPILUL

PURCĂRELU ANDREI

35 Vote Item


PROIECT 32 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       1:26:48 PM

1:27:39 PM


PRIVIND ACORDAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DE CĂTRE CONSILIUL ADOPTARE ART. 139 ALIN.

LOCAL AL          3

SECTORULUI 1 AL    K2-281

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN

DIRECȚIA GENERALĂ

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1,

A UNUI AJUTOR

FINANCIAR ÎN

VALOARE DE 5.130

LEI, PENTRU

PARTICIPAREA A 3

PERSOANE CU

HANDICAP Șl A UNUI

ÎNSOȚITOR, LA 2

COMPETIȚII

SPORTIVF, CA

MĂSURĂ DE

PREVENIRE A

MARGINALIZĂRII

SOCIALE

36 Vote Item


PROIECT 33 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


1:27:39 PM


Tuesday, July 9, 2019

1:29:36 PM


PRIVIND


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONSTITUIREA UNEI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


COMISII DE         3

NEGOCIERE ÎN


K2-282


VEDEREA

CUMPĂRĂRII UNOR

IMOBILE SITUATE ÎN

STRADA GHERGHEL

VASII F NR 33,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI, ÎN

SCOPUL EXTINDERII

GRĂDINIȚEI NR. 97

37 Voteltem       PROIECT 34 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019 Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       1:29:36 PM             1:30:59 PM

PENTRU APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROTOCOLULUI DE ADOPTARE ART. 139 ALIN.

COLABORARE ÎNTRE 3

CONSILIUL LOCAL AL K2-283

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl

FEDERAȚIA ROMÂNĂ

DE TENIS, ÎN

VEDEREA FINANȚĂRII

DE CĂTRE SECTORUL

1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CHELTUIELILOR DE

INVESTIȚII NECESARE

PFNTRU RFAI I7ARFA

LUCRĂRILOR PRIVIND

38 Vote Item


REAMENAJAREA

BAZEI SPORTIVE

SITUATĂ ÎN STRADA

ȘTIRBEI VODĂ NR.

133, SECTOR 1

PROIECT 35

INIȚIATOR PRIMARUL

Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

PROIECT DE

SECTORULUI 1 AL

1:30:59 PM

1:32:21 PM

HOTĂRÂRE PENTRU

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APROBAREA

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

PROTOCOLULUI DE 3


COLABORARE ÎNTRE K2-284

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 1 Șl

FEDERAȚIA ROMÂNĂ

DE ATLETISM, ÎN

VEDEREA FINANȚĂRII

DE CĂTRE SECTORUL

1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE

INVESTIȚII NECESARE

PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE PRIVIND MODERNIZAREA ACTUALEI BAZE SPORTIVE SITUATĂ PE STRADA DR. PRIMO

NEBIOLO NR. 2,

SECTOR 1

39 Vote Item


PROIECT 36 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL

Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE

SECTORULUI 1 AL

1:32:21 PM

1:34:00 PM

PRIVIND

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ACTUALIZAREA

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

INDICATORILOR

3

TEHNICO-

K2-285

ECONOMICI PENTRU


56 DE OBIECTIVE DE

INVESTIȚII

REFERITOARE LA

REABILITAREA

TERMICĂ A

BLOCURILOR DE

LOCUINȚE

40 Voteltem       PROIECT 37 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019 Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       1:34:00 PM             1:35:37 PM

PRIVIND SOLICITAREAMUN CIPIULUI BUCURESi

CĂTRE CONSILIUL

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

3

K2-319


GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

TRANSMITEREA

CĂTRE CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1, A

DREPTULUI DE

ADMINISTRAREA

UNEI COTE PĂRȚI DIN

IMOBILUL SITUAT ÎN

BULEVARDUL

BUCUREȘTII NOI NR.

67, SECTOR 1

41 Vote Item


PROIECT 38 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019 Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


1:35:37 PM


1:38:10 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRINCIPALILOR ADOPTARE ART. 139 ALIN.

INDICATORI         3

TEHNICO-

K2-289


ECONOMICI

AFERENȚI

OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII PENTRU MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER PE STRĂZILE POIANA

URSULUI, BUCLEI,

FIORDULUI, MAMAIA, MEDREȘTI, DRUMUL GĂRII, EUGEN BROTE Șl DRUMUL LĂPUȘ,

SECTORUL 1

BUCUREȘTI

42 Vote Item


PROIECT 39 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL

Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE

SECTORULUI 1 AL

1:38:10 PM

1:39:54 PM

PENTRU APROBAREA

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROTOCOLULUI

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

PRIVIND

3

°^ceaAJCXanf!ru

PARTENERIATUL

K2-290

\    J


43 Vote Item


ÎNTRE PATRIARHIA

ROMÂNĂ,

ARHIEPISCOPIA

BUCUREȘTILOR Șl

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 1 ÎN

VEDEREA FINANȚĂRII

DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A UNOR

CHELTUIELI DE

INVESTIȚII Șl

REALIZĂRII ÎN


PARTENERIAT A


UNOR ACȚIUNI, LUCRĂRI, SERVICII/ PROIECTE Șl ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC


PROIECT 40 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL     Tuesday, July 9, 2019 Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE       SECTORULUI 1 AL        1:39:54 PM              1:41:31 PM


PRIVIND SOLICITAREAMUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ACORDULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL


ADOPTARE ART. 139 ALIN.

3


K2-314


MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA


CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 ÎN

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE


MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI A


TERENULUI SITUAT ÎN


BUCUREȘTI, STR.

ELENA VĂCĂRESCU

NR. 21A, SECTOR 1 Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN

ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI PUBLIC


 • 44     Vote Item

DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE A ÎNCHEIA CONTRACTE CU ORGANIZAȚIILE CARE IMPLEMENTEAZĂ OBLIGAȚIILE PRIVIND RĂSPUNDEREA EXTINSĂ A PRODUCĂTORULUI, AUTORIZATE POTRIVIT LEGII

 • 45      Vote Item


SECTOR 1

PROIECT 41 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019

SECTORULUI 1 AL        1:41:31 PM

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

3

K2-318


PROIECT 42 PROIECTNITIATOR PRIMARUL


DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 NR.


Tuesday, July 9, 2019

SECTORULUI 1 AL        1:42:50 PM

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

3

K2-320


Tuesday, July 9, 2019

1:42:50 PM


Tuesday, July 9, 2019

1:43:56 PM


236/21.12.2016

PRIVIND APROBAREA

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI

AFERENȚI UNOR

OBIECTIVE DE

INVESTIȚII DIN

CADRUL

PROGRAMULUI DE

REABILITARE,

CONSOLIDARE Șl

RESTAURARE

LĂCAȘURI DE CULT

46 Vote Item


PROIECT 43 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019 Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       1:43:56 PM             1:45:14 PM

PRIVIND           MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ÎNDREPTAREA ERORII ADOPTARE ART. 139 ALIN.

MATERIALE DIN     3

CUPRINSUL         K2-322

ANEXELOR LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

NR. 113/01.04.2019

PRIVIND

MODIFICAREA

TARIFELOR PENTRU

ACTIVITĂȚILE

SERVICIULUI DE

SALUBRIZARE A

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI DERULATE

DE CĂTRE COMPANIA

ROMPREST SERVICE

S.A., CONFORM

CONTRACTULUI DE

DELEGARE A

GESTIUNII PRESTĂRII

SERVICIILOR DE

SALUBRITATE PE

RAZA

ADMINISTRATIVĂ A

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI NR. J 077-

S DIN 30.06.2008

47

Vote Item

PROIECT 44

INIȚIATOR PRIMARUL

Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

PROIECT DE

SECTORULUI 1 AL

1:45:14 PM

2:12:45 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APROBAREA

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

PLANULUI

3

URBANISTIC DE

K2-184

DETALIU (PUD) STR.

CANTONULUI NR.4,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

48

Vote Item

PROIECT 45 PROIECTINITIATOR PRIMARUL

Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE

SECTORULUI 1 AL

2:12:45 PM

2:13:46 PM

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI          ADOPTARE ART. 139 ALIN.

URBANISTIC DE     3

DETALIU (PUD) ȘOS. K2-185

CHITILEI NR.259,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

49

Vote Item

PROIECT 46 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL

Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE

SECTORULUI 1 AL

2:13:46 PM

2:16:00 PM

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

URBANISTIC DE

3

DETALIU (PUD) ȘOS.

K2-186

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI

NR.137, SECTOR 1,

50

Vote Item

BUCUREȘTI

PROIECT 47 PROIECTINITIATOR PRIMARUL

Tuesday, July 9, 2019

Oancea Alexandru

Tuesday, July.9, 2019

DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


2:16:00 PM


2:17:50 PM


51 Vote Item


52 Vote Item


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI          ADOPTARE ART. 139 ALIN.

URBANISTIC DE     3

DETALIU (PUD) STR. K2-187

EUGEN LOVINESCU


NR.26, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


PROIECT 48 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       2:17:50 PM

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI          ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE 3


DETALIU (PUD) STR. K2-188

RĂMURELE NR.24,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

PROIECT 49 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       2:19:06 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


Tuesday, July 9, 2019

2:19:06 PM


Tuesday, July 9, 2019

2:20:49 PM


URBANISTIC DE 3

DETALIU (PUD)


K2-189


DRUMUL PISCUL ENEI

NR.3 (FOST DRUMUL

VÂRFUL PLEȘIȚA

NR.19), SECTOR 1,

53 Vote Item


BUCUREȘTI

PROIECT 50 PROIECTINITIATOR PRIMARUL

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL


Tuesday, July 9, 2019

2:20:49 PM


Tuesday, July 9, 2019

2:22:23 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE 3

DETALIU (PUD)


K2-195


STRADA NICOLAE

CARAMFIL NR.85,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

54 Vote Item


PROIECT 51 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


2:22:23 PM


2:27:28 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

URBANISTIC DE

3

DETALIU (PUD)

K2-196

STRADA SMARANDA

BRĂESCU NR.46,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

55 Vote Item


PROIECT 52 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


2:27:28 PM


2:39:09 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

URBANISTIC DE

3

DETALIU (PUD)

K2-197

DRUMUL EUGEN

BROTE, NR.47B,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

56 Vote Item


PROIECT 53 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL        2:39:09 PM


2:40:38 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE 3


57 Vote Item


DETALIU (PUD) STR. K2-291

HOTIN NR.49, SECTOR

1 BUCUREȘTI

PROIECT 54 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       2:40:38 PM


Tuesday, July 9, 2019

2:41:28 PM


58 Vote Item


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI

ADOPTARE ART. 139 ALIN.

URBANISTIC DE

3

DETALIU (PUD)

K2-292


DRUMUL NISIPOASA

NR.47-51, SECTOR 1


BUCUREȘTI

PROIECT 55 PROIECTINITIATOR PRIMARUL

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL


Tuesday, July 9, 2019

2:41:28 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTIPLANULUI          ADOPTARE ART. 139 ALIN.

URBANISTIC DE     3

DETALIU (PUD) STR. K2-293

MINERVEI NR.70,

SECTOR 1 BUCUREȘTI

59 Vote Item


PROIECT 56 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL        2:42:47 PM


Tuesday, July 9, 2019

2:44:18 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI          ADOPTARE ART. 139 ALIN.

URBANISTIC DE     3

DETALIU (PUD) B-DULK2-294

PETROLIȘTILOR NR.8

(FOST ȘOS.

STRĂULEȘTI

NR.69-71), SECTOR 1

BUCUREȘTI

60 Vote Item


PROIECT 57 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

2:57:07 PM


DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       2:44:18 PM

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE 3

DETALIU (PUD) STR. K2-295

MINERVEI NR.78,

SECTOR 1 BUCUREȘTI

61 Vote Item


PROIECT 58 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


2:57:07 PM


Tuesday, July 9, 2019

2:58:36 PM


62 Vote Item


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI          ADOPTARE ART. 139 ALIN.

URBANISTIC DE     3

DETALIU (PUD) STR. K2-296

MINERVEI NR.80,

SECTOR 1 BUCUREȘTI

PROIECT 59 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       2:58:36 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:00:25 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE 363 Vote Item


DETALIU (PUD) STR. K2-297

LEANDRULUI NR.54,


SECTOR 1 BUCUREȘTI


PROIECT 60 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:00:26 PM


3:01:30 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE 3

DETALIU (PUD) STR. K2-298

LUGOJ NR.8, SECTOR

1 BUCUREȘTI

64 Vote Item


PROIECT 61 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

3:02:33 PM


DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       3:01:30 PM

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE 3

DETALIU (PUD) ȘOS. K2-299

GHE. IONESCU

SISEȘTI NR.256-260,

SECTOR 1 BUCUREȘTI

65 Vote Item


PROIECT 62 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019

Tuesday, July 9, 2019

3:12:10 PM


DE HOTĂRÂRE SECTORULUI 1 AL       3:02:33 PM

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE 3


DETALIU (PUD) STR. K2-300


SPICULUI NR.10,


66 Vote Item


SECTOR 1 BUCUREȘTI

PROIECT 63 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       3:12:10 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:15:10 PM


67 Vote Item


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI          ADOPTARE ART. 139 ALIN.

URBANISTIC DE     3

DETALIU (PUD) STR. K2-301

FLUVIULUI NR.7,

SECTOR 1 BUCUREȘTI

PROIECT 64 PROIECTINITIATOR PRIMARUL Tuesday, July 9, 2019DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:15:10 PM


3:16:53 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR. K2-302

MUȘETEȘTI NR.59,

SECTOR 1 BUCUREȘTI

68


Vote Item


PROIECT 65 PROIECTINITIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:16:53 PM


3:21:18 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR.


K2-303


APICULTORILOR,

NR.44, SECTOR 1

BUCUREȘTI

69


Vote Item


PROIECT 66 PROIECTINITIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:21:18 PM


3:28:16 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR. K2-304

CONSTANTIN

CĂPITANUL NR.14,

SECTOR 1 BUCUREȘTI

70


Vote Item


PROIECT 67 PROIECTINITIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:28:16 PM


3:31:03 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR. K2-305

SMARANDA

BRĂESCU, NR.20G,

SECTOR 1 BUCUREȘTI


72


Vote Item


PLANULUI


URBANISTIC DE


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


DETALIU (PUD) ȘOS. K2-306


CHITILEI, NR.321,


SECTOR 1 BUCUREȘTI


PROIECT 69 PROIECTINITIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:33:08 PM


3:34:30 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)


K2-307


STR.CAPORAL

GHEORGHECALPAN,

NR.15, SECTOR 1

BUCUREȘTI

73


Vote Item


PROIECT 70 PROIECTINITIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:34:30 PM


3:35:20 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)


K2-308


STR.GRIGORE

MANOLESCU, NR.27,

SECTOR 1 BUCUREȘTI

74


Vote Item


PROIECT 71 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:35:20 PM


3:36:38 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)


K2-309


STR.BETONIEREI

NR.14, SECTOR 1

BUCUREȘTI


URBANISTIC DE     3

DETALIU (PUD)      K2-310

STR.CONSTANTIN

DOBROGEANU

GHEREA NR.32B,

SECTOR 1 BUCUREȘTI

76


Vote Item


PROIECT 73 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:38:10 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:40:09 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) ȘOS.


K2-311


STRĂULEȘTI NR.29-31 - LOT 1, SECTOR 1

BUCUREȘTI

77


Vote Item


PROIECT 74 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:40:09 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:41:46 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR. «2-312

AMMAN, NR.29,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

78


Vote Item


PROIECT 75 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:41:46 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:42:56 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) ȘOS. K2-313

STRĂULEȘTI, NR.66,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

79


Vote Item


PROIECT 76 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:42:56 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:43:53 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR. «2-315


VÂRFUL ÎNALT NR.60,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

80


Vote Item


PROIECT 77 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:43:53 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:45:25 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) ȘOS. K2-316

CHITILEI NR.23,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

81


Vote Item


PROIECT 78 PROIECT INIȚIATOR PRIMARUL


Tuesday, July 9, 2019


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


3:45:25 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:47:55 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLANULUI


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR.


K2-317


ECHIPAJULUI NR.26,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

82


Vote Item


PROIECT 1 ORDINE ADOPTARE ART. 139 ALIN.


DE ZI SUPLIMENTARA 1

HOTARARE PRIN


K2-218


CARE SE IA ACT DE

CONSTATAREA

ÎNCETĂRII DE DREPT

A MANDATULUI DE

CONSILIER LOCAL SI

DE DECLARAREA CA

VACANT A LOCULUI

DE CONSILIER LOCAL

AL DL. BULFON

CRISTIAN LAURENTIU

83


Vote Item


PROIECT 2 ORDINE INIȚIATOR PRIMARUL


DE ZI SUPLIMENTARA SECTORULUI 1 AL

PROIECT DE


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTARARE PENTRU


ADOPTARE ART. 139 ALIN.


MODIFICAREA

ANEXEI 1 A HCLS1


K2-323


Oancea Alexandru


NR 100 /28.07.2016 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE SI IN COMISIILE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII INSTITUȚIILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SECTORUL

1

 • 84     Discussion Item DIVERSE 1 ADRESA

DE INFORMARE ÎNREGISTRATĂ SUB NR.K/1461/29.05.2019 A COMPARTIMENTULUI CORP CONTROL, PRIVIND DECIZIA NR.72/2/14.05.2019.

 • 85      Discussion Item DIVERSE 2

PLÂNGEREA

ÎNREGISTRATĂ SUB NR. 628/28.05.2019 A ÎNTREPRINDERILOR TOTAL WASTE MANAGEMENT S.R.L. Șl GREENTECH Șl LA S.S.G.A. CU NR. 1468/30.05.2019, TRANSMISĂ DE CONSILIUL


Tuesday, July 9, 2019

3:47:55 PM


Tuesday, July 9, 2019


Tuesday, July 9, 2019

3:48:29 PM


Tuesday, July 9, 2019


3:48:29 PM              3:48:37 PM


Oancea Alexandru

\7


CONCURENȚEI ÎNREGISTRATĂ CU NR. R/24/22.04.2019 -PRIVIND POSIBILA ÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR ART. 8 ALIN. (1) DIN LEGEA CONCURENȚEI NR. 21/1996, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 • 86      Discussion Item DIVERSE 3

INFORMAREA ÎNREGISTRATĂ SUB NR. 22860/29.05.2019 AS.C. CET GRI VIȚA S.R.L. PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI DEVENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018 ÎNTOCMIT ÎN BAZA INDICATORUILOR ECONOMICO-FINANCIARI REALIZAȚI Șl ÎNREGISTRATĂ LA S.S.G.A. SUB NR. K 1485/31.05.2019.

 • 87      Discussion Item DIVERSE 4

INFORMAREA ÎNREGISTRATĂ SUB NR. 22862/29.05.2019 A S.C. CET GRIVIȚA S.R.L. PRIVIND


Tuesday, July 9, 2019

3:48:37 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:48:44 PM


Tuesday, July 9, 2019 Tuesday, July 9, 2019


3:48:44 PM


3:56:22 PMRAPORTUL ANUAL Șl MACHETA CU INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI ÎNTOCMITĂ PENTRU ANUL 2018 Șl ÎNREGISTRATĂ LA S.S.G.A. SUB NR. K/ 1485/31.05.2019

 • 88      Discussion Item DIVERSE 5 PETIȚIA

ÎNREGISTRATĂ SUB NR.24549/10.06.2019 A ASOCIAȚIEI "PROTECȚIA LACULUI BÂNEASA" Șl ASOCIAȚIEI CARTIERUL REZIDENȚIAL DRUMUL STEGARULUI-ODĂI CU PRIVIRE LA RELUAREA PROCEDURII DE ELABORARE PUZ SECTOR 1 Șl PROCEDURA DE CONSULTARE A PUBLICULUI

 • 89     Discussion Item DIVERSE 6 ADRESA

ÎNREGISTRATĂ SUB NR.25872/18.06.2019 A CENTRULUI PENTRU LEGISLAȚIE NONPROFIT, PRIVIND NECESITATEA PENTRU STIMULAREA


Tuesday, July 9, 2019

3:56:22 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:56:23 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:56:23 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:56:24 PM


°^ceaAJeA.anriru


INCLUZIUNII SOCIALE.


90 Discussion Item


DIVERSE 7 PETIȚIA

ÎNREGISTRATĂ SUB

NR.25934/19.06.2019

A DOMNULUI

VASILESCU RADU-


Tuesday, July 9, 2019

3:56:24 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:56:25 PM


DAN PRIVIND


91 Discussion Item


DOCUMENTAȚIA PUD

STRADA GHERGHEL

VASILE, NR.43,

SECTOR 1

DIVERSE 8 PETIȚIA

ÎNREGISTRATĂ SUB


Tuesday, July 9, 2019

3:56:25 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:56:26 PM


92


Discussion Item


NR.26033/19.06.2019

A DOMNULUI

VLĂSCEANU DAVID-


IOSIF CU PRIVIRE LA

REANALIZAREA


DOCUMENTAȚIEI PUD

TRIMFULUI NR.80


SECTOR 1, RĂSPUNSUL CU NR.

K/1652/26033/25.06.2

019 Șl ADRESA

NR.E/7470/02.07.2019

A STRUCTURII


ORGANIZATORICE


ARHITECT ȘEF.


DIVERSE 9


SOLICITARE

ÎNREGISTRATĂ SUB

NR. 26697/24.06.2019

A ASOCIAȚIEI

NEVĂZĂTORILOR DIN

ROMÂNIA PRIVIND

CLARIFICĂRI ASUPRA

IMOBILULUI DIN


Tuesday, July 9, 2019

3:56:26 PM


Tuesday, July 9, 2019

3:58:00 PM


Oancea Alexandru


STR.BARIEREI NR.2.


Speech time statistics

Sequence Type


1           Vote Item


2          Vote Item


Title           Enabled

APROBAREA SI       No

DESCĂRCAREA

PROCESULUI

VERBAL AL

ȘEDINȚEI

EXTRAORDINAR

E DIN DATA

DE 05.06.2019

PROIECT 1           No

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ALEGEREA


Arranged Time

00:05:00


00:05:00


2.1         Vote Item


2.2         Vote Item


2.3         Vote Item


PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PROPUNERE OLIVER PAIUSI HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PROPUNERE CRISTIAN NEAGU HOTĂRÂRE


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


Used Time

00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:002.4


Vote Item


Vote Item


Vote Item


Voie llem


PRIVIND


ALEGEREA

PREȘEDINTELUI

DE ȘEDINȚĂ


PROPUNERE


HOTĂRÂRE

PRIVIND

ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PROPUNERE ...


APROBAREA

ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI

ORDINARE A

CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1


APROBAREA

ORDINII DE ZI

SUPLIMENTARE


A ȘEDINȚEI


ORDINARE A


CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1


PROIECT 2


HOTĂRÂRE


PRIVIND

ÎNCETAREA DE

DREPT PRIN


DEMISIE A

MANDATULUI


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:006          Vote Item


7          Vote Item


Tuesday, July 9, 2019 3:58:34 PM


DECLARAREA

CA VACANT A

LOCULUI DE

CONSILIER

LOCAL AL

DOAMNEI

CLOTILDE

MARIE-BRIGITTE

ARMAND

PROIECT 3           No 00:05:00

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ÎNCETAREA DE

DREPT PRIN

DEMISIE A

MANDATULUI

DE CONSILIER

LOCAL Șl

DECLARAREA

CA VACANT A

LOCULUI DE

CONSILIER

LOCAL AL

DOAMNEI

STELUȚA TODEA

PROIECT 4           No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

RECTIFICĂRII

BUGETULUI

GENERAL

CENTRALIZAT

AL

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV


00:00:00


00:00:00
TERITORIALE A

SECTORULUI 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PE

ANUL 2019

7.1        Vote Item AMENDAMENT      No 00:05:00

00:00:00


UL NR 1 INITIAT

DE CONSILIER

LOCAL

ALEXANDRU

ȘTEFAN

DEACONU

 • 8         Vote Item PROIECT 5           No 00:05:00

  00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

ORGANIGRAMEI

, STATULUI DE

FUNCȚII Șl

REGULAMENTU

LUI DE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE

ALE

APARATULUI DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl

ALE INSTITUȚIEI

SUBORDONATE

CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 - DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1

00:00:00


 • 9          Vote Item RETRAS DE           No 00:05:00

INIȚIATOR -PROIECT 6 PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA MODALITĂȚII DE GESTIUNEA ACTIVITĂȚII DE SORTARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE Șl A DEȘEURILOR SIMILARE ÎN STAȚIILE DE SORTARE DIN CADRUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PE RAZA SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV -TERITORIALE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

00:00:00


 • 10        Vote Item RETARS DE           Na 00:05:00

INIȚIATOR -PROIECT 7 PROIECT DE

11           Vote Item


HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII, ORGANIZĂRII Șl FUNCȚIONĂRII UNUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL, DENUMIT DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE Șl PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, A CĂRUI ACTIVITATE UNICĂ DE SALUBRIZARE VA FI ACEEA DE SORTARE RETRAS DE INIȚIATOR -PROIECT 8 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE Șl


No 00:05:00


00:00:0011.1


Vote Item


12


Vote Item


Vote Item


PROTECȚIA

MEDIULUI DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, A SPAȚIULUI SITUAT ÎN


IMOBILUL

COMPLEX


MULTIFUNCȚIO

NAL MUREȘ DIN

STR. MUREȘ

NR.18-24, ETAJ

2, SECTORUL 1,


BUCUREȘTI


AMENDAMENT UL NR 1 INITIAT DE................

PROIECT 9 PROIECT DE HOTĂRÂRF PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII COMPANIA DE INVESTIȚII Șl DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE Șl DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A. PROIECT 10


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE14


Vote Item


HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII PROGRAMULUI

"EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" PENTRU ELEVII


DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITA R DE STAT DIN SECTORUL 1 ÎN


ANUL ȘCOLAR

2019-2020

PROIECT 11

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

MODIFICĂRII

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.45/27.02.201

8 PRIVIND

CONSTITUIREA

A DOUA

COMISII ÎN


No 00:05:00


00:00:00


VEDEREA

APROBĂRII


ACHIZIȚIONĂRII


DE PE PIAȚA


LIBERĂ A UNUI


IMOBIL-

CONSTRUCȚII ȘlTEREN, DE

CĂTRE DIRECȚIA

GENERALĂ DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI

SECTOR 1,

AVÂND

DESTINAȚIA DE

„STRUCTURĂ

INTEGRATĂ DE

ASISTARE Șl

ÎNGRIJIRE-

HUMANITAS

1.RO"

 • 15         Voteltem PROIECT 12          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

STABILIREA

NUMĂRULUI DE

AUTOTURISME

PENTRU

ACTIVITĂȚILE

SPECIFICE

DESFĂȘURATE

DE DIRECȚIA

GENERALĂ DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI

SECTOR 1

 • 16         Voteltem PROIECT 13          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE                                                  \Cea Ate*Wru

PENTRU APROBAREA SUSPENDĂRII EFECTELOR HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.41/04.02.201 9 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE NECESARE MATERIALIZĂRII PROIECTULUI SPORTIV "PROMOVAREA PRACTICĂRII HANDBALULUI CA O FORMĂ DE EDUCAȚIE PRIN SPORT Șl ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII GENERALE DE SĂNĂTATE A LOCUITORILOR SECTORULUI 1" AL ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB

SEZONUL

COMPETIȚIONA

L 2018-2019,

RECTIFICATĂ

PRIN

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR. 114/01.04.20

19

 • 17         Voteltem PROIECT 14          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTARARE

PRIVIND

APROBAREA

ORGANIGRAMEI

, STATULUI DE

FUNCȚII SI

REGULAMENTU

LUI DE

ORGANIZARE SI

FUNCȚIONARE

ALE DIRECȚIEI

GENERALE DE

IMPOZITE Șl

TAXE LOCALE A

SECTORULUI 1

 • 18         Voteltem PROIECT 15          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

STATULUI DE

FUNCȚII AL

POLIȚIEI LOCALE

SECTOR 1

00:00:00


00:00:00 • 19        Voteltem PROIECT 16          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

CONSTITUIREA

CONSILIULUI CONSULTATIV

PE PROBLEME

DE TINERET

SECTOR 1 Șl

APROBAREA

REGULAMENTU

LUI DE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE

AL CCPT

SECTOR 1

 • 20         Voteltem PROIECT 17          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

REGULAMENTU

LUI DE

ATESTARE

PENTRU

OBȚINEREA

CALITĂȚII DE

ADMINISTRATO

RDE

CONDOMINII,

DE CĂTRE

PERSOANELE

FIZICE CU

DOMICILIUL/

REȘEDINȚA ÎN

SECTORUL 1 AL

00:00:00


00:00:00


21         Vote Item


22         Vote Item


MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl

ABROGAREA

HOTĂRÂRILOR

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.

66/28.04.2011,

NR.

65/16.04.2014 Șl

NR.

103/28.07.2016

PROIECT 18          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTARARE

PRIVIND

APROBAREA

IMPLEMENTĂRII

PROIECTULUI

"PREGATESTE-TE

ASTAZI PENTRU

A FI PRIMUL

MÂINE" ÎN

CADRUL

LICEULUI

TEORETIC

"CONSTANTIN

BRANCOVEANU

" ÎN ANUL

ȘCOLAR

2019-2020

PROIECT 19          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTARARE

PRIVIND

APROBAREA


00:00:00


00:00:00


IMPLEMENTĂRII

PROIECTULUI

"MASĂ CALDĂ

GRATUITĂ" ÎN

CADRUL

UNITĂȚII DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITA

R DE STAT

COLEGIUL

TEHNIC "DINICU

GOLESCU" ÎN

ANUL ȘCOLAR

2019-2020

 • 23         Voteltem PROIECT 20          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTARARE

PRIVIND

APROBAREA

IMPLEMENTĂRII

PROIECTULUI

"MASĂ CALDĂ

LA

SEMIINTERNAT"

ÎN CEEA CE

PRIVEȘTE ELEVII

DE CICLU

PRIMAR

ÎNSCRIȘI LA

SEMIINTERNAT

ÎN ANUL

ȘCOLAR

2019-2020

 • 24         Voteltem PROIECT 21           No 00:05:00                      00:00:00

APROBAREA

COSTULUI

MEDIU LUNAR

AL

CHELTUIELILOR/

BENEFICIAR ÎN

CADRUL

CENTRULUI DE

ZI COPII TSA

DIN STRUCTURA

DIRECȚIEI

GENERALE DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI

SECTOR 1

25


Voteltem PROIECT 22          No 00:05:00

00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

COSTULUI

MEDIU LUNAR

AL

CHELTUIELILOR/

BENEFICIAR ÎN

CADRUL

CENTRULUI DE

ZI ADULȚI/

TINERI TSA DIN

STRUCTURA

DIRECȚIEI

GENERALE DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI

SECTOR 1

26


Vote Item PROIECT 23          No 00:05:00

00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE

SOLICITĂ

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

DELEGAREA

EXERCITĂRII DE

CĂTRE

CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1 A

ATRIBUȚIILOR

PREVĂZUTE LA

ART. 81 ALIN. (2)

LIT. Q) DIN

LEGEA

ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE

NR. 215/2001

REPUBLICATĂ,

CU

MODIFICĂRILE

Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE, ÎN

TEMEIUL

PREVEDERILOR

ART. 81 ALIN. (4)

DIN ACEEAȘI

LEGE DE

APROBARE A

PROIECTELOR Șl

PROGRAMELOR

PENTRU

ACTIVITĂȚI

NONPROFIT DE

INTERES LOCAL,

ÎN ANUL 2019,

DERULATE PRIN

CENTRUL

CULTURAL AL

SECTORULUI 1

27         Vote Item RETARS DE           No 00:05:00                       00:00:00

INIȚIATOR -

PROIECT 24

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ABROGAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.

17/31.01.2017

PRIVIND

STABILIREA

DESTINAȚIEI

FUNCȚIONALE A

PIEȚEI AMZEI

(CLĂDIRE Șl

PLATOU) CA

PIAȚĂ

AGROALIMENTA

TRADIȚIONALĂ

27.1        Vote Item


28         Vote Item


29         Vote Item


AMENDAMENT

ULNR49

INITIAT DE

CONSILIER

LOCAL DORINA

BANISOR

PROIECT 25

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

STATULUI DE

FUNCȚII AL

ADMINISTRAȚIEI

PIEȚELOR

SECTOR 1

PROIECT 26


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND CONSTITUIREA

UNEI COMISII

DE NEGOCIERE

ÎN VEDEREA

CUMPĂRĂRII

IMOBILULUI

SITUAT ÎN

STRADA

INTRAREA

POIANA NR.

5-7, SECTOR 1,

BUCUREȘTI, AVÂND NUMĂR

CADASTRAL

212315-C1, ÎN

SCOPUL

FOLOSIRII

ACESTUIA DE

CĂTRE ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

"HERĂSTRĂU"

30         Voteltem PROIECT 27          No 00:05:00

00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

COMPLETĂRII

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.

422/19.12.2018

PRIVIND

APROBAREA

CONTINUĂRII

IMPLEMENTĂRII

PROIECTULUI-

PILOT DE CĂTRE

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIO

NAL CARAIMAN

Șl DIRECȚIA

GENERALĂ DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI

SECTOR 1, ÎN

SCOPUL

ASIGURĂRII DE

CĂTRE DIRECȚIA

GENERALĂ DE

ASISTENȚĂ

31


Vote Item


SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, ÎN CALITATE DE ANGAJATOR, A TUTUROR SERVICIILOR MEDICALE PROFILACTICE NECESARE PENTRU SUPRAVEGHERE A SĂNĂTĂȚII LUCRĂTORILOR DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 PROIECT 28 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIRE A EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE


No 00:05:00


00:00:00


OanceaAJexantJru


32


Vote Item


FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA 4 FREETIME, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "EXCURSII RECREATIVE Șl DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU COPII Șl TINERII DIN SECTORUL 1", CARE SE VA DESFĂȘURA PE O PERIOADĂ DE 6 LUNI ÎN CURSUL ANULUI 2019 PROIECT 29 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA Șl COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR


No 00:05:00


00:00:00


1 NR.

433/19.12.2018

PRIVIND

DESEMNAREA

POLIȚIEI LOCALE

SECTOR 1 ÎN

CALITATE DE

ORGANIZAȚIE

GAZDĂ PENTRU

ORGANIZAREA

Șl

DESFĂȘURAREA

UNOR

ACTIVITĂȚI DE

VOLUNTARIAT

Șl APROBAREA

REGULAMENTU

LUI DE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE

A ACESTEI

ACTIVITĂȚI

33         Voteltem PROIECT 30          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

RECTIFICĂRII

BUGETULUI DE

VENITURI Șl

CHELTUIELI PE

ANUL 2019 AL

SC CET GRI VIȚA

SRL

35


Vote Item


PRIVIND ACORDAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, A UNUI AJUTOR UMANITAR ÎN VALOARE DE 15450 LEI PENTRU COPILUL PURCĂRELU ANDREI PROIECT 32 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN DIRECȚIA


No 00:05:00


00:00:00


°^ceaAJcAa,ltJru


36         Vote Item


GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, A UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VALOARE DE 5.130 LEI, PENTRU PARTICIPAREA A 3 PERSOANE CU HANDICAP Șl A UNUI ÎNSOȚITOR, LA 2 COMPETIȚII SPORTIVE, CA MĂSURĂ DE PREVENIRE A MARGINALIZĂRI I SOCIALE PROIECT 33 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII UNOR IMOBILE SITUATE ÎN STRADA GHERGHEL VASILE NR. 33, SECTOR 1,


No 00:05:00


00:00:0037


Vote Item


BUCUREȘTI, ÎN SCOPUL EXTINDERII GRĂDINIȚEI NR. 97

PROIECT 34 PROIECT DE HOTĂRÂRE PtNIRU APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS, ÎN VEDEREA FINANȚĂRII DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU REALIZAREA IUCRĂRILOR PRIVIND REAMENAJAREA


No 00:05:00


00:00:00BAZEI SPORTIVE

SITUATĂ ÎN

STRADA ȘTIRBEI

VODĂNR. 133,

SECTOR 1

 • 38         Vote Item PROIECT 35          No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

PROTOCOLULUI

DE

COLABORARE

ÎNTRE

CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1

Șl FEDERAȚIA

ROMÂNĂ DE

ATLETISM, ÎN

VEDEREA

FINANȚĂRII DE

CĂTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CHELTUIELILOR

DE INVESTIȚII

NECESARE

PENTRU

REALIZAREA

LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

PRIVIND

SITUATA PE

STRADA DR.

PRIMO NEBIOLO

NR. 2, SECTOR 1

 • 39        Voteltem PROIECT 36          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ACTUALIZAREA

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI

PENTRU 56 DE

OBIECTIVE DE

INVESTIȚII

REFERITOARE LA

REABILITAREA

TERMICĂ A

BLOCURILOR DE

LOCUINȚE

 • 40        Voteltem PROIECT 37          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

SOLICITAREA

CĂTRE

CONSILIUL

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PENTRU

TRANSMITEREA

CĂTRE

CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1,

A DREPTULUI DE

00:00:00


00:00:00
41


Vote Item


ADMINISTRARE A UNEI COTE PĂRȚI DIN IMOBILUL SITUAT ÎN BULEVARDUL BUCUREȘTII NOI NR. 67, SECTOR 1

PROIECT 38 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU MODERNIZARE A SISTEMULUI RUTIER PE STRĂZILE POIANA URSULUI, BUCLEI, FIORDULUI, MAMAIA, MEDREȘTI, DRUMUL GĂRII, EUGEN BROTE Șl DRUMUL LĂPUȘ, SECTORUL 1


No 00:05:00


00:00:00


BUCUREȘTI

42         Vote Item


PROIECT 39          No 00:05:00

00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

PROTOCOLULUI

PRIVIND

PARTENERIATUL

ÎNTRE

PATRIARHIA

ROMÂNĂ,

ARHIEPISCOPIA

BUCUREȘTILOR

Șl CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1

ÎN VEDEREA

FINANȚĂRII DE

CĂTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

UNOR

43         Vote Item


CHELTUIELI DE

INVESTIȚII Șl

REALIZĂRII ÎN

PARTENERIAT A

UNOR ACȚIUNI,

LUCRĂRI,

SERVICII/

PROIECTE Șl

ACTIVITĂȚI DE

INTERES PUBLIC

PROIECT 40

PROIECT DE

HOTĂRÂRE


No


00:05:00PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PENTRU ÎMPUTERNICIRE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR

1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

ELENA

VĂCĂRESCU NR.


21 A, SECTOR 1

Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRARE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR

44


Voteltem PROIECT 41


No 00:05:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE45         Vote Item


PRIVIND

MAN DATAREA

PRIMARULUI

SECTORULUI 1


AL

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI DE A

ÎNCHEIA CONTRACTE CU ORGANIZAȚIILE CARE

IMPLEMENTEAZ Ă OBLIGAȚIILE PRIVIND RĂSPUNDEREA EXTINSĂ A PRODUCĂTORU LUI, AUTORIZATE POTRIVIT LEGII PROIECT 42 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND


No 00:05:00


00:00:00


MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL SECTOR

1 NR.

236/21.12.2016

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI

AFERENȚI UNOR


OBIECTIVE DE

INVESTIȚII DIN

CADRUL

PROGRAMULUI

DE REABILITARE,

CONSOLIDARE

Șl RESTAURARE

LĂCAȘURI DE

CULT

 • 46         Vote Item PROIECT 43          No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ÎNDREPTAREA

ERORII

MATERIALE DIN

CUPRINSUL

ANEXELOR LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL NR.

113/01.04.2019

PRIVIND

MODIFICAREA

TARIFELOR

PENTRU

ACTIVITĂȚILE

SERVICIULUI DE

SALUBRIZARE A

SECTORULUI 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

DERULATE DE

CĂTRE

COMPANIA

°^c«A]cxanrfru


ROMPREST

SERVICE S.A.,

CONFORM

CONTRACTULUI

DE DELEGAREA

GESTIUNII

PRESTĂRII

SERVICIILOR DE

SALUBRITATE PE

RAZA

ADMINISTRATIV

ĂA

SECTORULUI 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI NR.

J 077-S DIN

30.06.2008

 • 47         Vote Item PROIECT 44          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR.

CANTONULUI

NR.4, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

 • 48         Vote Item PROIECT 45          No 00:05:00

PROIFCT DF

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

00:00:00


00:00:00


 • 49         Vote Item

 • 50         Vote Item

 • 51         Vote Item


ȘOS. CHITILEI NR.259, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECT 46 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR.137, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECT 47 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. EUGEN LOVINESCU NR.26, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECT 48 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. RĂMURELE


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


NR.24, SECTOR


1, BUCUREȘTIVote Item


Vote Item


Vote Item


PROIECT 49 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL PISCUL ENEI NR.3 (FOST DRUMUL VÂRFUL PLEȘIȚA NR.19), SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECT 50 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STRADA NICOLAE CARAMFIL NR.85, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECT 51


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


55


Vote Item


DETALIU (PUD)

STRADA


SMARANDA

BRĂESCU NR.46,

SECTOR 1,


BUCUREȘTIVote Item


Vote Item


PROIECT 52 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL EUGEN BROTE, NR.47B, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECT 53 PROIECT DE IIOTĂRÂRC PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. HOTIN NR.49, SECTOR 1 BUCUREȘTI PROIECT 54 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


DETALIU (PUD)


rU


58


Vote Item


Vote Item


60


Vote Item


DRUMUL

NISIPOASA

NR.47-51,

SECTOR 1


BUCUREȘTI


PROIECT 55 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MINERVEI NR.70, SECTOR 1 BUCUREȘTI PROIECT 56 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) B-DUL PETROLIȘTILOR NR.8 (FOST ȘOS. STRĂULEȘTI NR.69-71), SECTOR 1 BUCUREȘTI PROIECT 57


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


62


Vote Item


Vote Item


Vote Item


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR. MINERVEI


NR.78, SECTOR

1 BUCUREȘTI PROIECT 58 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MINERVEI NR.80, SECTOR

1 BUCUREȘTI PROIECT 59 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. LEANDRULUI NR.54, SECTOR

1 BUCUREȘTI PROIECT 60 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


DETALIU (PUD)

STR. LUGOJ


65


Vote Item


Vote Item


Vote Item


NR.8, SECTOR 1


BUCUREȘTI


PROIECT 61 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOS. GHE.

IONESCU

SISEȘTI NR.256-260, SECTOR 1 BUCUREȘTI PROIECT 62 PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. SPICULUI NR.10, SECTOR 1 BUCUREȘTI PROIECT 63


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)

STR. FLUVIULUI


NR.7, SECTOR 1


77/227


67


Vote Item


Vote Item


69


Vote Item


BUCUREȘTI


PROIECT 64 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MUȘETEȘTI NR.59, SECTOR 1 BUCUREȘTI PROIECT 65 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR.

APICULTORILOR, NR.44, SECTOR 1 BUCUREȘTI PROIECT 66


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND


APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR.

CONSTANTIN CĂPITANUL NR.14, SECTOR

1 BUCUREȘTI


70


Vote Item


PROIECT 67


No 00:05:00


00:00:00


71


Vote Item


72


Vote Item


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)

STR.

SMARANDA

BRĂESCU,

NR.20G, SECTOR

1 BUCUREȘTI

PROIECT 68


No 00:05:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)

ȘOS. CHITILEI,

NR.321, SECTOR

1 BUCUREȘTI

PROIECT 69


No 00:05:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND


APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR. CAPORAL


GHEORGHE


CALPAN, NR.15,

SECTOR 1

BUCUREȘTI


73


Vote Item


PROIECT 70


No


00:05:00


00:00:00


74


Vote Item


75


Vote Item


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


STR.GRIGORE


MANOLESCU,


NR.27, SECTOR


1 BUCUREȘTI


PROIECT 71


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


STR.BETONIEREI


NR.14, SECTOR


1 BUCUREȘTI


PROIECT 72


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


STR.CONSTANTI


DOBROGEANU


GHEREA NR.32B,


SECTOR 1


BUCUREȘTI


No


No


00:05:00


00:05:00


00:00:00


00:00:00


76


Vote Item


77


Vote Item


Vote Item


PROIECT 73 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOS.

STRĂULEȘTI NR.29-31 - LOT 1, SECTOR 1 BUCUREȘTI PROIECT 74 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. AMMAN, NR.29, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECT 75 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


DETALIU (PUD)

ȘOS.

STRĂULEȘTI,80


Vote Item


Vote Item


82


Vote Item


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND


APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)

STR. VÂRFUL

ÎNALT NR.60,

SECTOR 1,


BUCUREȘTI


PROIECT 77

PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOS. CHITILEI

NR.23, SECTOR

1, BUCUREȘTI

PROIECT 78

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR.

ECHIPAJULUI

NR.26, SECTOR

1, BUCUREȘTI

PROIECT 1


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


ORDINE DE ZI


SUPLIMENTARA


HOTARARE PRIN

CARE SE IA ACT

DE

CONSTATAREA

ÎNCETĂRII DE

DREPT A

MANDATULUI

DE CONSILIER

LOCAL SI DE

DECLARAREA

CA VACANT A

LOCULUI DE

CONSILIER

LOCAL AL DL.

BULFON

CRISTIAN

LAURENTIU

83


Vote Item PROIECT 2           No 00:05:00

00:00:00


ORDINE DE ZI

SUPLIMENTARA

PROIECT DE

HOTARARE

PENTRU

MODIFICAREA

ANEXEI 1 A

HCLS1 NR

100 /28.07.2016

PRIVIND

NUMIREA

REPREZENTANT!

LOR

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

IN CONSILIILE

DE

ADMINISTRAȚIE

SI IN COMISIILE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII INSTITUȚIILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITA

R DE STAT DIN

SECTORUL 1

 • 84         Discussion Item DIVERSE 1            No 00:05:00

  00:00:00


ADRESA DE

INFORMARE

ÎNREGISTRATĂ

SUB

NR.K/1461/29.0

5.2019 A

COMPARTIMENT

ULUI CORP

CONTROL,

PRIVIND

DECIZIA

NR.72/2/14.05.2

019.

 • 85         Discussion Item DIVERSE 2            No 00:05:00

  00:00:00


PLÂNGEREA

ÎNREGISTRATĂ

SUB NR.

628/28.05.2019

A

ÎNTREPRINDERI

OR TOTAL

WASTE

MANAGEMENT

S.R.L. Șl

GREENTECH Șl

86


LA S.S.G.A. CU

NR.

1468/30.05.2019 , TRANSMISĂ DE CONSILIUL CONCURENȚEI

ÎNREGISTRATĂ

CU NR.

R/24/22.04.2019

- PRIVIND

POSIBILA

ÎNCĂLCARE A

PREVEDERILOR

ART. 8 ALIN. (1)

DIN LEGEA

CONCURENȚEI

NR. 21/1996,

REPUBLICATĂ,

CU

MODIFICĂRILE

Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

Discussion Item DIVERSE 3

INFORMAREA

ÎNREGISTRATĂ SUB NR.

22860/29.05.201

9 A S.C. CET

GRI VIȚA S.R.L.

PRIVIND

EXECUȚIA

BUGETULUI DE

VENITURI Șl

CHELTUIELI PE

ANUL 2018

ÎNTOCMIT ÎN


No 00:05:00


00:00:00


Cea4,»«».«n,


BAZA

INDICATORUILO R ECONOMICO-FINANCIARI REALIZAȚI Șl ÎNREGISTRATĂ LA S.S.G.A. SUB

NR. K

1485/31.05.2019

00:00:00


 • 87         Discussion Item DIVERSE 4            No 00:05:00

INFORMAREA ÎNREGISTRATĂ SUB NR.

22862/29.05.201

9 A S.C. CET

GRIVIȚA S.R.L.

PRIVIND

RAPORTUL

ANUAL Șl

MACHETA CU

INDICATORII

ECONOMICO-

FINANCIARI

ÎNTOCMITĂ

PENTRU ANUL

 • 2018 Șl

ÎNREGISTRATĂ

LA S.S.G.A. SUB

NR. K/

1485/31.05.2019

00:00:00


 • 88         Discussion Item DIVERSE 5            No 00:05:00

PETIȚIA

ÎNREGISTRATĂ

SUB

NR.24549/10.06.

 • 2019 A

ASOCIAȚIEI

"PROTECȚIA

LACULUI

BĂNEASA" Șl

ASOCIAȚIEI

CARTIERUL

REZIDENȚIAL

DRUMUL

STEGARULUI-

ODĂI CU

PRIVIRE LA

RELUAREA

PROCEDURII DE

ELABORARE

PUZ SECTOR 1

Șl PROCEDURA

DE CONSULTARE

A PUBLICULUI

 • 89         Discussion Item DIVERSE 6            No 00:05:00

  00:00:00


ADRESA

ÎNREGISTRATĂ

SUB

NR.25872/18.06.

2019 A

CENTRULUI

PENTRU

LEGISLAȚIE

NONPROFIT,

PRIVIND

NECESITATEA

PENTRU

STIMULAREA

INCLUZIUNII

SOCIALE.

 • 90         Discussion Item DIVERSE 7            No 00:05:00

  00:00:00


PETIȚIA

ÎNREGISTRATĂ

SUB

NR.25934/19.06.

2019 A

DOMNULUI

VASILESCU

RADU-DAN

PRIVIND

DOCUMENTAȚI

A PUD STRADA

GHERGHEL

VASILE, NR.43,

SECTOR 1

91


Discussion Item DIVERSE 8            No 00:05:00

00:00:00


PETIȚIA

ÎNREGISTRATĂ

SUB

NR.26033/19.06.

2019 A

DOMNULUI

VLĂSCEANU

DAVID-IOSIF CU

PRIVIRE LA

REANALIZAREA

DOCUMENTAȚIE

I PUD

TRIMFULUI

NR.80 SECTOR

1, RĂSPUNSUL

CU NR.

K/1652/26033/2

5.06.2019 Șl

ADRESA

NR.E/7470/02.07

.2019 A

STRUCTURII

ORGANIZATORI

CE ARHITECT

ȘEF.

92         Discussion Item DIVERSE 9            No 00:05:00                       00:00:00

SOLICITARE

ÎNREGISTRATĂ

SUB NR.

26697/24.06.201

9 A ASOCIAȚIEI

NEVĂZĂTORILO

R DIN ROMÂNIA

PRIVIND

CLARIFICĂRI

ASUPRA

IMOBILULUI DIN

STR.BARIEREI

NR.2.

Agenda Items

Vote Iteml

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


APROBAREA SI DESCĂRCAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 05.06.2019

ADOPTARE ART 139(1)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) uutcome

Unanimous voting


23/23

0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

PROCESUL VERBAL APROBAT SI DESCĂRCATID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEAN U VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

l

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MIINTFANU CRISTINA

SIMONA

USR

PFNTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURFSAN MANIJFI A

USR

PENTRIJ[2]

1

Vote Item2

Title

PROIECT 1 HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

PENTRU 0 PERIOADA DE 3 LUNI

Description

ADOPTARE ART 123(1)

K2-277

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Vote Item2.1

Title

HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

PROPUNERE OLIVER PAIUSI

Description

ADOPTARE ART 123(1)

K2-277

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

10/10

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

13/13

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitlcd to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

PROPUNrRrA A FOST RESPINSA

Delegates

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

Vote Item2.2

Title

HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

PROPUNERE CRISTIAN NEAGU

Description

ADOPTARE ART 123(1)

K2-277

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

PREȘEDINTELE A FOST ALES

Delegates

Title Name                 Group

POPA DANIELA        UNPR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


GONCEA GHEORGHITA


UNPR


LIVIU


SUDITU RALUCA


PSD


Authority by           Vote Choicc       weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


GABRIELA

DAMIAN GEORGE


UNPR


DEACONU ALEXANDRU


ALDE


STFFAN


IORDAN FLOREA


PSD


ZAMFIR VICTOR


PURCAREA MIHAIL


PMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


TEODOR

CRISU FLORIAN MISU


PSD


CONDURACHI ECATERINA


PSD


PENTRU[2]

PENTRU[2]


RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

Vote Item2.3

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Voto Options


Status


HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

PROPUNERE ..............

ADOPTARE ART 123(1)

K2-277

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Not Voted

False


Vote Item2.4

Title

HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

PROPUNERE ..............

Description

ADOPTARE ART 123(1)

K2-277

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Vote Item3

Title

APRORARFA ORDINII DF 7I A SFDINTFI ORDINARF A CONSII IUI I OCAL

AL SECTORULUI 1

Description

ADOPTARE ART135(7)&ART 5(ee)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

I

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRIJ[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Itemd


Title

APROBAREA ORDINII DE ZI SUPLIMENTARE A ȘEDINȚEI ORDINARE A

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

Description

ADOPTARE ART135(8)8tART 5(ee)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

0/0

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

13/13

Total voted (delegates / weight)

13/13

Total not voted (delegates / weight)

10/10

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA NU A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

4

GUNCEA GHEORGHIIA

UNPR

IMPUI RIVA(4J

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

IMPOTRIVApI]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

ImPOTRIVA[4j

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

IMPOTRIVA[4]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

°^cea 4, \

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

1

29

MURESAN MANUELA

USR

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item5

Title


Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] I Ivi POTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)


Outcome


PROIECT 2 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT PRIN DEMISIE A

MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL Șl DECLARAREA CA VACANT A

LOCULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI CLOTILDE MARIE-BRIGITTE

ARMAND

ADOPTARE ART 139(1)

K2-275

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

23/23

0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

°*r'Cca A1PX3 ,

\ -AWru

Unanimous voting


False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates


Title


Name


Group


POPA DANIELA


GONCEAGHEORGHITA


LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


PURCAREA MIHAIL


TEODOR


CRISU FLORIAN MISU


CONDURACHI ECATERINA


RALUCA


TLIDOSE CRISTIAN


ADRIAN


COMANICI ANCUTA


SORINA


OLTEANU VIRGIL


MADALIN


PORUMB RAMONA


PAIUSI OLIVER LEON


UNPR


UNPR


PSD


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PMP


PSD


PSD


PSD


PSD


PNL


PNL


USR


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


MACARIE IIINCA


SUVAC VIRGIL ADRIAN


BANISOR DORINA


LUMINIȚA


MUNTEANU CRISTINA


SIMONA


VIERU MANUEL


AUGUSTIN


USR


PNL


USR


USR


USR


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PFNTRI l[2]


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]29


MURESAN MANUELA USR


PENTRU[2]            1


32


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]           1


Vote Item6

Title

PROIECT 3 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT PRIN DEMISIE A

MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL Șl DECLARAREA CA VACANT A

LOCULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI STELUȚA TODEA

Description

ADOPTARE ART 139 (1)

K2-276

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entltled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

I.IVII.I

5

SUDITU RALUCA

PSD

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE


Authority by           Vote Choice       weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PtNTRU[2]            1

PENTRU[2]            110

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

I

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote Item7

Title

PROIECT 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII

BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV

TERITORIALE A SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL

2019

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-321

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: DelegatesIndividual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

Title Name                Group

POPA DANIELA         UNPR

GONCEAGHEORGHITA UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

COMANICIANCUTA

SORINA

OLTEANU VIRGIL        PNL

Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVAI41 • 19                PAIUSI OLIVER LEON     USR

 • 20               CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

 • 21                MACARIEILINCA        USR

 • 22               SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

 • 23              BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

 • 27              MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

 • 28              VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

 • 29              MURESAN MANUELA USR

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote Item7.1

Title

AMENDAMENTUL NR 1 INITIAT DE CONSILIER LOCAL ALEXANDRU

ȘTEFAN DEACONU

Description

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

7/7

[4] ÎMPOTRIVA

3/3

Total voted (deiegates / weight)

23/23

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Deiegates


ID       Title Name                 Group

2               POPA DANIELA         UNPR

4              GONCEA GHEORGHITA  UNPR


Authority by


Vote ChoiceLI VIU

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERFȚ3]

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

Vote Item8

Title


PROIECT 5 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII Șl REGULAMEN^

Description


ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl ALE INSTITUȚIEI SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1 INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-239

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

3/3

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

Oancea Alexandru

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚINERE [3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚINERE [3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚINERE [3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANIJFI A

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote Item9

Title

RETRAS DE INIȚIATOR - PROIECT 6 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODALITĂȚII DE GESTIUNE A ACTIVITĂȚII DE SORTARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE Șl A DEȘEURILOR SIMILARE ÎN STAȚIILE DE SORTARE DIN CADRUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PE RAZA SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-TERITORIALE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALiN. 3

K2-244

Vote Options

Status

Unanimous voting

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Not Voted

False

Vote ItemlO

Title

RETARS DE INIȚIATOR - PROIECT 7 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA ÎNFIINȚĂRII, ORGANIZĂRII Șl FUNCȚIONĂRII UNUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL, DENUMIT DIRECȚIA DE UTILITĂȚI

PUBLICE, SALUBRIZARE Șl PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, A CĂRUI ACTIVITATE UNICĂ DE SALUBRIZARE VA FI ACEEA DE SORTARE

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-245

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Vote Iteml 1

Title

RETRAS DE INIȚIATOR - PROIECT 8 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE Șl PROTECȚIA MEDIULUI DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, A SPAȚIULUI SITUAT ÎN IMOBILUL COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL MUREȘ DIN STR. MUREȘ NR.18-2-PaT^a,AJcxan.L.j SECTORUL 1, BUCUREȘTI                         \        /

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-246

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Vote Iteml 1.1

Title

AMENDAMENTUL NR 1 INITIAT DE................

Description

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Vote Iteml2

Title

PROIECT 9 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI

SOCIAL AL SOCIETĂȚII COMPANIA DE INVESTIȚII Șl DEZVOLTARE ÎN

SĂNĂTATE Șl DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-205

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge                           ancea AJexanrf

Secret Options

Overall level: Delegates                                   \        /

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

13/13

0/0

10/10

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PFNTRIJ[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

OLTEANU VIRGIL

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MADALIN

OanceaAJe)<anf)(.

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4] '

V /

Tuesday, July 9, 2019 3:58:34 PM

109/227

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE I LINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1.

LUMINIȚA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item13

Title

Description

PROIECT 10 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII PROGRAMULUI "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SECTORUL 1 ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-260

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

23/23

Totai not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False                                         Oancea Alexandru

HOTARAREA A FOST ADOPTATA                 \       J

Delegates


Title Name                 Group

POPA DANIELA         UNPR

GONCEA GHEORGHITA UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

COMANICIANCUTA

SORINA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PORUMB RAMONA     PNL

PAIUSI OLIVER LEON USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


July 9, 2019 3:58:34 PM


Authority by            Vote Choice       weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRUJ2]

ABȚINERE [3]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

Vote ltem14

Title

PROIECT 11 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.45/27.02.2018 PRIVIND CONSTITUIREA A DOUĂ COMISII ÎN VEDEREA APROBĂRII ACHIZIȚIONĂRII DE PE PIAȚA LIBERĂ A UNUI IMOBIL -CONSTRUCȚII Șl TEREN, DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, AVÂND DESTINAȚIA DE „STRUCTURĂ INTEGRATĂ DE ASISTARE Șl ÎNGRIJIRE - HUMANITAS 1.RO"

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

19/19

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

2/2

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

°^cea Aiej(ajldru

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

V    /

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

I

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABȚINERE [3]

I

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚINERE [3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item15

Title


Description


PROIECT 12 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA NUMĂRULUI

DE AUTOTURISME PENTRU ACTIVITĂȚILE SPECIFICE DESFĂȘURATE DE

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 1

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PtNTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

ADRIAN

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

°anceaAlexandru

\ 1 /

SORINA

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2J

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item16

Title

PROIECT 13 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA SUSPENDĂRII

EFECTELOR HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.41/04.02.2019 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE NECESARE MATERIALIZĂRII PROIECTULUI SPORTIV "PROMOVAREA PRACTICĂRII HANDBALULUI CA O FORMĂ DE EDUCAȚIE PRIN SPORT Șl ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII GENERALE DE SĂNĂTATE A LOCUITORILOR SECTORULUI 1" AL ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB DINAMO BUCUREȘTI ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2018-2019, RECTIFICATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.114/01.04.2019

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 1

K2-264

Who can participate in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates


Ocineea aj Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indicaticta, Sigriag^'^nrfnj

voting indication

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voted

23/23

0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates


Title


Name


Group


POPA DANIELA


GONCEA GHEORGHITA


LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


PURCAREA MIHAIL


TEODOR


UNPR


UNPR


PSD


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PMP


CRISU FLORIAN MISU PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA


TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PORUMB RAMONA     PNL

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

July 9, 2019 3:58:34 PM


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENIRU|2J

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]21

22

23

 • 27

 • 28

29


MACARIE ILINCA

USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2|

PENTRU[2]

Vote ltem17


Title


Description


PROIECT 14 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA

ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII SI REGULAMENTULUI DE

ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI GENERALE DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A SECTORULUI I

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-253

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

20/20

[3] ABȚINERE

3/3

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitlcd to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARARFA A FOST ADOPTATA

Delegates

Title


Name


POPA DANIELA


GONCEA GHEORGHITA


LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


PURCAREA MIHAIL


TEODOR


CRISU FLORIAN MISU


Group


UNPR


UNPR


PSD


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PMP


PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA


TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PORUMB RAMONA    PNL

PAIUSI OLIVER LEON     USR


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA USR SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


NEAGU CRISIIAN MARIAN PMP


July 9, 2019 3:58:34 PM


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABȚINERE [3]

PENTRU[2]

ABȚINERE [3]

PENTRU[2]

ABȚINERE [3]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]Vote Item18

Title

PROIECT 15 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE

FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-261

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD


Authority by           Vote Choice       weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRLJ[2]

PENTRU[2]            1

PENTRU[2]            113

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU [2]

1

16

OLTEAN U VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PFNTRl J[2]

1

Vote Item19

Title

PROIECT 16 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA

CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET SECTOR 1 Șl

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL

CCPT SECTOR 1

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 1

K2-201

vvno can participate in tne vote?

Secret Options


Only delegates with a baage

Ovcrall Icvcl: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

23/23

0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

Livru

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

I

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRIJ[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

I

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRIJP]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

°^CeaA/e^rifin

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

\ 1 f

Vote ltem20

Title

PROIECT 17 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

REGULAMENTULUI DE ATESTARE PENTRU OBȚINEREA CALITĂȚII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII, DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE CU DOMICILIUL/REȘEDINȚA ÎN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl ABROGAREA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 66/28.04.2011, NR. 65/16.04.2014 Șl NR. 103/28.07.2016

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 1

K2-250

22

23

 • 27

 • 28

29


SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


32              NEAGU CRISTIAN MARIANPMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (aeiegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted 23/23

0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Oancea Alexandru


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PFNTRI,I[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEAMU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PFNTRIJ[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

\ ™Alc*an(lru

Tuesday, July 9, 2019 3:58:34 PM

123/227

¥

Vote Item21


Title


Description


PROIECT 18 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI "PREGATESTE-TE ASTAZI PENTRU A FI

PRIMUL MÂINE" ÎN CADRUL LICEULUI TEORETIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU" ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-254

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

9

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PSD

ALDE

PENTRU[2]

PENTRU[2]

°?'c'*A]EXa ,

\  iAWnj

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE I LINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

I

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚINERE [3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

I

Vote Item22

Title

PROIECT 19 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI "MASĂ CALDĂ GRATUITĂ" ÎN CADRUL

UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT COLEGIUL TEHNIC "DINICU GOLESCU" ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-255

Who can participate in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

ndicatțjg^Signage


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting i voting indication

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voted

17/17

4/4

1/1

22/22

0/0

22/22

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

STFFAN

ALDE

PENTRU[2]

I

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABȚINERE [3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

Oancea Alexandru

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABȚINERE [3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABȚINERE [3]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABȚINERE [3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote Item23

Title

PROIECT 20 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI "MASĂ CALDĂ LA SEMIINTERNAT" ÎN

CEEA CE PRIVEȘTE ELEVII DE CICLU PRIMAR ÎNSCRIȘI LA SEMIINTERNAT

ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI I AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-256

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

5/5

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABȚINERE [3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABȚINERE [3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABȚINERE [3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚINERE [3]

1

29

MURFSAN MANUFIA

USR

ABȚINERE [3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item24

Title


PROIECT 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COSTULUI

MEDIU LUNAR AL CHELTUIELILOR/BENEFICIAR ÎN CADR&^BWtfUtWindru DE ZI COPII TSA DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ /

Description


SOCIALA Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3


K2-258


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


23/23

0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates


Title


Name


Group


POPA DANIELA


UNPR


GONCEA GHEORGHITA UNPR

LIVIU


SUDITU RALUCA       PSD


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


UNPR


DEACONU ALEXANDRU ALDE


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA       PSD

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PURCAREA MIHAIL      PMP


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


TEODOR


CRISU FLORIAN MISU PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA


PENTRU[2]

PENTRU[2]


1

n 1

lancea Alexandru


14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE I LINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item25

Title

PROIECT 22 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COSTULUI

MEDIU LUNAR AL CHELTUIELILOR/BENEFICIAR ÎN CADRUL CENTRULUI

DE ZI ADULȚI/TINERI TSA DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-259

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

0\nCea^andnj


23/23

0/0

[4] ÎMPOTRIVA


0/0


Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

Title Name                 Group

POPA DANIELA         UNPR

GONCEAGHEORGHITA UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

COMANICIANCUTA

SORINA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PORUMB RAMONA     PNL

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

BANISOR DORINA      USR

July 9, 2019 3:58:34 PM


Authority by           Vote Choice       weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2j

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

131/227LUMINIȚA

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]            1

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

Ț

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item26

Title

PROIECT 23 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DELEGAREA EXERCITĂRII DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUȚIILOR PREVĂZUTE LA ART. 81 ALIN. (2) LIT. Q) DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 81 ALIN. (4) DIN ACEEAȘI LEGE DE APROBARE A PROIECTELOR Șl PROGRAMELOR PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL, ÎN ANUL 2019, DERULATE PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1

Description

INIȚIATOR DEACONLI ALEXANDRU-ȘTEFAN, CONSILIER LOCAI AI.DF Al

SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 1

K2-267

Who can participate in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

Status

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

14j iiviPui RiVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRUUnammous voting


False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

Title Name                 Group

POPA DANIELA         UNPR

GONCEAGHEORGHITA UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

COMANICIANCUTA

SORINA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PORUMB RAMONA     PNL

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

July 9, 2019 3:58:34 PM

Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]


29             MURESAN MANUELA USR

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMPOTRIVA[4]         1

PENTRU[2]            1


Vote Item27

Title

RETARS DE INIȚIATOR - PROIECT 24 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 17/31.01.2017 PRIVIND STABILIREA DESTINAȚIEI FUNCȚIONALE A PIEȚEI AMZEI (CLĂDIRE Șl PLATOU) CA PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ TRADIȚIONALĂ Șl CA OBIECTIV TURISTIC

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 1

K2-268


Who can participate in the vote?

Secret Options

Vote Options

Status


Only delegates with a badge


Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication


[2] PENTRU


[3] ABȚINERE


[4] ÎMPOTRIVA


Not Voted


Unanimous voting


False


Vote Item27.1


Title


AMENDAMENTUL NR 49 INITIAT DE CONSILIER LOCAL DORINA


BANISOR


Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Vote Options

Status


ADOPTARE ART. 139 ALIN. 1


Only delegates with a badge


Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Not VotedUnanimous voting


False


Vote Item28


Title


Description


PROIECT 25 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE

FUNCȚII AL ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR SECTOR 1

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-269

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

°^CesWandnu

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

\ 1 /

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

i

Vote Item29

Title                                PROIECT 26 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNEI

COMISII DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII IMOBILULUI SITUAT ÎN STRADA INTRAREA POIANA NR. 5-7, SECTOR 1, BUCUREȘTI, AVÂND NUMĂR CADASTRAL 212315-C1, ÎN SCOPUL FOLOSIRII ACESTUIA DE CĂTRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HERĂSTRĂU"

Description


INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

4/4

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

Title Name                 Group

POPA DANIELA        UNPR

GONCEA GHEORGHITA UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

COMANICIANCUTA

SORINA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]            1

PENTRU[2]           1


PORUMB RAMONA     PNL

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


ABȚINERE [3]

IMPOTRIVA[4]

ABȚINERE [3]

IMPOTRIVA[4]

ABȚINERE [3]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote ltem30

Title

PROIECT 27 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA COMPLETĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 422/19.12.2018 PRIVIND APROBAREA CONTINUĂRII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI-PILOT DE CĂTRE COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN Șl DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, ÎN SCOPUL ASIGURĂRII DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, ÎN CALITATE DE ANGAJATOR, A TUTUROR SERVICIILOR MEDICALE PROFILACTICE NECESARE PENTRU SUPRAVEGHEREA SĂNĂTĂȚII LUCRĂTORILOR DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-271


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[2] PENTRU


Only delegates with a badge


Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication


Voted

23/23


[3] ABȚINERE


o/o


[4] ÎMPOTRIVA


0/0


Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

Title Name                Group

POPA DANIELA         UNPR

GONCEA GHEORGHITA UNPR

LI VIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

COMANICIANCUTA

SORINA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PORUMB RAMONA     PNL

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item31

Title

PROIECT 28 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, Șl ASOCIAȚIA 4 FREE TIME, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI "EXCURSII RECREATIVE Șl DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU COPII Șl TINERII DIN SECTORUL 1", CARE SE VA DESFĂȘURA PE O PERIOADĂ DE 6 LUNI ÎN CURSUL ANULUI 2019

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Totai not voted (aeiegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted 13/13

4/4

6/6

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

weight


14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

15

COMANICI ANCUTA

PSD

SORINA

16

OLTEANU VIRGIL

PNL

MADALIN

17

PORUMB RAMONA PNL


PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABȚINERE [3]


ABȚINERE [3]          1


ID       Title Name

Group

Authority by

Vote Choice

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PFNTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA Ml HAI L

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON USR

IMPOTRIVA[4]         1

20

21

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚINERE [3]

IMPOTRIVA[4]

1

1

MACARIE ILINCA

USR

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚINERE [3]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA USR

Vote Item32

Title

PROIECT 29 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA Șl

COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 NR. 433/19.12.2018 PRIVIND DESEMNAREA POLIȚIEI LOCALE

SECTOR 1 ÎN CALITATE DE ORGANIZAȚIE GAZDĂ PENTRU

ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT

Șl APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A ACESTEI ACTIVITĂȚI

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 1

K2-278

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indicatlon, Slgnage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PFNTRIJ[2]

1

6

GABRIELA

DAMIAN GEORGE

UNPR

Oancea Alexandru

PENTRU fa         fi

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRIJ[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

I

Vote Item33

Title

PROIECT 30 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII

BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SC CET

GRIVIȚA SRL

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-279                                     Oancea AJ

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

i       weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAKEA MIHAIL

TEODOR

PMP

PEN I RU[2J

1

11

CRISIJ FIORIAN MISIJ

PSD

PFNTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

Oancea Alexandru


OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PORUMB RAMONA     PNL

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA    USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote Item34

Title

PROIECT 31 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, A UNUI AJUTOR UMANITAR ÎN VALOARE DE 15450 LEI PENTRU COPILUL PURCĂRELU ANDREI

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-280

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0


Entitled to vote (delegates / weight) 23/23

Outcome

Unanimous voting

Delegates


Title Name                 Group

POPA DANIELA         UNPR

GONCEA GHEORGHITA UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

COMANICI ANCUTA

SORINA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PORUMB RAMONA     PNL

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA


[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

i

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item35

Title

PROIECT 32 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, A UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VALOARE DE 5.130 LEI, PENTRU PARTICIPAREA A 3 PERSOANE CU HANDICAP Șl A UNUI ÎNSOȚITOR, LA 2 COMPETIȚII SPORTIVE, CA MĂSURĂ DE PREVENIRE A MARGINALIZÂRII SOCIALE

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART 139 Al IN. 3

K2-281

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (deiegates / weight)

23/23

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Deiegates

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

l

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PEN I RU12J

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU [2]

I

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIIJSI Ol IVFR I FON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIORFI DANI FI

PMI

PFN I Rl J[2J

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU [2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

I

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

I

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote Item36

Title

PROIECT 33 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIRDA^I^ COMISII DF NFGOCIFRF ÎN VFDFRFA CUMPĂRĂRII UNOR IMfipli F      /"J

SITUATE ÎN STRADA GHERGHEL VASILE NR. 33, SECTOR 1, BUCUREȘTI, ÎN

SCOPUL EXTINDERII GRĂDINIȚEI NR. 97

Description


INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-282

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PEN I RU[2J

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU [21

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

0^ceaA}pxarir1ru

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

\ 1 /

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABȚINERE [3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚINERE [3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item37

Title

PROIECT 34 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS, ÎN VEDEREA FINANȚĂRII DE CĂTRE SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR PRIVIND REAMENAJAREA BAZEI SPORTIVE SITUATĂ ÎN STRADA ȘTIRBEI VODĂ NR. 133, SECTOR 1

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-283

Who can participate in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates


°^cea Alexandru

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indicatfon, Signage/

Status

voting indication

Voted

23/23

0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANIJ VIRGII

MADALIN

PMl

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

\l      >

Vote Item38

Title

PROIECT 35 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 Șl FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM, ÎN VEDEREA FINANȚĂRII DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PRIVIND MODERNIZAREA ACTUALEI BAZE SPORTIVE SITUATĂ PE STRADA DR. PRIMO NEBIOIO NR. 2, SFCTOR 1

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-284

20               CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


21

22

23

 • 27

 • 28

29


MACARIE ILINCA

USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] iivIPOTRiVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome                            [2] PENTRU

Unanimous voting                     False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚINERE [3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚINERE [3]

1

21

MACARIE II.INCA

USR

ABȚINERE [3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚINERE [3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABȚINERE [3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABȚINERE [3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚINERE [3]

1

29              MURESAN MANUELA USR

ABȚINERE [3]           1

PENTRU[2]            1


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Vote Item39

Title

PROIECT 36 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA

INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU 56 DE OBIECTIVE DE

INVESTIȚII REFERITOARE LA REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE

LOCUINȚE

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-285

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

20/20

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

Li VIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

Oancea Alexandru

\     r

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚINERE [3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚINERE [3]

1

21

MACARIE I LINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

I

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem40

Title

PROIECT 37 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA CĂTRE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU TRANSMITEREA CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, A DREPTULUI DE ADMINISTRARE A UNEI COTE PĂRȚI DIN IMOBILUL SITUAT ÎN BULEVARDUL BUCUREȘTII NOI NR. 67, SECTOR 1

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUlgJTOUREȘTI cea Alexandn.

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3                        \          ,rU

K2-319

weightWho can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PtNTRU[2j

-

1

SORINA

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote Item41

Title

PROIECT 38 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PRINCIPAIII OR INDICATORI TFHNICO- ECONOMICI AFERENȚI

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER PE STRĂZILE POIANA URSULUI, BUCLEI, FIORDULUI, MAMAIA, MEDREȘTI, DRUMUL GĂRII, EUGEN BROTE Șl DRUMUL LĂPUȘ, SECTORUL 1 BUCUREȘTI

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-289

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

23/23

0/0


0/0

ID       Title Name                 Group

2               POPA DANIELA         UNPR

4              GONCEA GHEORGHITA  UNPR


Authority by


Vote Choicc

PENTRU[2]

PENTRU[2]


weight

\ 1 /


Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

Title Name                Group

POPA DANIELA         UNPR

GONCEA GHEORGHITA UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

COMANICIANCUTA

SORINA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PORUMB RAMONA     PNL

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRUf2l

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

28

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2)

Vote Item42

Title

PROIECT 39 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND PARTENERIATUL ÎNTRE PATRIARHIA ROMÂNĂ, ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR Șl CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 ÎN VEDEREA FINANȚĂRII DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A UNOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII Șl REALIZĂRII ÎN PARTENERIAT A UNOR ACȚIUNI, LUCRĂRI, SERVICIl/PROIECTE Șl ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-290

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[21 PENTRU

unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

OLTEANU VIRGIL

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MADALIN

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABȚINERE [3]

1

LUMINIȚA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item43

IU

Title

PROIECT 40 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. ELENA VĂCĂRESCU NR. 21 A, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-314

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2                POPA DANIELA         UNPR


4              GONCEA GHEORGHITA UNPR


PENTRU[2]           1

PENTRU[2]           1


LIVIU


5                SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA


PENTRU[2]           18

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

OLTEAN U VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

M ACARI E IUN CA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote Item44

Title

PROIECT 41 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA

PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE A ÎNCHEIA CONTRACTE CU ORGANIZAȚIILE CARE IMPLEMENTEAZĂ OBLIGAȚIILE PRIVIND RĂSPUNDEREA EXTINSĂ A PRODUCĂTORULUI, AUTORIZATE POTRIVIT LEGII

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

14/14

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

Title Name                 Group

POPA DANIELA         UNPR

GONCEA GHEORGHITA UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

COMANICIANCUTA

SORINA


July 9, 2019 3:58:34 PM


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PORUMB RAMONA     PNL

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote Item45

Title

PROIECT 42 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI

NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 NR. 236/21.12.2016

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DIN CADRUL PROGRAMULUI DC REABILITARE, CONSOLIDARE Șl RESTAURARE LĂCAȘURI DE CULT

Description

NITIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-320

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2j PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

10/10

[41 ÎMPOTRIVA

0/0Entitled to vote (delegates / weight) 23/23


Outcome

Unanimous voting

Delegates


[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Name


Group


POPA DANIELA


GONCEA GHEORGHITA


LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


PURCAREA MIHAIL


TEODOR


CRISU FLORIAN MISU


UNPR


UNPR


PSD


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PMP


PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA


TUDOSE CRISTIAN


ADRIAN


COMANICI ANCUTA


SORINA


OLTEANU VIRGIL


MADALIN


PORUMB RAMONA


PAIUSI OLIVER LEON


PSD


PSD


PNL


PNL


USR


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


MACARIE ILINCA


SUVAC VIRGIL ADRIAN


BANISOR DORINA


USR


PNL


USR


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABȚINERE [3]

ABȚINERE [3]

ABȚINERE [3]

ABȚINERE [3]

ABȚINERE [3]

ABȚINERE [3]

ABȚINERE [3]28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚINERE [3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABȚINERE [3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item46

Title

PROIECT 43 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL ANEXELOR LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

LOCAL NR. 113/01.04.2019 PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DERULATE DE CĂTRE COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII PRESTĂRII SERVICIILOR DE SALUBRITATE PE RAZA ADMINISTRATIVĂ A SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI NR. J 077-S DIN 30.06.2008

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-322

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID      Title Name


Group


Authority by


POPA DANIELA


UNPR


Vote Choice      weight

PENTRU(2]


4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

l

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2j

1

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. CANTONULUI NR.4, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description


INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-184

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only VoLe Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PEN IRURJ

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

°anceaAleXai

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USK

PEN I RU[2J

I

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item48

Title

PROIECT 45 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOS. CHITILEI NR.259, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-185

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting inaication, Signage voting indication

Voted


23/23

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

23/23

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PFNTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

I

SORINA

16

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON ■

USR

PENTRU [2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU [2]

I

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

°?nceazueA.anr

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

LUMINIȚA

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item49

Title


Description


PROIECT 46 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR.137,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-186

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARARFA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DAMIFI A

IINPR

PFNTRI)[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

ObjIc

ea ăi...

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem50

Title                                PROIECT 47 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. EUGEN LOVINESCU NR.26, SECTOR

1, BUCUREȘTI                                          \ Cea^:X.iril]ri

Description


INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-187Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

CRI5U FLORIAN MI5U

PSD

PENTRU[2]

I

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIF IIINCA

USR

PEN I RUL2J

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item51

Title

PROIECT 48 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. RĂMURELE NR.24, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-188

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total votcd (delegates / weight)


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Votea

23/23

0/0


0/0

23/23

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

0/0

23/23

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

.1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

\  1 rSIMONA

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Voie Item52

Title


Description


PROIECT 49 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL PISCUL ENEI NR.3 (FOST

DRUMUL VÂRFUL PLEȘIȚA NR.19), SECTOR 1, BUCUREȘTI

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-189

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

2

 • 4

 • 5

Title

Name

POPA DANIELA

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

SUDITU RALUCA

GABRIELA

Group

UNPR

UNPR

PSD

Authority by

Vote Choice      weight

PENTRU[2j            1

PENTRU[2]            1

PENTRU.21

Tuesday, July 9, 2019 3:58:34 PM

176/227 V. /

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGII ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item53

Tirie                                PROIECT 50 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STRADA NICOLAE CARAMFIL MR.85,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

K2-195

weightWho can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID       Title Name

Group

Authority by

Vote Choice

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

I IVII J

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RAI UCA

PENTRU[2]

1

14               TUDOSE CRISTIAN      PSD

SORINA

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PFNTRU[2]

1

Vote Item54

Title

Description


Who can participate in the vote?

Secret Options


Status


PROIECT 51 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STRADA SMARANDA BRĂFSCIJ NR46, SECTOR 1, BUCUREȘTI

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-196

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Oancea Alexandru


Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABȚINERE [3]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABȚINERE [3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABȚINERE [3]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABȚINERE [3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABȚINERE [3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

ABȚINERE [3]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABȚINERE [3]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEAN U VIRGIL

MADALIN

PNL

ABȚINERE [3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚINERE [3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚINERE [3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚINERE [3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[41°“ncea Alcxai

AUGUSTIN

29             MURESAN MANUELA USR

IMPOTRIVA[4]         1

IMPOTRIVA[4]         1


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


2               POPA DANIELA         UNPR


4              GONCEA GHEORGHITA UNPR


ABȚINERE [3]          1

ABȚINERE [3]          1


Ll'v'iU


SUDITU RALUCA       PSD


ABȚINERE [3]          1Vote Item55

Title

PROIECT 52 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL EUGEN BROTE, NR.47B,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

INIȚIATOR PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADOPTARE ART. 139 ALIN. 3

K2-197

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

4/4

[3] ABȚINERE

18/18

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD