Proces verbal din 05.06.2019

Proces verbal sedinta extraordinara 05.06.2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTfe0^11 al Municipiului București registratură generala Nr. 9 din 10.06.2019              F-

REGISTRATURĂ generala


10. IUN, 2019


Primit răspuns I completare petiție Semnătură de primire........... .......

PROCES VERBAL


privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 05 iunie 2019, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1899/31.05.2019, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare din cadrul serviciului de salubrizare pe raza subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public de interes local, denumit Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, cu personalitate juridică, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 4.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a spațiului situat în imobilul Complex Multifuncțional Mureș din Str. Mureș nr. 18-24, etaj 2, Sectorul 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/27.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 6.  Pi •oiect de hotărâre plivind majoiaica capitalului social al Suciclății Compania dc Investiții și Dezvoltare în Sănătate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. - Primarul Sectorului

?

1 al Municipiului București

 • 7. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația 4 Free Time, în vederea desfășurării proiectului "Excursii recreative și dc dezvoltare tinerii din Sectorul 1”, care se va desfășura pe o perioadă de 6 Iun Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


  1 0. IUN. 2019

  Municipiului Rucurești


 • 8.  Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de fina Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Func vederea desfășurării proiectului "Serile Bucureștiului- Destine de excepție, modele pentru generațiile viitoare- Personalități marcante din istoria României”, care se va desfășura pe o perioadă de 6 luni în cursul anului 2019- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 9. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Sfinții Români, în vederea desfășurării proiectului ”100 mai buni în Sectorul 1”, în perioada septembrie-octombrie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 10. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Momentul Critic, în vederea desfășurării proiectului "Intervenții non-formale inovative pentru elevii din Sectorul 1 privind Sănătatea, Cultura și Educația - Scenique”, în perioada iulie-decembrie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 11. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Montage, în vederea desfășurării proiectului "Verde Urban", în perioada iunie-iulie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 12. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Prietenie Fără Frontiere, în vederea desfășurării proiectului ”Gândit în România”, în perioada iulie-octombie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 13. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Rromsport, în vederea desfășurării proiectului "Educație prin sport, ediția a VUI-a ”, în perioada august-octombrie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 14. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Internațională Dimitrie Cantemir, în vederea desfășurării proiectului "Unirile Românilor”, în perioada iulie-noiembrie 2019- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii, organizării și desfășurării procedurii în vederea achiziționării de pe piața liberă a unor imobile, compuse din teren și construcții, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul amenajării și reorganizării serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional ‘social  „Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcola^pițpci'ioqrja iulie - august 2019”, în cadrul unui număr de opt unități de învățământ pre;          5e'rtț2af>Â

sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului           » -, v’ '

fia-? V-J - t ; ă 1  -

• / icx..

10. IUN. 2019


18. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Programului "EDUCAI IFț PENTR] I VIAȚA pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1 în ani             OcomPbț?!'? pe,i^ie

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București                           Semnături de primire........................


Semnături de primire.


fl


Potrivit prevederilor art. 39 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte, în data de 31.05.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 1899/31.05.2019 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției.

în deschiderea lucrărilor ședinței, Secretarul Sectorului 1 verifică prezența consilierilor locali. La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali din totalul de 27 de consilieri locali în funcție.

Au lipsit: doamna Steluța Todea și domnul Cristian Laurențiu Bulfon.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua! Vă rog să luați loc! Bine ați venit la ședința extraordinară din 5 iunie 2019. Având în vedere că în sală avem o prezență de 25 de consilieri în funcție, consider că există cvorum. Lipsește doamna Steluța Todea, care a depus motivat o adeverință medicală prin care își motivează absența de astăzi și domnul Cristian Bulfon. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile articolului 42 aliniatul (5) din Legea 215, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29 mai 2019. Dacă aveți observații sau obiecțiuni pe marginea acestui proces verbal, vă rog să le formulați. Supun spre aprobare descărcarea procesului verbal al ședinței din data de 29.05.2019. Vă rog, votați! Vă rog, liniște! Alexandru, cine nu a votat? Cu unanimitate de voturi, procesul verbal a fost aprobat și descărcat. Domnule Președinte, vă dau cuvântul, pentru a supune spre aprobare Ordinea de zi a ședinței extraordinare.

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRA ORDINARE DIN 05.06.2019 A FOST APROBA T CU UNANIMITATE -25 consilieriprezenți

nomnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Bună ziua! Supun spre aprobare Ordinea de zi. vf... punctul 7 se retrage de pe Ordinea de zi. Vă mulțumesc! Spuneți! Apăsați butonul!

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: înainte de aprobarea Ordinii de zi vreau să vă comunic că grupul U.S.R. protestează pentru faptul că doamna Secretar (...) domnul Primar nu a adus pe Ordinea de zi hotărârea de consiliu local prin care se constată ridicarea calității de consilier local a domnului Bulfon. Am avut cazuri în care (...)

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă îmi permiteți (...)

Domnul Oliver-Leon Păiuși: (...) și în ședință extraordinară, colegii noștri, inclusiv care sunt prezenți aici, au fost validați într-o asemenea ședință. Vă mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă îmi permiteți (...)

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Extraordinară!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă îmi permiteți, așa cum am precizat și la ședința anterioară, avem un punct de vedere de la Instituția Prefectului pe care vi-1 înmânez să-l lecturați și o să constatați că aprobarea în acest caz se supune într-o ședință ordinară(...) pentru Vi-1 pun la dispoziție.


10. IUN. 2019 a ele *il Haideți, că mail Primit răspuns / completare petiție Semnaturi de primire........................


Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Haideți să votăm Ordine avem două voturi! Cine nu a votat? Unanimitate! Dau cuvântul domnului Primar!

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN 05.06.2019 A FOST APROBATA CU UNANIMITATE - 25 consilieriprezenți

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, vreau să fac un anunț, începând de astăzi, noul Director general la A.D.P. este doamna Mădălina Hristu, care se află în sală.

Doamna Mădălina Hristu: Am preluat atribuțiile de director general, am experiență de la sectorul 4, am venit cu multă hotărâre și dorință să fac ca acolo (...) și aici ce am făcut acolo. Am lucrat 3 ani de zile cu domnul primar Băluță, dacă aveți alte întrebări, vă rog să mă întrebați(...) Aș vrea să mă susțineți, să veniți să-mi spuneți ce proiecte aveți, ce ați dori să faceți în plus față de ce este acum(...) Mulțumesc și eu!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: înainte de a supune la vot primul proiect de pe Ordinea de zi, am să-l rog pe Alexandru să pună pe ecran un grafic și adresa de la Instituția Prefectului. Să v-o aduc la cunoștință. După ședința ordinară din data de 29.05.2019 am solicitat Instituției Prefectului numărul de posturi de la nivelul Municipiului București și, de asemenea, te rog mult sa mergi pe grafic, am transpus într-un grafic, astfel încât să vă redăm situația exactă a numărului total maxim de posturi al Sectorului 1, 995 de posturi. După cum puteți să observați, așa cum am afirmat în ședința anterioară, suntem u 500 de posturi pe minus față de celelalte sectoare, iar ca suprafață, avem 69 de km pe metru pătrat, deci, practic, avem 30% din suprafața Municipiului București. 995 de posturi înseamnă Evidența populației, Administrarea Domeniului Public, Administrarea Piețelor, Poliție Locală și o să vedeți, atribuțiile sunt mult mai multe la nivelul sectorului 1. După cum știți, avem pe întindere ambasadele, instituțiile cele mai importante, suntem renumiți cu mitinguri și, totuși, în ședința anterioară, Consiliul Local al Sectorului 1, în istoria consiliului local, nu a aprobat Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare prin care sunt suplimentate 4 posturi, raportat la numărul de populație. Trebuie să(...) De asemenea, trebuie să mai menționez că pe lângă toate acestea(...) avem densitatea cea mai mare de agenți economici și trebuie să înțelegeți ce înseamnă autorizarea acestora. Trebuie să înțelegeți că avem cei mai mari investitori și acest fapt(...) se răsfrânge pe numărul de autorizații și certificate de urbanism, cu personalul redus pe care il avem. De-a lungul timpului am explicat consecințele Ordonanței 63/2010, pentru că avem un specific aparte noi sectorul 1, nu am fost ascultați, pentru că de fiecare dată ni s-a spus să găsim soluții la nivelul legiuitorului nostru la sectorul 1, prin înființarea de societăți comerciale, direcții care sunt exceptate, potrivit Ordonanței 63/2010. Deci, față de acesteț...) această situație, v-am adus și v-am comunicat pe masă (...) un proiect de hotărâre pe care l-ați adoptat, la Direcția de (...) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde ați aprobat cu unanimitate și, după cum rezultă, sunt 300 și ceva de posturi vacante. Deci, aș "'•ea totuși să analizați oportunitatea și necesitatea cu aceeași măsură(...)cu aceeași unitate de măsură. Vă mulțumesc foarte mult și să ne spuneți dacă, cu toate că la noi (...) se raportează(...) ordonanța se raportează la numărul de populație fără să țină seama de kilometri, de suprafață, de specificul sectorului 1, vreau să ne spuneți cum facem noi față cu aceste posturi pe care nu le putem suplimenta. Cine n-a votat, bineînțeles. Da!

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: Domnul Președinte, vreau să reamintesc doamnei Secretar că noi avem o hotărâre de consiliu local prin care am aprobat un post de consilier juridic, care să fie la dispoziția atat a Secretariatului, cât și a Consiliului Local, în vederea lămuririi asupra proiectelor prezentate.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă...

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: Nici în ziua de astăzi, acest post nu este acoperit, cu toate că avem răspunsul Prefectului, că este perfect valabil acest lucru, conform legii, da?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: Domnule Păiuși, dacă ați fi citit cu atenție. V-am explicat că aveți cele mai fundamentate note, și(...) Vă rog frumos, nu mai dezinformați! în această structură organizatorică se suplimentează, așa cum v-am spus, la direcția de (...) așa cum o numim (...) de asistență tehnică legislativă, se suplimentează din cele 4 posturi, un post este pe această structură. Dacă ați fi analizat atent statul de personal, ar fi rezultat că există o funcție de consilier juridic pe ciH^J'-Yom sefrșie. la concurs în următoarea perioadă, având în vedere că anul trecut l-am scos la concuw-și pti s-a prez$itat mor

absolut nimeni. Vă rog frumos!Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci, avem o hotărâre de consiliu local care nu est dumneavoastră, doamna-Secretar. îmi pare rău!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dom nule Păiuși, eronate, m-am obișnuit cu ele.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu este nici o afirmație.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog să citiți, să citiți și să constatați.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Dumneavoastră să constatați că avem o hotărâre de consiliu local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Macarie, ați citit proiectul să vedeți că se suplimentează la Secretariatul general un post? Se suplimentează pe Autoritatea tutelară (...) ați citit proiectul?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamnă (...) Și unde e postul ăla, unde este acel om?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: La Secretariat îl găsiți! Deschideți Ștatul de personal, dacă nu, am să-l rog pe directorul de la resurse umane să vină să vă arate în Ștatul de personal de la Serviciul de Tehnică Legislativă, așa cum îl numim, un post de consilier juridic superior și un post de consilier superior. O să vedeți.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Și unde este?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Păi deschideți, ce să fac? N-am știut că trebuie să vin să citesc cu dumneavoastră. Vă rog, directorul de la Resurse. Pe statul de(...) de personal există un post vacant de consilier juridic superior și un consilier superior, suplimentat. Dacă e, am să vă arăt eu. Da, am să arăt eu, numai puțin că să mă ridic și am să (...) Așa cum v-am explicat, referitor la hotărârea adoptată în anul 2017( ...) am avut o discuție cu dumneavoastră când erați Președintele Consiliului Local și v-am explicat că, cu prima ocazie când vom avea această suplimentare de posturi, prin Ordinul Prefectului, vom suplimenta la Secretariatul General, care acum s-a redenumit pe Secretariat Asistență Tehnică Legislativă. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să începem! Punctul nr. 1 pe ordinea de zi — Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 7. 13 voturi pentru, 1 abținere, 11 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 11 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare din cadrul serviciului de salubrizare pe raza subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București. Da, domnul consilier. Apăsați pe buton!

Domnul Cristian Adrian Tudose: Bună ziua, stimați colegi! O să vă cer permisiunea 3 minute să vizionăm un model de bună practică la nivel european, legat de partea de sortare, salubritate și mediu, după care o să intru direct în corpul proiectului cu amendametele discutate împreună cu colegii consilieri și sper să purtăm o discuție constructivă. întâi vă cer 3 minute să asistăm la un model de bună practică europeană. Vă rog!

Se vizionează un videoclip

Domnul Cristian Adrian Tudose: Acest model este din Lisabona și este în practică în acest moment.

Se vizionează un videoclip

Domnul Cristian Adrian Tudose: înțeleg din atenția (...), colegii de la U.S.R., colegi'rd'e da U.S.R. în'țpieg din atenția cu care urmăriți acest film că ținând cont că era vorba de pubelele; îngyopatp, vbtate în unanimitate în 2017, știați deja. Acest film se referă la stația de sortare, adică parte; o trecem astăzi. Poate măcar ăsta vă prezintă mai mult interes, că ăla bănuiesc că parcurs. Acest proiect este aplicat în Malta.

Se vizionează un videoclip

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ aiobua, eareîhcoroom fin itfa!il<tW.aÎWde a


Primit răspuns / completare pet (ie Semnjțufă de primire........................


Domnul Cristian Adrian Tudose: Mulțumesc pentru răbdarea cu care ați urmărit ambele filme. Aceste două filme v-au fost prezentate ca model de bună practică europeană și acum trecând direct, ca să nu vă mai rețin foarte mult la corpul proiectului, am un amendament de făcut. Așa cum bine știți toți colegii consilieri, au avut loc mai multe runde de dezbateri cu colegii consilieri asupra oportunității și menținerii ideii de a face această direcție de sortare și salubritate pentru sectorul 1. Colegii consilieri de la U.S.R. în antepenultima rundă au ridicat un amendament care mi s-a părut corect privitor la a lua în calcul atât construcția, cât și achiziția de pe piață a unui operator funcțional. Noi aveam doar una din măsuri luată în calcul, drept pentru care, fără nici un fel de problemă și lăsând ceea ce ne desparte de-o parte, ținând cont că vorbim de interesele cetățenilor și sunt lucruri care le-am votat în trecut în unanimitate, o să fac un amendament bazat pe solicitarea grupului U.S.R.:    aprobă demararea procedurilor legale de către Primarul Sectorului 1

prin structurile funcționale, în vederea dobândirii drepturilor de proprietate asupra unei stații de sortare existente, inclusiv asupra terenului aferent acesteia” sau, acesta este amendamentul U.S.R. ”A construirii unei stații proprii, cu respectarea cerințelor tehnice și de autorizare prevăzute de lege și în condițiile de ficiență economică ”.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Ținând cont că, așa cum binențeles că știți, Ordonanța 74 intrată în vigoare, prevedea că de la începutul acestui an, să efectuăm operațiunile de sortare și cu foarte multă îngăduință Comisia Europeană, doamna Armând știu că vă duceți la Comisia Europeană, dar poate ascultați, doamna Armând, poate ascultați că e important și pentru comisie. A existat o derogare de 6 luni de zile, care a expirat acum pe data 30, la 1 iunie intrăm deja, la 1 iunie suntem deja cu Ordonanța 74 în vigoare, numai avem nici un fel de termen de (...) pentru care să fie scuze. Deci, din acest punct de vedere am rugămintea să analizăm în prisma importanței pe care o are acest proiect, pentru cetățenii Sectorului 1 și pentru bugetul Sectorului 1. Pentru că, odată ce Ordonanța 74 își va produce efecte, noi vom intra într-o procedură de infrigement și vom plăti penalizări. Curtea de Conturi la finele acestui an, va veni să verifice dacă ne-am efectuat sau nu obligațiile de colectare selectivă. Am avut asentimentul dumneavoastră și vreau să cred că nu a fost doar o chestie de început în acest consiliu, în 2017, când am trecut în unanimitate pubelele îngropate, acea strategie în Hotărârea de Consiliu Local nr. 82, practic această direcție care vi se propune are (...) închide circuitul, pentru a avea și partea de sortare, acoperită tot de administrația publică locală. Este demn

1 menținut și cu ocazia aceasta mulțumesc public domnului profesor Silviu Gurlui pentru că la un alt amendament al grupului U.S.R. în cadrul discuțiilor în care s-a solicitat în mod expres o opinie a mediului academic, am ales să mă adresez unuia din cei mai buni specialiști pe care îi are România pe partea de mediu, profesorul conferențiar doctor Gurlui, este un nume consacrat, atât pe plan internațional, cât și pe plan național și a cărui opinie, sper să nu vă fie în contradicție, cu atât mai mult cu cât este și membru U.S.R. și unul din candidații dumneavoastră la europarlamentare.

Pe de altă parte și cu ocazia asta și închid, s-a ridicat problema din ce am văzut pe pagina dumneavoastră de facebook, a fondurilor europene. De ce nu atragem fonduri europene. Pentru acest aspect al fondurilor europene vi se înmânează în acest moment, un material pe care din păcate l-am primit doar acum, pentru că a necesitat elaborare, solicitarea dumneavoastră a venit foarte în scurt. Este vorba de răspunsul venit de la


cred că nu se va face niciodată.


Agenția de Dezvoltare București - Ilfov, care ne spune în mod explicit, că nu se finanțează proiecte de mediu prin alocarea POR, acolo unde sunt deja fondurile depășite, iar că singurul program finanțabil, doamna Armând poate vă interesează, este programul de management al capitalei, care p.r.evcde_ acel incinerator, fără a discuta însă de stația de tratare din spatele incineratorului, adică ceva car ^îliod personal

.....'

în acest moment Bucureștiul este alături de Iași, Brașov, în procedură de infringej ’ ' Vreau să fiți corîștiehți și responsabili și să lăsăm intersel'e și dorințele politice interesul cetățenilor și al bugetului Sectorului 1. Acesta a fost amendamentul meu : ascultat!

SHSftg


ur pic deoparte, pdiWl i >ă milil^ulUMc2<fK9n-aț


Primit răspuns / completare petijte


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot z

Tudose. Spuneți, domnul Tudose!

Domnul Cristian Adrian Tudose: Din modul în care văd că s-a votat, înțeleg că interesele politice sunt peste interesele cetățenilor și precizez clar, să se înregistreze acest lucru. Că aveți interese de o altă natură, decât cele pentru care ar trebui să se afle consilierii în această sală. Eu vă mulțumesc și este vizibil și pentru restul cetățenilor, felul în care s-a votat. Dacă aveați vreun amendament........poftiți .........da, da,

amendamentul s-a respins. Deci, a-ți respinge propriul amendament.....vă rog.......o să vă dau cuvântul, ați

respinge propriul amendament, vă rog......

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Au fost 13 voturi pentru, 12 împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamnă!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Nu este vorba de nicio problemă de a fi de partea cuiva au a fi împotriva cetățenilor sau a fi împotriva unui proiect bun. Acest lucru l-am demostrat prin faptul că noi am fost cei care am susținut înființarea unei direcții în cadrul primăriei, vizavi de o societate comercială, pe care ați susținut-o dumneavoastră, da? Problema noastră este următoarea: considerăm că această acțiune, cu totul, cu toate discuțiile și cu toate detaliile și dacă doriți, vă pot da detalii foarte multe, este prost începută.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă-mi permiteți..

Doamna Dorina-Luminita Bănisor: Este o acțiune prost începută, nu are cum să ducă la bun sfârșit și apropo de infrigement-ul în care intrăm din 2020, poate, ziceți dumneavoastră care, ați avea dumneavoastră ‘prmații mai bune. Noi știm din documente oficiale că începe din 2020, să știți că această informație a fost la dispoziția noastră, timp de atâția ani. Deci, această acțiune trebuia începută de mult, nu acum, cu un grup de lucru constituit în urgență și care din punctul meu de vedere și nu știu în ce măsură, nu are suficientă comp (...) nu este un grup de specialiști. Ca atare nu are cum să aibă credibilitate, da? Un grup de specialiști în opinia noastră, ar fi însemnat de exemplu, un grup alcătuit din oameni de la ASE de la UASMPVB de la SNSPA, care și ei și-au exprimat (...) sunt oameni cu care deja (...) da, am făcut în cadrul grupului de lucru. Sunt oameni care deja (...) cu care avem contracte de colaborare, de asociere, SNSPA -ul a venit și el (...) și ca să vezi, este specializat chiar pe administrație publică, nu? Deci am avea la îndemână posibilitatea să pornim corect, să începem să facem un grup de lucru capabil să fundamenteze această direcție, în mod corect în toate detaliile, în toate (...) în modul în care ele se (..,)da, și dacă (..,)ok. Vă las pe dumneavoastră, domnul Primar?

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Pot vorbi și eu? Am și eu.......

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: în cadrai grupului de lucru, î: pentru că presupun că grupul de lucru consideră consiliul o anexă singură variantă din 4 prezentate de studiul de oportunitate. în acel lase deschisă, deci era în cadrul grupului de luciu, nu, adică i-am iu

n cadrul grupului de lucru, cgrsufales, a executivului sau așaales o

moment am mtervenU^șjfițâmrugâhsâ,\ gat să lase deschisă șj/vari ta nuțnăral-

K1


2 sau cât o fi fost, nu țin minte acum. Deci varianta construirii de la 0, pentru că este loc să cumperi o stație la mâna a doua second - hand, este de buri simț să te gândești ( să construiești ceva, care să poată să fie proiectat și dimensionat pe dimensiunile și pe 1.

icîț/illft/i'BUdurești nkGțNfiBALA


___-______

Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................


Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Am și eu dreptul să vorbesc ? Am și eu dreptul si

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Stimați colegi.....

Domnul Cristian Adrian Tudose: Deci, stimați colegi. Stimați colegi, am o mare rugăminte. Haideți să explicăm clar această problemă. Acest amendament...

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți să vorbim pe rând, doamnă!

Domnul Cristian Adrian Tudose: ... acest amendament, a ieșit din urma studiului care ne indica 4 soluții posibile, una dintre ele votată alături de dumneavoastră, asocierea cu Sectorul 3, pentru că Sectorul 3 ne-a luat-o un pic înainte și si-a cumpărat o stație de sortare, dar este blocat de Ministerul Mediului și de Agenția de Mediu, care le-a respins 4 terenuri, 4 terenuri pe care doreau să amplaseze stația de sortare din diverse motive, nu intru eu în amănunte, este problema Sectorului 3, însă cunosc foarte bine substraturile acestei _ robleme. în al doilea rând, era varianta achiziționării de pe piață, întradevăr, a unui operator funcțional, care anterior primise toate autorizările, deci, dacă a putut să funcționeze și avea toate autorizările și toate echipamentele admise de Primăria Capitalei și înregistare în Mașter Plan-ul capitalei, înseamnă că acel operator, urma să fie înglobat în strategia de gestionare a deșeurilor a Municipiului București. Varianta construcției nu a fost neapărat o opțiune a dumneavoastră, varianta construcției era opțiunea numărul 2 sau 4 nu mai știu exact ordinea lor și era luată în calcul de proiect, erau cele 2 variante posibile. Dintre aceste 2 variante posibile, dintre aceste 2 variante posibile, am cerut ca să nu existe niciun fel de conflict de interese, opinia unei entități, mai presus de orice fel de dubiu și cu care Sectorul 1 să nu fi avut relații, pentru că cu ASE-ul am finanțat, pentru că USAMB-ul am finanțat și atunci ar fi putut exista o oarecare interpretare, c-am fi avut noi într-un fel sau altul influență asupra lor. Universitatea de la Iași și opinia dată de domnul profesor Gurlui, dc la Universiatea de la Iași specialist în partea de mediu, recunoscut la nivelul României, vine și spune în mod expres, că singurele 2 soluții în care are încredere și le consideră corecte, sunt fie construcția, fie cumpărarea unei entități de pe piață, funcționale.

V-am prezentat de ce am ales varianta inițială în grupul de lucru, să ne îndreptăm spre un grup funcțional, x mtru că deja suntem în procedură de infrigement, deja nouă ni se cere să facem sortare, deja faptul că Romprest-ul ne-a declarat cândva că are stație de sortare pe care nu a făcut-o, este altă discuție. Știți foarte bine toate aceste aspecte, și atunci față de varianta de a merge pe calea Sectorului 3, să căutăm să construim și să cumpărăm o stație, la care să ne blocheze Ministerul Mediului, Agenția de Mediu așa cum face și cu alte primării, la nivel mai mic, în interesul nu știu, nu vreau să spun exact al cui, am ales o variantă care să fie realizabilă, în intersul cetățenilor care suportă duhoarea din nordul capitalei. Am ales o variantă care să facă să reglementeze odată pentru totdeauna problema deșeurilor, dar probabil acest aspect, nu vă interesează foarte mult. Faptul că nu mai devreme, de la aceste ploi, avem cetățeni din Sectorul 1 care au primit în casă, atenție ce vă spun, urmăriți cu atenție, au primit în casă tot levigatul scurs de pe muntele de gunoi de la IRIDEX, pentru că, canalul de preluare s-a înfundat și există reclamații, a venit Poliția Locală , a făcut proces-verbal. Nu cred că vă interesează foarte mult că niște cetățeni au avut jumate de metru de levigat în casă, sunt doai niște cetățeni ai Sectorului 1, nu contează.

Faptul că actul adițional, prin care în mod abuziv s-a prelungit funcționarea gropii de gunoi, este încălcat în mod frecvent de IRIDEX și se aduc în momentul acesta, care noi vorbim, deșeuri de la laloirij; toate părțile, deși se preciza foarte clar că să se aducă mimai din Municipiul Bucure: autorizați din Municipiul București, lucru semnalat de Poliția Locală, cu proces-verbal,


ița. deșeuri din șj'cu'ripcrafQri fotografii datatb - k O ’


8

Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ --- “

10. IUN. 2019

cu tot și semnalat Gărzii de Mediu, Agenției de Mediu și Primăriei Capitalei, care în m< d hoillial ar.fi trebuii—

în termen de 15 zile să rezilieze actul adițional și să închidă practic groapa de guno

expirată. Nu cred că sunt probleme care să vă solicite foarte mult inters. Partea de srtfrafe ar îi rezolvat.' această problemă de depozitare, cu care ne confruntăm cu toții. Ați ales varianta să vă opuneți, inclusiv la ceea ce v-am propus la tot grupul și dumneavoastră și P.N.L.-ului, să faceți amendamentele pe care grupul P.S.D. în necunoștință de cauză, asupra acestor amendamente este dispus să le voteze.


Semnătură de primire.........................

Deci, atenție încă odată, să se înțelegă bine, faceți ce amendamente doriți, privitoare la controlul asupra direcției, privitoare la numărul de personal, la ce vreți dumneavoastră, la buget, toate acestea fiind ulterioare, înființării direcției. Legea și bunul simț față de cetățeni, ne cer să avem o entitate care să gestioneze aceste lucruri. Am speculat partea de început la mandat și ați votat cu toții campania pentru aer curat, chiar dacă nu ați crezut neapărat în ea, ați votat pubelele îngropate în strategia de salubritate, iar acum vă opuneți inclusiv la propriile amendamente. Eu vă mulțumesc, dar e bine să se știe.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm punctul nr. 2 pe ordinea de zi, 2 punctul 2, pe ordinea de zi. 13 voturi pentru, 12 voturi împotrivă. Proiectul nu a fost aprobat. Spuneți, domnule Primar.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, am tras concluzia, deci, avem voturile fiecărui consilier, deci vom intra în infrigement, să știm cine sunt vinovății. Vă mulțumesc!

Asta vom face.

Domnul Glieoi ghiță-Liviu Goncea: .... după 9 ani a câștigat Constanda. După 9 ani, 78 de milioane, 78 de milioane care zboară. Așa o să plătească și ei, nu eu, eu am zis.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Deci, ceea ce a spus colegul meu...Deci mai vreau să vă precizez , mai vreau, mai vreau o precizare foarte importantă. Mai vreau, mai vreau, nu, nu, nu! O secundă! Mai e(...) important! E important! Lasă-mă să o spun. Mai e (...) dragi colegi! Dragi colegi, Liviu! Dragi colegi! Țin să vă menționez că în procesul pe care l-a avut Primăria Capitalei cu poluatorul Iridex din nordul capitalei, pentru constituirea fondului de închidere, monitorizare și post - închidere, în soluția dată de instanță, imăria Capitalei a pierdut în jur de 50 de milioane de lei, pe care trebuie să-i plătească Iridex-ului. Asta legat de ceea ce spunea domnul consilier, pe altă speță. Eu vorbesc strict pe mediu. Deci, fondul de închidere nu a fost constituit așa cum v-am spus, de altfel din 2016, toate aceste lucruri vi le-am semnalat și vi le-am spus explicit din 2016 de când ne aflăm în instanță, faptul că acuma, în mod politicianist, nu doriți să votați acest proiect, este absolut ok. Vă rog însă, să urmăriți articolele apărute în presă, în care se discută despre existența unor interese foarte interesante între diferitele grupuri politice și societățile care se ocupă de salubritate și gunoi, una din spețele care este semnalată, am citit și eu în articol, înțeleg că este un contract de 11 milioane de euro pe care l-a plătit primăria sectorului 1 către Iridex, pentru chiria în perioada administrației Chiliman. Asta este, nu înțeleg de ce ar trebui să plătim banii ăștia unui poluator. Cum la fel nu înțeleg de ce domnul primar Chiliman a trebuit să autorizeze un alt depozit. Mulțumesc!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Ce vream să spun, să știți că nu cine vorbește mai mult are și dreptate, sau cine amenință sau...da? Apropo de politicile politicianiste...deci de cine se opune și cine nu, care sunt măsurile pe care le-ați luat în atâția ani, de exemplu, împotriva Romprest-ului, care el trebuia să ....după cum știu eu în contract el avea în obligație să facă o sortare și o stație de sortare, n-a facut-o, dar USR-ul este de vină pentru toate acestea. Care este monitorizarea și controlul pe care l-ați avut, care sunt, propunerile pe care noi nu le-am votat, începând de acum de la începutul mandatului nostru, adicăxi^șpre c^;yottMm domnul..? Pe de altă parte infrigementul respectiv este pentru gropile de gunoi și înțeleg de,'c£?ie amestecați? De ce tot...sigur că urmează și cel pentru ....dar uitați-vă, înțeleg că dorinul....domipîLde .lâ

II 1            »’ I -

Sectorul 1 al Municipiului București registratură generală

10. IUN. 2019

sectorul 3, primarul de la sectorul 3, care are niște probleme, probabil că dacă era a pentru...pentru teren poate că nu ar fi fost blocat și că de fapt nu e nicio conspirație ținut cont de cerințele pentru ....în sfârșit, ce vreau să spun este că a existat un acord, nu7*dîii"presa șfitl iistii:


eiît rare sunt eerintele-rr mit răspuns./ completare petiție

în septembrie 2018 între primăria sector 1 cu primăria sector 3 și care suna, suna mult mai bine decât ce ne propuneți dumneavoastră. Pentru că, stați puțin, stați puțin, deci cel puțin la nivel de preț, cel puțin la nivel de preț, apropo de ce, de ce.... propuneri minunate ne face acest grup de lucru.

Domnul Cristian Adrian Tudosc: Am o rugăminte, am o rugăminte, v-am ascultat dar ați spus, tocmai ați spus esența politicii U.S.R.-ului. Doamna Bănișor, protocolul cu sectorul 3 l-am trecut prin consiliu, dumneavoastră îmi spuneți că ați auzit de el din presă! Protocolul cu sectorul 3, de asociere cu sectorul 3, și să-și cumpere sectorul 3 stația de sortare a fost discutată și trecută prin consiliu. Dumneavoastră îmi spuneți că știți doar din presă! Asta este dovada!

Doamna Dorina-Luminita Bănisor: Deci, nu, vream să scot în evidență niște termene și niște sume apropo de studiu de oportunitate care ne-a fost nouă prezentat și care au fost declarații publice ale celor doi primari. De asta am amintit de presă, da? Iar aceste(...)în studiu de oportunitate ni se spune, dacă nu cumpărăm de la un operator construirea și toată, toată povestea durează 3 ani. Domnul....când a fost vorba de declarații în presă se vorbea de 8 luni. Da? Hai că nu au reușit în (...) dar va fi vorba de un an, așteptați, și de niște sume în care această stație, dimensionată pentru a sorta gunoiul din două sectoare costa 5,3 milioane, la care s-a dăugat construcția și terenul, hai să zicem că ajungea la 9. Nouă pentru achiziționarea acestei stații de sortare de la un operator de pe piață ne costă 18 milioane și ceva. Asta așa, nu vreau să intrăm în detalii pentru că v-am spus că considerăm că este o operațiune prost începută, prost coordonată, necompetent și necredibil. Iar noi nu participăm la asta.

Domnul Cristian Adrian Tudosc: Deci, doamnă, problema e așa. Suma de 18 milioane n-apare nicăieri. Varianta, varianta achiziționării de pe piață, ar fi trebuit să cunoașteți pentru că aveți pretenția că proveniți din mediul multinaționalelor, nu se face decât în urma unui audit. Da? Nu poate, deci faptul că noi prevedem o sumă care să ne acopere toate variantele care ne sunt prezentate în studiu de oportunitate este una, și faptul că un audit internațional, național, nu știu, nu m-am băgat în acest aspect, ne indică dacă respectivul operator, să zicem că aveam în vedere un operator, este justificat sau nu este justificat să plătim acea sumă. Și aceea nu o hotărâm nici eu, nici dumneavoastră, o hotărește extern un audit și răspunde de ceea ce ne indică. Din acest punct de vedere, v-ați legat de terenul de la sectorul 3. Așa este, terenul de la sectorul 3 vorbeam pentru o stație de sortare. în ședințele de un pic mai devreme, doamna Armând propunea să cumpărăm un teren pentru depozitare, doamnă! Depozitarea din 2020 pentru doamna europarlamentar ar trebui să știe că este interzisă! Da? Deci, depozitarea nu se mai face, la nivelul Europei! Iar doamna europarlamentar cerea cumpărarea unui teren pentru depozitare! Ăsta este nivelul la care lucrați, în afară...

bmnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Tudose.

Domnul Cristian Adrian Tudosc: (...) în afară de a respinge orice fel de proiect, altceva nu știți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Să mergem mai departe.

Domnul Cristian Adrian Tudosc: (...) mă bucură că se vede că respingeți și propriile proiecte.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Haideți să mergem mai departe. Supunem la vot proiectul nr.., punctul nr. 3 - Proiect ele hotărâre privind aprobarea înființării., organizării și funcționării unui serviciu public de interes local, denumit Direcția, de Utilități. Publice, Salubrizare, și Protecția Mediului Sector 1, cu personalitate juridică, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Stai că suntem în procedură de vot, mai avem 2 voturi.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Hai să vă spun și eu care sunt de la U.S.R. ca să știți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Stați puțin, domnul Goncea

Domnul Gheorgliiță-Liviu Goncea: Wring Roxana, Stroe Bogdan, Radu Elena Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Goncea!

sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

10. IUN. 2019

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Numai puțin!


Primit răspuns / completare petiției

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncca: Marinescu, Grigorescu, Gâdiuță. Au de dat                      ....... I

Ăștia. Uite-i aicea. Uite-o aicea.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, vă rog frumos!

Domnul Cristian Adrian Tudose: Nu, vreau și eu o singură secundă.

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Spuneți, domnul Tudose.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Deci, deci, am de obicei, doamna Dorina, doamna Dorina! Doamna Dorina! Doamna Dorina! Toți colegii, vă rog frumos, o secundă! De obicei nu fac indiscreții de genul ăsta, dar de data aceasta o să spun o discuție purtată înainte de ședință. Nu vă votăm acest proiect pentru că într-un an de zile nu aveți voi timp să-l faceți. Asta a fost opinia U.S.R.-ului. Deci, dacă ...mi-ați spus-o personal, doamnă! Că nu..., da, dumneavoastră! Mi-ați spus că nu mai este timpul necesar, mi-ați spus-o că nu mai este timpul necesar să-1 punem în aplicare. Dacă nici măcar, atenție, nu știu care va fi rezultatul votului din 2020, nu știu care va fi rezultatul votului, dar, dar, a lăsa ceva în urmă funcțional, pe lege, așa cum ar trebui făcut, este de datoria noastră. Noi încercăm până la capăt să ne facem datoria. Faptul că dumneavoastră de la hun început ați ales această variantă este ok, dar e bine să se știe.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Domnul Tudose! Chiar am luat, am și declarat în cadrul grupului de lucru că studiul de oportunitate pe stația de sortare poate fi o parte componentă a unui studiu de fundamentare a întregii direcții. Deci, dacă vreți să știți până în 2020 se pot face o grămadă de lucruri. Mă rog, care ar fi trebuit făcute de foarte mult timp. Eu, niciodată, nu am spus că nu mai avem timp și că nu mai puteți... Ceea ce dumneavoastră refuzați, este refuzați să aveți o fundamentare și un mod de lucru corect pentru înființarea acestei societăți(...)direcții. Asta refuzați! Sigur că stația de sortare în sine, pe varianta de construire, dimensionată și proiectată pe necesitățile noastre, poate fi începută dacă ..în paralel, sunt lucruri care se pot face în paralel, deci nu mai impuneți și vă rog mult, niciodată nu aș fi spus așa ceva.

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Stimați colegi!

Domnul Cristian Adrian Tudose: Deci, stimată doamnă! Aici c o problemă. Vreau să(...) vreau să întreb (,..)atenție(...)atenție, vă rog!

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Domnule președinte, dacă vă rugăm frumosț...)

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vreau eu să spun ceva, două secunde. Două secunde, fini lăsați să mie(...)Deci, noi am cerut punctul de vedere al unui specialist din partea U.S.R.-ului, care se flă și pe listele USR-ului. Am zis că o persoană mai corectă decât un U.S.R.-ist care se află în momentul de față la putere, eu zic că mai mult de atât nu se poate. Deci, aveți această expunere a profesorului universitar de la Iași. Știți. Deci, nimic nu-i bun în țara asta, deci, dacă niciun U.S.R-ist nu are un punct de vedere ok, am zis că asta este, mergem mai departe, vă mulțumesc pentru ce ați făcut pentru locuitorii sectorului 1.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna Grigorescu.

Doamna luliana Cristina Grigurcscu; Stimați colegi știu că a fost votul, dacă se poate domnul președinte, înainte să sc voteze să aibă loc dezbaterea pentru că nu se mai înțelege absolut nimic. Și abia după ce se încheie toate dezbaterile să supunem la vot. Vă rog frumos să anunțați rezultatul votului, pentru că deja s-a votat pentru acest proiect, pe care l-am dezbătut (...)

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mai puneți vă rog odată rezultatul votului.

Doamna luliana Cristina Grigorescu: și ulterior și este bine ca toată lumea care este în sală, că văd că este toată lumea interesată de acest subiect să știe rezultatul votului. Mulțumesc mult! Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cristi, doar amendamentul s-a votat, trecem la votul pe proiect. Sunt două amendamente pe care le-aveți pe masă, distribuite.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm punctul nr

12 împotrivă, proiectul nu a trecut.

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

10. IUN. 2019

Primit răspuns I completare petiție

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU             ............

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dar, dacă îmi permiteți vreau să fac și eu o precizare pentru că am văzut că în ultima perioadă domnii consilieri au făcut funcționarii acestui sector incompetenți, incapabili, am auzit, însă astăzi de către doamna Bănișor, și lipsiți de bună credință. Acest proiect, privind aprobarea înființării unei direcții care are.., de fapt noi am propus, primarul sectorului 1 a propus înființarea unui serviciu public de salubrizare, exceptat pe ordonanța 63, am făcut mai mult decât trebuia și am solicitat împuternicire de la capitală, avem împuternicire și mai mult decât atât, avem avizul favorabil obținut de către, de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, agenție care monitorizează aplicarea corectă a legislației în domeniu și sub acest aspect am să rog consilierii care au respins acest proiect să ne precizeze și nouă care va fi modul de lucru în următoarea perioadă dacă un aviz de la Agenția Națională nu mai are relevanță juridică pentru dânșii și reinventăm administrația publică locală.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Haideți mai departe. Proiectul nr. 4 -

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a spațiului situat în imobilul Complex Multifuncțional Mureș din Str. Mureș nr. 18-24, etaj 2, Sectorul 1, București

Jomnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 12 voturi împotriva. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 5 - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectondui 1 nr. 178/27.10.2016privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al municipiului București. 13 voturi pentru, 12 voturi împotriva. Proiectul nu a trecut. îmi cer scuze hotărârea a fost aprobată

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 6 - Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și 'omenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. îmi cer scuze, hotărârea a fost aprobată.

Doamna Maria-Magdalena Eftimie - Director Economic - Nu știu dacă se aude. Dacă îmi permiteți. Aș vrea să subliniez la acest proiect 6, că sumele sunt, deja aprobate prin legea bugetului, prin hotărârea consiliului 116 din 22,04. Deci nu este nici o modificare, este pur și simplu un act care este necesar la Registrul Comerțului. Deci, sumele nu sunt modificate, sunt deja aprobate. Este mai mult o....cum să spun... ceva ce trebuia făcut imediat după legea bugetului, cu această majorare de capital social.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; O formalitate ?

Doamna Eftimie Maria-Magdalena-Director Economic - Poftiți ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: E o formalitate, nu ?

Doamna Eftimie Maria-Magdalena-Director Economic - Da, da. Exact. Deci, sui față de cea prinsă inițial în buget, care a fost deja aprobat prin hotărârea de cons modificat.

rSfecttmld^kMtmidplutăiStiăjreșU

10. IUN. 2019


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog

iRiimforăspuns / completare petiție Semnături de primire........................


Doamna Eftimie Maria-Magdalena-Director Economic - Da, mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 12 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 8 - Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Fundația Corneliu Coposu, în vederea desfășurării proiectului "Serile Bucureștiului- Destine de excepție, \odele pentru generațiile viitoare- Personalități marcante din istoria României ”, care se va desfășura pe o perioadă de 6 luni în cursul anului 2019. Proiectul numărul 7 a fost retras de pe ordinea de zi. Am cerut numărul 8.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Numai puțin. Numai puțin.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 8. 12 voturi pentru, 2 abțineri, 11 împotriva. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 11 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 9 - Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și . țociația Sfinții Români, în vederea desfășurării proiectului ”100 mai buni în Sectorul 1”, în perioada septembrie-octombrie 2019. Mai avem un vot, va rog frumos. 13 voturi pentru... dar nu îl mai luați așa repede. Ce se întâmplă ? Puneți din nou proiectul numărul 8. Rezultatul. Păi de ce l-ați scos că nu am apucat să îl citesc. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU Șl 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 10. Urmează proiectul numărul 10. Iulia, ce număr este ? 10, nu ?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu s-a votat proiectul numărul 9. Vă rog, vot pentru 9.

Domnul Cristian Marian Neagu Președinte de ședință;


doamna...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: îmi cer scuze, dar nu cred că este normal, să votăm un proiect de două ori. Proiectul 7 a fost retras, așa cum toată lumea a în votat proiectul 9. Am apucat doar să văd că au fost două abțineri. Atât am apucat să

din rezulun.

10. IUN. 2019


edțfe---—-

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire................

u ști ii ce Se întariTp+rrfn—


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, a dispărut foarte rep

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Cred că toată lumea a votat proiectul 9.

dumneavoastră, dar noi am votat 9 acum. îmi cer scuze, dar nu votăm un proiect până ce iese sau nu iese, nu știu care e...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Alex, care proiect? Alex? Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 9. Haideți să votăm. Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat, vă rog frumos.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 12 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 10 - Proiect de hotărâre prin care ț solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Momentul Critic, în vederea desfășurării proiectului "Intervenții non-formale inovative pentru elevii din Sectorul 1 privind Sănătatea, Cultura și Educația - Scenique”, în perioada iulie-decembrie 2019. 13 voturi pentru, 12 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 11- Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Montage, în vederea desfășurării proiectului "Verde Urban", în perioada iunie-iulie 2019. 13 voturi pentru, 12 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ

rtomnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 12 - Proiect de hotărâre prin care. . solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Prietenie Fără Frontiere, în vederea desfășurării proiectului "Gândit în România”, în perioada iulie-octombrie 2019”. 13 voturi pentru, 12 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 13 - Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Rromsporl, în vederea desfășurării proiectului "Educație prin sport, ediția a VUI-a ”, în perioada august-octombrie 2019. Spuneți, domnul Tudose!

Domnul Cristian Adrian Tudose: Pentru proiectul nr. 13. Este un proeict care se adresează minoritățiirrome. Din acest punct de vedere sper că nu este un exercițiu de imagine din partea P.N.L. să respingă și acest proiect.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 14 - Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Internațională Dimitrie Cantemir, în vederea desfășurării proiectului "Unirile Românilor”, în perioada iulie-noiembrie 2019. 13 voturi pentru, 12 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 15 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive. 13 voturi pentru, 12 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii, organizării și desfășurării procedurii în vederea achiziționării de pe piața liberă a unor imobile, compuse din teren și construcții, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul amenajării și reorganizării serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială”. 13 voturi pentru, 12 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „ Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie - august 2019", în cadrul unui număr de opt unități de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București.

Domnul Manucl Augustin Vieru: Am solicitat niște documente. N-am primit nici un răspuns deocamdată.

i

doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Clinciu este în sală?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Există cineva care să ne....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință : Suntem în procedură de vot.

Domnul Manucl Augustin Vieru:ne dea aceste răspunsuri?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Laura? Laura? Laura Onucu?Laura Onucu?

Domnul Manucl Augustin Vieru: Văd că sunt ignorat. Nu e nici o problemă. De ce nu am primit aceste documente, pe care le-am solicitat?

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

10,'lUN. 2019


Doamna Porumb Ramona: S-a terminat procedura?

Primit răspuns / completare petiție

1              de pr I mire........................


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință : Mai avem un vot, vă rog

Doamna Porumb Ramona: Domnul Purcărea?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință : Mihai. 24 voturi pentru, 1 abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ

Doamna Porumb Ramona: Am și eu o singură întrebare dacă am încheiat procedura de vot, vă rog domnule director. Aș vrea să vă întreb, dacă grădinițele care sunt pe aceasta listă, sunt singurele care s-au înscris la acest program, pe timpul verii sau au mai fost și altele și au fost respinse. Asta e curiozitatea.. .contează? E, uite că nu contează. Vă rog!

Domnul Romeo Clinciu - director general AUIPUSP: Bună ziua!

lomnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință : Haideți să vedem ce...

Domnul Romeo Clinciu - director general AUIPUSP: Discuțiile s-au purtat cu toate doamnele directoare de grădiniță și cu dânsele în ședință, și separat li s-a adus la cunoștință tuturor grădinițelor despre intenția de a continua acest proiect, care a fost impelmentat și în anii anteriori. Dintre toate doamnele directoare pot să confirme că s-a participat la discuții și că li s-a adus la cunoștință. Am preferat să, am preferat să discut cu dumnealor....

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință : Vă rog frumos.

Domnul Manuel Augustin Vierii: Nu ni s-au comunicat documente.

Doamna Ancuța Sorina Coniănici; Ce document? De ce nu ați întrebat înainte?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Păi asta am făcut.

^oamna Ancuța-Sorina Comănici: Unde? Amendament cum ați făcut la deșeuri și la sortare, de ce nu ați îacut amendament....?

Domnul director Romeo Clinciu: Am preferat să discut cu doamnele directoare personal decât să (...) avem solicitări din partea, solicitări scrise din partea a 8 unități de învățământ preșcolar, din cele 18, deci aproape jumătate, din discuțiile pe care le-am purtat cu toate doamnele directoare se pare ca în unele nu se poate implementa proiectul datorită lipsei de personal, în sensul că educatoarele nu doresc să participe pe perioada vacanței, la acest, la acest proiect. Dar proiectul prevede că, pot fi înscriși copiii în aceste grădinițe din întreg sectorul, deci nu doar din grădinițele care fac parte, din acest proiect. V-am transmis pe e-mail documentele solicitate. Le-am transmis nu știu, cred....

Doamna Grigorescu Tuliana Cristina: Stimați colegi. Domnul director îmi..., eu sunt la cuvânt, cine vrea sa ia cuvântul se înscrie frumos, haide să nu mai vorbim pe lângă microfon, să ne asumăm ceea ce vorbim. Colega mea v-a întrebat dacă mai sunt și alte grădinițe în contextul în care dacă s-au mai însciis și alți copii și au mai fost și alte cereri. Nu a întrebat dacă doamnele educatoare doresc să vină peste vară sau nu. Pentru că dacă există cereri, iertați-mă dacă există cereri, cred că ar trebui să le luăm în considerare din punctul meu de vedere. Deci haideți un pic, să ne ascultam un pic și oamenii din sector, pentru.c^.^iițiați''colegi, ascultați-mă un pic....dacă îmi permiteți să îmi termin intervenția, domnul director o să Vâ rugăui ffu'nfo^să ne comunicați unde au fost cereri și au fost respinse. Asta ne interesează, de către dumneavoastră dacă je-ați


Doamna Porumb Ramona: De ce am întrebat acest luciu, pentru că acest proiect așa cum știți a fost susținut și anul trecut, inițial am plecat de la el ca un proiect pilot și eram curioasă după, dacă totuși la nivelul sectorului, ar fi fost bine să avem un raport în acest sens, acest proiect este unul de succes și dacă se poate extinde și la ce grădinițe, sau doar dacă am avut o piedică din punct de vedere al bugetului sau a anumitor aprobări care trebuie să vină de la inspectorat și așa mai departe. Nu am întrebat decât cu acest scop. Nimic mai mult, mulțumesc și vă rog să ne lămuriți! Mersi.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință : Mai apăsați odată, domnule Goncea!

Domnul Romeo Clinciu - director general AUIPUSP: Nu am acces. Ok.

Domnul Manuel Augustin Vicru: Da, mulțumesc! Mi-ați dat mie cuvântul din greșeala dar profit de treaba asta, profit de treaba asta, ca să vă citesc cele 3... Pe lângă faptul că domnule director, ați spus că mi-ați trimis un răspuns, am verificat în clipa asta, am verificat mail-ul și nu am primit nici un mail de la umneavoastră. Vă citesc cele 3 întrebări pe care vi le adresasem. Deci, raportul de activitate al ediției precedente al proiectului educațional și social Grădinița de vacanță. îl aveți? După aia: motivația faptului că beneficiar al proiectului sunt doar aceleași grădinițe care au făcut parte din el și anul trecut. Mi-ați dat o motivație relativă, așa, mi-ați spus că alte grădinițe nu s-au înscris. Și v-am cerut în final dovada că despre existența proiectul educațional Grădiniță de vară au fost înștiințate și celelalte grădinițe de pe raza sectorului 1 și acestea au refuzat sau nu au solicitat înscrierea în proiect. Nu am primit răspuns la el, am verificat chiar acum. Am votat pentru că era un proiect bun, nu din alt motiv.

Domnul Romeo Clinciu - director general AUIPUSP: Bun, aștept să primesc acces.

Domnul Glicorghită-Liviu Goncea: Oooo, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Am și eu o dilemă, domnule primar. Eu astăzi am pierdut timpul datorită sau din cauza lor? Asta e dilema mea. Mulțumesc!

Domnul Romeo Clinciu - director general AUIPUSP: încă o dată vă repet, toate doamnele directoare de grădinița au fost înștiințate cu privire la acest proiect, în ședința cu directorii dar și personal, am preferat că e mai ok așa să discut cu un om decât să facem schimb de hârtii și vă garantez, puteți să întrebați orice ’pamnă directoare de grădiniță și nu cred că poate cineva dintre dumnealor să spună că nu au luat la cunoștință de acest proiect. 2. Dintre cele 18 grădinițe, doar cele 8 unități de învățământ care sunt cuprinse în proiect au transmis cereri pentru includerea lor în acest proiect. Nu avem alte cereri de la grădinițe care să fi fost respinse.

Doamna Grigorcscu Iuliana Cristina: Dacă se poate, domnule director eu v-am întrebat dacă există părinți, dacă aveți cunoștințe, cunoștință, asupra acestui aspect, vizavi de faptul că există solicitări din partea părinților. Știu că se fac la grădinițe, dar vreau să știu situația reală pentru că dumneavoastră sunteți acolo peste toți și ar trebui să știți toată situația, să ne spuneți dacă există părinți, pentru că mi se pare normal, când cineva vine și cere ajutor, că e până la urmă, iertați-mă vine la o instituție a statului, da? E de datoria noastră să îi facilităm tot ceea ce putem, da? Vreau să știu dacă există solicitări ale părinților la celelalte grădinițe unde nu s-au implicat celelate grădinițe. Asta mă interesa să știu.

Domnul Romeo Clinciu - director general AUIPUSP: Din cc știu eu, există 2 solicitări de la alți 2 părinți de la altă grădiniță, însă datorită faptului că unitatea de învățământ nu a solicitat...proiectul nu poate fi implement fără acordul unității de învățământ, cei 2 părinți au posibilitatea să își înscrie cppij lap<ajtă grădiniță prin proiectul Grădiniță de vacantă, deci fără nici o problemă.                         V


I                 l' “•

) )

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință : Mulțumim, domnii


punctul nr, 8... 18..Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Programului

VIAȚĂ” pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1 în ami

Mai avem 3 voturi, vă rog frumos, haideți să mergem acasă. Domnul director, dom iu dirțcțjo||j(|^li^gijig, rog frumos. Domnul director Clinciu? Acesta era programul after school?__'

Primit răspuns / completare petiție


Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, vă mulțumim că ați d school din sectorul 1.

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință : 13 voturi pentru, 12 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință ; Declar ședința închisă. Mulțumesc frumos!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform raportului anexat.


Cristian M:


Simona Dumitrescu


Iulia Aruncutean
Sectorul 1 al Municipiului București

regjstraturA generalaVote Item2

Title


10, IUN. 2019


APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI CO


M<rM^wietarepetiție

Semnătură de primire........................


SECTORULUI 1


Description


INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CVORUM ART.45(1) 1/2 PREZENTI


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


25/25

0/0

0/0

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by           Vote Choice

weight

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

J

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU [2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

I

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

Oancea AJ iftENȚRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PErj?TRU[2]

1

14


RALUCA


TUDOSE CRISTIAN       PSD


PENT


ADRIAN


tJR'A ^l^VOOpiului București

REGISTRATURĂ generală'IWiIt răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................


 • 15              COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

 • 16               GRIGORESCU IULIANA   PNL

CRISTINA

 • 17             PORUMB RAMONA     PNL

 • 18                OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

 • 19                PAIUSI OLIVER LEON     USR

 • 20               CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

MACARIE ILINCA        USR

 • 22               SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

 • 23              BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

25              ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

 • 27              MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

 • 28              VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

 • 29              MURESAN MANUELA    USR

•’?               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Vote Item3

Title


Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


PROIECT NR.1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 -Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-239

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates Oancea Alexandru

Individual level: Only Vote Master\)peratorfvoting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome


Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

1O.IUN. 2019


Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


Unanimous voting

False


PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

Oaneea Altixandru

I Nfl POTRI VA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

,IMPOTRIVA[4]

1

Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 05.06.2019,

3

țj)(]jcipiului Bucureș

EGfSTRATURÂ GENERAU

MADALIN

 • 19                 PAIUSI OLIVER LEON     USR                                            IMPOTf

 • 20               CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL                                       IMPOTF

.w>

Se ttw

T 0; IUN720Î9

frWlrăspuns / cbmpletare petit mnătură de primire.......................

-

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4

Title


Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting


PROIECT NR.2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare din cadrul serviciului de salubrizare pe raza subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-244

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

13/13


Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 05.06.2019. ORA 14.00——

Sectorul 1 al Municipiului București

registratură generală


PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS


Delegates

Name              Group

POPA DANIELA         UNPR

GONCEA GHEORGHITA UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

COMANICIANCUTA

SORINA

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ARMAND CLOTILDE     USR


Authority by


10/IUN. 2019

PrirnîTrăspuns / completare petiție

Semnătură de primire.........................


Vote Choice

weight

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]         1

IMPOTRIVA[4]         1


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

32


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]


Title

AMENDAMENT 1 AL DL CONSILIER CRISTIAN TUDOSE

Description

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU

ÎNREGISTRAT CU NR 47/05.06.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

Authority by


Vote Choice


weight


ID       Title Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]            1Meeting Tîtle: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 05.06.2019, ORĂ®.<MXiunicipiuluiBuc

REGISTRATURĂ GENER


ZAMFIR VICTOR        ALDE


PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU PSD CONDURACHI ECATERINA PSD RALUCA

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


Vote Item5


Tîtle


PENTRUk


PENTRU[2ji


1 0. IUN. 2019


Primit răspuns / completare p

Semnătură de primire.................


PENTRU[2]            1

PENTRU[2]            1


PENTRU[2]            1


PENTRU[2]            1

IMPOTRIVA[4]         1


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]         1


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


PROIECT NR.3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public de interes local, denumit Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, cu
Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MU

CVORUM ART.45(3) 18 VOTURI PENTRU - K2-i

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates


pl My|B u cu rești

REGISTRATURA GENERALĂ


10.'IUN. 2019


Primit răspuns / completare petiție


Individual level: Only Vote Mașter, Operator vofing'îndicătidn, Signage


voting indication


Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


13/13

0/0

12/12

25/25

0/0

25/25

False

PROIECTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIANGEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU [2]

1

SORINA

GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ARMANDCLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


1 0. IUN. 2019


IMP0TR Wmlt răspuns /lompletare peti

Semnătură de primire.....................:


IMPOTRIVA[4]         1

IMPOTRIVA[4]         1


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote Item5.1

Title

AMENDAMENT 1 AL DL CONSILIER CRISTIAN TUDOSE

Description

CVORUM ART.45(3) 18 VOTURI PENTRU

INGERISTRAT CU NR. 48/05.06.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

25/25Sectorul 1 al Municipiului Bucure REGISTRATURĂ GENERAL

Outcome

......

Unanimous voting

False

1O.IUN. 2019

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Primit răspuns / completare pet Semnătură de primire.....................

Delegates

Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 05.06.2019,

București

rfgistraturA generala

MĂRIE BRIGITTE

27              MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

IMPOT

1 0. IUN. 2019

<l\toI4L        -J--J

Primit răspuns / completare petiți

Semnătură de primire.......................

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA   USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Vote Item6

Title

PROIECT NR.4 - Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a spațiului situat în imobilul Complex Multifuncțional Mureș din Str. Mureș nr.18-24, etaj 2, Sectorul 1, București

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(3) 18 VOTURI PENTRU - K2-246

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL A FOST RESPINS

Delegates

Sectorul 1 al Municipiului Bucur


5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[

^REGISTRATURA genera

1O.'IUN. 2019

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[

’] Pr

-------------------1-------------------- imit răspuns / completare pe

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU!

-Semnătură de prirăire...................

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

.4

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

'1

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

17

PORUMB RAMONA

PNL

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

21

MACARIE ILINCA

USR

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

25

ARMAND CLOTILDE

USR


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]1D       Title Name                 Group

2               POPA DANIELA         UNPR

4              GONCEAGHEORGHITA  UNPR

LIVIU


Authority by


Vote Choice


weight


PENTRU[2]            1
Vote Item7


1 0. IUN. 2019


Title


PROIECT NR.5 - Proiect de hotărâre pentru mo


Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 17


ctiticarEra.si completarea-------

| rnrnit răspuns / completare petiți iplmheid.....................


aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului


public de salubrizare al Sectorului 1 al municipiului București


Description


INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CVORUM ART.45(1) 1/2 PREZENTI - K2-247


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication


Voted


13/13


0/0


[4] ÎMPOTRIVA


12/12


Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates


1

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

O

<   $ENTRU[2]

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

1

-------------->---------

Wednesday, June 5,2019 3:43:24 PM                                                            x 39/63

QRAÎ4J10____

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURA generală


CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ARMANDCLOTILDE     USR


PENI


RL[2]


10. IUN. 2019MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote Item8

Title

Description

Who can participate in the vote?


PROIECT NR.6 - Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(3) 18 VOTURI PENTRU - K2-2O5

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates
Status


Voted


[2] PENTRU


13/13


[3] ABȚINERE


0/0


[4] ÎMPOTRIVA


12/12

Total voted (delegates / weight)


25/25


Total not voted (delegates / weight)


0/0


Entitled to vote (delegates / weight)


25/25


Outcome


Unanimous voting


False

PROIECTUL A FOST RESPINS


Delegates


.J

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

I

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

9

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

Oancea Alexandru

IMPOTRIVA[4]

1

MADALIN19


PAIUSI OLIVER LEON


USR


20


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


21


MACARIE ILINCA


USR


22


SUVAC VIRGIL ADRIAN


PNL


23


BANISOR DORINA


USR


25


27


28


.9


32


LUMINIȚA


ARMAND CLOTILDE


MĂRIE BRIGITTE


MUNTEANU CRISTINA


SIMONA


VIERU MANUEL


AUGUSTIN


MURESAN MANUELA


USR


USR


USR


USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


Vote Item9


Sectorul 1 âl^Siicipiului Bucure

REGISTRATURĂ generaiÎMPOTRIVA^ n]■ 10.Uk 2019

[|4]___t_----------

rimit răspuns I completare pe


l Primit răspuns / c

IMP0TRIMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]


PENTRU[2]


Title

wm'/rcA

9


Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entltled to vote (delegates / weight)


PROIECT NR.7 - Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația 4 Frec Time, în vederea desfășurării proiectului "Excursii recreative și de dezvoltare personală pentru copii și tinerii din Sectorul 1", care se va desfășura pe o perioadă de 6 luni în cursul anului 2019

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-221

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted


Outcome

Unanimous voting

Delegates


False


PROIECTUL DE HOTARARE A FOST


.SestefuHaLMunit^iului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

10. IUN. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnăturii de primire........................


ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


POPA DANIELA


UNPR


GONCEAGHEORGHITA UNPR

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

1

1

ADRIAN

COMANICI ANCUTA

PSD

1

16

SORINA

GRIGORESCU IULIANA

PNL

1

17

CRISTINA

PORUMB RAMONA

PNI

1

18

OITFANII VIRGII

PNL

1

19

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON

USR

1

1


20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

21

MACARIE ILINCA

USR

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

23

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

25

ARMANDCLOTILDE

USR
LIVIU

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

1

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

1

Vote ItemlO

Title

PROIECT NR.8 - Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului

General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Corneliu Coposu, în vederea desfășurării proiectului "Serile Bucureștiului- Destine de excepție, modele pentru generațiile viitoare- Personalități marcante din istoria României", care se va desfășura pe o perioadă de 6 luni în cursul anului 2019

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(2) 14 PENTRU - K2-222

Who can participate in thc vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

29

MURESAN MANUELA

USR

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


1 Sectorul 1 afMunicipiului Bucureștii REGISTRATURĂ GENERALĂ |


10. IUN. 2019


Primit răspuns I completare petiție

Semnătură de primire.......1..............—POPA DANIELA         UNPR

GONCEA GHEORGHITA UNPR LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE ȘTEFAN

IORDAN FLOREA        PSD

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU    PSD

CONDURACHI ECATERINA PSD RALUCA

PENTRU[2]

-Stctorab -aLMtmitipiului

REGISTRATURĂ GEI

PENTRU[2]

A IUN. 201

PENTRU[2]

Pr

mit răspuns / complet

Semnătură de primire..........

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ARMANDCLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


ABTINERE[3]          1


PENTRU[2]            1


IMPOTRIVA[4]         1


IMPOTRIVAf4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]         1


IruÎMPOTRIVA^]

45/6332               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP                                       F

R

■JftWPS al Municipiului Sucure EGISTRATURĂ GENERAL

s

Vote Item11

Title                                      PROIECT NR.9 - Proiect de hotărâre prin c

Pr

&

1 0. IUN. 2019

imit răspuns / completare pet fW^iM'nffisiiintrri-;--

|ie

General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului

București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Sfinții Români, în vederea desfășurării proiectului "100 mai buni în Sectorul 1", în perioada septembrie-octombrie 2019

Description


INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-223

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total votcd (dclcgatcs / weight)         25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Outcome

Unanimous voting


False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA


8

 • 9

 • 10

11


IORDAN FLOREA

PSD

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PURCAREA MIHAIL

PMP

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

PSD


PEN


Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ -|GENERALĂ

<U 2] 10. IUN.V019 tUfâ--——F-----A.

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


PENTRU[2]           1


13              CONDURACHI ECATERINA PSD


PENTRU[2]            1


 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

19


RALUCA

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ADRIAN

COMANICI ANCUTA

PSD

SORINA

GRIGORESCU IULIANA

PNL

CRISTINA

PORUMB RAMONA

PNL

OLTEANU VIRGIL

PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON

USR


PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]


20                CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


21

22

23

25

 • 27

 • 28

29


MACARIE ILINCA

USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

ARMAND CLOTILDE

USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMPOTRIVA[4J

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IM POTRIVA [4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote Item12

Title


PROIECT NR.10 - Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului

□aricea Alexandru

București, prin Centul Cultural Sectorului 1, și Asociația Momentul


Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 05.06.2019HmilO^uiuiBucu^

REGISTRATURĂ GENERALĂ


Critic, în vederea desfășurării proiectului "Inter en|ții no’ți-§piHr|Hș 2019 inovative pentru elevii din Sectorul 1 privind Săi Educația - Scenique", în perioada iulie-decemb


'^rimiF^pW ftiitapletare petiție

, $epifță|tqră de primire..........................


Description


INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-224


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome


Unanimous voting


False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS


Delegates


ID       Title Name


2

I

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11


Group

POPA DANIELA

UNPR

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA

PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE

UNPR

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

PSD

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PURCAREA MIHAIL

PMP

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

PSD

CONDURACHI ECAIERINA PSD


13


Authority by

Vote Choice

PENTRU[2]

PENTRU[2]

weight

1

1

PENTRU [2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU [2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

Oancea Alexandru

PENTRU[2]

1

\ 1

PENTRU[2]

1


RALUCA

Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 05.06.2019, ORA-^0^^

REGISTRATURAGENERAI.A


■             ......— ■x         ir» A l A

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA


PENTRi J[2)


1 0. IUN. 2019


imit răspuns / completare petit


Primit răspuns ico

PENTRBn^de primii


IMPOTRIVA[4]         1


PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


IMPOTRIVA[4]         1

IMPOTRIVA[4]         1


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]         1


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote Item 13

Title

PROIECT NR.11 - Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Montage, în vederea desfășurării proiectului "Verde Urban", în perioada iunie-iulie 2019

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-229

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Ovcrall level: DelegSwScpa Alexandru

Secret Options


Mașter, jDperatorvoting indication, Signage

Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 05.06.2019, ORA 14.00

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome


Sectorul 1 al Municipiului București

registratură generală

10.1UN. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


Unanimous voting

False


PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

Oancea Alexandru

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

\ /

IMPOTRIVA[4]

1

MADALIN

 • 19                PAIUSI OLIVER LEON USR

 • 20               CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


10. IUN, 2019

pdlRIVA[4]-----1------*.

Primit rispuns / completare pet ție


.1.

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMANDCLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]            1

Vote Item14

Title

PROIECT NR.12 - Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Prietenie Fără Frontiere, în vederea desfășurării proiectului "Gândit în România", în perioada iulie-octombie 2019

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-230

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)         25/25

Outcome

Unanimous voting                    False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates
’    10. IUN. 2019

Pdmit răspunsă completare petiție nnnnătură de primim.......................


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

' 5

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

Oancea Alexandru

25

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27


28


MĂRIE BRIGITTE


MUNTEANU CRISTINA USR


10. IUN. 2019

IMPOTR VA[4]__1


SIMONA


VIERU MANUEL        USR


Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire.

IMPOTRIVA[4]


AUGUSTIN

29


MURESAN MANUELA USR


IMPOTRIVA[4]         1

PENTRU[2]            1


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Vote Item15

Title

PROIECT NR.13 - Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Rromsport, în vederea desfășurării proiectului "Educație prin sport, ediția a VIII-a ”, în perioada august-octombrie 2019

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-232

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

°^ceaAlexandni

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU ALDE

j^torul! al Municipiului Bucure ști

rTgistratur£generală

PEN1RL[2] 10.1UN.M

[primit răspuns I completare petiție

PEN1 jWiUturâ de primire..!.................—

PENTRU[2]

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]           1

PENTRU[2]            1


TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

Oancea Alexandru PENTRU[2]

Vote Item16


1 0,'IUN. 2019


Title


fimletare peti*ie

Semnătură de primire........................


PROIECT NR.14 - Proiect de hotărâre prin care

General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului


București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Internațională

Dimitrie Cantemir, în vederea desfășurării proiectului "Unirile Românilor",


în perioada iulie-noiembrie 2019


Description


INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-226


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

13/13

0/0

12/12

25/25

0/0

25/25

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

Oancea Alexandru

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10


PURCAREA MIHAIL


PMP


PE


iJRATURĂ GENERA


TEODOR

CRISU FLORIAN MISU PSD CONDURACHI ECATERINA PSD RALUCA

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ARMANDCLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


10. IUN. 2019


PEI 'JnmIFîăspuns (compfetare petiție'


PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote Item17

Title

PROIECT NR.15 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive

Description

INIȚIATOR - PRtMABbH-.^ȚftRLJ^UII AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(\l/2 PREZ&NTI - K2-235


Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 05.06.2019. QRA14.Q0------

Sectorul tal Municipiului București RFnrsTRATURĂ GENERALĂ

Who can participate in the vote?


Only delegates with a badge


Secret Options


Overall level: Delegates


10,'lUN. 2019


Individual level: Only Vote Mașter, Operator


^^r»iifi0?Saa^ePClitie QomnAtură de primire........................


voting indication

Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voted 13/13

0/0

12/12

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

-

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

I

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA

PSD

PENTRU [2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

Oancea Alexandru

PENTRU[2]

1

SORINA

\ /

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

X        f

\ 1

IMPOTRIVA[4]

1

CRISTINA

PORUMB RAMONA

OLTEANU VIRGIL


 • 17

 • 18


PNL

PNL


I & Wiffift ÎWPs I complecte petiție

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

25

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

/

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Vote Item 18

Title

PROIECT NR.16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii, organizării și desfășurării procedurii în vederea achiziționării de pe piața liberă a unor imobile, compuse din teren și construcții, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul amenajării și reorganizării serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(3) 18 VOTURI PENTRU - K2-243

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

q/q           Oancea Alexandru

[4] ÎMPOTRIVA

12/12 \ /

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

J

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

'i

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

Oancea Alexandru

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item19

Title

PROIECT NR.17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie - august 2019", în cadrul unui număr de opt unități de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-251

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL A FOST RESPINS

Delegates


5dC!0ful1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

10, IUN. 2019

Rr

mit rispuns / completare pet

{ie

Semnături de primire.....................

-


23


BANISOR DORINA


USR


Sectorul 1 al Municipiului Bucur ușii ___ RFCUSTRATURĂ GENERALA IMPOTR1WF


25


 • 27

 • 28

29


LUMINIȚA


ARMAND CLOTILDE


MĂRIE BRIGITTE


USR


MUNTEANU CRISTINA USR


SIMONA


VIERU MANUEL


AUGUSTIN


USR


MURESAN MANUELA USR


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


1

10.IUN. 2019


IM PC WIMftMipun» I completare petiție ^mnăturâdt primire........................


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]POPA DANIELA


GONCEA GHEORGHITA


LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAM IAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


PURCAREA MIHAIL


TEODOR


CRISU FLORIAN MISU


UNPR


UNPR


PSD


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PMP


PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA


TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USRSectorul 1 al Municipiului Bucui

PENTRUfqi


10. IUN. 2019


PENTRU[1


Primit răspuns I completare pe

^emnâtură d» prlrpire....................


PENTRU[2]            1

PENTRU[2]            1


PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]            1


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]


PENTRU[2]


PENTRU[2]


PENTRU[2]32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


Vote ltem20

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


SgttouM^rMunicipiuluiBuGUreștL

GENERAU

1Q IIJN, 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire:


PROIECT NR.18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării

Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1 în anul școlar 2019 - 2020 INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-252

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

13/13

0/0

12/12

25/25

0/0

25/25

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

Oancea Alexandru

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ


TEODOR

CRISU FLORIAN MISU PSD CONDURACHI ECATERINA PSD RALUCA

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ARMAND CLOTILDE     USRpen|M răspuns 1 com?letare P®Wei

Semnătură de primire........................ |


PENTRU[2]


PENTRU[2]


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]


IMPOTRIVA[4]         1


MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMPOTRIVA[4]         1


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRUI21