Proces verbal din 04.02.2019

Proces verbal sedinta extraordinara 04.02.2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘ

Nr. 2 din 07.02.2019


primit răspuns I corn i

Semnătură               :.....-

PROCES VERBAL privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 04 februarie 2019, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 387/31.01.2019, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector

1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor elaborate la nivelul Comisiei de apărare a Sectorului 1: Carnetul cu documentele de mobilizare al Consiliului Local al Sectorului 1, Atribuțiile Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, Plan de activități al Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 4.  Proiect dc hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2019-2020 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminstrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” pentru sezonul 2018-2019 a Asociației Handbal Club Dinamo București - Alexandru Ștefan Dcaconu - Consilier local al Sectorului 1

  7.


Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei interne a Centrului Cultural al Sectorului 1

al Municipiului București privind procedura proprie pentru achiziții publice de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa 2 din T.cgca nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1

al Municipiului București                                                              '

Proiect de hotărâre prin care se solicita împuternicirea expresă a ConsiliuhțriUGdn^ral- al Municipiului București de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bncliuț^tiî pentru a aproba în mod direct finanțarea de proiecte de la bugetul local al Sectoi ■i'ilui'-l âl. )

1                                                                                         N -

CtqvV’.'.

Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2019, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului uLuregt?, FEB. 2G iEj


Primit răspuns Jconip

Diverse:


SemnMuțâ^lp-'r-..........

 • 1.  Adresă Centrul Cultural Sector 1 privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.435/19.12.2018 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.8/28.01.2019 - nr.53791-21.12.2018;

 • 2.  Adresă Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi București cu nr.85/10.01.2019, privind Decizia nr.72/10.01.2019 - nr.1644 din 16.01.2019;

 • 3.  Adresă HC Dinamo București cu referire la demersurile punerii în aplicarea a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 418 din 19.12.2018 - nr.1890 din 17.01.2019;

 • 4.  Adresă Asociația C.S.A.M. Olimpic prin care se solicită implementare proiect de interes public - nr.2623-22.01.2019

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte de data ședinței, în data de 31.01.2019. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

în data de 04.02.2019, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.

Ordinea de zi suplimentară

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali.

A lipsit: doamna Manuela Mureșan și doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară din 4 februarie 2019, având în vedere că în sală avem o prezență de 25 de consilieri în funcție, lipsește doamna Clotilde Armând și lipsește și doamna Mureșan, motivat, drept pentru care declar lucrările deschise. Hotărârea nr. 1/2019 a intrat în vigoare astfej încâl am sa vă rog să utilizăm aplicația sistemului de vot electronic cu respectarea procedpriib'Elegiile astfel

I 07. FEB. 2019    !

i piLniarginea acestui

. îl aveți trimis pe oiWiuitli'.lj'z(iîq a fost Semnătura           /


verbal al ședinței ordinare din data de 28.01.2019. Dacă aveți obiecțiuni proces verbal, cu privire la opiniile exprimate, vă rog să ....

publicat așa cum prevede legea și a fost transmis și în cursul zilei de ....Vă rog^rvofHfi! Votați, vă rog! Aveți instrucțiunile pe masă. + (plus) reprezintă votul pentru, 0 (zero) reprezintă abținerea, -(minus) reprezintă împotrivă. De asemenea, aveți instrucțiunile pe......Vreți să vă facem dovada

că a fost transmis acest proces? Votați, vă rog! Mai sunt 2 consilieri care nu au votat. Procesul verbal a fost aprobat și, prin urmare, descărcat.

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN 28.01.2019 A FOST APROBA T CU 21 DE VOTURI PENTRU ȘI 4 ABȚINERI

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: De asemenea, precizez că au fost introduse în sistem titlurile proiectelor, drept pentru care domnul președinte va da citire numărului proiectului și restul informațiilor le veți vedea pe ecran sau conform actelor pe care le aveți în față. Va mulțumesc! Preluați domnule președinte, lucrările ședinței.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Buna ziua!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Putem să comunicăm, dacă vreți punem și pe ecran, se poate și această opțiune. Nu, nu este vot secret. Ba da, este această posibilitate, da, să fie afișat, ba da..este. Domnul Oancea, vă rog explicați-le la microfon posibilitate de a...

Domnul Alexandru Oancea - : în timpul procedurilor de vot nu pot să activez acest mecanism. Trebuie făcută din timp setarea aceasta. Pentru ședința următoare. Se aud microfoanele numai dacă domnul Președinte dă acordul. Pentru a nu se interveni peste. Pentru a nu se interveni unul peste altul, numai Președintele poate să dea ok-ul la microfon.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Buna ziua! începem lucrările ședinței. După cum v-a spus și doamna Secretar nu mai citesc tot proiectul, o să citesc doar numărul proiectului.

Doamna Cristina Simona Munteanu: O interprelare scurtă, vă rog frumos, către domnul Primar, înainte de a da citire proiectului.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamnă!

Doamna Cristina Simona Munteanu: Buna ziua, domnul Primar! O interprelare către dumneavoastră referitor la Clubul sportiv școlar nr.l Pajura despre care ați spus că o să incepeți demersurile de a trece în administrarea sectorului 1. Aș vrea să vă întreb care este stadiul acestor demersuri. Mulțumesc!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, am făcut solicitarea. Deci avem solicitarea de mai bine de 3 luni de zile.Deci ne dorim acel club cu tot cu spațiu, că efectiv și spațiile sunt necesare. Să sperăm că vor ajunge cât mai curând. Da? Deci ne dorim, ne dorim să avem în administrare ca să le putem pune la dispoziția și a copiilor și a cetățenilor din zonă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 1. Poate să apară pe ecran? Supunem spre aprobare ordinea de zi de astazi. Cine este pentru? Votați! Mai sunt 2 voturi. A votat toată lumea? Cineva nu a votat. Gata! Ordinea de zi a fost votată.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU 24 DE VOTURI PENTRU1. ' 1 Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Ordinea de zi supunem la vot. Votați, vă rog! Ordinea suplimentară a fost aprobată.

ȘI 1 ABȚINERE


ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU 19 DE VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 5 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 1, de pe ordinea de zi. „Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1” Cine este pentru ? 22 voturi pentru, 1 abținere și 2 voturi împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CV 22 VOTURI PENTRU 2 ÎMPOTRIVĂ ȘI 1 ABȚINERE

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 2. „Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1”

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Primar, s-a mai spus în ședința precedentă, suntem complet nemulțumiți de activitatea Administrației Domeniului Public, cel puțin eu și colegii mei și pe cine reprezentăm noi. Mă refer în special la parcuri, sunt într-o situație dezastruoasă, înțeleg că prin această..........prin acest proiect de hotărâre, se măresc niște salarii, se cresc în grad anumite

persoane, vă spun și încă odată certific lucrul ăsta, e o situație dezastruoasă în parcurile administrate de către Primăria Sectorului 1.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncca: N-a cerut, n-a cerut......trebuia să ceară.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A cerut domnul Goncea. ..

Doamna Ilinea Maearie: Dar dumneavoastră ați cerut?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: I-am dat eu accept.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Aș dori să ne spună domnul director general, ce dorește să facă prin această organigramă. Ce schimbă și motivațiile respective.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți domnul director.

Domnul Alin Vieru - Director Administrația Domeniului Public: Bună ziua! Singura modificare care se face în organigrama instituției este referitoare la Serviciul......la

Compartimentul Parcări, care se transformă în birou în momentul de față și Compartimentul Tehnic care, de asemenea, se va transforma în birou. Creșterea salarială se face strict pe ștatul de funcții, deci nu avem salarii suplimentare față de cele stabilite în anul 2017, conform modificării legislative la nivelul Codului Muncii. în ceea ce privește parcurile, în decursul lunii noiembrie s-au făcut amenajări cu sisteme de irigații în Parcul Bazilescu și respectiv în Parcul Kiseleff, din prisma vremii, n-am reușit să mai punem și gazonul în totalitatea parcului și-l vom pune începând cu luna martie, fiindcă este un moment propice și celelalte parcuri în funcție de aprobarea bugetară pe..care ne veți da dumneavoastră consilierii, le vom amenaja până în decursul.........până sprețsfârșitțil

anului 2019, în momentul de față avem contract și putem să și amenajăm. Și după cum bine știți în anul 2017, dumneavoastră domnule Păiuși și cei de la USR, ați tăiat amenajările în v'aloarp de -2— ț- ■ de milioane pentru parcurile din Sectorul 1. Printr-o întreținere prin care noi'doar ti&7dJrS iarba și udăm și curățăm coșurile de gunoi, nu se pot vedea modificări majore la nive^ițțj^'a^țjfiilor. Daca anul ăsta avem buget pentru amenajări vă promit că până în decursul luiyieff^iembiie, toate parcurile vor arăta ca și în celelate sectoare, unde se fac investiții. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnul consilier.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnule director, în ce stadiu sunteți cu curățarea parcurilor de crengile rupte, căzute, copacii distruși, de săptămâna trecută ?

Domnul Alin Vieru - Director Administrația Domeniului Public: S-a lucrat weekend-ul acesta în majoritatea parcurilor, din ceea ce am putut constata, în procent de 90% sunt aduse la o stare cât de cât favorabilă și până la sfârșitul săptămânii vor fi curățate în totalitate. Mai avem de asemenea de intrat și pe asociațiile de locatari și pe aliniamentele stradale, acolo lucrăm și cu Romprest-ul, s-a lucrat toată săptămâna trecută, de la ultima întâlnire pe care am avut-o. Mulțumesc!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: O secundă, mai avem doar de continuat cu ajutorul pe care ați promis că-1 veți da Clubului Cireșarii.

Domnul Alin Vieru - Director Administrația Domeniului Public: în decursul săptămânii acesteia o să iau legătura și cu domnul director de Clubul Cireșarii și îl vom ajuta.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Acum se aude. La ultima ședință de săptămâna trecută, domnul director, v-am solicitat să ne transmiteți către toți consilierii locali o situație cu privire la ceea ce s-a întâmplat acum un weekend și jumătate cum ar veni, cu acea ploaie înghețată să știm și noi care este situația, ce s-a întâmplat, unde s-a intervenit, pentru că am primit și noi la rândul nostru niște informări, dar vrem să știm care este realitatea și să știm exact dacă aveți nevoie pe parcurs, nu știu să vă ajutăm la anumite departamente, poate să sprijinim cu ceva, nu știu.........ideea este că trebuie să știm care este situația acolo. Dacă se poate să ne transmiteți

acea.......acel raport......de-o pagină, nici nu trebuie mai mult, că mă gândesc că și există la

dumneavoastră o centralizare, nu am primit nimic pe mail și cred că sunt singura care a sesizat acest lucru. Mulțumesc mult.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, pot răspunde? Vă răspund eu la această întrebare. La sfârșitul săptămânii terminăm cu tot în tot Sectorul 1, atunci o să avem......ADP - ul o

să vă dea la fiecare consilier un răspuns concret, dar la sfârșitul săptămânii noi sperăm să avem totul pus la punct.

Doamna Porumb Ramona: Vreau să profit de faptul că sunteți aici. Bună ziua. Vroiam să vă întreb de ... avem câteva donații făcute la nivel de statui, odată statuile Lucaci, sper să nu greșesc și-o dată statuia de Dac, din câte îmi amintesc cel puțin pe ultima am bugetat-o anul trecut și vroiam să vă întreb în ce stadiu suntem cu montaj, cu ce trebuie făcut pentru a fi montate ... amplasate. Mulțumesc.

Domnul Alin Vieru - Director Administrația Domeniului Public: Sunt în curs de ...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Răspundeți domnul director și trecem la vot, după.

Domnul Alin Vieru - Director Administrația Domeniului Public: Indicatorii pentru Dac, au fost aprobați în 19 decembrie și statuile Lucaci sunt donate în decursul anului 2017, o.r Să intre ambele în procedură de licitație, undeva începând de săptămâna viitoare. Mulțumesc.

. i 07. FEB.

I Primit răspuns Jc™'1 | Semnături dț-p ......


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Să trecem la vot.

Votați, vă rog. Mai e un vot, unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 3. „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor elaborate la nivelul Comisiei de apărare a Sectorului 1: Carnetul cu documentele de mobilizare al Consiliului Local al Sectorului 1, Atribuțiile Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, Plan de activități al Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”.

Votați, vă rog! Mai sunt 2 voturi. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 4."Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2019-2020”. Votați, vă rog. Mai sunt 2 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Steluța Todea!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Scoateți cartela de la doamna Steluța, Todea, nu e în sală... Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr.5 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminstrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”. Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr.6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” pentru sezonul 2018-2019 a Asociației Handbal Club Dinamo București - Alexandru Ștefan Deaconu -Consilier local al Sectorului 1”. Spuneți, doamna Cefalan!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, înainte de a da cuvântul pe dezbateri, în conformitate cu prevederile articolului 48, alineatul (1) din Legea nr.215/2001 voi refuza contrasemnarea acestei hotărâri, pe motiv de nerespectare a condițiilor legale, prevederilor legale, și voi depune în termen legal opinia motivată. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Spuneți, doamna Comănici!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Am vrut să analizăm proiectul la ședință, la comisia de specialitate și nu am găsit proiectul. Dacă ne spune cineva unde este proiectul. Probabil a fost omis sa se pună.

V vO/


'a, nu este un proiect de. hotărâre, practic, noi pj.Remirsă '&igurăm linite condițiil 'r?Nu există


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1:Ni s-a solicitat... Este inițiat de către domnul Deaconu, deci asistență pentru elaborarea unui astfel de proiect dacă sunt înde] raport de specialitate, ci un raport de specialitate negativ dat de către Centrul Cultural. Mai mult decât atât, nu avem buget aprobat pe anul 2019 pentru a aproba o finanțare pe acest proiect.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Am înțeles că astea sunt obiecțiile dumneavoastră ca funcție pe care o ocupați. Dar, încă o dată, în orice variantă, chiar dacă este inițiat de un consilier general...sau de un grup...local, îmi cer scuze...sau de un grup de consilieri locali, acest proiect ar fi trebuit să fie scris. Având în vedere că este ședință de consiliu extraordinară, era de ajuns proiectul și expunerea de motive. în ceea ce privea legalitatea, din punct de vedere al legalității votului nostru, eu încă o dată spun, votam și votez în continuare absolut orice, inclusiv acest proiect, dacă dumneavoastră spuneți ca este ok să votăm fără un proiect. Noi votăm pentru dacă votăm, în ideea că orice proiect care aduce un beneficiu locuitorilor sectorului 1 este bun. Că este legal sau ilegal nu vom răspunde noi, ci inițiatorul. Că este consilier local, că este director și așa mai departe. Dar, în primul rând, dacă mă întrebați pe mine, trebuia să existe proiectul scriptic, și știți bine că-i asa.

J

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Da, domnule consilier!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Bun, cred ca sunt lucruri care nu s-au înțeles sau nu se doresc a fi înțelese. Acest proiect a fost depus de nenumărate ori, are nenumărate amendamente, am avut nenumărate discuții pe acest proiect. Este un proiect care are acceptul Primăriei Generale a Capitalei, Consiliului General al Capitalei și este un proiect în baza Legii 69 a sportului. Conform prevederilor legale a fost depus proiectul. Nu știu de ce nu există proiectul în acest moment. Mi se pare o inepție să aud asta în ziua ședinței. Aveți punctul meu de vedere pe email. Mai mult decât atâta, în această seară am să vă atașez și punctul de vedere al MTS pentru acest proiect ca să nu mai fie niciun fel de problemă legată de finanțarea proiectelor de sport pe care noi nu o facem în acest moment. Suntem una dintre puținele primării care nu o fac. Nu înțeleg de unde această reticență vizavi de un proiect de finanțare sport, deși avem toate prevederile legale. Legea s-a modificat în așa fel încât să se poată face aceste finanțări.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dacă îmi permiteți, stimați colegi! Cu privire la faptul că ne transmiteți diseară, pe noi, aici, în momentul de față, nu ne ajută. Noi trebuie să avem documentația înainte de a intra în ședință. La noi nu există. îmi cer scuze, noi vorbim pe chestiuni concrete. Dacă vor exista acele documente, vor exista. Noi în momentul de față nu le avem. Noi în momentul de față votăm pe ceea ce avem, adică pe nimic, decât un titlu. Mulțumesc mult!

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: încă o dată! Pentru că noi, consilierii locali de la PSD și ALDE, susținem proiectele bune pentru cetățenii Sectorului 6, am să vă rog frumos, cu acordul ...1 ...păi nu știu cum să trecem de acest..., aș ruga Centrul Cultural, prin care se derulează acest proiect sau prin care ar urma să se deruleze acest proiect, să facă repede un proiect de hotărâre, împreună cu domnul consilier, inițiatorul - că normal face inițiatorul, în cazul acesta consilierul local - să-l rugăm pe domnul director Mihăilescu să susțină, să facem un proiect și, eventual, intrăm cu proiectul în 5-10 minute, dacă e, să-l votăm. Ca să avem ceva de votat.

Domnul Alexandru Ștefan Deaconu: Cred că nu s-a înțeles. Proiectul este, există, s-a depus. L am redepus săptămâna trecută. L-am depus acolo unde se depun proiectele.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul director lyli^ăilescu, duca ne puteți lămuri.                                                                          Iprimitw5Pun5

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dacă îmi permiteți, nu cred că s-a pus problema ca grupul nostru PNL să nu susțină activități sportive sau educative. Niciodată nu s-a pus problema. Dar, nu se...eu cel puțin, nu pot să votez un titlu, adică, îmi cer scuze, mi se pare normal să văd ceea ce votez. Nu știu exact ce ați depus dumneavoastră la Secretariat, nu contest absolut nimic. Doamne ferește să se întâmple oricăruia dintre noi, nu înțeleg de ce nu s-a transmis. Doamna secretar ar trebui să ne transmită, să ne comunice exact care este situația și să vorbiți să rezolvați.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Pot vorbi și eu? Păi, mi-ai dat microfonul. Sunt de acord cu ceea ce spune colega mea de la PNL. 5 minute. Noi suntem alături de tine și vrem să trecem acest proiect. Deci, în 5 minute-10 minute caută și hai să-l trecem pentru că vorbim despre oportunitate. Hai să încercăm. Dar pentru asta îți trebuie, nu știu dacă îți trebuie. Iți trebuie? Sau să-l mutăm ultimul pe ordinea de zi, foarte bine. Chiar, mută-1 ultimul pe ordinea de zi și vorbim atunci despre el. Ce? Ultimul pe ordinea de zi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul.

Domnul Glieorghiță-Liviu Goncea: Deci, propun Consiliului, propun Consiliului să trecem acest proiect ca ultimul pe ordinea de zi și să votăm atunci, da? Domnul președinte de ședință!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnule Goncea, este pe ordinea de zi. Eu zic să votăm acest proiect. Proiectul există, vă spun eu. De doi ani de zile ne chinuim cu acest proiect. Acum mă auziți? Deci, am văzut acest proiect, eu îl susțin și vă rog și pe dumneavoastră, dacă considerați că este un proiect bun pentru Sectorul 1, să-l susțineți. Deci, proiectul există. Domnul consilier!

Domnul Alexandru Ștefan Deaconu: Dacă se poate, domnule președinte! Intr-un minut, toți consilierii îl vor avea pe e-mail fără absolut nicio problemă. Vreau să aduc aminte că acest proiect a fost votat de către Consiliul Local al Sectorului 1 pentru acord de la Capitală, l-am depus și săptămâna trecută complet, nu am exclus absolut nimic. îl veți avea în două minute pe mail toți consilierii.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Noi la Comisie nu am avut ce să analizăm. Dumneavoastră ați spus că l-ați depus din nou săptămâna trecută. Noi când l-am votat a fost pentru acordul de la Consiliul General, nu a fost pentru aprobarea proiectului, domnule consilier, dacă mă ascultați până la capăt! Prin urmare, noi nu avem de unde să știm aici, acum, în momentul de față ce ați redepus dumneavoastră săptămâna trecută. Dacă ați redepus, înseamnă că ați redepus un nou proiect și trebuie să dăm un nou acord pentru Capitală sau nu înțeleg..... Păi atunci exprimați-vă

concret pentru că sunt proceduri total diferite. Deci prin urmare nu putem să, nu știu, să ne transmiteți acum pe email, să luăm pauza, când noi la comisie nu am analizat nimic. Mulțumesc mult!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul. Să votăm. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU ȘI 11 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință : Proiectul numărul 7 ” Proiect dc hotărâre privind aprobarea Normei interne a Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București privind procedura proprie pentru achiziții publice de servicii sociale și alte servicii

?!      ( r'dtfc?1 I

..      1-i-...O 7. FEB. 2O'r3

specifice din categoria celor incluse în anexă 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare”. Spuneți doamna Cefalan.               I primit răspuns 'cotii

a                    | SentnMurâ dg

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în conformitate cu articolul 48, aliniatul 1 din legea 215/2001, voi refuză contrasemnarea acestui proiect de hotărâre, având în vedere că Centrul Cultural este instituție publică cu personalitate juridică. De la data înființării are delegate atribuții pe achiziții publice, iar această normă internă și-o poate aproba prin act administrativ la nivelul instituției publice. Nu este obligatoriu că actul să fie adoptat de către Consiliul Local al Sectorului 1. Mai mult decât atât, sunt aspecte de nelegalitate, de fapt mai mult erori pe parcursul acestei norme interne, deci refuz contrasemnarea lui.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: As vrea și înaintea acestui vot, că sunt destule proiecte pe ordinea de zi cu aviz negativ. Așa explic votul meu și al colegilor mei și cred că al nostru al tuturor. Noi aici nu suntem de specialitate. Unii suntem juriști, economiști și așa mai departe. Noi votăm oportunitatea, de aceea direcțiile de specialitate, inițiatorul și toți cei care lucrează proiectele în sine răspund pentru legalitatea și pentru respectarea conform legii, la virgulă, a acestor proiecte. Nu avem cum noi, ca și consilieri, să ne batem cu executivul, când au angajați juriști, sunt funcționari publici, să le spunem că e bun sau nu e bun. Același lucru s-a întâmplat și la proiectul anterior. Atâta timp cât s-a supus pe ordinea de zi, existând sau neexistând un proiect, noi îl votăm pentru că se referă la cetățenii sectorului 1. Același lucru este vorba și aici. Ce pot să spun este că și la Primăria Municipiului București, direcția de specialitate are aprobat prin consiliul general o normă internă. Cine lucrează normă internă conform legii... De asemenea nu avem noi cum să îi contestăm. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna consilier.

Doamna Steluța Todca: Voiam și eu, dacă tot trebuie să votăm normele inLerne, voiam să întreb pe domnul director de la Centrul Cultural, pentru că am sunat-o și pe doamna director economic să ne dea execuția bugetară și nu o avem și voiam să va întreb câți bani ați cheltuit anul trecut pe proiectele aprobate și de asemenea voiam să va mai întreb dacă au început proiectele pe centenar, pentru că au trecut deja câteva luni și nu s-a făcut nimic. Și mai am încă o întrebare, că să termin, pentru domnul primar, la fel i-am cerut doamnei director de la economic să ne dea execuția bugetară de la toate instituțiile subordonate primăriei și nu știu dacă nu vrea să ni le dea sau nu cred că nu le are și aș vrea să va rog pe dumneavoastră să ni le trimiteți. Mulțumesc!

Domnul Bogadn Mihăilescu - Director Centrul Cultural: Execuția bugetară pentru 2018 a fost aproximativ de 33 %. Tocmai o astfel de normă ne-ar ajută să avem o execuție mult mai raportată corect la buget. Cea de-a două întrebare? îmi cer scuze! Da, au început! Au început 9 proiecte, dacă nu greșesc, aprobate de către Consiliul Local, 5 au fost semnate și se derulează. Cum să nu, o să trimit către toți consilierii. Nu, nu este nici o problemă, mâine la ora 10 ne întâlnim și cu doamna viceprimar, pe acest proiect, cu petiționarul și cred că o să găsim o soluție. Executate.., nu, deja plătite..pentru că așa angajamentul e mai mare. Mulțumesc!

Domnul Gheoigliiță-Liviu Goneea: Voiam și eu să întreb. Domnule director, am și eu o întrebare și ultima. Pentru mine, pe persoană fizică, ești o surpriză. Ai plecat, ai venit, te-ai întors, nu te-ai întors, ești director, nu ești director... cum ai făcut ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Va rugăm să votați. 12 voturi pentru.

9 abțineri și 4 împotriva. Proiectul nu a trecut.

Sectorul 1 al L'jV ;.pi'j.ui Bucurejlil

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 I OTUR1 PENTRU, 9 ABȚINERE .                        .               I l

1


Șl 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ,    07 FEB 20 J

I 1                                A « I

Doamna Dorina-Luminita Bănișor; Nu sunt lămurită, doamna Cefalah. 'Voiam să va întreb ceva.

-----------------------------------------------------*---------------*--------

Doamna Cefalan, mă auziți ? Deci ne-ați spus că este, nu era necesar un proiept.care sa.hesupus aprobării Consiliului Local. Totuși văd că l-am votat. Ce se întâmplă ? Dumneavoastră nu o să îl semnați.... Ok, dar că procedura tot voiam să va întreb. In momentul în care faptul că nu a trecut e una, dar în momentul în care ați văzut că ei vin cu un proiect care nu este necesar să fie supus

Consiliului Local, de ce nu le-ați atras atenția, de ce nu l-ați refuzat? Adică ce rost are să...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu pot să refuz un proiect, eu îl înregistrez, îl introduc pe circuit. Pot să refuze motivat, pot elabora compartimentele de specialitate, rapoarte negative. Pot să îi sugerez modificări sau să îi recomand directorului, dar nu pot să refuz un proiect de hotărâre.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna consilier, ați întrebat de ce nu contrasemnează. Păi vorbim de o normă internă care este peste legea achizițiilor publice. Dacă ne uităm la titlu ne dăm seama imediat. Nu putem să fim noi mai presus de legea achizițiilor publice. Mulțumesc mult!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință : Proiectul numărul 8. ” Proiect de hotărâre prin care se solicită împuternicirea expresă a Consiliului General al Municipiului București de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru a aproba în mod direct finanțarea de proiecte de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2019, prin Centrul Cultural al Sectorului 1”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, și pentru acest proiect refuz contrasemnarea și voi.....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință : Vă rugăm să votați! Suntem în procedură de vot. Mai e un vot. 12 voturi pentru, 5 abțineri, 8 împotrivă. Proiectul nu a trecut. Spuneți doamna Secretar.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERE ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Deci și pentru acest proiect de hotărâre, numărul 8, de asemena refuz contrasemnarea și voi depune opinie motivată.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentară. ” Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.”.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Suplimentară. Da...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți domnule Păiuși.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna secretar. Acest proiect încalcă prevederile Legii 215. Da? Consiliul de administrație trebuie să fie reprezentat proporțional cu rezultatul alegerilor din"2016.

...      .      .             // n\C - ■ >

Noi nu am fost întrebați niciodată legat de acest consiliu de administrație.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Am să dau (cuvântul Direcției Juridice. Doamna Moja cu doamna Ovidia Lupașcu. Vă rog frumos sa răspundp^iDoaMnâ'dDvidia Lupașcu.                                                                          țsemnElw* - ’

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Spuneți vă rog.

Ovidia Lupașcu-Șef serviciu Contencios-Adininistrativ-Juridic: Se aude? Ok. Cu privire la aceste demisii, ideea este că vi s-a adus la cunoștință, cei care vor participa, este o propunere, deci nu este ... o aprobare. Noi am verificat, ca și CV-uri, ei îndeplinesc criteriile conform 109 și 31/90, nu înțeleg ce....?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mulțumim doamnă. Vă rugăm să votați.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: ...Nu votați atunci. Aveți dreptul.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Spuneți doamna Steluța.

Doamna Steluța Todea: Domnul Primar, adică nu am voie să pun o întrebare sau care e problema? Vreau și eu să întreb, am.. .sau de fapt nu am votat, cei care au votat compania au acum câteva luni și nu știm absolut nimic ce s-a întâmplat sau dacă s-a făcut ceva până acum, un plan de investiții, un ceva....ați votat de fapt 18 milioane de euro buget și acum veniți să băgăm în CA, alte 3 persoane, am înțeles că s-a schimbat și directorul, noi nu știm, noi nu îi cunoaștem, adică....Se votează așa ”blind”, nu înțeleg. înseamnă că suntem degeaba aici. CV-urile există, dar totuși, să fim serioși, un plan de investiții, ceva, nu există?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamnă.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Am primit o adresă, cred că toți consilierii o avem în față, prin care se modifică 3 reprezentanți din consiliul de administrație.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: E o propunere.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Noi le avem doar cu nume și prenume....eu nu am văzut nici un CV personal. Nici măcar, vorba colegei mele, nu cunoaștem pe nimeni, să știm dacă sunt din domeniu, unde au activat, nu știm nimic. Dacă sunt prezenți în sală, vrem să îi cunoaștem, că nu e nici o problemă, adică...

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Sunt niște propuneri doamna consilier.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Pai da, tocmai că sunt niște propuneri și vor fi supuse la vot. Tocmai.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: ...aveți dreptul să nu votați.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamnă..

Ovidia Lupascu-Șef serviciu Contencios-Administrativ-Juridic: Eu doream să vă aduc la cunoștință doar următorul aspect. în momentul în care avem un consiliu de administrație și avem 3 membrii din 5, este obligatoriu să numim ca să putem avea 3...până la 5....Deci, indiferent de situația creată, că dumneavoastră cunoașteți sau că nu cunoașteți CV-urile, acestea, noi ca și juridic le-am verificat, ei pot face parte din componența consiliului de administrație, deci conform Legii 109/2011 și 31/90, pe 90, ei pot fi, ca și consilieri. Mai mult decât atât, este decizia acționarului majoritar, care, prin prezenta, este Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1. Cert este faptul. că.

membrii din CA tot la 3 luni sau la 4 luni, având în vedere ca noi nu avem, noi nu știm ce s-a întâmplat în compania respectivă și ce au făcut membrii actuali din CA. Așa o sa veniți tot din 4 în 4 luni să schimbam directorul să schimbăm membrii și să spuneți că, Consiliul Local este de acord. Este absurd să ne puneți să votăm așa ceva.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: dar nu votați dacă este absurd. Votați.....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: îmi cer scuze, dumneavoastră ne solicitați votul dar vorbim de transparență, noi consilierii din acesta parte dorim transparență în ceea ce votăm. Prin urmare, în momentul în care ne supuneți la vot, ne propuneți spre a vota ceva, mi se pare normal ca și cetățenii, având în vedere că acolo este un buget de 18 milioane de euro, mi se pare normal ca să fie transparență de la un cap la celălalt. Noi ne asumăm prin votul nostru, nu dumneavoastră. Nu ne obligă nimeni să votăm pentru sau împotrivă. Vorbim doar de transparență pe banul public. Vorbim de 18 milioane de euro. Ăsta este bugetul. Nu știm exact care au fost motivele pentru care acele 3 persoane au plecat, cine sunt cele 3 persoane noi, de aceea v-am rugat, în momentul în care, nu știu, se va mai întâmpla probabil, să se facă modificări în consiliul de administrație, acele 3 persoane, dumneavoastră ați verificat dacă întrunesc condițiile legale, vrem și noi să vedem cu ochii noștrii aceste lucruri, mai ales că noi suntem cei care votăm, și vrem să-i și cunoaștem, nu numai noi, ci prin intermediul domnilor, și toți locuitorii Sectorului 1, pentru că vorbim de niște bani publici, doamnă și noi răspundem în fața legii, nu dumneavoastră care ne cereți votul. Atât am avut de spus și am încheiat. Mulțumesc mult.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul Președinte! Stimată doamnă! Avem articolul 37 din legea care v-am comunicat-o adineauri, da? 215/2001 și spune așa: ” persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii automome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitare și alte organisme de cooperare și parteneriat sunt desemnate prin hotărâre de consiliu local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimile alegeri locale. Am repetat asta de 4 ori, și în scris și verbal. Aveți un punct de vedere asupra acestei interpelări, este art. 37 legea 215 din 2001?

Doamna Porumb Ramona: Eu?...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: închideți microfonul dacă.....

Doamna Steluța Todea : aa, așa....eu vroiam doar să vă mai spun că chiar dacă domnului primar nu îi păsa că suntem totuși care nu suntem de acord cu acest proiect și nu îl interesează că votăm sau nu pentru că are majoritate oricum și deja există firma, vrem și noi să avem un raport de activitate până acum. Cred că avem dreptul să îi cerem asta, chiar dacă nu am votat și nu suntem de acord cu firma respectivă. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul. Vă rog să votați. 17 voturi pentru, 1 abținere si 7 voturi împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Diverse.

Punctul 1 de la ...de pe ....ordinea de zi de la diverse - Adresă Centrul CulRț^‘S^br^F'privind

încetarea aplicabilității ....domnul Goncea.....Adresă Centrul Cultural Sector 1 ‘privind încetarea

aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.435/19.12.2018 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.8/28.01.2019 - nr.53791-21.12.2018.

Punctul 2 de pe ordinea de zi- Adresă Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi București cu nr.85/10.01.2019, privind Decizia nr.72/10.01.2019 - nr.1644 din 16.01.2019;

Punctul 3 - Adresă HC Dinamo București cu referire la demersurile punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 418 din 19.12.2018 -nr.1890 din 17.01.2019;

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: S-a luat act acum prin hotărârea care a fost aprobată cu Handbal Club Dinamo

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nr. 4. Adresă Asociația C.S.A.M. Olimpic prin care se solicită implementare proiect de interes public - nr.2623-22.01.2019.

Asta au fost punctele de pe ordinea de zi la diver:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Marian Neagu

A

întocmit,