Proces verbal din 01.04.2019

Proces verbal sedinta ordinara 1.04.2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURE

Nr. 5 din 03.04.2019

Sectorul 1 al Municipiului București țțf țISTRATURĂ GENERALĂ

0 3. APR. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


PROCES VERBAL privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 01 aprilie 2019, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1126/28.03.2019, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 • 1. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința din data de 01.04.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.337/30.10.2018 privind acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei, persoanelor singure sau familiilor ce urmează a fi evacuate din Căminul nr. 3 al Colegiului Național Media, situat în București, sector 1, str. Jiului nr. 163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1, sector 1, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

 • 4.  Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

 • 5. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 - 2020 - 2030 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Ordinea de zi suplimentară:

1. Proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București, derulate de către Compania RomprestService S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării sițrvțiiilor de saj,ut\i^țgte pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București - Pri Municipiului București;


2. Proiect de îndreptare conținut Hotărâre 41/2019 privind alocarea ui

local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019 - Consilier Local Alexandru Ștefan Deaconu;

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte, în data de 28.03.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul înregistrat sub nr. 1126/28.03.2019 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției, iar ordinea de zi suplimentară a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției.

în deschiderea lucrărilor ședinței, Secretarul Sectorului 1 face prezența consilierilor locali. La deschiderea ședinței au fost prezenți 22 consilieri locali din totalul de 27 de consilieri locali în funcție.

Au lipsit: doamna Iuliana Cristina Grigorescu, doamna Steluța Todea, doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând, doamna Dorina Luminița Bănișor și domnul Liviu Goncea.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară din 1 aprilie 2019. Constat o prezență de 22 de consilieri în funcție, lipsește domna Armând, doamna Bănișor, domnul Goncea motivat, doamna Grigorescu motivat, doamna Todea. Este în regulă, da! Având în vedere că avem cvorum de ședință declar deschise lucrările ședinței. înainte de a începe supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței ordinare din ... da, da domnul Păiuși.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, deci stimați colegi, îmi permit să iau cuvântul cu acordul doamnei secretar. Eu am făcut către secretariat o interpelare cu privire la votul consilierilor locali, mai precis am reamintit secretariatului prevederile Legii 215/2001 actualizată, în care spune foarte clar la alineatul 3 "Dezbaterile din ședințele consiliului local precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces verbal semnat de Președintele de ședință și de secretarul unității administrativ teritoriale. Președintele de ședință împreună cu secretarul unității administrativ teritoriale îsi asumă prin semnătură responsabilitatea veridicității celor consemnate.” Cu alte cuvinte, am solicitat procesele verbale cu votul consilierilor aleși asupra proiectelor propuse în ședințele de Consiliu Local sector 1 începând cu data implementării sistemului electronic de vot. Deci vreau să fie foarte clar, fiecare dintre noi trebuie să primim prin


procesul verbal, da, cum a votat fiecare consilier local asupra proiectelor pr consiliu local. Asta este legea.

iuțeli®]

'7"gener^lâ| iteti, domnul

i t con.pietare peticeDoamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dac

Păiuși!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1:

răspundem, în termenul legal de 10 zile, dar, de asemenea, vă reamintesc că potrivit prevederilor articolului 56 alin(2) din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, în procesul verbal al ședinței consiliului va fi consemnat rezultatul votului, ceea ce se întâmplă atât în procesul verbal cât și în hotărârea de consiliu iar la cererea consilierului se va menționa în mod expres votul acestuia. Am înțeles solicitarea dumneavoastră de a vă menționa votul în mod expres pentru fiecare proiect de hotărâre adoptat sau respins.

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: Adică, păi aveți procese verbale?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă vom pune la dispoziție și procesul verbal, suntem în implementare cu acest sistem de vot electronic, de asemenea, în regulamentul consiliului local s-a adoptat modalitatea de vot electronic fără alte prevederi pe care le puteți face cu votul consiliului local în ceea ce privește aplicarea și implementarea acestui sistem de vot. Vă mulțumesc!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Dacă sistemul de vot este în implementare votăm mai departe cu mâna cum am votat până acum.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: M-ați înțeles ce spun? Doamna Secretar!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă pun la dispoziție toate procesele verbale, toate anexele la procesul verbal au fost comunicate prefecturii, le voi afișa pe site-ul Primăriei, vi le pun la dispoziție. V-am explicat că suntem în termenul legal de 10 zile pentru a vă formula răspunsul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Și vom primi procese verbale cum a votat fiecare consilier.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; Da, domnule Păiuși! Nu avem nimic de ascuns, de asta am și implementat și am achiziționat acest sistem de vot, tocmai ca să ... că nu avem nimic de ascuns și, de asemenea, așa cum mi-ați solicitat în cererea dumneavoastră că există suspiciuni asupra sistemului de vot am cerut chiar și la firma de implementare ca să ne precizeze...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu, eu doar v-am cerut conform legii, procesele verbale, cum a votat fiecare.......consilier local

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Procesele verbale, cu votul final, sunt afișate......

Domnul Oliver-Leon Păiuși: cu votul fiecărui consilier.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, o să vi le pun la dispoziție.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Mă interesează foarte mult, cum votează fiecare consilier, pentru că am acest drept conform legii.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: Domnule Păiuși, data viitoare o să vin și o să pun pe aceste ecrane, anul trecut 2018, din șase sute de proiecte, propuse de către executiv, două sute nu au fost adoptate de către consiliul local. Vă puteți chiar lua toate imaginile de anul trecut și o să constatați câte proiecte importante au fost propuse de către executiv și câte nu au fost adoptate. Vă mulțumesc!

Sectorul 131 ’lr Ațnî •' "î Șucut^ registraau. '          . A

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Supun la v<|t [procesul verbal al —  ședinței ordinare din data de 26.03.2019, dacă aveți observații pe marginea îeesitfiâi:    c.u.H^Iîkțî 'U'

vă rog. Alex, cine nu a votat ? Cine ? Domnul Păiuși, vă rog să votați. Donto rog să votați. Procesul verbal a fost aprobat și ca atare descărcat.PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN 01.04.2019 A FOST APROBAT CU 16 VOTURI PENTRU 5 ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ- 22 consilieri prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: De asemenea constatăm că a expirat mandatul președintelui de ședință, drept pentru care, vă r og să formulați propuneri pentru o ședință de consiliu, pentru ședința aceasta, din 01 aprilie 2019. Așa am menționat și în proiectul de hotărâre. Formulați propunerile ca să le înaintăm către.....da. Domnul Oliver Păiuși. Alte

propuneri......domnul Cristian Neagu. Alte propuneri.......Vă rog să introduceți cele două

propuneri. Domnul Oliver Păiuși și domnul Cristian Neagu. Votați pentru domnul Oliver Păiuși. 7 voturi pentru, 3 abțineri și 12 voturi împotrivă.

PROPUNEREA PENTRU PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ NU A FOST APROBATĂ

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Votul pentru domnul consilier Neagu, Neagu Cristian. 15 voturi pentru, 2 abțineri, 5 voturi împotrivă. Având în vedere numărul de consilieri în funcție și raportat la cvorumul de ședință constat ales președinte de ședință pe domnul Neagu, pentru un mandat de o ședință, în 1 aprilie 2019. A venit și doamna Bănișor.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ A FOST ALES cu 15 voturi pentru, 2 abțineri, 5 voturi împotrivă

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă dau cuvântul domnule președinte. 23 de consilieri prezenți. Vă dau cuvântul domnule președinte să preluați lucrările ședinței, să supuneți spre aprobare ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule Păiuși.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: (.............nu se aude, nu vorbește în microfon)

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Dacă este înscris pe listă da, dacă nu, nu.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Este înscris pe listă. Da, s-a înscris pe liste, la registratură, dacă cineva poate să-l cheme.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna secretar s-a înscris pe listă astăzi? Sau când?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu. La noi...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Berecescu

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Aveți vreo listă? La secretariat?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu, s-a înregistrat cred că., acum vreo jumătate de oră s-a înregistrat.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu s-a înregistrat la noi până acum nicio cerere....Doamna Clotilde Armând, deci avem o prezență de 24 de consilieri.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun spre aprobare ordinea de zi de astăzi, cine este pentru?

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna frumos. Doamna Bănișor, ați introdus cartela? Nu, nu mai scoateți. Da, pentru ordinea de zi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog.


.urești rVnttrt—

I 03. APR. 2019

U iahimilate-— ----*

Primit răspuns I completare petiție

Semnătură de primire.......................


t fisămD giWw’iyp1


lSaăttuk.1.1


ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Propun spre aprobare ordinea de zi suplimentară. Spuneți, domnul Păiuși.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: ....ce a înregistrat. Ordinea suplimentară am primit-o la ora 14.00, documentația o vedeți, o avem toți. Este imposibil să analizezi așa ceva.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: O propunem spre vot, dacă o votați....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Păi nu este corect și v-am mai spus și când am avut acea ședință cu domnii de la Romprest. Nu poate să existe ordine suplimentară la ședințe extraordinare. Deci, e deja ceva extraordinar, la care noi mai venim cu o ordine suplimentară la ceva extraordinar. Doamnă, dar vorbim de lucruri concrete aici da, avem 2000, o mie și ceva de pagini care trebuiesc analizate. Noi chiar ne luăm în serios munca de consilier. Nu suntem maimuțe aici, da, m-ați înțeles? La o ședință ordinară, poate, dar la o ședință extraordinară nu am auzit.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna consilier...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: O să vă spun. Nu...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos să ne spuneți dacă..

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Potrivit prevederilor articolului 43, alineatul de fapt teza finală din alineatul 1, ordinea suplimentară poate fi aprobată de către consiliul local și la o ședință extraordinară

Domnul Oliver-Leon Păiuși: La o ședință ordinară, poate. La o ședință extraordinară, eu nu am auzit.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: doamna secretar, vă rog frumos să răspundeți!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: potrivit prevederilor art. 43, de fapt teza finală din alin. (1), ordinea suplimentară poate fi aprobată de către Consiliul Local și la o ședință extraordinară. Numai cu aprobarea Consiliului Local.

Doamna Clotilde-Maric-Brigittc Armând: Când v-ați dat cuvântul că o să avem timp să studiem asta.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da! Din cauza asta a fost ședință, vineri la ora 14:00. ROMPREST-ul a fost în sală. Deci, vineri la ora 14:00 toate partidele au luat act de această hotărâre.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând:Domnule Tudorache, când am primit eu acest dosar?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci, vineri la ora 14:00 au fost toți consilierii locali de la toate partidele. Adică toți liderii de grup.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Când am fost informați de ședința de vineri? Da, da a fost șeful consilierilor și au fost câteva zile înainte. O zi înainte sau (...) da, și nu aveam documentația. Domnule Primar, o ședință unde vorbește un om, nu este la fel ca un dosar. Am nevoie să studiez problema. Este vorba de 200 milioane lei. Mi-ați dat cuvântul că o să avem timpul necesar pentru asta. Nu este normal ce faceți. O discuție cu niște oameni este după ce am

studiat problema. O discuție este pentru a răspunde la niște întrebări. Dacă informația de bază, nu aveam nici ce să discutăm vineri.

REGISTRATURA GENERALA


inia siQp3.iiAPRta201<9e

Primit rispuns / completare petiție

Semn&turâ de primire.........................


Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Supun la vot or astăzi.

Doamna Clotildc-Marie-Biigittc Armând: Doamna Secretar?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului l:Păi, da! Am stabilit asta de când am aprobat sistemul. V-am explicat de când am convenit cu dumneavoastră, dacă nu votați nici pentru, nici împotrivă, nici abținere, se scoate cartela. Trebuie de fiecare dată să vă spun? Păi dumeavoastră ați votat. Sistemul de vot l-ați aprobat prin hotărâre a consiliului local.

( ....) fără utilizarea sistemului de sonorizare/înregistrare (...)

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: doamna consilier, dacă nu votați se consideră că nu sunteți prezenți în sală și....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat? Cristi, vă rog să spuneți la microfon, cine nu a votat?

Tehnicul: Doamna Armând, domnul Păiuși, domnul Manuel Vieru, doamna Macarie Ilinca, doamna Mureșan Manuela, Munteanu Cristina Simona și Bănișor Dorina Luminița.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului l:Da.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Se ia act că domnii consilieri nu vor să voteze. Și a trecut ordinea de zi suplimentară cu 16 voturi pentru și 1 abținere. Punctul 1 pe Ordinea de zi...

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU 16 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă...

Domnul Orlando Valache, reprezentant Romprest: [...] 200 de milioane...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Clotilde Armând... doamna Armând!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Armând!

Domnul Orlando Valache, reprezentant Romprest: [...1 șapte ani de zile în care au fost două modificări de salarii. Guvernul a modificat salariul de doua ori. Deci, de șapte ani de zile, guvernul a modificat salariul de două ori. Salariul minim pe economie. Sunt niște ajustări tarifare, da, la tarife, care sunt imperios necesare pentru bunul mers al... al colectării de deșeuri în sectorul 1. Dvs Primăria și dvs. Consiliul local aveți responsabilitatea atingerii țintelor pentru reciclare, pentru mediu. Noi facem treaba asta cu bani din buzunarul nostru.

Doamna Clotilde-Maric-Brigitte .Armând: O.K. Domnul de la Romprest...

Domnul Orlando Valache, reprezentant Romprest: Vă rog...

Doamna Clotilde-Maric-Brigitte Armând: Mă bucur de faptul că putem să avem o dezbatere și aș dori să fie și civilizată. în primul rând, aici am primit un dosar întreg, pe care n-am putut să-l studiez. Dvs. sunteți de acord cu asta, să votez fără să studiez problema?

Domnul Orlando Valache, reprezentant Romprest: Vreau să vă răspund, cu deosebit respect, îmi pare foarte bine că mă invitați la un dialog civilizat și vreau să vă răspund. Aici suntem mai mult de o duzină de oameni. Nu se poate bloca o ședință pentru că dvs. ați și intârzial la ședință și n-ați avut timp să citiți dosarul. Aveți un reprezentant, un lider de partid, domnul Păiuși, a fost cu o colegă vineri la invitația pe care ne-a trimis-o Primăria, și am participat cu celelalte partide, toată lumea a fost invitată, am discutat trei ore, aici aveți înregistrări video, am explicat de-a fir-a-păr,


I SectoruîîaiM^^ fiecare, absolut fiecare punct. Cu Departamentul juridic, cu Departamentul operativ, cu toată lumea am discutat treaba asta. Ni s-au pus întrebări, domnul Pțiiqși știe situația.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: O.K.

Domnul Orlando Valache, reprezentant Romprest: Deci din 2017, nu țf informată, vreau să vă spun, au existat tot astfel de negocieri, s-au încheiat, s-t Domnul Păiuși a participat la acele ședințe, s-au agreat tarifele atunci și nu s-a mai ținut hot... Ședința de hotărâre de Consiliu Local. Noi nu putem ajusta tarifele, decât în urma unei ședințe și unei decizii a hotărârii... o Hotărâre de Consiliu Local.

0 3. APS. MDoamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: O.K.

Domnul Orlando Valache, reprezentant Romprest: Asta încercăm să facem acum aici. Dacă dvs. nu v-ați făcut temele, nu e vina nimănui.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu, nu, un moment, un moment. Nu mi-am făcut temele... Am primit acest dosar astăzi, da? Sunt două posibilități. Sau acest dosar care a fost distribuit la toți colegii sau acest dosar a fost tipărit de pură formă, adică e un dosar întreg sau trebuia să studiem într-o jumate de oră acest dosar. Am ajuns în întârziere, este adevărat, am și o viață profesională, am fost informați de această ședință cu o zi înainte. Vineri era înainte de weekend. Da? Nu, vineri... [...] Nu am avut elementele...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Ședința a fost convocată cu trei zile înainte.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: f...] Pot să vorbesc sau nu? Nu am avut elementele faptuale. O discuție cu dvs. am avut. Da? Cu Romprest, cu firma Romprest am avut.

Domnul Orlando Valache, reprezentant Romprest: Cu mine, nu.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Cu dvs. Sunteți o firmă, nu? Nu sunteți o persoană. Nu știu cine sunteți, de fapt. Reprezentați Romprest, am vorbit cu Directorul General. Nu este corect. Din 2017 să fie o ședință extraordinară convocată o zi înainte, elementele faptuale trimise o jumătate de oră înainte și să votăm pentru 200 de milioane de lei. Domnul de la Romprest, nu puteți să fiți de acord cu asta! Contractul cu Romprest este de 200 de milioane de lei. Atunci, principial vorbind, nu este corect, nu puteți să asumați ca consilierii care sunt aici, scuze pentru cacofonie, sunt supărată, nu puteți să asumați că persoanele respective votează corect, dacă n-au putut să studieze problema. E, pur și simplu este vorba de...

Domnul Orlando Valache, reprezentant Romprest: V-am ințeles. Lăsați-mă și pe mine să vă spun...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Sunteți de acord cu mine sau nu? Pentru că dacă nu sunteți de acord asupra acestui lucru...

Domnul Orlando Valache, reprezentant Romprest: Nu. Haideți să vă spun... v-am spus deja părerea mea. Dvs. trebuia să fiți informată de aparatul de conducere din Primărie mai din timp. Trebuia să participați la ședință. Dacă ați fost și am fost...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Ședința a fost vineri...

Domnul Orlando Valache, reprezentant Romprest: Nu mă întrerupeți, că v-am lăsat să vorbiți, da?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Domnule, nu mai spuneți același lucru.

Domnul Orlando Valache, reprezentant Romprest: Mi-ați spus că vreți dialog civilizat, corect? Bun. Deci, pe data de 26 am fost acolo la ușă și am auzit cu urechile mele când Domnul Primar a invitat la o ședință extraordinară cu privire la Romprest și la situația asta.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: N-au fost mai mult de trei zile de când am primit acest dosar.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: N-au fost mai mult de 3 zile.

Domnul Orlando Valache Reprezentant Romprest: Au existat...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu au fost mai mult de 3 zile. Când am primit acest dosar?

Domnul Orlando Valache Reprezentant Romprest: Dar nu știți treaba asta, ascultați-mă.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Dar eu cum votez?

Domnul Orlando Valache Reprezentant Romprest : Doamnă, nu mă întrebați pe mine când ați primit un dosar. Doamnă, nu știu când ați primit dosarul. Toată lumea are dosarul pe masă de mai mult timp.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Dar eu când primit dosarul? L-am primit acum.

Domnul Orlando Valache Reprezentant Romprest : Haideți să vă spun ceva. Dumneavoastră sunteți un vot și aici mai sunt 20 și ceva de oameni în sală.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Au primit dosarul acum.

Domnul Orlando Valache Reprezentant Romprest : Haideți să respectăm. Haideți să respectăm în primul rând serviciul de salubritate. Haideți să respectăm faptul că suntem parteneri. Noi cu primăria suntem parteneri. Noi facem curățenie în Sectorul 1. Suntem cea mai mare firma de salubritate din România. Sunt 3000 de angajați sub noi, care ....

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Vă respectăm.

Domnul Orlando Valache Reprezentant Romprest : Lăsați-mă să termin, vă rog.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Vă faceți publicitate? Nu e necesar.

Domnul Orlando Valache Reprezentant Romprest : Nu ne facem publicitate, ne facem treaba am spus. Nu ne facem publicitate. Ne facem treaba și ne facem treaba de foarte mult timp cu bani de acasă și cu probleme. Cu multe probleme pe care le-am expus împreună cu colegii dumneavoastră de la partid, care au fost martori și le-am explicat....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Gata! Haideți, vă rog frumos. Supunem la vot punctul 1 dc pc ordinea de zi ‘'Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”. Doamna, consilier ! Va. rog frumos să luați loc.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Eu vorbesc de dosarele care sunt pe ordinea de zi....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Armând, vă rog frumos, luați loc sau...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Eu va propun să reluăm această ședința, după ce am avut timp să studiem dosarul acesta, care a fost tipărit, distribuit, pentru ceva. Nu pot să cred că ați tăcut așa doar așa că să fie frumos. Eu va propun să reluăm ședința după ce fiecare dintre noi știm ce vom vota. Nu există un articol de lege care spune că trebuie să studiem dosarul înainte să îl votăm ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot... Doamnă, haideți să lăsăm circul, doamna consilier. Doamna consilier! Doamna Comănici! Domnule Păiuși, votați

pv uiuinva uv J ,, PrOlCCt de ltnfiirâi-it jiif----

Regulamentului de orguniz


sau... Vă rog frumos să votați proiectul 2 de pe ordinea de zi ,. P™iert de Imf aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a        ---------....

Poliției Locale Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.' MX ■CouitmiUL I Doamna Armând, suntem într-o ședință de consiliu local. Doamna Armând, < ai ă vițjțj ^pțjiisțțjțljți afară...

Primit răspuns I completare petiției | Semnătură de primire........................J


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Reluăm Votul

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Reluăm votul pentru că au fost scoase cartelele.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Avem o prezență de 15 consilieri în funcție. 17 (consilieri în funcție... nu se vedea domnul Suvac.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: înseamnă că este o cartelă scoasă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este vreo cartelă scoasă, de ce vă dă eroare? Este bine. Avem o prezență de 17 consilieri în funcție

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos să votați. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE -17 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.337/30.10.2018 privind acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei, persoanelor singure sau familiilor ce urmează a fi evacuate din Căminul nr. 3 al Colegiului Național Media, situat în București, sector 1, str. Jiului nr. 163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1, sector 1, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale. Votați, vă rog. Unainimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU li NAN IMITA TE-17 consilieri prezenți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 4. Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege. Votați, vă rog.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 4 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 4 ABȚINERI-

17 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 5. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 — 2020 - 2030. Votați, vă rog.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul Nr. 5 Se retrage, domnul Primar. Se retrage, da, de către inițiator. Anulăm votul pentru că se retrage proiectul nr. 5

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 6- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL. Este cineva in sala de la CET Grivița? Bună ziua. Vroiam să vă întreb de ce anul trecut am avut pierderi la CET Grivița.

ț |jj. APR. 2019J

petiție


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Microfonul.! I

Domnul Doru Mândrican -Director general CET Grivita: Pierderea pe 2ț) 14rȚ,.™,.„r.____

------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------*"—*.       .            . I prirniV*"^. ■ prețului la gaze naturale și majorarea tarifului la energie termică și electrică lunii noiembrie și luna decembrie, mult prea puțin față de creșterea prețulurgăzelor naturale. în mod normal în 2019, ANR-ul va trebui să reia calculul prețului de vânzare al energiei electrice și termice, se consideră pierderi de recuperat, pierderea din bugetul anului 2018 și astfel în 2019-2020 să se recupereze această pierdere.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: De când sunteți director general la societate? De când sunteți director general la societate?

Domnul Doru Mândrican -Director general CET Grivița: Din 2012. Din 2012 și director tehnic din 2004.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles. Spuneți doamna consilier.

Doamna Porumb Ramona: Vroiam să vă întreb, pe anul 2018 ați avut un fond de investiții de 56 de milioane de lei din care ați avut realizări de 134.000, doar. De ce?

Domnul Doru Mândrican -Director general CET Grivița: Este prins și în bugetul anului 2016 și 2017 și 2019 și 2019, cele 52 de milioane de lei ca să putem finaliza investiția începută cu mult timp în urmă. Banii aceștia nu au fost alocați, iar din finanțare proprie nu se poat face această investiții. Au fost finalizate, au fost alocați o parte din acești bani în anul, sfârșitul anului 2018 și s-a demarat proiectul de modernizare a centralei, de repunere, de punere o turbina nouă și finalizare ce mai avem de făcut.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos. Supunem la vot proiectul. 13 voturi pentru, 4 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU SI 4 ABȚINERI -17 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentară. Votați, vă rog. Da, domnul consilier.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Pauză de consultări 3 minute, vă rog frumos.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Da? Vă mulțumim mult.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Pauză 3 minute.

Consilierii locali iau pauză de consultări.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: s-a încheiat pauza... vă rog să reveniți în sală. Anca Comănici ...Andreea, mergi pe hol și cheamă-i.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Suntem toți? Votați, vă rog. Punctul 5...Punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară...sau punctul 1. Scuzați-mă.

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București, derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării serviiilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 2 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU ȘI 2 ABȚINERI -17 consilieri prezențiDomnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 2 c7cr?k ---:---------r—:----:—:—:--------------———:---.. . * „... I semnaturi

ir.suplimentară. Proiect ele îndreptare conținut Hotărâre 41/2019 privind alocarea linei sume din


bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă, de educație prin sport și îmbunătățirea, stării generale de sănătate a. locuitorilor Sectorului 1" al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019. Votați, vă rog.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Pentru acest proiect refuz contrasemnarea, conform opiniei motivate....înainte am spus și sunt consecventă pe acest proiect.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot. Unanimitate. Proiectul a trecut.


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE- 17 consilieri prezenti

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Declar închisă ședința de astăzi. Vă mulțumesc.


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul


de vot electronic, conform raportului

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Maria'nNeagu


anexat.
Lidia Ghencea

Simona Dumitrescu fepW ■

Octavian Popa

Aruncutean Iulia

Verificat

Georgeta Rapotiaru

Date

4/1/2019

Begin

2:21:00 PM

End

3:12 PM

Description

DISPOZIȚIA NR. 1126/ 28.03.2019

Având în vedere art.39, alin. (2) dinLegea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.68, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.a) dinLegea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

Articol unic: Se convoacă Consiliul Local al Sectorului 1, în ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 01.04.2019, ORA 14.00, în sala de ședință a Primăriei Sectorului 1, situată în B-dul Banu Manta nr.9, Sector 1, cu următoarea Ordine de zi:

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

3

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

4

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

5

PSD

SUDITU

RALUCA GABRIELA

PSD

F28B1D41

6

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

7

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

8

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

9

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

10

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

12

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

13

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

14

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

72EBD441

15

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

92A2CE41

16

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

17

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

18

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

19

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

20

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

23

PNL

OLTEAN U

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

24

USR

BULFON

CRISTIAN LAURENTIU USR

72132B41

25

USR

ARMAND

CLOTILDE MĂRIE

BRIGITTE

USR

62472741

26

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

27

USR

VIERU

MANUELAUGUSTIN

USR

D2003541

28

USR

MACARIE

ILINCA

USR

D230CC41

29

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

31

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

33

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

Authority In the Meeting

Authority

Pass From

Authority Pass To

Start

End

Agenda items overview

SequenceType

Title

Description

Start time

End time

1

Vote Item

APROBAREA Șl

CVORUM ART.450) 1/2

Monday, April 1, 2019

Monday, April 1, 2019

DESCĂRCAREA

PREZENII

2:22:28 PM

2:28:49 PM

PROCSULUI VERBAL

AL ȘEDINȚEI DIN

DATA DE 26.03.2019

2

Vote Item

Hotărârea Nr. 1 -

CVORUM ART.45(2) 14

Monday, April 1, 2019

Monday, April 1, 2019

Hotărâre privind

VOTURI PENTRU - K2-133

2:28:49 PM

2:28:52 PM

ALEGEREA

PREȘEDINTELUI DE

ȘEDINȚĂ

2.1

Vote Item

ALEGEREA

CVORUM ART.45(2) 14

Monday, April 1, 2019

Monday, April 1, 2019

PREȘEDINTELUI DE

VOTURI PENTRU - K2-133

2:28:52 PM

2:32:47 PM

ȘEDINȚĂ - Dl OLIVER

LEON PAIUSI

2.2

Vote Item

ALEGEREA

CVORUM ART.45(2) 14

Monday, April 1, 2019

Monday, April 1, 2019

PREȘEDINTELUI DE

VOTURI PENTRU - K2-133

2:32:48 PM

2:34:06 PM

ȘEDINȚĂ dl CRISTIAN

NEAGU

2.3 Vote Item


ALEGEREA


CVORUM ART.45(2) 14


PREȘEDINTELUI DE VOTURI PENTRU - K2-133

ȘEDINȚĂ - Propunere

3 Vote Item


4 Vote Item


APROBAREA ORDINII

DE ZI A ȘEDINȚEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 APROBAREA ORDINII DE ZI SUPLIMENTARE


CVORUM ART.45(1) 1/2

PREZENTI


INIȚIATOR - PRIMARUL

SECTORULUI1 AL


Monday, April 1, 2019

2:34:06 PM


Monday, April 1, 2019

2:37:16 PM


Monday, April 1, 2019

2:37:16 PM


Monday, April 1, 2019

2:42:19 PM


A ȘEDINȚEI

MUNICIPIULUI

EXTRAORDINARE A

BUCUREȘTI

CONSILIULUI LOCAL

CVORUM ART.45(1) 1/2

AL SECTORULUI 1

PREZENTI

Vote Item

PROIECT NR.2 -

INIȚIATOR - PRIMARUL

Monday, April 1, 2019

Proiect de hotărâre

SECTORULUI1 AL

2:42:19 PM

privind aprobarea

MUNICIPIULUI

Organigramei,

BUCUREȘTI

Statului de funcții și a CVORUM ART.45(2) 14

Regulamentului de

VOI URI PENIRU - K2-12/

organizare și

funcționare ale Poliției

Locale Sector 1

Monday, April 1, 2019

2:56:18 PM

privind acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei, persoanelor singure sau familiilor ce urmează a fi evacuate

din Căminul nr. 3 al

Colegiului Național

Media, situat în

București, sector 1, str.

Jiului nr. 163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea

Străulești nr. 1, sector

1, ca măsură de prevenire și combatere a

6 Vote Item


PROIECT NR.3 -

INIȚIATOR - PRIMARUL

Monday, April 1, 2019

Proiect de hotărâre

SECTORULUI1 AL

2:56:18 PM

pentru modificarea

MUNICIPIULUI

Hotărârii Consiliului

BUCUREȘTI

Local al Sectorului 1

CVORUM ART.45(2) 14

nr.337/30.10.2018

VOTURI PENTRU - K2-128

Monday, April 1, 2019

2:57:07 PM


7 Vote Item


marginalizării sociale

PROIECT NR.4 -

Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului

INIȚIATOR - PRIMARUL

SECTORULUI1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Monday, April 1, 2019

2:57:07 PM


Monday, April 1, 2019

2:57:56 PM

General al


CVORUM ART.45(2) 14


Municipiului București VOTURI PENTRU - K2-90 delegarea exercitării de către Consiliul

Local al Sectorului 1 a

atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q)

8 Vote Item


din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege

PROIECT NR.5 -Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al


INIȚIATOR - PRIMARUL

SECTORULUI1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI


Monday, April 1, 2019

2:57:56 PM


Monday, April 1, 2019

2:59:30 PM


Municipiului București CVORUM ART.45(1) 1/2 împuternicirea       PREZENTI - K2-130

expresă în vederea încheierii unui Acord

Cadru de parteneriat

interinstituțional de

colaborare între

Sectorul 1 al

Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și

Administrative, în vederea documentării, fundamentării și

elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului

9 Vote Item


10 Vote Item


1 - 2020 - 2030

PROIECT NR.6 -

INIȚIATOR - PRIMARUL

Monday, April 1, 2019

Monday, April 1, 2019

Proiect de hotărâre

SECTORULUI1 AL

2:59:30 PM

3:02:18 PM

privind aprobarea

MUNICIPIULUI

bugetului de venituri

BUCUREȘTI

și cheltuieli pentru

CVORUM ART.45(2) 14

anul 2019 al SC CET

VOTURI PENTRU - K2-131

GRIVIȚA SRL

PROIECT NR.1

INIȚIATOR - PRIMARUL

Monday, April 1, 2019

Monday, April 1, 2019

SUPLIMENTARĂ -

SECTORULUI1 AL

3:02:18 PM

3:10:33 PM

Proiectului de

MUNICIPIULUI

hotărâre privind

BUCUREȘTI

modificarea tarifelor

CVORUM ART.45(2) 14

pentru activitățile

VOTURI PENTRU - K2-134


Serviciului de salubrizare a

Sectorului 1 al

Municipiului

București, derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării serviiilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al

Municipiului București

11 Vote Item


PROIECT NR.2


INIȚIATOR - Consilier LocalMonday, April 1, 2019 Monday, April 1, 2019


SUPLIMENTARĂ -


Alexandru Ștefan Deaconu 3:10:33 PM


3:12:00 PM


Proiect de îndreptare CVORUM ART.45(2) 14 conținut Hotărâre VOTURI PENTRU - K2-85

41/2019 privind

alocarea unei sume

din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării

proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor

Sectorului 1" al

Asociației Handbal

Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019

Speech time statistics

Sequence Type         Title          Enabled       Arranged Time

Used Time

00:00:00


1          Vote Item APROBAREA Șl        No 00:05:00

DESCĂRCAREA PROCSULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN DATA DE 26.03.2019

2

Vote Item

Hotărârea Nr. 1

- Hotărâre privind

ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

No

00:05:00

00:00:00

2.1

Vote Item

ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ - Dl OLIVER LEON

PAIUSI

No

00:05:00

00:00:00

2.2

Vote Item

ALEGEREA

PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ dl CRISTIAN

NEAGU

No

00:05:00

00:00:00

2.3

Vote Item

ALEGEREA

PREȘEDINTELUI

DE ȘEDINȚĂ -

Propunere 3

No

00:05:00

00:00:00

3

Vote Item

APROBAREA

ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI

ORDINARE A

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

No

00:05:00

00:00:00

4

Vote Item

APROBAREA

No

00:05:00

00:00:00

ORDINII DE ZI

SUPLIMENTARE

A ȘEDINȚEI

5          Vote Item


6          Vote Item


EXTRAORDINAR

EA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

PROIECT NR.2 -       No 00:05:00

Proiect de

hotărâre privind

aprobarea Organigramei,

Statului de

funcții și a

Regulamentului

de organizare și funcționare ale

Poliției Locale

Sector 1

PROIECT NR.3 -       No 00:05:00

Proiect de hotărâre pentru modificarea

Hotărârii

Consiliului Local

al Sectorului 1

nr.337/30.10.201

8 privind

acordarea unor

sume, cu titlu de

ajutor de

urgență pentru

plata chiriei, persoanelor singure sau familiilor ce urmează a fi evacuate din

Căminul nr. 3 al


00:00:00


00:00:00


7          Vote Item


Colegiului Național Media, situat în București, sector 1, str. Jiului nr.

163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1, sector 1, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale PROIECT NR.4 -Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,


No 00:05:00


00:00:008          Vote Item


republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege PROIECT NR.5 -Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice Și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare


No


00:05:00


00:00:00


durabilă a Sectorului 1 -2020 - 2030

00:00:00


 • 9          Vote Item PROIECT NR.6 -       No 00:05:00

Proiect de

hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL

00:00:00


 • 10         Vote Item PROIECT NR.1        No 00:05:00

SUPLIMENTARĂ

- Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București, derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării serviiilor de salubritate pe raza administrativă a

11


Vote Item


Sectorului 1 al Municipiului București PROIECT NR.2 SUPLIMENTARĂ - Proiect de îndreptare conținut Hotărâre 41/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1" al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul


No 00:05:00


00:00:00


competițional

2018-2019

Agenda Items

Vote Item!

Title

APROBAREA Șl DESCĂRCAREA PROCSULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN

DATA DE 26.03.2019

Description

CVORUM ART.45(1) 1/2 PREZENTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

5/5

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

PROCESUL VERBAL APROBAT SI DECARCAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

26

BULFON CRISTIAN

LAURENTIU

USR

PENTRU [2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

Vote Item2

Title

Hotărârea Nr. 1 - Hotărâre privind ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE

ȘEDINȚĂ

Description

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-133

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Vote Item2.1

Title

ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ - Dl OLIVER LEON PAIUSI

Description

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-133

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

7/7

[3] ABȚINERE

3/3

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

PROPUNEREA A FOST RESPINSA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRiVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABTINERE[3]

1

15

COMANICI ANCUTA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

SORINA

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

26

BULFON CRISTIAN

LAURENTIU

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

Vote Item2.2

Title

ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ dl CRISTIAN NEAGU

Description

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-133

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

15/15

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚA A FOST ALES

Delegates

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU [2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

26

BULFON CRISTIAN

USR

PENTRU[2]

1

LAURENTIU

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item2.3

Titie

ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ - Propunere 3

Description

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-133

ID


Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Vote Item3

Title

APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI 1

Description

CVORUM ART.45(1) 1/2 PREZENTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU [2]

1

GABRIELA

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

I

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU [2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU [2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU [2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENI KUI2J

1

26

BULFON CRISTIAN

LAURENTIU

USR

PENTRU [2]

l

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU [2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4

Title

APROBAREA ORDINII DE ZI SUPLIMENTARE A ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


CVORUM ART.45(1) 1/2 PREZENTI

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


16/16

1/1

0/0

17/17

7/7

24/24

[2] PENTRU

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU [2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

1

25

ARMAN D CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

1

26

BULFON CRISTIAN

LAURENTIU

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

1

29

MURESAN MANUELA

USR

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item5

Title

PROIECT NR.2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei,

Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale

Poliției Locale Sector 1

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-127

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

17/17

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

17/17

Outcome

[2] PENTRU

Monday, April 1, 2019 3:12:09 PM

21/31

Unanimous voting                    False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU [2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU [2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU [2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU [2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU [2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU [2]

1

26

BULFON CRISTIAN

LAURENTIU

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote itemS

Title                                       PROIECT NR.3 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.337/30.10.2018 privind acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei, persoanelor singure sau familiilor ce urmează a fi evacuate din Căminul nr. 3 al

Colegiului Național Media, situat în București, sector 1, str. Jiului nr. 163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1, sector 1, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-128

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

17/17

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

17/17

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU [2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRIJ[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU [2]

1

15


COMANICIANCUTA PSD


SORINA


16


OLTEANU VIRGIL        PNL


MADALIN


17


PORUMB RAMONA PNL


20               CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

22               SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

26               BULFON CRISTIAN       USR


LAURENTIU


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Vote Item7

Title

PROIECT NR.4 - Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-90

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

4/4

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

17/17

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

17/17

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

26

BULFON CRISTIAN

LAURENTIU

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Vote Item8

Title

PROIECT NR.5 - Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională dc Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 - 2020 - 2030

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(1) 1/2 PREZENTI - K2-130

Who can participate in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signag voting indication

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RETRAS LA SOLICITAREA INIȚIATORULUI

Vote Item9

Title

PROIECT NR.6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-131

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

4/4

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

17/17

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

17/17      ’

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PEN1RU[2]

1

5

SUDI1U RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PFNTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU [2]

1

ȘTEFAN

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

26

BULFON CRISTIAN

LAURENTIU

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ItemlO

Title

PROIECT NR.1 SUPLIMLNIARĂ - Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București, derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării servililor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-134

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA


Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted 15/15

2/2

0/0
Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


17/17

0/0

17/17

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDUKACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU [2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

26

BULFON CRISTIAN

LAURENTIU

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Vote Item! 1


Title

PROIECT NR.2 SUPLIMENTARĂ - Proiect de îndreptare conținut Hotărâre 41/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1" al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019

Description

INIȚIATOR - Consilier Local Alexandru Ștefan Deaconu

CVORUM ART.45(2) 14 VOTURI PENTRU - K2-85

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

17/17

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

17/17

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU [2]

1

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU [2]

1

SORINA

16

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU [2]

1

MADALIN

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU [2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU [2]

1

26

BULFON CRISTIAN

USR

PENTRU[2]

1

LAURENTIU

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1