Hotărârea nr. 99/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CECILIA CUȚESCU STORCK NR. 22-24 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. CECILIA CUȚESCUSTORCKNR. 22-24 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1746/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 22/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București; Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 22187/10.12.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Marcș;

Documentația este însoțită de studiu de însoțire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

Simona Marilena I. Butnariu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de uibanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. CECILIA CUȚESCU STORCK NR. 22-24 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 22/15.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CONT      NEAZĂ,


ETAR

Aieta Cefalan


Nr:   99

Data: 26.03.2019


www.primariascctorl .ro


BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de S.C. SCHELE METALICE S.R.L. cu adresa în str. Sld. Petre Ionel nr. 293A. comuna Brănești. județul Ilfov, înregistrată la nr. 52499 din 13.12.2018, completată cu nr. 4144 din 01.02.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


PUD-STR. CECILIA CUȚESCU STORCK NR. 22-24-SEC Construire 18 locuințe individuale înșiruite P+l E+pod

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2987,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 273887, eliberat la data de 11.01.2019.

INIȚIATOR: S.C. SCHELE METALICE S.R.L.

PROIECTANT: S.C. M.A. ATELIER ARHITECTURĂ S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Simona Marilcna I. Butnariu (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - nr. cad. 232679; Sud-Est - nr. cad. 267824, nr. cad. 236300, nr. cad. 226987. nr. cad. 228460. nr. cad. 211564; Sud-vest-nr. cad. 273888; Nord-vest- nr. cad. 273771.

PREVEDERI PUC/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lle - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau Iară rețele edilitare. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștenc, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016. sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 28/CVDV/B/37706 din 16.10.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 0.6 pentru P. CUTmax.= 1,2 pentru P+l E. I lmax.= 7,00 metri R1 lmax.= P+1E. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin l-ICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se vor realiza din str. Cecilia Cuțescu Storck, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 22187/10.12.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.l. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorirc și ilustrare volumetrică însușite de arh. Simona Marilena 1. Butnariu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/13/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 28/CVDV/B/37706 din 16.10.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifanîntocmit,


Andra Ciupă
Bd Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol 1222

Ici. +40-2 I-3 I9.10.13; lax: -1-40-21 -3 19.10.06

I:maiI: registratura a pninariasl.ro

Propunere Reglementări


STR. CECILIA CUTESCU STORCK NR. 22-24

9PROFIL

-existent-

- Str. Cecilia Cutescu Stork

f


PROFIL

-propus-

- Str. Cecilia Cutescu Stork

f

conform HCGMB 66/2006


BILANȚ TERITORIAL


i__________

mp


ață teren truită ăsurată

-----?-----------------------------

□rme si

1


2987,OOmp

900,00mp

1800,OOmp

729,36mp


100

30,13


24,42


i verzi


1357,64mp


45,45


ată totală


2987,00


100
Legendă


Limita PUDLimita terenului ce a generat PUD AMPLASAMENT

Aliniament

Alinierea clădfiW/fc Limită edific abiT

FUNCȚIUNI I—

J

Locuințe unifamil

J

Teren curți constr.u


CIRCULAȚII

Carosabile


Pietonale


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSilIU

I.QCAL AL SECTORULUI 1Servitute de trecere Sensul de circulație

J

Acces carosabil


Acces pietonal Q j Spațiu verdeS.C. M.A. ATELIER ARHITECTURĂ S.R.L.


J40/5581/2006


Șef proiect


Proiectant

DesenatBeneficiar: S.C. SCHELE METALICE S.R.L


(conf. contract de vânzare-cumpărare 4211/01.11.2018) str. Cecilia Cuțescu Storck nr. 22-24, sector 1

Construirea a patru corpuri de clădire P+1E+pod, cu locuințe unifamiliale în regim de construire continuu: Corpul A - 3 locuințe unifamiliale, Corpul B - 4 locuințe unifamiliale, Corpul C - 4 locuințe unifamiliale, Corpul D - 7 locuințe unifamiliale.


Nr. proiect

U01/2018

Scara 1/500


Planșa nr. 05


Propunere reglementări


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


3*080


\ IE J

1300\

\ B

335080

\■


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

POTmaxim=30,13%

CUTmaxim=0,603 (P+1E+POD)

H i =7m

1 'maxim la cornișa 1111

Parcarea se va realiza în incintă conform HCGMB 66/2006 Spațiu verde conform RLU (minim 30%)

Supra

S con;

S deși

S plăti

accesi

S spat

Supra