Hotărârea nr. 98/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CLUJ NR.63 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. CLUJ NR. 63 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1747/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 21/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

- Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMBnr. 23625/11.01.2019.

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică insușită de arh. Laur Lupescu Soare și studiu de însorire însușit de arh. Simona Elena Văleanu.

Ținând seama de prevederile:
  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010,’h.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. CLUJ NR. 63 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 21/15.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (I) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR DaiiJelifNicoleta Cefalan

Nr:   98

Data: 26.03.2019

MUNICIPIUL BUC URI S FI

«sectorul!

www.pnmunaw torj , it>

BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

.. î-i?î-iSiLțpL01 înregistrată la nr. 34336/24.08.2018, completată cu nr.5345/08.02.2019, în conformitate cu prevederile Legii nri350/200l privjnd amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZNR. .2...

PENI’

PUD - STR. CLUJ NR. 63 - SECTOR 1

Construire locuință individuală P+2E


Ca urmare a cererii adresate de Petrescu Niculina cu adresa în
FREȘEDI

r/A       Clf


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 175,00 mp din acte ( 169,OOm din documentația cadastrală), proJJrietate\priVată cotlfi mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr.209796, eliberat la data de 11.12.2018.

INIȚIATOR:PETRESCU DRAGOȘ CĂTĂLIN , PETRESCU NICULINA PROIECTANT: S.C. URBANART S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Florin V. Ciobanu (RUR: D, E )                      __

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Cluj nr. 65; Est- artera de circulație Str. Cluj, V- Str. Sfânta Maria nr. 45; Sud- Str. Cluj nr. 59-61.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTtnax.-l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.l 106/102/ C/ 18991 din 18.07.2018.


Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietății. Se prezintă acord notarial autentificat sub nr. 142/06.02.2019-BNP Andreia Coman și Asociații, stânga- 2,40m.

Retrageri minime față de limita posterioară 1,00m.

Construcția și anexa parter se va amplasa eu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncscliimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto se va realiza din str. Cluj, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 14958/04/10.10.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Eugen M. lonescu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorite însușite de urb. Florin V. Ciobanu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 2/8/05.02.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.l 106/102/ C/ 18991 din 18.07.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.
Bd Banu Manta nr. 9, Scuturul I București; Ol 1222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06 Email: regi straturaia primari as 1 ro h ttp://www. ori mari ascctor I. roPLANȘA 6 - REGLEMENTARI


Sector I București


Puncte noi. LOCUINȚA


UNIFAMILIALAGPSI 585238 215  329488 717


GPS2 58524X 844  329503 9X6


STR. CLUJ, NR. 63

număr cadastral 209796


SECTOR 1, BUCUREȘTI

7                                                               J


C nord. puncte contur teren (Ce) si calculul analitic al suprafeței

IÎ?+1E+M

P+1E+M

P+2E

s.             /C/

■^5   •


din P+1E+M


P+1E+M

P+1E

IE v


D+P+2E+M

N      ORDONAKO-B-i - /,56'/

1 NT QC,\ 111

ing Badea Di :u>iw

DESENA T

ing Badea Dragos

VI-RIFICAT

mg Badea Dragos


întocmii

mg. DRAGOS BAD1A


LEGENDA


Ctitiu! ec- CafcKr

I             a ■*

F*8E.(motl!lJf3

|/\v-î rchntf ",r

S


S TEREN = 169 mp P.O.T. = 45 % C.U.T. = 1.3

RHM = P+2E-c Jâtructie

Gaz

Stâlp be Lurs

Contur* cadastru

Strada

Trotuar


H Canin vizitare

(P) Canal


urbana.

urban pianning evolutlon


n

Urb. C.Arh. Florin Ciobahu \\r

Urb. C.Arh. Florin Ciobanii w


NOTA: S-a procedat la reambularea planului - suport pe cadastrale sl a imaginilor din satelit

baza plantJHHJF’’"’

, BILANȚ SUPRAFEȚE           MP

%

■fe

S. TEREN

169 .00 mp

100.00

EXISTE

S. CONSTRUITA

79.00 mp

46.70 v

S. SPATII PLANTATE + ALEII

90.00 mp

53.30 s.

ROPUS

S. TEREN

169.00 «P

100.00 •'

S. CONSTRUITA                  75.00

494)0

P.O.T

S. ALEI + PARCARI

42.00 mp

25.00 s

CL

S. SPATII PLANTATE

52.00

30.00 x

S. CONSTRUIT DESFASURATA

220.00

1.9

C.U.T.

LOCUINȚA UNIFAMILIALA = 2 locuri parcare


Desființare parțiala construcție existenta pe teren; consolidare, recompartimentare extindere si supraetajare, rezultând LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+2E Strada CLUJ, nr. 63, Sector 1, București