Hotărârea nr. 97/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AUTOMATIZĂRII NR.25 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. A UTOMA TIZĂRII NR.25 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

  • -  Raportul de specialitate nr. E/1748/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 20/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Teluiică de Circulație PMB nr. 20119/04.12.2018.

  • -  Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform Studiu de rețele însușit de ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Aurelia Carmen Botez.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. AUTOMATIZĂRII NR.25 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 20/15.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRĂS E MNE AZĂ,


Daniel;


RETAR taaJeta Cefalan


Nr:   97

Data: 26.03.2019


Ca urmare a cererii adresate de S.C. D1CO MED S.R.L. cu adresa în

înregistrată la nr. 46722 din 06.11 2018, completată cu nr. 5053 din 06.02.2019, în conformittT prevederile Legiț nr. 351 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite tnnaioful:

AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STRADA AUTOMATIZĂRII NR. 25 - SECTOR 1, BUCUREȘTI j

Construire locuință individuală P+1E+M


9    2 6.


i /^Aa/AL

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 303,00mp ( S=300,00m din măsurătorile cadastrale), propri informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 236942, eliberat la data de 05.1 1.2018.

INIȚIATOR: S.C. DICO-MED S.R.L.

PROIECTANT: S.C. HOBBY CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.-urb. Aurelia Carmen C. Botez ( DZ1, DZ2, E) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PU învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație Str. Automatizării; ud -Str. Gheorghe Ștefan nr. 22; Est-Str. Automatizării nr. 23; Vest - Str. Ghe. Ștefan nr. 24.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform RLU aferent PUG - Mun. București, amplasamentul se înscrie în subzona Lle - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau tară rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 sau la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. I 1 18/58/A/2280I din 23.07.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 1,2 pentru P+1E (Hmax. = 7,00 m). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min.2,00m ; stănga - min. l,00m, conform acordului notarial proprietar de la nr. 23 autentificat sub nr. 781/24.04.2018 - BNP Ciudoiescu & Fînaru.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.4,00m;

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt obligatorii - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictonal se va realiza din Str.

Automatizării, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică dc Circulație - PMB nr. 201 19/04.12.2018.

ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice dc alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu rețmele însușit de ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Aurelia Carmen C. Botez.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/29/20.11.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. III 8/58/A/22801 din 23.07.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București.


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITAflI SREN4501S AEROO


Bd Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319 10.06 Email: reeistraturaa primariasl .ro httn://www.nrimariascctorl .ro


MAX. ADMIS

EXISTENT

MAX. PROPUS

POTmax*

GD

0.00

60

CUT(P+1)

1,2

0.00

X2

RMH •

P+1E

P+1E+M

H max cornița Im)

7

0.00

7

amnl

176

0.00

176

ADCImoMP+lE*»

351.6

0.00

B51.fi

Alai oroMhlIa     fmp)

0.00

48.0

Alai pl «tonale     (mp)

0.00

31.8

TOTAL ALO CIRCU1ABILE (mp)

0.00

57.2

TOTAL ALEI QRCULABILE (%l

0.00

19J

SPATII VERZI LA SOL MIN ADMJS|2mp/lo<uhor| ■ (rrtfl)

300.00

80,00

SPATII VERZI LA SOL MIN ADMIS (Zmp/lMuJlar) - (NJ

100.00

20-00

BILANȚ TERITORIAL TOTAL TEREN AMENAJAT ■2+11+13                                 (%)

IDO

100

NUM AH LOCURI PAROMlq     2

0

2


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D (i,i+1)

X Im]

Y [m]

1

334435.073

583996.634

0.666

2

334435.733

583996.725

3.729

3

334435.014

584000.384

5.906

4

334434.096

584006.218

2.521

5

334433.749

584008.715

0.639

6

334433.131

584008.553

3.395

7

334429.813

584007.835

4.456

8

334425.418

584007.102

6.4 93

9

334419.048

584005.845

2.659

10

334416.411

584005.500

1.893

11

334414.534

584005.254

6.461

12

334408.128

584004.415

8.128

13

334409.655

583996.432

0.479

14

334409.745

583995.962

2.918

15

334410.166

583993.075

0.141

16

334410.306

583993.095

1.520

17

334411.811

583993.310

2.595

18

334414.380

583993.677

2.404

19

334416.760

583994.017

18.499


1 AL

---I

M'

■j i

uoST7

y.L'HXĂ

Nr. .%*?......

iiTLCT-S

EF

01?