Hotărârea nr. 95/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AVRĂMENI NR. 9 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. A VRAMENINR. 9 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1750/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr 259/21.12.2016 prin caro s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 18/14.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București; Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 19122 din 20.11.201 8; Studiu de rețele însușit de specialist ing, Eugen M. Ionescu;

Documentația este însoțită de studiu de însoțire însușit de dr. arh. Radu Pană și ilustrare volumetrică însușită de arh. Doina Marilena V. Ciocănea.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M R. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.D. m. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Locul al Sectorului 1 nr.259/21.12.2U16 pentru aprobarea Regulamentului local dc implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. AVRĂMENI NR. 9 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 18/14.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,i Nicoleta Cefalan


Nr:   95

Data: 26.03.2019


BIROUL REGLEMENTĂRICa urmare a cererii adresate de Spirescu Daniela Maria cu adresa în

Rbregistrată la nr. 46681 din 06.1 1.2018. completată cu nr. 3786 din 30.01.2019. în conformitate-cu prevederile Legii nr.350/1 najarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următbrtîl: '                            !

!


IC02.


AVIZNR.

PENTRU

PUD - STR. AVRĂMENI NR. 9 - SECTOR 1 Construirea imobil locuință individuală S+P+1 E+2ErctrasGENERAT DE IMOBILUL: în supralală de 370,00 mp (381,00 mp din măsurători cadastrale), proprietate Extrasul de Carte Funciară nr. 217594, eliberat la data de 06.06.2018.

INIȚIATOR: SPIRESCU ADRIAN, SPIRESCU DANIELA MARIA PROIECTANT: S.C. STUDIO ACT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Doina Marilena V. Ciocănea (RUR: C, D, E, Fs, G„)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația. delimitată astfel: Nord - artera de circulație str. Avrămcni; Sud - str. Constantin Dobrogcanu Gherca nr. 55; Est - str. Avrămcni nr. 7; Vest - str. Avrămeni nr. 1 I.


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lld - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20°-o situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucurcștcne, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 in de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 785/39/A/47810 și 47811 din 15.05.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 20%, CUTmax.= 0,4 pentru P+1E, CUTma.x.= 0,7 pentru P+2E, IImax.= 10,00 metri


RHmax.= P+2E. Se admite uni nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile se vor dispune numai în regim de construire izolat, retrase fa(ă de aliniament la distanță de minim 4,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioarâ a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbarc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin I ICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se vor realiza din drumul de acces din artera de circulație str. Avrămeni, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 19122 din 20.11.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Eugen M. lonescu.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de dr. arh. Radu Pană și ilustrare volumetrică însușită de arh. Doina Marilena V. Ciocănea.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/8/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 785/39/A/47810 și 4781 I din 15.05.2018. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Elotărârea de aprobare este în vigoare.


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚI pm      appnrr


Bd. Banii Manta nr. 9. Sectorul l București: Ol I222

Ici. +40-21-3 19.10.13; Eax: +40-21-3 19. IO.06

Email: registratura r/iprimariasI ro