Hotărârea nr. 94/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MĂGURA SLĂTIOAREI NR.4 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. MĂGURA SLĂTIOAREINR.4 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1751/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 17/14.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMBnr. 23625/11.01.2019.

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Laur Lupescu Soare și studiu de însorire însușit de arh. Simona Elena Văleanu.

Ținând seama de prevederile:

« Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. MĂGURA SLĂTIOAREI NR. 4 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 17/14.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 1 vot împotrivă, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Daniclst Nicoleta Cefalanpentru cetățean, pentru bunăstareCa urmare a cererii adresate de S.C. Restaurant Gargantua SRL cu adresa în Str.Popa Nan nr. 15, parter, ap. I, Sector SțjBțugțirești, înregistrată la nr. 53716/21.12.2018, completată cu nr.3501/29.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.3^p/2001 privi™’ teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZNR. ..11.

PENTRU

PUD - STR. MĂGURA SLĂTIOAREI NR. 4 - SECTOR

Construire locuință individuală S+P+2E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 178,00 mp din acte ( l63,00m din documentația cadastrală), tiriS mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr.218606, eliberat la data de 20.08.2018.

INIȚIATOR: S.C. RESTAURANT GARGANTUA S.R.L. PROIECTANT: S.C. VERTIGO CONSULTING S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Maria Luiza Budescu (RUR: D, E ) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD inclu imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Constantin Buzdugan nr. 17; Est- Str. Trotușului'hri circulație Str. Constantin Buzdugan; Sud- artera de circulație Str.Măgura Slătioarei.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. I 122/96/M/l 3332 din 23.07.2018.

Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale — clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de ia aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea ti depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 3,00m, stânga - la aliniamentul străzii Constantin Buzdugan.

Retrageri minime față de limita posterioară - 2,00m.

Construcția și anexa parter se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto se va realiza din str. Măgura Slătioarei și accesul pietonal din str.

Constantin Buzdugan, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 23625/1 1.01.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDIL1TARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing.Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Laur Lupescu Soare și studiu de însorire însușit de arh. Sintona Elena Văleanu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/31/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.l 122/96/M/l3332 din 23.07.2018, emis de Primăria Sectorului l al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.PRIMĂRIA

PRIVIND

CALITĂȚII

CERTIFICARE

ACREDITAT


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

SR ENIM12 AEROO"
București; Ol 1222

Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registruturaupriinaruisl.ro httr>://www.r>rimariascctorl roInventar de coordonate (Sistem de coordonate STEREO 70)


Parcela (1) imobil


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Y [m]

X [m]

1

329848.153

584660.825

14.80

2

329839.313

584672.691

11.06

3

329830.273

584666.327

10.73

4

329836.471

584657.573

1.42

5

329837.400

584656.501

1.43

6

329838.593

584655.705

1.38

7

329839.969

584655.644

1.34

8

329841.239

584656.057

8.40

Suprafața masurata = 163mp

Suprafața din acte

= 178mp


Profil PC 1 -1 existent si menținut S'rada Măgură Slatioarei
a

Nume

, Secătură.

Proiectat

ing.urb. Oana Stoica

Desenat

ing.urb. Oana Stoica''

T    V

Verificat

arh.urb.Maria-Luiza Budescu


PLANURBANISTICDEDETALIU

STR. MĂGURĂ SLAHOAREINR 4LEGENDA


LIMITA TEREN CE A GENERAT PUD


LIMITA PARCELE confpfen viat OCPI

CIRCULAȚIE AUTO


CIRCULAȚIE PIETONALA


LOCUIRE INDIVIDUALA


LOCUIRE INDIVIDUALA-

CONSILIULUITERASA PESTE SUBSOL


ACCES AUTO

ACCES PIETONAL


REGLEMENTARI PROPUSE

BILANȚ TERITORIAL

FUNCȚIUNE: LOCUINȚAINDIXTDU.ALA

POTmax=45%

CUT max= 1,3

Regim de inaitime: S+P+-2E

H ma_x = 10 m


S teren = 178 mp (cf acte proprietate) (100%) (163mp cf măsurători cadastralei

S construita = 80 mp (45%)

S spatii verzi = 53 mp (30%)

S circulații auto si pietonale=45 mp (25%)


In cazul mansardelor se admite ^depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din A£.


Numai* total locuriin incinta (subsol): 2


D.

i


Beneficiar SC RESTAURAN^qjRGftN^A^^

Obiectiv: Construire imobil locwntairidividuala

S+P+2E

Adresa: Strada Măgură Slatioarei nr.4, sector 1, București


Nr. Proiect 07-005 Faza P.U.D.


Scara

1:500


Data


dec 2018


Planșa nr.


A-08


PLAN REGLEMENTARI