Hotărârea nr. 93/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. GEORGE MISSAIL NR.42 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. GEORGE MISSAIL NR.42 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1752/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în confonnitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărâm Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului bucurești nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea, planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 16/14.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică dc Circulație PMB nr. 17318/16.10.2018.

Studiu de rețele însușit de ing. Cristian 1. Căiță

- Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de Arh. lonuț V. Constantin.

Ținând seama de prevederile:
 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ullerioaie,

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu II.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010,’h.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

 • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local dc implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul picvederilui uit. 45 uliu. (2) lit. e), uit. 81 uliu. (2) lit. i) și uit.115 ulin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. GEORGE MISSAIL NR. 42 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 16/14.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.www.primariascctorl.rc>urmare a cererii adresate de Horbeanu Claudiu cu adresa î înregistrată la nr. 44174 din 19.10.2018, completată cu nr.4 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite urn

AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. GEORGE MISSAIL NR. 42 - SECTOR Construire locuință individuală S+P+1E+M

ecinate

515, V- artera


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 200,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor cțih Extrag de C eliberat la data de 25.09.2018.

INIȚIATOR: HORBEANU CLAUDIU, HORBEANU ALINA

PROIECTANT: S.C. ALFA INVEST S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. lonuț V. Constantin (RUR: D. E,F6, G5,G6 ) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD i imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. George Missail nr.44; Est- Str. Dumitru Zosimm de circulație Str. George Missail; Sud- Str. George Missail nr.40.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max.0.6 din AC . Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1076/1 14/S/10350 din 11.07.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioarăa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă inalțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietății, stânga - la limita proprietății ( se prezintă acord notarial alipire la calcan autentificat sub nr. 2137/16.12.2015- BNP BARBU Șl ASOCIAȚII.

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita proprietății.

Construcția și anexa parter se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str.George Missail, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 17318/16.10.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing.Cristian I. Căiță.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Ionuț V. Constantin.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/17/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism 1076/114/S/10350 din 11.07.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

Șef birou ,

Raluca Mih;

PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 3001-2003

PRIVIND SISTEMUL

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT


DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

SR EN -15') 12 AEROO
Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 01 1222

Tel. +40-21-319.1013; Fax: +40-21 -3 19.10.06


Email: registratura^ primariasl i o

http://www.primariasectorl roSuprafața teren mp

Construcții

Suprafața construita mp

Suprafața desfasurata

mp

Regim de înălțime

Procent de ocupare a terenului POT

Coeficient de utilizare a terenului CUT

Spațiu verde mp (procent teren)

Atei, terase mp (procent teren)

200,00 mp

• existente, din care:

- desființate

115,54 mp

115,54 mp

P

57,77%

0,58

44,36mp

(22,18%)

40,10mp

(20,05%)

- menținute

• propuse

maxim 90,00 mp

maxim

260.00 mo

Sp+P+1E+M

maxim 45.00%

maxim 1f3

70,00mp (35,00%)

40,00mp

(20,00%)


Construcția propusa - locuința Sp+P+1E+M se va amplasa pe teren cuplandu-se cu calcan la calcanele invecinate:

 • - pe latura N-E, maxim 6.35 m calcan cu locuința P+1E (proprietate particulara - str. George Missail, nr. 44)

 • - pe latura S-E, 10.10 m calcan cu anexe parter (proprietăți particulare - str. Dumitru Zossima, nr. 43 si nr.45)

 • - pe latura S-V, maxim 12.50 m calcan cu locuința parter (proprietate particulara - str. George Missail, nr. 40). Retragerea construcției propuse fata de drumul de acces - str. George Missail va fi de 7. 43m Inaltimea maxima a construcției propuse la comisa = 10.00 m Inaltimea maxima a construcției propuse la coama = 12.00 m Pe limitele separative ale terenului se propune refacerea împrejmuirii:

 • - cu parcelele invecinate N-E si S-V, opaca, cu inaltimea maxima 2,50 m, lungimea insumata maxima 23.15 m

 • - spre latura de N-V, respectiv spre strada George Missail, inaltimea maxima va fi de maxim 2,00 m si va fi prevăzută cu porti pentru acces pietonal si auto, cu deschidere spre incinta; lungime 10.03 m; parte inferioara soclu opac de 0.60 m; parte superioara transparentă dublată cu gard viu


  SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STR. GEORGE MISSAIL NR.42 SECTOR 1-BUCURESTI

+-

ANEXA LA HOTARÂRE/T CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI 1


REGLEMENTAR

S C . 1 / 5 0 0

LEGENDAE FUNCȚIONALA

Locuințe individuale existente

Locuințe colective existente

Anexe existente


REGIM DE ÎNĂLȚIME

I           ] Parter

P+1

P+2

Aliniament

existent menținut

Edificabil maxim propus

Spațiu verde

Spațiu dale inierbate

Alei / Terase


numele:


arh.lONUT CONSTANTIN


arh.ANCA M.CONSTANTIN


arh.ANCA M.CONSTANTIN


Z

.....


I^TURA^

BENEFICIAR:

HOBEANU CLAUDIU

PR.NR.:

B.002

DENUMIRE PROIECT LOCUINȚA Sp+P+1 E*M, REFACERE ÎMPREJMUIRE

FAZA:

P.U.D.

STR GEORGE MISSAIL. NR.42. SECTOR T BUCUREST

DENUMIRE PLANȘA

REGLEMENTARI

SCAFA:

1:500

DATA:

10.2017

PL NR.:

U.07