Hotărârea nr. 92/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL AGATULUI NR. 102E - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

DRUMUL AGATULUINR. 102E - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1753/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 15/14.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 18726/07.11.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Gh. Stanciu;

Acord Apele Române nr. 15541/MC din 10.01.2019;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb.

Daniela A. Glinischi.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - DRUMUL AGATULUI NR. 102E - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.15/14.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 21 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CON      INEAZÂ,ie         a Cefalan


Nr:   92

Data: 26.03.2019


Gabricl Cătălin cu adrjji completafă'cunr:


rmare ti cererii adresate de Dumitri

Jsu-ală la nr. 33939 din 22.08.2018.

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completârțȚ


litru cetățean, pentru bunăstare


UL REGLEMENTĂRI


MISTICE SI ARHIVĂ


JTITQOl -

itejurmăt >ru1:


cu prcvoticrHc i>cg.ii.nr..i?u/2uin

vlNiaaăan 3j.NiaaS3Hd


PENTRU

PUD-DRUMUL AGATULUI NR. 102E- SECTOR 1 Construire locuință individuală P+1E


_______| -IN

i in-in<ju.LO3S iv *ivgq i irrinniSNOG vaavHvioH vi vxsnv


GENERAT DE IMOBILUL: In suprafață de 399,00 mp. proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr.


263440, eliberat la data de 11.05.2018.

INIȚIATOR: DUMITRU GABRIEL-CĂTĂLIN

PROIECTANT: S.C. SDII ARCII1TEC TURE S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Daniela A. Glinischi (RUR: D. E, G7)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a general documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cad. 216452; Est - nr. cad. 224681; Sud - nr. cad. 221376; Vest - nr. cad. 263441, nr. cad. 263439.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite. Se admite mansardarca clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va li de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 290/14/D/42734 din 06.03.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, Rl lma.x. = P+2E, Umax. = 10 m. Se admite un nivel mansardal înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5.00 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în fața garajului și pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă fără riscul deteriorării gardurilor și a trotuarelor de protecție ale clădirilor.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplatc sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - la limita de proprietate; stânga - minim 5,50 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 2,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza prin drumul de acces din Drumul Agatului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 18726/07.11.2018.

ECHIPARE TEIINICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Gh. Stanciu. Se prezintă acord Apele Române nr. 15541/MC din 10.01.2019, pentru soluție alternativă.

Documentația este însoțită de studiu de însorirc și ilustrare volumetrică însușite de urb. Daniela A. Glinischi.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/7/20.11.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 290/14/D/42734 din 06.03.2018, prelungii până la dala de 10.09.2019, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

ARHITECT SEF Ciobanu Oprescu


Email: registratura» piimaria.sl.roNr. Pct.

Coordonaf

fct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[mL«—ț

Y[m]

2

**^336614.8311

336619.339

.    584539.289

k 584556.437

17.73

3

336597.437

1  584561.854-

---

4

336592.941

S(1 )=399rng_£iâfrffiffi

Sntardg^eeitronate al zonei de intersecție dintre teren ^Wnflastradala (conform PUZ existent, obtinuta prin suprapunere grafica)


L    /X /w ’*i â

i \       —ft

\

\   . r?--o-ao4i- ,

\\ Vt^^-****

\    4

V 'fr


BILANȚ

Steren = 399,00

mp

%

Sexpropriata

106,00

26,56

S teren ramasa

293,00

Sconstruita

117,00

29,32

Ssp. verde

79,80

20,00

Scirculatii

96,20

24,12


TOTAL            399,00

Hpropus Ia cornișa = 7,00m Sdesfasurata totala 235,0 ‘Locuința unifamiliala

‘Parcarea se va rezolva in incinta

cf. HCGMB nr. 66/2006 ‘Spațiu verde 30% din care 20% va fi pe teren vegetal


Parcela (Suprapunere_strada)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y(m]

1

336614.831

584539.289

17.73

2

336619.339

584556.437

6.10

5

336613.414

584557.902

17.72

6

336609.154

584540.706

5.85

S(Suprapunere_slrada)=106nip P=47.40m


Specialitatea

URBANISM

Scara

Sef proiect

Urb. Daniela Glinischi

1/1000

Proiectat

Urb. Daniela Glinischi

Faza PUD