Hotărârea nr. 91/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL REGIMENTULUI NR.101 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

DRUMUL REGIMENTULUI NR. 101 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1754/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 14/14.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

  • -  Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 22407/14.12.2018.

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire insușit de Arh. Adriana Caraza și ilustrare volumetrică însușit de arh. Octavian Vasile M. Barba.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN CERTIFICARE ACREDITAT

URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - DRUMUL

REGIMENTULUI NR.101 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 14/14.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 21 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

X


tfCRETAR

Ih\Nicoleta Cefalan

Nr:   91

Data: 26.03.2019
Ca urmare a cererii adresate de Lazar Cristian Ionuț cu adresa

înregistrată la nr. 48551 din 19.11.2018, completat cu nr. 53518 din 20.12.2018, în conformitate ^pi;pre.yederi)e Legii nr. 350/200:1 >; privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul; ,, .         ■ 1 >i HI ’ 1 1

/br.eycx >7 C ~1'


AVIZNR.                           | Nf.

PENTRU                      ț Zj ''

PUD - DRUMUL REGIMENTULUI NR. 101 - SECTOR 1, BUCUREȘTI

Construire locuință unifamilială S+P+2E


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 851,00mp, proprietate privată conform informații nr. 220219, eliberat la data de 02.10.2018.

INIȚIATOR: LAZĂR ADELA MARIA, LAZĂR CRISTIAN 1ONUȚ PRO1ECTANT: S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Octavian Vasile M. Barba ( D, E) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - număr cadastral 230076; Su cadastral 218203; Vest - nr. cadastral 220218.PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform RLU aferent PUG - Mun. București, amplasamentul se înscrie în zona Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri având POTmax = 45%, CUT maxim = 0,9 (pentru înălțime P+IE), CUT maxim= 1,3 (pentru înălțimi P+2E), Hmax cornișa = lOm. în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC. Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00m lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 367/CVDV/R/48254 din 04.12.2018.


Indicatorii urbanistici reglementați - Llc: POTmax=45% si CUTmax=0.9 (pentru P+1E), CUTmax=1.3 (pentru P+2E), Hmax cornisa= I Om. în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.


Retragerea minimă față de față de limitele laterale - se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00m.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min.3,00m ; stânga - min.3,00m.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.5,00m;

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt obligatorii - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚI] Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Drumul


Regimentului, prin drumul de acces, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB nr. 22407/14.12.2018. Se prezintă HCGMB nr. 278/17.05.2018 prin care drumul de acces trece in domeniul public.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă,


canalizare, energie electrică. Studiu rețmele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire insușit de Arh. Adriana Caraza și ilustrare volumetrică însușit de arh. Octavian Vasile M. Barba.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/21/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr 367/CVDV/R/48254 dinn 04.12.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București.


Șef birou,

Raluca MihaeJa Epi

Ciobanu Opresc


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008

PRIVIND SISTEMUL DE

CALITĂȚII 1N

CERTIFICARE

ACREDITAT


MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREASISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

SREN 45014 AEROO


J084 i


INVENTAR DE COORDONATE "Sistem de Proiecție Stereografic 1970" "Plan de referința Marea Neagra 1975"

Nr.

E

N

Pct.

[m]

K '

101

583349.233

334915.239

102

583367.283

334919.299

103

583377.373

334874.422

104

583359.322

334870.363

Suprafața masurat

a 851 mp

Suprafața din act = 851 mp


LEGENDA:

* limita zona studiata


limita teren care a generat PUD - limita PUD


edificabil de principiu propus S+P+2E


Clădire existenta

•   -—V

- i

\


Clădire


UD Regimentului 97D


i

i

i


limita balcoane, console, bovindouri


construcții invecinate (existente sau aprobate)


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULl circulații carosabile LQCAL


spatii verziE3 suprafața de teren afectata ^£fcOo6Mjlului carosabil (va fi trecuta in domeniul pubfc

& LORA ;

OCONSTRUCTC

S.R.L. ,jN


ICATORI URBANISTICI


Siiprafata tatafa teren

Suprafața teren afectata de lărgirea străzii


Suprafața neta teren ramasa


P.O.T. max.


C.U.T. max.


Regim de inaltime


45%


S+P+2E


851,15 mp


57,24 mp


793,91 mp


357,26 mp


1.032,08 mp


10 m


aDP Regimentijiui 97B


Aviz 7/25/03.06.2015 HCLS:4d 29/28.07.2015


PROFIL 1-1


Suprafața min. spatii verzi


30%


238,17 mp


RUR


Locuința individuala (1 apari) - locuri de parcare


TEREN AFECTAT DE TRAMA STRADALA

"Sistem de Proiecție Stereografic 1970"

Nr.

E

N

Pct.

“W

[mT

103

583377.373

334874.422

104

583359.322

334870.363

105

583358.647

334873.366

106

583376.691

334877.455

Suprafața afectata = 57,24 mp


LOCUINȚA UNIFAMILIALA S+P+2E

Drumul Regimentului nr. 101, S 1, București

Proiectant:

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L.

J52/432/1993, CUI RO4286836 tel./fax: 021-212-18-82, 0724-351-666


Planșa nr.:


A07


Scara:


1:500


1,5 m


3,5 m


|      3,5 m

7m_____

10 m


1,5 m


Calitatea

Set Proiect

întocmit

Redactat


LAZAR ADELA ■ MARIA

LAZAR CRISTIAN - IONUT

l^^^g jltlu Lplar


Nume            tlSețW

Arh Vasile BARBA I ,/

Arh Alexandru MOCAN I

Arh. Alexandru MOCAN


Tilll


Proiect No:

U06/2018


REGLEMENTARI URBANISTICE