Hotărârea nr. 90/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL CAVNIC NR. 59A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

DRUMUL CAVNICNR. 59A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1755/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 13/14.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 23201 din 28.12.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Eugen M. Ionescu;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Laura-Andreea Dobrescu și ilustrare volumetrică însușită de arh. Mircea Radu Savu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - DRUMUL CAVNIC NR. 59A -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 13/14.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 21 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRA


Danie'


Nr:   90

Data: 26.03.2019


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVA


www. pri mariasccto rl.ro


Ca urmare a cererii adresate de Popescu Irina Alina cu adresa î

înregistrată la nr. 43210 din 15.10.2018. completată cu nr. 4009 din 31.01.2 amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

ANPX.PENTRU

PUD - DRUMUL CAVNIC NR. 59A - SECTOR 1 Construire locuință individuală S+P+2E+M


Ni


suprafață de 750,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor diii ExtragGENERAI DE IMOBILUL: în

267815. eliberat la data de 31.10.2018.

INIȚIATOR: SAS IONUȚ-VALENTIN, POPESCU IRINA ALINA

PROIECTANT: DOBRESCU LACRA ANDREEA B.I.A.

SPECIALIST Cli DREPT DE SEMNĂTURĂ Rl'R: arh. Laura-Andreea F. Dobrcscu (RUR: D. D:„ Dz0, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD inciți imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Vest - artera de circulație Drumul Cavnic; Nord-Est - n?! Est - artera de circulație Drumul Nădlac; Nord-Vest - nr. cad. 200156. nr. cad. 200158.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu I-ICGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardarc ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1425/87/D/25226 din 17.08.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. RI Imax. = P+2E, Umax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5,00 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în fața garajului și pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă Iară riscul deteriorării gardurilor și a trotuarelor de protecție ale clădirilor.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față dc limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față dc limitele laterale: dreapta - minim 2,50 metri; stânga - minim 2.50 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 22,60 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’" aprobate prin l-ICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictonal se vor realiza din Drumul Cavnic, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 23201 din 28.12.2018.

ECHIPARE TEIINICO-EDILIT/\RĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit de ing. Eugen M. lonescu.

Documentația este însoțită dc studiu de însorire însușit de arh. Laura-Andreea Dobrescu și ilustrare volumetrică însușită de arh. Mircea Radu Savu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/27/20.11.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1425/87/D/25226 din 17.08.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul ncadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


ARHITECT SEF

Ciobanu Oprest

URMA ALTOITULUI DE

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII QR FN     -AFRnn*Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol 1222 Tel. I-40-2I-319 10.13: lax: +40-2I-319.10.06 i'inail: registratura aprimariasI ro |-»I1            nrimorioiMr'iAr I-------------r------------—----------r-------•£;--

J

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

RElFERAT/EXPERTlZ/tJMR./DATA       q7

BENEFICIAR: POPESCU IRINA ALINA


CIF RO 29253940/2011

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNATURI

SEF PROIECT

Lect.dr.arti.nrb.             (

Laura Androon Dobroccu

. PROIECTAT SI DESENAT

arh. urb. Medeea Papamihaiopol , urb. Roxana Pana             i

urb. Ana Furnica             f

urb. Bianca Ncdca urb. Marius Iile