Hotărârea nr. 9/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2019 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Investitii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A.

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Direcția Management Economic și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 29 alin. (1) si alin (3) si art. 644 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a dispozițiilor art.4 alin. (3) si alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011, aprobate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 722/2016;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderii publice S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S.A., având ca autoritate tutelară Sec toiul 1 al Municipiului București.

(2) Se aprobă Scrisoarea de așteptări de la Consiliul de Administrație al societății menționate la alin. (1), prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - (1) Se constituie Comisia de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al societății menționate la art. 1, cu următoarea componență:

Președinte -XXKWXXXREXXEÎXXÂX^KSWQCconsilier juridic asistent, Direcția Juridică;

Supleant - WtRXExSDKXIERiExSEWWX consilier juridic asistent, Direcția Cadastru, Patrimoniu, Fond Funciar și Evidență Electorală;

Membru -                              șef serviciu Contencios Administrativ, Juridic,

Direcția Juridică;

Supleant -XXXXXXXXÎSXXB3X consilier juridic superior, Direcția Juridică;

Membru - XXXIXXXXXXXXIXXXXXXXXX, Director Executiv, Direcția Management Resurse Umane;

Supleant -                 șef serviciu Dezvoltare Instituțională, Direcția Management

Resurse Umane;

Secretar - XXXfXtXXXXXXXXXXX, consilier superior, Direcția Mangement Economic,

Supleant                                              referent asistent, Direcția Investiții.

(2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se mandatează Comisia menționată la art. 2 să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 1 să aprobe procedura internă de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, care să cuprindă, dar Iară a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Art.4. - (1) Procedura de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderii publice având ca autoritate tutelară Sectorul 1 al municipiului București se finalizează în termen de cel mult 100 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirile finale întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea numirii membrilor în Consiliul de Administrație.

Art. 5 - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Mangement Resurse Umane și membrii comisiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 9

Data: 28.01.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/28.01.2019

PRE5                    4,

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRIprivind Consiliul de Administrație al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A.

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice, modificată si aprobată prin Legea nr. 111/2016 de dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011.

Acesta reprezintă un document de lucru care conține performantele așteptate de la organele de administrare si conducere privind administrarea si conducerea Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector I S. A.

Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a:

 • •       Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale societății,

 • •       Stabili performantele așteptate de către autoritatea publica tutelara,

 • •       Defint principiile de lucru si conduita așteptata din partea societății,

Obiect principal de activitate al Societății conform actului constitutiv:

 • •      Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale - cod CAEN - 4120

Structura actionariatului:

acționar majoritar - 99% - Sector 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1

asociat minoritar - 1% Administrația Domeniului Public Sector 1

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie si aiba studii economice sau juridice si experiența in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform art. 28(3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Atribuțiile consiliului de administrație:

 • a) Consiliul de Administrație adopta, in termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publica, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății si se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs.

 • b) In teirnen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează o propunere pentru planul de administrare, in vederea realizării indicatorilor de performantă financiari si nefinanciari.

 • c) Consiliul de Administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-1 pe unul dintre ei director general.

 • d) Stabilește nivelul de salarizare si alte drepturi, in condițiile legii, pentru personalul angajat;

 • e) Aproba structura organizatorică si numărul de posturi necesare in vederea bunei funcționari a societății precum si modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

 • f) Adopta Regulamentul de Ordine Interioara, Regulamentul de guvernanta corporativa a Societății, precum si orice alte regulamente necesare pentru buna funcționare a societății;

 • g) Aproba sancțiunile pecuniare sau de alta natura pentru personalul angajat;

 • h) Supune, in fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, in termen de cel mult 3 luni de la incheierea exercițiului financiar raportul cu privire la activitatea societății, precum si proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

 • i) Mută sediul social si infiinteaza / desființează filiale si sedii secundare - sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

 • j) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea intreprinderii publice, nu mai târziu de data de 3 1 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publica pe pagina de internet a intreprinderii publice.

 • k) Consiliul de Administrație, in cazul in care conducerea executiva este exercitată de directori, are obligația sa transmită Ministerului Finanțelor Publice si autoritatii publice tutelare, trimestrial, și ori de cate ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări si orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, in formatul si la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

 • l) Informează Adunarea Generala a Acționarilor asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzacția are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzacții, care în echivalent in lei depășește valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., mentionandu-se, intr-un capitol special, in rapoartele semestriale si anuale ale Consiliului de Administrație, actele juridice incheiate. In rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele si modalitățile de plata, precum si alte elemente esențiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot in rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;

 • m) Prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activitatii de administrare, care include si informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operaționale, la performantele financiare ale societății si la raportările contabile semestriale ale societății;

 • n) Consiliul de Administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aproba situațiile financiare anuale si este publicat pe pagina proprie de internet si cuprinde cel puțin informații privind: - structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; - criteriile de performantă ce fundamentează componenta variabila a remunerației, raportul dintre performanta realizata și remunerație; - considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti; - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza;

 • o) întreprinderea publica, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație trebuie sa publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților si al publicului, următoarele documente si informații:

 • •      hotărârile Adunării Generale a Acționarilor in termen de 48 de ore de la data adunării;

 • •       situațiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare;

 • •       raportările contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

raportul de audit anual;

 • •      lista administratorilor si a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație si ale directorilor;

 • •      rapoartele Consiliului de Administrație;

 • •      raportul anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar;

 • •      Codul de etica, in 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, in cazul revizuirii acestuia.

 • p) Consiliul de Administrație adoptă masurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea Adunării Generale a Acționarilor

Misiunea Autorității tutelare —Sectorul 1 al Municipiului București

Misiunea Sectorului 1 al Municipiului București este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 1, in condiții de eficienta, eficacitate si legalitate.

Misiunea este completată prin rolul sau de actor suport pentru realizarera unui spital de urgență categoria IA destinat relocării Spitalului Clinic de Urgență București Floreasca, Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri și a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrcscu-Ruscscu” cc urmează a fi amplasat pc Ș03. Bucurcști-Târgoviște nr. 10, sector 1, București.

Principalele obiective generale pentru anul 2019 ale Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1

S.A .sunt:

 • •      Continuarea demersurilor necesare in vederea aprobării PUZ - Șos. București-Târgoviște nr. 10, sector 1, București.

 • •      Transparenta, eficientă si eficacitate in implementarea deciziilor și urmărirea etapelor privind realizarea obiectvului de investiții - spital de urgență categoria IA.

Ținând cont de obiectul principal de activitate al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S.A autoritatea publica tutelara, Sectorul 1 al municipiului București stabilește pe termen scurt, mediu si lung următoarele obiective in perioada 2019-2023:

Obiective ce urmăresc realizarea activitatilor societății:

 • •       activitatea prestata si nivelul acesteia să corespunda necesităților realizării obiectivului de investiții - spital de urgență categoria IA

 • •       promovarea calității si eficientei activitatii

 • •       dezvoltare durabila pe criterii de transparentă si competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala

 • •       respectarea legislației in vigoare privind intreaga activitate desfasurata

 • •       stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivul propus : realizarea unui spital de urgență categoria IA . Consiliul de Administrație va analiza, fundamenta, aviza si propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare si acționarilor programul de investiții necesar indeplinirii obiectvului

 • •      instruirea permanentă a personalului in vederea creșterii gradului de profesionalism

 • •       angajarea oricăror cheltuieli, trebuie sa respecte principiile eficientei si eficacității

 • •      Consiliul de Administrație trebuie se urmareasca incasarea la termen a creanțelor si să dispună toate masurile necesare de recuperare a acestora in termenul legal de prescripție, in caz contrar trebuie sa răspundă pentru prejudicial cauzat societății

Așteptări in domeniul eticii, integrității — au ca fundament patru valori — responsabilitate, profesionalism, integritate si transparenta.

Organele de administrație si conducere ale societății trebuie să se asigure ca prin modul in care isi desfasoara activitatea respect interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor si interesul societății, iar acțiunile lor au un impact pozitiv asupra societății in ansamblul ei.

In același timp, organele de administrare si conducere au datoria legala, morala si profesionala de a se asigura ca in timpul exercitării activitatii nu se afla in conflict de interese sau intr-o situație de incompatibilitate, asa cum sunt definite acestea in legislația in vigoare. In cazul in care intervine o astfel de situație, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelara, in scris, in maxim 15 zile lucratoare de la apariția situației.

In conformitate cu legislația in vigoare, activitatea societății trebuie si fie transparenta si accesibila cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civila si mediul de afaceri, toate acestea conducând la imbunatatirea increderii in integritatea si in capacitatea sa de a furniza servicii de calitate si de a realiza obiectivul propus.

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/28.01.2019-


PREȘEDINTE DE^I^NȚÂ,

a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Admimistrație al întreprinderii publice având ca autoritate tutelară Sectorul 1 al Municipiului București

In vederea organizării procedurii de evaluare/selectie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la Societatea Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A. la care Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1 București este acționar majoritar - Comisia de selecție formata din 3 membri specialiști in domeniile: juridic, economic, administrație publica si un secretar specialist în resurse umane, in componenta stabilită prin prezenta hotarare, s-a elaborat prezentul Regulament al Comisiei de selecție.

Astfel, in aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Comisia de selecție si secretariatul acesteia au următoarele atribuții si competente:

Art. 1 —Atribuțiile si activitatile Comisiei de selecție sunt următoarele:

 • a)     Prima ședință de convocare a Comisiei de selecție se realizează de către președintele acesteia, prin secretariatul comisiei, in termen de 3 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei hotărâri, ședință, in care se stabilește programul de derulare al procedurii de selecție;

 • b)     Stabilirea criteriilor generale si specifice care vor fi indeplinite de membrii Consiliului de Administrație;

 • c) Stabilește conținutul Anunțului public;

 • d)     Stabilește cele două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, in care anunțul public urmeaza a fi publicat si verifica publicarea lui pe pagina de internet a autoritatii publice , autoritate tutelară a societății comerciale menționate;

 • e)     Elaborează Planul de selecție, in vederea derulării procedurii de selecție;

f} Stabilește condițiile de participare, criteriile de selecție si grila de evaluare a candidatilor, parte integrantă a planului de interviu, luând in considerare specificul si complexitatea activitatii societății comerciale;

 • g)     Elaborează conținutul procedurii, selecția, modalitatea si etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmeaza să fie prezentate de candidat in dosarul de participare, prin care acesta probează indeplinirea condițiilor de candidatura și a criteriilor de selecție, conform anunțului public privind selecția in vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație la societatea comerciala pentru care se organizează aceasta procedura;

 • h)     Analizează dosarele de candidatura in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele ce nu intrunesc minimul de criterii ale profilului de candidat sunt respinse din lista lunga;

 • i)      Semnează procesul verbal de analiza si selecție a dosarelor depuse;

 • j)      Verifica informațiile din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga si stabilieste punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;

 • k)     Efectuează analize comparative, prin raportare la profilul consiliului pentru candidații ramași pe lista lungă;

 • l)      Selectează si elimina de pe lista lunga candidații care intrunesc cerințele de competente ale consiliului, dar care au obtinut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați;

 • m)    Solicita informații suplimentare fata de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate;

 • n)     Elimină candidații de pe lista lungă in ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, pană la limita a maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru in consiliu, rezultând astfel lista scurta;

 • o)     Organizează selecția finală a candidatilor aflati in lista scurta pe bază de interviu;

 • p)     Semnează procesul verbal al etapei interviului;

r)      întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia;

s)      Propune Consiliului Local Sector 1 candidatii selectați in lista scurtă in vederea numirii pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație.

Art. 2 — Atribuțiile si activitatile Secretariatului Comisiei de selecție sunt următoarele:

 • a)     Asigura condițiile tehnico — organizatorice pentru desfasurarea procedurii de selecție prealabila;

 • b)     Convoacă Comisia de selecție, ca urmare a deciziei președintelui;

 • c)     Se ocupa de publicarea anunțului public in cele doua ziare economice si/sau financiare cu largă răspândire in care urmeaza a fi publicat si transmis anunțul public către societatea comerciala pentru care s-a organizat procedura de selecție prealabila, in vederea publicării lui de către aceasta pe pagina sa de internet;

 • d)     Preia dosarele de candidatura inregistrate la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București;

 • e)     Participa la ședințele Comisiei de selecție prealabila, fara drept de vot;

 • f)     Redactează procesele verbale ale Comisiei de selecție, precum si alte documente rezultate din activitatea comisiei, după caz;

 • g)     Pune la dispoziția membrilor Comisiei de selecție prealabila dosarele de participare ale candidatilor si afișează lista candidatilor declarați „admis/respins”, insotita de motivația comisiei la etapa de selecție a dosarelor;

 • h)     Anunța, in termen de 48 de ore de la stabilirea de către Comisia de selecție prealabila a rezultatului selecției dosarelor, precum si data desfășurării interviului prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 1;

 • i)      Informează in scris candidatii respinși de pe lista lunga despre aceasta decizie;

 • j)     Aduce la cunoștința candidatilor admiși data desfășurării probei interviu;

 • k)      Redactează procesul verbal privind rezultatul final al selecției membrilor Consiliului de administrație, conform prevederilor legale in vigoare;

 • l)      Redactează raportul privind numirile finale care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia, respectiv lista propusa si semnata de către fiecare membru al Comisiei de selecție ce urmeaza sa fie inaintata spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 3 - Prezentul regulament se completează cu prevederile O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si H.G. or. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderiloi' publice, precum si cu legislația in vigoare aplicabila.