Hotărârea nr. 89/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. PLAVIEI NR. 27 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL T OCAT, AT, SECTORULUI I

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. PLA VIEI NR. 27- SECTOR 1 AL MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1757/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis du Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Rin.:ui ești iii. 250/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 11/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 9/03/24.08.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist mg. Alrna Mana Anca V.U.l. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

Dana Gilda C.D. Ciobotărașu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 penlru aprobarea Regiilamenlulni General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.ll.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.201;

  • •    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12,2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. PLAVIEI NR. 27 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 11/13.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele ni'. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 5 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, din 21 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
C      >EMNEAZĂ,CRETAR

I x.


D         oleta Cefalan


Nr:   89

Data: 26.03.2019


pentru cetățean, pentru bunăstare


BIROUL RLGLJ2MLNTÂRJ


URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Demetcr Irina Laura cu adresa î

32762 din 13.08.2018, completată cu nr.!023 din 11.01.2019, în conformitate cu prevederi teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

11

PENTRU

PUD - STR, PLAVIEI NR.27 - SECTOR 1 Construire imobil de locuințe colective S+P+2E+M


AVIZ NR. .GENERAT DE IMOBILUL: In suprafață de 480,00 mp (477,00mp din măsurătorile cadastrale), proprietat din Extrasul de Carte Funciară nr. 263662, eliberat la data de 10.01.2019.

INIȚIATOR: DEMETER IR1NA LAURA PROIECTANT: S.C. ATRIUM CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Dana Gilda C.D. Ciobotărașu (RUR: D, E)


privind amenaja reti

RULUI 1


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Plaviei nr.29 și nr. 29A; Vest- Str. Anina nr.3 nr.25, Est - Artera de circulație str. Plaviei.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism a! Municipiului


aviei


București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins in subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max.0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1350/135/P/21547 din 09.08.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/rnp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHrnax. = P+2E. Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioarăa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă inalțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate, cu curte de lumină pe zona mediană, respectiv retras spre spate lot cu min. 2,00m; stânga - la limita de proprietate, respectiv retras spre spate lot cu min. 2.60m.

Retrageri minime față de limita posterioară min. I I.OOni.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str.Plaviei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 9703/24.08.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Dana Gilda C.D. Ciobotărașu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 14/31/18.09.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUD.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1350/135/P/21547 din 09.08.2017,emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CĂLITĂ [II ȘR IȚN .1501 2 AEROO-


Bd Banu Manta nr. 9, Sectt/rul 1 București; 01 1222

Tel +40-21-3 19.10.1.3; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registraturamLprimai'itisI ro httn://www.nrimariasector I .ro'£ja-TxJI q_

a APr'

Șuprafajg \n

7/S>x /'

•'  XS5AsD  V</7


Coordonatele punctelor de contur

ptt

*

v

1

329945 872

5B3146 739

2

329935 017

583163 539

1

329932 012

583167 698

!•»

329922 419

583(61 3S2

&

320043 527

563177 b54

329948 514

583131.291

7

329O.M uuU

56313-1 807

3299484 19

5(13143 972

■J

329545 951

553146 749

5

Lplflf.lt-'     47

7.00 mp