Hotărârea nr. 87/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL LĂPUȘ NR. 73E (FOST DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 2) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIU!, LOCAL AL SECTORULUI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

DRUMUL LĂPUȘNR. 73E (FOSTDRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT2) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1759/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 9/13.02.2019 emis dc Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 9376/13.08.2018;

Studiu dc rețele însușit dc specialist ing. Daniel Gh. Stanciu;

Adresă Agenția Națională „Apele Române” nr. 9153/04.09.2018;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Alexandru Popescu și ilustrare volumetrică însușită de arh. Veturia Marta FI. Bulie.

i

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - DRUMUL LĂPUȘ NR. 73E (FOST DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 2) - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 9/13.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


cor            ză,ETAR

Dieta Cefalan


Nr:   87

Data: 26.03.2019


Ca urmare a cererii adresate de Ivănică Florin cu adresa ît^B-.' ... !,.J"; V ,. »’

■înregistrată l.i nr.

BflKv'indI amenajarea' '

h


iT2)-SECTl.,_

| nm27392 din 10.07.2018. completată cu nr. 5400 din 08.02.2019, îî^omomiH^c^preveaeriIe teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

Av.«R...2M«19cr7

PENTRU

PUD - DRUMUL LĂPUȘ NR. 73E (FOST DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LC

Locuință individuală S+P+2E

GENERAT' DE IMOBILUL: în suprafață de 619,00 mp, proprietate privată conform mențiunii 272307, eliberat la data de 28.06.2018.

INIȚIATOR: FLORINI 2002 S.R.L.

PROIECTANT: SS ARCTIITECTURE AND TEXTURE S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Vcturia Marta FI. Bulic (RUR: D, E. F

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cad. 265275; Sud - drum de acces din Drumul Lăpuș cu nr. cad. 265253, nr. cad. 267709; Est - nr. cad. 220003; Vest - nr. cad. 272306.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu 1ICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se allă pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 433/28/L./6447 din 28.03.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție de 75°o cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc.; CUTmax.= 2,5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot 11 adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - retras minim 4,10 metri; dreapta - retras minim 3,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - retras minim 3,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea spcci ficații lor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin FICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se vor realiza din drumul de acces din Drumul Lăpuș cu nr. cad. 265253, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 9376/13.08.2018.

ECHIPARE TEIINICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Gh. Stanciu. Se prezintă adresă Agenția Națională „Apele Române” nr. 9153/04.09.2018.

Documentația este însoțită de studiu de însorirc însușit de arh. Alexandru Popescu și ilustrare volumetrică însușită de arh. Veturia Marta FI. Bulie.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/9/20.11.2018. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate II folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 433/28/L/6447 din 28.03.2018. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.[RJA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 JD SISTEMUL DE MANAGEMENT

URMA AUDITULUI DE QĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREA


CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
Bd Banii Manta nr 9. Sectorul l București: Ol 1222 lei. +40-21-3I9.I0 13: Fax: +40-21-319.10.06

Email: registratura)/primariasl roS+P+2E


IE: 272179


IE: 220003


IE: 272180


j’Qopic lonfornycu wteifipîâîhl din art\va O.C.P I • i

BucurcU-fcâhTTa data d/25\ CK»

Tariful. \\ ...... 3

Koferent.W _Ă.    / A        \


MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI CU PREZENTAREA FUNCȚIUNILOR


PT AN URBANISTIC DE


DETALIU


Strada Drumul Lapus nr 71-73, lot 2, sector 1, București


INDICATORII URBANISTICI EXISTENTI


SUPRAFAȚA TERENULUI                  = 619.00 n

ARIA CONSTRUITA EXISTENTA            = 0.00 mp

ARIA DESFASURATA CONSTRUITA EXISTENTA= 0.00 mp POT existent

CUT existent


= 0%

= 0


INDICATORII URBANISTICI PROPUȘICoordonate

Puncte

X (metri)

Y (metri)

3

584970.568

337238.744

1

584998.134

337217.872

2

584992.272

337243.708

8

584970.944

337211.640

6

584968.426

337213.683

5

584967.983

337215.630

4

584975,471

337217.335

7

584970.342

337214.118

9

584979.792

337240.869


ARCHITECTURE AND TEXTURE


PROIECTANT DE SPECIALITATE URBANISM:


SUPRAFAȚA TERENULUI               = 619.00 mp

ARJA CONSTRUITA MAXIMA            = 371.40 mp

ARIA DESFASURATA CONSTRUITA MAXIMA =1547.5 mp Regim inallime propus: S+P+2E

- Inaltimea maxima a clădirii va fi de 10 metri la comisa itiu P+2E.

P.Ovp maxim propus CWjp axim propus


= 60% = 2,50


verde = 115 mp /19 %acces auto cu bordura coborâta


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

—m-,—

P.U.D.

PROIECTANT URBANISM

arh. Veturia Bulie

PROIECT NR

15/2018

PROIECTAT

arh. Alexandru Popescu

DATA: Iunie 2010

PROIECTAT

arh. Ștefan Sava

SCARA: 1:500

DESENAT

stud.arh. Horia Laurentiu Ene

PLANȘA:

U 07

BENEFICIAR

FLORINI 2002 SRL

TITLU       Construire imobil locuința individuala

PROIECT:    S+P+2E, gard, branșamente, utilitati,

piscina, anexe

US \c

titlu          pian

PLAN$A   reglementari

ADRESA: str. Drumul Lapus 71-73, lot 2, sector 1, București