Hotărârea nr. 86/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL LĂPUȘ NR. 73B (FOST DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 1) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea Plan Urbanistic ele Detaliu (PUD)

DRUMUL LĂPUȘ NR. 73B (FOSTDRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 1) - SECTOR 1 AL MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1760/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 8/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 9373/10.08.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Gh. Stanciu;

Adresă Agenția Națională „Apele Române” nr. 9153/04.09.2018;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Alexandru Popescu și ilustrare volumetrică însușită de arh. Veturia Marta FI. Bulie.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - DRUMUL LĂPUȘ NR. 73B (FOST DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 1) - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 8/13.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE

Marian Cristian

CONTRASEMNEAZĂ,


TAR

aniefaZNicoleta Cefalan

Nr:   86

Data: 26.03.2019


LEMENTĂRl 'JCE Șl ARHIVĂCa urmare a cererii adresate de Sbirni Mana cu adresa i înregistrată la nr. 27391 din 10.07.2018, completâtăȚnTnr enajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterit

AVIZ NR.         ........

PENTRU

PUD- DRUMUL LĂPUȘ NR. 73B (FOST DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 1) - SECTOR 1 Locuință individuală D+P+1E+M

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 515,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 272306, eliberat la data de 28.06.2018.

INIȚIATOR: SBÎRNĂ MARIA, SBÎRNĂ GIIEORGIIE

PROIECTANT: SS ARCIIH ECTURE AND TEXTURE S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Vcturia Marfa FI. Bulie (RUR: D, E, F(„ G5, Gr,)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cad. 265275; Sud - drum de acces din Drumul Lăpuș cu nr. cad. 265253, nr. cad. 272307; Est-nr. cad. 272307; Vest - nr. cad. 268050.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu 1-ICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 -subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor IsLorice bucureștenc, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016. sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 372/26/L/6209 din 19.03.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%. cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc.; CUTmax.= 2.5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot lî adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetric caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase lață de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - retras minim 3,00 metri; dreapta - retras minim 3,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - retras minim 3,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin FICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se vor realiza din drumul de acces din Drumul Lăpuș cu nr. cad. 265253. conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 9373/10.08.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Gh. Stanciu. Sc prezintă adresă Agenția Națională „Apele Române" nr. 9153/04.09.2018.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Alexandru Popescu și ilustrare volumetrică însușită de arh. Vcturia Marta FI. Bulie.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/8/20.11.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 372/26/L/6209 din 19.03.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

ARHI1 EC1 ȘEF

Ciobanu Opresc


17 CERTIFICATA ISO 9001 MUL DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE

DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREAîntocmit

AndraJt’ji
SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII qr? fn iism® anton-


Bd. Banii Manta nr. 9, Sectorul 1 București: 011222 fel, +40-21-319 10,13; Fax:+40-21-319 10,06

Email: registratura rfprimtirias I ro

Nur,                              r.,MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI CU PREZENTAREA FUNCȚIUNILOR


DOMENIUL PUBLIC


ACCES CAROSABIL BORDURA COBORÂTA

EA CQN


PLAN URBANISTIC DE


DETALIU


Strada Drumul Lapus nr 71-73, lot 1, sector 1, București


INDICATORII URBANISTICI EXISTENTI


ARIA CONSTRUITA EXISTENTA            = 0 00 mp

ARIA DESFASURATA CONSTRUITA EXISTENTA= 0.00 mp POT existent

CUT existent


= 0%

= 0


INDICATORII URBANISTICI PROPUȘI


SUPRAFAȚA TERENULUI               = 515.00 mp

ARIA CONSTRUITA MAXIMA            = 309.00 mp

ARIA DESFASURATA CONSTRUITA MAXIMA = 1287.50 mp Regim inaltime propus: D+P+1E+M

- Inaltimea maxima a clădirii va fi de 9 metri la cornișa pentru D+P+1E.

POT maxim propus

CUT maxim propus


= 60 %

= 2,50


Spațiu verde = 130 mp / 25 %


I I I

I


IE: 220003


K267807


P+1E+M


153


I E!:icure\(țr8TîSeraraT3 data df


*• *• ** ’*

i L S

—w —

.......................

■>—Y   /

/

.........!••••-....... |Coordonate

Puncte

X (metri)

Y (metri)

3

584970.568

337238.744

1

584998.134

337217.872

2

584992.272

337243.708

8

584970.944

337211.640

6

584968.426

337213.683

5

584967.983

337215.630

4

584975.471

337217.335

7

584970.342

337214.118

9

584979.792

337240.869


PROIECTANT GENERAL


rhitectur


ARCHITECTURE AND TEXTURE


PROIECTANT DE SPECIALITATE URBAN ISM:


N&G DECOR ART SRLprofilul Drumului de acces - situația existenta - 3


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

YKLK-.

P.U.D.

PROIECTANT URBANISM

arh. Veturia Bulie

w

PROIECT NR.

> 16/2018

PROIECTAT

arh. Alexandru Popescu

DATA: Iunie 2018

PROIECTAT

arh. Ștefan Sava

SCARA: 1:500

DESENAT

stud.arh. Horia Laurentiu Ene

PLANȘA:

BENEFICIAR

MARIA SBIRNA

U 07

TITLU    Con

sfruire locuința unifamiliala D+P+1E+M,

TITLU

Plan

PROIECT:

anexe gospodărești, imprejmuire

reglementari

rjs’ARCdîiL-C

|   -A

ADRESA: str. Drumul Lapus 71-73, lot 1, sector 1, București