Hotărârea nr. 85/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CAȘIN NR. 12 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CAȘINNR. 12 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1761/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 7/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 20120/29.11.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. urb. Aurelia-Cannen C. Botez.

Ținând seama de prevederile:

» Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. CAȘIN NR. 12 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 7/13.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 23 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian CrCONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR elĂT^icoleta Cefalan

Nr:   85

Data: 26.03.2019


www.pninariascctorl.ro


BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Cu urmare a cererii adresate de Nicu Dorian-Florin și Nicu loana-Crislina cu adresa în s înregistrată ta nr. 33948 din 22.08.2018. completată cu nr. 51729 din I ). 12.2 amenajarea teri lori li I u i și urbani snwl. eu nmd i licări Ic ți completări Ic ulterioare, se cni                 /j c .i od 111 căn I e ș r corn pi el ă n I

AVIZ NR.

PENTRU

PUD-STR. CAȘIN NR. 12-SECTOR I Construire locuință individuală D+P+IE+M
GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 220,00 mp (203,00 mp din măsurători cadastrale), proprietate privată Ci Extrasul de Carte Funciară nr. 270599. eliberat la data de 09.08.2018.

INIȚIATOR: NICU DORIAN FLORIN, NICI! 1OANA-CRISTINA PROIECTANT: S.C. BIROU-ARIIITECTURA IIOBBY CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. urb. Aurelia-Carmen C. Botez (RUR: Dzl, Dz;, E)


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include pan,4&?lWveciW imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - str. Cașin nr. 14; Sud-Est - str. Florilor nr. 5; Sud-Vest sir Tuișifi nr. 10; Nord-Vcst- artera de circulație str. Cașin.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: LIa - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucurcștenc, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2109/23 l/C/34060 și 34062 din I 1.12.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, Hmax.= 10,00 metri, RHmax.= P+2E. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament: Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale: Clădirile semi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3,00 metri; în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului: Retragerea față dc limita posterioară a parcelei va I) egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - Iu limita de proprietate; stânga - retras minim 2,00 metri, cu un balcon la etajul I ieșit în consolă până la limita de proprietate.

Retrageri minime față dc limita posterioară: retras minim 4,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriid Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonul sc vor realiza din str. Cașin, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 20120/29.11.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILJTARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Costel Ștefan C. Bungețcanu.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. urb. Aurelia-Carmen C. Botez.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 14/10/18.09.2018, sc avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 2109/23 l/C/34060 și 34062 din 11.12.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 3001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUOITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII Ql? FM       .IFROH

Bd. Banii Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222

Fel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-3 19 IO 06


Email: registratura a pritnuriasI ro


STR.CAȘIN, NR.12
*IE 270599*

Y


Scara 1:500

10       0        10        20       30        40       SOmetri

11^1   —■  -H— ~


7.00


11.00


PUD

Str. CASIN, Nr.12, SECT.1 , BUCUREȘTI

IMOBIL DESTINAT CONSTRUIRII

UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALEI "D+P+1E+M" s


LEGENDA

LIMITELE studiului

LIMITA TERENULUI CE SE REGLEMENTEAZĂ, CARE A GENERAT PUD

LIMITA IMOBIL CU DOCUMENTAȚIE DE URBANISM AUTORIZATA ANTERIOR

LIMITA ZONA REGLEMENTARE FUNCȚIONALA cf. RLU PUG MB

Limite parcele vecine
Limite construcții vecine actualizare la momentul studiului
FUNCȚIUNI EXISTENTE Sl PROPUSE
I    | lia'| locuire individuala
I M2 l locuire colectiva
EDIFICABIL MAXIM PROPUS PRIN PU

ANSXALAHO

LOCAL.

/>r

26,rW


'Nr.

PRESE


BALCOANE / IEȘINDURI SUPRATERANE ETAJ 1
amplasate la H>3.00 de la CTN
SPATII VERZI PUBLICE EXISTENTE
CIRCULAȚII EXISTENTE Sl PROPUSE

|         | CIRCULAȚII PIETON AL
3] CIRCULAȚII CAROSABILE
ACCES AUTO / PIETONAL IN INCINTA


AUTORUL PREZENTEIDOCUMENTAȚII ESTE S.C. BIROU-ARHITECTURA HOBBY CONSTRUCTS.R.L.

1 Sl DEȚINE DREPTURILE EXCLUSIVE DE COPYRIGHT

/&


EXPERT


VERIFICATOR

V.I

1.1 -1

țBIWâti

Cerința

Studiu

Data

_

08/2018

Beneficiar

NICU DORIAN-FLORIN sl NICU IOANA-CRISTINA


SCARA


Proiect


N.D.F.C.B./1&


2.00


ofticețîl biroii-arliitectiira.ro / www.birou-arhitectuia.ro

BUCUREȘTI J40/H97/2012 Tcl/Fnx;(004) 021 667 37 39

ti/ra Titlu Pn u


Proiectantl


Set proiect


Proiectat


Desenat


Nume


Semnați


Arh. urb. Carmen Botez


Arh urb. Carman Botez


Arh. urb. Carmen Botez


Titlu Planșa

REGLEMENTARI URBANISTICE


Ediția


PUD.09