Hotărârea nr. 84/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AVIATOR POPIȘTEANU NR. 45-47 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. A VIA TOR POPIȘTEANU NR. 45-47- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1762/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 6/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMBnr. 13445/10.08.2018;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Iulia R.Ș. Alexandrescu.

Ținând seama de prevederile:

  • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 1 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. AVIATOR POPIȘTEANU NR. 45-47 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 6/13.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru și 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
ETAR !oteta Cefalan


Nr:   84

Data: 26.03.2019

BIROUL RI.GLl.MINTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVA

www.primariasectorl.ro


Ca urmare a cererii adresate de S.C. Diem Art&Construct S.R.L. cu adresa în București, str„Arh.Țpncscu Grigore nr.63, Camera

1, BI.T73, Sc. B. Ap.42, Et.4, Sector 2, înregistrată la nr. 33448 din 20.08.20180, completată cu nri^jȚdtp            în conformitatoou—

nanismul, cu modificările și

AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. AV. POPIȘTEANU NR.4S-47 - SECTOR £ [ Construire imobil dc locuințe colective S+P+4E

( 12 apartamente)


prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul: Iii' r I 1-0  «r, xic/ri I            “,;'L 'V '/'CRlt.'l II I


M

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 348,00 mp ( 376,00mp din măsurătorile cadastraleT,"'prnprietate-pFi/^i din Extrasul de Carte Funciară nr.272345, eliberat la data de 13.07.2018.

INIȚIATOR: S.C. DIEM ART&CONSTRUCT S.R.L. PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. lulia R.Ș.Alexandrcscu (RUR: D20, E,) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str.Av. Popișteanu; Est- str. Aviator Popișteanu nr. 43; circulație Str.lonel Fernic, Vest - Av. Popișteanu nr.49.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul este cuprins cuprins în P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.1 l .2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014, în UTR 6_65 -zonă mixtă de locuințeși servicii, cu clădiri având regim de construire continuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, conform P U.G. Municipiul București. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 855/16/Z/l 1547 din 21.05.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%; CUTmax.= 2,5; RHmax. = P+4E, Hmax. = 17 nr.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metri ( aliniament posterior).

Retragerea minimă față dc față de limitele laterale - Clădirile se voe alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00m de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Conform PUZ.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față dc limitele laterale - dreapta - la limita proprietății spre față lot, respectiv retras cu min.5,0()m spre spate lot( spre str. Ionel Femic), stânga - la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.3,00m ( spre str. Ionel Fernic).

Construcția și anexa parter se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbarc.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate pi in HCGMB iu. 66/2006. Accesul auto și pictonal sc va realiza din Str.Aviotor Popișteanu și din Str. Ionel

Fernic, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 13445/10.08.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. lulia R.Ș. Alexandrescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/13/20.11.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 855/16/Z/l 1547 din 21.05.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PEN1RU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN45012 ‘AEROP


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222

Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: registratura, r+prinwinsI ro httir//www.r>rimariasector I ,ro

21.0


Profil existent strada Ionel Fernic


Profil strada Av. Popisteanu


pnfcl Fernic


București


torul LArU


IE217292


ACCES AUTO SUBSOL


BILANȚ TERITORIAL


Funcțiuni


Suprafața teren


376


Construcții


225.6


Circulații,platforme parcaj, spatii verzi


150,4


Locuri de parcare


Nr apartamente


ELABORAT SEF PROIECT PROIECTAT


NUME


urb lulia Alcxandrcscu urb. lulia Alcxandrescu


P.U.D


Strada Av. Popisteanu nr.45-47

Sector 1, București


PLAN


URBANISTIC


DETALIU


6.REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA


Limita de proprietate/ teren reglementat

Str. Av. Popisteanu nr.45-47 sector 1, București

S teren =376 mp Parcelar

ZONIFICARE FUNCȚIONALA:

Conform PUZ "închidere Inel Median de circulație zona nord-autostrada urbana cuprinsa intre Lacu Morii si Șoseaua Colentina":

I I Zona locuințe individuale/colective mici - L1a

L _ L1 Zona mixta

I--.1 Zona locuințe individuale/colective mici - L2a '

CONSTRUCȚII EXISTENTE:   /M'e


Jr.Afe

I


I      I Comert/servicii

I     I Invatamant        '

Construcții poziționate imaginii satelit

CIRCULAȚII Conform PUZ "închidere nord-auloslrada urbana cuprinsa intre Lacul

i      i Circulații carosabile

i      i Circulații pietonale

Acces carosabil- «■ ■ Aliniere conform PUZ


REGLEMENTARI PROPUSE:

CZZZ3 Edificabil maxim - Construcție-eu funcțiune de locuințe colective                         /

*Se permite ieșirea in consola a balcoanelor si lognlor              ixvn .

______                  T; lulia R.Ș //' ■

i i Construcție propusa ALEXAtd

Terase/Cursive/Logii

vk b/E

--T !


Limita subsol


/

/

UTR 6 65 - conform PUZ "Inchider^ Inel Median" Zoan mixta de locuințe si servicii, cu clădiri avand regimul de construire continuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri, conform PUG București


P.O.T max =60%

C.U.T max =2.5

Rh propus - S+P+4E Hmax-17m


Beneficiar: s.C, DIEM ART & CONSTRUCT S.R.L.


Proiect


Titlu proiect:                                                       _   _

P.U.D. - Strada Av. Popisteanu nr. 45-47

Tillupli1ps?: REGLEMENTARI DE URBANISM


405/2018

Fâza ~~

P.U.D.

Planșa nr

06