Hotărârea nr. 83/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MEZEȘ NR. 26 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. MEZEȘ NR. 26 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/1763/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 5/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 21767 din 12.12.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

  • -  Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de peisagist diplomat Ioana S.

Catană și ilustrare volumetrică însușite de urb. Daniela A. Glinischi.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. MEZEȘ NR. 26 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 5/13.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinii e prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 22 voturi pentru și 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.pentru cetățeatru bunăstarehrdgistfatâ la W.' 28V‘k2L<iihl .privind an ten tija rea teri loriul ui și e’/n nr. 4-\


Ca urmare a cererii adresate de Khczam Samir cu adresa î 19.07.2018, completată cu nr. 53296 din 19.12.2018, în conformitate cu prevederile urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul.,

AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. MEZEȘ NR. 26 - SECTOR I

Locuință individuală P+1E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 308,00 mp. proprietate privată conform mențiunilor

271145. eliberat la data de 05.04.2018.

INIȚIATOR: KIIEZAM SAMIR, KIIEZAM MIRELA LUCIA

PROIECTANT: S.C. ICEBERG PROIECT 2000 S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Daniela A. Glinischi (RUR: D, E. G7)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD inclu imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - str. Mezeș nr. 24; Sud-Est - artera de circulație str. Mczeș; Sud-Vest -str. Mezeș nr. 28; Nord-Vest - str. Alunului nr. 29, str. Alunului nr. 31, str. Alunului nr. 33.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective miei cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016. sau la mai puțin de 100 m de imobile atlate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1968/I70/M/42801 din 08.11.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%. CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE. CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Hmax.= 10,00 metri, RHmax.= P+2E. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament: Pc aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale: Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului: Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD-PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - retras minim 3,00 metri; stânga - la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară: la limita de proprietate.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin 1ICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se vor realiza din str. Mezeș, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 21767 din 12.12.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.l. Marcș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de peisagist diplomat Ioana S. Catană și ilustrare volumetrică însușite de urb. Daniela A. Glinischi.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 14/12/18.09.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate eu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1968/170/M/42801 din 08.11.2017. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

ARHITECT ȘEF Ciobanu Oprest;c,țj Olivia \uu

Juofe


întocmit.


Andra Ciyieă

ffîf'
PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ^R PN d-sni? APRHCr


Bd. Banu Manta nr. 9. Sectorul 1 București: 011222

Tel +40-21-319.10.13: Fax: +40-21-319.10.06

Email: rcaistratura« primarias I ro


IJm

6S

7 Q.

f-3


B Dale referitoare h construcții

Cod

DeMlrialia

Suprafața construita la •■ui [mp]

Mențiuni                  i

CI

CI

35.00

Locuința tlin paianta In stare avansata de do^rudare

Q

CL

11.00

Lt ' iilut.' din lui.irH 1 .11 I-IH .'.viin’M-a de dcnrarl-iro     ’ji

ca

CA

27 00

Mjif.t.-h in stare avansata de drgr.icMic*

C4

CA

28.00

Sopran in stare avansata do degradare

Total

101.00

Suprafața totala rna'i.uraia • JtJBmp

Suprafața din acte *■ MBm|ș                                        1


BILANȚ Steren = 308,00

mp

%

Sconstruita

117,00

37,98

Ssp. verde

75,00

24,35

Scirculatii

116,00

37,67

TOTAL

308,00

100%

Hmax.=10,0m la cornișa

Sdesfasurata

280,0

*Locuinta unifamiliala

‘Parcarea se va rezolva in incinta


**

Coordonate pot de contur

Lungimi laturi

D(l.i+1)

X[m]

Y[m]

101

332018.817

581322.573

8.870

102

332011.458

581317.621

7.821

103

332012.417

581309.859

5.944

104

332013.146

581303.960

3.949

105

332014.072

581300.121

3.936

106

332014.995

581296.295

2.665

107

332015.620

581293.704

8.712

108

332022.698

581298.783

2.692

109

332024.850

581300.401

7.346

110

332030.723

581304.814

5.895

111

332027.440

581309.710

15.486