Hotărârea nr. 82/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA STRĂBUNĂ NR.61 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. STRĂBUNĂ NR.61 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr. E/1764/18.02.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 4/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

 • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 7371/11.07.2018.

 • -  Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I.

Se prezintă Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 515/ZP/22.03.2018.

 • -  Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Carmen Botez și studiu de însorire însușit de urb. Alexandra P.Ghe. Bogdan.

Ținând seama de prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 259/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

 • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. STRĂBUNĂ NR.61 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 4/13.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru și 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CON

Nr:   82

Data: 26.03.2019


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE Șl ARHIVĂCa urmare a cererii adresate de Rogojinaru Vasile cu adres;

înregistrată- la ni,52147-din----

/ufurmtKlil icurile și'cpinpIclănlp'.uhetiMtitLUI l ■ .     ■ :     + 7 77!!1

Nr. 4/)e^a


12.12.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbamsmi se emite următorul:<1

AVIZ NR. ...•Q;

PENTRU

PUD - STR. STRĂBUNĂ NR. 61 - SECTOR 1 Construire a două imobile de locuințe colective S+P+2E+M (II apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 708,00 mp, proprietate privată conform mențiuni la data de 23.07.2018.

INIȚIATOR: ROGOJINARU VASILE, ROGOJINARU FLORENTINA

PROIECTANT: S.C. SILPA N 2000 SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Alexandra P.GIie. Bogdan (RUR: D, E, F6)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parc

a general documentația, delimitată astfel: Nord- Slr. Străbună nr.59A, Șos. Chiti lei nr. 95 și Șos. Chitilei nr 93; Sud- Slr. Strii î:r.63. Vest - altera de circulație slr. Străbună; Est - Str. Triumfului nr.56.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va 11 de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu sc allă pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr 1211z124/S/23269 din 3 I 07.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax = 45%; CUTmax = 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax = 10 m Se admite un nivel mansardal înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioarăa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă inalțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului - Conform plan de reglementări anexă. Construcția sc va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbarc. Se prezintă acord notarial privind construire la limita de proprietate ou imobilele din : str. Străbună nr 63, autentificat sub nr. 210/18.02.2016- BMP Ciuhan Aurora Brăila, str. Triumfului nr. 58, autentificat sub nr.

946/28.04.2016- BNP Zamfir și Asociații, str. Triumfului nr. 56, autentificat sub nr. 963/29 03.2016- BNPZamfirși Asociații.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din Str. Străbună, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 13671/06.09.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U I. Se prezintă Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr 515/ZP/22.03 2018. Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică insușită de arh. Carmen Botez și studiu de însoțire însușite de urb Alexandra P.Ghe. Bogdan, în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/29/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiatul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poale întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 121 I/124/S/23269 din 31.07.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura tiebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în

vigoare.
Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol 1222

Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -3 19 10.06

Email, registraturawțDrimariasl,ro

http://www primariascetorl ro

P.U.D. STR. STRĂBUNĂ NR.61, SECTOR 1, BUCUREȘTI - LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E - S+P+2E+M


2.50

7.00

2.50


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

SUPRAFAȚA (mp)

%

SUPRAFAȚA TOTALA

708.00

100

CONSTRUCȚII

318.60

45

CIRCULAȚII

177.00

25

SPAȚIU PLANTAT

212.40

30