Hotărârea nr. 80/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 26.03.2019 prin care se aprobă organizarea și componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1 al municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se aprobă organizarea și componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1 al municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun dc specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Luând în considerare prevederile art.l alin. (2) și alin. (5) din Anexa la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2525/07.12.2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n), coroborate cu art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Sc aprobă organizarea și componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1 al municipiului București, după cum urmează:

Coordonator echipă mobilă:

Sorin Dobra - șef serviciu Intervenție în Regim de Urgență

Membri:

Radu Luciana Manuela - asistent social

Lupu (Butnaru) Alina-Mihaela - asistent social

Gcamhașu Costin - asistent social

Done Sorin - asistent social

Huduncă Oana Vasilica - asistent social

Comândaru Cristina Andreea - asistent social

Perian Florina Sonia - asistent social

Anițoae Andreea Oana - asistent medical comunitar

Iancu Lilian - asistent medical comunitar

Lungu Maria - referent.

Art. 2. - Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, va asigura echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1 al municipiului București, un mijloc de transport, aflat în dotarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, costurile de utilizare fiind asigurate în integralitate din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 și echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1 al municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,
Danii              rfalan


Nr:   80

Data: 26.03.2019