Hotărârea nr. 8/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2019 pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.435 /19.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.435 /19.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 435/19.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr.S.M./658/15.01.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.89/22.01.2019;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - începând cu data adoptării prezentului act administrativ, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 435/19.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă își încetează aplicabilitatea.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin. (1), precum si Instituției Prefectului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 8

Data: 28.01.2019