Hotărârea nr. 76/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 26.03.2019 privind mandatarea Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 1, în vederea efectuării procedurilor legale necesare achiziționării imobilului situat în str. Băiculești nr. 5, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 1, în vederea efectuării procedurilor legale necesare achiziționării imobilului situat în str. Băiculești nr. 5, Sector 1, București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Raportat la dispozițiile Codului de Procedură Civilă și cele ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, în baza căreia s-a deschis procedura de insolvență împotriva Companiei Coresi S.A.;

Văzând Caietul de sarcini nr. 11053/09.03.2017 privind valorificarea proprietății imobiliare aflate în patrimoniul Companiei Naționale a Imprimeriilor Coresi S.A;

Raport de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat Valentin Zecheru asupra imobilului situat în Str. Băiculești nr. 5, Sectorul 1;

Ținând cont de adresa Victrix Capital S.P.R.L., administratorul judiciar desemnat al Companiei Naționale a Imprimeriilor Coresi S.A., înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 3921/2019;

în temeiul art.45 alin (3) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - (1) Se mandatează Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1, în vederea efectuării procedurilor legale necesare achiziționării imobilului situat în str. Băiculești ni'. 5, Sector 1, București.

( 2) Imobilul pentru care Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1 este mandatat să efectueze procedurile legale necesare achiziționării, este identificat cu IE 206838 și înscris în Cartea Funciară nr. 206838, fiind compus din teren în suprafață măsurată de 21.814 mp (21.800 mp din acte) și construcții, după cum urmează:

  • - Lot 1 - Estacada, în suprafață de 21 lmp;

  • - Lot 2 în suprafață de 21474,81 mp - teren de fotbal ce îndeplinește condițiile de dimensiuni stabilite de UEFA și pe cele naționale (85,86 m x 173,40m), împreună cu căile de acces la acesta și construcția-vestiar, în suprafață construită la sol de 189,32 mp;

  • - Lot 3 - Construcție - locuință prototip P+M (doar una din cele două locuințe cuplate) în suprafață construită la sol de 124 mp, construită pe suprafața de 21814 mp;

Art. 2. - Suma limita pentru care se aprobă achiziția este in cuantum total de 9.974.208,80 lei, un procent de 80% din valoarea de piață a acestui imobil evaluat la suma de 12.467.761 lei, astfel cum rezulta din Raportul de Evaluare menționat în Caietul de sarcini nr. 11053/09.03.2017, Ia care se adaugă sumele necesare achitării taxelor notariale rezultate din valoare&achiziției.

Art. 3. - Ulterior achiziției, imobilului prevăzut la art. 1 i se va menține destinația actuală de bază sportivă.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru, 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 3 voturi împotrivă, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03,2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristjan Neagu

' i;   \)

Nr:   76

Data: 26.03.2019